Bij (le inboorlingen broeide iets. De olifant-boy in zijn element. Het Luxor-Theater brengt deze week de span nende avonturenfilm „The Drum" met Sabu (Elephant Boy), Raymond Massey, Valerie Hob- son en Roger Livesey in de hoodrollen. In het inboorlingen-gebied aan de N.W.-grens van. Britsch-Indië broeit iets. Daarom begeeft kapitein Carruthers zich als bedelaar vermomd onder het volk en hij verneemt, dat verschil lende stammen een opstand tegen het Engelsche gezag voorbereiden. De kapitein moet voor een diplomatieke zending naar Tokot. De Khan van T'okot, zoekt nl. naar nauwer contact met de jEngelschen om zijn troon te verzekeren voor zijn zoon, prins Azim. Hij is bevreesd voor de intri gues van zijn broer prins Ghul, die in het geheim den opstand voorbereidt en van plan is zelf den troon te bezetten. In Tokot sluit ka pitein Carruthers een verdrag met den Khan en hij wordt goede vrienden met prins Azim, die zijn belangstelling en sympathie wekt. Prins Azim vindt ook nog een vriend van zijn eigen leeftijd in Bill Holder, een der jonge tamboers van het regiment. Samen komen de jongens een bepaald signaal op de tróm overeen, dat zij zul len gebruiken als herkenningsteeken of in ge vaar. Kapitein Carruthers wordt benoemd tot resident van Toko. Ghul geeft een groot feest ter eere van een kerkelijken feestdag, waarop Carruthers en 50 van zijn soldaten worden ge- noodigd. Prins Azim heeft echter inmiddels vernomen, dat Ghul van plan is van het feest een slacht partij der blanken te maken. Hij waarschuwt den» Gouverneur, die hem echter niet gelooven wil en begeeft zich dan in doodsgevaar naar Tokot om zijn Engelsche vrienden te redden Hij geeft op den heiligen trom zijn speciale signaal en dit voorkomt, dat de Engelschen heelemaal uitgemoord worden. Maar toch weten zij zich in een verdedigende stelling terug te trekken en zich te handhaven totdat de versterkingstroepen arriveerden. Aan het einde van deze film zit men ver bijsterd toe te zien naar een heftig en fel vuur gevecht, zoo meesterlijk en zoo meesleepend om niet te zeggen opwindend, dat men moet erken nen, dat „De Bengaalsche Lanciers" en „De charge van de Lichte Brigade" hun weerga heb ben gevonden. Als tweede hoofdnummer wordt vertoond „Manhattan Merry-go-round". Wat de tuinders kregen. Spinazie per gr. kist 2050 Sla per 100 krop 3y29 Rabarber per bos 4—7Yj Raapstelen pea* bos 22 1/2 Radijs per bos 1 1/2—2 1/2 Asperge dik wit per bos 4245 Aardappelen (klei) per H.L. 2.803.00 Prei per K.G. 512 Uien per K.G. VAZy2 Witlof per K.G. 10—19~ 1/2 Gele kool per stuk 714 Rpode kool per stuk 10—20 JONGEN AANGEREDEN Op den hoek Populierenlaan-Cornelis Maters- weg werd een zoontje van den heer K., toen het bij het spel plotseling van achter een wagen te voorschijn kwam, door een auto aangereden. Plet was een gelukkige omstandigheid, dat de auto juist startte en dus nog geen groote snelheid had. Toch kon de bestuurder niet voorkomen, dat de knaap werd aangereden. De jongen liep ontvel lingen in het gezicht en aan de beenen op. De autobestuurder had aan de aanrijding niet de minste schuld. Mensch en toch geen mensch. Een spookachtig geval. In de film „Zwijgende lippen" is met Charlie Mc.Carthy een nieuw en geheimzinnig element in de film gekomen, want Charlie Mc. Carthy is een mensch en toch geen mensch; het is een pop, die geste en geluid ontleent aan zijn meester Edgar Bergen, zoodat ze een eenheid vormen, die niet gescheiden kan worden. De pop leeft en bestaat door het bewustzijn van den meester en terwijl men schijnbaar met twee individuen te maken heeft, die een ge scheiden mentaal leven voeren, zijn zij één Doch het spookachtige van het geval is, dat er af en toe een splitsing en af en toe een ruil van bewustzijn schijnt plaats te hebben, zoo dat ge niet meer weet. wie van beiden de her- Jsens bezit en wie van beiden de stem. Dat is het wonder •Charlie Mc. Carthy en het griezelige is, dat men hem in kranten wik kelt en hij doorgaat te protesteeren tegen de behandeling, die men hem aandoet. Hij neemt u zoo in beslag, dat men zijn meester als quantité negligeable begint te beschouwen en dat ge de rest, die nota bene een prachtige en ontroerende film is met den grooten Menjou en de zeer talentvolle Andrea Leeds in de hoofdrollen, later nog eens goed bekijken moet, omdat die satanische pop met haar geheim zinnige gaven en onweerstaanbaren humor u zoo fascineert, dat ge telkens naar haar ver schijning en haar commentaar begint te ver langen. Het is niet gering de aandacht van Menjou af te leiden, doch Charlie Mc. Carthy slaagt er in. Het begint op fantastische wijze in een artistenpension en er is voor Kay Mar tin (Andrea Leeds) slechts één belangrijk ding, dat gered moet worden: een introductiebrief bij den beroemden John Mannering, die ge woon is nogal eens dikwijls te trouwen, zoo dat de vrienden van de aspirant-actrice niet weten, wat zij meer te vreezen hebben: dat Mannering de jongedame gunstig of ongunstig ontvangt. De introductiebrief is echter van bijzonderen aard er blijkt uit dit schriftuur, dat het jonge meisje de dochter van den acteur is uit een vroeger huwelijk, doch de man staat op het punt weer met een jonge vrouw te trouwen en erkent dus ongaarne voor de we reld het bestaan van een volwassen dochter. Dat is de tragedie van John Mannering en zijn dochter. De wereld spreekt over deze opvallen de protectie en ge ziet tevens den ondergang van den grooten acteur, die een slaaf van den drank is geworden ondergang door Adolphe Menjou zoo sober, zoo aangrijpend en zoo prachtig gespeeld. Andrea Leeds secondeert hem op bewonderenswaardige wijze want deze vrouw is een dramatische actrice van niet gering talent. En verder zijn er Ernest Cossart als een onverstoorbare butler en George Murphy, Rita Johnson en Ann Sheridan. Het andere hoofdnummer is „De roos van de Rio Grande". Een geheimzinnige «lokter aan het werk. De politie ontmaskerde hem. In de komende bioscoopweek brengt Ken nemer Theater als hoofdnummer „De Ge heimzinnige dr. Clitterhouse", met Edward G. Robinson, Claire Trevor en Humphrey Bogart in de hoofdrollen. Op zekeren avond is een inbreker bezig een muursafe te plunderen in een boudoir ten huize van de schatrijke mevr. Opdijke. Hij wordt bij zijn werk gestoord door iemand die hem de juweelen ontneemt en vertrekt. Eenige oogenblikken later geeft een der gas ten, dr. Clitterhouse per telefoon beneden in de hal aanwijzingen aan een verpleegster te zijnen huize om een patiënt, advocaat Grant voor de operatietafel gereed te maken. De inbraak is intusschen ontdekt en voor alle gasten gefouilleerd worden, krijgt Clitter house van den met hem bevrienden inspec teur van politie Lane, toestemming om de operatie te gaan verrichten. Pleegzuster Randolph ontdekt de juweelen in de tasch van dr. Clitterhouse en hij legt haar uit, dat hij ten einde de reacties, welke een misdadiger ondervindt, wetenschappelijk- nauwkeurig te kunnen registreeren, reeds vier inbraken heeft gepleegd. De opbrengst van zijn bedrijf schenkt hij geheel aan lief dadige doeleinden. Hij zet ed juweelen van de hand door middel van een bekende heel ster, Jo Keiler, genaamd en komt daarbij in aanraking met den inbreker Rocks Valentine en zijn vrienden. Zij raken zoodanig onder den indruk van zijn bekwaamheden, dat zij hem uitnoodigen zich bij hen te voegen, welk voorstel hij aanneemt. Er zal een rooftocht worden on dernomen op een groot bontpakhuis. Rocks en Butch, Jo's beschermers, nemen het bont weg en allen verlaten het pakhuis, uitgezon derd Rocks en dr. Clitterhouse. Eerstgenoem de, die jaloersch is op den man der weten schap, omdat Jo blijkbaar genegenheid voor hem koestert, duwt hem in de koelkluis en sluit deze. Gelukkig wordt de dokter door Butch met zijn snijbrander gered, voor de politie verschijnt. Ten huize van Jo hoont dr. Clitterhouse zijn vijand wegens diens ontact volle methodes. De buit wordt verdeeld en Clitterhouse zegt allen vaarwel. Hij deelt zus ter Randolph per telefoon mede, dat hij den volgenden dag uit Europa, waarnaar hij heet vertrokken te zijn, terugkeert. Rocks is er in geslaagd door een truc het telefoonnummer te weten te komen, dat de dokter heeft opgebeld. Zoodoende leert hij den naam van den dokter kennen en be zoekt hij hem met de bedoeling hem tot verdere medewerking te dwingen. Ook ont neemt Rocks hem zijn wetenschappelijke aanteekeningen en dreigt hij den medicus door chantage geheel tot een willoos slacht offer te maken. Jo is Rocks gevolgd en is ge tuige van de bedreiging van den misdadiger. Alleen denkend aan de vernietiging van zijn wetenschappelijk werk komt de geleerde er toe zich van zijn belager te ontdoen, doch het gelukt de poitlie dr. Clitterhouse als den moordenaar te ontmaskeren. Het tweede hoofdnummer is Nachtcafé". De wekelijksclie lijst. Gevonden en verloren voorwerpen. Bij de politie zijn inlichtingen te bekomen omtrent onderstaande gevonden en verloren voorwerpen: Gevonden: een paar glacé heerenhand schoenen, een portemonnaie, een blauwe al pinomuts, een rozenkrans, zes sleutels, een fox-terrier, drie aanplakbiljetten, een huis sleutel, een belastingmerk in etui, een paar bruine motor-handschoenen, een sleutel van een melkbus, een ceintuur, een horlogeketting een roode kinderceintuur, een sleutel van een rijwielslot, een pakje met vijf boekjes, twee sleutels, een portefeuille met inhoud. Verloren: drie belastingmerken, een kar tonnen doos met drie worsten, een damespor- temonnaie met f 1,35 een rentekaart, een ge kleurde sjaal, een ceintuur, een reserveband van een auto, merk Ford, eën kussentje. Langs de Lijn. Sabu, de olifant-boy, in de film „The Drum". (Luxor Theater, Beverwijk.) Nieuw Leven sloot het seizoen. Programma van de Radio Centrale. VRIJDAG: Lijn I: 8.00 Hilversum I Lijn II: 8.00 Hilversum II Lijn III: 8.00 Keulen, 10.20 Parijs, 12.20 Keu len, 12.55 Brussel Ned., 2.20 Nat. programma, 4.45 Keulen, 5.20 Parijs, 6.35 Keulen, 4.20 Brus sel Ned., 7.50 Diversen, 8.30 Keulen, 9.50 Brus sel Fr., 10.20 Brussel Ned., 10.45 Nat. Program ma, 11.40 Keulen. Lijn IV: 8.00 Brussel Ned., 10.35 London Reg., .20 Nat. Programma, 6.50 London Reg., 7.20 Nat. Programma, 10.05 London Reg., 10.20 Nat. Programma, 10.45 London Reg. Lijn V: Diversen. Opvoering van „Wilde Rozen". De Geheelonthouders-tooneelvereenging „Nieuw Leven" heeft Woensdagavond het sei zoen gesloten met een opvoering van „Wilde Rozen" van Joh. van Eekelen. Als gewoonlijk was het Kennemer Theater weer uistekend bezet toen de voorzitter, de heer J. P. Schelvis, het gebruikelijke openingswoord sprak. De meenmgen omtrent de keuze van hiet stuk zulen wellicht verschillen, omdat velen niet zullen hebben begrepen, welk probleem de auteur nu eigenlijk op den voorgrond stelde,, maar wel kon men het er over eens zijn, dat „Nieuw Leven" voor een over het algemeen gave vertolking heeft zorggedragen. Van Eekelen legde den vinger op een zieke plek in de samenleving, de ernstige ziekte, die menigmaal jonge levens voor altijd verwoest. Daarnaast stelde hij het kind, dat geen ouders kent. Geen van beide vraagstukken werd zoodanig' uitgekwerkt, dat zij het stuk bebeerschten, integendeel, er was aan het slot niet de ernstig waarschuwende opgeheven vinger, maar het „happy-end" als offer aan den smaak van het publiek. Daarom ook ademde dat slot len blijspel-sfeer, waarin alle aanwezigen zich verzamelen rondom de twee gelukkige jonge paren, die de schrijver ten tooneele voert. Natuurlijk wordt er in dit stuk veel gesproken en sporadisch gehandeld, maar gelukkig boeide de dialoog. Nieuw Leven" wist met dit stuk wel raad. De rollen waren goed bezet en de rolkenns was prima, zoodat dit spel van leed en harts tocht vlot over het voetlicht kwam. In Loes en Dolf zijn de aangeroerde vraag stukken verpersoonlijkt, met him spel staat of valt dit stuk. Mevr. Braasvan Helden en de heer K. Jurriëns hebben uitstekend ge speeld. Eerstgenoemde speelde de rol van Loes volkomen uit met tal van fijne trekjes, die de geroutineerde dilettante kenmerken. Vooral in I en III kon zij zich laten gaan en wekte haar gevoelvol spel ontroering. De heer Juddiëns heeft zich in den korten tijd, dat hij in de tooneelwereld vertoeft, een goede leerling getoond. Zijn spel wordt nog steeds beter, hij weet zich wel in zijn rol in te leven en geeft zich daaraan ten volle. Toch was deze Dolf geen gemakkelijke op gave, want de schrijver stelt hem nogal eens voor moeilijkheden. Zoo b.v. in het slot van II, waarin de auteur hem veel te veel woorden in den mond legt. Dit is een gevaarlijke scène, want geeft de speler daar ook maar iets te veel, dan is onmiddellijk de lach in de zaal. De heer Jurriëns bereikte hier o.i. juist de grens, waarmee we maar willen zeggen, dat hij daar iets minder zou kunnen geven. Overigens verdient hij alle hulde voor zijn werk. Vooral in het slot van in, de scène, waar in hij zich na een ernstige ziekte verklaard aan Loes, was hij goed. Hij speelde dit ingehouden eenvoudig bijna en dat was toch wel heel goed begrepen. De heer G. Jansen had in den dokter een mooie. Hij kon daarin goed voldoen, maar toch kan wat meer nuanceering keen kwaad. De sympathiee figuur van den geneesheer lag hem anders uitstekend. Mevr. SchelvisJansen had natuurlijk niet de minste moeite met de vrij onbelangrijke rol van de moeder. Zij heeft ze in haar lang durige loopbaan wel anders gespeeld. Wij kunnen er daarom kort over zijn: niets op aan te merken. De jeugd werd vertegenwoordigd door mevr. Everingv. d. Kolk en de heer A. G. Groot. Zij speelden hun rollen prettig en opgewekt zij brachten tusschen alle diepe ernst door wat lentevreugde op het tooneel. Bram van Holthuizen, een „louche"-type, werd gespeeld door den heer C. Smit. Wij voor ons gelooven, dat men zich een dergelijk sujet, dat er zooals de tekst aangeeft „dandy-ach- tige" manieren op na houdt, toch anders kan voorstellen. Enfin, de heer Smit zocht het in een andere richting en zooals hij het opvatte ging het hem zonder twijfel goed af. De heer Pesch vond in de rol yan den fabrikant niet veel gelegenheid „uit de plooi" te komen. Hij maakte er van, wat hij er van maken kon. Tenslotte heeft mej. IJzeldoorn de rol van de dienstbode heel leuk gespeeld. Wat duide lijker spreken (dus beter articuleeren) zij haar aanbevolen. Het publiek heeft van het spel van „Nieuw Leven" weer genoten. Aan het slot vooral hebben de toeschouwers zich wat waardeering betreft niet onbetuigd gelaten. De heer G. Berghuis deelde verdiend in de huldebetuigingen. Zijn regei-voering droeg weer het stempel van serieuze voorbereiding. Het tooneel zag er vanuit de zaal gezien keurig uit. Alle hulde. Na afloop zijn de danslustigen nog geruimen tijd op prettige wijze in de nieuwe zaal bij een geweest. Roemer's Orkest, dat zich ook tusschen de bedrijven, op verdienstelijke wijze had geweerd, verzorgde de dansmuziek. WEER EEN POLITIEKE PARTIJ? Naar wij vernemen worden alhier pogingen in het werk gesteld om te komen tot oprichting van een afdeeling van de „Troelstrabeweging", die zooals men weet ook aan de verkiezingen van de Provinciale Staten heeft deelgenomen. Wan ner zich voldoende „liefhebbers" aanmelden zal een oprichtingsvergadering worden gehouden. DE C. D. U. De Christelijke Democratische Unie afdeeling Beverwijk zal op Dinsdag 2 Mei een ledenverga dering houden in het Nederlandsch Hervormd vereenigingsgebouw aan de Oosterwijkstraat. De agenda vermeldt o.m. besprekingen over de gemeenteraadsverkiezing. HEEMSKERK Zondag speelt A.D.O. een vriendschappelij- ken wedstrijd tegen D.E.M. te Beverwijk. VEILING KERKE-BOLLEN. Op Woensdagavond 3 Mei zullen in het K.S.A.-gebouw de bloembollen die geteeld zijn ten bate der R.K. kerk worden geveild. LENTEFEEST OP ASSUMBURG". Er wordt een lente-koningin gekozen. Het traditioneele lentefeest op de jeugd herberg „Assumburg" is dit jaar vastgesteld op Zaterdag 20 en Zondag 21 Mei. Zaterdags avonds zal een meispel plaats vinden waar dan een lente-koningin zal worden gekozen. CASTRICUM Interessante filmavond van het Instituut. Het Instituut voor arbeidersontwikkeling hield een filmavond in de Jeugdherbei'g te Bakkum. Na de opening hield de heer J. de Graaf een korte uiteenzetting, over de cultureele beteeke- nis van het Instituut. Daarna werd een film over een Zwitsersche reis vertoond, waarin de mooie natuuropnamen wel bijzonder opvielen. Hierdoor kreeg men een duidelijk beeld, hoe men ook met een kleine beurs veel schoons kan genieten. Tot slot word de hoofdfilm Dit was een prachtige leerEami ïy«rt!>M cultuur en gewoonten der beh.™ I. eiland, welke aller belangstelling 5 dr wezigen hebben dan ook een De gehad. lre'»men |g Het Meifeest voor de b;n(j( 'Wen. In aansluiting op hel bericht nmt, feest voor de kinderen, deelen wii M. feest niet zooals de overige bö vinciaal kampeerterrein aan den zP 4tt Kfc worden gehouden, doch op een W- w«l al Jeugdherberg zal plaats vinden n., miiH! aan dit Meifeest willen deelncm "'Mii zich opgeven bij Mevr. Bakker-Pi.?"Weten cobilaan 23, Mevr. Eoosenschoon n weg 11 en Mevr. Kloosterman-Ham^ De kinderoptocht zal opgesteld '"'i M half twee voor de woning van 1 v0ti« li Dr. Jacobilaan 23. *-■ Bakker SANTPOORT GEKEF. KERK IN HERSTELD VERRtVfi Restauratie van het kerkeek A™' Jaren geleden bouwde de geneesheer Dr. Winkler Prins aan d laan een villa met koesthuis. Weinio i l'6*- vermoed hebben, dat dit koetshuis i? ,0™ schiedenis van de Ger. Kerk later li spelen. 1 20011 rol zou Toen hier n.l. de Ger. Kerk nog in was en aan 't kerkgebouw aan d Netscherlaan nog niet gedacht werd 5®» vond men zijn toevlucht in genoemd' t Men doopte het gebouw „Bethel" en werden hier godsdienstoefeningen cckS*"' Groot was echter de vreugde toen h??1' kerkgebouw aan de Frans Netscheriai®"!."" trokken kon worden. a be- Toch zou de rol van het koetshuis *u gebouw nog met uitgespeeld ziin n»i, M' kwestie-Geelkerken bracht scheurin» - ie Ger. Kerk en ook hier scheidde SL™ af als Geref. Kerk in Hersl. Verband ??tep vond weer een „onderdak" in het °i Mooi was de „behuizing" niet, doch de Is ciën lieten niet toe groote veranderingen 1| brengen tot op het oogenblik. Reeds «Ja tijd werden gelden verzameld om tot dêmS* verbetering te komen en thans" men be?P plannen tot werkelijkheid te maken Aan den Wüstelaan-kant zijn een naar glas-in-lood-ramen aangebracht, terwiil het gebouw aan den buitenkant een „jS „kleurtje" zal geven. meuw Doch ook van binnen wordt het gebouw oaJrr handen genomen. De zoldering zal worden wijdend, terwijl spanbogen zullen worden Z' gebracht, zoodat men meer het idee van kerkgebouw zal krijgen. ee« Binnenkort hoopt men het vernieuwde se bouw officieel in gebruik te nemen. Trio met Charlie uit de film „Zwijgende Lippen". (W. B. Theater, Beverwijk.) Scène uit de film „De geheimzinnige dokter Clitterhouse", (Kennemer Theater, Beverwijk.) HOLLAND—BRITSCH INDIë LIJN Hoogkerk (uitr.) 24 van. Colombo HOLLAND—AMERIKA LIJN. Binnendijk 24 van Tampa naar N.-Orleans Blommersdijk 25 v. N.-York n. Norfolk Damsterdijk Vancouver n. Rotterdam 25 y Glasgow. Spaarndam, New-Orleans n. Rotterdam 23 te Corpus Christi. Leerdam 25 v. Rotterdam te New-Orleans, Breedijk 26 v. Rotterdam te Antwerpen. Dinteldijk, Vancouver n. Rott. 24 te Seattle. Boschdijk Rott. n. N.-Orleans 25 te Antw. Lochmonar, Rott, n. Vancr. p. 25 Beachy Head. HOLLAND—AFRIKA LIJN. Boschfontein (thuisr.) 25 van Dakar. Bloemfontein (uitr.) 26 te Antwerpen. HOLLAND—WEST-AFRIKA LIJN. Jaarstroom (thuisr.) pass. 25 Las Palmas. Reggestroom (u.) 26 v. Takoradi n. Assinie, Maaskerk 25 v. Rotterdam te Hamburg. HALCYON LIJN. Stad Vlaardingen 26 v. Vlaard. n. Narvik. HOLLAND—OOST-AZIë LIJN. Serooskerk (uitr. 25 v. Colombo. Arendskerk (thuisr.) 26 v. Colombo. Tjikembang (thuisr.) 26 (nam.) te Antw. HOLLAND—A USTRALIë LIJN. Meerkerk (uitr.) 26 te Brisbane. KON. NED. STOOMBOOT MIJ. Ulysses, Amst. n. Algiers p. 25 Dungeness. Mars, Haifa n. Rott. 25 (12,22 n.) 48 m. Z.Z.W. van Niton. Alkmaar, Amsterdam n. Chili 23 v. Crilao. Baarn 22 v. Amsterdam te Valparaiso. Bodegraven 26 v. Antw. te Amsterdam. Costa Rica 25 v. Amsterdam te Kingston(J.) Helder Chili n. Amst. 24 to Callao. Oberon, Amst. n. Tunis p. 24 Ouessant. Orion 25 April van Bourgas te Stamboul. Perseus 26 April van Stettin te Amst. Pluto 25 van Amst. te Kopenhagen. Pygmalion 26 v. Hamburg n. Bremen. Juno 26 v. Stamboul n. Jerakini. Irene 26 v. Amsterdam te Lissabon. Venus 26 van Spezia te Livorno. Ajax 26 v. Amsterdam te Stettin. Hercules 26 v. Amst. te Alexandria. Vesta 25 v. Palermo n. Amsterdam. Berenice, Faro n. Malaga p. 26 Gibraltar. Merope 26 v. Hamburg te Amsterdam. Titus 26 v. Amsterdam te Hamburg. Theseus 26 v. Amsterdam n. Kopenhagen. KON. HOLLANDSCHE LLOYD. Waterland (uitr.) 26 te Santos. Montferland (thuisreis) 22 van Rio Jan. Salland (thuisr.) 27 (11 v.) te Urn. verw. KONINKLIJKE SHEL Chama 23 van Curacao te Las Palmas. Agatha 22 van Singapore n. Pladjoe. MEIJER Co's SCHEEPVAART MIJ. Antilochus, Rott. n. Japan 26 te Pt. Saw- C. of Bedford, Dairen n. Rott, 26 te Suez. Hector 25 v. Kobe n. Rotterdam. Memnon, Japan n. Londen en Rott. p- Wight, 3 verwacht. Ajax, Japan n. Rott. 26 v. Singapore. Bengloe, Hcnkong n. Rott. 25 v. J.ortJL, Glenberg, Dairen n. Rott. 24 te Smgapo. Bellerophon, Rott. n. Japan 24 te Hongkong Glenaffaric, Japan n. Rott. 25 v.Man ROTTERDAMSCHE LLOYD. Kota Radja (thuisr.) 25 v. Marseille. Palembang (uitreis) 26 te Singapore. Sitoebondo (thuisr.) 26 v, Singapore- Weltevreden (uitr.) pass. 25 Perim. Brastagi (thuisr.) 26 v. Batavm. ROTTERDAM—ZUID-AMERIKA LUW. Alcyone (uitr.) 25 te Montevideo. Alwaki vertr. 26 v. Hamburg n kom. Alnena (t.) p. 25 Ouessant 27 (6 v.) ver STOOMVAAART MIJ NEDER^N2' Salabangka 22 v. Pt. Arthur n. Z.-Afnia. Johan de Witt (uitr.) 26 v. Suez. Poelau Tello (uitr.) 26 te Antwerpen. Poelau Roebiah (th.) 25 te Londe Tajandoen (thuisr.) 26 v. Hoaeia. Tawali (thuisr.) p. 24 Gibraltar. WIJKLIJN. rt Katwijk 26 v. Monastir te Gent, voor BO Beverwijk 26 v. Ipswich te Rott.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 2