HET NIEUWE AVONDBLAD dezelfde Sta-iH-deh-weg. Vetkoaft het get £uidsgtelcet Het Slagveld des Verkeers. 23e JAARGANG No. 121 DONDERDAG 24 MAART '38 IJMUIDER COURANT ABONNEMENTEN: per week 12Vt ets., per maand cents, p. kwartaal f 1.65. Geen incasso kosten. Losse nummers 3 cents. Kantoor Kennemerlaan 42 - IJmuiden, Tel. 5301 VERSCHIJNT DAGELIJKS, BEHALVE OP ZON- EN FEESTDAGEN. UITGAVE LOURENS COSTER, MIJ. VOOR COURANTUITGAVEN EN ALG DRUKKERIJ N.V. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM EN ROBERT PEEREBOOM. ADVERTENTIëN1—6 regels f 0.75. Elke regel meer 15 ct. Bij abonnement belangrijke korting. Adverten ties van Vraag en Aanbod 1-3 regels 25 ct., elke regel meer 10 ct. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. ALLE ADVERTENTIëN, OPGEGEVEN VOOR DIT BLAD, WORDEN KOSTELOOS OPGENOMEN IN DE NEVEN- EDITIE HET NIEUWE AVONDBLAD DE KENNEMER COURANT. POSTGIRO 310791 Gratis Ongevallenverzekering voor betalende abonnés. Levenslange ongeschiktheid ƒ2000.—, overlijden ƒ400.—, verlies van hand, voet oi oog ƒ200.—, beide leden duim 1100.—een hd duim 50.- een of twee leden wijsvinger 25.—, alle leden anderen vinger f 15.één of twee leden anderen vinger 5.arm- of beenbreuk 30.enkelbreuk 15.—, polsbreuk 15.Opvarenden van viss< /400.— bij verdrinkingsdood door ongeval tijdens de vaarttot een maximum van ƒ2000.—, indien hetzelfde ongeval den dood van vijf of meer abonnés tengevolge mocht hebben. Nog aizonderlijke verzekering voor abonnés op het Geïllustreerd Zondagsblad. Alles indien het gevolg van een ongeval en volgens gratis ten kantore van dit blad verkrijgbare voorwaarden alle leden wijsvinger 60. visschers-, marinevaartuigen enz. Onze voorouders in dit deel der wereld leef den onder een aantal bedreigingen die wij niet meer kennen. Dat waren vooral epide mische ziekten: pest, cholera, pokken, typhus, die door de vorderingen van de medische we tenschap en de sociale hygiëne zijn uitgeroeid. Maar hun oorlogen waren heel wat minder gevaarlijk dan de onze. Zij kenden geen blik semafleiders en liepen in het algemeen meer kans op plotselingen dood door het geweld der natuurelementen. Hun schepen waren dan ook wel heel wat onbetrouwbaarder dan de onze: Maar zij kropen niet in vliegtuigen. En hun wegverkeer was de goedigheid en veilig heid zelf. Al sloegen er af en toe wel eens paar den op hol, het slagveld des verkeers kenden noch vermoedden zij zelfs. Dat is nieuw. Dat hebben wij in onzen tijd geschapen door mid del van' de wonderen der techniek. En nu zoe ken we naar een technisch wonder dat het gewone verkeer op onze wegen een beetje minder onveilig zou kunnen maken. Er zijn allerlei middelen op bedacht maar gezamenlijk kunnen ze niet verhoeden dat het aantal slachtoffers jaarlijks stijgt. In Amerika, in Engeland* op het vasteland van Europa, overal stijgt het. Als er een statistiek te maken was van het percentage sterfgevallen door epide mische ziekten en ongelukken in twee tijdvak ken bijvoorbeeld 1828-1838 en 1928-1938 zouden de totale percentages elkaar wellicht niet veel ontloopen. Misschien zouden wij nog wel een slechter resultaat boeken dan de voorvaderen. En dat zou dan zeker te wijten zijn aan den post verkeersongevallen. Een Amerikaansch blad, de Boston Recor der, heeft onlangs geschreven: „In het jaar 1937 zijn door tijgers in totaal vijf menschen gedood. Maar tijgers razen dan ook niet met een snelheid van 100 K.M. over den weg, met den rechter voorpoot om een meisje heen". In Amerika schijnen heel veel ongelukken aan te groote snelheden te .wijten te zijn. In Engeland en ook in Nederland blijkens de in vele rubrieken verdeelde statistieken, zijn de oorzaken grootendeels van anderen aard. Slor digheid in de toepassing van verkeersregels, onoplettendheid en onverschilligheid doen zich overwegend gelden. Een Engelschman, Sir William Brassey, die als getuige is verschenen voor een commissie-tot-onderzoek-van-oorza- ken-enz. uit het Hoogerhuis, schrijft een groot aantal ongelukken toe aan gebrek-aan-welle- vendheid van de automobilisten onderling. Nu, daar is in Nederland ook het een en ander over te zeggen.... de goeden niet te na ge sproken. Sir William heeft het evenwel niet bij de vaststelling van het bedroevende feit ge laten maar is zijn eigen wellevendheid in eigen beveiliging gaan omzetten. Hij heeft een schild aan de achterzijde van zijn auto laten maken waarop, bij het zijnerzijds inhalen of het hunnerzijds uitwijken van voor hem lig gende auto's, of bij het voorrang-geven door anderen, de letters „Dank u" in stralende dankbaarheid verschijnen. Het resultaat is, volgens Sir William's verzekering, verrassend. Hij gaat zelfs zoover te verklaren, dat hij nooit meer last van andere rijders heeft gehad, hetgeen wat kras schijnt, want men zou eruit moeten afleiden dat ze hem en zijn auto alle maal al kennen en dus al wellevend worden eer hij zijn „Dank u" uitstraalt. Maar goed: laat hij wat overdrijven. Dat in zijn woon plaats de uitwerking gunstig is geweest en clat, zooals hij zegt, verscheidene andere autorijders daar zijn voorbeeld al met even goede uit komst hebben nagevolgd, kunnen we aanne men. „De eenvoudige tooverwoorden hebben zelfs de meest woeste rijders op slag getemd", ver klaart Sir William. Welnuhet is weer wat nieuws en allicht helpt het wat. Wie begint er in ons land mee? Niet allemaal tegelijk, zou ik raden, want als we allemaal „Dank u" tegen elkaar gaan knip peren wordt het te vervelend, te gewoon en ook wel wat te zoetig. Maar als er nu eens enkele rijders begonnen? Zij zouden hun ervaringen kunnen meedeelen, er zou veel over gepraat en geschreven worden en dat op zichzelf zou een soort wellevendheids-mode op den weg kunnen doen ontstaan, evenals indertijd de lawaai-beperking ontstond door het vele ge praat over en geschrijf tegen het klaxon- spektakel, dat vermoedelijk als men het totaal in decibels meten kon in vergelijking met tien jaar geleden tot zooiets als één per cent van het oude lawaai is gezakt. Kan de K.N.A.C. het idéé van Sir William niet eens in toepassing brengen? Die is altijd zoo ondernemend in die dingen en wie weet wat het uithaalt. Desnoods met twee Dank u- borden, een voor- en een achterop R. P. Om te dokkon. Het Noorsche tankmotorschip Langanger is van Stockholm en het Noorsche stoomschip Hadrian van Bergen naar Amsterdam gepas seerd om te dokken en te repareerën. Het sprookjesachtige eiland Capri, aan de Golf van Napels, zal door de Italiaansche regeering als natuurmonument worden beschouwd en beschermd. Cavellis toonden zich meester op hun instru ment de harmonica en liéten hooren dat dit instrument niet alleen voor tango en walsmelodieën, maar ook voor klassieke muziek gebruikt kan worden. Ze bewezen dit met de meesterlijk en bijzonder virtuoos ge speelde Wilhelm Teil Ouverture. Ei- was verder een uitstekend verzorgd pro gramma en Albert de Booy heeft er nog steeds uitstekend slag van, de bezoekers in stemming te brengen. Het was een vroolijke, gezellige avond, die met een vroolijk, gezellig bal be sloten werd. OUDERAVOND COMITéSCHOOL. Voor ouders van leerlingen der Comitéschool wordt a.s. Vrijdagavond een ouderavond ge houden in het Gebouw voor Chr. Belan gen. Mej. R. van As en dee heer H. v. d. Veen zullen spreken over „Indrukken uit de klas" Medewerking verleent het meisjeskoor der Ds. H. W. Creutzbërgschool onder leiding van de heer S. Zevenhuizen. A.R.J.A. „WILLEM VAN ORANJE". A.s. Vrijdagavond zal in „Irene" de A.R.J.A. „Willem van Oranje" haar maandelijksche vergadering houden. Als spreker zal optreden ds. van Teijlingen met het onderwerp: „De theologie van Karl Barth en Brunner en haar invloed op het terrein der politiek. IJMUIDEN Onderlinge competitie D. C. IJ. De selectiegroep uitgespeeld. Dinsdagavond zijn de wedstrijden om de on derlinge clubkampioenschappen voortgezet. In de selectiegroep was op twee partijen na de eindstand bekend. Deze twee partijen lever den de volgende resultaten op: LigthartLa- ros 1—1; C. SuykJ. H. H. Mertens 2—0. De eindstand luidt: ge sp .ge w .r e mverl.pn t B. Dükel i6 11 4 1 26 A. Ligthart 16 9 5 3 23 H. Laros 16 7 4 5 18 C. Suyk 16 5 5 6 15 J. H. H.. Mertens 16 4 6 6 14 B. Dukel wist dus het clubkampioenschap te veroveren'. Laros verrichtte een goede pres tatie door als goede derde te eindigen. Voor de degradatie is nog spanning genoeg, vooral nu Bais van Basstra won en J. Smit—T. iPostma 11 speelden. Daar drie spelers van de hoofdklasse naar de eerste klasse degrad'eeren, zullen vermóe delijk P. Leijte, J. Smit, en T. Basstra hier het slachtoffer worden. De stand luidt: C. Bais 16 6 3. 7 15 T. Postma 16 3 8 5 14 H. de Boer 14 2 9 3 13 G. Postma 12 4 4 4 12 P. Leijte 15 2 7 6 11 T. Basstra 12 3 2 7 J. Smit 14 2 3 9 7 Ook bij cïe promotiewedstrijden naar de hoofdklasse is er nog veel spanning, hetgeen blijkt uit den stand der bovenste zes. Twee spelers promoveeren naar de hoofdklasse en de stand luidt: D. Ott 15 7 5 3 19 D. Jong 15 8 3 4 19 J. Kramer 15 7 5 3 19 H. Schaap 16 6 6 4 18 F. Dukel 15 6 5 4 17 v. d. Heide 14 5 5 4 15 Er moet nog gespeeld worden: J. Kramer— K. de Jong, D. Ottv. d. Heide, H. Schaap— K. de Jong, OttF. Dukel Vermoedelijk zullen wel drie of vier spelers gelijk bovenaan komen. Om het damkampioenschap van Noord-Holland. Dit jaar een sterke bezetting. Het jaar lij ksche tournooi om het damkam pioenschap van Noord-Holland zal weldra be ginnen. Feitelijk is het tournooi in den vorm van voorwedstrijden in verschillende onder districten reeds aangevangen. In IJmuiden zijn de voorwedstrijden al uitgespeeld. Voor de hoofdklasse komen in de finale de titelhou der, B. Dukel, verder J. H. H. Mertens, H. de Boer en H. Laros. In Haarlem, Beverwijk en Zaandam worden dé voorwedstrijden voor een plaats in den eindstrijd nog gespeeld en over enkele weken zullen de 10 spelers voor de hoofdklasse be kend zijn. Er. wordt dan gespeeld in een rond-tournooi Dit geldt ook voor de eerste en tweede klas. Tot deze 10 spelers worden toegelaten vier uit IJmuiden, vier uit Haarlem, een uit Be verwijk, en een uit Zaandam. De kampioen van Noord-Holland zal aan het persoonlijk dam kampioenschap van Nederland mogen deelne- VRIJZ. DEM. JONGEREN ORGANISATIE. De afdeeling Velsen der Vrijz. Dem. Jongeren Organisatie houdt a.s. Vrijdagavond een pro- paganda-avond in Café Centraal, Zeeweg hoek Tusschenbeeksweg. De heer J. C. Deering uit Utrecht zal spre ken over: „Gezag en Vrijheid, pijlers der De mocratie". Voorts zullen er eenige films vertoond wor den. CHR. DEM. UNIE. De afdeeling IJmuiden e.o. der Chr. Dem nie belegt hedenavond een ledenvergadering in het Hervormd Verenigingsgebouw, waarin o.a. besproken zal worden de viering van met eerste lustrum der afdeeling, Magere besomming der trawlers. SANTPOORT Alleen de „Haarlem" maakte het goed. Het gaat de laatste dagen met de visch- prijzen snel bergafwaarts. Bijna alle visch- soorten zijn aanzienlijk gcedkooper dan eenige weken geleden. Dit geldt vooral voor de schel- visch en de kabeljauw; de tong daarentegen blijft goed op prijs, maar van deze soort wordt er weinig aangevoerd. De gevolgen zijn in de besommingen heel goed merkbaar, vooral gisteren, toen er trou wens een zeer groote aanvoer was, te groot voor een midden wëekschen dag. Trawler; met 500 tot 7(Jb maanden besomden gemid deld f 2500. Een gunstige uitzondering vormde de Haar lem IJm. 9 die op haar maiden-trip meer dan 1000 manden visch ving. Maar de trawler had letterlijk alles, wat in het net kwam meege bracht, hetgeen trouwens nog zoo slecht niet was bekeken, want de haai bracht f 9 en de paling f 3.70 per kist op, wat nog altijd de moeite van het meenemen waard is. Maar het is voornamelijk aan de groote partij liake te danken dat de Haarlem aan een besomming van f 6400 kwam. Maai ook deze visch is* lang niet meer zoo gewild als voor heen, hetgeen het gevolg is van de lage koers van den franc en de hooge kosten die het verzenden van visch naar Frankrijk met zich meebrengt. Men betaalt in Parijs ook nu nog veel geld voor deze visch, maar er moet zoo veel af, dat de exporteur uiterst voorzichtig moet zijn, bij het inkoopen. Was de prijs van de hake nog als voor twee jaar dan zou de Haarlem zeker f 10.000 besomd hebben. Maar ook een besomming- van f 6400 is voor een eerste vischreis die feitelijk een practische proefreis is,"zeer goed te noemen. Deze reis steekt tenminste heel gunstig af bij die van de Norma Maria, die van de Barentszee slechts ruim f 5000 mee bracht. BONTE AVOND VAN DE V.A.R.A. De afdeeling IJmuiden van de V.A.R.A. hield gisteravond een bonte avond in Thalia, ciie druk bezocht wsa. Het programma werd verzorgd door het gezelschap Albert de Booy. De avond werd geopend door den voorzit ter, die o.a. mededeelde, dat een nummer aan het programma zou worden toegevoegd, n.l. het optreden van een drietal clowns van Hagenbeek. Na het laatste nummer vóór de pauze, het optreden van Albert de Booy hield het hoofd bestuurslid der V.AR.A. de lieer H. F. Oets van Haarlem (Oome Henk) een propaganda- rede, een ernstige klank in zooveel vroolijke klanken. Spreker herinnerde er aan dat in November 1925, dus nog slechts ruim 12 jaar geleden, de V.A.R.A. door een klein clubje werd opgericht, met een gering aantal leden en500 gld. schuld. En hedenavond riep spr. uit, treedt een der grootste dirigenten ter wereld, Toscanini op in een speciaal voor de V.A.R.A. georganiseerde uitvoering. Als iemand dat 12 jaar geleden in dat kleine club je van oprichters dit had durven voorspellen, dan had niemand het geloofd. Men had hem gevraagd: „waar wil je dat van betalen?" Dat dit nu geibeurt, daarover verwonderen we ons niet eens meer. We hoeven er zelfs geen schulden voor te maken, dit heele dure con cert wordt direct betaald. Hoe dit is gekomen? Doordat in vervulling is gegaan wat die kleine groep van oprichters in hun hoofd hadden Ze zagen.in hun enthousiasme, dat een om- roepvereeniging, gedragen door de arbeiders van Nederland, een groote toekomst tegemoet kon gaan. Spreker richtte zich in het bijzonder tot de jongeren. Hij verheugde zich er over, dat er zoovele jongelui in de zaal zijna Die zijn ge komen hoopte hij, niet alleen omdat er bal na is. Hij zeide, van hen te verwachten, dat ze er voor zouden zorgen, dat als ze eens zijn leeftijd hadden bereikt, de V.A.R.A. in plaats van een dikke 100.000, 200.000 leden zou tel len. Albert de Booy en de veVdere leden vai. zijn gezelschap hebben hun best gedaan om den bezoekers een prettigen avond te bezor gen en zij zijn daarin ten volle geslaagd. De DE BIEZENWEG. De Biezenweg verkeert, ondanks het feit, dat de werkzaamheden daar reeds geruimen tijd achter den rug zijn, nog steeds in zeer slechten staat, zoodat hij vrijwel onberijd baar en onbegaanbaar kan worden genoemd, zeer tot ongerief van de aanwonenden en de leveranciers en van hun, die gewoon waren den Biezenweg te gebruiken als verbindings weg'tussc-hen Rijksweg en Hagelingenweg. DAMMEN. De damclub „Stabiel" behaalde op het tournooi van D.O.S. te Haarlem eefi eersten prijs. van vorige jaren komt weer te voorschijn met de schoon maak. Nu beslissen weg gooien? WEER opbergen? Er is een derde mogelijkheid Zeer velen lezen ze. Er zijn koopers bij. 1—5 regels 25 cent. Elke regel meer 10 ct. Minister Spaak over de benoeming van baron Herry. BR,USSE£L. 2i2 Maart. (Belg'a-A.M.P.) In de kamer heeft de minister van buitenland- sche zaken, Spaak, op verschillende opmer kingen geantwoord. Hij motiveerde de benoe ming van baron Herry tot gezant te Den Haag door te verklaren, dat hij tegenstander is van het toevertrouwen van diplomatieke posten aan politieke persoonlijkheden. De Belgische vertegenwoordiger in Nederland moet niet een vertegenwoordiger der Vlaam- sclie, doch der Belgische gevoelens zijn. De heer Herry was ongetwijfeld niet de diplomaat, die het beste Vlaamsch kent, maar hij voldeed aan de gestelde eischen. Hij heeft zijn geloofsbrieven in het Vlaamsch overhan digd en bij ontvangsten heeft hij zich van de Nederlandsche taal bediend. De andere leden van het gezantschap kennen beide talen uit stekend. De diplomatieke of consulaire loopbaan staat open voor alle Belgen, of zij zich in het Fransch of wel in het Vlaamsch uitdrukken. De heer Spaak deelde nog mede, dat de waarde van den buitenlandschen handel sedert 1936 met 30.12 procent is toegeno men. De brandweerlieden van Sheffield vonden een nieuwe variatie op een bekend thema door een „koningin der veiligheid" te kiezen. JAARVERSLAG DISTRICTSBUREAU VOOR ARBEIDSRECHT. HAARLEM Woensdag. In het jaarverslag van het districtbureau voor Arbeidsrecht geeft mr. H. O. Drilsma een beschouwing over de verrichtingen van het afgeloopen jaar waaraan het volgende is ont leend: Het aantal pi-ocessen liep iets terug. In 1935 G54, in 1936 496, in 1937 420. Het aantal ge- tuigenverhooren belangrijk: in 1935 69, in 1936 82, in 1937 33. Het totaal aantal zaken bedroeg 934, to taal gegeven adviezen 2093, totaal generaal 3027. De cijfers bedroegen over het jaar 1935 3257, 1936 3096, 1937 3027. Dit jaar traden te Enkhuizen, Weesp, Wie- ringen, Hilversum en eenige kleine organisa ties van Castricum, Kolhorn, Groot-Schermer toe tot het Bureau, Het Bureau is bijkans een provinciaal Bureau geworden. Met de rechtspraak in Ziektewetzaken is het nog lang niet zooals het behoort. De Enkel voudige Kamers van de Scheidsgerechten' der Bedrijfsvereenigingén kunnen den naam rechtspraak niet dragen. Het „gekaats" tus- schen bedrijfsvereenigingen onderling, waar van cliënten de dupe worden, is nog steeds mogelijk en deed zich dit jaar zelfs in een be paald gevai op ontstellende wijze voor. De steunzaken werden alle verwezen naar j de vakbonden, die deze zaken beter kunnen behandelen dan het bureau dat meer rechts geschillen behandeld. En „recht op steun" kent men helaas nog niet in ons land. De algemeen? rekening sluit met een to taal van f 5119,88 en. een saldo van f 55.80 Het ledental bedroeg 15136. de afd. Haarlem telde 7630 leden. FAILLISSEMENTEN, Door de Arrondissements-Rechtbank te Haarlem zijn de volgende faillisementen uit gesproken op Dinsdag 22 Maart 1938. 1. K. Steensma Sr. slager, wonende te Zand- voort, Schoolstraat 3. Curator Mr. J. H. C. Slo- temaker te Haarlem. 2. C. J. B. Verheydt, timmerman, wonende te Haarlem. Riouwstraat 37. Curator Mr. F. M. J. J. Duynstee te Haarlem. 3. F. Roza, granietwerker, wonende te Haar lem. de Clercqstraat 119. Curator Mr, J. H. Ekering te Haarlem. Rechter-Commissaris in deze faillissemen ten Mr. E. H. F. W. van Sehaeck Mathon te Haarlem. Wegens gebrek aan actief werd opgeheven het faillissement van: H. van der Splinter, chauffeur, wonende te Zandvoort. van Ostade- straat 21 c. Op grond van verzet werd vernietigd het faillissement van: E, H. J. van Milligen, koop man. wonende te Haarlem, Gierstraat. Curator Mr. Silvain Groen te Haarlem. Wegens het verbindend worden der Uitdee- lingslijst zijn geëindigd dq faillissementen van: 1. De N.V. „Nepofa". gevestigd te Haarlem. Curator Mr. L. G. van Dam te Haarlem. 2. M. H. W. Muller. Schouwburgexploitant, wonende te Haarlem. Curator Mr. K. A. F. J. Pliester te Haarlem. 3. De N.V. „Vukaan" Bakovenbouw v'h P. Smit, gevestigd te Halfweg, gemeente Haar- lemmerliede c.a. 4. P. Verhoek timmerman, wonende te Aals meer. Curator Mr. F. J. Gerritsen te Haarlem. 5. C. W. Dijkzeul, veehouder wonende te Haarlem. Curator Mr. K. van Giffen te Haar lem. EXAMEN COMMISSIE LICH. OEF. M. O. HAARLEM Woensdag. In de commissie, belast met het examinee- ren van de leerlingen der Academie voor Li chamelijke Opvoeding zijn benoemd: tot voor zitter Prof. Dr. M. W. Woerdeman, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster dam: ondervoorzitter Prof. Dr. K. Gaulhofer. Rector der Academie voor Lichamelijke Op voeding te Amsterdam. Verder tot leden o.a. de heeren R. Verwers te Haarlem en Jules Kammeijer te Heemstede. Tot leden van de examencommissie voor ,ich. opv. voor de andere onderwijsinrichtingen de heeren F. C. G. Duvergé te Santpoort J. C. Kroese te Santpoort. Th. J. H. van 't Lam te Overvèen. en H. L. Warnier I te Haarlem. Tot plaatsvervangend lid de hee- Iren W. A. J. Goeting, te Haarlem en R. IJzer te Heemstede,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1938 | | pagina 1