Duimelijntje de openbare straatverlichting faalt. IJMUIDEN. Winkeliers in de Trompstraat gaan de gemeente een handje helpen. het algemeen onvoldoende straatverlich- onze gemeente. Behalve eenige goed ver- pleinen is het met de straatverlichting ht gesteld en op sommige plaatsen is het zoo 5- ker WÜ noemden o.a. de J. P. Coenstraat de Evertsenstraat dat verbetering drin- id noodig is. Dat wij niet hebben overdreven be wijzen thans de winkeliers in de Tromp etraat. De Buurtvereenïging Tromp straat heeft nl. besloten een extra straatverlichting aan te brengen, be staande uit witte bollen. De lampen ziin reeds besteld, zoodat binnenkort in de Trompstraat het „lichtende" bewijs zal worden geleverd dat er aan de straatverlichting in onze gemeente iets hapert. Het zou ons niet verwonderen, indien andere buurtvereenigingen het voorbeeld der Trompstraters gaan na volgen. Met het sluiten van een nieuw contract tus- hen de gemeente en het P.E.N. schijnt het niet «tol te gaan. Reeds tweemaal is deze zaak in Sin gemeenteraad aangehouden en alhoewel het pnntract reeds 1 Januari jl. is vervallen, hebben wij in ons blad gewezen op )inde°contract reeds 1 Januari jl. Snort men er den laats ten tijd niets meer van. Misschien is deze Trompstraat-affaire voor autoriteiten aanleiding om het volle licht Jp onze onverlichte straten te doen schijnen. aanrijding. Zaterdagmiddag 5 uur had op het Velserduin- lejn een aanrijding plaats tusschen een taxi en Li luxe auto. De taxi werd ernstig beschadigd aan het linkerachterwiel, de luxe auto bekwam ook eenige schade. bezoek van ingenieurs. Een aantal ingenieurs bezocht Zaterdagmid dag IJmuiden, ter bezichtiging van de ijsfabriek enhet koelhuis Frigo der N.V. Vereenigde Ijs fabrieken. plaatsgenoot in spanje gesneuveld. Dezer dagen is bij de plaatselijke afdeeling der C.P.N. bericht ontvangen, dat een harer le den, onze plaatsgenoot S. L., die indertijd dienst had'genomen in het republikeinsche Spaansche Iegeraan het Ebrofront gesneuveld is. DE EERSTE UITVOERING VAN „CONCORDIA". De eerste uitvoering in dit seizoen van de tooneelvereeniging „Concordia", die onlangs wegens bijzondere omstandigheden moest worden uitgesteld, is bepaald op Zaterdag 26 dezer in het gebouw „Concordia". Zooals wij reeds berichtten wordt opgevoerd het blij spel „Het Wespennest" van Henk Bakker. GESLAAGD. Van den spoedcursus van den Kon. Ned. Middenstandsbond alhier slaagden voor het diploma Algemeene Handelskennis te Am sterdam de heeren G. Blok, J. G. Bon, J. J. Bonarius, A. W. B. v. d. Boogaard en J. de Boer. ledenvergadering van „vrij en blij". De R.-K. Speeltuinvereeniging „Vrij en Blij" hield gisteravond in het Patronaatsgebouw een ledenvergadering ter bespreking van het a.s. St. Nicolaasfeest, dat aan ongeveer 680 kinde ren zal worden aangeboden. De heer Meesters, de voorzitter de heer F. Strijbosch, die verhin derd was, vervangend, opende de vergadering op de gebruikelijke wijze. Spr. betreurde het dat deze vergadering noodzakelijk is om het St. Ni colaasfeest te doen slagen. Uit de vergadering meldden zich op verzoek van den heer Meesters nog enkelen aan om met de collecte-lijsten te loopen. Spr. spoorde de leden aan, daadwerke lijk mede te werken om de vereeniging in stand te houden, want de financiën zijn zorgwekkend. Door het geringe batig saldo van de onlangs op gevoerde operette kan daarvan het St. Nico laasfeest niet bekostigd worden. Zondag a.s. bestaat er van half twaalf tot half een nogmaals aan het Patronaatsgebouw gele genheid om het aantal kinderen dat wenscht deel te nemen aan het feest, op te geven, waar bij tevens toegangsbewijzen worden verstrekt. Bij de rondvraag werd door een der aanwe zigen naar voren gebracht dat door de kinde ren de kaarten voor de operette werden ver kocht, terwijl, wanneer dit door grooten zou ge schieden, het succes ook groo-ter zal zijn. Het bestuur zal dit in overweging nemen. Na een debat over de salarieering van medewerkers sloot de heer L. Meesters de vergadering op de gebruikelijke wijze. VERGADERING ALGEM. NED. VROUWEN VREDESBOND. De afdeeling- Velsen-IJmuiden van den Algem. Nederl. Vrouwen Vredesbond houdt Vrijdag 18 November a.s. een bijeenkomst in het gebouw der Vereeniging van Vrijz. Her vormden aan den Stationsweg, waarin mevr. v. d. VeenWilson uit Alkmaar zal decla- meeren. Gratis toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij mevr. Zalm, J. P. Coenstraat 109, mevr. Groot, lijsterlaan 24. mevr. Mühlenfeld, Zeeweg 318, mevr. Pott, Léeweriklaan 41 en mevr. Maarse, Willebrordstr. 70. FEESTAVOND „GEZELLIG SAMENZIJN" De R.K. Dam- en Schaakvereeniging „Ge zellig Samenzijn" gaf Zondag in de Witte Bioscoop haar jaarüjkschen feestavond voor leden en donateurs, welke verzorgd werd door „Haarlem's Klein Cabaret". Dat de dammers en schakers altijd stilte om hun borden willen hebben is een zaak van groot gewicht, maar dat ze ook wel eens aan iets anders kunnen denken dan aan moeilijke problemen bewees deze avond. De zaal was feestelijk versierd en „The Jolly Band" onder leiding van den heer Elzenerus bracht er dadelijk een vroolijke stemming in. De voorzitter van Gezellig Sa menzijn de heer P. v. Buren heette allen van harte welkom. Plet verheugde spreker, dat er zooveel donateurs en leden opgekomen zijn. want dit bewijst, dat de R.K. Dam- en Schaak vereeniging er zijn mag. Om tot de vereeniging als lid toe te treden bestaat nog altijd gele genheid. Spreker deed een beroep op vele R.K. mannen en jongemannen om hiervan gebruik te maken. Tot de donateurs richtte hij een woord van dank voor hun geldelijkeen steun die natuurlijk onmisbaar is. Hij vertrouwde, dat zij de vereeniging zullen blijven steunen. Als blijk van waardeering voor hun hulp bood de vereeniging leden en donateurs dezen feestavond aan waarvan Haarlem's Klein Cabaret het verdere gedeelte verzorgde. Met hun lach en hun lied werd het een prettig feest, dat met een gezellig bal gesloten werd. AANGEKOMEN. 13 November: Friesland s.s. New Castle IJstroom m.s. Huil Reggestroom s.s. West Afrika Vesta s.s. Hamburg Midsland s.s. Goole 14 November: Coen m.s. Danzig Dania s.s. Gdynia Rhein s.s. Hamburg Euterpe s.s. Bordeaux Elbe kr. Noordzee Alma Ata s.s. Archangel Kama s.s. Archangel VERTROKKEN. 13 November: Ron wijn s.s. Antwerpen 14 November: Vaderland m.s. Goole Kolenaanvoer. Het Nederlandsche stoomschip Friesland is van New Castle aangekomen met een ladin; steenkolen voor de Hoogovens. Onder andere vlag. Het sedert geruimen tijd te Amsterdam op- jelegde Panameesche stoomschip Tinge, dat naar Engeland verkocht werd, is onder de nieuwe\vlag naar Antwerpen vertrokken mei den naam Ronwyn. Vlooluitbreiding, De voor rekening van kapitein J. Westers te Groningen op de scheepswerf van de finna Gebr. van Diepen te Waterhuizen gebouwde kustmotorboot Wegro heeft met goed gevolg een proeftocht gehouden en is daarna dooi den opdrachtgever overgenomen. BESOMMINGEN. Mnd. Trowlers. 110 Voorwaarts IJm. 83 f 1490. Erin IJm. 12 (restant van de lading) f 2020 1225 Amsteram IJm. 58 f 4680. 500 Cath. Duyvis IJm. 60 f 1600. 575 Mary IJm. 189 f 1930. 190 Martha IJm. 165 f 1240. Loggers: K.W. 132 f 750, K.W. 51 f 600. Schepen met versche haring: L.F. 122 f 1690, Scheveningen 19 f 1550. Scheveningen 45 f 430, Vlaardingen 71 f 570. BAZAR VOOR DE NEUTRALE KLEUTERSCHOOL Ten bate van de door „Volksonderwijs" ge- exploiteerde neutrale kleuterscholen wordt 25, 26 en 28 November een bazar gehouden in het Hervormd Vereenigingsgebouw, Kalver- straat. De bazar-commissie doet een beroep op de genen die met deze scholen sympathiseeren en op de ouders, wier kinderen de school be zoeken of bezochten om iets voor de bazar af te staan. Zij kunnen het bij een der scholen bezorgen. CONFERENTIE STADS-EVANGELISATIE. Woensdag- en Donderdagavond worden in het lokaal der Stads Evangelisatie Willems- beekweg conferentiebijeenkomsten gehou den tot opwekking van geestelijk leven. In deze bijeenkomsten, toegankelijk voor ieder een, zullen verschillende sprekers optreden: o.a. Ds.' L. de Haan uit Haarlem, de heeren J. Knigt, G. J. M. Alink en A. Besselaar uit Amsterdam en W. Altse uit Beverwijk, Een zangkoor verleent medewerking. GEREF. KERK. Ds. Kapteijn uit Kralingsche Veer, die het beroep van de Geref. Kerk alhier, ont staan door het vertrek van ds. R. J. van der Meulen naar Zaandam, heeft aangenomen, werd 2*L Jan. 1908 te Giessendam, waar zijn vader, wijlen ds. K. J. Kapteyn, predikant was, geboren. Hij studeerde aan de Theol. School te Kampen, waar hij In 1932 candidaat werd. 24 November van dat jaar bevestigde ds. J. G. Feenstra van Scheveningen hem in zijn tegenwoordige en eerste gemeente. ENGELSCHE DRIFTER OP DE ZUIDER PIER VASTGELOOPEN. Tengevolge van de mist is hedenmorgen de Engelsche drifter „Correopsis" BCK 433 op de Zuiderpier vastgeloopen. Het vaartuig is door sleepbooten van Wijsmuller vlotgesleept. GALG GEBROKEN DOOR VASTLOOPEN. Aan boord van de Zeehond IJM 70 is, toen het net tijdens het visschen vastliep, de galg gebroken, tengevolge waarvan een deel daar van en wel het middenstuk met de rol eraan op het dek plofte. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Beslag gelegd op Poolsclien trawler. Naar wij vernemen is op den Poolschen trawler „Eugeniusz" GDY 118 beslag gelegd namens Radio Holland. Ongeval bij de staalfabrieken. Arbeider van een ladder gevallen. Gistermiddag is bij den bouw van de Staal fabriek de 49-jarige gehuwde arbeider A. Drinkwaard uit Amsterdam in dienst van de Hollandia-constructiewerkplaats te Krimpen aan de IJsel die een deel van de montage der staalfabriek uitvoert, bij het bestijgen van een ladder van ruim 9 meter hoogte geval len, waarschijnlijk doordat hij duizelig werd of misgegrepen heeft. Drinkwaard bekwam een shock en kneuzingen aan de borst en de rechterzijde. Nadat de verbandmeester van de Hoog ovens en dokter Btiller de eerste hulp had den verleend werd de getroffene per zieken auto naar het Roode Kruis-Ziekenhuis te Be verwijk vervoerd. VERWACHTE VISCHAANVOER. Thuisstoomende voor de Woensdagmarkt: Haarlem IJM. 9. Vangst: 130 m. schelvisch, 200 m. braadschelvisch. 90 m. gul en blanke koolvisch, 100 m. zwarte koolviseh. 820 m. makreel, 160 m. varia. Totaal 1500 manden benevens 150 stuks stijve kabeljauw en 5 kisten stijve groote schelvisch. Hercules IJM. 196. Vangst: 55 m. schel visch, 100 m. braadschelvisch; 120 m. radio; 100 m. gul en kabeljauw, 100 m. koolvisch en varia, 300 m. makreel. Totaal 775 m. bene vens 30 stuks stijve leng en 25 stuks stijve kabeljauw. AANVARING IN DE VISSCHERSHAVEN. Hedenmorgen vond in de Visschershaven «en aanvaring plaats tusschen den logger SCH. 19 en den botter UK. 80. Hierbij bekwam de botter schade aan bakboordzijde en aan den voorsteven. PRIJZEN VISCH UIT DE WITTE ZEE. Groote schelvisch f 4.001.70. Middel schelvisch f 3.50—3.10. Kleinmiddel schelvisch f 3.803.30. Kleine schelvisch f 3.40—1.80. Groote gul f 3,60. Kleine gul f 2.00—1.10. Roodbaars f 2.101.20. Schar f 4.50—4.10. Alles per kist van 50 K.G. Kabeljauw f 7.40—6.10. Wolf f 7.00. Koolvisch f 8.50. Alles per 125 K.G. Heilbot f 0.60 per K.G. Gezouten kabeljauw f 19.5015.50 per kantje. VERTROKKEN TRAWLERS. HHeden zijn vertrokken; Betje RO 16; Eveline IJM 115; En Avant IJM 8; Amstelstroom IJM 91; Limburgia IJM 54; Alma IJM 44; Maria R. Ommering IJM 7; Utrecht IJM 73; Emma IJM 177; Zeehond IJM 70; Delft IJM 17. Maar Duimelijntje had daar heelemaal geen zin in. Zij wilde den buurman niet tot bruidegom hebben, wanthij was een mol. In zijn zwarte, fluweelen pels kwam de mol op bezoek. En de veldmuis zei, dat hij zoo rijk en geleerd was, terwijl zijn woning- wel twintig maal grooter was dan de hare. En hij was werkelijk uitermate geleerd. Over de zon en de bloemen moest men echter niet met hem spreken. Die had hij namelijk nog nimmer aan schouwd Toen buurman zich behaaglijk had geïnstalleerd en lustig aan zijn lange pijp trok, werd Duimelijntje gevraagd om een liedje te zingen. Tusschen de veldmuis en den mol ging zij staan en toen zong zij, met haar fijne stemmetje van „Onder moeder's paraplu" en „Al in een groen, groen knolle knolle land". Aandachtig luis terde de deftige mol. Zoo'n mooie stem had hjj nog nimmer ge hoord. En hij werd op slag op Duimelijntje verliefd. Maar daar zei hij nog niets van, want hij was een bedachtzaam man. MARKTBERICHT IJMUIDEN. (Versche visch.) IJmuiden, 15 Nov. 1938 (A.N.P.) Tarbot 6046 ct. per K.G. Tong 10072 ct. per K.G. Heilbot 100—60 ct. per K.G. Griet f 2313 per 50 K.G. Groote schol f 20 per 50 K.G. Middel schol f 20 per 50 K.G. Zetschol f 30—24 per 50 K.G. Kleinschol f 194.50 per 50 K.G. Bot f 14—6 per 50 K.G. Schar f 4.604.50 per 50 K,G. Tongschar f 4125 per 50 K.G. Poontjes f 3.402.10 per 50 K.G. Groote schelvisch f 16.50 per 50 K.G. Middel schelvisch f 1514.50 per 50 K.G. Kleinmiddel schelvisch f 11,507.30 p. 50KG. Kleine schelvisch f 92.60 per 50 K.G. Groote gul f 7.50—7 per 50 K.G. Kleine gul f 7.50—2.50 per 50 K.G. Wijting f 3.80— 1.10 per 50 K.G. Makreel f 114.10 per 50 K.G. Versche haring f 4.552.40 per 50 K.G. Kabeljauw f 2817.50 per 125 K.G. Vleet f 2,50 per stuk. Leng f 1—0.45 per stuk. Koolvisch f 608 per 50 K.G. Nagekomen besommingen. Manden Trawlers: 530 Uiver IJM 384 12080.— 1800 Delft IJM 17 f6400 Erin IJM 12 (gedeelt. lading) f2380— Loggers met versche haring: KW 135 f410, SOH 285 f190, SCH 210 f210, SCH 130 f 2320, SCH 78 f 770, SCH 225 f 1220, IJM 490 f 1830. Verwachting Loggers: IJM 204 f 440, Brilinvisch RO 1 f 1230, KW 175 f 400, KW 89 f400, KW 162 1 520, KW 178 f 490, KW 91 f 120, KW 108 f 320, KW 177 1170. KW 27 f 310, KW 154 1720, KW 107 f 4KL KW 28 f 530, KW 59 f 520, KW 35 f 400, KW 52 f 3'80, KW 104 1 480, KW 105 f 490, KW 114 1530. BEVERWIJK LEDENVERGADERING VAN DEN N. A. S. B. De plaatselijke afdeeling van den N.A.S.b, zal op Vrijdag 10 November a.s. een ledenver gadering houden in het clubgebouw van „Nieuw Leven" aan de Graafwijkstraat. De agenda vermeldt o.m. een bespreking van de uitvoering en de organisatie van een feestavond. MARKTBERICHTEN Noteering van 14 November 1938. Spinazie per kist 0.50—0.75 Andijvie per 100 str. 0.502. Koolrapen per zak 0.85 Wortelen per kg. 0.030.06 Bieten per kg. 0.02y20.04 Schorseneeren per kg. 0!030.08y2 Aardappelen, klei, per kg. 0.02y2—0.05 Snijiboonen per kg. 0.40 Spruitjes per kg. 0.050.14 Boerenkool per kg. 0.02y20.03y2 Roode kool per kg. 0.020.03^ Savoyekool per 100 6. Bloemkool per 100 611 Uien per kg. 0.02y2—0.04Vst Prei per kg. 0.020.03y2 Sla per 100 krip 0.301 Pieterselie per kistje 0.16 Selderie per kistje 0.08 Appelen per kg. 0.21—0.32 Peren per kg. 0.220.40 Druiven per kg. 0.38 Brusselsch lof per kg. 0.24. SANTPOORT INBRAAK Tijdens afwezigheid der bewoners is inge broken in een perceel aan de Hoofdstraat. Een klein bedrag aan geld, eenige sieraden en kle dingstukken werden ontvreemd. Twee alhier wonende personen werden door de politie als verdacht van dezen diefstal opgespoord en in arrest gesteld. agenda voor velsen en ijmuiden DINSDAG 15 NOVEMBER Thalia Theater; Tooneelvooi'stelling, 8 uur. Rex Theater; „Helene Willfuer" en „Gehei men van Filmland", 8.15 uur. Theater de Pont: „Orkaan" en „De Zesdaag- sche", 8 uur. WOENSDAG 16 NOVEMBER Thalia Theater: „Hollywood Hotel" en .Bokser tegen wil en dank", 8 uur. Rex Theater: „Helene Willfuer" en „Gehei men van Filmland", 8.15 uur. Theater de Pont: „Orkaan" en „De Zesdaag- sche", 8 uur. agenda voor beverwijk DINSDAG 15 NOVEMBER Luxor Theater, Breestraat: „Ellis-eiland" en .De Patriot", 8 uur. Kennemer Theater, Zeestraat: „Verwaar loosde jeugd" en „De cowboy van Brooklyn", 8 uur. WOENSDAG 16 NOVEMBER Luxor Theater, Breestraat: „Ellls-eiland" ea „De Patriot", 8 uur. »H0E MEN WEL EN HOE MEN NIET MOET ZWEMMEN." Hierover zal onder auspiciën van de Velser Zwemvereeniging de heer S. P. J. Borsten, de schrijver van het bekende zwemboek „De Zwemsport" op Donderdag 17 November a.s. in het Patronaatsgebouw aan den Willems- Jcekweg te IJmuiden (O.) een causerie hou den. Deze causerie zal door voorbeelden en demonstraties worden toegelicht. Deze cau serie lijkt ons voor de zwemmers in het alge- Meen en voor de wedstrijdzwemmers in het bijzonder van groot nut te kunnen zijn. LEZING VAN DEN O.K. KAPELAAN P. J. JANS. Het bestuur van de afdeeling van de Ver eeniging Oud-Katholiek Ondersteuningsfonds ®n het bestuur van de Oud-Katholieke Oecu menische Vereeniging organiseeren a.s. Woens dag, 16 November een lezingavond in de Bethlehemkerk, welke lezingavond voor ieder- ook niet oud-katholieken toegankelijk is. Als spreker zal optreden de kapelaan P. J. -Jans der Oud-Katholieke gemeente, die tot onderwerp heeft: „Wat weten wij van het be staan van God". De lezing zal in twee gedeelten worden ge iden, afgewisseld door de gezangen 117 en -18 uit het O.K. Gezangboek; voorts zal de heer Gouda, organist van de Oud-Kath. kerk eerige orgel-soli ten gehoore brengen. Om zijn buurvrouw een genoegen te doen had de mol een lange gang gegraven van zijn huis naar dat van haar. En toen hij weg ging zeide hij, dat de veldmuis en Duimelijntje in die gang gerust ven was. juist op een plaats, mochten wandelen. Ze moesten echter niet schrikken van den dooden vogel, die er in lag. Het was een vogel met veeren en een snavel, die waarschijnlijk pas kort geleden doodgegaan en beg ra- waar hij de gang had gegraven. (Wordt vervolgd)^ AGENDA TE HAARLEM Heden: DINSDAG 15 NOVEMBER Stadsschouwburg, WiLsonspleinCharlotte Kohier met „Het Bal", 8.15 uur. Gemeentelijke Concertzaal. De filmtenor Josef Schmidt zingt, 8.15 uur. Frans Hals Theater: „Vadertje Langbeen" 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater en Palace Familie Ci nema: Walt Disney's .Sneeuwwitje en de ze ven dwergen", 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor Sound Theater: „De zoon van Tarzan" en Cowboy Romance". 2.30, 7 en 9.15 uur. Spaarne Theater: „Vleugels boven Hono lulu" en „De onwelkome gast". 8 uur. Moviac Uurfilm Theater: Doorloopende voorstellingen. 2.3011 uur nam. Teyler Museum, Spaarne 16. Geopend op werkdagen van 11—3 uur, behalve 's Maan dags. Toegang vrij. Palestina Diorama's, Schotersingel 117a. Geopend eiken werkdag (behalve Vrijdags), van 35 en 7—9 uur. WOENSDAG 16 NOVEMBER Bioscoopvoorstellingen 's middags en des avonds. Palestina Diorama's, Schotersingel 117a. Geopend eiken werkdag (behalve Vrijdags), van 3—5 en 7—9 uur, 4

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1938 | | pagina 3