over bruggen in de hoofdstad D! EEN VERHAAL* Goed geslaagde _zwem- en roeikampioenschappen Litteraire Kantteekeningen. Het bruggenkruispunt Reguliers grachtKeizersgracht. faillissementen. Door de Arrondissements-Rechtbank te Haar lem zijn de volgende faillissementen uilgespro ken op Dinsdag 25 April 1939. J. van Egmond. winkelier, thans zonder beroep, wonende te Haarlem, Vergierdeweg 255; Curator Mr. F. van Blerkom te Haarlem. C. Hupkèns, reiziger, wonende te Haarlem, Overtonstraat 47: Curator Mr. J. van der Hoe ven te Haarlem. Jan Prins, caféhouder, wonende te IJmuiden, gem. Velsen, Bik en Arnoldkade 1; Curator Mr. B. Slingenberg te Haarlem. M. Strijder, vrachtrijder, wonende te Sant poort, gem. Velsen, Kerkweg 48; Curator Mr. E. van Tuinen te Driehuis, gem. Velsen. Rechter-Commissaris in al deze faillissemen ten Mr. S. J. Pit te Haarlem. Wegens gebrek aan actief werden opgeheven de faillissementen van: Jan Dijkstra, koopman in vaste goederen, wo> nende te Haarlem, Zonnebloemstraat 36; Cura tor Mr. W. G. J. Veenhoven te Haarlem. J. E. E. Metscher, openbare koopvrouw, vroe ger wonende te Zandvoort, thans zonder be kende woonplaats; Curator Mr. G. Seret te Amsterdam. De handelsvennootschap onder de firma P. Haan en Zn., papierhandel, wonende te Haarlem, Dr. Leydsstraat 8; Curator Mr. D. de Jong te Haarlem. C. Sch.ee.rman, tuinder en koopman, wonende te Beverwijk, Heemslcerkerweg 242; Curator Mr. J. O. Baron te Beverwijk. Op grond van verzet werd op 25 April 1939 vernietigd het faillissement van W. G. Bruynen, houder van een garagebedrijf, wonende te Lisse; Curator Mr. J. E. Goudsmit te Hoofddorp, gem. Haarlemmermeer. Na verzet tegen de eenige uitdeelingslijst is geëindigd het faillissement van Cornells Pruy- ser, destijds administrateur en directeur van Naamloooze Vennootschappen, wonende te Vo gelenzang, gemeente Bloemendaal; Curator Mr. L. V. Hoog te Haarlem. Een ander kijkje op hetzelfde kruispunt Reguliersgracht Keizersgracht. De oude vier van Hoïlandia (Batavia) die Storm v. 's Gravesande sl. (Van een Indischen medewerker.) lat de belangstelling voor sport in Indië zich in stijgende lijn beweegt en dat ditzelfde ook gezegd kan wor den van de prestaties op sportgebied, is bij de belangrijke wedstrijden van de laatste dagen weer eens bewezen. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de Indische zwemkampioen- schappen, in de bergstad Bandoeng gehouden en voorts aan de roeikampioenschappen van Java, ditmaal te Batavia georganiseerd, Geweldige belangstelling bestond er voor de zwemwedstrijden te Bandoeng, wat overigens niet onverwacht was. Immers Bandoeng is een geliefd vacantieoord, waar velen gaarne gedu rende de Paaschdagen eenige verkoeling gaan zoeken, waarbij dan de zwemwedstrijden als een speciale attractie dienen. Van alle oorden van Java waren de zwem mers en zwemsters naar Bandoeng gekomen. De eenige, die, helaas wegens ziekte, ontbrak, was de in Nederland ook welbekende schoonspringer Haasman, die immers in 1936 Nederland bij de Olympische Spelen heeft vertegenwoordigd. Zijn niet uitkomen was voor Batavia een ver lies. Nu was de eerste prijs bij het waterpolo- tournooi de eenige kampioensmedaille, die te Batavia terecht kwam. Voor Bandoeng zelf, wat het een groote dag. De vertegenwoordigers van de bergstad speel den in alle nummers een rol van beteekenis. De vertegenwoordigers van Soerabaja namen twee prijzen mee naar de Krokodillenstad, Ma- lang moest zich met een enkelen prijs tevreden stellen. Het zal in Nederlandsche zwemkringen zeker met voldoening vernomen zijn, dat Piet Stam eindelijk weer in vorm is gekomen. Na zijn verblijf voor de Olympische Spelen in Neder land, kwam hij geheel uit vorm in Indië terug. Wel nam hij verder regelmatig aan wedstrij den deel, doch de resultaten waren matig. Thans heeft hij zich echter weer geheel de oude getoond, ja hij is zelfs in beter conditie dan ooit. Zijn fraaiste prestatie was het zwem men van de 100 meter borstcrawl in 59.6 sec., waarmede hij dus het record van Hoving aar dig heeft benaderd. Gaat hij verder met zich op dit nummer te specialiseeren, dan is hij in staat zijn tijd aanzienlijk te verbeteren en een zwemmer van wereldklasse te worden. Hij deed echter te Bandoeng nog meer! Hij won n.l. ook de 400 en wel in 5 min. 14.5 sec., waarmede hij het Indische record aanzienlijk verbeterde/Voorts won hij de 1500 M. in 22 m. 29.2 sec., wat slechts 2 seconden boven het In dische record is. Hij hielp bovendien mee, zijn vereeniging de 4 maal 200 M. estafette en de 20 maal 50 M. te winnen en bovendien men ziet dat hij zijn tijd goed heeft besteed! - speelde hij twee uitstekende partijen water polo: tegen Oost Java en Batavia. Het is te hopen, dat hij in de toekomst 'wat minder hooi op zijn vork zal nemen en zich dus wat meer zal gaan specialiseeren. kampioen van Java werd. Cohen Vim* Citroen, Luiking en ter Braake (b.) J' Op de 100 M. heeft hij nog waardige tent standers. No. 2 op dezen afstand B tS," maakte een tijd van 1 min. 1.2 sec doèl, K dezen afstand reeds in 1 min Als.ik U verder vertel, dat de tfffÏÏÏ juniores over de 100 M. waren- 1 min i 1 min. 4.4 sec. en 1 min. 5 sec. dan bljjKï dat men op Java goede krachten heeft Een andere prestatie, die zeker de aandjtht zal trekken, is de 100 M. rugslag van Jam® 1 min. 9.9 sec., wat dus slechts [1.3 sec w? het record van Schetter is. Jansen komt ev™. als Stam, uit Bandoeng, doch hij was tot k ver een volkomen onbekende in de zwemmns Thans staat hij echter natuurlijk midden de belangstelling. a Van het zwemmen der dames valt te vermei den, dat Mej. Gabriels op de 100 M russla het oude record van Poppy le Roy verbeterd heeft (zij bracht het op l min. 216 sec en dat Mej. Andrée Wiltens op de 200 M school slag een nieuw Indisch record van 3 min 176 maakte. Hiermede heb ik hét voornaamste van de zwemkampioenschappen verteld. Ook te Batavia heeft de watersport eenige dagen hoogtij gevierd! Daar werden nl de roeikampioenschappen van Java gehouden waaraan werd deelgenomen door de Bata- viaansche vereeniging Hoïlandia, die de wed strijden organiseerde, voorts door Brantas uit Soerabaja, door Kali Baroe uit Semarang. en door een oude vier uit Singapore, die er dus 'd internationaal karakter aan gaf. De wedstrij den werden gehouden op het Priokkanaal, waar men een volkomen rechte baan van 2 K.M. had uitgezet. de venijnige wit met zwart en rood en gele verkiezingsborden, die in deze dagen ook dit oude stadsdeel ontsieren, spreek ik maar niet. W. v. d. T. Dienstplichtige verongelukt. SOESTERBERG, 26 April. Vanochtend is bü het vliegkamp Soésterberg de dienstplich tige soldaat De Beer om het leven gekomen. De Beer sprong van een tractor, welke een radiowagen voorttrok. Hij viel en kwam onder den wagen terecht. De ongelukkige kreeg een der wielen over het hoofd, waardoor de dood onmiddellijk intrad. Het stoffelijk overschot is naar het hospi taal vervoerd. Sport in Indië. Merkwaardige prestaties van den zwemmer Stam Het is natuurlijk altijd moeilijk con van een mooie stad te zeggen Amsterdam is een mooie stad waar zich het mooiste, het allermooiste punt ervan bevindt, en bo vendien zal de een dit weer mooier en de ander dat mooier vinden. Maar over het al gemeen staan de grachten, de grachten met hun gevels en de grachten met hun bruggen, toch wel heel erg in de gunst bij Amsterdam mer. zoowel als bij provinciaal daarmee is niets beleedigends bedoeld, maar Amsterdam is nu eenanaal de grootste stad van ons land en bij buitenlander. Hoeveel bruggen telt Amsterdam in totaal? Ik zou ze niet graag willen tellen, en boven dien zou ik er allicht -eenige tientallen van overslaan, aangezien men, volgens het oude liedje, „aan een boc-m zoo volgeladen, èèn of twee pruimen toch niet mist". En op de honderden bruggen, die Amsterdam bezit, en die het maakten tot het „Venetië van het Noorden", maken tien of twintig minder nu niet zoo'n groot verschil, maar men moet dan natuurlijk niet juist een paar van de mooiste vergeten, of dat punt, dat dan ge woonlijk doorgaat voor „één van de mooiste van Amsterdam", namelijk het kruispunt van de Reguliersgracht en de Keizersgracht, waar niet alleen de grachten zelf zoo mooi zijn als nergens anders, met hun rustig donkergroen water, waarin zoo af en toe een paar eenden zich voortroeien met gestadig op de maat knikkende koppen; maar van waar men ook. staande op één van de drie bruggen, die toegang geven tot beide grachten, de ééne kant de Keizersgracht en naar de andere de oude Reguliersgracht afkijkende, het groot ste aantal bruggen van Amsterdam bijeen kan zien. Het zijn er elf, de drie, die al ge noemd worden, dan over de Reguliersgracht nog één in Nooiöelijke richting, naar het Thor-beckeplein loe als men goed kijkt, ziet men onder de boom en nog juist het grijze standbeeld van Thorbecke schemeren, en drie in Zuidelijke en over de Keizersgracht twee in Oostelijke, over de Utrechtsohestraat en langis de Amstel, en twee in Westelijke rich ting. En het verheugt zich ook nog in een ander soort van beroemdheid, want een groot deel van de adspirant-automobilisten van Ain- leeren op deze smalle bruggetjes, die zich op zoo'n ingewikkelde manier spannen over het mooiste Amsterdamsche grachtenkruispunt, de knepen van het vak. Soms kan men ze er 's Zondagsmorgens al tamelijk vroeg zien tobben en ik weet niet hoe het met de rij examens is, maar het zou me niets verwonde ren, als het zonder fouten „nemen" van dit bruggensamenste. een aardige stap in de richting van het rijbewijs beteekende En dat hebben de oude bruggetjes, die nu al zeker twee, drie eeuwen lang de verbin ding vormen tussehen vier grachtkanten, in vroeger jaren toch zeker nooit gedroomd. Van De bruggen over de Keizersgracht zijn van het gangbare soort, breed en laag, er rijden trams over, behalve bij de Amstel en hoewel ze mooi zijn, al was het alleen omdat ze deel uitmaken van één van Amsterdam's mooiste grachten, zijn ze op zichzelf niets bijzonders. Het is de omgeving, die ze indrukwekkend maakt, de hooge, zware boomen, die zich spiegelen in het donkere grachtenwater, de oude gevels, die in dezen tijd, nu er nog geen groen aan de boomen is. en alleen de blad- knoppen met den dag zwellen en beter zicht baar worden aan de takken, nog duidelijk te zien zijn, maar die later in het jaar geheel verborgen zullen zijn achter de groene pruike- bos van de boomen aan den waterkant. Maar de kleine, hooge, ronde boogbrug- getjes over de Reguliersgracht met zijn prachtige oude geveltjes en zijn vriendelijke uitziende, maar ongemakkelijk loopende kleine straatsteentjes, zijn eenig. Ze zijn vól kernen rond en samen met hun weerspiege ling in het water vormen ze een cirkel. Als men op één van de bruggetjes een beetje een goed punt uitzoekt en men kijkt dan het verdere grachtje af, dan ziet anen al die kl-eine, sierlijke ronde bruggetjes met hun weerspiegelingen achter elkaar liggen, en bij het kruispunt van Reguliers en Keizersgracht waar er dus twee liggen en de breedere brug over de Keizersgracht op drie overeenkomstige ronde bogen rust, is het, als het kan nog mooier. Zc-o schijnen ten minste de paar groengekopte eenden, die geregeld op deze hoogte in de grachten rond zwemmen er ook over te denken ze drijven scans uren lang bij dit drietal bruggen rond, koesteren zich in het zonnetje, als dat er is, en trekken zich bitter weinig aan van de meeuwen, die in grijswitte zwermen boven hun hoofd zwieren en elkaar krijschend de stukken brood be twisten, die bewoners of voorbijgangers voor hen op' den walkant leggen. Een enkele maal gaat er een boot door de grachten en dan breekt het water aan stuk ken en de mooie ronde weerspiegelingen wringen zich in duizenden bochten en het duurt wel een kwartier eer alles weer païs en vree is, de eenden weer verder kunnen domme len, de boomen de vorderingen van hun knoppen kunnen bekijken in het water en de weggevluchte meeuwen zich weer kunnen werpen op het brood aan den kant. Ook des avonds laat of 's nachts tuft er wel eens een boot door de stille grachten en 't is net of het dan nog langer duurt, eer alle storend lawaai zich gelegd heeft en de grachtenstilte weer volkomen heerscht. Zco beroemd is dit ..punt van de tien brug gen" in Amsterdam, dat de touring-cars met vreemdelingen er 's zomers voor stil staan, opdat de chauffeur of de gids de lof kan zin gen van dit schoonste punt van Amsterdam. Aldous Huxley: Ideaal en werkelijkheid. Uitgeverij Contact, Amsterdam. Vermoedelijk is men er sedert Adam's val van overtuigd geweest dat aan de wereld, zoo als die daar lag, wel iets te verbeteren valt en dat de werkelijkheid niet geheel en al aan een gesteld ideaal beantwoordde. De grootste denkers aller tijden hebben getracht de ver beteringen, die zij noodig achtten, te formu leeren en de wegen aan te wijzen, die zij meenden dat bewandeld moesten worden om ertoe te geraken. Dat desondanks de wereld nog niet erg opgeschoten is, kan dien wijs- geeren en stelsel bouwers niet ten kwade ge duid worden: zij meenden het zonder onder scheid allen goed en alleen door de oneindige verschillen tussehen individuen en massa's kon de heilstaat waarin voor ieder, zonder uitsluiting, het geluk voor het grijpen lag, niet bereikt worden. Men kan van meening zijn dat zulk berei ken volkomen buitengesloten geacht moet worden en toch een diepe en ernstige belang stelling koesteren voor de inzichten en ideeën van die voorname geesten, welke zich de eeuwen door hebben bezig gehouden met het zinnen op middelen, die de wereld althans iets van het begeerde geluk zouden kunnen ver schaffen. Al staan we dan ook dadelijk weer voor de moeilijkheid, dat zoo vaak wat de een begeert voor een ander een ongeluk beduidt. Er is juist in dezen tijd een behoefte zich met deze dingen bezig te houden en de Hol- landsche vertaling van een denker als Aldous Huxley lijkt mij een opbouwende en inzicht gevende lectuur. Niet om het met alle inzich ten, die van hèm zijn, eens te wezen of om in zijn boek een „leiddraad naar een betere we reld" te zien, doch om door zijn groote en samenvattende kennis een breeder kijk op de moeilijkheden, waarin onze eigen tijd geraakt is, te verkrijgen of, zoo aanwezig, dien te ver diepen. Zelf noemt hij zijn boek een „onderzoek naar het wezen van onze idealen en naar de middelen tot hun verwerkelijking" en geeft daarmee uitmuntend het waardevolle weer dat Linker pijl zwart, rechter pijl rood Linker pijl re echter pijl voor den individueelen mensch waardevols in zijn werk aanwezig is. In die beperkende om schrijving van het „begin bij Uzelf" herkent men een strooming van den laatsten tijd, die waarschijnlijk Huxley's sympathie heeft. „Er zijn er die gelooven - en in den hui- digen tijd is dit geloof zeer in trek dat de weg naar een betere wereld die der economi sche hervormingen is. Voor sommigen is de kortste weg naar den heilstaat militaire over winning en de opperheerschappij van één be paald volk; voor anderen is het de gewapende revolutie en de dictatuur van één bepaalde klasse. Zij allen denken voornamelijk in cate gorieën van maatschappelijke structuur en organisatie. Er zijn echter anderen die het vraagstuk van den tegenovergesteld en kant benaderen, en gelooven dat de gewenschte sociale veranderingen de meeste kans van slagen hebben als men de menschen, die de maatschappij vormen, verandert. Van hen die zoo denken zweren sommigen bij opvoeding, enkelen bij psycho-analyse, anderen bij „prak tisch idealisme". Daarentegen zijn er ook weer, die gelooven dat zoo'n „bekeering des harten" niet zonder bovennatuurlijke hulp kan plaats vinden. Terug naar de religie, zeggen zij. On gelukkiger wijze kunnen zij het er niet over eens worden naar welke religie." Voor Huxley en voor hoeveel anderen niet onder onze tijdgenooten bevindt de' menschheid zich op den terugweg. De techniek is snel vooruitgegaan maar heeft ons slechts de middelen verschaft om des te sneller ach teruit te gaan in menschelijkheid. „Hoe kan die teruggang, die wij meemaken en waarvoor wij allen min of meer aansprakelijk zijn, wor den gestuit en gekeerd? Hoe kan de bestaande maatschappij worden omgebouwd tot de ideale samenleving, waarvan de profeten ge tuigden? Hoe kan de massa der menschen eenerzijds en de kleine groep der eerzuchtigen onderzijds gebracht worden tot die geestelijke onafhankelijkheid, zonder welke wij er nooit in zuilen slagen een betere samenleving op te bouwen?" Dit zijn, zegt Huxley, de vragen die ik in dit boek zal trachten te beantwoorden. In den loop der eeuwen zijn er meer ge weest die op die vragen een antwoord gegeven hebben, zonder dat hun antwoord het dui zendjarig rijk deed ontstaan. Doch nimmer is de kracht- van een welgezind woord van een denker op een haar na juist berekend kunnen worden. Wel heeft het wijsgeerig en onbaat zuchtig woord van een enkeling vaak het den ken en doen van een massa, een stam, een volk beïnvloed. Het is niet denkbaar dat in een strijd om zuiver-materieele belangen het woord van den wijsgeer van acuut belang is of in staat dien strijd te beslechten. Maar in den strijd, die, nu nog sleepend en achterbaks, straks misschien fel uitbarstend en openbaar, in de wereld gestreden wordt, zijn op duivel- sche wijze tussehen de materieele belangen ook ideologische motieven verstrengeld ge raakt. Motieven en begeerten, die meer op het terrein van den wijsgeer dan op dat van den commercieelen econoom liggen. In het boek van Huxley zal men van beiden vinden en de wijze waarop hij de idealen en begeerten der menschen van heden beschouwt maakt zijn boek tot hoogst interessante lectuur, die in ieder geval het inzicht kan verhelderen, waar mee men de problemen, het doen en denken van vandaag en in onze onmiddellijke omgeving tracht te benaderen. Een goed boek. J. H. DE BOIS. De sterke Indische zwemmer Piet Stam met zijn vader, die als zijn trainer optreedt. De wedstrijden mochten zich in een schier overweldigende belangstelling verheugen. He; was op den overigens altijd vrij drukken Priokweg ditmaal wel buitengewoon druk, zoo- dat men zich, indien men zich de bergen op den achtergrond weg dacht en de temperatuur iets lager geweest zou zijn, bij een wedstrijd op den Amstel zou hebben kunnen wanen or aan de finish op de Boschbaan. De tribune kon de vergelijking met die aan de Boschbaan wel niet doorstaan, maar ze werd er niet te minder om gewaardeerd. Ook hier volgden tal loos vele auto's en fietsen de verschillende races. Alles klopte als de bekende bus, de organi satie was perfect. De wedstrijden waren een bijzonder succes voor de organiseerende vereeniging daar ae heeren van Hoïlandia, in alle vier de nummer?, waarin ze startten, als eerste door de umsn gingen. Vooral het hoofdnummer, de oude vier, was een prachtig succes. De ploeg van Hollandiu won in recordtijd en wel 7 min. 24,8 sec. t>e bestond uit de heeren Mr. L. ter Braake v^oeg' Mr. H. E. Luiking, P. J. Citroen, W. A. P-F- Storm van 's Gravenzande (slag) en Mr. M. Th. Cohen Stuart, stuurman De siag, Storm van 's Gravenzande, is ae oud Tritonees. die zijn sport in Indie t.ouw gebleven is. Nadat deze ploeg eerst opjne tuigende wijze van Soerabaja had kwam ze in den eindstrijd tegen Sjnga||.. Dit werd een der fraaiste races, die men in Indië heeft gezien. Hoewel Hoïlandia fl een uitstekenden start de leiding nam. wa de ploegen op 1500 M. precies spraken de capaciteiten van den ou~m. tionalen slagroeier een woordje mee - Hij de het tempo geweldig op en met arw ten voorsprong werd ae overwinning oen Den vorigen dag hadden Storm en c de oude twee gewonnen. j q

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 8