KREYMBORG VELSEN IJMUIDEN SCHUDT UW LEVER WAKKER Wijziging motorrijtuigenbelasting." WEERBERICHT Discussies over autovervoer van personen. Drama op politiebureau berecht. PMTVËRG 2" APRIL' 1539 EERSTE KAMER helangwelcfcendste dS, „van s" Kiïchiend was misschien wel, haar tjjftig 8®f nitmaai verrichtten njksveld- jewatms k en njet, gelijb; anders, mili- Tyachters dez ning ln de wereld al niet Uiren: w». brengen, want waarschijn- ®etïfe,S>iiziging het ..décor" var Önaat_samen=net sew"!" onze ter door de regeering versterking van J,e s',7hpï ontwerp, dat verdubbeling met E" .„hrenit van de motorrijtuigenbelas- «Jmover het betreft voertuigen op tins v „„hanische wijze voortbewogen dan van benzine. Daardoor is ook de ®et *5ÏKer bij, wat de heer v. Voorst wtgastracne de heer v. Cit- wV?fol niet aanstond. Laatstgenoemde W.11* Hit over de nieuwe ongelijkheid, mschapen wordt op fiscaal gebied b TU-.ai.Qutn'K en o.a. Diesel-mo- (ohrieken want die vallen niet onder ioretul 't het v00rstel eigenlijk ai iEZ\ „ieiinop het stuk van de coördinatie ffn het verkeer! wat hij niet juist achtte), TLnrts op zijn Machtenlijstje voorkwam terwS'ÏÏriue man met een Diesel-auto bena- d,tieJnrdt Het een en het ander bestreed Wilde, die betoogde dat bijkans •WS kleine man er iets anders - indien E als een gewone benzine-auto op na r 7 Men had hier te doen met een recht- ïïi'jbelastingregeling, welke juist haar kriigen voor men zich nader met V'er? en vervoerscoördinatie zou bezig hoeden De heer de Zeeuw (S.D.), die gaarne Smteliike (Diesel)-ondernemingen vnj- Sbad gezien, beval aan thans op andere |-f aan de® toch reeds zwaar belaste ge- Sten ten "oede te komen door een deel van SwegeSt der gemeenten te laten profi- wren van het RUksverkeei-sfonds, maar dat Se volgens den Minister bij deze wet met Ei Naar aanleiding van een rekest van de Kersche tram wees hij er nog op dat deze rS een ton meer belasting zal moeten mn betalen, maar als de Dieselauto's net zoo Saai belast zouden worden als de benzme- S's ware het VA ton geweest. 7hït ging het ontwerp er door, met aan- iSeniiis van het tegen der nat. soc. fractie, Sr woordvoerder Mr. v Bönninghausen o a. 3 aaed had over 't feit, dat men thans de ni^el-industrie gaat belemmeren en dat het toch reeds zoo zwaar belaste motorverkeer nu nog meer zal aioeten bloeden. TWEEDE KAMER zulk een toevoeging valt een zee van ellende te verwachten, dank zij spitsvondige juridische ontduikingen. Minister v. Buuren was het met dezen spreker eens. Iets anders is, dat hij in den algemeenen maatregel van bestuur straks iets zal willen opnemen in den geest van hetgeen Prof. Diepenhorst beoogde. De heer Diepenhorst, die met het gilde van de advocaten wel eenigermate op de hoogte is, mefent dat de kans dat deze straks als kraaien zullen afvliegen op de mo> gelijkheid om de bepalingen te ontduiken, even groot is bij het systeem van den Minister als bij aanneming van 't amendement, dat er met 4125 doorging. Tegen waren de socialisten, commu nisten, nat. socialisten en enkele katholieken. De heer v. Braambeek stelde een wijziging van artikel 9 betreffende de samenstelling van de ad- viseerende bedrijfscommissie voor ten einde daarin ook de spoor- en tramwegen alsmede de werknemers en de reisvereenigingen vertegen woordigd te krijgen.De Minister achtte dit niet gewenscht, kon echter wel accoord gaan met een amendeeringsvoorstel van Ir. Bongaerts (R.K.) waardoor de bedrijfscommissie „advies commissie" zal worden en tevens het artikel re dactioneel nog iets anders zal luiden t.a.v. haar positie en samenstelling. Excellentie v. Buuren nam dit over en. verklaarde nog (zulks in ant woord aan den v. d. Ebels) dat het niet ge wenscht was dwingend voor te schrijven, dat werknemers in de commissie een plaats moeten krijgen. Dit laatste achtte de heer v. Poll (R.K.) wel aanbevelenswaardig. Het vervolgens weer laten vervallen van vertegenwoordigers van de reisvereenigingen kon 's Ministers bezwaar te gen het imperatieve voorschrift, zooals de S. D. afgevaardigde het wenschte, niet wegnemen. Na de socialisten en communisten gaven eenige katholieken alsmede de anti-revolutionair Smeenk hun stem aan 't amendement, dat met 3036 werd verworpen. Het artikel kwam er met 4323; met de socialisten en communisten stemde de heer Krijger (C. H.) tegen, die voor heel de commissie niets voelde en verklaard had geen traan te zullen laten als ze uit de wet zou verdwijnen. E. v. R. Drie amendementen behandeld. Op een nader te bepalen dag mag de commu. nist De Visser den Minister van Buitenlandsche Zaken interpelleeren over en in verband met het Hegeeringsbeleid in het licht van den interna tionalen toestand. Aldus besloot de Kamer z.h.st. op voorstel van den President. Hierna ging het debat, over het W.A.P. (Wetsontwerp Auto- Personenvervoer) weer verder. De nat.-soc. Woudenberg en de communist De Visser, die be weerden dat het voorstel er op uit was de spoor wegen te bevoordeelen, waren de eenige felle opposanten. Daarentegen kreeg de Minister van den spoorwegkampioen v. Braambeek (s.-d.) warmen steun al vond hij, die o.m. waarschuwde tegen het gevaar van vernietiging van het spoor, weg-kapitaal, dat de Minister zijn goede hart te genover den Bond van Bedrijfsautohouders nog we! heel luid had laten spreken. Mr. Diepenhorst (a.-r.) wees er op, dat terug keer tot ongebreidelde vervoers-vrijheid op een chaos zou uitloopen. Hem lachte het ontwerp wel toe, al legde hij er den nadruk op een soortgelijk betoog hield de heer Krijger (c.-h.) dat het particulier bedrijf zooveel mogelijk ruim baan moet krijgen. Elke vergunning moet z.i. toegestaan tenzij duidelijk blijkt, dat een duurzame en redelijke voorziening van de verkeersbehoefte zou wor den geschaad. Dit moest eigenlijk in de wet ko men te staan. Spr. wees er op, dat naast het spoorwegver keer het motorverkeer een groote toekomst heeft, die men niet mag remmen. Als nog ver meld is, dat de heer Sweens (r.-lt.) voor de be langen van de plattelandsgemeenten opkwam, en de heer Ebels (v.-d.) o.m. bij het paralel- vervoer stil stond, komen we aan den Minister. Deze betoogde tegenover de heeren Wou denberg en Dé Visser, dat het wetsontwerp geenszins eenzijdige bevoordeeling van de spoor wegen beoogt. Voor een dergelijke stelling be staat niet de geringste grond. Het voorstel heeft ten doel voor spoorwegen en auto's beiden een gezonde situatie te scheppen. Samenwerking tusschen de spoorwegen en de vrije ondernemers 7 regeering hier wil, gansch anders als m Duitschland. Een zoo groot mogelijke laag van de bevolking moet natuurlijk van 't spoor wegverkeer kunnen profiteeren. Dit w.o. zal een behoorlijke ordening brengen. De Minister constateerde met veel voldoening, ue meeste sprekers met 't vergunning-stelsel accoord konden gaan en dat Ir. Bongaerts te- had toegezwaaid aan de praktijk, ie men in dit opzicht onder het R.A.P. reeds oaa kunnen aanschouwen. da* j Parallelvervoer ligt het voor de hand, J dejassen de korte afstanden bedienen, doch B'„,u i moeten ze dan niet het heele traject Pan ..afroomen". betreft de richtlijnen voor verleening van gunning is ook in dit debat erkend, dat men we?" kan opnemen. Men vergete rnm'J- a^e beslissingen van de vergunnings ei a-'vf'j V00r beï'oeP vatbaar zullen zijn, waar- dan een jurisprudentie zal vormen. En 'qp K*n er,orDuis^e beslissingen vallen, dan kan Minister toch nog altijd ter ver antwoording roepen. son1!u3SSPUnt dient *e wezen> dat vergunnin- ten wi'*1 ve£i\eend naar gelang van de behoef- Won 1 DiePenhorst voorstond zou te ver ian? van Üan' al wil de Minister in den conside- line k We* wi? 0Pnemen, dat doel der rege- voerftph v?.orz'en in duurzame en redelijke ver- ruirn m bewindsman vex-klaarde zoo vriipn nnf ve*d willen geven aan den ger hjprmoememer' kij boopte, dat de heer Krij- Sog iptc 6 ^noeSen zou kunnen nemen en niet zou wensohL aard in het ontwerp vastgelegd val Mr tv Zlen- Na bet algemeen debat be- van art 4lapenborst (A.R.) bij de behandeling ticuüere autea araendement aan, waardoor par- noodig zonrinnVuu een vervoersvergunning doen hü hebben> wanneer ze zulks zouden Pas on alriire^f L3n bedrijf of nevenbedriji". P' aldus de heer v. Braambeek (S. D.), van Huisvrouwen congresseeren. Kwestie van voorraadvorming besproken. Woensdag, Donderdag en Vrijdag houdt de Nederlandsche vereeniging van huisvrouwen haar algemeene jaaiwergadering te Hengelo. Woensdagmiddag zijn ongeveer 300 afge vaardigden uit alle deelen van Nederland in het vereenigingsgebouw tezamen gekomen, waar zij de gasten waren van de afdeelingen Hengelo, Almelo, Enschede en Oldenzaal. In de vergadering van Woensdag zijn ver schillende kwesties van internen aard be handeld. De ver-schillende verslagen der di verse commissie werden goedgekeurd en de leden der nieuwe commissies benoemd. Het aftredende bestuurslid, mevrouw mr. D. R. E. Oppenheimer—Belinfante, Den Haag, die reeds 15 jaar als bestuurslid werkzaam is en opnieuw herkozen werd. werd door mevrouw W. de Booy—Scheltus uit Breda namens de geheele vergadering gehuldigd en haar werd een prachtige vaas van Deltsch blauw aange boden. De voorstellen van hoofdbestuur en afdee lingen werd aan een uitvoerige beschouwing onderworpen. En de avondvergadering heeft mevr. R. LotgeringHillebrand uit Rotterdam ge sproken over de noodzakelijkheid van voor- voorraadvoiming, hetgeen vooral in dezen tijd van het grootste belang is, ook uit sociaal oogpunt. Men kan haar, die een voorraad vormen, zeker niet beschuldigen van egoistisch of on-maatschappelijk gedrag, integendeel. Uitvoerig werden de producten besproken, die voor opslag in aanmerking komen, en de eischen, waaraan deze producten moeten vol doen. Burgemeester hanteerde ploerten- dooder. Het gebeurde in Heesch. Met betrekking tot het gebeurde ten huize van den burgemeester van Heesch, den heer Offermans, verneemt het Hbld. nader, dat de feiten zich als volgt hebben toegedragen. De heer Van Zuylen, die te Halfweg een zeer vooraanstaande positie inneemt hij is behalve gemeente-ontvanger, voorzitter van den Kieskring Haarlem van de R.K. Staats partij, propagandaleider van het district Noord-Holland van die partij en lid van het polderbestuur was ongeveer twaalf jaren geleden volontair ter gemeente-secretarie van Heesch, van welke gemeente destijds de heer Wolters burgemeester was. Burgemeester Offermans had, zooals wij reeds hebben ge meld, den heer Van Zuylen uitgenoodigd voor een bespreking. Toen de heer Van Zuylen zich Zondagnamiddag ten huize van den burge meester vervoegde, vroeg deze hem inlichtin gen over een geval dat zich jaren geleden haid voorgedaan en waarbij een zekere Kortenhoef vrijstelling van den militairen dienst had ge kregen. De heer Offermans zeide, dat deze vrijstel ling ten onrechte was verleend en dat aan burgemeester Wolters en aan den heer Van Zuylen daarvoor jaarlijks een douceurtje werd uitbetaald. De heer Van Zuylen weigerde over deze zaak verder te praten, omdat burgemees ter Wolters reeds lang overleden is en de zaak overigens, naar zijn meening, verjaard zou zijn. Als gevolg daarvan ontstond een woorden wisseling, waarop de heer Van Zuylen zich wilde verwijderen. De burgemeester greep hem daarop vast, waarop een worsteling ontstond. Tijdens dit handgemeen heeft de heer Offer mans den heer Van Zuylen met een ploerten- dooder zoodanig geslagen, dat bloedende won den ontstonden. Daarop werd de gemeente veldwachter ontboden en werd de heer Van Zuylen door den burgemeester en een politie man naar het gemeentehuis gebracht, waar hij aan een verhoor werd onderworpen. Na een uur werd de heer Van Zuylen door dr. Bouman uit Nistelrode verbonden, waarna het verhoor werd voortgezet. Omwonenden hadden inmiddels de familie Van Zuylen te Nuland gewaarschuwd, waarop zich een broer van den heer Van Zuylen naar Heesch begaf, waarna deze in vrijheid werd gesteld. Onmiddellijk werd bij de Kon. Marechaussee te Geffen een aanklacht ingediend en Maan dagmorgen heeft de heer Van Zuylen zich in verbinding gesteld met de justitie te 's-Herto- genbosch. De officier van justitie, mr. Van den Burg, heeft thans een onderzoek ingesteld, waarbij burgemeester Offermans langdurig is verhoord. Tnd'n HaW* VCMt- MjHHARffl Por jhjfc 5 c». 12 jfuks 50 ct. Bij Apotheker» en Drogitten, (Adv. Ingez. Me<L) Een kwart eeuw reclasseerings- arbeid. Door het Leger des Heils. Dezer dagen zal het 25 jaar geleden zijn, dat het Leger des Heils, stichter William Booth, naast zijn andere bemoeiingen op maatschappelijk gebied, den reclasseering-s arbeid ter hand nam. Dit feit zal op bijzondere wijze door het leger worden herdacht en wel op 4 Mei a.s. te 's Gravenhage met een herdenkingsbij eenkomst, welke des namiddags te half drie in „Pulchri studio" aan het Lange Voorhout wordt belegd. De verdediging van Suriname en Curacao. De regeering heeft, naar de Tel. verneemt, doen nagaan, hoeveel gewezen dienstplichtigen uit Nederland, reserve-officieren en andere oudgedienden zich op het oogenblik in Suriname en op Curagao bevinden, waar zij dan een amb telijken of particulieren werkkring hebben, en laten bekijken- of zij, en zoo ja, hoe en waar zij eventueel ingeschakeld zouden kunnen worden in de verdediging van de Zuid-Amerikaansche deelen van het Koninkrijk. Aan een invoering van dienstplicht in eeniger- lei vorm, zooals deze in Ned.-Indië voor Euro peanen bestaat, wordt voor de West niet gedacht. VLOOTSCHOUW TE ROTTERDAM. Zaterdag a.s. zal te Rotterdam een „vloot- schouw worden gehouden. Het eskader zal bestaan uit de kruisers „Tromp" en „Suma tra", uit de mijnenvegers „Abraham van der Hulst", „Jan van Gelder", „Willem van Ewijck" en „Pieter Florisz"; de Z-bootèn Z. 6 Z. 8, Hr.Ms. onderzeeboot O. 12 en de kanon neerboot „Frisco". Het geheel staat onder commando van den commandant van de „Tromp" den kapitein ter 2jee, L. A. C. M. Doorman. ZONDER SCHADELIJKE LAXEERMIDDELEN en U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. lederen dag moet Uw lever minstens een liter gal In Uw Ingewanden doen stroomen. Wanneer deze stroom van gal onvoldoende ls, verteert Uw voedsel niet, het bederft, U voelt U opgeblazen, U raakt verstopt. Uw lichaam ls vergiftigd en U bent humeurig, voelt U el lendig en ziet alles somber in. De meeste laxeermiddelen zgn slechts lapmiddelen. O moet CARTER'S LEVERPIL,LETJES nemen om een liter gal vrij te doen stroomen en U zult weer geheel fit zijn. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen om de gal te doen stroomen. Eischt Carter's Lever- billetjes bij apothekers en drogisten. L 0.76. (Adv. Ingez. Med.) Agent schoot brigadier neer. Twee jaar gevangenisstraf geëischt. Onder zeer groote belangstelling van de zijde van het publiek behandelde de Am- sterdamsche rechtbank Woensdag onder voorzitterschap van mr. J. Boon de strafzaak tegen den Aansterdamschen politieagent J. D. R., die op 31 Augustus van het vorige jaar den brigadier van politie J. T. van der Linden in het bureau in de Pieter Aertzstraat heeft neergeschoten, De brigadier was op het politiebureau ge komen om den agent in verband met een zedenmisdrijf naar het bureau van de zeden politie te ontbieden. Nauwelijks had de agent gehoord, waarvoor de brigadier kwam, of hij trok zijn dienstrevolver en loste op een af stand van een paar meter twee schoten op den ongelukkigen brigadier, die zwaar gewond in elkaar zakte. De eene kogel had het borst- viles en een long doorboord, de tweede door boorde hoofdslagader en luchtpijp. Kort na dat het drama was gebeurd overleed de briga dier. Na de twee schoten richtte de agent het wapen op zichzelf. Weer knalde een schot en met een zware hoofdwonde werd de man opgenomen en naar een ziekenhuis vervoerd, waar hij maandenlang is verpleegd. Chirur gisch ingrijpen redde hem het leven en thans is hij in zooverre hersteld, dat hij ter terecht zitting kon verschijnen. Verschillende getuigen gaven inlichtingen over de vreemde handelwijze van verd. ge durende het laatste jaar. Het reclasseeringsrapport over verd. luidde zeer gunstig. Vroeger was verd. werkzaam bij de Spoorwegen, later bij de politie. Hij stend bekend als een goed politieman, die bij wijze van onderscheiding was ingedeeld bij de karabijnbrigade. Een uiterst pijnlijke zaak, ook voor mij als officier van justitie, zeide mr. de Muinck Keizer in zijn requisitoir. Door deze ontzettende daad is een plichts getrouw ambtenaar gevallen. Pijnlijk is de-ze zaak ook voor verdachte, die in zijn dienst een hersentrauma opliep. Warp dat niet gebeurd, dan zou verd. waarschijnlijk niet tot deze vreeselijke daad gekomen zijn Rustig en plichtsgetrouw deed deze ver dachte zijn dienst. Hij was gezien bij supe rieuren en collega's. Op straat kon hij uit stekend met publiek omgaan. Na het ongeluk, dat hem overkwam, is hij een ander mensch geworden. Hij was een „beschadigd" man, remming en beheersching had hij voor een groot deel ingeboet. Zijn psychische ge steldheid is door een physiek verschijnsel geheel veranderd. De psychiaters schetsen hem als verminderd toerekeningsvatbaar een zeer nevelig terrein om te komen tot een juiste beoordeeling van verdachtes misdrijf. Ik zie geen anderen weg, aldus de officier, dan de gebruikelijke. Verdachte is niet on toerekeningsvatbaar. Hij staat thans bij de volslagen ineenstorting van zijn bestaan. Dit alles kan tot groote deernis met dezen man en zijn gezin leiden. Hiermede rekening houdende vorderde de officier wegens doodslag een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van de voorloopige hechtenis. De straf zal moeten worden door gebracht in de bijzondere strafgevangenis. De verdediger, mr. Jo de Vries, achtte het opleggen van gevangenisstraf onjuist. Vraagt het maar eens aan Uw vrouw! Zij zal U zeggen dat WAAR BORG-KLEED1NG iets aparts is. Waarborg-Kleeding alléén bij: (Adv. Ingez. Med.) Kind door auto aangereden en gedood. Woensdagochtend is het zevenjarig dochter tje van de familie Loosbroek, te Oss, door een bestelauto uit Raamsdonksveer aangereden. Het meisje werd in hopeloozen toestand naar het St. Annaziekenhuis te Oss overgebracht, waar zij Woensdagavond is overleden. DE PRODUCTIE VAN GROENTENCONSERVEN De minister van economische zaken heeft in verband met de bij zijn beschikking van 19 April algemeen verbindend verklaarde ondernemers overeenkomst tot regeling van de productie van groentenconserven o.m. benoemd tot leden der algemeene Groentenconservencommissie: J. P. Neijt, directeur der N.V. Beverwij ksche conser- venfabrielcen te Beverwijk; L. Aardenburg, di recteur der N.V. Lucas Aardenburg's Import-Ex port te Beverwijk; J. P. Nijssen, voorzitter Ver- eenigde veilingen „Kennemerland", te Santpoort. Spoorwegwerken te Amsterdam kosten de gemeente geld. Verbeteringen en nieuwe tramverbindingen in Oost noodïg. Op 8 October a.s. zullen, niet te voorziene omstandigheden voorbehouden, de hooge spoorbaan Amsterdam MuiderpoortUtrecht, het nieuwe station Amsterdam Muiderpoort. en het Amstelstation in dienst worden gesteld. De viaducten bij het Amstelstation en voor de Linnaeusstraat, de Domselaerstraat, de Wij ttenbachstraat en de Javastraat, korten tijd later ook die voor den Beukenweg, zullen dan voor het verkeer worden geopend, waar mede de Indische buurt, de Watergraafsmeer- en de Transvaalbuurt uit haar betrekkelijke isolement zullen zijn bevrijd. Om den hierdoor geschapen nieuwen en zeer verbeterden toestand geheel tot zijn recht te doen komen, zullen van gemeentewege om vangrijke werken moeten worden uitgevoerd, o.m. omvattende den aanleg van nieuwe en de wijziging van bestaande straten, het leggen van tramsporen, het bouwen van nieuwe en wijziging van bestaande bruggen, den aanleg van plantsoenen enz. In totaal zal voor de uitvoering van deze plannen noodig zijn een bedrag van 3.452.300. AANBESTEDING DER RIOLEERINGS- WERKEN Hedenmorgen vond ten kantore van den direc teur van Openbare Werken de aanbesteding plaats van het in werkverschaffing leggen van riolen in IJmuiden, Velsen en Santpoort, tot een gezamenlijke lengte van ongeveer 1690 M. Al vorens tot de opening der biljetten over te gaan deelde de directeur mede dat hedenmorgen van den minister van sociale zaken bericht was ont vangen dat eenige wijzigingen moeten worden aangebracht in de arbeidsvoorwaarden van het bestek. Mochten aan deze wijzigingen voor de inschrijvers financieele consequenties verbon den zijn dan zullen deze worden geregeld. Mocht de een of andere inschrijver na voorlezing der wijzigingen aanleiding hebben zich terug te trekken, dan kan dit alsnog geschieden. Nadat de directeur de zeer uitvoerige wijzi gingen had voorgelezen, vroeg één der inschrij vers zijn biljet terug. Er bleven nog 4 biljetten over als volgt: L. P. v. d. Geer en A. T. Stuifzand Leiden f 25.900 (Dit biljet was niet geteekend.) A. J. de Later Oegstgeest f 26.550. Comm. Venn. Olsenbroek, Bloemendaal 27.800. Fa. Joh. Dienaar en Zonen, IJmuiden, f 28.792. AANRIJDING. Woensdagmiddag kwam een wielrijder op den hoek van den Zeeweg en den Engelmundusweg in botsing met een personenauto, omdat hij geen voorrang verleend. Het voorwiel en het spatbord werden geheel vernield; persoonlijke ongevallen hadden niet plaats. VAN WIE IS DIE HOND? Aan het hoofdbureau van politie zijn inlich tingen te bekomen omtrent een opgevangen hond. Signalement: klein, bruin, teef, 20 c.M. Verwachting geldig van hedenavond tot mor genavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Half tot zwaar bewolkt. Geen regen van beteekenis, koude avond en nacht met waarschijn lijk nog lichte nachtvorst, overdag iets zachter. Matige wind, meest uit Noorde lijke richtingen. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren 52 F. Laagste hedennacht 45 F. Hoogste heden 50 F. Hedenmorgen 9 uur 762 ml. BAROMETERSTAND Neiging: Vooruit. Opgave van: MAGAZIJN 'T BRILLENHUIS Kanaalstraat 86 IJmuiden HOOG WATER TE IJMUIDEN: Vrijdag v.m. 10.10 uur; n.m. 10.57 uur. Zaterdag v.m. 11.35 uur; n.m. uur. Zondag v.m. 0.07 uur; n.m. 12.37 uur. VERTROKKEN TRAWLERS. Heden zijn vertrokken: Zwarte Zee, IJM 94; I. S Groen, IJM. 130; Hercules, IJM. 196; Jacqueline Clasine, IJM. 10; Delft, IJM. 17; Aneta, IJM. 82; Uiver IJM. 384; PROTINUS DE FR NAAR ZEE. De Protinus IJM 85 is gereed met survey en gaat deze week nog naar zee. De Silvin IJM. 116. die naar zee moest vertrekken is blijven liggen. IJzerverscheping: naar Noord-Amerlka. Het Noorsche s.s. „Hildur I", hetwelk aan de papierfabriek te Velsen cellulose gelost had, is daarna naar het Hoogovenbedrijf vertrokken om een lading piekijzer in te nemen. Het schip heeft hiermede de reis voortgezet naar Chicago via Zeebruggen, waar het nog zal bunkeren. Nu de scheepvaart op de verschillende havens aan de groote Canadeesche meren weer in vér band met den ijsgang heropend is, zal het schip, dat zoover het binnenland ingaat, geen moeilijk heden hiervan meer ondervinden. Stormschade zelf hersteld. Het Nederlandsche motorschip Westland, dat zooals wij reeds berichtten op de afgeloopen reis stormschade bekomen en deklading verlo ren had, is gisteravond weer vertrokken naar Delfzijl. Men heeft de bekomen schade aan de brugverschansing echter met eigen middelen kunnen herstellen. Proeftochten. Het op 3 December van het vorige jaar bij de Scheepswerf v/h. P. Smit Jr., te Rotterdam te water gelaten dubbelschroefvrachtmotorschip Japara, dat voor rekening van de N.V, Rotter- damsche Lloyd gebouwd is, is Dinsdag j.l. voor het houden van de technische proeftocht op de Noordzee uit den Nieuwen Waterweg vertrokken. Genoemd schip meet 9240 b. r. t. Het motorschip Straat Malakka, dat eveneens gistermiddag op de Noordzee de technische proeftocht maakte werd gebouwd bij C. v. d. Giessen Zonen's Scheepswerven te Krimpen a/d. IJsel. Dit schip, dat voor rekening van de K. P. M. gebouwd werd, meet 6438 b. r. t., wordt op 28 dezer a.s. te Rotterdam terugverwacht. Op 13 Mei a.s. wordt de officieele proeftocht ge houden, waarna het schip op 16 Mei de eerste reis naar N. O. I. zal aanvaarden. -- - Vlootuitbreidingr. Op de werf Czaar Peter van de N.V. Zaah- landsche Scheepsbouw Mij te Zaandam werd dezer dagen het nieuwgebouwde kustmotorvaar- tuig Tiny te water gelaten. Het schip, dat voor Groningsche rekening gebouwd wordt, is onge veer 420 ton d.w. en stond onder speciaal toe zicht van de British Corporation en de Scheep vaart-Inspectie. Het zal worden uitgerust met een 300 P.K. Kromhout-Dieselmotor, die door genoemde werf met eigen middelen in het schip wordt ingebouwd. Als bijzonderheid geldt hier het feit, dat dit de eerste kunstvaarder is, welke hier gebouwd wordt. Bij deze tewaterlating waren dan ook verschillende autoriteiten aanwezig. Onderbroken reis. Het s.s. Eemland van de Kon. Holl. Lloyd, op reis van Bremen naar Rio de Janeiro is Maan dagavond den Nieuwe Waterweg binnengeloopen als bijlegger. Het schip, dat eenige schade aan het ankerspil bekomen had, kon na een kort oponthoud de onderbroken reis naar de bestem ming voortzetten. Schadevaring. Naar uit Danzig wordt gemeld is eergisteren de modderbak BB 28, welke bij de Nederland sche baggermolen KYMP behoort, in de haven aldaar tijdens het hevige stormweer tegen den molen gebotst. De bak kreeg ten gevolge hier van schade, waarbij 4 platen werden ingedrukt, terwijl tevens een gedeelte van het berghout beschadigd is. Men heeft de bak in het droogdok opgenomen waarbij is gebleken, dat er een plaat en het berghout vernieuwd zullen moeten worden. Voorts constateerde men lekkage in den bodem. Sleepreis. Maandag werd de te Grimsby thuisbehooren- de Britsche trawler Guide Me te Dover bin nengesleept. Het schip, dat machineschade be komen had, kreeg assistentie van de Nederland sche zuiger Amsterdam VII van de N.V. Volker's Mij. tot het Uitvoeren van Openbare werken, welke onlangs van hier naar Dover vertrokken is om verschillende baggerwerkzaamheden al daar te verrichten. MARKTBERICHTEN. Noteering van den 26en April 1939. Spinazie per kist 2040 Postelein per K.G. 0.200.22 Andijvie per kist 1.50 Raapstelen, 100 bos 1 1/22 1/2 Radijs 100 bos 1.503 Koolrapen per zak 2. Wortelen per K.G. 0.08 Bieten per K.G. 0.06 Aardappelen, klei per K.G. 0.04 /20.07 Roode kool per 100 18. Savoyekool per K.G. 0.090.13 Bloemkool per 100 27.50 Uien per K.G. 0.020.06 Prei per K.G. 0.09—0.14 Sla per 100 krop 49. Rabax-ber per 100 bos 46.— Pieterselie per bos 0.08 Selderie per bos 0.04 Appelen per K.G. 0.350.50 Brusselsch lof per K.G. 0.140.24 WIJK AAN ZEE PROMOTIEWEDSTRIJD VAN V. V. E. Voor een plaats in de eerste klasse van den I V. C. B. speelt onze plaatselijke club V. V. E. op haar terrein a.s. Zondag een promotie-wed strijd tegen D. O. S. R.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 9