IJmuider Courant REX THEATER Vecfioogde Spxmumq) BERICHT j Drie Razende Jockey's te Swatau DAGBLAD VOOR VELSEN, IJMUIDEN, SANTPOORT EN OMSTREKEN Colijn 70 jaar. Indië vluchten. Hug ha n speelt tegen Kukuljevic. 7Hc.7ll(Uas£aatsteJiafts Japan eischte terugtrekking der buitenlandsche oorlogsschepen 24e JAARGANG No. 196 Oitga^e Lourens Coster. Maatschappij voor Courant Uitgaven en Algem. Drukkerij N. V. Groote Houtstraat 93, Haarlem, Tel. 10724. Bureau IJmuider Courant» Kennemerlaan 42, IJmuiden, Telefoon 5301, Postgiro 310791. Alle Advertenties, opgegeven voor dit blad, «orden kosteloos opgenomen in de j£ennemer Courant. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directie! P. W. PEEREBOOM EN ROBERT PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM DONDERDAG 22 JUNI 1939 Abonnementen per week f0.12'/2, per maand f0.52'/2, per 3 maanden f 1.55, franco per post f 1.95 per kwartaal. Losse nummers 3 cent per ex. Advertentien» 1-5 regels f0.60, elke regel meer 0.12. Bij abonnementen belangrijke korting. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Advertenties van Vraag en Aanbod 1-3 regels f 0.25, elke regel meer f 0.10. Heden bereikt de minister-president, dr. H. Colijn, den leeftijd van zeventig jaar en ook wij bieden hem onze hartelijke ge- lukwenschen aan. Hij heeft zeer veel en zeer belangrijk werk voor Nederland en voor het Nederlandsche volk verricht en niet alleen zijn persoonlijke en politieke vrienden erkennen dat. Ons volk moge vele verdeeldheid kennen, op politiek en vooral op godsdienstig gebied, die overigens altijd overheerscht wordt door Zjjn eenheid-in-trouw aan het Koningshuis het weet toch ook, boven die geschillen uit, zijn groote mannen te erkennen. En zoo zullen er talloozen zijn die niet tot Colijn's geestesrich ting behooren en wier politiek inzicht tegen over het zijne staat, die hem toch hun welge meende hulde zullen brengen. Niet alleen als een' soort sportieve erkenning, als een edel moedigheid tegenover den tegenstander, maar omdat zij weten dat hij zooveel gedaan heeft dat Nederland heeft gediend, dat boven partij- geschil staat en die groote eenheid vertegen woordigt die haar belichaming vindt in H. M. de Koningin. Wij zien allen in Colijn, in den zoon van ons polderland, den typisch en Hollander, uit liet sterke hout gesneden. Een kerel uit één stuk. die zijn loopbaan begon als een eenvoudige boerenjongen uit de Haarlemmermeer, zonder geld en zonder „relaties" en zich door zorgen, moeilijkheden en tegenslag heensloeg, zijn leven lang. Niet alleen door eigen zorgen en moeilijkheden, maar ook en dat in steeds stij gende mate, door de moeilijkheden die hij in het belang van anderen, tenslotte in ons aller belang, moest trachten op te lossen en over winnen. Dat is hem niet altijd gelukt en op dit moment zelf verkeert zijn bewind in zeer moeilijke omstandigheden die wellicht eerst daags tot een Kabinetscrisis zullen leiden. Maai hij heeft nooit versaagd en steeds zijn sterke natuur, zijn groote werkkracht en bijzondere begaafdheden in dienst van ons land gesteld. Handelend volgens zijn diepe overtuiging heeft hij daarbij immer het belang van Neder land tot richtsnoer gehad. Zijn geloof, zijn trouw en zijn moed verdienen niet minder onzen eerbied en erkenning dan zijn staats- mans-gaven en zijn energie. Er zijn maar zeer weinigen, die tot het regeeren waarlijk geroe pen zijn. Dat vereischt niet alleen de scherpte van verstand, de wilskracht en den arbeids- lust die vele menschen doen slagen in de maatschappij, maar bovendien enkele bijzon dere eigenschappen die niet alle zoo eenvoudig ie defihieeren zijn. Menschenkennis behoort daartoe in de eerste plaats. Zij is wel eens de belangrijkste aller wetenschappen genoemd. Misschien is dat wat overdreven gezegd, wat eenzijdig voorgesteld, want het hangt dan toch ook wel af van de levenstaak die men te ver vullen heeft. Maar er zijn levenstaken waar-, voor het zeker geldt en daartoe behoort, ge loof ik, zonder eenigen twijfel die van den staatsman. Er zijn andere eigenschappen, die vereischt worden; een scherpe intuïtie, het scherp en snel aanvoelen van wisselende situaties, de durf om een snel besluit te nemen en daar tegenover hetgeen vooral niet minder be langrijk is de zelfbeheersching die weet te wachten op het goede oogenblik. Ik meen dat een man als Colijn tot de zeer zeldzamen be hoort die al die eigenschappen in zich vereeni gen en ik leid dat niet alleen uit zijn daden en redevoeringen af maar ook en vooral uit in drukken, opgedaan in verscheidene gesprekken met den minister-president. Zijn loopbaan, aan welker vele gebeurtenis sen en wisselingen in een artikel in ons vorig nummer herinnerd werd, is veelzijdig geweest. Na een korten „start" bij het onderwijs heeft hij zich als officier, als groot zakenman, als politicus, als staatsman onderscheiden. Die veel zijdigheid heeft natuurlijk sterk tot de ont wikkeling van zijn gaven bijgedragen. Hij heeft vele aspecten des levens, velerlei toestanden, tallooze menschen leeren kennen. Als kenner vanlndië, waar hij zoovele jaren heeft doorge bracht, heeft hij een kennis vergaard, die men eigenlijk als onmisbaar voor een Nederland sen ministerpresident zou moeten beschou wen. Omdat de overzeesche gewesten zoo uit gestrekt zijn niet alleen, maar omdat zij recht hebben op zooveel zorg, belangstelling en be grip voor hun speciale levensvoorwaarden en moeilijkheden, die in menig opzicht zoozeer afwijken van die van het Europeesche Neder land. In zijn ministerschap heeft Colijn ongetwij feld zijn roeping gevonden en zijn beste krach ten kunnen ontplooien. Veel is hem gegeven; veel heeft hij ermee tot stand gebracht. Voor jonge menschen moet een energie als de zijne een schoon voorbeeld zijn: zij toont wat zelfs een eenvoudige boerenzoon bereiken kan als bij durft en aanpakt en geen moeilijkheden en tegenslagen schuwt. Hoevelen zijn er niet die ®et minder gaven dan een Colijn deelachtig geworden het toch met zulk een levens moed op eenig gebied zeer ver zouden kunnen b-engen. Natuurlijk zijn er dan ook inderdaad dle dat hebben gedaan en werken er op dit oogenblik jonge menschen, die bezig zijn het te doen. Maar het moedige voorbeeld van een Colijn kan dat aantal helpen verhoogen. Ook aarom is het goed dat bij het bereiken van oen belangrijken mijlpaal in het 'leven van den minister-president aan zijn afkomst herinnerd wordt. Dat hij ook in het buitenland vele vrienden (Zonder ophef is Dinsdag de 750ste K.LM.-vlucht van Schiphol naar Indië begonnen. In totaal zijn reeds meer dan 20 millioen KM. afgelegd.) Twintig millioen kilometers, Zevenhonderd vijftig keer, Wat een kilometer vreters, Wat een vluchten heen en weer. Weinig jaren zijn verstreken, Sinds men 't eerst het ondernam, En het duurde vele weken, Voor men toen op Java kwam. Wij beschouwden, en met reden, Dat toen als een heldenfeit, En hoe kort is het geleden, Met het vliegtuig vliegt de tijd. Als het nu wordt ondernomen, Vinden wij het heel banaal, Stiekum is 't zoover gekomen; Zevenhonderdvijftig maal. 't Is een dienst, die als sensatie Jarenlang al niet meer geldt, Ook al is dan de prestatie, Kalm tot driemaal 's weeks versneld, En het zal daar niet bij blijven, Steeds maar korter wordt de duur, Men durft nu zelfs al te schrijven Over achtenveertig uur. Zevenhonderd vijftig keeren, Er 's geen feestje aan gewijd, Maar 'k wou even constateeren: 't Is toch maar geen kleinigheid. bezit en dat „regeeringskringen" in andere lan den hem sinds lang als een man van bijzondere beteekenis erkennen, dat hij dan ook op inter nationaal gebied meermalen belangrijk werk te verrichten heeft gekregen, is. algemeen be kend. Ook dat heeft ons land gediend en het Nederlandsche aanzien in het buitenland ver hoogd En het moge gezegd worden dat daarbij een eigenschap van Colijn, die in den Hol lander niet kenmerkend, ja nogal zeldzaam mag heeten zijn sterk gevoel voor humor, zijn groote „savoir-vivre" in gesprekken met menschen van velerlei soort hem zeker sterk heeft geholpen. Zijn persoonlijkheid is niet alleen belangwekkend maar ook boeiend en innemend, stugheid en gedwongenheid zijn hem vreemd en de vreemdeling of hij Fransch- man, Engelschman, Duitscher of wat dan ook is voelt zich evenzeer tot dezen, mensch aan getrokken als de landgenoot. Wij hopen dat zijn levensavond hem nog vele en gelukkige jaren moge brengen. Of die ge lukkig zullen wezen zal voor hem ten nauwste verbonden zijn aan het welzijn van land en volk. R. P. De verjaardag van dr. H. Colijn. Radio-gelukwensch door dr. J. J. C. van Dijk. Nu dr. H. Colijn den wensch te kennen heeft gegeven, op zijn verjaardag niet het voorwerp te zijn van eenigerlei publieke huldiging en daar door velen de mogelijkheid ontbreekt den jarigen minister-president persoonlijk geluk te wen- schen, heeft dr. J. J. C. van Dijk. minister van defensie, zich bereid verklaard, zich tot tolk van allen te maken en via den N. C. R. V.-micro- foon een eenvoudigen gelukwensch tot dr. Colijn te richten. Deze gelukwensch zal heden om 19.45 uur worden uitgezonden. Het tennistournooi MEISJE ONDER VALLEND ZAND BEDOLVEN EN GESTIKT. Woensdagmiddag om vijf uur heeft zich aan den Venlosc-heweg te Horst een tra gisch ongeluk voorgedaan, waarvan een acht-jarig meisje het slachtoffer is gewor den. Het kind, een dochtertje van de familie Coenen te Horst, was met eenige vriendin netjes aan het spelen naast eeii berg zand van tien meter hoogte. Plotseling kwam er beweging in de hoe veelheid zand, met het gevolg, dat het meisje onder het vallende zand werd bedol ven. De vriendinnetjes riepen de op korten afstand werkzame arbeiders, die ter plaatse een rijwielpad aanleggen, te hulp. Deze slaag den erin het meisje te bevrijden. De levens geesten waren toen echter reedis geweken. Het stoffelijk' overschot van het kind is naar het Sint Antoniusziekenhuis te Horst vervoerd. te Wimbledon. Van Swol heeft het gemakkelijker. De loting voor de eerste ronde van de interna tionale kampioenschappen van Engeland, had voor de Nederlandsche spelers Hughan en Van Swol het volgende resultaat: Hughan speelt tegen den sterken Zuid- Slavischen speler Kukuljevic in de tweede afdee- ling, waarin Mac Neill (V. S.) de winnaar van de internationale kampioenschappen van Frank rijk geplaatst is. Van Swol komt in de vierde afdeeling tegen Lysaght, een Engelschen speler. In deze laatste afdeeling is de geplaatste speler Bobby Riggs (V. S.). Mej. M. Rollin Couquerque heeft voor de eerste ronde voor het damesenkelspel van het tournooi te Wimbledon een bye geloot. In de tweede ronde komt zij tegen de Engelsche speelster Nancy Brown. Mej. Rollin Couquerque speelt in de eerste afdeeling, waarin Helen Jacobs de geplaatste speelster is. In het heerendubbelspel komen Hughan en Van Swol tegen Avorn en Lee, een Engelsche combinatie. Mej. M. Rollin Couquerque, die met de Frangaise Pannetier als partner in het dames dubbelspel uitkomt, heeft ook thans een bye geloot. In de tweede ronde komt het Fransch- Nederlandsche dubbel tegen mej. Thomas en mej. Trouweer (Engeland). Hughan heeft met Gem Hoahing (China) in de eerste ronde een bye en komt in de tweede ronde uit tegen Olliff en Jean Nicoll (Engeland). Van Swol speelt met mevr. Andrus (V. S.) in de eerste ronde tegen Hare en miss Hardwick (Engeland). Mej. Rollin Couquerque heeft ook in het ge- mengt dubbelspel een bye geloot. In de tweede ronde komt zij met den Zwitser- schen speler Fischer uit tegen Russel (Argen tinië) en mevr. Hammersley (Engeland). ROEIEN. Laga's acht wint van Njorcl. Woensdagavond hebben de achten van Laga en Njord op den Amstel tusschen 't Kalfje en het clubgebouw van „De Hoop" elkaar het bezit van den „Telegraaf-beker" betwist. Het is een race geworden, waarbij de Delftenaren een aan zienlijk beteren stijl demonstreerden en voort durend de leiding hadden. De ploegen moesten tegen een stijven bries optornen, zoodat een snelle tijd niet verwacht kon worden. Laga startte aan boei twee met een tempo van 11 slagen in de eerste kwart minuut, 20 in de eerste halve minuut, 38 in de eerste minuut. De overeenkomstige cijfers voor Njord waren 11, 21 en 39. Laga liep direct uit. Zijn voorsprong bedroeg gedurende eenigen tijd een lengte, doch daarna kwam er licht tusschen de booten. Bij de stadswallen bedroeg het verschil anderhalve lengte. Het baantempo van Laga was tóen 32 slagen. Njord spurtte in de binnenbocht en bij Zorgvlied was zijn achterstand tot drie kwart lengte verminderd. De volgende bocht, die bij den Wandelweg, bracht Laga echter weer op anderhalve lengte aan den kop. Bij de Berlagebrug verhoogden beide ploegen het tempo. Njord had toen nog steeds een be hoorlijke kans, maar ter hoogte van Willem 3 kregen de Leidenaren een inzinking, die de be slissing bracht. Laga, roeide met een tempo van 36 slagen in de minuut, liep steeds verder uit. Bij Poseidon bedroeg het verschil 2 lengten, bij de Nieuwe Amstelbrug 2 y2 lengte. Laga ging het eerste door de finish met een voorsprong van 2 3/4 lengte. De ploeg had den afstand afgelegd in 16 minuten 44 2/5 sec. Zij bestond uit de heeren: B. van Wijk (boeg), R. A. Brzesowsky, H. G. Klinkert, J. J. Siepman van den Berg, J. H. Croockewit, H. Herklots, T. T. Risselada, W. E. Mooyaart (slag) en J. H. Hum mel (stuurman). Zij, die zich met ingang van 1 Juli per kwartaal abonneeren, ontvangen de in Juni nog t@ verschijnen nummers gratis. DE ADMINISTRATIE. H Vanaf VRIJDAG 23 JUNI eiken avond 8.15 uur, ZONDAG'S j| jjj 3 uur MATINEE; het mysterieuze filmwerk |y: metPETER LORRE de onnavolgbare de geniale meester der Hj vermommingen. li Vóór de pauze een 100 procent humorfilm met de RITZ j| BROTHERS in |jl Opnieuw zult U schateren om de grillen van de drie onvol- iH prezen clowns. GENIET in een KOELE ZAAL van een BIJZONDER programma. (Adv. ingez. Med.) Ultimatum doet tngelschc en Amecikaanscfie mwane-aut(mteUen afgeuxezen SWATAU, 22 Juni. (Reuter/ANP) De Japansche autoriteiten hebben tot de commandanten der buitenlandsche oor logsbodems de haven van Swatau te 15 uur plaatselüken tijd moet hebben ver laten. Daarna zulllen de Japanners de veiligheid der vreemdelingen aan land niet kunnen garandeeren. Op dit oogenblik bevinden zich in de haven dc Britsche torpedobootjager „Thanct" en de Amerikaansche torpe dobootjager „Pillsbury". Naar nader wordt gemeld hebben de Britsche marine-autoriteiten medege deeld, dat de „Thanet" te Swatau zal blijven ter bescherming van de belangen van Britsche onderdanen. Admiraal Yarnell, commandant der Amerikaansche vloot in de Chineesche wateren, heeft eveneens geweigerd het Japansche ultimatum tot terugtrekking van de „Pillsbury" uit Swatau in te wil ligen. Hij zeide dat de Vereenigde Staten Japan aansprakelijk zullen stellen voor schade aan de persoon en den eigendom van Amerikaansche burgers, voort vloeiende uit militaire operaties te Swatau. Inmiddels zullen de Engelsche vrouwen en DE KRAKATAU WERKT. Sinds eenige dagen hebben ernstige erupties plaats uit den Krakatau, welke men hierboven afgebeeld ziet. „Wij willen alles heroveren, wat ons heeft toebehoord." Goebbels spreekt op het Zonnewendefeest. BERLIJN, 22 Juni. (Havas.) Het Zonnewen defeest is met de grootste plechtigheid gevierd. Honderdduizend menschen hadden zich in het Olympisch Stadion verzameld voor de feestelijk heden. 8000 meisjes en jongens marcheerden bin nen, waarop 1800 vaandels rondom den symbo- lischen brandstapel geplaatst werden. 15.000 S. A.-mannen, die fakkels droegen, defileerden, waarna de brandstapel werd aangestoken. Von Iagow, generaal der S. A., hield een toe spraak. Hij zeide, dat het feest bedoeld is „als een protest tegen de vermolmde wereld, die zich heeft losgemaakt van de heiligste beginselen van het Duitsche volk". Hij vroeg de menigte „eerst rust te nemen, wanneer vrijheid en brood voor altijd voor Duitschland verzekerd zullen zijn." Is*a hem sprak Goebbels. Hij zeide o.a. „Wij willen alles heroveren, wat ons in de geschiedenis heeft toebehoord. Enge land zou er goed aan doen, wanneer het de Dant- zigsche kwestie zoo spoedig mogelijk liet op lossen. Ieder vredesprogram, dat daarmede geen re kening houdt, behelst slechts holle phrases. Het is een gewaagde politiek. Wie niets waagt wint niets. Wij willen, dat het Duitsche volk deel heeft a nade rijksommen en de Engelschen heb ben daarmede niets te maken. Wij hebben een groote mogendheid gemaakt van een machte loos volk. Thans maakt men geen geschiedenis meer zonder Duitschland, maar met Duitsch land. Men wil dat niet begrijpen in Parijs, noch in Londen, noch in Warschau." Vervolgens Vervolgens verklaarde Goebbels dat de berichten over Duitsche troepenbewegin gen in Slowakije onjuist zijn. „Dat alles laat ons koud. Wij hebben een zeer goeden vriend in Europa. Wij zijn de sterksten ter wereld. Wij we ten wat wij willen en wij willen wat wij weten. Wij zijn vastbesloten. De Flihrer leidt ons sinds zes jaara van overwinning naar overwinning. Wij en het Duitsche volk zijn onoverwinnelijk." Het feest werd met een groot vuurwerk be sloten. kinderen en ook onderdanen van andere lan den, die Swatau wenschen te verlaten, worden geëvacueerd door een Engelsch en een Noorsch schip, die vanmiddag zullen vertrekken, daar hevige gevechten verwacht worden als gevolg van Chineesche tegenaanvallen. De Britsche torpedobootjager „Scout", die buiten de haven van Swatau ligt, is gereed om zich zoo noodig bij de „Thanet" te voegen. Volgens berichten uiut betrouwbare bron vertrekt de Amerikaansche kanonneerboot „Me- heville" morgen na.r Swatau. „Piet Hein" enthousiast te Vlissingen ontvangen. De aankomst te Vlissingen van het prinselijk jacht „Piet Hein" deed een duizendkoppige me nigte samenstroomen, waarbij de schooljeugd sterk was vertegenwoordigd. Terwijl het jacht aan de Kanaalstraat lag, voer Prins Bernhard met de motorboot, door het kanaal van Walcheren naar het vliegveld, waar zijn secretaris, jhr. mr. C. Dedel, met het K. L. M.-vliegtuig aankwam. Intusschen was de belangstelling voor het be zoek sterk toegenomen en meer dan eens kwam het verlangen om het kleine prinsesje te zien, tot uiting. Toen het jacht den steiger verliet om de sluis in te varen, verscheen het geheele Prinselijke gezin op het achterdek, waarbij Prins Bernhard Prinses Beatrix op den arm hield. Het publiek juichte geestdriftig. In de sluis onderhield Prinses Juliana zich ongedwongen met de op den wal slaande echt- genoote van den burgemeester, mevrouw van Woelderen, en met een studievriendin, mevr. Grippeling. Om 12 uur verliet de „Piet Hein" de sluis en voer de Schelde op. KIND VERDRONKEN. Woensdagmiddag is het driejarig dochtertje van de familie P. v. d. Gulik, te Zwaagdijk in een onbewaakt oogenblik in een sloot gevallen. Even later werd het ongeluk ontdekt, en het kind uit het water gehaald. De levensgeesten waren echter reeds geweken. Overeenstemming tusschen Duitsche en Italiaansche marineleiding. Besprekingen te Friedrichshafen geëindigd. BERLIJN, 21 Juni. De bespre kingen in Friedrichshafen tusschen admiraal Rader en admiraal Cavag- nari zijn vandaag geëindigd en heb ben geleid tot een volkomen over eenstemming tusschen de Duitsche en de Italiaansche marineleiding. De Italiaansche officieren zullen mor gen naar Italië terugkeeren. (D.N.B.) KRACHTSPORT. Wereldrecords gewichtheffen erkend. De Federation Internationale Halterophile heeft het wereldrecord lichtgewicht, tweehandig slooten van Ibrahim Cham .(Egypte) met 151 kg. en het wereldrecord lichtgewicht tweehandig trekken eveneens van Ibrahim Cham met. 114 kg. erkend. De records stonden beiden reeds op den naam van Cham. Het eerste met 147.5 kg., gevestigd op 30 Juli 1938 te Alexandrië, het tweede met 112.5 kg. gevestigd op 5 Mei 1938 te Cairo.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 1