HET NIEUWE AVONDBLAD Op Sportgebied, VERDWENEN BUITENPLAATSEN IN DE GEMEENTE VELSEN. VELSEN 23e JAARGANG No, 132 WOENSDAC 6 APRIL 1938 IJMUIDER COURANT ABONNEMENTEN: per week 12Vs ets., per maand 52Vs cents, per kwartaal 1.55. Geen incassokosten. Losse nummers 3 cents. Kantoor Kennemerlaan 42 - IJmuiden, Tel. 5301 VERSCHIJNT DAGELIJKS, BEHALVE OP ZON- EN FEESTDAGEN. UITGAVE LOURENS COSTER, MIJ. VOOR COURANTUITGAVEN EN ALG. DRUKKERIJ N.V. DIRECTIE P. W. PEEREBOOM EN ROBERT PEEREBOOM. ADVERTENTIëN15 regels 0.75. Elke regel meer 15 ct. Bij abonnement belangrijke korting. Adverten ties van Vraag en Aanbod 1-3 regels 25 ct., elke regel meer 10 ct. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. ALLE ADVERTENTIëN, OPGEGEVEN VOOR DIT BLAD, WORDEN KOSTELOOS OPGENOMEN IN DE NEVEN- EDITIE HET NIEUWE AVONDBLAD DE KENNEMER COURANT. POSTGIRO 310791 Gratis Ongevallenverzekering voor betalende abonnés. Levenslange ongeschiktheid ƒ2000.overlijden ƒ400.verlies van hand, voet of oog ƒ200.beide leden duim ƒ100.één lid duim 50.alle leden wijsvinger 60. één of twee leden wijsvinger 25.—, alle leden anderen vinger 15.—, één of twee leden anderen vinger 5.—, arm- of beenbreuk 30.enkelbreuk 15.polsbreuk 15.—. Opvarenden van visschers-, marinevaartuigen enz. ƒ400.— bij verdrinkingsdood door ongeval tijdens de vaarttot een maximum van 2000.—, indien hetzelfde ongeval den dood van vijf of meer abonnés tengevolge mocht hebben. Nog afzonderlijke verzekering voor abonnés op het Geïllustreerd Zondagsblad. Alles indien het gevolg van een ongeval en volgens gratis ten kantore van dit blad verkrijgbare voorwaarden. Tot de gebeurtenissen, die gelukkig ook in deze spannende tijden de menschheid van de noodige afleiding en opluchting voorzien be- hooren velerlei feiten op sportgebied. En zoo moet Engeland, zwaar-bewapend en zwaar- politiseerend als het is, zijn jaarlijksche Boat Race meer dan ooit gewaardeerd hebben. Het Engelsche volk is zich meer dan eenig ander bewust van de heilzaamheid van zulke aflei ding en het zal zich straks niet minder op winden over de Derby en over de. Testmat- ches tegen Australië als het zich thans tot geestdrift heeft laten vervoeren door den negentigsten roeiwedstrijd tusschen acht studenten van Oxford en acht studenten van Cambridge. Waarbij de eersten, die de loting voor de boeien verloren en dientengevolge het meest met ruw water te kampen had den, niettemin een besliste overwinning be haalden. Zooiets verheugt den Brit, want in de jaren 1924r—1936, dertienmaal achtereen, had steeds Cambridge gewonnen, verleden jaar behaalde Oxford eindelijk weer eens de zege, maar niet op erg overtuigende wijze en nu pas kan men zeggen dat het oude even wicht hersteld is. De Boat Race had door de lange reeks overwinningen van éen partij nogal wat be langstelling verloren. Dat was niet goed. En gelsche begrippen omtrent levenskunst, die een weloverwogen doseering van verschillen de levensinteressen als het ideaal beschou wen, kennen groote beteekenis toe ook aan die sportgebeurtênissen, die men als „klas siek" is gaan aanvaarden. Waarom nu juist deze roeiwedstrijd het tot zulk een hoogte in de openbare waardeering heeft gebracht is niet in alle opzichten duidelijk, maar daar verdiept de Engelschman zich heelemaal niet ln. Hij aanvaardt het geval, zooals hij vele dingen aanvaardt die hem bij ondervinding goed en prettig gebleken zijn. En aangezien Oxford oudere opvattingen omtrent roeitech- niek meer in het bijzonder omtrent de vorming van een ploeg huldigt dan Cam bridge is nu weer een technisch dispuut tot nieuw leven gewekt ook. Technische disputen over roeien hebben de eigenschap nimmer uit te sterven (geen enkele opvatting schijnt het ooit duurzaam te winnen) en dat houdt leven in de brou werij. Er kunnen lange beschouwingen over geschreven en eindelooze gesprekken over ge houden worden en de kern van de zaak is gezond. Dat tweemaal acht jonge kerels zich een half jaar lang uitsloven in oefening en samenwerking en zich daarbij onthouding van allerlei genoegens moeten getroosten, al les terwille van één wedstrijd die een mi nuut of twintig duurtdat is niet alleen goed voor hun karakter en vooral voor de ontwikkeling van hun wilskracht, maar het is ook een goed, gezond voorbeeld voor anderen. Al die andere jonge menschen zien en erva ren, dat waarde aan zoo'n prestatie en ook aan het goede verliezerschap van de versla gen acht wordt gehecht door geheel Enge land. Zooiets kan men niet onderschatten, zegt de Engelschman, en vermoedelijk heeft hij gelijk als hij instellingen als deze in volle waarde houdt. Een tweede buitenlandsche gebeurtenis op sportgebied heeft de aandacht getrokken. Het Oostenrijksche voetbalelftal heeft zijn laat- sten wedstrijd gespeeld.tegen het Duitsche Elftal en dit met 2—0 geslagen. Dat was wel te voorzien, want het is altijd als sterker be schouwd. En hier ziet men iets anders. Hier vermoedt men eenige politieke regie, die door een handig kenner van de volkspsyche moet zijn gevoerd. Want de Weensche voetballiefhebbers moe ten door dezen wedstrijd beseft hebben, dat hun voetballers een mooie aanwinst voor Groot-Duitschland zijn en dat hun land, al was het zoo klein en al is het opgeslokt door den grooten buurman, hem op het voetbal veld dan toch maar de les heeft kunnen lezen Straks zullen natuurlijk in het nieuwe Duit sche elftal, icüat aan de wereldkampioenschap pen zal deelnemen, vele Oostenrijkers een plaats vinden. En dat zal wel nieuwe voldoe ning in Weenen wekken. Ik vind dit geval niet zoo aantrekkelijk als de Boat Race. Sport zonder politiek, dus als zui vere afleiding en ontspanning beoefend, is mij heel wat liever. Maar belangwekkend is dit ook en bovendien herinnert het ietwat aan de Luxemburgers, door wier landje tijdens den oorlog '14-'18 iedereen heentrok die er lust in had, maar die een paar jaar later een ploeg boksers erop uit stuurden, die in vele hoofd steden van Europa uitkwam en overal de vreemdelingen een aframmeling gaf Er zitten vele mogelijkheden ook in de sport. R. F, ROOS EN BEEK. De buitenplaats Roos en Beek was gelegen aan den Heereweg van Haarlem naar Velsen, de weg, waaraan ook Beeckesteyn, Water land en Meervliet waren gelegen, tusschen Santpoort en Velsen. Thans is vlak bij Rozen- steyn nog het huis Rozenheek, een rusthuis van de Vereeniging van gepensionneerden der Nederl. Spoorwegen. De oudste ons bekende bewoner van het landgoed was Mr. Lambert Reynst, bewind hebber der O. Indische Compagnie, ambachts heer vanwege de stad Amsterdam van Amstel veen en Nieuwer-Amstel en commissaris van 't Haarlemmer zandpad. Mr. Reynst was geboren m 1613 en overleed in 1679. Wanneer hij Roos en Beeck gekocht heeft, is niet bekend, vermoedelijk na zijn trouwen, terwijl het ook niet onmogelijk is, dat hij of zijn vrouw Alida Bicker van Swie- ten, met wie hij 13 Augustus 1647 getrouwd was, het door erving hebben verkregen. De heer Reynst was advocaat en woonde in de hoofdstad op de Keizersgracht. Hij was raad der stad van 16491672, schout in 1655, hoofdschout van 1656—1666 en burgemeester in 1667, 1668 en 1672. In laatstgenoemd jaar werd hij met vele anderen door Stadhouder Willem III „geremoveerd". Ook was Mr. Reynst van 16491655 raad ter admiraliteit in 't Noorderkwartier. In 1674 werd Mr. Reynst aangeslagen voor een vermogen van f 160.000. De waarde van het landgoed Roos en Beeck werd in 1683 geschat op f 15.750. Wie na Mr. Reynst op Roos en Beeck ge woond heeft, is niet bekend. Maar op 13 April 1701 werd het landgoed gekocht door Pieter Schilthouwer, een zoon van Joannes Schilt- houwer, burgemeester van Gorinchem, waar de zoon 22 Mei 1663 geboren werd. Pieter Schilthouwer was te Amsterdam handelaar op Italië en de Levant, woonde op de Heerengracht en trouwde daar op 25 Mei 1700 met Alida Ale wijn, gedoopt in :de Oude Kerk op 1 Juli 1674 en begraven in de Nieuwe Kerk op'19 Juni 1705. zoodat zijn nog geen 30 jaar oud werd. Haar man overleed 25 Mei 1723. Hij had f 14.000 voor Roos en Beeck be taald apin is vermoedelijk na den dood van zijn vrouw eigenaar gebleven en er blijven wonen. Zijn dochter Elisabeth Johanna trouwde op 2 November 1722 te Velsen (een bewijs dus, dat de familie in den winter op het buiten verbleef) met Jan Trip, geboren 7 November 1702, zoon van Mr. Jacobus Trip en Jacóba Margaretha Klopper, welke ouders de buiten plaats Duyn en Velt bewoonden, welke later vereenigd is met Westerveld. Jan Trip was bewindhebber der W. Ind. Compagnie, kapi tein der Amsterdamsche burgerij, voor de helft postmeester van 't Hamburgsche postcomptoir en ontvanger der personeele quotisatie van 1745—1748. Hij was schepen van Amsterdam, maar werd in 1748 door Stadhouder Willem IV geremoveerd. Zijn eerste vrouw is jong gestor ven en hij trouwde voor de tweede maal op 8 September 1739 te Velsen met Margaretha Agatha v. d. Poll, geboren 13 Juni 1704, begra ven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 14 Juli 1777, dochter van Mr. Jan v. d. Poll, burge meester van Amsterdam en Margaretha Ren der p. Van den heer Jan Trip, die m Amsterdam ook op de Heerengracht woonde, wordt ver meld, dat hij een zeer hups, goedaardig en vriendelijk mensch was en een groot liefheb ber van de jacht. Zijn tweede vrouw werd in 1756 volslagen blind. Hij overleed ruim 5 jaar voor zijn vrouw, n.l. op 11 Februari 1772. Uit zijn nalatenschap werd Roos en Beeck 22 Juli 1772 verkocht aan Mr. Jean Deutz, een onge trouwd advocaat, die, 9 December 1743 gebo ren was en toen dus bijna 30 jaar oud was. Mr. Jean Deutz was de zoon van den heer Gerard Deutz, kapitein ter zee extra-ordina- ris, postmeester van 't Antwerpsche comptoir, die de hofstede Duin en Bergh in de gemeente Velsen bewoonde. Duyn en Bergh en de hof stede de Kruytbergh zijn later vereenigd tot het landgoed Duyn- en Kruidberg. Mr. Jean Deutz werd in 1782 directeur der kolonie Su riname. Hij was van 1775—1784 lid der Am sterdamsche vroedschap en schout in 1772, voorts was hij kerkmeester der Nieuwe Zijds Kapel. Hij liet een vermogen na van ruim vier honderd duizend gulden, toen hij op 29 Januari 1784, nauwelijks 40 jaar oud, overleed. Wie tusschen 1784 en 1792 op Roos en Beeck heeft gewoond, is ons niet bekend. Had Mr. Jean Deutz f 23.500 voor het landgoed betaald in 1772, in 1792 werd het op 6 Juni gekocht door Mr. Johannes Bourcourd voor f 14.000. Mr. Bourcourd was 31 Juli 1757 te 's-Gravenhage geboren, was bewindhebber der O. Ind. Com pagnie en directeur der kolonie Suriname. Hij was kapitein der Amsterdamsche burgerij en Staatsraad in buitengewonen dienst. Hij trouwde eerst met Sara Maria Ortt, die in 1752 te Oegstgeest was geboren en in 1799 in Den Haag overleed en ging later naar Duitschland, waar hij te Frankfort huwde met Elisabeth Josepha Walburge von Wagner. In 1837 werd Mr. Bourcourd in den adelstand verheven met het praedicaat van jonkheer. Hij is 14 Februari 1842 te Wiesbaden overleden. Mr. Bourcourd heeft de buitenplaats Roos en Beeck op 5 Januari 1799 weer verkocht, aan wie is niet bekend. In de 19e eeuw is het landgoed gesplitst geworden. Volgens den heer Lonbar Petri bestond het oude heerenhuis nog in 1840, maar daarna is het afgebroken en is er een villa gebouwd. Een tijd lang is er het Hollandsch Bijenpark der firma Bruyn en Kelting gevestigd geweest. Op het eind der 19e eeuw heeft de villa gediend tot woning voor den koetsier van Jhr. J. S. H. van der Poll. die toen Rozensteyn bewoonde, dat hij tot een prachtige buitenplaats had gemaakt, j Van Roos en Beeck dichtte G. Tijsens in Hollands Arcadia; Wat lieve rozengeur noodt mij om voort te 1 B? Waar komt, o bloemgodes, waar komt die reuk vandaan? Kan ik dit vragen, daar ik Rozenheek kom groeten En in mijn wandling met eerbiedigheid ontmoeten? O. geurig Rozenbeek, wie roemt uw schoonen stand, Uw hofgebouw, geboomte en netten waterkant Naar eisch van hun sieraad, gelijk wij U beschouwen? Mijn zangster durft dit nooit van hare kracht vertrouwen. Hoe heerlijk pronkt dit plein, ter wederzij bezet Met hooge boomen en met heiningen, zoo net En vlak geschoren, dat zij voor geen muurwerk wijken; De groene paden doen alom de netheid blijken Van U, o Rozenbeek, sieraad van 't landvermaak. God Hermocrates komt in deze lanen vaak Stilzwijgend, zijn vreugde en zoeten wellust vinden, Wanneer Heer Trip zich van zijn zorgen ziet ontbinden En 't stads- en staatsgeheim in zijne borst bewaart. O, eedle Trip, alom om uwe deugd vermaard, Hier vindt gij vreugde en rust nauw bekommeringen. Het Rozenbeek van U met zijn bespiegelingen Alom vermaken, waar uw voet of oog zich wendt, Hier vindt het landvermaak nooit aanvang, nooit geen end, Om U met blijdschap op het liefelijkst t' onthalen. Blijf Rozenbeek! blijf dus oneindig - zegepralen! Bloei tot Heer Trip zijn vreugd steeds in een schooner stand, Zoo zegent d' Amstelaar het vruchtbaar Kenn'merland. Merkwaardig is, dat Roos en Beeck niet vermeld staat in Zegepralend Kennemerland. Maar in Hollands Arcadia staan weer vele andere buitenplaatsen niet vermeld. Wij zul len het wel niet mis hebben, wanneer we ver onderstellen, dat in beide werken slechts die buitenplaatsen werden opgenomen, waarvan de eigenaars bereid waren een bijdrage voor de uitgave te betalen, of althans in teekenaar waren voor het werk. Deden ze -dat niet, dan kwamen hun buitenplaatsen er ook niet in. Ermelo. G. VOET. Opvolger van den heer M. J. Baak benoemd. Directeur P. T. T. te Venlo naar IJmuiden benoemd. Bij beschikking van den directeur-gene raal der P.T.T. is met ingang van 16 Mei a.s. aangewezen als directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, als opvolger van den heer M. J. Baak de referendaris der P.T.T. de heer A. G. Kastein, thans directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Venlo JAARVERGADERING „NEDERLAND EN ORANJE". De A. R. Kiesvereeniging „Nederland en Oranje" IJmuiden-Oost houdt a.s. Donder dagavond haar jaarvergadering in het ge bouw „Willebrord" aan de Willebrordstraat. De agenda vermeldt o.a.: jaarverslagen se cretaris en penningmeester, bestuursverkie zing en een rede van den heer F. P. Vermeu len over „Gezag en Gezagverhoudingen". Toeii liet 0—1 was in Antwerpen. Als Nederland tegen België voetbalt of België tegen Nederland zit dat deel van Ne derland, dat den wedstrijd niet in eigen per soon kan bijwonen, aan de radio om te luiste ren naar het verslag van Han Hollander. We doen dat bij een kopje thee met of zonder koekje, in een gemakkelijken stoel bij den warmen haard, wat dikwijls wel zoo pleizie- rig is als op de tribune te staan of te zitten, vooral wanneer Maartsche buien over het veld en de tribunes jagen en de regenbuien tegen je gezicht kletteren. Het is een goede traditie geworden, dat Willem Vogt voor den wedstrijd een groet brengt aan de luisteraars in Nederland, in onze overzeesche gewesten en aan de sche pelingen, die op zee aan het toestel zitten. Maar zou hij er wel eenig idee van hebben, hoe het bij dat luisteren soms toegaat, bij voorbeeld aan boord van een stoomtrawler? Terwijl duizenden Zondagmiddag in de warme huiskamer zaten te luisteren, dob berde de Condor IJM 72 in een zwaren storm op de Noordzee. Bij elkaar zaten de mannen in een nauwe ruimte en de Condor werd ge weldig heen en weer geslingerd. Han Hollander is aan het woord; „de bal wordt fraai opgebracht, hij komt bij Vente, deze kopt door naar Van Spaandonck, die. goal! 0—1. En meteen een donderend geraas op dek. Jongens wat gebeurt daar? Ook op de Condor was het 01, want een stortzee had de reddingssloep meegenomen. Die achterstand kon niet meer worden in gehaald. AUTO-ONGEVAL OP DEN AFSLUITDIJK. Gisteren is op den afsluitdijk een met visch geladen vrachtauto van den heer S. alhier door een defect aan de stuurinrichting tegen een aan den weg staand café gebotst, waar door de auto zoo ernstig beschadigd werd, dat hij op eigen kracht niet verder kon. De beide inzittenden bekwamen geen letsel. De auto is door een kraanwagen van de garage S. alhier teruggebracht. TIJDELIJKE AFSLUITING VAN EEN WEG. Burgemeester en Wethouders van Velsen brengen ter openbare kennis, dat de Meer- vlietstraat te Velsen,! van den Driehuizerkerk- weg tot de zuidelijke samenkomst met den Rijkswég, van Dinsdag, 5 April 1938. af tot nader order voor het doorgaand verkeer met rij- en voertuigen zal zijn afgesloten. Een «roote trawler in een klein dok. Het gaa,t maar meer ook niet. De Haarlem is gistermorgen in het droog dok geplaatst om te worden geschilderd en als men den grooten trawler, den forschen 'steven hoog boven de dokwanden uitsteken de, zoo zag liggen leek het wel het kleine broertje, dat zijn groote zus droeg. Het was beslist een onevenwichtig geval en het scheelde niet veel of we hadden boven dit stukje gezet: „Een groote trawler in een te klein dok". Maar het ging precies, doch daar mee is alles gezegd. De trawler, die nog 70 ton kolen aan boord had kon wel omhoog ge bracht worden, doch niet zoover, dat de bo dem van het dok droog kwam te staan. Maar niet alleen het gewicht, ook de ruimte die zulke groote schepen innemen, wordt een handicap, daar er weinig plaats meer overblijft voor de werkstellingen enz. En zoo komen we met deze gi'oote trawlers voor een nieuw probleem, waarvoor voorloo- pig wel geen oplossing gevonden zal worden, want het is niet aan te nemen, dat liet Staatsvisschershavenbedrijf voor de Haar lem en de Delft een nieuw dok zal aanschaf fen, temeer omdat het grootste der beide dokken al is het dan op het kantje af en blijft het „behelpen" nog juist groot ge noeg is. Het dok, waarin de Haarlem is geplaatst, is binnenwerks 50 bij 10.50 M. met een hef vermogen van 650 ton, de Haarlem is 56.50 M. lang en 7 M. breed. Men ziet dus, dat het niets te ruim is. Vijftig jaar getrouwd. Het gouden echtpaar Zeilmakerde Vries. Dinsdag 19 April a.s. hoopt het echtpaar D. Zeilmakerde Vries, Cornelius Drebbëlstraat alhier zijn 50-jarige echtvereeniging te her denken. Bruid en bruidegom, resp. 71 en 72 jaar oud, zijn afkomstig uit Urk en dat be- teekent, dat de bruidegom vele van zijn hu welijksjaren op zee heeft doorgebracht. Eerst voer hij als visscherman op de Zuiderzee, tot dat hij in 1902 een aanbieding kreeg dm naar IJmuiden te komen en als schipper te varen op een blazer van wijlen den heer Reijgers- berg, welke aanbieding hij aanvaardde. Menigen storm heeft hij met zijn scheepje getrotseerd; driemaal was hij er getuige van, dat in zijn nabijheid een visschersvaartuig verging en ook hijzelf heeft eenige malen in nood verkeerd. Tweemaal, n.l. eens in Har- lingen en eens op Urk ging de anare, dat hij verongelukt was. Maar beide malen kon hij als door een wonder gered worden. Ook in het gezin bleven de tegenspoeden niet uit, want van de elf kinderen zijn er vier overleden. Maar beiden gaan opgewekt en welgemoed hun gouden huwelijksfeest tegemoet. Want zij zijn kras en gezond en men zou geen van bei den aanzien, dat zij de zeventig al gepasseerd zijn. Dat laat de foto duidelijk zien. De werkloosheid. Het aantal weikloozen in deze gemeente bedroeg op 2 April '38 .op 3 April '37 Bouwvakarbeiders 315 447 Metaalbewerkers 221 258 Houtbewerkers 35 41 Landarbeiders 43 44 Havenarbeiders 88 89 Visschers 247 223 Kantoorbedienden 36 48 Losse arbeiders 692 694 Overige bei'oepen 294 310 Mannen boven de 18 jaar: 1971 Mannen onder de 18 jaar: 78 Vi-ouwen boven de 18 jaar: 12 Vrouwen onder de 18 jaar: 9 Totaal wei'kioosheid 2070 2154 110 18 25 2307 Het aantal werkloozen was dus 237 minder dan verleden jaar. Sedert de vorige week steeg het met 22. BURGERLIJKE STAND. Bevallen: R. H. van Dorp-van der Wal, z., Bi'eesaapstraat 7, IJmuiden. A. M. Droog- Putker, d., Noorderdorps'craat 20, Velsen. P. K. Clots-Kaper, z.. Bloemstraat 25, IJmui den. J. C. G. Gerrits-van der Berg, z., Kanaalstraat 112 rd., IJmuiden. J. B. A. Dammers-Hermse, z„ Huijgensstraat 67rd., IJmuiden. L. A. Nat-Geluk. d., Cypressen- straat 40, IJmuiden. C. J. M. Heeremans- Daalhuizen, z„ Hagelingerweg 168, Santpoort J. Jongejan-de Mol, z., P. Heinstraat 72, IJmuiden. C. M. de Vildei*-Rutte, d,, Vel- sei'duinweg 173. IJmuiden. E. van der Pias-Hoek, d„ Bik- en Arnoldkade 33, IJmui den. J. Th. Hofmann-Wolfschot, z., Wij- kerstraatweg 149 rd., Velsen-N. A. A. Pon- sioen-Peltenburg. z„ Ekslerlaan 5, IJmuiden. C. Bueno de Mesquita-Wegelin, z.. Zeeweg 365, IJmuiden. A. M. Visser-van der Valk, z., Kerkerinklaan 53, Santpoort. C. M. Res- Duineveld. d., Pr. Krugerstraat 9, IJmuiden. Overleden: N. Kuijper, 36 jaren, echtgenoo- te van M. A. Visser, Oranjestraat 21, IJmui den. T. Kuiper, 87 jaren, weduwe van J. de Wit, Kalverstraat 7. IJmuiden. De Haarlem in het droogdok. BENOEMING BIJ HOOFDSTEMBUREAUX. 's GRAVENHAGE 4 April. Bij K. B. van 31 Maart 1928 zijn benoemd voor het tijdvak van 16 April 1938 tot 15 April 1942 buiten den voorzitter, aangewezen in artikel 33. der de lid, der Kieswet bij het Hoofdstembureau ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der -Staten-Genei'aal in Kieskring II: Tot lid: Mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen, oud-wet houder der gemeente Haarlem. P. Kalbfleisch, oud-administrateur ter ge meentesecretarie te Haarlem (inmiddels over leden). M. Lugt, oud-directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging te Haarlem. M. A. Reinalda, lid van de Eei-ste Kamer der Staten-Generaal en wethouder der gemeente Haarlem. Tot plaatsvervangend lid: G. Wolzak Hzn„ lid van den Raad der ge meente Haarlem W. Fehres, referendaris ter Gemeente secretarie te Haarlem. R. C. A. van Cranenburgh, notaris te >]$aarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1938 | | pagina 1