Italiaansche volk verlangt naar vrede Oorlogssfeer, geen oorlogsstemming in Italië. (Van een bijzonderen correspondent). EEN plein ergens in een Italiaansche stad. Ik heb de laatste dagen ver schillende plaatsen in Italië bezocht en het stadsbeeld was overal gelijk voor de kiosken, waar de dagbladen nog steeds met groote ..koppen" de beteekenis van de bezetting van Albanië vex-kondigen, verdrin; zich het publiek. De met forsche letters ge drukte berichten doen dienst als bulletin. En het Italiaansche volk verneemt dat Albanië nu definitief aan het Imperium is toegevoegd en dat dit de hevige afgunst heeft opgewek'' van de democratieën en van „Signor" Roose velt. De kranten vertellen er bij dat overal in den lande dit historisch feit thans met een geweldig enthousiasme wordt gevierd en dat een detachement van 600 Albaneesche soldaten zal overkomen om aan de eerst daags te houden overwinningsparade extra luister bij te zetten. Die 600 zullen worden aangevoerd door 13 toevallig juist dertien Albaneesche officieren... Overigens hebben un reeds dag aan dag feestelijke bijeenkomsten plaats en de redevoeringen zijn niet van de lucht. Dat alles past in het gebruikelijke pro paganda systeem. Zonder propaganda geen begrip van de dingen, en zonder begrip en inzicht geen enthousiasme, redeneeren de fascistische leiders en dus handelen zij er naar Zij hebben geen ongelijk, van hun standpunt beschouwd. .Onbekend maakt nu eenmaal onbemind", zegt ook ons spreekwoord. Het is alles heel logisch. Maar toch.ondanks dit alles, „the man in the streef', die daar voor die kiosken de glorie van zijn land volgt, reageert toch niet zooals men het zou verwachten. Beter gezegd, hij reageert heelemaal niet en niettegen staande al die vuur en vlammen spuwende propaganda-artikelen, ontploft hij volstrekt niet van enthousiasme. Het tegendeel is waar: hij blijft er volkomen kalm en nuchter bij. Dat komt omdat de gemiddelde burger in Italië de ontwikkeling der dingen wel met groote belangstelling volgt, maar tegelijk met niet minder bezorgdheid. Dat is de stemming van de groote massa hier. Wintson Churehil heeft kort geleden ge- zeged, dat hij het betwijfelde of de Duce er in slagen zou het Italiaansche volk in zijn ge heel tot een oorlog tegen de democratieën te dwingen. Het zou wel eens een van Mus solini's grootste krachttoeren kunnen worden, met een zeer bijzonder risico. Ongetwijfeld ziet hij juist. De massa hier verkeert volstrekt niet in een oorlogsstemming; de leiders wor den met een soort van berusting gevolgd, om dat ieder er zich van bewust is dat een andere houding thans nog onmogelijk is. Een ander stadsbeeld. Op den hoek van een straat en ginds voor een groot magazijn staan luidsprekers opgesteld. En de stem van de fascistische leiders klinkt van Rome uit over geheel Italië. Albanië! De huichelach tigheid en onbetrouwbaarheid der democra tieën! Roosevelt! Suggestief wordt er ge sproken. een stem machtig in overreding en overtuiging. En weer staat er „the man in the streef' in groepen van eenige honderden voor eiken luidspreker opeengepakt. De belang stelling is er, ongetwijfeld. Maar ook nu weer Is van een spontane vreugde-uiting niets te bemerken. Zü luisteren als schooljongens naar hun onderwijzer. Maar blijkbaar wordt de les wat moeilijk gevonden, al doen ze ook. als goed gedrilde leerlingen, braaf hun best die goed te begrijpen. Het wil desondanks niet erg vlotten. Uit de oogen spreekt bezorgdheid en dat is tenslotte de reactie. HOE komt dat? Waarom is de Italiaan niet enthousiaster ondanks al die spre kende ..headlines' de klemmende betoogen en de tallooze andere propaganda-middelen. wier activiteit nu in deze dagen op hoog spanning staat? Het is voor den „insider" niet moeilijk de oorzaak te vinden. De op lossing kan in één wword worden gegeven: Engeland. De Italiaan vraagt zich af hoe in het bijzonder de hc.uding van Engeland ten opzichte van Italië straks zal zijn. De kranten zeggen er niet veel over, maar daarom wordt er des te meer over nagedacht. Men is het bezoek van Chamberlain aan Rome niet ver geten. En velen, ook in fascistisch Italië, zien in hem een bolwerk voor den vrede. Toen Chamberlain eenige maanden geleden door Rome's straten trok, hebben Italiaansche moeders van ontroering geweend. Zijn koanst beteekende vermindering, zoo niet afwending, van het oorlogsgevaar, een garantie voor een ongestoord huiselijk geluk nu het gezin niet meer de kans liep te worden uiteengescneurd door op het slagveld omgekomen zoons en vaders. Zoo ls de stemming van het volk. Het wensen t op goeden voet te blijven met Engeland. En net is ook het standpunt van Mussolini. Aan een goede verstandhouding met Engeland wordt door hem ionder eenigen twijfel evenveel waarde gehecht als aan die met den as-bondgenoot Duitschland, ook al spreekt hij. bijwijze van een camouflagezet op het politieke schaakbord, wel eens anders. Nog pas heeft hij door zijn eigenhandig ge schreven brief aan Chamberlain en zijn na drukkelijke garanties aan Griekenland be wezen, welk een groote waarde hij hecht aan een welwillende, althans niet vijandige houding van Engeland. In den nachttrein van Genua naar Rome is het vol. zoo zelfs dat er niemand meer bij kan. Tot in de zijgangen zitten en hangen de menschen nog op koffers en allerlei andere stukken bagage, die nu dienst doen als veld bed. Meer dan de helft van de reizigers be staat echter uit militairen en matrozen. Zij zijn onder de wapenen geroepen en hebben order gekregen zich naar hun mobilisatiebe- stemming te begeven. In Italië geven alle nachttreinen nu eenzelfde beeld. Uniformen en wapens. Oorlogsfeer. Mijn buurman, een matroos, kent wat Duitsch en Engelsch en zoo komt het gesprek al gauw op den interna tionalen toestand, want dat is het wat hem het meest interesseert. En merkwaarig is zijn verzoek om hem, zonder er doekjes om te winden, te zeggen wat men in het buitenland denkt dat Engeland doen zal. Het buitenland: de eigen persvoorlichting geniet blijkbaar niet altijd voor honderd procent het vertrouwen.... En zoo is het altijd hetzelfde. Als de Italiaan spreekt over de ontwikkeling van den inter nationalen toestand denkt hij tegelijk aan Engeland. Vandaar de bezorgdheid. En noch de krantenartikelen en de redevoeringen van de leiders, noch ook de kleurenjubel der fees telijk versierde straten waar nu de Italiaan sche en Albaneesche vlaggen broederlijk naast elkaar wapperen, de tricolore van groen, wit en rood naast de roode vlag met den zwarten adelaar van Zogoe I, zijn in staat die zorg weg te nemen. Het Italiaansche volk, goedhartig, edelmoe dig en beschaafd, is niet oorlogsgezind. Van 1 dien vredeswil heeft ook Paus Pius XII im mers op Eersten Paaschdag nog weer zoo tref fend blijk gegeven en in de enorme belang stelling van het publiek voor de plechtigheid in den St.-Pieter moet zeker tevens een hulde worden gezien aan den man, die zoo onom wonden heeft te kennen gegeven dat hij zich geheel wenscht te wijden aan de versterking van den vredeswil onder de volken. Hoe werd Pius XII toegejuicht! En inderdaad als men de uitdrukking van beslistheid op het gelaat van dezen Paus ziet, dien energieken mond, en men hoort de zekere en krachtige stem, die zijn geheele houding accentueert, dan is het te begrijpen dat in het bijzonder ook het Ita liaansche volk ervan overtuigd is dat het vre deswerk ook hier wederom aan de beste han den is toevertrouwd EN nu wacht Italië af. Hoe zullen de din gen zich ontwikkelen? De kans op een ge wapend conflict blijft bestaan. Want de Duce heeft zijn handen niet meer vrijDuitschland en zijn Führer zijn er ook nog. En de as- bondgenooten zijn thans op elkaar aange wezen. willen zij zichzelf en hun systeem red den. Hitler in zijn 50ste levensjaar nu op het hoogtepunt van zijn roem en macht, houdt het stuur krachtig in handen. Goering heeft dezer dagen de Italiaansche troepen, alsmede de versterkingen in Libye geïnspec teerd en Goebbels deed hetzelfde op Rodhos, waarna beiden een reeks belangrijke bespre kingen hebben gehad met de verschillende lei ders, Goering in het bijzonder met den Duce. De generale staven confereerden in Innsbrlick. En in allerijl vinden, nog vóór de groote bij eenkomst in den Rijksdag op 28 dezer, diplo matieke besprekingen plaats, waarvan die met den Joego-Slavischen minister Marko- witsj stellig de belangrijkste is, daar het er hier om gaat Joego-Slavië thans definitief in te lijven bij het groote fascistische blok, waartoe nu ook Hongarije en Albanië en practisch ook Bulgarije reeds behooren. Hit- Ier en Mussolini behoeven dan zelf geen be langrijke militaire macht naar den Balkan te zenden, maar kunnen voorloopig er mede volstaan met af te wachten of Joego-Slavië, Hongarije en Bulgarije het alleen klaar spe len tegen Griekenland en Turkije en mogelijk Roemenië. En dat is al veel gewonnen. Want men neemt aan dat een troepenmacht, door Engeland naar den Balkan uitgezonden, nim mer van zoodanige beteekenis zal kunnen zijn, dat hierdoor de strijd zou kunnen worden beslist. Zoo blijft de dreiging latent. De Italiaan sche regeering is op alles voorbereid. In de oorlogshavens La Spezia, Formia, Napels en 1 Palermo liggen de kruisers, torpedobooten en onderzeeërs klaar om uit te varen. Bij Messina werken militairen en werklieden dag en nacht aan geheele reeksen mitrailleurnesten en nieuwe betonversterkingen voor afweerge schut en kustartillerie. die daar in het duin terrein langs het strand worden ingebouwd. Op den Balkan is de belangrijke strategische positie Albanië ingenomen en aan de verbe tering daarvan wordt met spoed gewerkt. Het vraagstuk van de Middellandsche Zee wordt acuut. Maar het Italiaansche volkt blijft op het behoud van den vrede hopen en dat is thans een positieve factor in den chaos van onze kerheden, die den tegenwoordigen tijd ken merkt. Of de dictators met dien vredeswil evenwel nog rekening zullen kunnen houden, zal de naaste toekomst leeren. Het fatum van hun politiek is, dat zij een terugtocht, en zelfs een langdurige stilstand die voor hen even goed achteruitgang beteekent nooit kun nen aanvaarden, maar noodgedwongen steeds de positie van den aanvaller moeten blijven innemen, willen zij zichzelf en hun systeem intern biijven beveiligen. En de periode van de voor dit doel bestemde „natuurlijke aspi raties" die al naar gelang het nuttig voorkomt nu weer eens vaag en dan weer scherp om lijnd worden aangeduid, is nog lang niet voorbij. Daar zijn aan den eenen kant van de as nog altijd Tunis, Djiboeti en het Suez- kanaal met in een nog verder verschiet o.a. Corsica en aan den anderen kant Dantzig. de Poolsche corridor, de koloniën, en misschien nog wel wat. Hitier zal er deze week wel meer van zeggen Japan neemt niet deel aan een front tegen de democratieën. TOKIO, 26 April. Het Japansche ka binet heeft een principieele politiek vastgesteld zoo verneemt United Press uit bronnen die nauwe betrekkin gen hebben met de Japansche regeering waarbij Japan zal vermijden deel te nemen aan het algemeene front tegen de democratieën, tenzij de democrati sche landen in samenwerking treden met de Sovjets, waardoor gevaar zou ont staan voor Japan's positie in het verre oosten. Vernomen wordt dat eerst na een stormachtige kabinetszitting overeen stemming werd bereikt over de volgende punten: 1. Het sluiten van een militair verbond met Duitschland en Italië, uitsluitend gericht tegen de Sovjet Unie. 2. Het treffen van voorzieningen op dat deze verbintenis kan worden uitge breid voor het geval andere landen in een actief verbond met Rusland een be dreiging gaan vormen voor Japan. 3. Een samenwerking in 't anti-Kom internpact bestaande uit de uitwisse ling van militaire informaties en het ver- lccncn van steun, waarvoor de details echter nog niet vastgesteld zijn. Deze besluiten werden genomen in het „kcrn"-kabinet, dat uit vijf leden bestaat. (United Press). Nieuwe Amerikaansche luchtvaartbases. Wet door president Roosevelt onderteekend. WASHINGTON 26 April (Reuter) President Roosevelt heeft de wet on derteekend, waarbij 66.800.000 dollar ter beschikking is gesteld voor het aanleggen van Marine luchtvaartbases van Alaska door den Stillen Oceaan tot Porto Rico. Voorts meldt Havas dat het Huis van Afge vaardigden een ontwerp heeft aangenomen en doorgezonden naar den Senaat, waarbij de regeering wordt gemachtigd een programma van vier jaar voor het koopen van oorlogsma- terieel door te voeren tot een bedrag van honderd millioen dollar. Voorzien is het koo pen van mangaan, wolfram en tin. De Senaat heeft een ontwerp aangenomen om gedurende vier jaar tien millioen dollar per jaar voor dit doel beschikbaar te stellen thans is een ge mengde commissie van Senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden benoemd om beide voorstellen met elkaar in overeen stemming te brengen. Men verwacht, dat dit in dier voege zal geschieden, dat de regeering gemachtigd zal worden voor het loopende jaar tien millioen te besteden en voor de drie ko mende jaren telkens 25 millioen. Henderson op het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken. De samenstelling van den Belgischen Senaat. BRUSSEL, 25 April. (Havas-A.N.P.) Van- daag zijn de gecoöpteerde senatoren aangewezen. De senaat is thans als volgt samengesteld: 62 Katholieken, 61 Socialisten, 25 Liberalen, 12 Vlaamsch-Nationalisten, 4 Rexisten, 3 com munisten. Door Von Weiszacker ontvangen. De Britsche ambassadeur Hender son heeft zich om kwart over twaalf naar het ministerie van buitenland sche zaken begeven, waar hij door staatssecretaris von Weiszacker werd ontvangen. Omtrent het onderhoud zijn nog geen bij zonderheden bekend, terwijl het evenmin be kend is, of de ambassadeur een boodschap heeft overgebracht. Men gelooft, dat hij de Duitsche regeering in kennis heeft gesteld van het besluit der Britsche regeering tot invoering van dienst plicht. Sovjet Unie deed voorstellen aan Engeland. En wacht thans op antwoord. HELSINKI 26 April (Reuier) Maisky, de ambassadeur van de Sovjet Unie te Londen, is gisteravond per trein uit Leningrad hier aange komen. Vanavond zal hij per vliegtuig naar Stockholm gaan, vanwaar hij naar Londen of Parijs zal vliegen. In een interview deelde hij mede, dat de regee ring van de Sovjet Unie eenige dagen geleden belangrijke voorstellen heeft gedaan aan. de Britsche regeering en thans op antwoord wacht. Het boseh, dat bg het paleis van den keizer hoorde, was werkelijk onmetelijk groot. Het Hep door tot aaai de kust, waar de diepe en prachtig blauwe zee zich bevond. De kruinen van de boomen staken boven het water uit en men kon dan ook, met niet al te groote booten onder de boomtakken doorvaren. In één van deze boomen woonde een nachtegaal, die prachtig kon zingen. Zijn gezang was zelfs zoo schoon, dat een arme visscher, die heusch wel wat anders te doen had, met zijn bootje stil hield, om den nachtegaal te hooren. „Wat is dat prachtig", zei hjj. Het vischnet eischte echter zijn aandacht op en hij vergat den nachte gaal, totdat hjj weer langs den boom kwam en hem hoorde. „Wat is dat prachtig", zei hij toen weer. {Wordt vervolgd). De installatie van den nieu„ea Soesoehocnan van Solo SOLO, 26 April (AnetalAKJ.) - avond, voorafgaande aan de plechtiie la tie van pangeran Hangabehi tot en daarna tot Soesoehoenan, vras in fcïhr? plaats Solo een groote menschenmasa peen, welke zich voornamelijk beiSt!? omgeving van de aloon-aloon. 6111 Hedenmorgen was de route, welke de zou volgen geheel versierd. Er waten hff opgericht voor gamelans en de wee „i, Ti gezet met troepen welke vaandels en vL'' meevoerden, hetgeen aan het geheel eeii lijk aanzien gaf. Achter deze afzetten, reeds vroeg in den morgen dichte rijen inlanders opgesteld. De Europeanen bevonS zich hoofdzakelijk in de sociëteit, de hotel,!; in huizen met verdiepingen. In den kraton een schat van bloemen aanwezig, wa* Na de installatie-plechtigheid en na de hm clamatie daarvan door den rijksbestuurder werden deze via de radio uitgezonden De soesoehoenan werd *no- den gouverneur van Soerakart?1 Na den gouverneur sprak de die vaststelde dat de regeerin7wSO€ho«tan trouwen schonk en dat een leve S!0K schouders is gelegd, waarbij SaakSh heden hem zullen wachten. Rouwdienst voor den üeenschen gezant. 's-GRAVENHAGE, 26 April van Onze Lieve Vrouw van Goeden„de kRt het Bezuidenhout heeft heS!Baa4 Un pauselijke internuntius, s"! een H. Mis van Requiem opmS! Giol>t*. zielerust van den overledmp.? °°r fehjk overschot stond bij het st°f- gebaard. De vele kraSen en*b&||- waaronder een groote krans v«£ "t*®' Wilhelmina, een van de ZwitseShe tostl ring. bij welke de heer ScavenKS, diteerd, een van den raad van mintet cr!" van den deken van het corps enz. in de Mariakepel waren neeSff0®8 Bi] den ingang van de kerk «f weerszijden een eerecompagnie van hÏ .asn nadiers met de Koninklijke Militair" Lel de vaandelwacht opgesteld. p en Prins Bernhard op de „Tromp", NIEUWEDIEP, 26 April, Aan boord van den flottieljeleider der Koninklijke Marine, Hr.Ms „Tromp" heeft Z. K. H. Prins Bernhard dé schietoefening, welke gisterenmorgen begon en den geheelen dag voortduurde, bijgewoond, Z. K. H. Prins Bernhard was 's morgens per sloep op de „Tromp" aangekomen, welke op de reede van Den Helder voor anker lag. De prins was vergezeld door kapitein ter zee jhr. E. J. van Hol the. adjudant van H.M. de Koningin en van zijn adjudant, kapitein J. K. H. de Roo van Al- derwerelt. De commandant van Willemsoord, schout-bij nacht H. Jolles, maakte eveneens de gehee'.e oefening mede. Vrijdag zal de „Tromp" deelnemen aan de vlootrevue, welke te Rotterdam wordt gehou den. De flottieljeleider zal dan van IJmui- den naar Rotterdam varen om daar aan het feest luister bij te zetten. Tweehonderddnisiend jongelieden in Engeland onder de wapenen? LONDEN, 26 April Reuter-A.N.P.), Men gelooft, dat ongeveer 200.000 jon gemannen van 20 en 21 jaar onder de wapenen zullen worden geroepen. HEEMSTEDE AANBESTEDINGEN. HEEMSTEDE Woensdag. Heden had de aanbesteding plaats door dea architect N. J. Nijman te Heemstede van den bouw van vier villa's aan de Kerklaan voor den heer C. Nelis en een pakplaats met bijkomende werken voor het bloembollenbedrijf P. Nelis en Zn. N.V., beiden te Heemstede. Voor den bouw der vier villa's was de uitslag als volgt: H. J. v. d. Aardweg Haarlem f 23458 A. Castricum, Beverwijk f 25496 M. Ebbing, Haarlem f 25095 A. Klomp, Heemskerk f 21712 J. J. de Korte, Haarlem f 22483 J. v. d. Putten, Haarlem f 24865 Gebr. v. d. Putten, Heemstede f 25870 J. F. Philips, Haarlem f 25631 Th. van Reeuwijk, Sassenheim f 26835 Alb. Vonk, Alphen a. d. Rijn f 27500 C. v. d. Wiel, Noordwijk a. Zee f 26389 Fa. Cóblens, Haarlem f 26100 Fa. Groenewegen, Rotterdam f 28600 C. Koppen, Alphen a. d. Rijn f 2(640 Voor den bouw van een pakplaats met bijko mende werken: H. J. v. d. Aardweg, Haarlem f 4887 Ai Castricum. Beverwijk f 5900 M. Ebbing, Haarlem J. v. d. Putten, Haarlem 5350 J. J. de Korte, Haarlem f 3886 Gebr. v. d. Putten, Heemstede f 5377 J. F. Philips, Haarlem 5257 Th. v. Reeuwijk, Sassenheim f 4664 C. v. d. Wiel, Noordwijk a. Zee f 5572 Fa. C. J. Jansen, Hillegom J. C. de Geus, Haarlem Fa. Coblens, Haarlem f 5i7Z Gebr. Ransdorp, Lisse J'': J. Wittebrood, Haarlem Imthorn en Zn., Lisse Fa. Schuit, Hillegom 586' De gunning is aangehouden. PAUKT EIKIËUTEN AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. Amsterdam, 26 April 1939. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd: 23'9 vette kalveren: le kw. 66—72 <en!fe'e hooger)2e kw. 5664, 3e kw. 46—54. Per K.g. levendgewicht. 151 nuchtere kalveren 4.507.50 per stut 152 varkens; vleeschvarkens van 90—110 K-=- 5657, zware varkens 5556, vette varKêi» 5354. Per k.g. slachtgewicht. MarktovewcW Vette kalveren: ruime aanvoer, handel zeer stug, prijzen hooger: enkele zeer beste floo- gere noteering. Nuchtere kalveren: matige aanvoer, vlugge handel, prijzen onverandem. Varkens: matige aanvoer, sleepende hanaei) prijzen onveranderd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 6