SOIREE n GEBR. DAM De Gruyter's OMLIJSTEN LUIDSPREKERS Personeel gevraagd „DE PONT" .KENNEMER THEATER1 IJMUIDEN Jaarverslag Coöp; „De Eendracht' Een bevredigend jaar. Blijkens het jaarverslag" over 1936 van 'de Coöperatie „De Eendracht" is het aantal leden in het verslagjaar gestegen van 526 op 550 leden. De winst van de afdeeling „Winkelbedrijf bedroeg f 5716.49, van de afdeeling „Bak kerij" f 7021.54 en van de afdeeling „Manu facturen" f 836.47. Na gehouden overleg met de commissarissen stelt het bestuur voor de volgende percentages aan de leden uit te keeren: bakkerij 8 pct„ kruideniersafdeeling 3 pet. en manuafacturen 3 pet. De verbruikers ontvangen 1 pet. minder. Volgens het financieel overzicht bedroeg de omzet van den kruidenierswinkel Burgem. Weertsstraat f 57793.15 (v.j. f 57698.20), van den kruidenierswinkel Zeeweg IJmuiden-Oost f 44325.76 (v.j. f 44096.73), van de bakkerij f 58578.07 (v.j. (f 56029.49), van de afdeeling Manuafacturen f 19348.36 (v.j. f 17351.96) en van de afdeeling brandstoffen f 6055.29 (v.j. f4332a61). De totale omzet bedroeg met inbegrip van leveringen te Uitgeest en Castricum f 196361.42 (v.j. f 184838.81) of gemiddeld per week f 3756.95 (v.j. f 3554.59). (Het reservefonds bedraagt thans f 22996.61. In het jaarverslag wordt herinnerd aan het feit, dat op 15 April van het verslagjaar de •Coöperatie haar zilveren jubileum vierde, bij welke gelegenheid tal van gelukwenschen werden ontvangen. De in verband met dit jubileum georganiseerde feestavonden werden door 1300 personen bezocht Gewezen werd op de moeilijkheden, die het bedrijf ondervond tengevolge van de stij ging der meelprijzen met ongeveer 20 pet. waardoor 'n ongunstige verhouding tussehen meel- en broodprijs ontstond. Ook op ander terrein, met name in wollen stoffen en meu belen viel een belangrijke prijsstijging te con- stateeren waardoor de kosten van het levens onderhoud in de naaste toekomst nog wel duurder zullen worden. Het personeel der coöperatie bestaat thans uit een bedrijfsleider, een kantoorjuffrouw, 16 mannelijke personen en 4 winkeljuffrouwen. Aan loonen werd betaald: winkel I f 4067.76, winkel II f 3192.55, bakkerij f 11313.29 en manufacturen f 2218.66. Jubileum bij bet Staatsvisscliers- havenbedrijf. De heer J. Th. Gilissen 25 jaar in dienst. Donderdag 15 April Zal het 2i5 jaar egleden zijn, dat de heer J. Th. Gilissen in dienst trad bij het Staatsvisschershavenbedrijf. Op 15 April 1912 werd de heer Gilissen benoemd als lijdelijk havenklerk en 1 Juli 1917 ontving hij em vaste aanstelling als zoodanig. Op 1 September 1919 werd hij tot assistent- boekhouder bevorderd en 1 Maart 1923 kreeg hij den rang van administratief ambtenaar, in welke functie hij thans nog werkzaam is. De jubilaris staat bekend als een plichts getrouw ambtenaar en daarom zal het hem morgen zeker niet aan belangstelling ont breken. De loon- en arbeidsvoorwaarden der havenarbeiders. Vergaderingen der werknemers. Maandagavond hebben, zoo vernemen wi] de verschillende organisaties vergaderd met hunne leden-havenarbeiders ter bespreking van de conflicten aan den kant. In de vergadering der IJmuider Federatie, waar het nog al rumoerig toeging, drong men er op aan, thans een nieuw contract met de reeders af te sluiten voor het lossen van de trawlers, opdat moeilijkheden in de toekdmst vermeden kunnen worden. Ook de kwestie van het lossen der loggers werd besproken. Besloten werd, de staking door te zetten en van de organisaties te eischen, deze officieel te erkennen. Het bestuur zegde toe te zullen trachten een en ander tot een oplossing te brengen. MARKTPRIJZEN.. Tarbot per K.G. 0.82—0.71. Griet per 50 K.G. 38—11. Tongen per 50 K.G. 0.98—0.74. Groote schol per 50 K.G. 21. Middelschol per 50 K.G. f 2722. Zetschol per 50 K.G. 4221. Kleine schol per 50 K.G. 334.60. Bot per 50 K.G. 2. Schar per 50 K.G. 71.10. Tongschar per 50 K.G. 3422. Rog per 20 stuks 2523. Vleet per stuk 3.251.60. Kleine poon per 50 K.G. f 4.803.10. Groote schelvisch per 50 K.G. 2318, Middelscbelvisch puer 50 K.G. 2220. Kleine middelschelvisch per 50 K.G. f 18 13.50. Kleine schelvisch per 50 K.G. 145.10. Kabeljauw per 125 K.G. 5618. Groote gullen per 50 K.G. 1612. Kleine gullen per 50 K.G. 207. Wijting per 50 K.G. 4.501.90. Makreel per 50 K.G. 2.25—2.05. Heilbot per K.G. 0.94—0.72. Leng per stuk 2.130.43 Koolvisch per stuk 0.600.20. BESOMMINGEN. Trawlers Derika 7 IJM 417, 65 manden f 1210 Henriette Jacoba IJM 190, 260 manden 1 2800 IJsselmonde IJM 78. 300 manden f 3130 Witte Zee IJM 167, 250 manden f 1880 Libra IJM 98. 395 manden f 2190 Ita IJM 133, 70 manden f 1600 Sperwer IJM 133, 100 manden f 1880 Bergen IJM 16, 44-5 manden f 2560 Chenevière IJM 161, 60 manden f 1096 Loggers: R.O. 9 f 529: KW 34 f 557; KW 76 f 880; KW 23 f 540 KRACHTSPORTVEREENIGING HERCULES. Op de jongstleden Zondag te Amsterdam gehouden'wedstrijden gewichtheffen om het kampioenschap van Amsterdam behaalde onze plaatsgenoot W. Struis den eersten prijs in de 2de afd. met resp. 82 V2—90 112 1/2 Kilo. drukken, tiekken en stooten, waardoor hij het kampioenschap van Am sterdam voor deze afdeeling behaalde. Het bestuur van Hercules hoopt dat deze mooie prestatie van een der leden voor velen aanleiding mag zijn zich als lid of als dona teur op te geven. De oefenavonden zijn: Dinsdagavonds van S—10 uur. Zondagsmorgens van 10—12 uur ito liet „Wapen van Velsen". De Bilt voorspelt: In het Noorden zwakken tot ma tigen wind uit Oostelijke, in het Zuiden meest zwakken wind uit uiteenloopende richtingen, zwaar bewolkt tot betrokken met waarschijnlijk regen, weinig veran dering in temperatuur. BAROMETERSTAND Hoogste 770.6 m.M. te Reval. Laagste 745.0 m. M. te München. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren 58 F. Laagste hedennacht 48 F. Hoogste heden 50 F. BAROMETERSTAND Hedenmorgen 9 uur 747 m.M. Neiging: Achteruit. 9 Opgave van: MAGAZIJN 'T BRILLENHUIS Kanaalstraat 83 IJmuiden Telefoon 5460. HOOG WATER TE IJMUIDEN Donderdag v.m. 5.46 uur; n.m. 6.15 uur. Vrijdag v.m. 6.37 uur; n.m. 7.09 uur. Zaterdag v.m. 7.31 uur; n.m. 8.13 uur. Lifjtbart clubkampioen van D. C. IJ. Door overwinning op Suyk. Thans is de beslissing voor het clubkam pioenschap van D.C.IJ. gevallen. Ligthart die zijn la taste partij tegen Slyk moest winnen, is daarin geslaagd na een va-banque partij. De eindstand dezer seleetiegroep luidt: gesp. gew. rem. verl. pnt. A. Ligthart 16 10 4 2 24 B. Dukel 16 9 5 2 23 U. de Boer 16 9 3 4 21 P. Leyte 16 5 8 2 20 Suyk 16 5 7 4 17 T. Basstra 16 5 3 8 12 Het is nog niet "uitgemaakt, wie in de hoofdklasse zullen degradeeren. Vrijwel zeker zullen dit zijn ott en Kramer. Naar de hoofd klasse promoveeren Laros en Postma. Laros wist in deze competitie op grootsche wijze het tweede klas kampioenschap te behalen. In de derde klas is Snel pr.actsich gespro ken kampioen. Naar de vierde klas degra deeren C. Broek en v. d. Weert. In de vierde klas kan Wouthuizen den titel bijna niet meer ontgaan. In de vijfde klas wist Woudenberg het kampioenschap te veroveren. NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS. Het bestuur van de afd. IJmuiden-Velsen van het Ned. Roode Kruis verzoekt ons te melden dat de lessen in Eerste Hulp bij On gelukken Donderdagavond a.s. in school H worden hervat. PROPAGANDA-AVOND CHR. FABR. EN TRANSPORTARB. BOND. De af deelingen Velsen en Beverwijk van den Chr. Fabrieks- en Transportarbeidersbond hielden Maandagavond in de Gereformeerde kerk aan den Koningsweg gecombineerd' een propaganda-vergadering. Het ruime kerkgebouw was nagenoeg geheel met belangstellenden gevuld toen voorzitter Tytsma te ruim acht uur de vergadering opende en Ps. 68 v. 1;0 liet zingen. Deze ging hierna voor in gebed en las vervolgens Ps. 142 waarna hij alle aanwezigen een hartelijk wel kom toeriep. De jubileum film welke daarop werd gedraaid had aller belangstelling. De heer Kunst, hoofdbestuurder van den Chr. Fabr. en Tr. Bond hield bij ontstentenis van den heer Strijbis een rede over „Noodzakelijk heid van Chr. Vakorganisatie. Na een alge- ineen overzicht van het wereldgebeuren ten opzichte van het Maatschappelijk leven en d<? alom heerschende verwarring op dit gebied wil spreker hiervoor een oplossing geven. Velen zien deze heerschende verwarring uit sluitend-als gevolg van den wereldoorlog waar door ook afval en achteruitgang gekomen is. De oorzaak echter zeide spreker, ligt reeds in de vorige eeuw, in het Liberalisme, het steunen op enenschelijike grootheid en kracht. Dit heeft gefaald', de grooten der aarde komen thans bijeen om een oplossing te vinden, maar zonder goed gevolg. De Christelijke beginselen worden ook heden nog steeds veracht, revolutionaire ideeën doen opgeld. Men zoekt een oplossing in „Het plan van den Arbeid" of in de leuzen van het Fas cisme. Gelukkig, zeide spreker, dat er ook nog menschen zijn die de redding zien in de Chr. beginselen en hunne toepassing. Want alleen daarin zullen we kunnen overwinnen, omdat Christus overwonnen heeft. De Bondsvoorzit ter de heer Strijbis die inmiddels ter ver gadering verschenen was, kreeg direct na de pauze het woord. Deze stipte het Zondagswerk hier ter plaatse aan, waartegen alleen de Chr. Organisaties stelling namen, echter zonder gunstig gevolg. We hebben een zwaren strijd, zeide de heer Strijbis. De tijden waren ongun stig, loonsverlagingen waren' aan de orde van den dag. Nu zijn we op een .keerpunt en moe ten nu traóhten de sociale positie te verbete ren. Dit moeten we wagen in het Geloof op God dan zal er zegen op rusten. Vervolgens werden nog een natuur- en een teekenfilm vertoond. Ds. van Katwijk sprak bij afwezig heid van Ds. Bronsgeest het slotwoord, daarbij den nadruk leggende op den eisch. van het Evangelie „Gehoorzaamheid aan Jezus Chris tus". Dit is onze taak als geloovigen ook op het terrein van 't maatschappelijk leven, daar van alleen is heil te verwachten. Na het zin gen van Ps. 84 v. 3 ging Ds. van Katwijk voor in dankgebed en werd deze goedgeslaagde vergadering gesloten. BEVERWIJK NIEUWE WINKELS IN DE BREESTRAAT. Naar wij vernemen zal het perceel Bree- straat 68, waarin vroeger de kantooren en magazijnen van de N.V. Sigarenfabrieken v.h. Gebr. Majoor waren gevestigd, thans eigen dom van de N.V. Stoutenbeek's Magazijnen, worden afgebroken, om plaats te maken voor twee winkelhuizen met bovenwoningen. Met de afbraak der perceelen is door de Aan nemersfirma Ophorst en Welagen reeds een begin gemaakt, zoodra de vergunning verleend is, wordt met den bouw begonnen. HAARLEM Woensdag. GOUDEN FEEST ST. JOANNES DE DEO. De feestelijkheden ter herdenking van het gouden jubileum van het Zie kenhuis St. Joannes de Deo, uit welks gevel het nationale dundoek woei, begon vanmorgen met plechtig klok gelui. Te negen uur werd in de kapel van het Zie kenhuis een Pontificale H. Mis opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. J. P. Huibers, Bisschop van Haarlem, waarbij hij geassisteerd werd dooi den Hog Eerw. Deken H. Sondaal (Presb. ass.) en de Zeer Eerw. lieeren P. de Wolf (Diac. mis- sae); W. Versteegen (Subs, missae); Dr. Cas- sianus Hentzen O.F.M. (Troondiaken); H. van Dijk (Troondiaken); Caeremoniarius A. Bank, secretaris van het Bisdom- De Bisschop werd aan den ingang opge wacht door een dubbele haag van broeders, die bij de komst van den Kerkvorst eerbie dig knielden. Onder de aanwezigen waren: de ZeerEerw. heeren Pastoors en Kapelaans van Haarlem; een vertegenwoordiging van het Generaal Bestuur uit Duitschland; de Vicaris van de Hollandsche provincie en de Oversten dei- vijf andere ziekenhuizen in Nederland; de heer C. Maarschalk van Egmond en Rinne- gom. burgemeester van Haarlem; wethou der W. J. B. van ïjLiemt; de raadsleden G. H. Weustink en J. P. H. Castricum; Luite nant-kolonel Van Loon, commandant van de motorbrigade, met zijn kapitein; het hul digingscomité onder voorzitterschap van Prof. Dr. A. A. Steger; de staf van genëes- heeren van het Zieeknhuis; dokter W. B. Smit, directeur van den Gemeentelijken Ge neeskundigen Dienst; een aantal geneeshee- ren uit Haarlem en omstreken. Onder de aanwezige Broeders was ook Br. Marcus, die een van de drie eerste Broeders in Haarlem was en die thans in Duitschland verblijft. Zoowel de ingang als de fraaie kapel en het altaar waren stemmig magr smaakvol versierd met schitterende bloemen, waarbij vooral Aronskelken en witte seringen den boventoon voerden. Feestpredikatie. Na afloop van de Pontificale H. Mis wr'vd door Pater Dr. Cassianus Hentzen O.F.M., pastoor van de R.-K. kerk van het H. Hart aan het Kleverpark, een feestpredikatie ge houden. De Hoog Eerw. spreker merkte op, dat in dit huis een halve eeuw de dienende liefde betracjht is en dit achtte hij gelukkig, wan als dit niet zoo was zou alleen gespro ken kunnen worden van ee nzaken jubileum Heel de stad Haarlem neemt deel aan de feitelijkheden ter gelegenheid van dit gou den jubileum. Katholieken en niet-Katholie- ken toonen vandaag hun warme sympathie en dankbaarheid voor het werk, dat geduren de vijftig jaren in dit huis der dienende liefde is verricht door hen, die daartoe door de liefde van Christus gedrongen worden. Zij kregen van Hem de bezieling voor den moeilijken, eentonigen arbeid. MUZIEK CONCERT TE SANTPOORT Het concert, dat de Gemengde Zangvereeni- ging „Vox Humana" Dinsdagavond in de zaal van Hotel „Zomerlust" te Santpoort-Dorp gaf, werd geopend met een toespraak van den voorzitter, die o.a. meedeelde, dat ditmaal ook enkele voor vrouwenkoor geschreven num mers door de dames-leden van „Vox Humana" ten gehoore gebracht zouden worden, hetgeen op vroegere uitvoeringen dezer zangvereeni- ging nog nimmer was gedaan. Deze nummers waren alle vier van de hand van den dirigent- Joh. Brands, In het eerste daarvan, „Avondlied", heeft de componist, hetzij met de bedoeling om een antiek coloriet te scheppen, hetzij als hulde aan den be schermheer der zangvereeniging, talrijke kwin tenparallellen aangebracht; de andere drie bewegen zich harmonisch in de gewone banen. Sterk van expressieve 'kracht'of oorspronkelijk van factuur zijn deze werkjes niet; doch ze laten zich, hetgeen van een ervaren koorleider als Joh. Brands is verwacht mocht worden, goed zingen. Dat deed het dameskoor dan ook. Het zong beschaafd en bleef op toon en in het vierde nummertje, „Moederke", hoorden we een der alten zeer verdienstelijk een solo ver tolken. „Exandi Deus" van Balth. Florence, een werk voor gemengd koor, opende de rij der zangnummers. Het begin daarvan klonk zeer goed, zuiver, soepel van nuanceeringen, met mooie stijgingen en dalingen. Verderop, bij de moeilijkere modulaties, raakte het koor zijn houvast eenigszins kwijt, zoodat hét bij de reprise van het begin niet onaanzienlijk gezakt bleek. Het werk zelf is wat zoet, maar solide van muzikale makelij; het verraadt de hand van een degelijk onderlegden toonkundige. Veel geestiger, maar ook moeilijker is Die- penbrock's „Den Uil", een bewerking in varia ties van een oude melodie. Joh. Brands liet heit „meno mosso" wel eens in een langzamer tempo nemen, dan de componist bedoeld mag hebben, en de ironie van enkele strofen had wat scherper door de voordracht uitgedrukt kunnen worden, maar anderszins overwon het koor de vele moeilijkheden op zeer lofwaardige wijze. Eveneens tamelijk moeilijk is „Afscheid" van G. Boedijn, een werk in een soort van rondo- vorm, waar telkens een andere muzikale strofe door een gelijk blijvend refrein gevolgd wordt. De zuiverheid van den samenzang raakte in de coupletten soms even in het gedrang. Dit was ook het geval in Ph. Loots' „Whiter", dat ook heel moeilijk is, en waarin we ons konden verheugen over de echte polyphonie, die in de overige werken slechts sporadisch waar te ne men was. Het volgen van de teksten was wegens het ontbreken van een tekstboieik niet altijd ge makkelijk. Als intermezzo droeg de declamatrice mevr. J. v. d. Veen-Wilson Max Schillings' „Das Hexenlied" voor. Hoewel de declamatrice de uitersten van dramatiek niet bereikte en het geheel wat feller had kunnen zijn, was haar voordracht toch in de meeste opzichten zeer te prijzen. De uitspraak van het Duitsch was cor rect en duidelijk, de stembuigingen waren soe pel en welluidend. Joh. Brands speelde de muzikale illustratie, die eigenlijk voor orkest geschreven is en' waarvan het klavierarrange ment slechts een flauw idee kon geven. De declamatrice en mevr. Brands werden met bloemen gehuldigd. K. DE JONG. PURMEREND MARKTBERICHT. Gemeentel. Kaasbeurs. Verhandeld 23 par tijen, wegende 53000 K.G. Handel matig. Hoogste prijs f 18.50 Kleine Boeren f 17; volvette f 19.50, boter f 1.36—f 1.45 per Kilo; weiboter f 1.30—f 1.30 per Kilo. Runderen, totaal 1007 stuks. Vette koeien f 62f 68 per stuk; gelde koeien f 80f 170; meikoeien f 110f 245; stieren 5055 p. kilo. paarden f 80f 10; vette kalveren 3060 per Kilo; nuchtere kalveren voor de slacht 513 per stuk; nuchtere kalveren voor de fok 1014 per stuk; vette varkens voor de slacht 17—26 per Kilo; magere varkens 17 —26 per stuk; biggen 68—15 per stuk; scha pen 1513 per stuk; bokken 3415 per stuk; kipeieren 2,602.90 per 100 st,; eendeieren 2.50 per 100 st.; piepkuikens, aantal 6600 0.75 0.85 per Kilo; oude kippen en hanen 0.42y2 0.52 1/2 per Kilo; konijnen 0.40—1.70 per stuk; eenden 0.300-55 per stuk' 89 per 100 st.; eendeneieren A f 2.55; 3072 kippeneieren A f 2.60—f 3.20; 1110 kippen eieren B f 1.50 Afdeeling Eieren. Aanvoer 175.000 eeneieren 2.552.60 6566 K.G. f 2.80—f 2.90 63—64 K.G f 2.80—f 2.85 60—62 K.G. 2.70—f 2.80 58—59 K.G. f 2.65—f 2.75 56—57 K.G. f 2.60—f 2.65 53—55 K.G. f 2.55—f 2.60 LUXOR brengt VRIJDAG a.s. Boris Karloff en Warner Óïand als de twee groote tegenstanders indenieuwe20th Century-Foxfilm CHARLIE CHAN IN DE OPERA op ZONDAG 18 APRIL 8 uur, bij HEEMSKERK De leden, die introducés op wen- schen te geven, gelieven dit te doen vóór 16 April. J. L. HENNEMAN en M. W. HENNEMAN-BEUNK Tandartsen PRAKTIJK VERPLAATST naar AKERENDAMLAAN 23. Speciaal adres voor van Foto's en Plaatwerk. Kunsthandel ARTISTIEK Kalverstr. 8, IJmuiden Oost Tel. 5705 H.H. Zelfreparateurs Koopt uw LEDER en RUBBER bij ons. Enorm gesorteerd en voordeelig. „De Econoom" Tel. 5162 KALVERSTRAAT 14 IJMUIDEN-OOST ALLE ART IKELEN op dit gebied. Ook snaren op zetten en heele bespanningen. TEMMISBEMCODKDHEDCII DE SPORTHOEK Wijkerstr.w. 29, b. d. Pont VELSEN-N. Tel. 3019 uit Kennemerland 13 Regels 25 cent Elke regel meer 10 ct. Voor huishouding Gevraagd NET VLUG MEISJE, 15 a 16 j., van 's morgens 0 tot 's middags 2 uur, met middag maal. Leidschestraat 41, Haarlem NET DAGMEISJE gevraagd, 15- 17 jaar. Niet aanm. tussehen 5 .en 7 Oranje Nassaulaan 117, Overv. FL. DAGMEISJE gevr., tweede meisje, ong. 18 jaar, v. 95 uur, netjes kunn. werken en lcunn. kou sen stoppen, voorz. v. pr. getuig- sehr. Loon 5. Brederodelaan 86, Bloemendaal. Gevr. DAGMEISJE, niet boven 20"jaar, van 912.30. Aanmel den 's avonds na 7 uur Vei'r spronckweg 141. de aarde beefde en spl< een wereldstad ging onder ie April 1906 S.M v.m. VRIJDAG A.S. VRIJDAG A.S. Gevr. voor nieuw op te richten Damesstoffenzaak: een Aankomende en Leerling-Verkoopstr. Aan te melden URBACH'S Stoffenhuis, Gen. Cronjéstraat 28, Haarlem. MODE VAKSCHOOL. DAMES! Vervaardigt zelf Uw kleeding. Volgt onze cursussen, OCHTEND-, MIDDAG- en AVONDCURSUS. CLUB- en PRIVé- LEISSEN. - Bij nader afspraak ook 's avonds na 8 uur. AANVANG DER CURSUSSEN BEGIN MEI a.s. Tevens zijn wij voornemens, voor meisjes boven 12 jaar, een cursus te geven na 4 uur. - Speciale conditie. PATRONEN NAAR MAAT. - PASKLAAR MAKEN. - LES IN NUTTIGE HANDWERKEN. Spreekuur DINSDAGS 24 uur. De Directie N. ROODENBURG, gedipl. leerares, ZEEWEG 233 - IJMUIDEN-OOST. uitsluitend bij vooruitbetaling Luidsprekers, na nnr 's och tends aangeboden, kunnen niet op denzelfden dag worden geplaatst. NET MEISJE, 26 j„ zoekt werk kring. Bekend met alle huish. be- j zigh., als huishoudster, bij kind. i of m. alleen. Br. IJ 1602 bur. van j dit blad j FLINK DAGMEISJE gevraagd, j Adres te vern. bur. van dit blad ZWARTE (DUITSCHE) PIANO zeer bill, te koop. Belasting-plaatje te koop gevraagd. Wijkerstraat- weg 15, Velsen Noord. TE KOOP goed onderh. Duitsche piano en eikenh. schrijfbureau m. stoel. Heerenweg 31 A, Bakkum. TE KOOP 2 pers. kano, in prima staat, Br. onder no. B 871 bur. van dit blad TE KOOP GEVR. 20 cafétafels, in goeden staat. Brieven met prijs opgaaf IJ 1603 bur. v. d. blad KIPPENHOK te koop en tuin aarde verkrijgbaar. Adres v. d. Pollstraat 1 rd. IJm. VOOR HM-VEU PR»» jpondKoWe o\ 1 ^sSKo«ie Co«eine-v")^oT Gevraagd tegen 1 Mei een VER PLEEGSTER, extern, bij een rheumatiekpatiente. Br. met opg. van vex-langd sal (met goede ref.) G 7285 bur. van dit blad BESCH. HUISHOUDSTER gevr. in klein gezin, waar huisvrouw ontbreekt, leeft. 3040 jaar. Br. met inl. en verlangd salaris G 7329 bur. van dit blad Gevr. FLINK DAGMEISJE,, IS j. Terx-asweg 79, Santpoort (dox-p) Gevi\ voor 3 dagen volgende week NETTE WERKSTER. Br. G 739S bur. van dit blad NET MEISJE gevr., n.b. 16 j. 8- 12.30, loon 3.50 p.w. Brederood- seheweg 80, Santpoort. Wegens teleui-st. NET DAG MEISJE gevr. Leeft. 18 j. of ouder Lorentzplein S, Haarlem NET DAGMEISJE gevr., b. 16 jr., v. g. g. v., 84, 5 p. w. Mevr. Foi-tuin, P. de Hooghsti'aat 6. Heemstede NET MEISJE gevr. vaix 9 tot 4 u. 4 p. w., leeft. 18 jaar, V. g. g. v. Na 7 uur Oude Raamstr. 4 zw„ Haarlem NET DAGMEISJE gevr., van 8.30 tot 3 uur, leeftijd ongev. 16 jaar. Ged. Oude Cx-acht 82, Haai-Iem FLINK DAGMEISJE gevr., van 8.304.30, boven 17 jaar. Oranje Nassaulaan 109, Overveen. Mevr. Gomperts, Teunisbloemlaan 10, Bentveld, zoekt per 1 Mei een flink, vertrouwd MEISJE-AL" LEEN, g. kunn. koken en werken v. g. g. v. Tel. 26229. Gevr. voor dadelijk een ONGE DIPL. PLEEGZUSTER v. tijde lijk. Mevr. v. Hall, Bentveldweg 102, Aerdenhout Gevr. te H'stede voor de Mei NOODHULP. Raadhuisplein no. 20. Heemstede NETTE WERKSTER gevraagd, voor direct. Heerenweg 211 NET MEISJE gevr., pl.nx. 15 jaar, voor hulp in de huishouding en winkel. Br. G7351 bur. van dit blad Gevr. in klein gezin NET DAG MEISJE, niet ben. IS j., v. g. S- v., van S5 uur. Loon 7 p. w. Aanm. tussclxexi 5 en 6 uur Lin- naeuslaan 1 Gevr. in gezin van 2 pers. een HOLL. DAGMEISJE, niet Oen. 18- j., beslist zelfst. en netjes k. •werken, van 87.40, v. g. g. v- Aanm. tussehen 7.308.30 Kin derhuissingel 106, Haax-lem Gevraagd JUFFR. OF MEISJE v. huish. exx opgeleid te worden in handwerkz., tegen kl. verg. Br» G 7401 bui', 'van dit blad

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1937 | | pagina 4