IJmuider Courant I MORGEN GAAT 'T BETER Cat CüMowap 4lBem DAGBLAD VOOR VELSEIN, IJMLIDEIN, SANTPOORT EN OMSTREKEN Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Dienstplicht Een aanbod. B.en W. van den Haag willen luchtafweer geschut koopen. Vice admiraal Kayser Rumoer om eervol ontslag van burgemeester. De dienstplicht in Engeland. Belgische kamer ■AABGANG NO. 150 Yv Groot, Houi.rraal 93 m>i r»i i»724- B°re"' IJ™"ide' B'"TK«»«®"l"°42,IJ°UidC°' 5301. H0J9L A"' di,b'ad' opgenomen in de Directie: P. W. PEEREBOOM EN ROBEK'J PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM DONDERDAG 27 APRIL 1939 Abonnementen pet week f0.12'/2, peï maand f0.52'/2» per 3 maanden f 1.55, franco per post f 1.95 per kwartaal. Losse nummers 3 cent per ex. Advertentiëni 1-5 regels f0.60, elke regel meer 0.12. Bij abonnementen belangrijke korting. Ingezonden mededeelingen dubbels prijs. Advertenties van Vraag en Aanbod l«3 regels f 0.25, elke regel meer fO.lQ. 111 England. van den militairen dienstplicht in nu aan de orde. parlementair verzet zal het zeker n De Labour Party is altijd tegen in- dienstplicht in vredestijd gekant t en de nevens de politieke Arbeiders- !e*fl»nde trade unions, de vakvereenigin- k.hben er ook altijd stelling tegen ge- gt"' pas enkele weken geleden heeft Cham- "°1Z urn nog gerustgesteld en gisteren nam iSonale Raad van de Labour Party waar- i- de Trade Unions Council vertegen- vd is nog een resolutie tegen dienst el aan Maar het zou geen wonder zijn als i de kringen der arbeidersorganisaties 1 overtuiging al begon te wankelen, als er thans'verschil van meening tusschen de lei- 5 w0n te ontstaan. In den tijd van Cham- Uriain's consequente toenaderingspolitiek, en na München, is die politiek steeds Zr de Labour-oppositie bestreden. Nu Cham berlain teleurgesteld in zijn pogen, tot een Internationaal beleid van afweer tegen de to talitaire staten is overgegaan en daaraan niet alleen opvoering van de Engelsche bewapening en verduobeling van de sterkte van het terri toriale leger, maar ook een heele reeks defen- gieve waarborgen van de grenzen van andere staten heeft verbonden, kan hij de invoering van den dienstplicht natuurlijk als een logi sche voortzetting van zijn nieuwe politiek voorstellen. Temeer omdat Frankrijk er zoo sterk op aandringt. En die nieuwe politiek is nu juist het beleid, waarop Labour zoo sterk aandrong toen het nog niet gevoerd werd. De oud-minister Amery heeft al een voorproefje gegeven van de argumenten, die jegens de Labour Party zullen worden gebezigd toen hij gisteren in de Cambridge Union verklaarde: jedere week uitstel van den dienstplicht doet óns een bondgenoot verliezen. De kleine mo gendheden zijn ons goed gezind, maar zij twij felen en vragen zich af of onze garanties waarde hebben. Op het oogenblik gelooven zij niet in onze oprechtheid. Bovendien zijn de Duitschers ervan overtuigd, dat wij niet willen vechten en op het laatste oogenblik zullen wijken. Dienstplicht zou voor ons een uit gangspunt zijn". Nu moet men die opmerking van Amery over de overtuiging der Duitschers met een korreltje zout nemen, want Amery is bezig de Engelschen te overtuigen. Hij kan niet weten wat men in Hitler's onmiddellijke omgeving precies denkt. Wat de overige Duitschers den ken is van minder belang: er zullen er ove rigens genoeg zijn die zich herinneren hoe men zich in 1914 te Berlijn vergist heeft. Toen meende men daar inderdaad dat Engeland de Belgen en Franschen niet te hulp zou komen en de teleurstelling leidde tot het devies „Gott strafe England", dat in den eersten tijd van den oorlog alom in Duitschland weerklonk. Met zijn kleine vrijwilligersleger, dat op den Franschen linkervleugel opereerde, kon Enge land toen weliswaar den Duitschen opmarsch naar de Mame niet verhinderen, maar toen de slag bij de Maine den gealliëerden de over winning bracht, die den Duitschen opmarsch stuitte en den jarenlangen stelling-oorlog in zette was het toch duidelijk genoeg dat zon der de Engelsche hulp dit resultaat niet bereikt zou zijn. Te duidelijker nog, omdat de Engel sche vloot de Duitsche in bedwang hield. Dit alles is men in Berlijn natuurlijk niet vergeten. Evenmin zou men daar ontkennen dat de zaken in 191'4 nog veel' slechter voor Duitschland geloopen zouden zijn als Enge land toen een groot dienstplichtig leger had bezeten. Met het recruteerings-stelsel van Lord Derby trachtte het in de eerste oorlogs maanden nog, den dienstplicht te ontgaan, maar toen dat niet voldoende vrijwilligers op leverde voerde het hem invoor den duur van den oorlog. Dat het ontbreken van dienst plicht in Engeland dien oorlog zeer verlengd heeft, dat dit land met zijn groote leger eigen lijk te laat kwam om een snelle beslissing ten gunste der gealliëerden mogelijk te maken was evenwel volkomen duidelijk. Die waarschuwende herinnering zal aan de Labour Party ook worden voorgehouden. Overigens hoopt men natuurlijk in Enge land, dat de invoering van den dienstplicht het machtsoverwicht zoozeer naar de zijde dei- democratische groote mogendheden zal doen doorslaan, dat het de Duitschers van eenige mogelijke verdere agressie tegen kleine' staten, us. van den oorlog, zal weerhouden. En te- vens hoopt men hetgeen Amery tot uitdruk- g bracht: dat het verscheidene staten ertoe bewegen zich bij het Engelsche verbond- --—o tegen totalitaire agressie aan «luiten. Men voorziet dat de invoering van ïenstplicht in Engeland diepen indruk in de g heele wereld zal maken. Dit is natuurlijk te verwachten, al zal die müruk niet zoo geweldig zijn buiten de gren- Wft et'11, 'ail(^ zelf- Buiten oorlogstijd Engeland nooit conscriptie gekend. Na- 5° eon i, die deze schepping van volkslegers riLZ1Jn naam heeft en haar °P het vasteland noerde kon Engeland niet bemach^gen evenmin als het zijn andere nieuwigheden .nva,ardde zelfs zulke eenvoudig-practi- J ngen als het tiendeelige stelsel met de t161Van maten en gewichten heeft het Óp akaidigen dag niet ingevoerd wil- miijpP aan het dienstplichtige leger-in- Setooven. Als daar nu toe besloten daarmee een der machtigste Wordt (Een Amerïkaansche filmmaat schappij heeft, natuurlijk tever geefsaan koningin Geraldine van Albanië een filmcontract aange boden van bijna 2 millioen gul den). Je krijgt zooveel te lezen, Zoo daaglijks in de krant, 't Een kan langdradig wezen, Het ander intressant. Het eene maakt je lustig, Het ander brengt je spijt, Dit maakt den mensch onrustig, Terwijl hem dat verblijdt. Soms kun je je verbazen, Soms voel je ook respect, Je lachlust om het dwaze Wordt dikwijls opgewekt. Soms kan men appreciëeren, Men ergert zich ook vaak, Waarbij in het waardeeren De kwestie geldt van smaak. Maar soms zijn er gevallen, Waarop geen norm meer past, Bij voorbaat staat voor allen Daarover 't oordeel vast. Hoe of je dit wilt wringen, Hoe je dit ook beziet, Je denkt: er zijn nog dingen Die doe j' eenvoudig niet. bolwerken van de „splendid isolation", de „prachtige afzondering", die zoo lang grond slag van Engelands politiek is geweest en nu in snel tempo gaat verdwijnen. Dat is in de Engelsche politiek een zeer groote gebeurtenis. En voor het Europeesche machts-evenwicht ook. Opgemerkt dient te worden dat het besluit tot invoering van den dienstplicht, ook als het al binnen eenige dagen genomen mocht worden en meteen in uitvoering gebracht, En geland niet een-twee-drie aan een groot conscriptie-leger kan helpen. Inrichting van kampen en oefenterreinen en fabricage van kleeding en uitrusting zal vereischt worden eer men de eerste lichting kan oproepen en het zal de noodige maanden vorderen eer die voldoende geoefend zal zijn. Dit neemt niet weg dat een geweldig nieuw gewicht in de Europeesche schaal wordt geworpen dat bij allé verdere diplomatieke onderhandelingen van groote beteekenis zal zijn. R. P. Drie ba tterijen ad f 110.000 's-GRAVENHAGE, 26 April. B. en W. van Den Haag stellen aan den gemeenteraad voor, voor de vrijwel aan elkaar grenzende- bedrij ven aan elkaar grenzenden bedrijven van de telefoon en de electriciteitsvoorziening en voorts de fabrieken van het gemeentelijk gas bedrijf met de gashouders van dit bedrijf luchtafweergeschut te koopen. De kosten van dit geschut zullen in geval aanschaffing door het departement van defensie, met inbegrip van de kosten voor het opstellen daarvan, in totaal ten hoogste 110.000 bedragen. Hierin zijn de kosten van richtapparaten en van munitie begrepen. President van den Belgischen Senaat. De liberaal Gillon benoemd. Gillon (liberaal) is gisteren bij tweede stem ming met 83 tegen 80 stemmen tot president van den Belgischen senaat gekozen. tijdens audiëntie overleden. o Woensdagmiddag is vice-admiraal C. C. Kayser geheel onverwacht aan hartverlamming overleden tijdens een onderhoud met den minister van kolo niën, den heer Ch. Welter, in de kamer van den minister op het departement van Koloniën, Onmiddellijk telefonisch ontboden medische hulp kon niet meer baten. Toen de dokter in de kamer van den mi nister kwam was admiraal Kayser reeds overleden. Als lid van een gemengde commissie tot vaststelling van de grenzen van Suriname heeft admiraal Kayser groote verdiensten gehad. Hij was sedert korten tijd uit Suriname terug. De regeex-ing ex-kende zijn verdiensten door hem voor zijn werk in Suriname tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau te benoemen. Reeds eerder was admiraal Kayser benoemd tot rid der in den Nederlandschen Leeuw. Hij was verder begiftigd met verschillende buitenlandsche orden. Twisten en kwesties in Vriezenveen Op zijn verzoek is aan den heer A. P. F. A. J. Albax-da eervol ontslag verleend als burgemees ter van Vriezenveen. Dit ontslag moet een gevolg zijn van een eindelooze reeks kwesties, die van tijd tot tijd groote beroering hebben verwekt in deze gemeente. Het was, volgens de Tel. bekend, dat de ver houdingen in het college van B. en W. geleide lijk zulk een kax-akter aangenomen hadden, dat normale samenwerking tusschen den burgemees ter en de wethouders nauwelijks meer mogelijk scheen. Er was nog slechts een lormeele ambte lijke verhouding en ovex-igens heerschte een sfeer van vijandschap in het dagelijksch bestuur, welke enkele malen ontlading had gevonden in heftige incidenten op het gemeentehuis, waax-bij verwijten over en weer gedaan wex-den. De vex-- houdingen hadden van lieverlede zulk een scherp karakter aangenomen, dat de regeering meende zich met deze aangelegenheid te moeten be moeien. Zij wex-d daar trouwens in betrokken omdat klachten over en weer loskwamen van den bux-gemeester tegen de wethouders en den secre taris en van deze laatsten tegen den burge meester. Ook notabele, niet ambtelijke gemeentenaren waren hierin betrokken en brachten klachten uit in Den Haag. De aandacht van dexx minister zou erop zijn gevestigd, dat de heer Albarda, in tegenwoor digheid van anderen, en met name van de beide wethoudex-s, zich meermalen op onbetamelijke wijze zou hebben uitgelaten over zeer hoogge plaatste autoriteiten en zelfs over leden van het Koninklijk Huis. Zoo xxioet zich bij de regeex-ing de gedachte gevestigd hebben, dat de heer Al barda, door zijn manier van optreden, moeilijk langer als bux-gemeester gehandhaafd zou kun nen worden en moet hem een wenk zijn gegeven, zijn ontslag aan te vragen, om verdere moeilijk heden te vermijden en een ongevx-aagd ontslag te voox-komen. Van zijn kant heeft de heer Al barda meex-malen te kennen gegeven, ook in Den Haag, dat men door allerlei intrigues en stil .ver zet, het hem onmogelijk gemaakt heeft zijn taak naar behooren te vervullen. Dit verzet zou ontstaan zijn toen hij poogde de naar zijn oordeel bestaande misstanden in de gemeente en met name in de kringen van het gemeentebestuur en de gemeentelijke admi nistratie, op te ruimen, waarbij, hij van alle kanten op daardoor ontstane vijandelijkheden stiet. Dit maakte het hem ten langen leste on mogelijk zijn ambt nog langer met opgewekt heid te vervullen en dit bewoog hem zijn ont slag aan te vx-agen. Aldus deelde hij aan de pers mede. Onder de gegeven omstandigheden wenschte hij de ver antwoordelijkheid voor den gang van zaken in de gemeente niet langer te dragen. Dit is in een kort tijdsbestek de tweede bur- gemeester in Twexxte, die feitelijk van regee- x-ingswege gedwongen wordt zijn ambt neer te leggen, al is het dan nu in den vorm van 'n zelf gevraagd ontslag. In de gemeente Vriezenveen heeft een en ander groote beroering verwekt en men vex-wacht, dat de laatste vex-gadering van den raad, welke morgen zal worden gehouden, een bewogen karakter zal dragen, als de bur gemeester daar afscheid zal nemen van zijn ge meente, waax-in deze nog jeugdige burgemeester zulke moeilijke jaren achter den rug heeft. Op de voordracht voor Raadsheer. Door het Gerechtshof te 's-Gravenhage is ter vervulling van de vacature van raadsheer in zijn college opgemaakt de navolgende al- phabetische lijst van aanbeveling: Mr. A. L. M. van Berekel, rechter in de Arrondissements-rechtbanik te Haarlem; Mr. H. Haga, rechter in de Arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage. Mr. J. L. L. Wery, rechter in de Arrondis- sements-rechtbank te 's-Gravenhage. REX THEATER Vanaf Vrijdag a.s. SLECHTS 1 WEEK de nieuwe Hollandsche film Neerlandia Filmex (Adv. ingez. Medj 260.000 man vallen onder den „werkelijken dienst Minister Chamberlain heeft in het La gerhuis verklaard, dat ongeveer 310.000 jonge mannen onder de bepalingen van de dienstplichtwet zullen vallen. Hiervan zullen echter op grond van ongeschiktheid en uitzonderingsbepalin gen nog meerdere tienduizenden worden afgevoex-d. „Press Association" schat dan ook het aantal van diegenen die „in werkelijken dienst" zullen moeten opkomen op slechts 260.000. Hieronder vallen echter, naar Reuter vex-neemt xxiet die jongelieden, die zich in den nacht van 26 op 27 April vóór middernacht aanmelden voor vx-ij willige dienstneming in het territoriale leger. Naar schattixxg zal de invoering van den dienstplicht, zelfs in den door Cham berlain aangekondigden gedeeltelijken vorm, het aantal manschappen van de Britsche weermacht tot over het mil lioen doen stijgen, waarbij de troepen in Britsch Indië en Birma inbegrepen zijn. Naar verluidt zijn de voox-bereidingen zoover gevorderd, dat binnen een of twee dagen na de goedkeuring van het voorstel door het paxTement de eerste dienstplichtigen hun oproeping kunnen ontvangen. Hevige ontploffing in mijn schacht. Dertig mijnwerkers vermist. TOKIO, 26 April. Na een ontploffing in een kolenmijn in Foesjoen (Mandsjoekwö) worden dertig mijnwerkers vermist. Een doode en acht gewonden zijn uit de mijn te voorschijn gebracht. De mijnen van Foesjoen behooren tot de be langrijkste in het Verre Oosten. Vijf Fransche zakenlieden moeten Duitschland verlaten. Vijf Fransche zakenlieden te Berlijn hebben aanzegging ontvangen binnen een tijdvak van vier tot twaalf dagen het land te verlaten. Een opgaaf van redenen werd niet verstrekt. Geen van de uitgewezenen, die allen van El- zassischen oorsprong zijn, heeft noch onder de huidige, noch onder de vorige regeeringen zich bezig gehouden met politiek. De oudste van deze zakenlieden is 70 jaar en woont reeds 50 jaar in Duitschland. De tijd, gedux-ende welke de overigen in Duitschland vertoeven varieert tusschen 10 en 25 jaar. met zijn band speelt v.a. Vrijdag in „Luxor" Zie adiceeteniie op acU.ieeyuig.iHa (Adv. Ingez. Med.) keurt de volmachten goed. Met 104 tegen 84 stemmen en 5 slem- men blanco heeft de Kamer goedkeu ring gehecht aan het voorstel tot toe kenning van bijzondere volmachten aan de regeering. De bepalingen betreffende de landsverdediging werden aangeno men met 178 stemmen tegen 15 stem men der Vlaamsch-Nationalisten. De socialistische en communistische vertegenwoordigers hadden een beroep gedaan op de eenstemmigheid van de Kamer voor de bepalingen op de lands verdediging. De toekenning van de bijzondere vol machten aan de regeexring impliceert het uitspreken van vertrouwen in de regee ring. Nieuwe belastingen. Met groote belangstelling heeft de Belgische Kamer gisteren geluisterd naar een rede van den minister van Financiën, Gutt. Deze ving aan met de verklaring, dat het landscrediet hersteld moet worden. De goudvoorraad van de Nationale Bank van België is afgenomen met 4',{. milliard francs. Sinds eenige dagen keert het vertrouwen echter terug. Het is geen gebruik, aldus de mi nister, te spreken over den toestand van de thesaurie. Ik meen echter van deze traditie te moeten afwijken, opdat iedereen zal weten wat hem te doen staat. Het jaarlijksche begrootings- tekort bedraagt thans 650 millioen francs. Wij hebben de uiterste grens bereikt. Wij moeten milliard francs weten te vinden voor onze bui tengewone begrooting. Aan de emissie van een leening in de Ver- eenigde Staten van Noord-Anxerika valt niet te denken, Engeland heeft zijn geld hoog noodig voor de bewapening. Frankrijk bevindt zich in denzelfden toestand. Nederland en Zwitserland hebben reeds geleend aan mijn voorgangers en ik hoop, dat de leening van 750 millioen francs in Juni a.s. zal kunnen worden verlengd. De financieele toestand is dus zeer ernstig en valt samen met een verslapping van de oeconomïsche bedrijvigheid. Slaagt België er niet in zich op de vreemde markten te handhaven, dan zal het onmogelijk tot een saneering van zijn begrootin gen kunnen overgaan. De regeering is er reeds in geslaagd het tekort op de gewone begrootïng met 120 millioen te verminderen. Andere maat regelen, o.m. betreffende de pensioenen, worden overwogen. Telt men de bezuinigingen en de opbrengst van de nieuwe belasting op de win sten van de electriciteitsbedrijven samen, dan komt men tot een totaal van 300 millioen franc. Het deficit bedraagt echter 650 millioen. Daarom had de minister voorgesteld de salarissen en ver goedingen van het rijkspersoneel met 5 pet. te verlagen. Men heeft dit deflatie genoemd. Alle partijen hebben mijn voorstel afgewezen. Het zal dus noodig: zijn in de ontbreken de 350 millioen door belasfingverhoo- gingen en nieuwe belastingen te voor zien. Wat de devaluatiegeruchten betreft, zeide mi nister Gutt met nadruk: „Ons eenige antwoord op deze geruchten is de samenstelling van een stevige regeering, die zal weten te handelen. Een devaluatie van den Belgischen franc in de hui dige omstandigheden zou een misdaad zijn'. De terugkeer van Henderson te Berlijn. Sir John Simon met het beroemde koffertje op weg naar het parlement ter indiening van de nieuwe Engelsche begrooting Gezant zal alsnog trachten een onderhoud te krijgen met Von Ribbentrop. Op de vraag, of de Britsche gezant te Berlijn gelegenheid zal hebben om den Duitschen mi nister van buitenlandsche zaken, von Ribben trop, nog vóór de Rijksdagzitting te spreken, heeft Chambex-lain in het Lagerhuis geantwoord, dat de gezant Woensdagmorgen door den Duit schen staatssecretaris is ontvangen en dat het niet mogelijk was, een afspraak voor een onder houd met den minister te maken. Ongetwijfeld zal de ambassadeur vol gens zijn eigen inzicht, tx-achten, alsnog een onderhoud met von Ribbentrop te bewerkstelligen. Chambex-lain achtte het niet noodig, aan te nemen, dat von Rib- bentrop's weigei-ing om den Britschen ambassadeur te ontvangen, als een on- heusche bejegening moet worden be schouwd. Sir Neville Henderson heeft geen opdi-acht, denkbeelden of voorstellen aan de Duitsche re geering voor te leggen, zeide Chamberlain.Wij hebben gemeend, dat het in de huidige omstan digheden juist was, dat de ambassadeur op zijn post was om de Duitsche regeering op de hoogte te houden van de ontwikkeling der buitenland sche politiek. (Toejuichingen op de regeerings- b anken),

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 1