HET TANDHEELKUNDIG Schmeling—Harnas. 16 RIJKSSTRAATWEG 16 GEBIT f 35 Tandarts DAMRUBRIEK Ü1 B B 5 üi 8 H^i BIB mf 'm 'm 11 11 S II 11 it S S iü Hf 8! Uil iB s 11! Hü illf IK 3 18! Ü1 BI 3 1ü 3 SL Éi M :te 11 il üi 11 H Ijjp Wk üi üi iü MH üi m H li fi ii B 3 B 3 5 IN 11 B lü 11 B B i§ 3 ÉH B i i i i 1 8 1 1 H s VOETBAL. pe wedstrijden voor Zondag. _ol, krijgt morgen het Rotterdam- Stormv°oels ^Z0€k. Dit beteekent onge- S*K interessante ontmoeting. WÜ" Cr, jpze 'ontmoeting interessant wor- S3' fimn.rhn 7nrv nntyz^t.. eer.. BOKSEN Tiro het spel staat. De Rotterdam- h hebben weliswaar twee kostbare ®eri ™.er dan H. B. S„ maar met nog twee P®'®,,?.oor den boeg geeft dit nog geen «dsBJO held Dat Cohen C.5. zich dan S tot te' u'ters;,e zull6n inspannen, is ze- ter' .mk heeft zich na het gelijke spel S-onnvOrO s jn veliigheid gesteld. Dit houdt tegen H. o- t dat sparta het daardoor ïCllt<u-êi ilter zal'hebben. In de eerste plaats poiooii v0»els hun sportleven plicht toch-mn- ze hebben het H. B. S. geducht 6881 ™iaakt ze zullen het ook Sparta E bovendien zullen zij revanche wil- Emm» ïoor de in Botterdam §elc<len ^fSeensenomen, verwachten we dus 7Sttwe ontmoeting, waarin een yerdee- 5®'punten ons een vrij waarschijnlijk rgsultaat lukt. andere Rotterdam- Jgeerete klussers te bekampen, nl. Xerxes. ,1 rlubs verkeeren ten opzichte van de onderste plaats in dezelfde omstandigheid als u" stormvogelsSparta. Wederom is de posl- g d™Umuider club „safe" en trekt dus Mteidamsche ploeg aan 't kortste emd. isTdan ook een feit, dat Xerxes wel 4 J voorsprong op de hekkensluiters Sparta sleïhts twee. Maar even- lr I. het een feit, dat Overmaas het nog M het puntenaantal van Xerxes brengen hu zoodat Lagendaal cs. in verband met de- Sieve veiligstelling ongetwijfeld hun uiter- S best zullen doen het benoodigde puntje j, de wacht te sleepen. Fn daartoe achten we ze wel in staat. <ii een lange competitierust komt Kinheim ïMeUik weer eens in 't veld Voor de Velse- is de uitwedstrijd tegen Hercules Tteesteld Voor de Utrechtsche club, die aflpoozingen in het werk stelt van de onder- dnc izo >1 rmho 7.«nrfnar er voor Sparta zoo ontzet- fat te komen ze klopte Zondag jj. Alcmaria t Victrix nog met 21 is deze wedstrijd zeker van groot belang, maar ook foor Kinheim is hij niet van alle belang ontbloot daar Buitenweg c.s. door hun laatste htee wedstrijden te winnen het nog tot 16 muiten zouden kunnen brengen, terwijl Kin heim er momenteel 15 heeft. De kans er op is wel niet «roet, want daartoe zou Hercules in Amsterdam ook Blauw Wit moeten slaan, maar je kunt nooit weten. We raden den Velsenaren dan ook aan het zekere voor het onzekere te nemen en op minstens één punt beslag te leggen. De Kennemers werden Zondag: na de io- overwinning op Alphia kampioen, zoodat de gardbeienstad thans 2 kampioenen heeft. De beide resteerende wedstrijden, waarvan Se eerste morgen wordt gespeeld, kunnen nu onder minder zenuwsloopende omstandighe den gespeeld worden en zullen dus een nut tige oefening voor de komende zware promo tie-wedstrijden zijn. Vooral in R.V.C. zal Kennemers morgen een aardigen „sparring- partner" hebben. De punten blijven natuur lijk in Beverwijk. Beverwijk had Zondag j.l. aan Riva len de handen meer dan vol en won slechts met 4—3- Enfin, het was toch nog een beter uitslag dan op 11 November, toen de punten verdeeld werden (2—2). Morgen is den Wij kers door den competitieleider rust voorge schreven. Stormvoeels 2 zag Zondag j.l. haar punten aantal door R.C.H. 2 gepasseerd, doordat de blauw-zwarte reserves tegenBlauw-Wit 2 gelijk De kans is er nog steeds voor de IJimuidena- ren! Stormvogels 2 speelt tegen E. D. O. 2. Wij gelooven dat den Vogels een zware taak wacht, 't Zou ons niets verwonderen, als zij in Haarlem een veer lieten. De Kennemers-reserves leden Zondag een eervolle nederlaag tegen Z. V. V. 2, nl. 21. Deze Zaansche zege maakte het kampioen schap voor Z. V. V. 2 tot een voldongen feit- Morgen speelt Kennemers uit tegen Hol- landia 2, waarvan in Beverwijk met 71 ge wonnen werd. Ook thans houden we het op de Kennemers. AFDEELING I. RESERVE EERSTE KLASSE. R. C. H. 2 16 9 4 3 22 49—38 1.38 Stormvogels 2 16 9 3 4 21 41—34 1.32 Ajax 2 16 8 1 7 17 56—39 1.06 Blauw Wit 2 16 6 4 6 16 34—36 1.— E. D. O. 2 16 7 2 7 16 37—40 1.— Zeeburgia 2 16 7 2 7 16 36—39 1 Haarlem 2 16 7 1 8 15 59—55 0.94 Hilversum 2 16 6 2 8 14 42—57 0.88 Z. P. C. 2 16 4 5 7 13 26—30 0.81 H. F. C. 2 16 4 2 10 10 40—52 0.63 D. W. V. 16 14 2 0 30 76—12 1.88 Purmersteijn 16 9 4 3 22 49—35 1.38 S. D. Z. 16 8 4 4 20 28—28 1.25 D. J. K. 16 6 5 5 17 33—33 1.06 W. M. S. 16 7 3 6 17 28—29 1.06 0. D. E, 16 5 2 9 12 31—47 0.73 Halfweg 16 4 3 9 11 27—37 0.69 Zeemeeuwen 16 4 3 9 11 26—44 0.69 A. P. G. S. 16 3 4 9 10 32—43 0.63 Z. R. C 16 5 0 11 10 40—55 0.63 VIERDE KLASSE B: Beverwijk Uitgeest Rivalen Zilvermeeuw* Weervogels Q. S. C. Westzaan Verkade Zaanlandia R C. A. Avanti Neetendia I. 0. BOKSEN niet weinig moeite gekost, hem weer tot ernstige training voor het aanstaande gevecht tegen Harnas te brengen, want de film hield hem stevig vast, maar het is tenslotte clan toch gelukt. Steve Hamas wordt beschouwd als de beste Amerikaansche bokser van het oogen- blik, na het eveneens filmende en niet be paald in het verborgen bloeiende viooltje Max Baer. Harnas vecht alleen aldus zijn trainer om voldoende geld bijeen te brengen, om zijn studie in dc medicijnen te bekostigen en zijn ideaal van geneesheer worden te verwe zenlijken. Voorloopig echter zal hij nog wel op tegenstanders in den ring blijven tim meren. Er wordt enorme spanning van dezen strijd van Zondag a.s. verwacht. De verwachtingen zijn zoo hoog gespannen, dat het wel weer eens op een mislukking zou kunnen uitloopcn, zooals reeds zoo vaak in groote wedstrijden tusschen zwaargewichten het geval is ge weest. Een enkele, min of meer gelukkige vuistslag in de eerste ronde heeft zulk een ge vecht reeds meermalen tot een, uit toeschou- wersoogpunt, ontijdig, einde gebracht. Maar misschien krijgen de enthousiasten Zondag de volle waar voor hun niet geringe entree geld. In elk geval staat er voor beide boksers veel op het spel, vooral voor Max Schmeling die, als hij weer verliest, zijn illusies op den hoogsten boksroem wel zal kunnen laten ren. De winnaar zal mogen uitkomen in een titelgevecht tegen Max Baer. Behaalt Harnas de zege, dan zal de organisatie daarvan niet veel moeite kosten, want I-Iamas is een Ame rikaan. Wint Max Schmeling echter, dan zal de strijd tusschen de twee Maxen nog wel heel wat voeten in de aarde hebben, want wanneer er een ding is, waaraan de Amerikanen een hekel hebben, dan is het om den wereldtitel in het zwaargewicht boksen uit hun land te zien gaan. En de middelen, die zij te baat plegen te nemen, om deze ramp te voorko men, zijn sportief gesproken nu niet altijd even zuiver op de graad. Enfin, dat is van later zorg. Zondag a.s. zullen Schmeling en Harnas het uitvechten en wij wagen ons maar liever niet aan een voor spelling. SCHAKEN BOTWINNIK VERLIEST WEER! MOSKOU. 8 Maart (V.D.) De 15e ronde van het Internationale Schaaktournooi te Vloskou had het volgende resultaat: Ragozin wint van Stahlberg. Bogatyrtsjoek wint van Botwinnik. Rabinowitsj wint van Vera Menchik. Lasker remise met Alatorzef. Spielman remise met Capablanca. Lilienthal remise met Loewenfisch. Kan remise met Goglidze Tsjekhover remise met Rioemin De partijen FlohrRomanowski en Pirc— Li-ssitzin werden gisteren niet uitgespeeld. Ondanks zijn nederlaag tegen Bogartyrtsjoek staat Botwinnik nog op de eerste plaats met 10 1/2 punt, doch deze leidende positie wordt thans bedreigd door Flohr, die tien punten heeft, doch nog een liangpartij tegen Roma nowski, waarbij zijn kansen niet slecht staan, Loewenfisch en Lasker hebben ieder 9 12 punt :n Capablanca 9 punten. ZATERDAG 9 MAART 1935 wu geven: 2 e I f h d d e fs gratis JOH. ELZER Trompstraat 22, Telef. 4190 (Adv. Ingez. Med.) HEERENMODES Max Schmeling. Zondag a.s. zal te Hamburg de groote boks wedstrijd tusschen de zwaargewichten Max Schmeling en Steve Hamas worden gehouden. Deze strijd heeft in Duitschland een enorme belangstelling verwekt; en de speciaal voor dit doel gebouwde machtige arena is reeds sinds eenige weken totaal uitverkocht. In waarlijk Amerikaanschen stijl melden de Duitsche bla den bijzonderheden over de training van de beide gladiatoren en deze oefeningen zijn voortdurend voor het publiek toegankelijk ge weest. Natuurlijk tegen betaling, want de hoofdpersonen zijn nu eenmaal niet voor hun gezondheid in het vak der muilperen. Steve Hamas. Het is niet de eerste maal, dat deze boksers tegen elkaar in het strijdperk komen. Kort nadat Max Schmeling zijn wereldtitel aan den tegenwoordigen kampioen Max Baer had moe ten afstaan, heeft hij reeds tegen Harnas ge vochten en ook dezen strijd heeft hij op pun ten verloren. Daarna is hij, zooals tegenwoor dig voor bokskampioenen meer en meer ge bruikelijk wordt, zich aan de film gaan wij den, wat hem door zijn huwelijk met Anny Ondra vrij gemakkelijk viel en wat hem, op minder pijnlijke wijze, ook veel geld oplever de. Naar verluidt heeft het zijn impressario KORFBAL. NED. KORFBALBOND. DE WEDSTRIJDEN VOOR ZONDAG. Door een gelijk spel van Haarlem 2 tegen Indo zijn ook de reserves verder uitge schakeld voor de Zilveren Balwedstrijden. Morgen gaat S. V. haar geluk nog eens be proeven te Amsterdam. Maar de Treffers, die aan Haarlem zoo'n pittig lesje gaven, zullen te Amsterdam wel geen moeite hebben met hun gasten. Een gelijk spel zou echter voor S. V. de volgende ronde beteekenen! Oosterkwartier is „binnen". J.l. Zondag wist ze door de 54 overwinning te Santpoort het afdeelingskampioenschap te behalen. De weg naar een hoogere afdeeling is nu open; het Haarlemsche korfbal zou er wel bij varen, als er ook weer eens een tweede-klasser te velde verscheen. Aan O.K. de taak dit te bewerk stelligen. Onze gelukwensch met den eeretitel. onze sterkte bij de'volgende pogingen om de tweede klas te behalen. Op het Haarlem-terrein spelen Haarlem I en II een wedstrijd tegen elkaar. HAARL. KORFBALBOND. COMPETITIE-WEDSTRIJDEN In de eerste plaats vragen een drietal wed strijden in de le klasse onze aandacht. Met een gerust hart ontvangt S.S.H. Flora. De laatste zou er zeker veel prijs opstellen de kampioenen een puntje te ontfutselen. We nemen niet aan, dat het de bezoekers morgen zal lukken het zoover tegen de thuisclub te brengen en noteeren een overwinning voor S.S.H. De Kennemers ontvangen De Thorn, die hoewel bezoekers zijnde, o.i. een zeer ruime kans hebben de Kennemers in eigen veste te overwinnen. Osno zal haar handen morgen vol hebben aan Haarlem 3, dat in elk geval terreinvoor deel heeft. Beide ploegen verloren j.l. Zondag; willen dus beide morgen hun schade weer herstellen. Slechts enkele ontmoetingen hebben no< plaats in de 3e klassen; de tweede zijn ge heel uitgeschakeld. 3A: Meerlebosch 2Palvu 2, Oosterkwartier 4—I.V.H.; 3 B: Sport Ver eent 4Alw. Ready 2. BEKER- EN LAGERE SERIES. Het aantal wedstrijden voor deze series te spelen is grooter dan dat voor de competitie We noteeren de volgende ontmoetingen voor den beker: A: Ons GenoegenMeerlebosch; PalvuS, S. H. 2. B: Oosterkwartier 3—Ons Genoegen AuroraAlways Ready. C: D.S.V.—Tempo 2 en De Thorn 2Haar lem 4. Het betreft hier hoofdzakelijk wedstrijden van twaalftallen uit gelijkwaardige of dezelfde klassen; een uitzondering maakt Ons Ge noegenMeerlebosch waarbij de overwinning zeker voor den le klasser Ons Genoegen In de lagere seriees ontmoeten de derde klassers uit 3A en 3B elkaar. Zoo zijn vast gesteld in A: IV.H. 2Animo 2, Flora 2 Zeemeeuwen, Aurora 2D.S.V. 3: in B Auro ra 3—S.S.H. 4 en D.S.V. 2—T.H.B. 3 Adspïranlen. A: D.S.V. cOosterkwartier a. B. D.S.V. d—Flora b; S.V. b—Ons Genoegen Oosterkwartier bD.S.V. b; Meerlebosch— - Aurora b. mSTITUIIT HAARLEM- X O ORD Berekent thans nog vo een geheel met garantie Pijnloos trekken Plaatje met 1 Kunsttand Iedere Tand meer Porcelein of Zilvervulling Goudvulling vanaf Goudkroon vanaf e inhesrepen. f 3. f 1.75 3.— 9. 15. T- H. B 1.0! 3LD- o. Vooruit, 13 15 12 2 1 26 51—15 1.73 14 8 3 3 19 37—23 1.36 15 7 3 5 17 42—35 1.13 15 7 2 6 16 3432 1.07 14 6 3 5 15 29—32 1.07 15 6 1 8 13 32—36 0.87 14 5 2 7 12 31—48 0.86 14 2 2 10 6 19—33 0.43 14 2 2 10 6 25—46 0.43 ERDE KLASSE D: 13 3 2 19 29—19 1.46 14 8 4 2 20 47—30 1.43 12 7 2 3 16 4628 1.33 14 7 3 4 17 32—29 1.21 13 5 4 4 14 47—34 1.08 13 5 3 5 13 46—40 1.— 12 5 1 6 11 39—31 0.92 14 2 1 11 5 28—52 0.36 13 Q 3 10 3 15—04 Q«23 De laatste voorbereidingen in de Hanseatenhai te Hamburg, waar Schmeling en Harnas elkaar zullen ontmoeten, - 22 karaats goud Pijnloos trekken van Tand of Kies1.50 Mondonderzoek kosteloos Spreekuren alle werkdagen van 9-12 en van 1-4 uur. Zaterdags van 912 uur AVOND SPREEKUUR Dinsdag, Woensdag en Donderdag 19 uur. Beslist pijnlooze behandeling door Nederlandsch (Adv. Ingez. Med.) onder leiding van B. Dukel. De oplossingen van wedstrij rubriek no* luiden: Openingsstudie 3328 1823 3933 1218 4439 7—12 31—27 17—21 37—31 2—7 31—26 12—17 36—31 7—12 41—37 1—7 46—41 20—24 34—30 15—20 30—25 10—15 41—36. Indien Zwart 410 speelt wint Wit minstens 1 schijf door: 4741 (2429? heeft niet an ders) 33x24 20x29 4034 29x40 45x34 en Zwart kan niet meer spelen zonder verlies. No. 2 Probleem. Stand in cijfers: Zwart: 9 6 12 13 15 18 19 23 24 25. Wit: 16 21 27 31 32 33 35 39 41 42 49. Wit wint door: 3530 en 2117 en 1611 als Zwart in dezen cijferstand 2329 zou spelen. Eindspel F. Dukel. Zwart 1 dam op 35 en twee schijven op en 37. Wit 2 dammen op 39 en 45 en twee schijven op 14 en 36. Wit wint door: 149 35x2 fgedw.) 3943 4x13 36—31 37x26 43—16 2—8 45—50 8—2 en Wit wint. Een prachtig en uiterst leerzaam eindspel waarvoor wij den auteur een extri compliment geven. Vooral daar de oplossing zich op de onverwachte en belangrijken ruit 16 afspeelt. De stand van den oplosserswedstrijd na wedstrijdrubriek no. 8 luidt: F. Postma en G. Poslma 24 p., F. Dukel 24 p., C. Rihe 24 p., H. Laros 24 p., C. Suyk 24 p., N. N. 24 p., P. Zeilmaker 20 p., H. de Boer 18 p., D. v. d. Outenaar 18 p., J. Smit 10 p., P. de Boer en R. Binkhorst 6 p., G. v. Zanten 5 p., H. de Reus, Santpoort 20 p., A. Pekel, Uitgeest 3 p., C. H. Wouters, Antwerpen 20 p., P. Versteeg, IJmuiden 1 p. WEDSTRIJDRUBRIEK No. 10. Als openingsstudie het volgende. No. 1 Auteur J. B. Eekhout, de „openings specialist" van Het Dammersweekblacl. 34—29 19—24 40—34 14—19 34—30 20—25 29x20 25x14 30—25 17—21 31—26 12—17 32—28 18—23 37—32 15—20 39—34 20—24 34—30 712 36—31 12—18 41—36 23—29. (Hier is een interessanten openingsvariant ontstaan. In dien Zwart hier 1015 had gespeeld, zou op Wit 4641 1923 kunnen volgen met dam.) 31—27 18—23 42—37 14—20 25x14 9x20. Wat is er thans mogelijk geworden als Wit met 3025 voortspeelt? Als no. 2 van onze tiende wedstrijdrubriek een ingewikkelde compositie van onzen jeug digen vriend C. Suyk. Auteur C. Suyk, alhier. De cijferstand luidt: ZWART HET SPEL VAN DE PIONIERS VAN D. C. IJ. Ongetwijfeld zullen vele lezers eens kennis maken met het spel van bekende dammers in onze gemeente, uit den tijd voordat D. C. IJ haar belangrijke rol in de plaatselijke dam merswereld ging spelen. Er werd toen druk gedamd in café Eijndhoven, door de heeren Versteeg, Engelhart, Kooelemij, Veuger, Visser en Eijndhoven, die toondertijd sterke spelers waren en uit wier midden D. C. IJ. werd op gericht. PARTIJ No. 1. Veuger, Wit. P. Versteeg Zwart. Gespeeld in 1923 34—30 19—23. (Wel een van de onguns tigste antwoorden die Zwart op 3430 kan ge ven. Door 3025 komt de lange vleugel nooit tot een juiste en gemakkelijke ontwikkeling of Zwart moet met den tweeden zet 2024 spelen. (De meest gespeelde tegenzet op 34—30 is 20—25". 30—25 14—19. Doelloos wordt eeds met den tweeden zet de sterke centrum schijf op 9 uit het spel genomen. 20—24 is de zet. 25x14 9x20. Zwart heeft reeds nadeel. 3530 49. (Doordat Wit hier 3530 speelt, wat niet goed is, kan Zwart het ontstane nadeel door 2025 reduceeren 3530 zoowel 49 is dus fout. Wit had 4034 4540 moeten spelen) 3025 1924 (Doel loos. Met 10—14 20—24 5—10 15—20 enz. was de lange vleugel te herstellen geweest). 25x14 9x20. Zwart's slag naar 19 is 100 pet. sterker 33—29 24x33 39x19 13x24. Na 6 zetten opening spel en dan geen stukken op 4 en 9 is een be wijs van de toen nog geringe kennis van de waarde van ruiten en stukken 4034 813 45—40 2—8 40—35 17—22. Door verkeerd spel in de opening is thans 1722 zoowel 21 zwak, terwijl de korte vleugel toch tot ontwikkeling moet komen. 31—27 (3430 was voor Wit beter; door den tekstzet helpt Wit, Zwart's korten vleugel tot goede ontwikkeling te bren gen, terwijl tevens Wit aangeeft een variant van de klassieke partij te willen spelen.) 22x31 36x27 11—17 44—40 7—11 Wij spelen liever 6—11 50—45 1—7 41—36 10—14 38—33 1721. Hier was 1823 ongetwijfeld sterker. 4338 2126 zwak; met 3328 kan Zwart nog maar alleen aan den rechtervleugel spe len. B.V. op 11 17 27—22 18x27 32x21 37—31 met dam 4943 2429 De zwarte stelling staat zeer slecht doch er was nog wel een be tere voortzetting te vinden dan de gespeelde. B.v. 3—9 5—10 20—25 14—20 10—14 en 14—19 enz. met aanval op Wit's korten vleugel. 33x24 20x29 34x23 18x29 32—28. Met 43—39 had Wit zich goede kansen kunnen scheppen. B.v. 43—39. Op 11—17 37—31 en 38—33. Op 13—18 37—31 en 38—33, terwijl tevens de om singeling van schijf 29 plaats vindt. 14—19 ZWART m Wz WIT Zwart 11 schijven op: 3 8 9 10 11 15 17 21 23 32 en 37. Wit 12 schijven op: 12 18 22 24 25 33 34 35 39 41 43 en 47. Wit speelt en wint. Als no. 3 van onzen wedstrijd een eindspel van J. H. Outens, Rotterdam. Wit drie dammen op: 1 32 en 43. Zwart 1 dam op 11 en 1 schijf op 26. „Wit speelt en-wint. Telt voor 1 pont. WIT Stand na den 22en zet van Zwart luidt: Zwart, Versteeg: 3 5 6 7 8 11 12 13 15 16 19 26 en 29. Wit, Veuger: 27 28 35 36 37 38 40 42 43 45 46 47 en 48. Aardig is hier 43—39. Zwart's eenige zet ls thans 1218 daar op alle andere zetten ver lies met 3934 volgt terwijl 11—17 door 2721 en 3731 verhinderd wordt. Op 12—18 kan volgen 27—22 39—34 27—32 34x14 32x23 48—43 13—19? 14—9 37—31 en 40—34 met dam. In de partij werd gespeeld: 3832 39 4338 1923. (Zwart speelt dit omdat 29 ernstig werd bedreigd) 28x19 13x24 3228 15—20 38—33 29x38 42x33 11—17 (Zwart dreigt met 2631 en 1721. Wit kan 3731 4641 en 2722 spelen met schijfwinst) 27—22 7—11 47—42 5—10? Door Zwart's laat- sten zet wordt Wit in de gelegenheid gesteld de partij op problematische wijze uit te ma ken. Ongetwijfeld is dit zetje door Wit fraai ingevlochten 3329 24x33 28x39 17x28 33 28x39 40—34 39x30 met slag van 35 naar 2. Zwart geeft op. Een door Wit fraai gewoar nen partij. Oplossingen en correspondentie binnen n*^ gen dagen te zenden aan bur. van dit blad o£ Van Wassenaerstraat 23, IJmuiden Oost. HET CLUBKAMPIOENSCHAP VAN D. C. IJ. P. Leyte wint den titcL Door zijn deze week op Smit behaalde over winning heeft Leyte het clubkampioenschap van de Damclub IJmuiden veroverd. Onge twijfeld een fraaie prestatie van dezen 19- jarigen speler, om vóór de beide meesters Dukel en Ligthart als no één te eindigen. Deze speler die in het laatst gehouden tournooi om den meestertitel reeds de aandacht op zich deed vestigen, belooft zeer veel voor de toekomst, temeer als men bedenkt, dat hij slechts 3 1/2 jaar het damspel serieus be oefent. De eindstand van de eerste klas luidt thans: Gesp. gew. rem. verl. pnt. P. Leyte Ligthart C. Suyk B. Dukel Basstra Diederiks J. Smit Sihaap Bais Kramer Kraai v. d. Velde Kraai en v. d. Velde degradeeren naar de tweede klasse. Ligthart wist de tweede plaats te veroveren door een driekamp van 42 van C. Suyk te winnen. 11 8 2 1 18 11 7 n 1 17 11 7 3 1 17 11 4 5 2 13 11 4 4 3 12 11 3 5 3 11 11 2 5 4 9 11 2 5 4 9 11 1 6 4 8 11 2 4 5 8 11 2 2 7 6 11 1 2 8 4 MOTOR WIELRIJDEN DE VOORJAARSREUNIE DER K. N. AI. V. Overeenkomstig «en reeds meer dan 30- jarige gewoonte openen de Nederlandsche Motorrijders het zomerseizoen met de bekende K. N. M. V.-Voorjaarsreunie. Ditmaal zal het feest plaats hebben op 7 April te Wageningen, waar het Hotel „De Wa- geningsche Berg" het middelpunt der bijeen komst zal vormen. De voorbereidingen zijn reeds getroffen voor de ontvangst van een record-aantal reünisten. Het motorleven bloeit; het blijkt dat dit economisch vervoermiddel steeds in popula riteit toeneemt,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1935 | | pagina 9