1/ touw sckeiffó De moeilijke weken op <Je Lagere School Heden automatische telefoon. Zitten blijven of overgaan Wie is geschikt voor M. O. WOENSDAG 29' JU EI 1936 Noodweer boven Zandvoort. Ook te Voorburg een televisie zender. Samenstelling der Britsche V olkenbondsdelegatie. Vliegtuig in zee gestort bij aan komst van de Queen Mary. Roofmoord te Grootegast opgehelderd. Amerika's ambassadeur verlaat Spanje. Italiaansche garnizoenen door Abessyniërs aangevallen. Nieuwe aanval der rebellen in de Guadarrama? Nationaal-socialisten in Oostenrijk gearresteerd. Na botsing in het Winschoter- diep gereden. Het is niet genoeg! T eraardebestelling H. J. J. van Zandbergen. Gasvergiftiging in een bruinkoolmijn. Voor abonné's in Haarlem, Heem stede, Aerdenhout en Bloemendaal. 00 Dag, mevrouw N„ wat is het al lang ge leden, dat we u eens op school zagen. Prettig dat u weer eens op komt dagen. Ja, mijnheer, ik had ook al een heele poos het plan u weer eens te bezoeken, maar och, u weet het, er is altijd zooveel te doen, je komt er niet toe, je stelt van dag tot dag uit, tot dat het ten slotte toch hard noodig is. En ik geloof dat het dezen keer ook wel heel erg noodig is. Hoezoo, mevrouw? Ja, u had waarschijnlijk een dezer dagen van mij wel een verzoek ont vangen om eens te komen praten O, zeker over Liesje. Ja, mijnheer, mijn man en ik hebben het er al vaak over gehad, dat het met haar leeren niet erg goed schijnt te gaan. Maar we ontvingen van u of den klasseleeraar geen nader bericht en dachten toen ook al dat we ons mogelijk noodeloos ongerust maakten. Ongerust, mevrouw, waarover, waarom? Ja, ziet u, mijn man en ik gelooven niet, dat een eventueel zitten blijven goed voor Liesje zou zijn. Het komt ons voor, dat ze het dan het volgend jaar aan den eenen kant te gemakkelijk zou hebben, wat haar neiging tot luiheid maar in de hand zou werken, ter wijl het haar aan den anderen kant moreel zou neerdrukken, wanneer ze bij jongere kin deren zou komen te zitten. We zouden het erg jammer vinden, als ze achter moest blij ven. Mevrouw, mag ik u eens een en ander uit mijn ervaring mededeelen? Natuurlijk, heel graag. Wel, de ervaring leert ons, dat wanneer een kind als uw Liesje, ondanks alle ijver en goede wil, toch niet met de klasse mee kan blijven gaan, als het toch maar steeds boven zijn krachten moet blijven werken, dat het dan lusteloos wordt, het leeren een last gaat vinden, -steeds meer achter raakt en bij voortduring meer zijn onmacht en een zekere minderwaardigheid gaat voelen. Dit werkt uiterst deprimeerend en heeft al te vaak op humeur en karakter een meer dan fatalen in vloed, daar het gewoonlijk met een totaal ge mis aan zelfvertrouwen gepaard gaat. En wat is haast meer noodig dan zelfvertrouwen bij kinderen zoogoed als bij volwassenen! De er varing leert ons verder, dat bij zulke kinde ren het verdriet en de materieele depressie in geval van zitten blijven in den regel alleen in, de fantasie der ouders bestaan (enkele ge vallen inderdaad uitgesloten), dat het kind zelf gewoonlijk niet meer dan twee of drie dagen na de groote vacantie het zitten blij ven iets onaangenaams vindt, maar het daarna o zoo spoedig zich tusschen zijn nieuwe kameraadjes thuis voelt, merkend dat het nu de leerstof aan kan, niet zoo hopeloos boven zijn kracht moet werken, weer gaat ontdekken, dat het toch heusch ook nog wel wat kan, zijn zelfvertrouwen weer terug kriigt. Neen, zitten blijven, als kind, leeraar en ouders allen hun best hebben gedaan, is geen straf, mag dat ook nooit in zoo'n ge val zijn, moet een zegen wezen. Ja, mijnheer, ik vind dat er veel waars in uw redeneering is en in vele gevallen zal het wel zoo zijn ook, maar.... in het geval met ons Liesje gaat het toch dunkt me niet ge heel op. Hoezoo, mevrouw? „Ja, ziet u, mijnheer, we hebben al eens gedacht of mijnheer X haar niet wat erg neer drukt, haar toch blijkbaar niet begrijpt. U zei zelf daarnet iets over zelfvertrouwen. Had mijnheer X haar niet wat meer zelfvertrou wen kunnen geven of laten, door haar b.v. eens wat hooger cijfer toe te kennen? U raakt daar een paar moeilijke kwesties aan, mevrouw. In de eerste plaats gelooft u toch zelf eigenlijk ook niet, dat mijnheer X hier eenige schuld treft. U kent hem toch ook langzamerhand wel als een ernstige per soonlijkheid, die zijn plicht zeer nauwgezet vervult, de kinderen niet alleen aardig vindt, maar ze ook terdege bestudeert. Als hij kans zag, op eenigerlei manier uw kind verder te helpen, dan zou hij zich zeker die kans niet laten ontglippen. U spreekt daar van een hoo ger cijfer zoo nu en dan. Och als we daarmee de zaak konden redden! Maar dat is niet zoo. Als we alleen ons goede hart maar konden laten spreken en als daarbij alle ouders en kinderen maar billijk konden vinden wat we deden; als we dan ook nog de overtuiging konden behouden, dat een overgang niet al leen het kind zelf zou dienen, maar dat daar mee ook aan de klasse geen nadeel werd toe gebracht, dan, ja dan waren we gauw klaar. Maar zoo staat het gewoonlijk niet. Meestal klinkt het: hè, dié is overgegaan en Piet die toch gewoonlijk betere cijfers had, niet. Dat is niet billijk, dat is gemeen. Enz. enz. U begrijpt me wel. En dan, stel dat uw Liesje herhaalde lijk met een eigenlijk te hoog cijfer was thuisgekomen, zouden u en uw man dan niet een verkeerde voorstelling van haar kennen en kunnen hebben gekregen? Zie, het ge beurde de laatste maanden bij herhaling dat ze in niet te moeilijk werk veel te veel fouten maakte, waar het gros van de klasse er ge middeld niet meer dan 5 of 6 maakte. Gelooft u nu, dat het dan goed zou zijn geweest haar toch maar een voldoend cijfer te geven? Maar mijnheer, de cijfers daar zit het hem in. Waarom moet toch de kennis van zulke jonge kinderen al in cijfers woroden uitge drukt! Dat zijn ellendige dingen. Dat zegt u, mevrouw. Maar uw buurvrouw, wier zoontje geregeld met prachtcijfers thuis komt, die is er wat trotsch op. Het is al naar men de zaak beziet. Stellig is er over die cijfergeverij heel wat te zeggen en ik zou ze ongenadig kunnen afkammen. Maar welk systeem van beoordeeling men er per saldo ook op na houdt, een onvermogen voor het leeren ,een minder goed intellect, poovere resultaten enz. kunnen toch niet, ook niet voor het kind zelf, blijvend worden wegge doezeld. Truth will out, zeggen de Engelschen. De waarheid moet toch eens aan het licht. Hoe langer ik naar u luister, mijnheer, hoe duidelijker mij de kwestie is geworden. Ja, als we 't ons zelf maar steeds willen bekennen, dan schuilt de fout mogelijk al te vaak in onze ouderlijk eerzucht. U noemde die wel niet, maar u bedoelde die toch wel ongeveer als achtergrond van uw woorden, als ik u goed begrepen heb. Dat hebt u, mevrouw. Ja, 't zal het beste wel zijn, dat Liesje niet overgaat. Ik zal er met mijn man nog eens over spreken. Een week later. Mevrouw N. komt nog eens. Ze vertelt, dat haar man het volstrekt niet eens kon zijn met de ons gehouden redenee ring. Hij meende, dat we dan al eenige maan den geleden kennis hadden moeten geven dat Liesje er zoo zwak voor stond. Dan had ze les kunnen krijgen en dan had alles kunnen worden bijgewerkt enz. We trachten te over tuigen, dat lessen alleen maar veel geld had- den moeten kosten, maar zeker niet het er mee beoogde succes zouden hebben kunnen opleveren. Dat we, als we ook maar even aan dat beoogde succes zelf zouden hebben geloofd, zeker advies in die richting zouden hebben gegeven. Enz. enzSlot? Liesje is blijven zitten, 't moesti het kon niet an ders. Maar papa was erg boos en heeft ern stig gedacht over een van school nemen. Een paar maanden na de vacantie merkte ieder, ook papa, wel de groote verandering ten goede bij het kind. Maar openlijk zoo iets zeggen en ongelijk te erkennen, dat is niet hit- werk van iederen volwassene. Een gewoon geval, meermalen voorkomend, zooals we hiervoor schetsten, zij het ook niet met alle moeilijkheden als welke met dezen vader zich voordeden. Maar hoe vaak niet wordt er nog heel wat anders gehoord. En voor al, hoe vaak wordt niet achter den rug van de school om in trein en tram, door telephoon, op de beurs, op thee visites enz. de. school geducht over den he kel gehaald. Hoe vaak moet niet mijnheer A of mejuffrouw B. het ontgelden of de metho de, op de school gevolgd. Hoe zelden zien de ouders de fout in het kind zelf! Het gaan naar H. B. S., Gymnasium of Ly ceum. Zeven jongens en meisjes van de hoog ste klasse eener lagere school doen examen voor het gymnasium. Over drie luidt het oor deel der lagere school gunstig, omtrent de vier anderen heeft ze gemeend te moeten verklaren, dat ze geen geschikte candidaatjes zijn voor het gymnasium, omdat ze slechts matig begaafd zijn, geen doorzettingsvermo gen vertoonden, daarbij physiek niet sterk en bovendien volstrekt niet in ijver uitblonken. De ouders kennen de opinie der school heel goed en tochlaten ze hun kinderen exa men doen. 't Resultaat van het examen? 3 of 4 geslaagd, de rest afgewezen. En dan klinkt het: nou, nou, van die school hebben er 7 examen gedaan en drie ervan zijn gezakt. Neen maar, daar wordt zeker ook niet hard gewerkt. Om het oordeel der school, duidelijk genoeg toch uitgesproken, bekommeren slechts weinigen zich nog. Die kinderen had den toch klaar moeten zijn. Maar de school zelf vindt zulke geschiedenissen hoogst on aangenaam, wijl onbillijke oordeelvellingen den grondslag vormen met een gebrek aan waardeering, voor de vaak zeer groote moeite en de vele zorgen, die talrijke leerkrachten zich getroostten om de kinderen vooruit te brengen. Straten ondergeloopen. Dinsdagmorgen te ongeveer 9 uur brak boven Zandvoort een hevige donderbui los, gepaard gaande met ontzaglijke stortregens. De gevolgen bleven niet uit. De riolen konden het overvloedige water niet verzwelgen. De Willemstraat en omgeving stonden decimeters onder water. Op het Schoolplein van school B, spoelde om een rioolput 'n groot gat in den grond. Om het overtollige water kwijt te ra ken, werd de Oosterstraat opengebro ken, zoodat door de gevormde geul het water kon afvloeien naar een open terrein langs de trambaan. In den stroomenden regen ploeterden de be woners om de deuren en luchtroosters met zand te barricadeeren. Velen gelukte het, zoo het vuile water buiten de deur te houden. An deren kregen het, ondanks hun harde werken, toch binnen. Ook in de Verlengde Haltestraat stond het water ruim 2 d.M. hoog; het kon slechts met groote moeite buitengehouden worden. Toen het water eindelijk wegzakte bleef een vette laag rioolvuil op straat achter, die een on- draaglijken stank verspeidde. Het wordt wel hoog tijd, dat hier afdoende maatregelen worden genomen om herhalingen te voorkomen. Het Stationsplein werd in korten tijd in een meer herschapen; het afvloeiende water maakte een groot gat in het talud aan de Noordzijde. Ook de Brederodestraat kwam voor een deel onder water te staan. In verschillende huizen was de waterschade veroorzaakt door lekken, zeer groot. Pas tegen half 12 werd de regen minder en kon men zich weer op straat wagen. 's Gravenhage, 28 Juli. Ingevolge het besluit van den minister van binnenlandsche zaken is aan het experimenteele radio-zend station P.A.O.J.F. van den heer J. G. Mulder, van Halewijnlaan 287 te Voorburg, vergun ning verleend voor het draadloos uitzenden van televisiebeelden op een golflengte van ongeveer 80 meter. Deze uitzendingen, welke als wetenschappelijk experiment bedoeld zijn, zullen geschieden op alle Zaterdagavonden, direct na het sluiten van de Nederlandsche omroepzenders. De juiste datum van inbe- drijfstelling zal nader worden bekend ge maakt. In 't Lagerhuis deelde Eden Maandagmiddag mede, dat de Britsche delegatie op de a.s. zit ting van den Volkenbond zal bestaan uit Lord Halifax, Malcolm Maedonald en Eden zelf. Reuter meldt uit Londen: Toen de Queen Mary" het lichtschip „Ambrose" naderde, is een vliegtuig, waarmede 9 persfotografen het schip tegemoet waren gevlogen, in zee gestort. De „Queen Mary" veranderde onmiddellijk van koers, doch een Amerikaansch schip, dat zich in de nabijheid bevond, bereikte het eerst de plaats van het ongeluk. Gemeld wordt, dat een der inzittenden van het vliegtuig om het leven is gekomen, terwijl enkele anderen ge wond werden. T Moeite en zorgen, die toch zoo vaak ver geefs waren, mede, o.a. dikwijls door te veel schoolverzuim. In het winterhalfjaar kan dit werkelijk aan menige school abnormaal hoog worden. Ons zijn gevallen bekend, dat 20 a 30 pet. van de leerlingen gedurende weken af wezig waren. Wat dit beteekent weet ieder die aan een school werkzaam is, maar in 90 van de 100 gevallen zijn de ouders in den zomer allang weer het vele verzuim vergeten (ver zuim wegens allerlei ziekten en ziektetjes, reis naar het buitenland enz.) of ze meenen, dat door enkele weken privaatles het verlorene toch volledig werd ingehaald. Eilieve! Alsof enkele privaatlessen het verzuim van weken zouden kunnen goedmaken! Het wil ons voorkomen, dat menig kind wel eens wat al te gauw onder de wol gestopt wordt en dat meer ouders wat al te gretig ge bruik maken van de uitspraak van een arts, dat het voor de gezondheid van Jantje of Pietje heel heilzaam zou zijn, als hij een paar weken of zelfs een maand eerder vacantie kon krijgen. Natuurlijk wordt dan die tijd van de schoolweken afgenomen. Niet erg immers. Men gaat met het vaste voornemen op reis, dat moeder of de juffrouw dan in de bergen wel met Jantje zal gaan werken, als ze maar een lijstje meekrijgen van wat er nog tot de va cantie moet worden ingewerkt. Alsof moeder of de juffrouw het werk der school, dat meest al pas na jaren goed of redelijk goed ver staan wordt, zoo maar ineens kunnen over nemen! We weten te goed, wat dit allemaal beteekent. We weten dat er vaak niets of wei nig van die goede voornemens terecht kwam, hoe het resultaat nihil of nog minder was of- jahoe moeder of de juffrouw meenden, dat ze met groot gemak wel veel verder had den kunnen komen, dat het niets moeilijk was geweest. Och arme, was het resultaat ook maar recht in plaats van omgekeerd evenre dig met de snelheid, waarmee de leerstof door leeken in het vak was behandeld. Het vorenstaande staat inderdaad in direct verband met de moeilijke weken vóór de zo- mervacantie. Er staan gelukkig naast erva ringen als de geschetste ook andere van dia metraal tegenovergestelden aard. die we waar lijk nooit moeten en ook nooit mogen verge ten. Er zijn momenten in het schoolleven, die ons nog lang doen nagloeien om de herinne ringen welke ze wekken aan prettige ge sprekken over kinderen, aan uiterst sympa thieke medewerking van de zijde der ouders, aan waardeering voor alle moeiten en zorgen, ook, ja vooral aan zwakke leerlingen besteed, aan uren waarin het allesbehalve noodzake lijk was zijn ziel maar in lijdzaamheid te bezitten. Het zijn deze momenten, die elke leerkracht, elke werker aan welke school ook, bij voorkeur zich bij tijd en wijle voor den geest roept. Het zijn deze, ervaringen en me nigeen zal ze.... zelfs in de „Moeilijke we ken"welkom heeten ais een zeer ge- wenscht tegenwicht tegen de gevolgen van allerlei verdrietelijkheden. J. BASTIAANS. Vermoedelijke daders in arrest gesteld. GRONINGEN, 28 Juli. Naar wij vernemen i# de justitie er dank zij de uitstekende samenwerking tus schen de verschillende politiecorpsen in geslaagd, licht te brengen in de zaak van den roofmoord te Groote gast, waarvan de 72-jarige heer R. Zetsma het slachtoffer is geworden. De vermoedelijke daders bevinden zich reeds in arrest. Het zijn de Gebr. Wiersma, resp. 27 en 24 jaar oud, afkomstig uit Drachtster Com pagnie. WASHINGTON, 28 Juli (Reuter-A.N.P.) De ambassadeur der Vereenigde Staten in Spanje heeft het ministerie van buitenland- sche zaken medegedeeld, dat hij het Spaan- sche grondgebied verlaat, en zijn hoofd kwartier vestigt aan boord van het oorlogs schip „Cayuga", vanwaar hij zal toezien op de bescherming der Amerikanen in alle dee- len van Spanje. Poging om de verbinding Addis AbebaDessie te verbreken. ADDIS ABEBA, 28 Juli (Stefani-A.N.P.) Troepen rebellen onder Averra Kassa, een zoon van Ras Kassa, hebben de Italiaansche garnizoenen aangevallen in een poging, de verbinding tusschen Dessie en Addis Abeba te verbreken. Zij werden evenwel verdreven met achterlating van ongeveer 1000 man. Zooals reeds per circulaire aan alle tele- foonabonnés werd medegedeeld, heden, Woensdagochtend om 8 uur het tijdstip zijn aangebroken, waarop telefoongesprekken met de aangeslotenen op de netten te Hillegom K 520 Lisse K 530 Sassenheim K 532 Noordwij kerhout K 533 Bennebroek K 502 IJmuiden K 550 Santpoort K 560 automatisch (dus zonder tusschenkomst van de telefoniste te Haarlem) zullen kunnen worden tot stand gebracht. Vóórdat het betrokken abonnénummer wordt gedraaid, moet eerst het kengetal, dat hierboven achter de diverse plaatsen is aan gegeven, worden gekozen. De diverse kennum- mers zijn vermeld in de Interlocale Naamlijst en voor wat Bennebroek en Santpoort betreft bovendien in den zoo juist verschenen nieu wen localen gids. Voorts w.l \>,v om 13 uur het nieuwe te lefoonnet Santpoort worden in dienst gesteld, waarop diverse abonné's, die tot dusverre op het net Haarlem waren aangesloten, zullen worden overgebracht. Van 13 uur af kieze men dus niet meer de oude Haarlemsche num mers, doch de nieuwe Santpoortsche num mers voorafgegaan door het kengetal K 560. Deze nieuwe nummers zijn achter in den nieu wen gids, in een afzonderlijk gedeelte „Sant poort", vermeld. Volledigheidshalve zij hier voor de nieuwe Santpoortsche abonnés aan toegevoegd, dat zij na 13 uur de Haarlemsche abonnés kunnen bereiken door eerst het ken getal van Haarlem namelijk K 500 te draaien en daarna het Haarlemsche abonnénummer te kiezen. Leest vooral nog eens het voorwoord (blz. 5) van den localen gids! De burgeroorlog heeft reeds 19.000 dooden geëischt. BURGOS, 28 Juli (A.N.P.) De opstande lingen in het Noorden zijn er in geslaagd een legermacht van 10.000 man bijeen te brengen uit alle deeien van Navarra, welke Maandagnacht is vertrokken voor een nieu wen aanval op de passen van de Sierra Gua darrama. Vóór de troepen in vrachtauto's werden geladen om naar het front te ver trekken, defileerden zij voorbij generaal Miguel Cabanelias, die zijn hoofdkwartier bezuiden Burgos heeft. De troep maakte een uitstekenden indruk en bleek voldoende te zijn uitgerust, Onder deze manschappen be vindt zich ook een afdeeling vrijwilligers, welke worden gecommandeerd door leger officieren. Ook beschikt de troepen over ver pleegsters en andere vrouwelijke hulpdien sten. Gisteravond werd het aantal dooden door Madrid officieel geschat op 19.000, waarvan 3000 te Barcelona. Reuter meldt uit Innsbrück: 500 Duitsche toeristen, die het Alpinistencongres te Gar- misch hadden bijgewoond, hebben een uit stapje gemaakt naar Innsbrück, waar zij door de bevolking enthousiast werden ont vangen. Aangezien de nationaai-socialisten hebben getracht, een Hitler-betooging uit te lokken, zijn 34 hunner gearresteerd. GRONINGEN, 28 Juli. Gisteravond om 9 uur had door tot nu toe onbekende oorzaak aan het Winschoterdiep onder Foxham (Hoo- gezand) een botsing plaats tusschen een auto, bestuurd door den 50-jarigen Th. H. Blauw, garagehouder te Midwolda en een tweeper soonsauto, bestuurd door den 25-jarigen heer A. Gjaltema uit Marum (Gr.) Na de botsing reed laatstgenoemde auto te gen een boom en werd beschadigd, terwijl de vierpersoonsauto van den heer Blauw in het Winschoterdiep terecht kwam. De auto ver dween geheel onder water. De drie inzitten den, de heer Blauw, zijn 14-jarig zoontje en een 14-jarige logé, konden door omstanders worden gered. De heer Blauw kreeg een arm breuk en een hoofdwonde. Hij werd naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen over gebracht. Zijn toestand was gisteravond niet ernstig. De beide knapen kwamen met den schrik vrij. De heer Gjalten kreeg lichte ver wondingen aan het hoofd. De marechaussée uit Hoogezand heeft de zaak in onderzoek. Het is niet genoeg om vriendelijke woorden te spreken als de stembuiging waarmede zij geuit worden eerder doet denken aan azijn. Het is niet genoeg om mager te zijn als een lat en hoekig als een petroleumblik. Be valligheid van gebaar is een eerste ver- eischte voor de zoozeer begeerde slanke lijn. Het is niet genoeg om naar de laatste mode gekleed te gaan, om aanspraak te maken op den naam van elegant. Wij dienen ook te we ten hoe wij onze kleeren moeten dragen en wanneer. Het is niet genoeg om ijver en plichtsbe trachting te toonen bij ons werk. Als het re sultaat van onzen arbeid niet geschraagd wordt door de algeheele overgave van onze gansche persoonlijkheid, dan wordt het uit eindelijk product toch nooit een doorslaand succes. Het is niet genoeg als wij van onzen over vloed mededeelen aan den arme. Een gave zonder een hartelijk woord is als een bloem zonder geur. Het bestbedoelde geven kan zoo grie vend zijn. Het is niet genoeg om berouw te toonen. Be rouw is slechts een eerste stap. Ware schuld delging zoekt herstel van het kwaad. Het is niet genoeg als wij vol goede voorne mens zijn. Een belofte is een oningeloste schuld en wie steekt zich nu willens en we tens in schulden? Het is niet genoeg als wij onze te kortko- mingen precies kennen. Dan begint het pas. Waar woorden ophouden en daoen beginnen, daar wordt het leven pas de moeite waard. Het is niet genoeg om te zeggen: ik bedoel het zoo goed, dus niemand heeft het recht mij iets kwalijk te nemen. Wij worden be oordeeld naar onze daden en veroordeeld naar onze woorden en van al onze edele bedoelin gen trekt de wreede wereld zich geen sikkepit aan. Het is niet genoeg als mannen hun kracht, hun tijd, hun energie en hun kunde en vrou wen haar gezondheid, haar nachtrust, haar schoonheid en haar jeugd offeren aan de hun opgelegde taak. Het succes is een grimmig en veeleischend monster, dat behalve al deze gaven ook nog het hart eischt en met minder dan het heele hart is het niet tevreden Het is niet genoeg als een man een vrouw liefheeft om haar te overstelpen met tastbare bewijzen van zijn liefde. Als hij haar alles heeft geschonken wat hij te geven heeft, zal zij op een goeden dag prui lend vragen: waarom zeg je toch nóóit eens dat je van me houdt AMY GROSKAMP—TEN HAVE. HAARLEM Dinsdag. Hedenmorgen kwart voor twaalf werd op de Algemeene Begraafplaats aan de Kle verlaan ter aarde besteld het stoffelijk over schot van den heer H. J. J. van Zandbergen, bekend werkend lid van de tooneelvereeniging „Jacob van Lennep", die j.l. Zaterdag in den ouderdom van 44 jaar in het Diaconessenhuis overleden is. De belangstelling voor deze plechtigheid was zeer groot. Het bestuur en ongeveer alle werkende leden van „Jacob van Lennep" waren aanwezig. Toen de kist, die met eenige fraaie bloem kransen bedekt was, in de groeve was neer gelaten, trad de voorzitter van bovengenoem de vereeniging, de heer Jac. van Maris, naar voren. Met eenige gevoelvolle woorden schet ste hij, wat de heer Van Zandbergen voor zijn gezin en de tooneelvereeniging geweest was. „Deze brave echtgenoot die op zulk een jeugdigen leeftijd heenging en die alleen voor zijn gezin leefde, zal natuurlijk ontzag lijk do?v- zijn vrouw en kinderen gemist wor den. Hij had slechts één liefhebberij en dat was het dilettanten-tooneelspel. Daaraan had hij zijn hart gegeven en dit beoefende hij met veel ambitie en accuratesse. Zeven tien jaar lang heeft hij zich als bestuurslid en werkend lid voor „Jacob van Lennep" ver dienstelijk gemaakt. En van zijn vrouw ont ving hij daarbij veel steun. Ook voor ons be teekent zijn heengaan een zware slag. Het zal ons vreemd zijn, hem niet meer in ons midden te zien en hem niet meer de belangen van zijn vereeniging te hooren verdedigen,* zooals hij dat nog in de laatste jaarvergade ring in Juni j.l. met zulk een groot enthou siasme deed. In de bestuursvergadering van Maandagavond, waarin veel droefheid heerschte, hebben wij vele aangename her inneringen aan hem opgehaald. Evenals zijn vrouw en kinderen zullen wij hem zeer mis sen. Ik spreek hier ook namens zijn vriend, den regisseur Visser, die niet aanwezig kon zijn, maar die mij verzocht heeft, aan deze groeve Van Zandbergen te danken voor de door hem betoonde vriendschap. Wij danken je voor alles, wat je voor „Jacob van Lennep" gedaan hebt. Rust zacht!" Een familielid dankte voor de betoonde be langstelling. In een bruinkolenmijn nabij Breitscheid zijn, naar het A.N.P. uit Dillenburg verneemt, door de uitlaatgassen van een in den mijn op- gestelden benzinemotor 4 arbeiders gedood. Drie anderen liggen met zware vergiftigings verschijnselen in het ziekenhuis, is de justitie er, dank zij degengRcTsmraitnu PASTOR KAETZKE GAAT 1 OCTOBER NAAR DEN HAAG. Pastor P. Kaetzke, predikant bij de Duitsch Evangelische gemeente te Haarlem, heeft thans aan den kerkeraad te 's Gravenhage bericht, dat hij zijn beroep naar Den Haag heeft aangenomen. Met ingang van 1 October a.s. zal hij Pastor Herbst, die naar Duitsch- land terugkeert, opvolgen. Pastor Herbst zal op Zondag 27 September zijn afscheidspreek houden. Zondag 4 October, zal Pastor Kaetzke bij de Haagsche gemeente zijn intrede doen, Het beroemde Engelsche parlementsgebouw wordt grondig gerestaureerd. Een deel van de gebeeldhouwde gevelreliefs wordt hierbij afgedankt en openbaar yerkocht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1936 | | pagina 7