m Self sualem$! Heslda$euü! BetHatd HamensSfageuiett Raalcwatsi He mm Qtale Mmetata$e! m J. Dl GOED! ftampms! Hadia! Rundvlees Varkensvlees BERNARD KOOMEN'S SLAGERIJEN De sage van den Wilden Jager Wl Alleen Zijlstraat bij de Brug Fijn Kerstbrood a Uitsluitend Hollands Blank Kalfsvlees Voor de Erwtensoep s Lamsvlees ra Voor de Boterham „De Hoop" Verhoogt met de Kerstdagen de gezelligheid met 'n Lorenz-Radio O a s o N m ■o o 0 per pond GEHAKT, half om half 35 ct. POUIET, half om half 45 DOORREGEN LAPPEN 47 MAGERE LAPPEN 53 RIBLAPPEN 55 RIBSTUK 55 ROLLADE (doorregen) 52 ROLLADE (rib)55 ROSBIEF (Lende en Staartstuk) 60 BIEFSTUK 65 OSSEHAAS 70 DIK NIERVET45 GESMOLTEN OSSEVET 45 VLEESBENEN10 voor de aanstaande van zijn Ie kwaliteit HOLLANDS RUND- KALFS-, VARKENS- EN LAMSVLEES a d w 10 o ra O per pond CARBONADE 35 ct. GEHAKT 40 POULET 45 LAPPEN 45 FRICANDEAU 55 ROLLADE 55 BIEFSTUK 65 Vraagt onze prima a 40 ct. per pond per pond jn CARBONADE (schouder) 48 ct. n CARBONADE (rib) 53 CARBONADE (haas) 55 SJ" MAGERE LAPPEN 55 g, FRICANDEAU 60 m ROLLADE 55 DOORREGEN LAPPEN 44 CJ1 VETTE LAPPEN 37 (fl REUZEL 45 n per pond VARKENSPOTEN 12 ct. 'Q KNIESCHIJF 35 ft KRABBETJES 42 PEKELSPEK 45 "O MAGER ROOKSPEK 50 O VETROOKSPEK 42 3 5 pond1.90 a 4 per pond O DOORREGEN LAPPEN (m. b.) 30 ct. ID DOORREGEN LAPPEN (z. b.) 35 CARBONADE (mager) 35 O MAGERE U 'PEN 40 BOUT 45 OC E|ectrisch gesneden ALLES EIGEN FABRIKAAT per ons LEVERWORST BLOEDWORST 6 THÜRINGER BLOEDWORST 8 BOTERHAMWORST 8 LUNCHWORST 10 TONGENWORST 10 KINNEBAKSHAM 10 RECLAME HAM ....12 SCHOUDERHAM 16 GEBRADEN ROSBIEF 18 ONTBIJTSPEK 12 PEKELVLEES 14 HOOFDKAAS 12 ROOKVLEES (muisje) 18 LEVER per pond METWORST LEVERWORST 20 BLOEDWORST 25 Mies eigen geslacht UoüandsMlees Alkmaar, Laat 142 - Zeeweg 83-85, Telefoon 4026, IJmuiden-Oost - Den Helder, Keizerstraat 93, Koningstraat 57 Sombere jachtstoet in den winternacht ANNEER in de wintermaand omstreeks Kerstmis gedu rende de geheimzinnige Twaalf Nachten, de storm door het bosch loeit, hier de oude eikenstammen beukt, daar de ge- bindten der boerderij doet kraken, dan zegt de bijgeloovige boer: „Dat is de Wilde Jager!" De sage van den Wilden Jager is vooral in Duitschland wijd zijd verpreid, kennelijk al zeer oud en zoo diep ingeworteld in het volks geloof ten plattelande, dat zij hier en daar nog wel voortleeft. Wel verschilt die sage in naam en inhoud, naar gelang van tijd en streek, waren het oudtijds goden en godinnen, daarna duivels en booze geesten en eindelijk beroemde krijgshelden, die in het woedende heer een plaats innamen, maar toch is die van den Wilden Jager de meest gewone, en heeft zij onder het volk het langst stand ge houden. Zoo ontstond de sage van den Wilden Jager, en van de vereering van Wodan bleef nu al leen nog maar over als offer, vroeger door het volk gebracht, het laten staan van een schoof koren of haver op het veld voor Wo- dan's paard, een gewoonte, die nog lange ja ren b.v. in Holstein en Mecklenburg is ge volgd, en duidde op de hoedanigheid van Wo dan als god van den oogst. Er zijn overigens vele trekken van gelijkenis tusschen den ouden heidenschen god en den Wilden Jager. Evenals hij kondigt hij zijn komst aan door veel geraas en jaagt hij, ge dost in mantel met kap, zittende op een wit paard, aan het hoofd van het woedende heer, omstuwd door zijn zwarte honden, onstuimig door de lucht. Het spook, met den naam van Wilden Ja ger aangeduid, droeg in Neder-Saksen en Westfalen den naam Sien van Hackelberend en schijnt te doelen op een jagermeester, al dus geheeten. Hij zoo luidt de overleve ring, was zulk een hartstochtelijk jager, dat hij zelfs den Zondag niet ontzag en om deze ontheiliging van den dag des Heeren, was hij na zijn dood naar de lucht gebannen, waar hij nu met zijn honden rusteloos dag en nacht moet doorjagen. Het wildst jaagt hij in de Twaalf Nachten, van Kerstmis tot Drie koningen, waarom hij „Juljager" (van joe len, huilen) in andere streken „Heijager" (in- females, venator) genoemd wordt. Grimm b.v. ziet in hem echter geen historisch, maar een mytisch wezen, en hij verklaart den naam „Hackelberend", als een goed uitgerust, ge harnast man een bijnaam ook aan den heidenschen Wodan of Wuoton gegeven.. In vele Duitsche overleveringen speelt de Wilde Jager een rol. Nu eens is het een vorst, die, om zijn jachtlust bot te vieren, zijn on derdanen kwelde en de geringste jachtover- treding streng en wreed strafte. Dan weder een roofridder, die op de jacht zijnde, niets ontzag, noch het bloeiende koren, noch de gra zende kudde en die om God noch Zijn gebod gaf. Er is in Mecklenburgsche en andere sagen sprake van vrouw „Goude, Gode of Wode", die. evenals haar vier en twentig dochters, aan de jacht verslaafd in de wilde jacht vooraan moet trekken, zooals elders Beritha, Holia, Diana en Herodias. De algemeene naam van den Wilden Jager, is om zijn wit paard, die van „Schimmelruiter". De bewuste sage is een onderwerp van menig gedicht, zoo o.a. van G. A. Bürger (door Tollens vertaald), dat aldus begint: Der Wild- und Rheingraf stiesz in 's Horn, Halloh, halloh zu Fusz und Rosz! Sein Hengst erhob sich wiehernd vorn, Laut rasselnd stürzt ihm nach der Trosz. Laut klinkt und klafft' es frei vom Koppel Durch Kom und Dorn, durch Haid und Stoppel. („De roof- en Rijngraaf schreeuwde en blies, Op knapen! op! te paard, te voet! Zijn klepper vloog met luid gebriesch, Daar vliegt en volgt zijn breede tsoet. En stuift en stort zich, wild en wakker, Door hei en haag en air en akker). Een enkele Duitsche oudheidkundige brengt deze ballade in betrekking tot een plaats bij Kreutznach, doch anderen zijn van meening, dat de dichter zich een Harz-sage tot voorbeeld koos, niet ten onrechte, want Bürger is in den sagenrijken Harz, te Malmschwende, geboren en opgevoed. et geloof, dat in de middeleeuwen heerschte, dat vorsten en veldoversten, die bij het volk in hoog aanzien stonden, aan den spits hunner scharen uit een der bergen, waarin zij volgens de sage met hun geheele leger zijn verzonken, door de lucht rijden, is eveneens van heidenschen oorsprong. Het woord „heer" heeft mede de beteekenis van krijgsleger, en Wodan op zijn wit strijdros gezeten, is tevens de opperste leider van den oorlog. Vóór dat een oorlog uitbreekt, opent zich de Neder-Hessische Odenberg bij Gu- denberg (Wodansberg)dan komt Karei de Groote, gezeten op zijn sneeuwwitten schimmel, te voorschijn, blaast op zijn hoorn en trekt met zijn geheele leger uit. Die ver schijning voorspelt oorlog, evenals trommel slag en hoorngeschal, dat men in de bergen hoort, waarin een oud geesten- en godenheer is opgesloten. Luchtspiegelingen, strijdende legers en zeevloten voorstellende, duiden eveneens op oorlog, zooals nog in onze da gen hier en daar het vuurrood schijnsel, dat den avondhemel kleurt, het bloed van den oorlog wordt genoemd. In Frankrijk draagt zulk een luchtspiegeling van strijdvoerende geesten den naam van „Hellequin", in Spanje van „exercito antigoo", dat wil zeggen: groet der mengte van dooden. Als wedergeboren helden noemen de sagen Dietrich von Bern, Ekhart. Artus, Karei Waldemar, ja zelfs Christiaan H rijdt volgens een Deensche overlevering aan 't hoofd der Wilde Jacht op een wit paard met zwarte honden. In den lateren tijd werd de naam van Wil de Jagers op geheele regimenten overgedra gen. In het begin van den Dertigjarigen Oor log bestond er een escadron Beiersche ruiters die als onoverwinnelijk genoemd werden en op den zwarten helm een wit doodshoofd hadden, op zwarte paarden met zwarte mon teering zaten. Hun aanvoerder heette Kron- berger, en het geluk bleef hun trouw, totdat zij in Maart 1631 door den zweedschen ge neraal Faner in Mecklenburg werden ver slagen. Frederik de Groote had ook een regiment doodskop-huzaren, waarvan het volk zong: Der Hollen Scharen Sind lauter schwarze Husaren. In de latere dagen hebben zich vooral be roemd gemaakt het Lutzausche vrijkorps, de zwarte jagers, in welker rijen Körner als of ficier stond ingeschreven en waarbij hij den heldendood vond. Kort. te voren dichtte hij het bekende lied: „Lutzau's wilde Jagd". Het lijdt geen twijfel, of den dichter van „Leyer und Schwert", stond bij het vervaardigen van dit lied de sage van den Wilden Jager voor den geest In ons land komt deze sage alleen in het Groningerland voor. Vroeger zag men te Ze venhuizen in de veenen onder de Leek, nu en dan den Wilden Jager met honden. Andere herinneringen van den dienst aan Wodan zijn de „hel- en vuurwagen" in Lim burg en „Dirk met den Beer" in de Graaf schap Zutphen (Eibergen b.v.) spookver schijningen,, die zich eveneens in de Twaalf Nachten vertoonen en niet onwaarschijnlijk mag men het noemen, dat Sint Nicolaas hier en daar de plaats heeft ingenomen van den ouden god. Evenals deze, redeneert men dan, verschijnt hij in December op een wit paard en strooit hij met milde hand, niet aan de volwassenen, maar aan de kinderen zijn wel daden, die uit dankbaarheid in de door hem gezette schoenen een bosje hooi voor zijn paard neerleggen. Maar voorloopig laten wij dezen goeden Heilige nog maar liever uit Spanje komen! tei1 ^Lord-Mayor" proeft van de voor de Engelschen aan het Kerstfeest onafscheidelijk verhonden plumpudding. BAKKERIJ ZEEWEG 18 UNDY-GRAMOFOON-CHASSIS 18.75. Alle deelen zijn op een metalen plaat ge monteerd, dus geen bakelieten plaat zooals bij andere fabrikaten, welke breekbaar is en vervormen kan; met automatische schakelaar voor wissel stroom 110/220 Volt. PICK-UPS Losse, zonder toon- arm, ƒ1.85 - 2.35 - 2.85 - 3.45 - 6.50 Met toonarm: 3.25 - 3.95 - 4.35 - 4.95 - 6.50 KRISTAL PICK-UPS 14.65 - 15.75 - 16.50 - 18.50 Met de aanstaande feestdagen is niets ge zelliger dan 'n dansje op de eigen gramo- foon-p laten, welke geheel automatisch voor U worden afge draaid Notenhout gepolitoerde kast, zeer sierlijke moderne uitvoering, passend in de mooiste kamer. 19.50 - 22.50 - 26.50 - 29.50 - 34.50 MOTOREN 7.25 - 9.25 - 11.45 - 15.75 - 19.50 - 21.50 Twee soorten, welke 33—78 toeren draaien Voor opname. GROOTE SORTEERING in naalden - naalden bakjes - automatische schakelaars - gramo- foon verlichting - pla ten - standaards alle fournituren voor zelf- inbouw. Met chroom onderstel als tafel model, hoogte van het onderstel 53 c.M., hoogte van de kast 20 e.M., gezamenlijke hoogte 73 c.M. Levering kast en onder- stel afzonderlijk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1937 | | pagina 3