De terugkeer van het Saarland. THIJS IJS EN DE BOOZE HEKS zaterdag Hitler's rede te Saarbrücken. „Een geluksdag voor Europa". Radio-Procramma RADIO MOORS n.v. 2 MAART '1935 BUITENLAND. Er is, naar Reuter van Malta meldt, brand uitgebroken in de controlekamer van de duik boot Oxley, die op manoeuvre is met de Mid- dellandsche Zeevloot. Twee andere schepen staan de duikboot bij. Er is niemand aan boord gedeerd. De Oxley is in 1926 gebouwd en meet 1350 ton boven en 1872 ton water water. Het schip heeft een bemanning van 54 koppen. cürrRüCKEN. 1 Maart. Het hoogtepunt ^feestelijkheden ter gelegenheid van terugkeer van het Saargebied naar dea» Jhtand lag in de massabetooging, die op Du<. Sn voor het raadhuis des avonds werd he: Ei om 6 uur betrad de plaatsvervan- gehouoej- Rucjolf Hess, het balcon van geï Vf?dhuis om als eerste het woord tot de te richten in een ttegroetingsrede. waren op dat oogenblik reeds zoo veel Er -Xen bijeengestroomd, dat ook de aan- menfaLP straten volkomen vol waren en de KwnS vol werk had om het ontvag- ïOUvlv „An irjïT Wnho» oolrnvn politie lijke r tenminste zoo ver binnen zekere ^KLrTte'houden. dat geen ernstige ongeval- Frfrh voordeden. Tusschen de in den loop liteoein» uitgesproken redevoeringen. .af de nationaal socialistische beginselen, SKhiedenis van het Saargebied en de -i! om 'net „Deutschtum" van alle kanten SSndeld werden, werden vaderlandsche lie- ?5fn ïïzongen, waartusschen telkens het Sied terugkeerde. Na Rudolf Hess sprak -^minister Goebbels, waarna Saarlandsche rlJ in en meisjes in oorspronkelijke klee- dirdracht naar het raadhuis geleid werden en opstelden op de raadhuistrap. In de na- Sihrid daarvan had men een speciale plaats Sraimd voor de oorlogsverminkten. Ver- ÏXens was het woord aan Buerckel, die een redevoering uitsprak, waarin hij den strijd om S „lebisciet behandelde en het gunstig noem Sr dat men ook een status quo-mogelijkheid daarbij had ingeruimd, aangezien thans ge bleken was, dat het Saargebied naar Duitsch land terugwilde, naar het Duitschland van Hitier het nationaal socialistische Duitsch- land 'hetgeen men in het buitenland zoozeer had willen betwijfelen. Met trompetgeschal werd daarop de rede van Hitier aangekondigd. De rijkskanselier verklaarde in zijn rede- voehng o.m.i Indertijd heb ik U beloofd in de eerste uren Uwer vrijheid tot U te komen en nu ben ik eelukig in Uw midden te zijn. Het is een ge- fuksda'0- voor de geheele natie. Van hier tot Hamburg, van West-Duitschland tot Konings bergen, overal heeft men hetzelfde gevoel: Eindelijk, eindelijk zijt Gij weer bij ons. Doch het is niet alleen een geluksdag voor Duitschland, aldus Hitier, ik geloof, dat het ook een geluksdag voor geheel Europa is. Dit gebied had zoo gemakkelijk een strijdappel kunnen worden. Het is in het bijzonder daarom een geluksdag voor Europa, omdat door dezen terugkeer van het Saargebied juist de crisis, waaronder de twee groote naties het meest te lijden hebben, het vlugst kan worden op geheven. Wij hopen, dat nu de verhouding tusschen Duitschland en Frankrijk definitief zal ver beteren. Het bloed spreekt ten slotte sterker dan alle papieren documenten. Wat met inkt werd neergeschreven, zou anders op een dag door bloed weer zijn uitgewischt. Vandaag kunnen geluk en vreugde in ons zijn, morgen willen wij weer aan den arbeid gaan, aan den grooten arbeid voor ons nieuwe Duitsche Rijk. Want wij weten: datgene wat tot stand werd gebracht, moge nog zoo won derbaarlijk zijn, het is nog slechts een begin, een begin van hetgeen ons voor oogen staat. Het is de eerste stap voor een betere toekomst van de menschheid. Ik ben gekomen, omdat mijn hart mij tot U heeft gevoerd om U te zeggen, hoe oneindig gelukkig het Duitsche volk is en hoe gelukkig ik zelf ben. Gij zult even gelukkig zijn, over twintig jaren, wanneer Duitschland geheel vrij zal zijn, wanneer Duitschland als staat van den vrede, doch ook van vrijheid en eer zijn zonen en kinderen, weer het dagelijksche brood zal bieden. Wij willen nu niet alleen op het verleden terugzien, doch ook ons oog richten op de toekomst van ons volk. Zij zien dan de taken, welke ons zijn gesteld en wij zijn daar geluk kig mede, want wij willen niet een geslacht zijn, dat men iets schenkt en het welk iets vanzelf in den schoot geworpen krijgt, doch wij willen onze dagen besluiten met het ge voel: Wij hebben onzen plicht vervuld. Als doel zien wij dit Duitschland, dat even vredelievend zal zijn als het sterk zal zijn, eer waardig en trouw moet zijn. De Rijkskanselier heeft ter gelegenheid van de Saarfeesten acht voorvechters van het Duitsche Front benoemd tot leden van den Rijksdag. De voorzitter van de Rijksdagfractie, rijks minister dr. Friek, heeft dezen personen van middag de door Hitler onderteekende benoe mingsoorkonden overhandigd. Engeland. MacDonald vraagt Lloyd George om inlichtingen. De Britscihe minister-president MaoDonald Iheeft naar Reuter verneemt den oud-premier Lloyd George uitgenoodigd de regeering in détails mede te deelen, wat hij met zijn „New Deal-plannen" denkt te bereiken. Mac Donald zegde Lloyd George toe, dat deze plannen de onmiddellijke aandacht van het kabinet zullen 'hebben. Lloyd George ver klaarde, dat hij stellig aan het verzoek van den minister-president zal voldoen. Moskou noodigt Sir John Simon uit. De Sovjet-ambassadeur te Londen heeft thans bevestigd, dat door zijn regeering een formeele uitnoodiging gedaan is aan Sir John Simon om een bezoek te brengen aan Moskou, Turkije. Kemal herkozen als president. Kemal Ataturk (Pasja) werd Vrijdag her kozen tot president van de republiek. De verkiezing geschiedde door de nationale ver gadering. Alle 386 afgevaardigden gaven Ihun stem aan Kemal. Het kabinet Ismet Inoenoe is afgetreden, doch zal met anderen minister van Oorlog terugkeeren. THANS EEN BOTSING TUSSCHEN BRITSCHE TORPEDOBOOTEN. De Britsche torpedobooten „Whitshed" en Witch" zijn, blijkens een Reuterbericht uit Malta, met elkander in aanvaring gekomen. Beide schepen werden licht beschadigd. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor. PRLXS AUGUST WILHELM IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN. Prins August Wilhelm, de vierde zoon van den ex-keizer van Duitschland en een voor aanstaand nazi-leider, heeft een hartaanval gehad, ten gevolge waarvan hij thans in het ziekenhuis te Goslar moet worden verpleegd. De prins had Zondag jl. te München de Pwhtiïliedm ter herdenking van het 15-ja- ng toestaan der nationaal-socialistische par ry Jp^woond en vertrok vandaar naar Zuid Dditschland, waar hij verschillende redevoe ringen zou houden. Prins August Wilhelm, die 48 jaar oud is, gehuwd met prinses Alexandra van ?swijk. van wie hij zich in 1920 liet schei- (Reuter). DE BISSCHOP VAN BERLIJN OVERLEDEN i. bisschop van Berlijn, dr. Nicolaus Bares vrijdagavond overleden. Bares was sedert eenige dagen VrUdag moest hij naar een ziekenhuis oraen vervoerd, aangezien een ernstige wen- g m zijn toestand was ingetreden, v was op 24 Januari 1871 te Iden- Trler) geboren. Na het gym- loqi 7 hebben bezocht studeerde hij van TriAr 1895 aan het priesterseminarie te i™Lf.hll°s°Phie en Theologie. In 1909 pro- Theologe Breslau tot doctor in de tWw któ 1918 was hij professor in de Ia moo16 aa? het priesterseminarie te Trier, heïm L cir' Bares bisschop van Hildes- m 1933 bisschop van Berlijn. Italië herdenkt een nederlaag. Oude veete met Abessynië opgerakeld. ROME, 1 Maart (V.D.) In geheel Italië wordt heden de slag bij Adoea herdacht, waarbij duizenden Italiaansche soldaten het leven lieten, toen de Italiaansche troepen tijdens den Italiaansch-Abessynischen oorlog van 1896 door de Ethiopische troepen van koning Menelik bij Adoea werden verslagen. Deze verjaardag zou men waarschijnlijk vrijwel onopgemerkt hebben laten voorbijgaan indien zij niet viel in een periode van natio nalistische opwinding, juist in verband met het conflict met Abessynië, naar welks gren zen in Italiaansch-Somaliland thans reeds 90.000 man Italiaansche troepen zijn gediri geerd, terwijl de verscheping van troepen en oorlogsmateriaal uit Napels. Messina en an dere havens nog regelmatig voortgang vindt. Binnen enkele dagen vertrekt het transport schip „Campidolgio" uit Napels en kort daar na opnieuw drie andere schepen. In Italiaansche kringen wordt beweerd dat Abessynië in verschillende landen orders voor vliegtuigen heeft geplaatst en wapens heeft gekocht. Een minister voor kerkelijke zaken in Duitschland? Voorstel van ds. Müller. BERLIJN, 1 MAART (V. D.) Omtrent het bezoek, dat rijksbisschop ds. Müller rijkskanse lier Hitier op zijn buitenverblijf te Berchtes- gaden heeft gebracht, verluidt in kerkelijke kringen dat dr. Müller Hitier zou hebben voor gesteld hem niet eenvoudig weg uit zijn func tie te ontslaan, doch een der leden van het rijkskabinet te benoemen tot minister voor kerkelijke zaken belast met het oppertoezicht op de Evangelische kerk, wat in de Duitsche geschiedenis al eerder is voorgekomen. Deze minister zou trachten de normale toestanden in de kerk te herstellen en een soort van op- per-rijkscommissaris zijn onder wiens gezag ook de rijksbisschop zou komen te staan. Van de verdere omstandigheden zou het dan af hangen of er later al dan niet een rijksbis schop zou worden benoemd. Hitier zou het voorstel van dr. Müller in beraad hebben ge houden NAZI'S OP DE VINGERS GETIKT. De Zweedsche professor en kankerbestrijder Söderblom zou in Heidelberg spreken over zijn onderzoekingen en had zich bereid verklaard te spreken, indien ook niet-Ariërs aanwezig mochten zijn. aldus lezen wij in de N.R.C. Toen de lezing gehouden werd, mochten de Joodsche artsen echter niet verder dan de zaaldeur. Dit kwam Söderblom ter oore en wel besteeg hij het podium, om zijn lezing te houden, doch deze duurde niet langer dan twee minuten, want hij zei, dat men zich niet aan de gedane belofte gehouden had en de Joden niet had toegelaten. Daarom zag hij maar liever van het verhalen van zijn onderzoekingen af, om dat hij niet alleen voor Ariërs wilde spreken, JOEGO-SLAVISCH VRACHTSCHIP IN NOOD. NEW-YORK. 1 Maart. Het s.s. „City of Hamburg" heeft geseind aan de Radio Ma rine Corporation, een noodsein te hebben op gevangen van het Joego-Slavische vracht schip „Bosanka", dat zich in het Noorde lijk deel van den Atlantisohen Oceaan in nood bevindt. Men meent, dat de „Bosanka" dertig personen aan boord heeft. De „City of Hamburg" en twee andere schepen komen het schip te hulp. Uit Hamburg wordt gemeld, dat de kapi tein van het Duitsche motorschip „Cordille ra" aan de HamburgAmerika Lijn mede deelde, dat het de „Bosanka" hulp gaat ver- leenen en tegen middernacht het vaartuig denkt te bereiken Brand op een Engelsche duikboot. Niemand gewond. Een linnen krant. Exemplaar van 2 January 1792. De Het is niet de gewoonte, dat kranten wor den gedrukt op linnen. Toch ligt een linnen krant vóór ons. Het is het nummer van de Goudasche Courant van Maandag den twee den January Ao 1792, het eerste nummer van dat jaar. Voor de commissarissen werd dat nummer op linnen gedrukt en er werden toen vier van dergelijke exemplaren vervaardigd. De krant, die ongeveer de helft van de grootte meet van ons blad, is uit stekend bewaard gebleven. De inhoud bestond toendertijd o.a. uit bui- tenlandsche berichten, die per brief overge komen waren en daarom tijdens het verschij nen van de krant eigenlijk belangrijk ver ouderd waren. Zoo is er een bericht uit Portu gal, behelzende gegevens over „uitgeweekene Franschen" 2 December gedateerd, terwijl de brieven uit Parijs, van den 26sten December gedateerd te laat aangekomen waren, zoodat pas in het volgend nummer het merkwaar digste daarvan meegedeeld kon worden. De uitgever belooft den „begunstigende Ieezeren ,dat wy steeds het waare karakter van eenen geschiedschryver in het oog zullen houden, en dat wy, om ons Blad den Leezer te veraangenamen, en voor den koophandel nuttig en gebruikbaar te maaken, ons niet by enkele Gewesten en Ryken bepaalen. maar daarentegen het merk- en leezenswaardig Staatsnieuws, zo onderscheiden als mogelijk, van alle bekende Ryken en Staaten zullen melden, en daarbij voornaamlijk de echte en naauwkeurige Zee-tydingen niet vergeeten. Op deezen voet beveelen wy ons en ons nieuwspapier onzen Leezeren wederom op nieuw aan". De boekhandel van Loosjes te Haarlem gaf in die dagen o.a. uit, zooals in de krant staat vermeld: „Historisch Schouwtoneel van 's Wae- relds Lotgevallen 2e stuk, bevattende de aan- merkelyke gebeurtenissen in de onderscheiden Landen en Staaten, in de maanden April, Mei en Juny deezes Jaars voorgevallen, met de daarby behoorende Staatsstukken; het leeven van den zo beruchten Cagliostro, en dat van den geleerden Michaelis". De aankondiging staat vlak boven „Het nieuw uitgevonden Onfeilbaar Geneesmiddel, genaamd Kracht der Remedie, volmaakt ge- neezende allerhande soorten van Verrekkin gen, Jigtpynen etc., kan onbederfelijk te Wa ter en te Land verzonden worden Hiswa-T entoonstelling Amsterdam. te Voor kampeeren en watersport. OPENING VERKOOPMAGAZIJN OOSTWALD In perceel Kruisstraat 11 heeft de firma Dostwald, voorheen gevestigd aan de Schag- chelstraat 2, haar .nieuwe verkoopmagazijn ingericht en een bezoek aan dit zeer ruime pand heeft ons getoond, dat de Kruisstraat verrijkt is met een inderdaad fraai magazijn, Twee groote etalages, aan weerszijden van den ingang, geven gelegenheid de daarin ten toongestelde artikelen duidelijk en overzich telijk te bekijken. Aan dezee vereischten vol doet de zaak zelf eveneens volkomen. De 'ndruk, die men krijgt hij het binnentreden 's van een ruim en bovendien goed uitgerust magazijn. Linoleums, tapijten, loopers. matten theemeubels en stoelen, kinderwagens en wat nog meer voorhanden is, alles is zoo tentoon gesteld, dat het publiek een makkelijke keus kan doen. Een apart vertrek rechhts is in gericht voor de cocosafdeeling. En het heele groote achtergedeelte is geheel bestemd voor de beddenafdeeling. De afmetingen van het inwendige zijn: 14 M. breed en 42 M. lang. De etalages wórden aan de buitenzijde van onderen afgezet met een rij bloemen in bak ken, wat een aardige afsluiting zal vormen Hedenmiddag om 2 uur zou de zaak geopend worden. Voorloopig wordt de zaak in de Schagchel- straat aangehouden. Wij wenschen de firma in haar nieuwe wo ning veel succes toe. Zooals wij reeds medegedeeld hebben zal van 8 rot 17 Maart in de Apollohal aan de Apollolaan te Amsterdam een tentoonstel ling worden gehouden van de Hiswa, de Ned. Vereenigïng voor Handel en Industrie op het gebied van Scheepsbouw en Watersport. Het is de derde tentoonstelling van deze vereeni- ging en in tegenstelling met de vorige wordt ze niet gehouden in het R.A.I.-gebouw, maar in de Apollohal, die overal 12 M. hoog is en fraai gelegen is aan het water, zoodat een openluchttentoonstelling ermede zal worden verbonden. De opzet is van dien aard, dat deze His wa - tentoonstelling volgens deskundigen volko men de vergelijking met buitenlandsche expo sities op dit gebied kan doorstaan. De New- York-show, zoo zei men ons, moge grooter zijn, daartegenover staat dat de Hiswa veel overzichtelijkeren fraaier van opzet is en aan trekkelijker door de grootere ruimte, waar over de inzenders kunnen beschikken. De Hiswa-tentoonstelling is een evenement voor liefhebbers 'van watersport en kampee ren. Wat geëxposeerd is zal tot in onderdeden goed verzorgd worden. De voornaamste jacht werven zullen met inzendingen komen, ook op het gebied van motoren komt een fraaie col lectie. Opvallend is, dat 1/et aantal Diesel en ruwolie-motoren wederom is toegenomen. Het aantal schepen, dat verleden jaar 25 be droeg is thans 33 geworden. Op de tentoonstelling zullen te zien zijn: 7 motorkruisers, 14 open motorbooton, 11 zeü- jachten. 1 huisboot, en nog 7 booten in het water. Voorts komen 10 inzenders met bin nenboordmotoren (benzine), en 4 met Diesel motoren (en andere binnenboord-mo toren) dan 8 met buitenboordmotoren en 3 met zijboordmotoren, drie inzenders komen met tenten, een met kampeerwagens, zes met lakken en verven, zes met kooktoestellen en kanupeerartikelen en voorts zullen stands aan wezig zijn voor kleeding, scheepsbeslag, vlag gen, accu's, gereedschap enz. De A.N.W.B. zal vertegenwoordigd zijn met kaarten en allerlei gegevens, die voor den kampeerder en water sportliefhebber van belang kunnen zijn; er zijn stands van de Ned. Jeugdherberg Cen trale, van de Nat. Luchtvaartschool, de Hol- land-Amerikalijn. Een model van de sleep- tank uit Wageningen zal te bezichtigen zijn en een model van een gelasehte motorboot. In de propagandastand voor roeien komen een skiff en een wherry benevens modellen en teekentngen op roeigebied. De huidboot is een practisch ingericht en zéér comfortabel week-end verblijf van 8 meter lengte, met ruime salon, waarin divan en vast buffet, verder twee 2-persoons slaap kamertjes met kast, keuken en toilet, 'n wa tertank, en een ruime budtenzit, De huisboot is geheel gemeubileerd. De degelijk opgetrokken houten opbouw rust op een geklonken stalen bak. F 22 GAAT NAAR ZWEDEN. De Fokker F 22, de Lappland, welke voor Zweedsche rekening was gebouwd, is Vrijdag door de Zweedsche Luchtverkeer Maatschap pij A.B.A. afgenomen, nadat nog met het toestel verschillende proefnemingen waren gedaan. CHRIST. NAT. ZENDINGSFEEST. Bovengenoemd Zendingsfeest wordt dit jaar gehouden Woensdag 3 Juli op het land goed van wijlen de Koningin-Moeder te Soesbdijk. VALSCHE MUNTERS. De Arr. Rechtbank te Amsterdam zette Vrij dag de behandeling voort van de valsche mun. tersaffaire, die zich in September van het vorige jaa- in het Gooi, te Muiderberg, heeft afgespeeld. Hiervoor stonden twee verdachten terecht n.l. de 28-jarige kellner L. A. V. en zijn patroon G. H. S. B. De Officier van Justitie requireerde tegen de kellner een gevangenisstraf van anderhalf jaar en tegen B. een gevangenisstraf van twee jaar. ONZE DACEUJKSCHE KINDERVERTELLINC „Mijnheer," zegt de heraut, „ik klop hier aan met een boodschap van den koning, die ik breng aan alle inwoners van het land als afgezant van den vorst. Hoor toe. Prins Elewijn, de kroonprins van dit vorstendom, is plotseling verdwenen. De koning is door smart overmand en heeft beloofd dat hij dengene die hem zijn zoon weer brengt, vijfduizend ducaten uit de schatkist schenkt. En nu ga ik weer verder, tot iedereen mijn boodschap heeft gehoord." Een afbeelding van de Apollohal aan de Apollolaan, gezien van de brug van de Noor der Amstellaan, in Amsterdam, waar van 8 tot 17 Maart de derde Hiswa-tentoonstelling wordtgehouden. In het water vóór het ge bouw zullen eenige booten gemeerd worden bij wijze van openlucht tentoonstelling. Zoo'n half gevoel ziek en niek ziek Neem'n KROONTJE (KROONCACHETS) y T en qe zijt zóó weer fik. Persluk 5 cl. Doos 12 kroontjes 50cL Wat TTlijrihacdt maakt i/j aaed" (Adv. IngezMed.) ZONDAG 3 MAART. HILVERSUM 1875 M. 8.55 VARA. 10.00 VPRO. 12.00 AVRO. 5.00 VARA. 8.00 AVRO. 8.55 Gram.pl. 9.00 Voetbalnieuws. 9.05 Tuin- bouwpraatje S. S.- Lantinga. 9.30 Orgelspel J. Jong. 9.45 A. Pleysier: Van Staat en Maat schappij. 10.00 Kerkdienst uit de N.H. Kerk te Enkhuizen. Spr.: Ds. J. J. Meyer. 12.00 Klok kenspel en uurslag van den Wijnhuistoren te Zutphen. 12.01 Filmpraatje L. J. Jordaan. 12.30 Omroeporkest olv. Treep. 1.00 Concert door het Lyra-trio. 2.00 Boekbespreking Dr. P. H. Ritter Jr. 2.30 Concertgebouw-Kamerorkest olv. A. v. Raalte. 4.00 Pauze. 4.05 Gramofoon- pl. (Om 4.45 Vaz Dias). 5.00 Orgelspel C. Steyn. 5.20 Brid gepraat je S. Landau. 5.40 „The Three Harrissons" (accordeon). 6.00 Voetbal praatje. 6.15 Sportnieuws. 6.20 Bont program ma mmv. orkesten en solisten. 7.00 Reportage v. d. Zesdaagsche te Antwerpen. 7.20 Vervolg bont programma. 8.00 Vaz Dias. 8,15 Omroep orkest olv. N. Treep en gram.pl. 8.50 Concert uit Leipzig olv. Hans Weisbach. 9.20 „Hoe hij loog tegen haar man", spel van G. B. Shaw. Vert. Pine Beider. Regie: Kommer Kleyn. 9-05 Concert door de „Palladians". 10.15 Radio- Journaal. 10.30 Gram.pl. 11.00 Vaz Dias. 11.10 12.00 Omroeporkest olv. N. Treep. HUIZEN 301 M. 8.30 KRO. 9.30 NCRV. 12.15 KRO. 5.00 NCRV. 7.45—11.00 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Gewijde muziek. 10.20 Jeugddienst uit de N.H. Kerk (buur kerk) te Utrecht. Voorg.: Dr. G. W. Oberman. Orgel: D. V. v. Eek. 11.45 Gewijde muziek. 12.15 Orkestconcert en lezing. 2.00 Gram.pl. 2.10 Kath. RVU. 2.30 Kamermuziek en gram.pl. 4.00 Voor -de zieken. 5.00 Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Eindhoven. Spr.; Ds. A. J. Fanoy. 6.50 Gewijde muziek. 7.45 Sportnieuws. 7.50 Cau-' serie. 8.10 Vaz Dias. 8.15 Populair concert. 9.15 Orkestconcert mmv. Vioolsolist. 10.30 Vaz Dias. Gram.pl. 10.4011.00 Epiloog. DROITWICH 1500 M. 11.20—12.35 Kerkdienst. 12.50 Vioolrecital M. Zacgarewitsch. 1.20 Schotsche Studio-orkest mmv. A. Dewar (tenor). 2.05 BBC- Northern Orkest olv. v. Morrison. 3.05 Gram.pl. 3.35 Al fredo Campoli en zijn orkest. 4.20 Orgelcon cert G. D. Cunningham. 4.50 Voor de kinde ren. 5.10 en 5.35 Lezing. 5.50 Lener Strijkkwar tet. 7.05 Lezing. 7.35 A. Kipnis (bas) en I. Scharrer (piano). 8.20 Korte Dienst. 8.35 Re ligieuze causerie. 9.05 Liefdadigheidsoproep. 9.10 Berichten. 9.20 Albert Sandler en zijn or kest, mmv. W. Glynne (tenor). 10.20 Radio- Militair-orkest olv. B. W. O'Donnell, mmv. K. Winter (sopraan). 11.05 Epiloog. KONINGSTRAAT 27. TELEFOON 1460t OFFICIEEL PHILIPS REPARATEUR (Adv. Ingez. Med.) MAANDAG 4 MAART 1935. HILVERSUM 1875 M. Algemeen Programma verzorgd door dó VARA. 8.00 Gramofoonplaten; 10.00 Morgenwij ding VPRO. 10.15 Declamatie A. Bouwmees ter; 10.30 „Schalmei", o.l.v. P. Renes; 10.40 „XX"-ensemble o.l.v. C. Steyn; 11.00 Vervolg declamatie; 11.15 Strijkorkest o.l.v. E. Walls; 11.30 Gramofoonplaten; 12.00 „De Zonneklop pers", o.l.v. C. Steyn; 12.30 Gramofoonplaten 12.45 „De Flierefluiters" o.l.v. E. Walis; 1.15 Gramofoonplaten; 1.30 „Orvitropia", o.l.v. J. v. d. Horst; 2.15 Declamatie F. Nienhuys; 2.30 Orgelspel C. Steyn: 3.00 Voor de vrouw; 3.30 L. van 't Erve (viool) en P. Lentz (cello); 4.00 Zenderwiss.; 4.15 Gramofoonplanton! 4.30 Kinderuurtje; 5.00 VARA-orkest o.l.v. H. de Groot; 5.30 Declamatie C. Rijken; 5.45 Ver volg orkestconcert; 6.30 Muzikale causerie P. Tiggers; 7.10 Causerie; 7.30 Volkliederencon cert E. Emel.ianoff fzang) a. d. vleugel F. de Nobel; 8.00 Herh. SOS-berichten; 8.03 „Chris tus", oratorium van Draeseke, m.m,v. „De Stem des Volks", den Haag, Residemtie-or- kest, en solisten. Leiding: P. Zwager; 8.40 Vaz Dias; 8.50 Reportage v. d. Zesdaagsche te Antwerp en; 9.00 Declamatie Lien de Jong, 9.15 Vervolg oratorium; 11.00 Fragm. „King Lear", Shakespeare, bew. Numan; 11.30 Re portage v. d. Zesdaagsche te Antwerpen:' 11.45 Gramofoonplaten. HUIZEN. 301 M. NCRV-uitzending. 8.00 Schriftlezing en meditatie; 8.15 Gra mofoonplaten; 10.30 Morgendienst o.l.v. Ds. N. P. E. G. v. Uchelen; 11.00 Chr. Lectuur; 11.30 Gramofooonplaten; 12.30 Orgelconcert J. Zwart; 2.00 Voor de scholen: 2.35 Causerie A. J. Herwig, 3.15 Kniples; 4.00 Bijbellezing Ds. W. F. ten Rouwelaar, m.m.v. zang en or gel; 5.90 Concert A. de Vink-Verschoor (so praan), C. Castendijk (mezzo-sopraan), H. Mij er-v. d. Woude (cello) en A. Sohellevig (piano); 6.30 Vragenuur ;7.00 Ned. Chr, Persbureau; 7.15 Gramofoonplaten; 7.30 Vra genuur (vervolg): 8.00 Vaz Dias: 8.05 Gra mofoonplaten; 9.00 Causerie Ph. v. d. Most; 9.30 NCRV-orkest o.l.v. P. v. d. Hurk. (Om 10.00 Vaz Dias); 11.00 Gramofoonplaten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1935 | | pagina 7