IJMUIDEN verdwenen buitenplaatsen in de gemeente velsen. verwacht wordende schepen BURGERLIJKE STAND. en Velt. De oorsprong ran den naam Driehuis. waterveld hebben wij vroeger al ge- 0® w„h willen thans een en ander mee- ie buitenplaats Duyn en Velt, deden *e'XeX^het mïdden der"zeventiende eeuw OmstreeKs dg hofsteden Westerveld eCf. Mr Comelis Cloeck, zoon van en Drienny en Johanna Hooft, gedoopt jlr, Betel Trprij ts Amsterdam, 20 Sep tem- Ouders w« ontmoet heh- ier l"f' beschrijving van Auspicïis et Wrop Zjj woonden en waar Jakob Hop werd geboren, h .romelis Cloeck was ofschoon advc. koopman en werd in 1664 bewind- 0 Vr West-Indische Compagnie en in de oost-Indische Compagnie. Hij ommandeur van Amsterdam in 1659, 1660 en raad van 1681 tot zijn snepen werd in 1669 tot kapitein ft,!!»™ benoemd en in 1691 tot hoofd stand van 's Graveland. In 1653 werd hij Westerveld getrokken is. -b ataten van Holland en Zeeland voor- s&l:L als resident (gezant) in Zweden, hij ain 1654 C'Ok als zoodanig benoemd, maar ?eï«Sp In Amsterdam woonde hij op den i Hii was getrouwd op 11 Januari 1656 Snt Tnhanna van der Houve, geboren in 1624. r um werd Mr. Cloeck aangeslagen voor vermogen van f 140.000. Hij overleed 12 f Hl 1693 April 1693, zijn vrouw een half Sr later op 5 November. wie Cornelis Cloeck de buitenplaats ."vocht is ons niet bekend en ook niet. n welke buitenplaats hij woonde, of dat hij fwisselend beide bewoonde. De eene buiten- 5S heette Driehuys en het is dus wel zeker, Jt de naam Driehuis van deze plaats af- vermeldt, dat de buitenplaatsen Wes- ipÏÏen Duyn en Velt op 9 Aprü 1720 ge- f'ht werden door den kapitein ter zee Jan r d Bosch voer f 7300 en dat hij daarvan een fraaie buitenplaats liet maken. Maar daar mede in tegenspraak is, wat Elias ook ver meldt nl. dat de buitenplaats Duyn en Velt. tevoren Driehuys geheeten op 11 September J720 verkocht werd voor f 6000. Wij vermoe den dat v. d. Bosch de beide buitenplaatsen wel heeft gekocht, maar dat hij nog 't zelfde iaar Duyn en Velt verkocht en wel aan Mr. Jacobus Trip. Deze Trip was gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 25 Januari 1671, hij was raad ter admiraliteit in 't Noorder kwartier van 17081723, regent van het Dol huis te Amsterdam in 1694, kapitein der bur gerij in 1701. Hij woonde in Amsterdam op de Heerengracht tegenover de Korsjessteeg en trouwde op 3 October 1697 met Jacoba Mar ietta Klopper, geboren In 1671 en over leden in 1719. De heer Trip zou de buitenplaats dus gekocht hebben na het overlijden van zijn vrouw. Hij zelf stierf op 17 Februari 1728 en zou dus nog ruim 7 Jaar Duyn en Velt hebben bewoond. Vermoedelijk is Duyn en Velt na den dood van Jacobus Trip aangekocht door de eige naresse van Westerveld, mevrouw de weduwe van der Bosch, daar haar echtgenoot op 11 Februari 1724 te Amsterdam was overleden. De kapitein ter zee Jan v. d. Bosch was in 1663 in Den Haag geboren als zoon van Mr. Jacob v. d. Bosch en Hester de Ruyt. In Am sterdam woonde hij in 1708 op den Klove niersburgwal en was 20 Mei van dat jaar ge trouwd met Albertlna Constantia Pater, ge boren 29 Juni 1684, door een Remonstrantsch ■eeraar ten huize der ouders gedoopt. Zij over leed 6 Juli 1718 en werd in de Nieuwe Kerk begraven. De heer v. d. Bosch trouwde voor de tweede maal in Maart 1720 te Diemen met Cornelia Eliana Scott, weduwe van Gerard j De luchtbescherming in onze gemeente. Een opwekking tot de onverschilligen. Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de belangstelling in de luchtbescherming zelfs in deze tijden nog gering is. De oorzaken hiervan zijn drieërlei: 1. Onverschilligheid. 2. Onbekendheid. 3. Een zeker fatalisme, „er is toch niets aan te doen". De eenige manier om deze oorzaken weg te nemen is intense propaganda onder de bevol king. En het is zeer noodzakelijk deze oorzaken weg te nemen, waar bijv. op een onverwacht oogenblik door het Hoof d Luchtbeschermings dienst een verduisteringsproef kan worden bevolen en iedereen dan verplicht is zijn woning of bedrijf volkomen te verduisteren, wil men niet in moeilijkheden komen met de autoriteiten. Nu zijn er veel menschen, die re- aeneeren: „op zulk een verduisteringsavond gaan we dan allemaal maar eens vroeg naar bed. We draaien alle lampen uit, desnoods waaien we de hoofdschakelaar van het licht wt. en een perfecte verduistering is in onze heeft zoo iemand met weinig moeite dien avond aan de verplichtingen voldaan, maar een ding heeft hij over het RVezien: wanneer in Nederland wer- w» li toestan<J van oorlogsgevaar in- aan moet eiken avond, zoolang deze toestand duurt, zijn woning volkomen verduis- L- ,zijn' en c'an *s zijn methode natuurlijk geneel onbruikbaar. Dat deze toestand van oorlogsgevaar zeer g en zeei" snel kan optreden, weet reen, maar velen gelooven er niet in. En i,L:a?T werkelijk de nood aan den man J15 Holland in last en wil iedereen trach- n te weten te komen wat hij moet doen en fa «h en trachten voor hetgeen hij thuis vpi*7q*m i11061 maken de noodige materialen te Vm a u of aan schaffen. Maar dan is vroTerroepeüjic te laat, daar de wet van L T^t6v nog steeds geldt en door Ï2, lnF g.roote vraag het aanbod van de Jsf®1terialen gering zal zijn en tevens hmvfi aï Z€ker een belangrijke prijsver- ging in die materialen plaats zal vinden. ikiJP vee* menschen, die redeneeren: öpidvAA6» niet aan mee doen, ik heb er geen ink u. i' Ook die menschen slaan de plank een hooi11 ïan zonder geld. maar met moeite, Ju® boel goede dingen doen, die effec tomen en die een groote ramp kunnen voor Hoe? Dat wordt nog deze week gedemon- Beelaerts. Zen was gedoopt in de Westerkerk te Amsterdam 29 Juli 1678 en hertrouwde, 10 jaar na den dood van kapitein v. d. Bosch, met Mr. Balthasar Smissaert te Amsterdam. Zij stierf kinderloos in 1739 en werd te Am sterdam begraven. Het was haar mogelijk geweest de buitenplaatsen Westerveld en Duyn en Velt zeer te verfraaien, want kapi tein v. d. Bosch liet een vermogen van bijkans f 108.000 na en vermoedelijk is de heer Beelaerts ook niet arm gestorven. Huize den Bilt. Inzake de vroegere buiten plaats Den Bilt, later Thorn genaamd, deelt men ons mede, dat de heer Jan van der Lijn, in Santpoort wel bekend, in het huis woont, dat vroeger diende als rechtmeesterswoning van huize den Bilt. IJmuiden. streerd in het huis Corverslaan 110, Velsen - Noord. Men zoet daar wat men kan doen tegen brandbommen en scherven, hoe men zijn huis tegen gas kan beveiligen en tenslotte: men ziet er in extexiso, hoe men zijn huis kan verduisteren. En als men daar eens gaat kijken en men neemt eens kennis van de bro chures, die daar verkrijgbaar zijn, dan zal men bemerken, dat luchtbescherming iets is, waar men zich eens voor moet interesseeren. En als de belangstelling eenmaal is opge wekt, dan is de rest niet meer zoo moeilijk. Dan begint men te begrijpen, dat er werke lijk tegen al die verschrikkelijke aanvalsmid delen iets te doen is en dat men als Neder lander verplicht is iets te doen. De moeilijkheid is: waarmede te beginnen. Begin daarom met u en uw vrouw en kin deren te begeven naar Corverslaan 110, Vel- sen-Noord, waar deze week nog op eiken werk dag van 3—5 en van 8—10 uur datgene te zien is, wat u behoort te weten. 117 werkloozen minder dan verleden jaar. Het aantal bij de Gem. Arbeidsbeui-s ingeschre ven werkzoekenden bedroeg op 22 April j.l. 1979 tegen 2083 een week daarvoor. Ingeschreven wa ren 241 (v. w. 302) bouwvakarbeiders, 167 (181) metaalbewerkers, 22 (21) houtbewerkers, 47 (50) landarbeiders, 145 (140) havenarbeiders, 206 194) visschers, 41 (36) kantoorbedienden, 720 (760) losse arbeiders, 299 (308) in overige be roepen, totaal 1888 (1992) mannen boven 18 jaar, verder 62 (64) mannen onder 18 jaar, 23 (22) vrouwen boven en 6 (5) vrouwen onder 18 jaar. Het aantal geheel werkloozen boven 18 jaar bedroeg 1345 (1468). In een gesubsidieerde werkverschaffing waren geplaatst 74 (74) per sonen. GOUDEN JUBILARIS BIJ VAN GELDER ZONEN. Van de vele jubilea, die dit jaar bij de N.V. Ver. Kon. Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen gevierd worden spant het jubileum van den heer W. Battem, die op 2 Mei a.s. 50 jaar in dienst bij deze firma zal zijn de kroon. De heer Battem werd 22 Maart 1877 te Wor- merveer geboren en kwam dus op twaalfjarigen leeftijd bij „De Eendracht" in Wormer, van waar hij met de stichting van de papierfabriek te Velsen in 1896 naar hier werd overgeplaatst. Hij heeft dus de tegenwoordige fabriekscom plexen van meet af zien ontstaan. Aanvankelijk in een ondergeschikte positie bij de papierfabricage werkzaam, klom de gou den jubilaris op tot de veeleischende functie van papiermaker, welke functie hij tot vóór een tiental jaren heeft bekleed. Nadien werd de heer Battem tewerk gesteld in de afdeeling Malerij van de papierfabrieken, waar hij thans nog werkzaam is. Het zal den jubilaris, een die rustig zijn gang gaat, zoowel aan het bedrijf, als aan zijn wo ning Velserduinweg 213, op dezen gewichtigen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. j R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze". Stopzetting der zegeluitgifte? Naar aanleiding van het liquideeren der IJ.O.V.-campagne had het bestuur van de R.K. Middenstandsvereeniging „de Hanze" in het Patronaatsgebouw een spoedvergadering- belegd. De bedoeling hiervan was, in een zoo kort mogelijken tijd het Katholiek stand punt vast te stellen. De belangrijkheid van deze vergadering in aanmerking' genomen, viel de belangstelling van de zijde der deelnemers ongetwijfeld te gen. De voorzitter, de heer L. van Noort, heette allen welkom en sprak den wenseh uit, dat er spoedig een oplossing gevonden mag worden. Spr. begon te zeggen dat er gewerkt wordt om de zegelcampagne van IJ.O.V. doorgang te doen vinden. De gelden zijn geheel en al betaald en dus is deze zegelcampagne van de baan. Doch wat willen onze Hanze-leden? Is het wel of niet wenschelijk, dat er vanuit onze or ganisatie een comité gevormd wordt om slechts korten tijd een campagne op touw te zetten. De adviseur, pater Vicariate liet in het kort het bestaan van de IJ.O.V. de revue pas- seeren. Als Katholieke middenstanders moe ten wij evengoed tegen het zegel-systeem als tegen het cadeau-stelsel staan. Het is echter zeer goed mogelijk, dat men noodgedwongen aan een der twee vormen mee moet doen. In ons rayon zal het welhaast ondoenlijk zijn, geen cadeaux te geven, want zoowel in Bever wijk als in Haarlem geeft men attracties. IJ. O. V. was geen vereeniging, want dat was principieel in strijd met het standpunt dat wij Katholieken in moeten nemen. Wanneer het ons mogelijk is, zal men een vorm zoeken, waardoor de belangen van onze organisatie niet geschaad worden. Als algemeene richtlijn zal men moeten zor gen op eigen terrein te blijven en zich daar niet buiten te begeven. De oppositie wordt gevoerd door die winkeliers, die in de week slechts een klein aantal zegels uitgeven. Uit de vergadering kwamen stemmen op, waaruit men mocht afleiden dat het stopzet ten van de zegelcampagne onmogelijk is, zoo lang twee andere vereenigingen nog zegels uitgeven. Het voorstel van het bestuur om tot Groot- IJmuiden en IJmuiden-Centrum het ver zoek te richten, de zegelcampagne te staken, werd met algemeene stemmen aangenomen. Daarnaast moet men een wapen in handen hebben om bij een eventueele weigering een nieuw plan doorgang te doen vinden. Dit voorstel werd eveneens met algemeene stemmen aangenomen. Na nog eenige discussies werd de vergade ring gesloten. Waarom V. Z. V. naar de Heercn- duiiien ging. De heer Borst weerlegt de beschuldiging van de raadscommissie. In de Raadsvergadex-ing van jL Dins dagavond heeft het raadslid de heer P. F. C. Roelse; een der leden van de com missie ad hoe inzake de mogelijkheid, na afdoende saneering, het voortbestaan van het Velserbad te verzekeren, een deel voorgelezen van de conclusie dezer commissie, waarin den heer P. Borst voorzitter der V. Z. V. verweten wordt, dat hij bij de stichting van het Vel serbad gedelegeerd commissaris zeer actief heeft medegewerkt aan en een verantwoordelijk aandeel genomen heeft in het nemen van beslissingen, die mede een voorname oorzaak zijn van de bestaande moeilijkheden van het Vel serbad. In zijn openingswoord op den gisteravond in Thalia gehouden feestavond van V. Z. V. heeft de heer Borst, na eerst gewezen te hebben op de successen van eenige jeugdige V. Z. V.- leden, deze beschuldiging van de hand gewezen. In de eerste plaats wees de heer Borst er op, dat het een gevoelige slag voor V. Z. V. was, dat niet meer in den Put gezwommen kon worden. Men moest toen naar een andere zwemgelegenheid omzien. Na drie rumoerige vergaderingen kwam men met ongeveer 2/3 meerderheid tot het be sluit, naar de Heerenduinen te gaan. Spreker memoreerde daarna den gang van zaken bij de oprichting van het Velsex-bad. Niet alleen spre ker, maar B. en W. en voorts andere vooraan staande personen meenden dat men met den heer Koster wel in zee kon gaan. De zaak is misgeloopen doordat, volgens spreker, de leiding in verkeerde handen was. Dat spreker door een benoeming van zijn zoon zichzelf bevoordeeld had, wees hij van de hand. Het Velserbad heeft toen de gemeente om hulp verzocht en de commissie heeft den heer Rutgers gehoord. Maar zooals de heer Rutgers het heeft verteld, Is het niet gegaan. Niet spre ker, maar de vereeniging heeft het besluit ge nomen, naar de Heerenduinen te gaan en wel omdat men met een vereeniging met 400 leden gedurenden den zomer onmogelijk in een ge sloten inrichting kon gaan zwemmen. De post en de verjaardag van Prinses Juliana. De directeur van het Post- en Telegraafkan toor te IJmuiden maakt bekend, dat op den dag waarop de vex-jaardag van Prinses Juliana wordt gevierd het postkantoor te IJmuiden en de hulpkantoren te IJmuiden-Oost en Velsen, voor zoover den postdienst (alle onderdeelen) betreft, voor het publiek niet later zullen zijn opengesteld dan tot 12 uur. Voor den telegraaf- en telefoondienst normaal. De postagentschappen, tevens telegraaf- en telefoonstations Zeeweg, Kennemerlaan en Drie huis zullen na 12 uur voor alle diensten gesloten zijn. De namiddagbestelling te IJmuiden vervalt op bovengenoemden feestdag. Deanna Durbin in „De Bakvisch". Deanna Durbin. De directie van het Thalia Theater verzoekt ons ïxxede te deelen, dat zij er in geslaagd beslag te kunnen leggen op de nieuwe Deanna Dux-bin film „De Bakvisch" verdere medewer kenden zijn Jackie Coopex-, Melvyn Douglas, Irene Rich, John Halliday en Nancy Carrol. Deanna Dux-bin zingt de volgende bekende lied jes: „My Own" „You're as pretty as a picture" „Be a good scout" en „That certain age". Na „Honderd mannen en een meisje" en „De Wildzang" een nieuwe opzienbare cx*eatie van de ster, die door velen wordt verafgood. Dukel clubkampioen van D. C. IJ. Deze week zijn de onderlinge competitie wedstrijden van D. C. IJ. voortgezet. Doox-dat Dukel van J. Kramer wist te winnen, behaalde hij voor de zevende maal het clubkam pioenschap van de tien maal dat hij aan deze wedstrijden deelnam. De tweede plaats zal dit seizoen wel door Mertens worden veroverd. De stand van de hoofdklasse luidt: gesp. gew. rem. verl. pnt. B. Dukel J. Mertens H. Laros T. Postma De Boer Ligthart K. de Jong Kramer 14 12 11 12 10 11 11 10 5 7 6 5 Suylc, Buis, en J. Postma hebben zich ter elfder uur uit deze competitie moeten terug trekken. In de eex-ste klasse heeft F. Dukel de beste kansen op het kampioenschap met 7 gesp. 10 pnt. gevolgd door Hühl en v. d. Heyde. In de 2e klas heeft Beets met 10 gesp: 15 pnt. de leiding, terwijl ook Ot met 7 gesp. 10 pnt. nog fraaie kansen maakt. HET MEIFEEST VAN S. D. A. P. EN IJ. B. B. In afwijking met andere jaren wordt dit jaar het Meifeest gevierd op Zaterdag 29 ApriL Het kinderfeest, geox-ganiseerd door de Soc. Democratische Vrouwenclub begint des morgens 10 uiu'. Van het punt van samenkomst, de Casern- brootstraat nabij de bewaarschool wandelt de jeugd, voorafgegaan door een muziekcorps naar het feestterrein, gelegen nabij den speeltuin „In Veilige Haven". De ouderen sluiten zich bij dezen kinderstoet aan. De kinderen vermaken zich met dans en spel en de poppenkast doet de rest. Het kinderfeest duurt tot 4 uur. Gedurende deze uren wordt ook voor de vol wassenen een programma afgewerkt. De heer W. Thomassen zal spreken en Willy Ruig zal declameeren. Aan het avondfeest, dat op hetzelfde terrein zal worden gevierd, gaat een optocht vooraf, die om half zeven in de Kennemerlaan nabij het Kennemerplein wordt opgesteld. Om 8 uur komt men op het terrein bijeen, waar als spreker op treedt de heer E. Kupers van het N. V. V. De be kende declamatrice Rolicn Numan zal eenige gedichten voordragen. Behalve dit, staan er nog eenige andex-e punten op het programma. R.K. DAM- EN SCHAAKVEREENIGING GEZELLIG SAMENZIJN De uitgestelde Wedstrijden opnieuw vastgesteld. De onlangs door bijzondere omstandigheden uitgestelde wedstrijden van G. S. om het club kampioenschap van den R.K. Ned. Dambond zijn opnieuw en wel als volgt vastgesteld: Zondag 30 April: S. N. A. (Heer Hugowaard) «j. Zondag 7 Mei: G. S.D. I. O. (WormwveerJ. G. S. komt met het volgende tiental ui*. 1. G. Meijssen, 2. P. Buuren, 3. Chr. Bakker, L. L. Haver, 5. J. Speet, 6. P. Balm, 7. S. Nanne, 8. P. Heilig, 9. G. Haver, 10. N. Zoontjes. Mocht G. Meijssen door militaire omstandig heden niet kunnen meespelen, dan schuiven alle spelers een plaats op en speelt P. v. d. Klooster aan bord 10. Het bestuur vestigt er de aandacht op, dat al len die meegaan naar Heer Hugowaard, om uiterlijk 13.15 uur in de hal van het station Vel- sen-IJnxuiden-Oost aanwezig moeten zijn. NATIONALE RECLASSEERINGSDAG In een groote oude hoofdstad Staat een somber grijs gebouw, En getralied zijn de vensters Als er soms een vluchten wou.... In dat hxxis verblijven menschen, De slechten van de maatschappij, Velen zijn er pas na jaren, Anderen binneixkort weer vrij. Buiten bloeien mooie bloemen In den warmen zonneschijn, Natuur en vrijheid is het mooiste Wat er voor den mensch kan zijn. Binnen in de nauwe cellen, Daar bemerkt men niets ervan, Daar gaat men de dagen tellen Tot men vrij is, ja exx dan.... 't Reclasseeringswerk, het mooiste Wat er voor dit doel bestaat, Beantwoordt die vraag heel duid'lijk, Helpt ze dan met raad en daad. Daarom, geachte medemenschen, Steunt dit doel ook, maakt het sterk! Helpt deez' arm' verlaten menschen Door uw gave weer aan 't werk. SCHIP Arendskerk (Ned.) x) Alcinous (Ned.) x) Angra (Fin) Amstelland (Ned.) x) Ajax (Ned.) Allernaar (Ned.) Abbekerk (Ned.) Breda (Ned.) Boskoop (Ned.) Bretagne (Deen) Boschfontein (Ned.) British Glory (Br.) Baarn (Ned.) x) Br-. Prestige Br.) Caribïa (Du.) x) Ceres (Ned.) Chr. Huygens (Ned.) Clea x) Dolius (Br.) Deucalion (Ned.) Delfinus (Zw.) Euterpe (Ned.) Equator (Fin) Essen (Du.) Gambian (Eng.) Georgios G. (Gr.) Glenroy (Br.) Helmspey (Eng.) Helder (Ned.) Hogland (Fin) Hermes (Ned.) Hagfors (Zw.) Iris Ned.) Jaarstroom (Ned.) Juno (Ned.) J.v. Oldenbernevelt (N/ Laertes (Ned.) Meliskerk (Ned.) x) Menes (Du.) Myrmidon (Eng.) x) Magdeburg (Du.) Montferland (Ned.) x) Mars (Ned.) Maaskerk (Ned.) x) Nic. Michalos (Gr.) Orion Ned.) Poelau Roebiah (Ned.) Poelau Laut (Ned.) Pygmalion (Ned.) Polyphemus (Ned.) x) Pluto (Ned.) Pan Norway (Noor) x) Randfontein (Ned.) Reggestroom (Ned.) Rhea (Ned.) Saudades, (Port.) Sarita (Noor) Siljan (Zw.) Soemba (Ned.) Saturnus (Ned.) Tawali (Ned.) x) Tjikembang (Ned.) x) Tiberius (Ned.) Tajandoen (Ned.) Tarakan (Ned.) x) Uckermark (Du.) Urd (Zw.) Vesta (Ned.) Van Rensselaer (Ned.) Vulcanus (Ned.) Vera (Zweed) Westland (Ned.) x) VAN Verm. aankomst LAATSTE BERICHT Japan 26 April van Colombo. Batavia 10 Mei 12 April van Belawan. La Plata 23 Mei 22 April vertrokken. B. Aires 26 Mei 27 April vertrokken. Stettin 2 Mei vertrekt 29 April. Chili 23 April van Callao. Japan 23 April te Moji. Chili 27 April te Antwerpen. Chili 1 Mei 18 April van Curagao. La Plata 1 April van Buenos Aires. Z. Afrika 25 Apx-il van Dakar. Abadan 30 April 21 Apx-il van Port Said. Chili 22 Apx-il te Valpax-aiso. Abadan 22 April vertrokken. Pto Barrios (v. IJm.) 29 April 19 April van Barbados. Santos 6 Mei 21 April van Ceara. Batavia 9 Mei 19 April van Colombo. Aruba 30 April 13 Apx-il vertrokken. Japan 14 Juni 13 April van Singapore. Midd. Zee 5 Mei 24 April van Izmir. Simonsviken heden vertrokken. Danzig 1 Mei vertrekt 28 ApriL La Plata 4 Mei 21 April van St. Vincent. Ned. Indië 12 Juni 22 Apx-il van Macassar. W. Afrika 25 Apx-il te Londen. La Plata 28 April 15 April van Dakar. Japan 8 Mei 21 April van Pt. Said. Bassein 7 Mei 21 April van Port Said. Chili 24 Apx-il van Callao. Diamante 6 Mei 10 April van Rio de Janeiro. Alexandrië 19 Mei 19 April te Mersin. Skoghall in lading. Bordeaux 2 Mei vertrekt 29 April. West Afrika 28 April 25 April van Las Palmas. Alexandrië 25 Mei 25 Apx-il te Stamboul. Batavia 30 Mei in lading. Ned. Indië 21 Mei 20 April van Sabang. Zuid Afrika 23 April van Gibraltar. Ned. Indië 5 Mei 20 April van Pt. Said. Batavia 2 Mei 21 April van Port Said. Batavia 1 Juni 25 April van Singapore. Buenos Aires 12 Mei 22 April van Rio de Janeiro. Jaffa (via R'dam) 28 Apx'il 24 April van Ouessant. Hamburg 30 April vertrekt 29 April. Stratoni 17 April vertrokken. Zw. Zee 21 Mei 25 April te Stamboul. Batavia heden 25 April te Londen. Batavia Zw. Zee Batavia 20 April van Sabang. 23 April te Hamburg. 29 Mei vertrekt 28 ApriL Kopenhagen Aruba 30 April 1 Mei vertrekt 27 ApriL 13 April vertrokken. Zuid Afrika 24 Apx-il te Mombassa. West Afrika Midd. Zee 26 April van Takoradi. 21 Mei 25 April te Triest. La Plata 1 Mei 21 April van Madeix-a, Corpus Christie heden 7 April vertrokken. Sfax 22 April van Tunis. Hamburg 28 April in lading. Hamburg 27 April vertrokken. Ned. Indië 24 April van Gibraltar. Oost Azië heden 26 Apx-il te Antwex-pen. Alexandrië 6 Mei 22 April van Malta. Batavia 26 April van Hodeida. Batavia in lading. Ned. Indië 26 Mei 21 April van Colombo. Karlshamn (v. Velsen) in lading. Midd. Zee 6 Mei 25 April te Palermo. West Indië 29 April 23 April van Madeira. Alexandrië 24 Apx-il vertrokken. Ljusne 30 April 24 April vertrokken. Hamburg 30 April vertrekt 29 ApriL Schepen voorzien van een x) zijn grooter dan 6000 ton» H. VAN HEUSDEN WEEK-ABONNEMENTEN dienen uiterlijk Woensdags avonds betaald te zijn, daar de bezorgers op Donderdag moeten afrekenen. DE ADMINISTRATIE. HAARLEM, 26 April. Ondertrouwd, 26 AprilW. van Mourik en M. Walbrecht. H. H. Voorting en A. M. A. Schellekens. P. J. A. van Wilpen en M. van Dansik. P. M. Schouten en C. van den Bos. C. van Sabben en A. Ruuls. F. F. Schrijnemae- kers en M. de Boer. L. van Dalfsen en J. J. Hekelaar. P. J. Koppen en A. J. Hofstee. J. A. Zwarter en W. J. Delissen. T. J. Poelgeest en J. M. Waage. J. G. Jonker en G. M. Diesveld. J. W. Jorna en C. P. Bottelier. P. Kaestner en M. C. Groeneveld. C. Dekker en H. Hilberts. T. J. C. van der Valk en M. F. van der Putten. A. Brink en M. H. J. Kool. J. Kwant en J. M. Kempener. T. Buïjs en R. Scholte. F. C. Scholtz en H. W. van der Harst. M. F. W. Kuijken en H. C. M. van Dam. J. H. Oldersom en A. van den Goorbergh. H. Teeuwen en J. J. van der Geest. Getrouwd 26 April: H. Goebert en C. J. Platei; H. M. A. J. J. van Schie en C. A. Wol vers; J. E. Strengers en J. M. J. Rijs; R. Kraan en W. Veltman; G. A. Schoonderwoerd en C. de Graaf; P. Vernout en J. P. Scholten; A. Mohn en A. Meier; J. Fenge en G. Jansen; L. A. Gerritse en E. Been; W. Bruinsma en M. H. de Kruif J. J. Koedooder en A. M. Zuiderveld; J. C. van Andel en C. M. van Tol; D. Schouten en H. L. Vink; J. Olthof en J. Matena; G. Jansen en N. Boontjes; H. Munsterman en M. Tiggelman; W. C. Laven en J. Harms; D. van Mourik en E. W. Bruin; P. P. W. Baljet en A. J. M. Kemperman; G. L. F. van Aalst en A. R. F. Lind; P. J. P. T. Menger en T. J. A. M. de Neyn van Hoogwerff. Bevallen 24 April G. W. M. AartsVollaerts, z.; J. M. Eising—IJlstra, z.; 25 April; M. B. Fictoor—Stuitje, d.; P. S. Offerman—van Ko- ningsbruggen, d.; J. van HarreveldZuidhof, z.; H. OkxSteijaart, z.; 26 April: M. C. van der Schaarvan Eskert, z.; M. J. G. aan de KerkHeemskerk, d.; V. AalbersVan Gaa ien, z. Overleden 24 April: A. Tibfeen—Bloot, 85 J„ Klevei-parkweg; 25 April: T. Kollé—Kolk, 77 j., Brouwerskade; J. de Graaf, 33 j„ Maerten van Heemskerkstraat; C. Halff, 58 j., Haze- paterslaan; J. C. C. Reijenga—Wallin, 63 j., Tweede Emmastraat; L. ten Bosch, 73 j., Oranjestraat; C. DekkerGroen, 55 j., Banka- straat. AGENDA TE HAARLEM Heden: DONDERDAG 27 APRIL Groote Kexic: Ox-gelbespeling door George Ro bert. 34 uur. Luxor Theater: „De onsterfelijke wals" ge prolongeerd, 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: „Kentucky". Op het too- neel: Andrés Canas met zijn Marimba-orkest, 2, 7 en 9.15 uur. Palace Familie Cinema: „De groote schaduw" en „Een nacht in Mei", 2 en 8.15 uur. Frans Hals Theater: „Drie walsen", 2.30, 7 en 9.15 uur. Moviac Theater: „De Kribbebijter", 2.30, 7.15 en 9.15 uur. Teyler's Museum, Spaarne 16, 113 uxir, be halve 's Maandags. Toegang vrij. Palestina Diorama's, Schotersingel 117a. Ge opend eiken werkdag (behalve Vrijdags) van 35 en 79 uur. VRIJDAG 28 APRIL Stadsschouwburg: „Het Masker" met „Zesde Etage". 8.15 uur. Bioscoopvoorstellingen 's middags en 's avonds

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 5