BEVERWIJK Uit het Vereenigingsleven in Kennemerland. HEEMSKERK ZWEMMEN. Jopie Waalberg verbetert een wereldrecord. Ragnhild Hveger wint weer van Nida Senff. Verkiezingsvergadering van de R.-K. Staatspartij. De strijd voor de beginselen. Dinsdagavond werd in het K-S.A.-gebouw een verkiezingsvergadering gehouden. De 2aal was stampvol, een aantal bezoekers had zelfs op het tooneel moeten plaats nemen, toen de voorzitter, de heer J. A. Poucin, de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze open de. Het dubbel-mannenkwartet „Onder Ons" zong daarna onder leiding van den heer L. Tervoort, op voortreffelijke wijze „Dominé salvum fac" van Giessen en „Veni creator Spiritus" van A. Diepenbrock. De weleerw. heer Henri de Greeve hield een verkiezingsrede. Spr. begon zijn rede met er op te wijzen, dat de verkiezingsstrijd nog nooit zoo ernstig is geweest als thans. Hij had den vorigen avond na een vergadering een debat gevoerd tot Dinsdagmorgen half zeven, in dien heftigen woordenstrijd is het spr. gebleken, dat de menschen in de groote belangen geen diepe inzicht hebben. De „vleesch geworden" overtuiging ontbreekt over datgene, waar het om gaat. Dit meent spr. te moeten toeschrijven aan gebrek aan inzicht in het plan van God. Steeds zal men echter tot dit grondplan moeten terugkee- ren. De groote massa loopt altijd achter het feit, maar niet achter de beginselen aan. Om een persoonlijk feit wordt het beginsel ver smaad, of het dissidenten zijn, N.S.B.'ers of K.D.P.'ers. Zij wreken zich dus op het feit, ten koste van het beginsel. De verkiezings actie moet derhalve voor het beginsel wor den gevoerd. De periode, die achter ons ligt bracht ons duizenden werkloozen en middenstanders wier zaken achteruit gingen en het is vol komen begrijpelijk, dat daardoor de geest kwam, om zich op de feiten te wreken. Wanneer het mogelijk was, dat de maat schappij een volmaakte „acte van liefde" verwekte, dan zou de crisis opgeheven zijn. Maar toch zou er eenigen tijd mee gemoeid zijn, om alles weer te herstellen. Het vol gen van het beginsel komt het zakenbelang weer ten goede. „Wat doen we bij deze verkiezingen met de namen, die een belofte, een leuze, een leugen, zelfs een godloochening aankondi gen?" vraagt spraker zich af. Voor de Ka tholieken is doorslaggevend het woord .Ka tholiek". Dat woord geeft de juiste plaats aan. De Katholiek is een kind van de „boven natuur". Wanneer dit een argument genoemd wordt van c>n preekstoel, dan wil spr. daar op antwoorden: „ge doet het in het leven niet zonder de argumenten van den preek stoel. Men is niet uitsluitend winkelier of huisvader of wat dan ook, maar voor alles, in alles en door alles kind van de bovenna tuur. De eerste verschillen en ketterijen zijn gelegen in het woord van Karl Marx: „gods dienst is opium voor het volk". De socialis ten willen zeer gaarne samenwerking en toch aanvaarden de Katholieken haar niet. Zoo dra de bovennatuur wordt aanvaard en al dus de kloof v ordt overbrugd, zou de samen werking er zijn. In den grond van de zaak is het nationaal- socialisme in Duitschland gelijk aan het communisme. Alle contact van den mensch met God sluiten zij af. God in den hemel of geen God, maar geen God die zich met de menschen bemoeit, zoo is hun redeneering. Zonder den achtergrond van den hemel wordt de mensch evenwel een caricatuur, zoo zei spr. De aarde zal het nooit kunnen stellen met rijkdommen aan geld en goed. De Katholieken staan van andere groepen apart. De levensbeschouwingen dekken elkaar niet. Daarom staan zij recht tegenover de groepen, die drijven naar het heidendom. Aan de hand van de feiten meent spr. te kunnen zeggen, dat iemand, die zijn gods- dienstig-politieke eenheid verbreekt, groot gevaar loopt in gevaarlijk vaarwater terecht te komen. Spr. illustreerde dit met een aan tal voorbeelden. Het isolement en de eenheid zijn juist de groote krachten van het Ka tholicisme. Spr. heeft gezegd, dat men tegen het li beralisme kan trappen als tegen een rotte kist. Hij nam er geen woord van terug, want de Katholieken hebben moeten vechten voor hun redelijk aandeel, dat zij van de libera len met mondjesmaat kregen toegemeten. Daarom, om hun aandeel af te dwingen, zul len de Katholieken als een hechte eenheid ter stembus moeten trekken. Spr. behandelde hierna de vraag: „Wat is politiek?" Sommigen zien daarin slechts de mogelijkheidom bij officieele instanties pogingen aan te wenden om hun eigen zaak te doen floreeren. Weer anderen zeggen ..Politiek is een smeerboel en vuiligheid". Dit wordt het inderdaad, zegt spr., wanneer men het losbreekt van de bovennatuur. Spr. formuleerde het begrip als volgt: Het Katholieke leven is niet uitgeput met de zaak en je gezin. Buiten gezin en zaken zijn er andere terreinen, die men niet kan overlaten aan heidendom en barbaren. Het Katholieke leven strekt zich ook uit over maatschappij en vaderland. Politiek is: het heiligen van het milieu. Zij moet maken, dat de mensch kan leven en ademen in vrijheid en bescherming van zijn ziel. Het werk van Christus hangt af van de menschen. De misslag van één mensch be- teekent nadeel voor het werk van Christus. En zoo beteekent de afdwaling van een volk een ramp voor het werk van Christus. Over eeuwen zal zich nog wreken het uit roeien van God en godsdienst in Rusland. Later zullen er geslachten bestaan waar van de vaders de huidige leiders zijn. Met een staat, een natie heeft de godsdienst te maken. Het kleine Nederland behoeft in geen enkel opzicht onder te doen voor grootere broers. Dit kleine land heeft een roeping in het plan Gods. Daaraan kan een mensch zich met hart en ziel geven. Na de pauze zong het dubbelmannen kwar tet een tweetal liederen van Mozart en van Saint Saëns. De heer De Greeve vervolgde hierna zijn rede. Spr. meende, dat de Katholieken van anderen niets goeds te verwachten hebben, in het bijzonder niet van communisten noch van nationaal-socialisten, of 't een Duitsch of een Hollandsch „afkookseltjes" van Made in Germany is. Spr. herinnerde er aan, dat de N.S.B. een programma van beginselen noodig had. Maar beginselen kun je niet in de Bijenkorf koopen, zei spr. Beginselen zijn eeuwige en onveranderlijk of zij zijn onzin. Mussert kwam in brochure no. 3 met een programma voor den dag. Maar dit was een aaneenschakeling van domheden. Toen kwam brochure no. 5 met een herziening. Maar toen kwam hij met de „herziene ver gissingen". De wereld is niet gebouwd op zulke on vastheden. Spr. spoorde zijn gehoor aan het hoofd helder te houden ten opzichte van beloften en ook ten opzichte van beweringen over politiek. De Katholieken moeten zich rustig houden aan het leidend beginsel van de R.-K. Staatspartij. De feiten moeten getoetst worden aan beginselen. Aan de Katholieken is het Gods werk toe vertrouwd. Is het verantwoord dit op te of feren? Spr. was er van overtuigd, dat men dit niet in de waagschaal mag stellen en dat men, dit overwegend, op de R.-K. Staats partij zal stemmen. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd geen gebruik gemaakt. De voor zitter sloot daarna de vergadering op de ge bruikelijke wijze. De Middenstanders in Kennemerland. Zullen ijveren voor lagere P.E.N.-tarieven. Dezer dagen werd te Haarlem een vergade ring van District XTTT (Kennemerland) van den Kon. Ned. Middenstandsbond gehouden. Voor het bondsbureau was aanwezig de heer H. J. Hagelen Hzn., chef van de hoofdafdeeling Standsbelangen. De vergadering stond onder leiding van den heer L. van Driel, die, nadat verschillende on derwerpen van internen aard waren behan deld. de bespreking van de agenda voor de jaarlijksche Algemeene Bondsvergadering van 19 Mei aan de orde stelde. Inzake de P. E. N.-tarieven werden even eens uitvoerige besprekingen gevoerd. Na een toelichting van den heer Hagelen sprak de vergadering de wenschelijkheid uit, dat de commissie voor verlaging van de P. E. N.- tarieven spoedig een flinke actie zal ont wikkelen. VERSTREKKING VAN MELK AAN SCHOOLKINDEREN. Donderdagavond zal in het gymnastiek lokaal van de H. Hartschool aan den Galgen- weg een vergadering worden gehouden van ouders, wier kinderen de Katholieke scholen bezoeken, teneinde overleg te plegen over de verstrekking van melk aan de Beverwijksche schooljeugd tijdens den morgenschooltijd. In deze bijeenkomst zal een vertegenwoor diger van het Crisis-Zuivelbureau een en ander toelichten. Zooals wij reeds berichtten is deze melkver- strekking niet beperkt tot de leerlingen, die voor schoolvoeding of -kleeding in aanmer king zouden komen. Zij is voor alle school kinderen bedoeld. Het comité, dat deze aangelegenheid voor bereidt, wordt gevormd door de heeren N. J. Out, wethouder van Sociale Zaken, voorzitter; mr. J. Kale, secretarie raadhuis, secretaris en Joh. A. Tromp, hoofd der R.K. Jongensschool in de Hobbemastraat. RAADSVERGADERING. De gemeenteraad vergadert Donderdagavond te 7 uur ter behandeling van onderstaande agenda 1. Benoeming van het bestuur van het Gasthuis of Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Wijk aan Zee. 2. Benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school no. 3. 3. Voorstel tot het buitengewoon aflossen der 5V2 pet. obligatie-leening 1932 en tot het aangaan van twee leeningen. 4. Mededeelingen en ingekomen stukken. HET GASTHUIS OF OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS. Krachtens rooster moet op 1 Juni a.s. pe riodiek aftreden als lid van het bestuur van het Gasthuis of Oude Mannen- en Vrouwen huis te Wijk aan Zee, de heer P. J. de Wildt. De bestuursleden worden benoemd voor den tijd van zes jaren en kunnen na hun aftre den terstond worden herbenoemd. De be noeming geschiedt door den Raad op een aanbeveling van twee personen, opgemaakt door het bestuur. De aanbeveling luidt als volgt: 1. P. J. de Wildt (aftredend.) 2. J. J. de Wildt. ONDER WIJSBENOEMIN G. Voor de benoeming van een onderwijzer aan de openbare lagere school no. 3 ter voorzie ning in de vacature, ontstaan door verleend eervol ontslag aan den heer D, F. Noë, heb ben B. en W. onderstaande voordracht opge maakt. G. Sietsma, onderwijzer te Koedijk. 2. C. K. Hamelink, onderwijzer te Koedijk. 2. C. K. Hamelink, onderwijzer te Anna Paulowna. 3. K. Bierman, onderwijzer te Noord-Schar- woude. HOLLAND—AMERIKA LIJN. Breedijk, New-Orleans n. Rott. 9 te Tampico. Boschdijk, Rott n. N.-Orleans, 10 v. Havana. Delftdijk, Vancouver n. Rott., 8 te Seattle. Veendam, 10 v. Rott. te New-York. Narenta, Vancouver n. Rott. p. 11 Dungeness Maasdam. Rott. n. New-York p. 10 Lizard. Blommersdijk, Rott. n. N.-Orleans 10 (1.44 .m.) 80 mijl Z. v. Land's End. HOLLAND—AFRIKA LIJN. Jagersfontein (uitr.) 8 van Dakar. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. Reggestroom (uitr.) 9 van Dakar. HALCYON LIJN. Stad Amsterdam, Benisaf n. Vlaardingen p. 11 Ouessant, 13 verw. Stad Maassluis, 12 van Narvik te Rott. verw. Vredenburg, Wabana n. Rott.-Vlaard. 10 (12.23 n.m.) 330 mijl WZW van Valencia. Stad Arnhem, Benisaf n. Rott.-Vlaard. p. 9 Gibraltar. Rozenburg, 10 te Malta, voor Les Falaises. HOLLAND—OOST AZIë LIJN. Helen Möller (charter) (uitr.) 11 van Suez. Zuiderkerk (uitr.) 10 van Manilla. KONINKLIJKE NED. STOOMBOOT MIJ. Bodegraven, 11 (3 n.m.) van Antwerpen. Crynssen, 11 v. W.-Indië te IJmuiden. Berenice, 11 van Danzig n. Kopenhagen. Barneveld, Chili n. Amst. 17 te Liverpool ver wacht. Achilles, 10 van Algiers n. Rott. Ajax, 10 van Lissabon n. Amst. Bennekom, 11 van Chili te Amsterdam. Calypso, 10 van Messina te Tunis. Irene, 6 v. Cristobal n. Pto. Barrios. Mcrope, 10 v. Kopenhagen n. Gdynia. Crijnssen, 11 van Barbados te Amst. Perseus, 11 van Kopenhagen te Stettin. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LIJN. Alpherat (thuisr.) p. 9 Fernando Noronha. Alcyone (thuisr.) p. 10 Madeira. KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD. Salland (uitr.) 11 te Rio Janeiro. ROTTERDAMSCHE LLOYD. Dempo (uitr.) 11 Gibraltar. Soekaboemi, 11 v. Rott. n. Batavia via Ant werpen. Sibajak (uitr.) 11 te Singapore. De R. K. Coöperatieve Tuindersvereeniging t,Kennemerland". De tuinderij is in Beverwijk en omgeving reeds eeuwen lang beoefend. In vele oude ge schriften wordt steeds gesproken van de war- moezerijen bij Beverwijk en nog onlangs hebben wij uit een historische lezing kunnen hooren, hoe in vroeger eeuwen zelfs de Wijker „kersen" een groote vermaardheid genoten, 'n vermaardheid die aan t' einde van de 19e en in het begin van de 20ste eeuw op de aard beien is overgegaan. Oud is ongetwijfeld ook het marktwezen. Er kan vrijwel geen histo risch feit worden herdacht of de markt speelt er een rol in. Het marktwezen moet zich in de 19de eeuw belangrijk hebben ontwikkeld. Aanvankelijk verhandelden de tuinders zelf hun producten, totdat in 1880 drie onderne mende Beverwij kers, de heeren Meyer, Sluyter en Tegel het initiatief namen om een afslag- markt te gaan houden. Dit is dus bijna 60 jaren geleden. En toch is het nog maar 30 jaren geleden, dat in dit gebied van de in tensieve tuinbouwcultuur de eerste tuinders organisatie werd opgericht. Echter niet in den vorm, zooals wij die thans kennen. Toen op 6 Maart 1906 de Coöperatieve Tuindersver eeniging „Kennemerland'" werd opgericht, droeg zij het karakter van een verzendver- eeniging. Zij hield zich voornamelijk bezig met het markten van groenten en fruit, door haar leden aangevoerd. Ook ging zij de pro ducten exporteeren, dus verzenden. Deze export nam een grooten omvang aan, vooral in de jaren 19101916. Haar kantoren en pak huizen waren gevestigd in de Zeestraat, in de onmiddellijke nabijheid van de Koning straat. Het bedrijf nam zelfs een zoodanigen omvang aan, dat naar een grooter gebouw moest worden uitgezien. De oplossing van deze moeilijkheid kwam, toen de nieuwe Doopsge zinde kerk gereed kwam. De vereeniging kocht de oude, zoogenaamde „schuilkerk" en de voormalige pastorie aan de Meer, er verrees een groote overdekte markthal met een in gang aan de Breestraat. Een betere plaats had men daarvoor nooit kunnen vinden. De vereeniging had thans haar bedrijf gevestigd onmiddellijk aan de groentenmarkt en in de nabijheid van de booten, waarmede in die jaren zulke groote hoeveelheden tuinbouwproducten naar de hoofdstad des lands werden vervoerd. Intusschen was in het karakter van de ver eeniging een groote wijziging gekomen. In 1916 kwam de statutenwijziging tot stand, waardoor de vereen, tevens 't predicaat R.K. voor haar naam kon plaatsen. Het coöpera tieve stelsel bleef evenwel gehandhaafd. De vereeniging legde zich nu in het bijzonder toe op het veilingbedrijf, dat op de Beverwijksche markt zoo'n groote vlucht heeft genomen. Tuinders, die zelf hun producten kwamen markten, trof men niet meer aan. Dit ge schiedde nog slechts door de grossiers, die ook thans nog hun plaats in het marktwezen in nemen. De R.K. Coöperatieve Tuindersvereeniging „Kennemerland" heeft tijden van grooten voorspoed gekend. Het veilingbedrijf breidde zich steeds uit en al dringender deed de be hoefte aan ruimte zich gelden. De kans om daarin te voorzien deed zich voor, toen het oude Hotel „De Zon" in de Breestraat, naast het gebouw van „Kennemerland" gelegen, in vlammen opging. Deze kans heeft het onder nemende bestuur met beide handen aange grepen. De vereeniging kocht het vrij geko men terrein en stichtte daarop een groote hal en een modern ingerichte veilingzaal. Deze was voornamelijk bedoeld voor het veilen van bloembollen, waarvan de teelt in de streek Kennemerland een groote vlucht had geno men. Deze bloembollen veiling werd ge ëxploiteerd te zamen met de zustervereeni- ging de Coöperatieve Veilings- en Aankoop ver eeniging „Vrije Groenten- en Fruit veiling". Helaas is daarop een periode gevolgd, zoo ongunstig voor den tuinbouw en de bloem bollenteelt, dat het veilingbedrijf als het ware aan „een zijden draadje" heeft gehangen. Crises zijn ook „Kennemerland" niet ge- spraad gebleven en vooral het ja ra1923 staat wat dat betreft nog altijd in een kwaad ge rucht. Toen is 't groote deficit ontstaan, dat nog altijd voor een deel op de leden drukt, al werd hun persoonlijk aandeel daarin dan ook in latere jaren steeds minder, omdat op op het déficit van de bedrijfsoverschotten kon worden afgeschreven. Nog versch in het geheugen ligt de moeilijke periode van eenige jaren geleden, toen de veiling in zulke moeilijke omstandigheden verkeerde, dat haar faillissement was aan gevraagd. Wanneer dit uitgesproken was, zou het niets minder dan een ramp beteekend hebben voor de talrijke kleine tuinders voor al, die tot de vereeniging behoorden. Dank zij de hulp van de regeering en de banken is men er destijds met enorme moeite in geslaagd deze ramp af te wenden. In 1934 kwam een dading tot stand, waardoor het bedrijf, op nieuwe leest geschoeid, kon worden voortge zet. Bij deze gebeurtenissen kwam ook de samenvoeging tot stand van „Kennemerland" en „Vrije Veiling", die onder den naam „Ver- eenigde Veilingen" het bedrijf hebben voort gezet. Deze centralisatie van de veilingen heeft tot groote voldoening van beide vereenigin- gen gewerkt. Het vertrouwen in het beleid van de besturen was ongeschikt gebleven; de tuinders, die zich als aansprakelijke leden be dreigd zagen met de uit een eventueel fail lissement voortkomende narigheden, konden weer vrijer ademen en zoo werd dan geza STOOMVAART MIJ. NISD-LRLAND. Enggano, 11 van Amst. n. Batavia. Chr. Huygens (uitr.) 11 v. Port Said. STOOMVAART MIJ. OCEAAN. Radnorshire, Japan n. Rott. 8 van Penang. Benrinnes, Japan n. Rott. 11 van Penang. Eurylochus, Rott. n. Japan 11 v. Shanghai. Glenapp, Dairen n. Rott. 10 v. Manilla. Bengloe, Otaru n. Rott. 9 te Hongkong. City of Lille, Japan n. Ratt. 9 v. Woosung. City of Birmingham, 11 v. Dairen te Rott. Melampus, Amst. n. Batavia 10 (9.44 v.m.) 70 mijl Z. van Land's End. Wederom ijzererts uit Spanje! Ondanks het verbod van uitvoer van Spaansch ijzererts is het Britsche stoomschip „Back- worth" toch met een lading ijzererts uit Bilbao voor het Hoogovenbedrijf alhier aangekomen. Vlootuitbreiding. Naar gemeld wordt zal het nieuwe passa giers- en vrachtmotorschip (10.600 ton bruto), hetwelk voor rekening van de Java-China-Ja- pan Lijn gebouwd wordt bij de Nederlandsche Scheepsbouw Mij. te Amsterdam, de naam Tjitjalangka krijgen. Het schip wordt ingericht voor het vervoer van 51 eerste klasse en 155 menlijk aan den weder-opbouw begonnen. In de onlangs gehouden jaarvergaderingen is het tot uiting gekomen, dat het gecombi neerde bedrijf economisch beheerd wordt en dat er weer sprake kon zijn, ondanks de ver minderde omzetten, van een exploitatie-over schot. Bloembollenkeuriiig op „Marquette". Bekroonde tulpensoorten. De jury heeft heden den uitslag bekend ge maakt van de volgende keuringen van enkele en dubbele vroege tulpen: le prijs kl. medaille van de afd. Heemskerk van Bloembollencultuur, de afd. Berkhout van die vereeniging; 2e prijs verg. zilv. medaille van afd. Castricum van Bloembollencultuur, Gebr. v. Essen te Heemskerk; 3e prijs verg. zilv. medaille van de V. V. V. Heemskerk, Kweekersvereen. Groningen; 4e prijs verg. zilv. medaille van Gebr. v. Essen te Heems kerk, Jac. B. Roozen te Heemskerk; 5e prijs zilv. med. van Jhr. F. A. D. Gevers, J. de Waard te Egmond-Binnen6e prijs zilv. medaille van burgemeester Wiegman te Wassenaar, J. Docter te Heemskerk; 7e prijs zilv. medaille van de afd. Noordwijk van Bloembollencultuur, P. I. v. d. Ploeg te Heemskerk; 8e prijs van N. N. C. Bloemendaal, P. Hopman; 9e prijs zilv. me daille van de afd. Uitgeest van Bloembollen cultuur, Chr. Kieft te Limmen; 10e prijs zilv. med. van afd. Obdam van Bloembollencultuur, L. Henneman te Heemskerk. Het diploma van Marquette werd toegekend aan: no. 277, enkele vroege tulp „Rijzende tweede klasse passagiers. De vaarsnelheid zal 15 mijl per uur zijn. IJsberichten. Uit Archangel wordt gemeld dat genoemde haven binnenkort voor open verklaard kan worden. Vrijdag j.l. zijn er twee schepen, zij het dan met behulp van ijsbrekers, in de ha ven binnengeloopen. Dit wijst er op dat de haven spoedig voor alle schepen bereikbaar zal zijn en de eerste ladingen verscheept kun nen worden, in dit seizoen. Behouden aangekomen. De in Nederland gebouwde sleepboot „Upesi". welke in dienst van de Vereenigde Neder landsche Scheepvaart Maatschappij door de Holland-Afrika Lijn gebruikt zal worden, is op eigen kracht van hier te Mombassa (Z. Afrika) aangekomen. AANGEKOMEN. 10 Mei: Rudolf s.s. Caen Texelstroom s.s. Liverpool Odysseus s.s Stettin 11 Mei: Bennekom s.s. Chili Naaldwijk s.s. Casablanca WOENSDAG 12 MEI 1937 Zon" afd. Berkhout van Bloembollencultuur; no. 700, enkele vroege tulp „Star of the East". Jac, Roozen, Heemstede; no. 675, dubbele vroege tulp „Scarlet Cardinal", Chr. Kieft, Limmen; no. 853, enkele vroege tulp „Royal", Kl. Ursem, Uitgeest; no. 180, dubbele vroege tulp „Marquette", „Schoonoord". Mendel- en Triumphtulpen: le prijs, gouden medaille of f25 van Gebr. Zonneveld en Filippo, Jac. Tol te St. Pancras; 2e prijs, kl. gouden med. of f 15 van L. v. Staal duinen, M. Beelen te Lisse; 3e prijs, zilv, beker of f 15 van Baron v. Tuyll, Jac. B. Roozen te Heemstede; 4e prijs verg. zilv. med. of f 10 van V. V. V. te Heemskerk, M. Rozenbroek te Heemskerk; 5e prijs, zilv. med. van Neutr. Boerenleenbank te Heemskerk, D. Hoogestein te Castricum; 6e prijs, zilv. med. van J. J. c. D. de Wilde, Gebr. C. en A. v. Schouwen te Zuid-Beveland. Het „Diploma van Marquette" voor Mendel- en triumph-tulpen: No. 52 „Fabiola", C. J. Thijseling te Castri cum; no. 851 ..Weber", Gebr. C. en A. v. Schou wen te Zuid Beveland; no. 299 „Telescopium", J. Docter te Heemskerk; no. 859 „Treasure", M. Beelen te Lisse; no. 697 „Zenith", Jac. Roo zen te Heemstede; no. 624 „Zenith, Jac. Tol te St. Pancras; no. 698 „Heralt", Jac. Roo zen te Heemstede; no. 705 „Imperator", idem; no. 813 „Wembly", A. Schoonderbeek; no. 470 „Telescopium", Th. Schipper; no. 840 „Roza- Minor", P. J. v. d. Ploeg te Heemskerk; no. 652 „Hillegarda", Jac. Tol te Lisse; no. 632—633 „Hillegarda", G. Heere te Castricum. De jury stelt nog voor om aan de verdienste lijke inzendingen nrs. 802 en 804 van J. Eckhart te Uitgeest „Fritellaria Meteagris" een zilv. med. toe te kennen. Backworth s.s. Bilbao Crynssen s.s. West Indië Sheksna s.s. Leningrad VERTROKKEN. 11 Mei: Themis s.s. Antwerpen Junior m.s. Kopenhagen Theseus s.s. Oporto Stella s.s. Hamburg Juno s.s. Hamburg Regaja m.s. Oslo Wallonia s.s. Rotterdam 10 Mei: Erna s.s. Gdynia WEER EEN NIEUW HEK BIJ DE VISSCHERSHAVEN. Nadat eerst het hek rondom het terrein ten Zuiden van het Stationsemplacement geheel was vernieuwd, krijgt thans de overzijde van den Strandweg een goede beurt. Over de ge- heele lengte d.w.z. van den bovenkant nabij de Havenkade tot aan de Rijkswoningen nabij den watertoren, wordt een nieuw hek van vlechtdraad aangebracht ter vervanging van het oude, dat trouwens leelijk in verval ge raakte. Al met al is de omgeving van de Visschers- haven niet weinig opgeknapt. Nida Senff complimenteert Ragnhild Hveger met haar overwinning in het nummer 200 Meter rugslag tijdens de Dinsdagavond te Amsterdam gehouden wedstrijden. De eerste dag der zwemwedstrijden van „Het IJ" te Amsterdam heeft een prachtig succes voor Jopie Waalberg gebracht. Nadat zij den laatsten tijd steeds betere tijden had gemaakt en het wereldrecord van de Japansche Maye- hatta had geëvenaard, is zij er thans in ge slaagd, dit record te verbeteren, zij het ook met een onderdeel van een seconde. Het is verheugend, dat Nederland, nu het op den rugslag en den borstcrawl records heeft moe ten afstaan, op den schoolslag een zwemster heeft, die nieuwe records aan de lijst kan toe voegen. Mej. Waalberg zwom in haar serie 200 meter schoolslag tegen de dames Christensen, Stroomberg en Heeselaar. Dat het zeer snel ging, bleek wel uit het feit, dat zij reeds na 100 meter een grooten voorsprong had op haar mededingsters, die toch ook tot uitstekende verrichtingen in staat zijn. Prachtig ging mej. Waalberg door het water; ver vóór mej. Stroomberg tikte zij aan. Een storm van toe juichingen brak los, toen bekend gemaakt werd, dat mej. Waalberg het wereldrecord van 3 min. 2/5 sec. op 3 min. 1/5 sec. had gebracht. De kranige zwemster werd voor het front ge roepen, een bijzondere onderscheiding, nu burgemeester De Vlugt en de wethouders Rus tige, Boekman en de Miranda de wedstrijden met hun tegenwoordigheid vereerden. Valborg Christensen had de aardige ge dachte, de bloemen, die zij evenals Ragnhild Hveger voor het begin had gekregen, aan de nieuw wereldrecordhoudster af te staan. De heer Blitz overhandigde mej. Waalberg de gouden „IJ-speld". De Deensche Christensen moest op dezen af stand opnieuw de meerderheid van mej. Stroomberg erkennen; zij kon slechts de derde plaats bereiken. Haar landgenoote Ragnhild Hveger deed het beter: in het nummer 200 meter rugslag ver sloeg zij Nida Senff, zij het ook na zwaren strijd. Na 50 meter lagen de dames Senff en Van Feggelen iets voor. Langzaam liep de Deensche echter in. Na 150 meter was zij voor gekomen. Nog scheen het een oogenblik dat een felle strijd ontbranden zou, maar de eind spurt van mej. Hveger was zóó krachtig, dat zij met behoorlijken voorsprong won. Mej. Van Feggelen tikte dicht achter Nida Senff als derde aan. Op de 100 meter borstcrawl viel weer het goede zwemmen van de jonge Ali Stijl te be wonderen. Rie Mastenbroek won dit nummer; na Tini Wagner kwam mej. Stijl aan, die dus vóór Rietje van Veen bleef. De uitslagen waren: 100 Meter borstcrawl voor heeren: 1. J. C. Scheffer (D. J. K.) 1 min. 2 2/5 sec.; 2. W. Geer- ling (IJ) 1 min. 2 3/5 sec.; 3. H. Maier (IJ) 1 min. 3 3/5 sec. 200 Meter rugslag voor dames: 1. R. Hveger 2,44 1/5 sec.; 2. N. Senff 2 min. 45 2/5 sec.; 3. I. van Feggelen 2 min. 45 4/5 sec. 200 Meter schoolslag voor dames: 1. J. Waal berg 3 min. 1/5 sec. (nieuw wereldrecord); 2. J. Stroomberg 3 min. 6 4/5 sec.; 3. Valborg Christensen 3 min. 9 1/5 sec. 100 Meter rugslag voor heeren: 1. J. P. Met man (IJ) 1 min. 12,3 sec.; 2. J. C. Scheffer (D. J. K.) 1 min. 13,3 sec.; 3. A. v. d. Berg (D. Z. V.) 1 min. 13,4 sec. 100 Meter borstcrawl voor dames: 1. R. Mastenbroek (O. D. Z.) 1 min. 8 sec.; 2. C. W. Wagner (IJ) 1 min. 9 2/5 sec.; 3. A. Stijl (A. D. Z.) 1 min. 10 4/5 sec. 10 maal 100 Meter estafette borstcrawl voor heeren: 1. Het IJ, 11 min. 6 2/5 sec. (nieuw Ne- derlandsch record)2. Dolfijn 11 min. 54,3 sec.; 3. U. Z. C. 11 min. 56,1 sec. 3 maal 50 Meter wisselslag estafette voor dames: 1. Deensch-Nedei-landsche combinatie 1 min. 45 sec.; 2. O. D. Z. 1 min. 47 sec.; 3. Het IJ 1 min. 48 sec. Waterpolo Het IJ tegen Duisburg '98: 4—1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1937 | | pagina 6