vm 20 ek 21 fattyeit Dienstplicht in Engeland Eerste oefening van 6 maanden Heden debatten in Hooger en Lagerhuis Politiek „koffiepraatje" uit Duitschland. O DON 2)E.£DA-Ü 27 APRIL1 1939 Ineemannen van 20 en 21 jaar. Dezen Sn een opleiding van zes maanden 0 vSrdeelde de premier mee. dat a. regeering heeft besloten de volgen- Je n«h reserve- en hulptroepen- we« .'"l'wp"vamden oefeningstijd zou e.» mannen gelegenheid gegeven ivor- S veor^drie en een half jaar dienst 1 „emen in het territoriale leger Tie regeering is voornemens verdere .tappen te doen om het maken van „„geoorloofde winst in de bewape- Ksindustrie te voorkomen ni recruteering van vrijwilligers ,„or het geregelde leger de marine en ae luchtmacht zal worden voortgezet. rv reeeering staat op 't standpunt dat, indien W hot komt wetgevende maatregelen moe- "„den genomen, waarbij speciale straffen JK eesteld op het maken van buitenspo- ifwirJten en de mogelijkheid wordt ge ïnd tot het besnoeien van de ïndividueele Eten behoeve van den staat. azijn motiveering van het besluit der re- JJeïï tot invoering van den dienstplicht, zoo int leuter zeide Chamberlain o.a., dat ieder S land iii Eiiropa dezelfde bevoegdheden 5 als de regeering thans vraagt, en dat de niet alleen rekening heeft moeten Hen met de nieuwe verplichtingen op het vasteland, die zij op zich genomen heeft met Stemming van het geheele Parlement, maar rrt zii ook heeft moeten denken aan de mid- riPlen om deze verplichtingen na te komen. Het is nauwelijks noodig hier nog eens te tiprhalen zei Chamberlain, dat de garanties, Ji» wij aan sommige landen hebben gegeven, wenzeer als de onderhandelingen, die nu met ïr-dere landen gaande zijn, geen oorlog ten doel hebben, dat zij integendeel slechts be- ooeen deze te voorkomen. Wij kunnen niet anders dan de juistheid erkennen van het standpunt, dat door andere democratieën in het bijzonder door onze vrienden in Europa, wordt ingenomen, dat ondanks de ontzaglijke krachtsinspanning, die dit land reeds verricht heeft op het gebied der bewapening, niets de wereld zoozeer zou overtuigen van den vasten wil van dit land, zich krachtig te verzetten tegen ieder streven naar algemeene overheer- sching als de aanvaarding van het beginsel van militairen dienstplicht, dat op het vaste land algemeen regel is. Chamberlain herinnerde er daarna aan, dat hij verklaard had, dat in vredestijd geen dienstplicht zou worden ingevoerd. Wij zijn, zeide hij, thans niet in oorlog, maar ieder land spant al zijn krachten in om paraat te zijn voor een oorlog. Wanneer het vertrouwen in de handhaving van den vrede ondermijnd is en een ieder weet, dat als er een. oorlog zou uitbreken dit wellicht niet een kwestie van weken, maar van uren zou zijn, dan kan nie mand beweren, dat dit vredestijd is in den zin, waarin dit woord met recht kan worden ge bruikt. Voorloopige conscriptie. De premier verklaarde verderde regeering is tot de conclusie gekomen, dat, o:n aan deze nieuwe en, naar ik hoop, exceptioneele om standigheden het hoofd te bieden, een zekere mate van verplichte militaire opleiding voor- loopig noodig is geworden. Ik zeg „voorloopig", zei ChamberHain omdat ik er op wil wijzen, dat de re geringsvoorstellen, die vervat zijn in een tweede wetsontwerp, dat tegelijk met het eerste zal worden ingediend en den naam „wet inzake de militaire opleiding" zal dragen, van tijdelijken aard zullen zijn. Het ligt in de bedoe ling, dat de bevoegdheden op grond van de wet voor drie jaar zullen gel den, doch als op een vroegeren datum de regeering van oordeel zou zijn, dat de omstandigheden zoodanig gewij zigd zijn, dat de 'bevoegdheden niet langer noodig zijn, dan kunnen zij door den „Privy counsil" worden opge heven. Daarentegen kan de geldig heidsduur van de wet door het parle ment van jaar tot jaar verlengd worden. Ten besluite verklaarde Chamberlain nog, flat alle maatregelen, die den laatsten tijd warengenomen met betrekking tot de lands verdediging, slechts één doel hadden, n.l. En geland m staat te stellen, de aangegane ver- pnchtmgen na te komen, in het geloof, dat daardoor de vrede in Europa het best verze kerd kan worden. Chamberiam heeft tijdens zijn rede nog Sill dat principieele dienstweigeraars aooi rechtbanken kunnen worden vrijgesteld, nJf werk van nationaal belang op zich nemen. Ka Chamberlain nam Attlee, de leider der „¥llf het wo°r<i- Hij verklaarde o.a., j besluit der regeering verdeeldheid in 7pt; zou zaaien en op krachtig ver zet zou stuiten. hii Vntwoord hier°P zei Chamberlain, dat in rlo YensAhelijkheid ei'kende, dat het Huis o; Selegeriheid zou worden gesteld zoo spoe- jiniÏÏf over zulk een belangrijke verkla- vnnr- n* j ack*en te wisselen. Hij stelde daarom onderdag de debatten te houden, over de voorstellen^6' aanneminS der conscriptie- vrnM der liberale oppositie, Sinclair, cjijp A,aarorL er geen overleg met de oppo- Chamkf o ?epleeSd alvorens de belofte van in vtJgeen dienstplicht in te voeren omvKitio herzien werd. Hij zeide, dat de den al w« f( „op had' geraadpleegd te wor- tjgp' „...A alleen maar wegens haar krach van te.n aanzien van het beginsel bii dp il.. n dienst en het stijgende succes ChamkoT-Ving vo°r dien dienst het nipt J u Sinclair de verzekering, dat te ain «e 5 hedoeiing was geweest onhoffelijk de gebruikelijke vormen te verwaar- loozen, doch dat er geen tijd geweest was om meer te doen dan den leider der oppositie en de leden van het vakvereenigingscongres van de voorstellen in kennis te stellen. In het Hoogerhuis, waar Lord Stanhope een geheel gelijkluidende rede hield over het voor stel tot invoering van den dienstplicht als die van Chamberlain in het Lagerhuis, zal heden eveneens over de regeeringsmotie gestemd worden. De tekst der regeeringsmotie. De tekst van de regeeringsmotie, waarover vandaag gedebatteerd zal worden luidt als volgt: „Het Lagerhuis hecht zijn goedkeuring aan het voorstel der regeering tot zoo spoedig mo gelijke invoering van een stelsel van verplichte militaire oefening, zooals aangekondigd op 26 April. Het beschouwt een dergelijk stelsel als noodzakelijk voor de veiligheid van het land en de nakoming der verbintenissen, die Enge land jegens zekere Europeesche landen op zich heeft genomen. Het juicht het toe, dat de regee ring met dit voorstel nieuwe legislatieve be voegdheden verbindt ter beperking van de winst der ondernemingen, welke in hoofdzaak voor de wapening werkzaam zijn, ter verzeke ring van het doel, dat in oorlogstijd straffen op winstmaken gesteld kunnen worden en ter voor koming van de vergrooting van persoonlijken rijkdom tengevolge van oorlogomstandigheden". Labour dient amendement in. De arbeidersoppositie heeft een amendement op de regeeringsmotie betreffende den dienst plicht ingediend, die gelijk staat met een motie van afkeuring. Het besluit tot het indienen van deze motie werd genomen, nadat de fractie zeven kwartier vergaderd had. De tekst luidt: „Terwijl het Lagerhuis bereid is alle nood zakelijke stappen te doen voor de veiligheid van de natie en de nakoming der internationale ver plichtingen, betreurt het, dat de regeering, met schending van haar belofte, afstand zal doen van het beginsel van vrij willigen dienst, dat niet ge faald heeft in het verschaffen van de noodige manschappen voor de verdediging. Het huis is van meening, dat d.e voorgestelde maatregel slechts ingekleed is en, verre van werkelijk bij te dragen tot de versterking der defensie, verdeeldheid zal bevorderen en de nationale energie zal ontmoedigen. Het huis is van meening, dat het regeeringsvoorstel opnieuw het bewijs levert, dat het regeeringsbeleid in deze ernstige dagen niet het vertrouwen van het land of van het huis waardig is". Attlee zai de motie ter sprake brengen. Ook een liberaal amendement. De liberale oppositie heeft eveneens een amendement ingediend op de motie van Cham berlain betreffende de invoering van den mili tairen dienstplicht. Het op naam van Sinclair staande amendement zegt o.a. dat het huis geen goedkeuring kan hechten aan de voorgestelde afwijking van de beginselen van den vrijwil- ligendienst, nu het recruteeringstempo hooger is dan de levering van oorlogsuitrustingstukken. Evenmin zou het Huis ooit goedkeuring kunnen hechten aan het systeem van gedeeltelijken dienstplicht, welke de geheele last van den dienstplicht zou doen rusten op de jonge man nen tusschen 20 en 21 jaar. De Italiaansche en Duitsche opvatting. „Beïnvloeding der politieke stemming in Europa." Havas meldt uit Rome 26 April: De invoe ring van den dienstplicht in Engeland heeft in Italiaansche politieke kringen een onmis kenbaar psychologisch effect teweeg gebracht, dat kwalijk verborgen wordt door een argu- nienteering, die ten doel heeft de strekking der gebeurtenis te kleineeren en zelfs de prac- tische waarde v. d. maatregel omlaag te halen, want men is zich duidelijk bewust van het aanzienlijk belang en de beteekenis van het besluit, dat van nu af aan Engeland in staat zal stellen te voldoen aan de internationale verplichtingen, die het op zich genomen heeft. Men doet echter alsof men onverschillig is. Het argument, dat men in politieke sferen ontwikkelt, is, dat het Engelsche leger een te verwaarloozen factor zou vormen gedurende nog lange jaren, omdat het geen geoefend kader zou hebben, niet zou beschikken over een eersterangs generalen staf en vooral geen traditie zou hebben. Aan den anderen -kant wordt het besluit van het Britsche kabinet voorgesteld als een bekentenis van zwakte en als een erkenning van het mislukken der di plomatieke actie van Engeland tegen de spil- mogendheden. „Engeland is in zijn traditie verslagen", aldus de Telegrafo. „Het is ver plicht om het militaire systeem der nieuwe groote naties van het vasteland te aanvaar den, alvorens ze te bestrijden". De Engelsche dienstplicht -wordt door de Duitsche pers in hoofdzaak beschouwd als een geste, die voornamelijk ten doel heeft de po litieke stemming in Europa te beïnvloeden, meldt het D.N.B. De „Nachtausgabe" staat daarbij op het standpunt, dat door het besluit der Engelsche regeering geen versnippering van krachten in treedt. Het is er veeleer een nieuw bewijs voor, hoe weinig waarde gehecht moet worden aan de Engelsche beweringen, dat Engeland geen omsingelingspolitiek tegen Duitschland voert. De „Lokalanzeiger" spreekt van een schier paniekachtig besluit. Het Londensche kabinet, aldus het blad, heeft zijn „coup" met een haast uitgevoerd, dat men daarin een politieke be doeling kan vermoeden. Thans verschijnt het groteske beeld der Oxford-studenten naast dat der manschappen der roode garde uit Siberië. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" be schouwt- de invoering van den dienstplicht in Engeland slechts als een overgang van de vrij willige militie tot een verplichte militie. Dit is het geheele verschil. De „Berliner Börsenzeltung" noemt- den En- gelschen maatregel een „breuk met alle tra dities en alle opvattingen over de vrijheid van een Britsch ehristenmensch. Zelfs wanneer wij in deze Engelsche maatregelen meer een geste, dan een plompe poging van een pressie zou den kunnen zien, zouden wij voor het Londen sche gedoe slechts de schouders ophalen?" Chamberlain over eventueele onderhandelingen met Duitschland In antwoord op diverse vragen antwoordde Chamberlain, volgens Havas, dat de Britsche regeering bereid zou zijn deel te nemen aan be sprekingen met de Duitsche regeering, teneinde tot een algemeene regeling te komen, wanneer zij er van overtuigd zou zijn, dat dergelijke be sprekingen gunstig zouden worden ontvangen en de kans zouden hebben tot bevredigende re sultaten te leiden. Grootere Engelsche beleggingen in Roemenië. Resultaat van Gafencoe's besprekingen te Londen, De koffie een der grootste vraag stukken in Duitschland. Merkwaardige statistieken en het gebrek aan deviezen. Gafencoe. De BritschRoemeensche economische be sprekingen hebben zoo goede vorderingen ge maakt, dat men thans de groote lijnen van een eventueele overeenkomst lean voorspel len, aldus meldt Reuter. Men verneemt, dat dat de Roemenen gaarne zouden zien, dat een overeenkomst in groote lijnen zoo spoedig mogelijk zou tot stand komen. Die overeen komst zou dan later kunnen worden aange vuld en uitgewerk, zooals ook geschied is bij de DuitschRoemeensche onderhandelin gen. De Roemeensche minister van fi nanciën heeft, naar verluidt, een plan voor Uitbreiding der Britsche beleg gingen in Roemenië voorgelegd, waar van een deel betrekking heeft op de wapening en de rest op den alge- me enen handel. Er is een technische ondercomissie inge steld, die de met de betalingsovereenkomst samenhangende vraagstukken moet bestu- deeren. Dit is van gewicht, omdat het de fi- nancieele basis voor uitbreiding van den han del, in het bijzonder voor den Britschen uit voer van Roemenië zal leveren. Gistermiddag is op een bijeenkomst, waar op de buitenlandsche petroleumbelangen ver tegenwoordigd waren, de positie der petro- leummaatschappij uitvoerig besproken. Een nieuwe overeenkomst zou, naar men zegt, de zen maatschappijen verzekeringen geven, welke nieuwe beleggingen mogelijk zouden maken. De aanstaande besprekingen van Gafencoe te Parijs. Gafencoe zal tot Zaterdag belangrijke be sprekingen met Bonnet hebben. Men gelooft, dat hij onder meer de inlichtingen over het Poolsch—Roemeensche aecoord en den om vang daarvan zal kunnen bevestigen. Verder wordt, naar men zegt, be vestigd, dat de RoeineenschJoego slavische betrekkingen door de be sprekingen van Markowitsj te Rome en Berlijn niet hebben geleden, daar Markowitsj geweigerd zou hebben te onderhandelen over eenige overeen komst met Hongarije, waarhij Roe menië niet betrokken zou zijn. Engeland staat sympathiek tegen over poging tot bewapenings beperking. En is bereid voorstellen tot betere verdeeling der grondstoffen in overweging te nemen. Naar aanleiding van een vraag in het La gerhuis met betrekking tot Roosevelts bood schap heeft Chamberlain het volgende ver klaard: Het verheugt mij de gelegenheid te krijgen duidelijk te maken dat de Britsche regeering sympathiek staat tegenover elke poging een overeen komst te sluiten op het gebied van beperking der bewapening en nieuwe wegen te banen voor den internatio nalen handel en het economisch ver keer. In dit verband vestig ik de aandacht op het feit, dat de regeering onderhandelt met be paalde landen en dat een Finsche delegatie zich in Engeland bevindt en dat tevens de Britsche delegatie naar Roemenië in Boeka rest aangekomen is. De regeering is bereid elk voorstel tot een betere verdeeling van grond stoffen, waarvan in het Britsche 'ko loniale gebied een practisch onuit puttelijke overvloed is, te overwegen." TURKIJE VOELT ZICH NIET BEDREIGD. ISTANBOEL, 2 April. De Turksche regeering heeft op de Duitsche vragen geantwoord, dat zij zich niet bedreigd gevoelt. .(United Press). (Van een bijzonderen correspondent.) E reiziger uit den vreemde, die door een Berlijnsche winkelstraat wandelt, moet wel binnen korten tijd het ver trouwen, dat hij tot dan toe in zijn lijfblad gesteld heeft, ernstig geschokt voelen. Het lijdt immers geen twijfel, of meergenoemd lijfblad beweert sinds eenigen tijd, dat er in Duitschland gebrek is aan koffie. En ziedaar! In tal van etalages prijken groote koperen schalen vol koffie. Gaat men een kruidenierswinkel of een speciale kof fiezaak binnen, dan vindt men daar lange batterijen van de bekende roode bussen, achter wier peilglas men de aromatische boontjes ziet liggen. De reiziger uit den vreemde gaat naar een „Konditorei", wanneer hij koffie wil drinken en beleeft het dus niet. dat de winkelier, die over zulke geweldige voorraden beschikt, hem glad de deur wijst of hem natuurlijk alleen maar mits hij vaste klant is met 125 gram koffie in de week afscheept. „Greuelmarchen" en propaganda. Zoo wordt onze reiziger ervan overtuigd, dat zijn lijfblad zich schuldig maakt aan het ver spreiden van „Greuelmarchen"! En hij doet op die wijze precies wat het propaganda- ministerie verwachtte, toen het verordonneer de, dat er overal volop koffie te zien moet zijn! Opdat de winkeliers niet platgeloopen worden door koffieliefhebbers. mogen zij in een discreet hoekje de aankondiging „Schau kaffee" wat zoowel etalage- als reclame koffie kan beteekenen plaatsen, welke onze reiziger over het hoofd heeft gezien. Er was een tijd, dat de koffie ook in het Derde Rijk als een genotmiddel werd be schouwd, tegenwoordig is zij onder ontelbare problemen het grootste geworden. Het feit, dat de minister van Volksvoorlichting en pro- poganda, dr. Joseph Göbbels, in het hoofd orgaan der Partij, den „Völkischer Beobach- ter" een hoofdartikel van drie kolommen heeft gewijd aan de koffie, is karakteristiek voor de huidige situatie, maar typeert nog verrev/ëg niet den omvang van het koffie- vraagstuk in Duitschland. De partijpers heeft het op de sentimenteele manier geprobeerd, die op het Duitsche volk ten allen tijde vat heeft gehad en zij stelde ronduit de vraag: Duitsche man, Duitsche vrouw, zijn de remilitarisatie van het Rijn land, de ophouw van de weermacht, de groot ste militaire luchtvaart en een machtige oorlogsmarine, Duitsehland's economische on afhankelijkheid, Oostenrijk, de Sudeten, Me mel, Bohemen en Moravië U niet waard, dat ge een paar koppen koffie per dag minder drinkt? Natuurlijk is elke Duitsche man en ook elke Duitsche vrouw gaarne bereid om daar volmondig „ja" op te zeggen. Maar voorloopig begijpt men niet goed, wat dat allemaal met de koffie te maken heeft en zoo- dra u een Duitscher aan 't woord laat komen, is zijn eerste vraag: „U laat zeker uit Neder land koffie komen?" De politie in actie. Zelfs de politie houdt zich op het oogenblik bezig met het koffieprobleem. Toen de boter nog niet gedistribueerd werd en het publiek nog niet aan de eierenschaarschte gewend was waren te allen tijde een paar Schupo's be reid om de wacht te houden bij de file voor winkels, waar een bescheiden voorraad dei- genoemde levensmiddelen in kleine porties werd uitverkocht. Met de rijen van koffielus- tigen, die zich voor bepaalde winkels opstel len, heeft de Schupo geen medelijden meer. Hij'gaat naar binnnen, controleert de bood- schappentasschen van de dairies, die zich aan de toonbank verdringen en wee haar, die eenige zakjes koffie in verschillende winkels veroverd heeft! De „gehamsterde" waar wordt meedoogen- loos onder degenen, die buiten wachten, gratis uitgedeeld en daarbij blijft het niet: de be treffende winkelier krijgt order zijn winkel voor eenige uren te sluiten, want hoe hij t klaar speelt is z ij n zaak hij moet ervoor zorgen, dat zich geen queue vormt, welke im mers in strijd is met de waardigheid en het aanzien van het nieuwe Duitschland. In de Nederlandsche bladen vindt men op het oogenblik vrijwel dagelijks het slag woord: „Hamstert tijdig!" De ironie van het lot wil, dat tenminste wanneer we ons niet vergissen een groote koffiefirma van deze leuze de primeur heeft gehad. In Duitsch land denkt men over zulke dingen heel anders. Reeds tal van vrouwen, die voor een koffie- winkel in de rij stonden, zijn per politieauto naar huis gebracht, waar bekwame speurders volgens alle regelen der kunst alles onderst boven haalden en wee degene in wier woning koffie aangetroffen werd! Haar teer gekoes terde voorraad werd zonder pardon in beslag genomen en volgens de kranten zal ze er wel meer van hooren. Brazilië, het meest gehate land. Een merkwaardig politiek aspect van het koffieprobleem is wel dit, dat men Brazilië op het oogenblik het land zou kunnen noemen, dat na Rusland in Duitschland het meest en vooral het oprechtst wordt gehaat. Ook de „man van de straait" weet zoo langzaam aan, dat Brazilië de groote koffieleverancier dei- wereld is en aangezien er in het Derde Rijk op het oogenblik een nijpend koffietekort be staat, ligt- het voor eenvoudige geesten voor de hand, dat de democratie een nieuwe ver metele poging waagt om de dictaturen dwars te zitten. Degene ,die bij tijd en gelegenheid eens zijn licht opsteekt bij de groote, beter geïnfor meerde bladen, zooals er gelukkig ook in 't Derde Rijk nog eenige bestaan, gelooft in het eerste moment misschien aan een zetfout, wanneer hij in de statistieken van de rubriek handelsberichten constateert, dat Bremen en Hamburg over koffievoorraden beschikken, welke die der West-Fransche havens, de grootste koffieopslagplaatsen van Europa, naar de kroon streven. Die statistieken komen echter regelmatig terug en op den duur is het moeilijk, aan een zetfout te blijven gelooven. Informeert men nader, dan hoort men praten over vrijhavens, over het steeds meer drukkende gebrek aan deviezen, over de mogelijkheid om de onver bruikte Duitsche koffievoorraden in deviezen- rijke landen te loozen en wanneer de hier geschilderde nieuwsgierige dar. bovendien nog berichten onder de oogen krijgt over omvang rijke leveringen van industrieele producten aan den grootsten staat van Zuid"-Amerika, dan koestert hij tenminste geen wrok meer tegen Brazilië, wanneer zijn vrouw hem ont haalt op pepermuntthee in plaats van koffie. Een ongelegen oogenblik. Het koffieprobleem komt des te ongelegener, nu het nationaal-socialistische bewind zij 't dan ook zonder de lijnen van geleidelijk heid der orthodoxe economie te volgen, maar wat weet de eenvoudige burger daarvan? een uitgesproken hoogconjunctuur bewerkt heeft en verscheidene categorieën een ruim toereikend inkomen genieten. Deze menschen hebben natuurlijk de neiging om hun levens standaard met hun hooger inkomen in over eenstemming te brengen. Dit komt in de eerste plaats daardoor tot uiting, dat er meer vraag bestaat naar duurdere levensmiddelen en genotmiddelen. Terwijl het Derde Rijk reeds in onvoldoende mate in staat is de behoefte aan levensmid delen te dekken, ontbreken genotmiddelen, die groobendeels met behulp van deviezen buiben grenzen aangekocht moeten worden, al meer en meer. De huidige anti-tabaks-campagne, welke voor een zeer groot deel der mannelijke jeugd een absoluut rookverbod beteekent en verder niet weinig leden dei- geüniformeerde partij- formaties een vérgaande matigheid oplegt, is op zijn minst evenzeer een deviezenkwestie als een middel ter bevordering der volksge zondheid. De Duitsche economische leiding staat tel kens en telkens weer voor de moeilijke vraag, of zij de bescheiden hoeveelheid beschikbare deviezen zus of zoo zal gebruiken. Dat zij dan dikwijls haar keuze laat vallen op ijzer en staal, behoeft men heusch niet alleen op te vatten als een voorliefde voor de symbolen der onvergankelijke Germaansche oerkracht. (Nadruk verboden). «EU PIPOGGAMMA VRIJDAG 28 APRIL HILVERSUM I, 1875 en 415.5 M. Algemeen programma, verzorgd door V de KRO. 8.009.15 Gramofoonmuziek (ca. 8.15 Berich ten) 10.Gramofoonmuziek 11.30 Bijbelsche causerie. 12.Berichten 12.15 Gramofoonmuziek 12.20 KRO-orkest (12.501.00 Gramofoonmu ziek) 1.45 Gramofoonmuziek 2.Orgelconcert en gramofoonmuziek 3.Cellovoordracht met pianobegeleiding (3.153.30 Gramofoonmuz.) 3.45 Paul WijnappePs strijkensemble (4.154.45 Gramofoonmuziek). 5.30 Gramofoonmuziek 6.00 6.20 Land- en tuinbouwcauserie. 6.25 KRO- Melodisten en solist (ca. 6.30 Berichten). 7. Berichten 7.15 Sociale causerie 7.35 Gramofoon muziek 8.Berichten ANP 8.10 Revue-uitzen ding 9.15 Radio-luisterwedstrijd 9.45 Gramofoon muziek 10.30 Berichten ANP 10.40 KRO-Melo- disten en solist 11.2012.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM n. 301.5 M. 8.00 VARA 10.00 VPRO 10.20 VARA 12.00AVRO 4.— VARA 7.30 VPRO 11.00—12.00 VARA 8.00 Gramofoonmuziek (Om 8.16 Berichten) 10.Morgenwijding 10.20 Zang en piano 10.50 Declamatie 11.10 Gramofoonmuziek 11.30 Esme ralda. 12.De Palladians (Om 12.15 Berichten) 12.45 Gramofoonmuziek 1.AVRO-Amuse- mentsorkest 1.45 „Zij wier stemmen verstom den", causerie (met gramofoonplaten) 2.30 Viool en piano 2.55 AVRO-Amusementsorkest en so liste (opn.) 3.30 AVRO-Dance-Band en Miff Ferrie's Jakdauz 4.Gramofoonmuziek 4.30 Viool en piano 5.Voor de kinderen 5.306.00 Orgelspel. 6.05 Gramofoonmuziek 7.VARA- Kalender 7.05 Causerie „Waarheen in onze va- cantie" 7.23 Berichten ANP 7.30 Reportage 7.40 Cursus „De Beginselverklai-ing van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme" 8.Friesche wïjdingsdienst 9.Uitzending ge wijd aan Kennemerland 9.30 De Ramblers 10. Gramofoonmuziek 10.30 Berichten ANP 10.40 Avondwijding 11.Pianovoordracht 11.30 Jazz muziek (gr.pl.) 11.5512.00 Gramofoonmuziek. DROITWICH. 1500 M. 10.30 Harry Fryer's orkest 11.05 Orgelconcert 11.35 Maurice Winnick's Band 12.20 „Empire Exchange", causerieën 12.35 Het Catterall-kwar- tet. 1.20 Gramofoonmuziek 1.35 Stedelijk Politie- orkest van Sheffield 2.20 Sportreportage. 2.30 Gramofoonmuziek 2.50 Voor amateur-filmers 3.05 Gramofoonmuziek 3.20 Radiotooneel 4.05 Sportreportage. 4.20 Pianoduetten. 4.50 Het Leg- giero-kwintet. 5.20 Berichten 5.45 Swing muziek (gr.pL) 6.05 Parlementair overzicht 6.20 Het L. N. E. R.-orkest 6.50 Orgelspel 7.20 Pianovoor dracht. 7.35 Radiotooneel 8.20 Berichten 8.45 Causerie „The Budget". 8.55 BBC-Northern Ire- land-orkest. 9.50 Het Bridgewater harpkwin- let. 10.20 Declamatie 10.35 Eddie Carroll's Band- 10.50 Gramofoonmuziek 11.1011.20 Berichten. RADIO-PARIS, 1648 M. 8.en 9.Gramofoonmuziek. 10.20 Bailly- orkest. 11.30 Zang. 12.25 Jean Granger's orkest 1.35 en 3.40 Gramofoonmuziek 4.05 Vioolvoor dracht. 4.25 Het Loewenguth-kwartet. 6.20 Jane Evrard's damesorkest. 7.50 Radiotooneel. 9.50 Gramofoonmuziek 10.2011.50 Nachtconcert. KEULEN, 456 M. 5.50 Gramofoonmuziek 6.30 en 7.50 Hermann Hagestedt's orkest. 11.20 Het Landesorkest Roer- Nederrijn 12.35 Omroepkleinorkest. 1.302.20 Populair concert 3.20 Danziger Landesorkest, Schupo-orkest en solist. 6.20 Leo Eysoldt met zijn orkest en solisten 9.50 Omroeporkest en solist. 10.20 Otto Fricke's orkest, Schrammel-duo en solisten 11.202.20 Nachtconcert. BRUSSEL 322 M. 11.20 Gramofoonmuziek 11.50 en 12.30 Om roeporkest 12.501.20 Gramofoonmuziek 4.20 Het Vlanara-Trio 6.20 en 7.20 Gramofoonmuziek 7.23 Het Vlanara.-Trio en vocale solisten. 8.20 Omroepsymphonie-orkest en soliste. 10.0010.20 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 M. 11.20 Gramofoonmuziek 11.50 Radio-orkest en gramofoonmuziek 12.30 Radio-orlcest 12.501.20 Gramofoonmuziek 4.20 Max Alexys' orkest. 5.50 Gramofoonmuziek 6.05 Pianovoordracht 6.35 Gramofoonmuziek 7.20 Militair orkest, radio tooneel en causerie. 9.30 Cabaretprogramma 10.1510.20 Gramofoonmuziek. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 7.35 Het Parijsch instrumentaal kwintet. 8.20 Gramofoonmuziek 8.35 Stedelijk symphonie-or- kest van Ltibeck en solisten (opn.) 9.20 Berich ten. 9.50 Viola da gamba en cembalo 10.05 Be richten 10.2011.20 Otto Fricke's orkest en so listen (opn.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 7