VERWACHT WORDENDE SCHEPEN: De huisvrouw mag geen margarine maken. Schip Amsterdam x) Chili Anna N. Goulandris La Plata Alcor Rosario Aurora Danzig Amstelkerk Hamburg Bodegraven Chili Boschfontein x) Zuid Afrika Berenice (Ned.) West Indië Chili Barneveld Chili Baarn Hamburg British Monarch Rosario Clytoneus x) Batavia Clan Skene x) Bassein Colombia x) West Indië Crijnssen Hamburg Chr. Huygens x) Batavia Cordillera x) Pto. Barrios verm. aankomst Laatste bericht Caribia x) Chef Méc. Arm. Blanc Essen Eemland Eurymedon x) Fauna (Ned.) Gustaf E. Reuter x) Grootekerk Hamm Heidelberg Helder Hermes (Ned.) Hindustan Hilversum x) Inhambane x) Jaarstroom Melampus x) Menes Mirandella Madoera x) M. v. St.. Aldegonde x) Mars (Ned.) Merope Nijkerk Neman ja Orestes (Ned.) Oberon (Ned.) Odysseus (Ned.) Orpheus (Ned.) Pembrokeshire x) Phrygia Peisander x) P. L. M. 26 Poelau Bras x) Pres. Francqui Randfontein Serooskerk x) Saleier x) Saturnus Schieland Shaftesbury Salland x) Stalingrad Trajanus Tawali x) Hamburg Casablanca Ned. Indië Buenos Aires Batavia Hamburg Japan Ned. Indië Ned. Indië West Afrika Bourgas Rangoon Rosario Buenos Aires Hamburg Ned. Indië Ned. Indië Buenos Aires Ned. Indië Batavia Barcelona Hamburg Zuid Afrika Buenos Aires Constantza Midd. Zee Stettin Malaga Dairen Mexico Batavia Bona (v. IJm) Hamburg Houston Uckermark x) Venus (Ned) Vallejo Van Rensselaer Venezuela Zuiderkerk x) Japan Zaanland x) Buenos Aires Zuid Afrika Japan Ned. Indië Alexandrië Newcastle (v. IJm.) Basse in Buenos Aires Moermansk (v. IJm.) Alexandrië Batavia Ned. Indië Haifa Constantza West Indië Barbados 9 April 12 April 29 Maart 10 April 10 April 29 Maart 29 Maart 21 April 19 April 29 Maart 20 April 19 April 19 April 30 April 3 April 11 Mei 22 April 30 Maart 27 Maart 13 April 17 April 5 April 15 April heden 11 April 23 April 7 April 15 Aoril 2-5 Maart 26 Maart 19 April 12 April 27 Maart 27 Maart 3 April. 20 Maart te Tocopilla. 7 Maart van Pto Obligado. 10 Maart van San Pedro. 23 Maart vertrokken, in lading. 12 Maart van Curasao. 14 Maart van Kaapstad. 7 Maart v. Pto Barrios. 19 Maart van Valparaiso. 20 Maart van Valparaiso, in lading. in lading 22 Maart van Perim. 18 Maart te Colombo. 23 Maart van de Azoren. vertrekt 28 Maart. 25 Maart vertrokken, vertrekt 28 Maart, vertrekt 28 Maart. 20 Maart vertrokken. 21 Maart van Padang. 18 Maart van Padang. 21 Maart vertrokken, vertrekt 28 Maart. 21 Maart van Pto Barrios. 25 Maart vertrokken. 22 Maart te Kobé. 23 Maart van Port Said. 22 Maart van Macassar. 21 Maart van Takoradi. 19 Maart van Constantza. 22 Maart vertrokken, in lading. in lading in lading. 22 Maart van Marseille. 20 Maart van Gibraltar. 11 Maart vertrokken. 21 Maart van Port Said. 24 Maart te Genua. 25 Maart te Rotterdam, in lading. 24 Maart van Antwerpen. 15 Maart vertrokken. 23 Maart te Piraeus. 24 Maart te Fiume. in lading. 22 Maart te Setubal. 14 Maart van Gibraltar. 22 Maart van Pto Columbia. 24 Maart van Singapore. 20 Maart vertrokken, in lading 20 Maart vertrokken. 21 Maart van Mombassa. 22 Maart van Finisterre. 21 Maart van Batavia. 22 Maart van Beyrouth. 24 Maart vertrokken. 23 Maart vertrokken, vertrekt 3 April. 17 Maart vertrokken. 23 Maart van Finisterre. 23 Maart van Sabang. 22 Maart van Port Soedan. 23 Maart van Gibraltar. 25 Maart te Havre. 23 Maart v. Paramaribo, vertrekt 31 Maart. 22 Maart te Penang. 17 Maart van Bahia. x) Schepen, voorzien van een x) zijn grooter dan 6000 bruto register ton. VELSEN LEZING VOOR DE VEREENIGING „DE GEETELING". „Reizen door Rusland" was het onderwerp dat de heer Van Riel van het Reisbureau Lindeman gisteravond in het R.-K. Volks bondgebouw voor de vereeniging „De Giete- ling" behandelde. Spreker heeft van eind April tot begin Mei van het vorige jaar de reis naar en door Rusland gemaakt. Zijn verwachtingen over de toestanden waren zooals hij in een inleidend woord zeide, dank zij de verhalen die hier dikwijls de ronde doen niet bijzonder hoog gespannen. De in drukken die hij opgedaan heeft over de maatschappelijke toestanden waren evenwel, objectief beschouwd en onafhankelijk ge houden van godsdienst of politiek, bijzon der goed. Op drie manieren kan men de reis naar Rusland maken, en wel per schip van de Staats Russische vloot over Londen-Rotter- dam-Hamburg-Leningrad, per vliegtuig in een dag van Hamburg naar Leningrad of, wat de meest gebruikelijke is, per spoor van Berlijn door Silezië, Warschau. Stolpze over het eerste Russische station Negoreloe naar Moskou. De voorstelling, die wij hebben als zouden de treinen in Rusland weinig comfortabel zijn is eveneens geheel onjuist. Zoowel de restauratie- als de slaapwagens, die het meest gebruikt worden door de groote af standen, zijn van alle gemakken voorzien Voor de inheemsche bevolking bestaat nog de z.g. harde klasse, die geen afzonderlijke compartimenten bezit. De hygiëne in alle af- deelingen laat niets te wenschen over. Ver volgens besprak de heer Van Riel den aard en gewoonten der Russische bevolking. Op vallend noemde hij het, dat de kleeding over het geheel genomen bij de gewone bevolking slecht en onverzorgd is. Langzamerhand treedt hier echter een verbetering in door den toenemenden groei der Russische textiel industrie. Gedurende zijn verblijf te Moskou heeft de heer Van Riel den grooten Russischen feestdag, de 1-Meiviering meegemaakt. Groo te, goed gedisciplineerde troepen marcheer den door Moskou naar het Roode plein. Het verblijf van den tourist, in welke plaats van Rusland ook, wordt door den Staat zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Een groote moeilijkheid was echter, dat een bui tenlander slechts in speciale, door de regee ring vastgestelde winkels zijn inkoopen mocht doen, terwijl hier niet anders dan met vreemd geld, en dan het liefst in Amerikaan- sche dollars, betaald mocht worden. Dit was voor den tourist dikwijls zeer nadeelig, daar bij het teruggeven eveneens in buitenlandsch geld zeer ruw omgerekend werd. Enkele maanden geleden is men er echter toe over gegaan om een Staatsroebel (een gulden is ongeveer drie roebels) uit te geven, die ook door touristen gekocht en in willekeurige za ken uitgegeven kan worden. Vervolgens besprak de heer Van Riel Mos kou en zijn bezienswaardigheden. Moskou is het machtige centrum van het wetenschap pelijk-, technisch en kunstleven in het nieuw gevormde land. Hier bevindt zich thans ook de zetel van de uit Leningrad verplaatste Academie der wetenschappen der UdSSR. Een der grootste wetenschappelijke instellin gen is het Marx-Engels-Lenin Instituut, dat zich bezig houdt met de studie van het we tenschappelijk socialisme. Tenslotte noemde spreker een groot aantal musea. Een van de bekendste bezienswaardigheden van Lenin grad, dat volgens den heer Van Riel de mooi ste stad was, is de geweldige kathedraal die nu als anti-religieus museum is ingericht. Tenslotte besprak de heer Van Riel nog Zaparoje. waarbij hij als bijzonderheid ver meldde dat daarop de Hoogovens het meeste werk door vrouwen verricht wordt, Sebasto- pol het lustoord aan de Zwarte Zee en Yalta. Na de pauze werden door den heer Weis man lantaarnplaatjes over Rusland ver toond. De voorzitter, de heer Meys, die ook een inleidend woord had gesproken, dankte den heer Van Riel voor zijn interessante en aangename causerie. NIEUWS VAN DE KLEUTERSCHOOL. Dinsdag 31 Maart a.s. vindt in de Chr. School aan de Langenveldstraat een bijeen komst plaats van de ouders der leerlingen der Kleuterklassen van de Hervormde Kleu terschool aan de Banjaertstraat. IJMUIDEN DAMMEN. Onderlinge competitie D. C. IJ. B. Dukel wint het clubkampioenschap. ONDERL. COMP, D.C.IJ. Door de Dinsdagavond gespeelde partij B. DukelC. Suyk welke door Dukel werd ge wonnen is deze zonder een enkel verliespunt thans reeds clubkampioen van DC.IJ 1935 1936. De stand der deelnemers van de A-groep luidt: gesp. gew. rem. verl. pnt. B. Dukel 13 13 0 0 26 P. Leyte 12 6 4 2 16 C. Suyk 13 5 3 5 13 H. de Boer 11 4 4 3 12 T. Rass tra 12 3 6 3 12 Ligthart 12 4 4 4 12 NIEUWE VISSCHERIJCOURANT HOUDT OP TE VERSCHIJNEN. De Nieuwe Visscherij-Courant, welke eerst door de Arbeiderspers en daarna door de N.V. Koldert en Co. te Amsterdam werd uit gegeven, houdt 1 April op te verschijnen. R.K. BOUWVAKARBEIDERS. De af deeling IJmuiden-Oost van den R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph houdt heden. Woensdagavond een vergadering in het Patronaatsgebouw, waarin o.a. het nieuwe colectieve contract voor de bouwbedrijven zal worden besproken. OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN GROOT-I JMUIDEN. Spoedig zullen de wedstrijden om het dam kampioenschap van Groot-IJmuiden begin nen. Dit jaar wordt op een bijzonder groote belangstelling gerekend, daar zich reeds een vijftigtal spelers voor de verschillende klassen heeft opgegeven. De wedstrijd is voor een ieder vrij open gesteld. Daar de wedstrijd wordt georgani seerd door D.C.IJ. kan men inlichtingen be komen bij den heer K. de Jong, Kanaal straat 83. RADIO-PROEVEN. Sommigen onzer zullen gisteren wellicht in een eerste opwelling gdacht hebben, dat IJmuiden in Abessynië lag en door' een luchtvloot werd bezocht. !t Waren echter marine-vliegtuigen, welke boven de kuststrook cirkelden en op regel matige tijden terugkwamen in verband met proefnemingen met radiopeilapparaten aan boord van deze machines en op het marine- radiopeilstation alhier. Deze toestellen wor den geijkt op hun afwijkingen, waarna een correctie op de aflezingen mogelijk wordt. VERWACHTE VISCHAANVOER Thuisstoomende voor de Donderdagmarkt: Poolzee IJm. 77 (van de Noordzee) Vangst on bekend. Heni'iëtte Jacoba IJm. 190. Vangst 30 man den scheivisch, 50 m. braadschelvisch, 40 m. wijting, 80 m. kabeljauw en gul, 40 m. radio, (gestript), 20 m. varia. Totaal 260 manden benevens 100 stuks stijve kabeljauw. MARKTPRIJZEN VAN WOENSDAG 25 MAART. Tarbot per kilo f 0.80f 0.64. Griet per 50 kilo f 22f 9. Tongen per kilo f 0.74f 0.48 Groote schol per 50 kilo f 13f 10 Middelschol per 50 kilo f 15f 10 Zetschol per 50 kilo f 20—f 13 Kleine schol per 50 kilo f 16f 2.80 Bot per 50 kilo f 10f 4.50 Schar per 50 kilo f 5.50f 1.60 Tongschar per 50 kilo f 20—f 13 Kleine poon per 50 kilo f 44.30—f 2.40 Groote scheivisch per 50 kilo f 11.50f 8.50 Middelschelvisch per 50 kilo f 13.50f 10. K. middelschelvisch p. 50 kilo f 12f 7.60 Kleine schélvisch per 50 kilo f 8.50f 2.50 Groote gullen per 50 kilo f 10f 4.10 Kleine gullen per 50 kilo f 9.50f 4.10 Wijting per 50 kilo f 3.50f 2.20 Heilbot per kilo f 0.84f 0.40 Leng per stuk f 1.03f Ó.25. BESOMMINGEN. Trawlers: Amstelstroom IJm. 91 75 manden f 1060. Oostzee IJm. 147 55 m. f 1350 Adelante IJm. 19 415 m. f 1440 Bergy IJm. 16 450 m. f 1680 Ita IJm. 22 45 m. f 900 Bloemendaal IJm. 71 190 m. f 1270 Liesbeth Betty LJm. 183 150 m. f 1040 Gloria IJm. 137 430 m. f 1530 Christine IJm. 2 390 m. f 1600 Maria Elisabeth IJm. 114 65 m. f 790 Dolfijn IJm. 103 50 m. f 800 Condor IJm. 72 40 m. f 920. Beugers. VL. 199 f 1090. Loggers: KW 154 f 180, KW 114 f 180, KW 78 f 800, KW. 19 f 380, KW. 147 f 350, KW 22 f 310, KW. 48 f 310. WIJK AAN ZEE JAARVERGADERING COÖP. BOEREN LEENBANK. In de bovenzaal van de veiling Kennemer- land hield de Coöperatieve Boerenleenbank van Wijk aan Zee en Duin haar jaarvergade ring. De voorzitter van den raad van toezicht de heer Huender heeft in zijn openingswoord er op gewezen, dat de gedragslijn, die gevolgd wordt tegenover schuldenaren zoodanig is, dat in ruime mate rekening wordt gehouden met de moeilijkheden waarin velen hunner ver- keeren, voor zoover dit althans met het be lang der bank is overeen te brengen. Wanneer alle schuldenaren gehandeld hadden als de Boerenleenbank, zouden de maatregelen, die de regeering heeft getroffen ter bescherming van de schuldenaren overbodig zijn. De rente die de Boerenleenbank berekent was minder dan die der commercieele banken. Ook hebben de Boerenleenbank niet meegedaan aan de renteverhooging in de laatste helft van 1935. Vervolgens werd de rekening en de balans goedgekeurd. De winst over 1935 was f 4296,89, die aan 't reservefonds werd toegevoegd na af schrijving van f2000 op de vaste goederen. Het reservefonds steeg daardoor tot f 46.135. De heer S. Zonneveld werd herkozen als lid van den raad van toezicht, de heer H. Markx werd herkozen als lid van het bestuur. Het aantal leden was op 31 December 320. De ba lans werd vastgesteld op een eindcijfer van f 541.669,55. Hierna werd de vergadering gesloten. SANTPOORT FILMAVOND. De Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcohol houdende dranken en het Instituut voor Ar beidersontwikkeling afd. Santpoort-Bloemen- daal beleggen een propaganda-filmavond op Donderdag 26 Maart in „De Toorts". Als hoofdfilm wordt gedraaid de film „Taxi". CASTRICUM DIPOMA'S VAN DEN TUINBOUWCURSUS. Dinsdag 24 Maart was het einde van de Tuinbouwcursus welke gedurende 2 jaar werd gegeven. De waarnemend voorzitter opende de bijeenkomst. De bijeenkomst werd geleid door den heer P. H. v. Westen en den heer Muyen, tuinbouwleeraar te Heemskerk. Aanwezig waren de waarnemend Rijkstuin- bouwconsulent, de voorzitter van den L.T.B., alsmede de heer v. Westen, die een korte rede hield en de deelnemers van de cursus feliciteerden waarna hun een diploma werd uitgereikt. BLOEMBOLLENCULTUUR. Dinsdagavond vergaderde bovengenoemde vereeniging in het café van den heer W. Th. Beentjes. De voorzitter opende de vergadering en be treurde de slechte opkomst. Eenige ingeko men stukken werden behandeld. Van de rond vraag maakten eenige aanwezigen gebruik. De Bilt voorspelt: Zwakken tot matigen Oostelijken tot Zuidoostelijken ivind. Half tot zwaar be wolkt. Weinig of geen regen. Mogelijk iets zachter. BAROMETERSTAND Hoogste 773.3 m.M. te Helsingfors. Laagste 747.3 m.M. te Lacoruna. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren Laagste hedennacht Hoogste heden BAROMETERSTAND Hedenmorgen 9 uur Neiging stilstand. 54 F. 42 F. 44 F. Volgens de uitspraak van den kantonrechter. Woensdagmorgen heeft de Haarlemsche kantonrechter uitspraak gedaan in het proef proces, waarbij een Heemsteedsche huis vrouw was bekeurd, ter zake dat zij in haar woning zelf margarine had bereid. In het nieuwe Crisiszuivelbesluit is in te genstelling tot het daaraan vooraf gaande niet uitdrukkelijk opgenomen dat het de huisvrouw wel toegestaan is voor haar eigen gebruik margarine te bereiden. In het vroe gere Crisiszuivelbesluit w°s duidelijk te ken nen gegeven, dat de huisvrouw werd vrij ge steld van deze verbodsbepalingen. Bij deze Heemsteedsche verdachte waren hoeveelheden plantenvet, boterkleursel en nog veel meer gevonden, welke alle ingre diënten waren ter bereiding van margarine. De ambtenaar van het openbaar ministe rie zei dat het noodzakelijk was dat men zich in deze kwestie op een formeel standpunt stelt. Eigen bereiding komt in deze streek zeer veel voor en uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt om te voorkomen dat zij, die wel de CrisiszuivelbesTuiten willen over treden, den weg gebaand vinden. De verdediger, Mr. N. H. Dijkstra uit Am sterdam, zei dat uit het systeem der wetge ving is op te maken dat men alleen de eco nomische productie heeft willen treffen en niet de huisvrouw. Hij toonde met een reeks voorbeelden aan tot welke eigenaardige din gen men kan komen indien alle Crisiszuivel besTuiten letterlijk moesten worden opgevat, ook door de huisvrouw. De eisch van het openbaar ministerie was zes gulden of zes dagen.1 (Bij een lageren eisch is het onmogelijk de zaak eventueel in hoogere instantie voort te zetten). De verdediger pleitte vrijspraak, subsidiair onverbindend verklaring, meer subsidiair clementie. De -uitspraak luidde: f 0.50 of 1 dag hech tenis. De kantonrechter overwoog in zijn vonnis dat de wet juist de bepaling waarbij de huisvrouw niet werd vrijgesteld, heeft weg genomen. Bovendien mogen alleen aange slotenen bij de Crisiszuivelcentrale marga rine maken, zoodat de kantonrechter niet met het betoog van den verdediger kon mee gaan. VOETBAL. Haarlemsch Elftal- Kennemer Elftal (4-5) De Bock scoort vijfmaal! De Bock. Dinsdagavond werd op het verlichte Haar lem-terrein een oefenwedstrijd gespeeld tus- schen een Haarlemsch en een Kennemer elf tal, die verdiend door het Kennemer elftal werd gewonnen De ploegen verschenen in de volgende op stelling: Haarlemsch elftal: Van der Togt, Kors, Prevost, De la Mar, Kammeijer, v. d. Schalie, Spek, Drijver, v. d. Horst, v. Polanen, Hagenaar, Kennemer elftal: Prins, Sterk, De Bock, U. de Wolf, v. d. Steen. Leemhuis, Beyk, De Koning, Van der Griendt, K. Haak, Hollenberg. Het Kennemer elftal zette den strijd met een hoog tempo in; de Haarlemmers werden geheel op eigen helft teruggedrongen. Van der Togt kreeg druk werk door schoten van Sterk, De Bock en De Wolf. De Haarlemsche verdediging deed erg on zeker; het mag dan ook een wonder heeten, dat in deze periode het Kennemer elftal niet spoedig een voorsprong had. Het bleef nu voorloopig bij eenige schoten tegen den paal van de Bock en Prins. Een onverwachte uitval van de Haarlem mers, die tot hoekschop werd verwerkt, le verde bijna een doelpunt op, maar de kopbal van Van der Horst ging over de lat. Het zou overigens ook geheel tegen de verhouding zijn in geweest. Het Kennemer elftal speelde in tegenstel ling met de Haarlemmers een mooi open spel. De Bock scoorde het eerste doelpunt en kort daarna met een kopbal no. 2. Kammeijer zette toen met verre centers de Haarlemsche voorhoede aan het werk gezet. Hierdoor minderde de kracht van het Kennemer elftal Nu moest ook Hollenberg er meer aan te pas W O E N S D A G 25 M A 'A R T 1% komen. Het bleef echter voorloops doelpunt van Van der Horst. 3 Rust kwam met 21 voor het Ka»,» elftal. De tweede helft begon met aanvallen het Haarlemsch elftal; het duurde niet ï1 of via het hoofd van Van Polanen weer gelijk. (2—2). werö H Toch bleef het spel van het Kerm* elftal beter. Hier was 't binnentrio een dn161 loopend gevaar voor de Haarlemsche terhoede. Prins en v. d. Steen gaven v i goede voorzetten. e-e Geruimen tijd was de strijd gelijk on gaan, maar toen scoorde het Kennemer I'»* tal door De Bock driemaal in korten tr!T zoodat de Kennemers een 52 kregen. De Bock had het dus klaar gi_ alle doelpunten voor zijn Tekening^,c Het leek er zoodoende op, dat het eeiTgront' overwinning voor het Kennemer elftal worden. De Haarlemmers dachten er echt anders over. Eerst scoorde Van Polanen T daarna Hagenaar, waardoor de stand *5 werd. Ei' kwam nu nog veel spanning Gp scoord werd er echter niet meer. Met 5^1 won het Kennemer elftal, wat verdiend want als geheel vormde het de beste com" binatie. Haarlemsch Elftal- Brusselsch Elftal. Het Haarlemsch elftal, dat a.s. Zaterda? middag half vijf op het H. F. C.-terrein te" gen het Brusselsch elftal speelt, is als volet samengesteld; s Hollenberg, K. Haak, Prevost, De Koning, Kammeijer, Leemhuis S. Spek, U. de Wolf, De Bock, Van der Hor^ Reserves zijn; Van der Togt, H. Befk^' Van Polanen. HAARL. VOETBALBOND. In de Officieele Mededeelingen van den Haarl. Voetbalbond, die in ons nummer van Maandag werden gepubliceerd, is een fout geslopen. Onder de mededeeling, dat voor Zaterdag 28 Maart geen wedstrijden zijn vastgesteld zijn per abuis eenige wedstrijden voor Junio res geplaatst, die onder het programma voor ZONDAG 5 APRIL hadden moeten staan. Het zijn de volgende wedstrijden JUNIORES COMPETITIE. E R. C. H. eHillegom 12 uur Haarlem eHFC e 12 DKT—Spa arne vogels 2 Zandvoort bHFC d 12 RCH fZeemeeuwen 12 F HFC fKennemers c 10 Beverwijk bRCH h 12 471ste STAATSLOTERIJ (Niet officieel) lste klasse, 3de lijst Trekking van "Woensdag 25 Maart 1938 Hooge Prijzen 400.— 20336 "f 100.— 19560 Prijzen van 20.— 131 220 321 338 405 724 861 1168 1260 1408 1608 1755 1782 1818 1959 2403 2738 2829 2912 3015 3080 3087 3115 3184 3218 3637 4459 4742 4836 4886 5228 5813 5846 6254 6295 6418 6779 6791 6978 69S2 7048 7546 7599 7690 8112 8142 8447 8801 9054 9302 9307 9806 9838 9900 10135 10234 10319 10351 10679 10956 11549 11814 12101 12734 12818 12889 13362 13676 13847 14321 14823 15349 15355 15486 15725 15896 16008 16017 16101 16485 16944 17199 17606 17662 17768 17791 17929 17934 17974 18201 18474 18541 18573 18592 18981 20619 20791 20989 Verbeteringen lste kl., 2de lijst: 7103 m, z. 9103; 20472 m. z. 20474. BURGERLIJKE STAND. Haarlem, 24 Maart 1936. Ondertrouwd: 24 Maart: J. L. Boonstra en O. J. Normann, R. IJ. Nieuwstad en J. G. ter Horst. Bevallen: 21 Maart: H. v. Mackelenberg- Lode, d., W. C. MeijerWesselius, z., 22 Maart: G. E. C. A. v. LiemtHoogeveen, z,, M. J. Rodenburg—v. Bockel, z., 23 Maart: J. E. BoschVerbruggen, d., J. v. WelVoulon, z„ 24 Maart: E. A. G. Heeres—v. Buuren, z. Overleden: 21 Maart: H. C. Suhr, 48 j.. Ha- zepaterslaan, 22 Maart: E. Verwaal, 67 j., Langendijkstraat, 23 Maart: T. J. F., 7 d., z. van W. J. v. d. Wel, Dunklerstraat, G. Schip pers, 78 j., Schalkwijkerweg, G. v.. d. Ban- Vroege, 43 j., v. Zeggelenstraat. AGENDA VOOR VELSEN EN IJMUIDEN. WOENSDAG 25 MAART Bioscoop de Pont: „De Graaf van Monte Christo". 8 uur. AGENDA TE HAARLEM, Heden: WOENSDAG 25 MAART Stadsschouwburg: „Eva Bonheur" voor de Ned. Reisvereeniging. 8.15 uur. Gem. Concertgebouw: 4e Haarlemsche voor- jaarsbeurs v. d. Ned. Ver. van Huisvrouwen, 's Middags en 's avonds optreden van den goochelaar prof. Antonini. 1.305.30 en 7.30—11 uur. Vroom en Dreesmann, Gr. Houtstraat: Mo- de-show in de Lunchroom. 2.30 uur. Frans Hals Theater: „Traumulus" (De Droomer) met Emil Jannings, 2.30, 7 en 9.15 u. Cinema Palace: „De Diesel-express" met Sally Blane, William Farnum, Charles Starret 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor Sound Theater: geprolongeerd: henr. Davids en Johan Kaart in „Kermisgasten 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: „Maddalena, "in- cenzo Bellini's groote liefde" met MarthaEg- gerth. Op het tooneel Schaefers Lilliputter* troupe. 2.30, 7 en 9.15 uur. Teyler's Museum, Spaarne 16. Geopend op werkdagen van 113 uur, behalve 's Maan dags. Toegang vrij. DONDERDAG 26 MAART Stadsschouwburg: R. C. H. Jubileumrevue „Rang, die zit". 7.30 uur. Gem. Concertgebouw: Laatste dag Haarlemsche voorjaarsbeurs v. d. Ned. ver. van Huisvrouwen. Optreden van Paul Ostra en Susie Klein. 1.30—5.30 en 7.30—11 uur. Vroom en Dreesmann, Gr. Houtstraat: Mo* de-show in de lunchroom. 2.30 uur. Bioscoopvoorstellingen, 's middags en avonds. Beverwij k:. Raadsvergadering. 7-15 t des

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1936 | | pagina 6