Waar komt het vandaan H.C.ANDER/EN Y HET LEELIJKE JONGE EENDJE MAÜKT jtTs BIKICUTEN Rubriek voor Vragen Commissionnair in effecten veroordeeld. Amsterdamsche rechtbank legt hem jaar op. AMSTERDAM, 21 Juni. Conform den eischen van den Officier van Justitie veroordeelde de rechtbank den commis sionair in effecten P. J. K., vroeger kan toor houdende aan de Prinsengracht te Amsterdam, wegens verduistering, na melijk het bewegen van het publiek door het opzettelijk verzwijgen of ver minken van ware of voorspiegelen van valsche feiten of omstandigheden tot het koopen van aandeelen van een vennoot schap en wegens het publiceeren van valsche balansen tot twee en een half jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorarrest doorgebracht (onge veer een half jaar). Medio December deed de justitie een inval in het kantoor van den commissionnair, die tevens beheerder was van de N.V. „Petra Prima". Kor ten tijd later werd hij failliet verklaard met een tekort van ruim f 115.000. De Officier had hem verduistering van 30 a f 40.000 ten laste gelegd, als beheerder van „Petra Prima" gepleegd, deze gelden had hij als beheerder der N.V. ontvangen en direct in privé geleend. Ook de beide andere feiten door mr. Wassenbergh ten laste gelegd, achtte de recht bank bewezen. Goedkeuring onthouden aan partieel uitbreidingsplan van Amsterdam. 'sGRAVENHAGE 21 Juni. De gemeente raad van Amsterdam heeft op 21 Juli van het vorig jaar een plan van uitbreiding vastgesteld voor de nog onbebouwde terreinen, gelegen aan de Richard Wagnerstraat en de Handelstraat, zoomede bebouwïngsvoorschriften voor die ter reinen. Ged. Staten van Noord-Holland hadden dit uitbreidingsplan goedgekeurd. In beroep heeft de Kroon echter overwogen, dat moet worden aangenomen, dat de bebouwing der terreinen in voege als in het plan is toege staan, aan het karakter der onderhavige wijk afbreuk zal doen en aan deze wijk in zekere mate zal ontnemen hetgeen haar voor welge- stelden als woonwijk aantrekkelijk maakt. Voorts werd overwogen, dat door een der ge machtigden van het gemeentebestuur is toege geven, dat de eigenaren der villa's, die met de gemeente een erfpachtscontract voor 75 of 100 jaar hebben gesloten, terwijl de canon werd be rekend op 5Va van de waarde van 't bouwter rein, daardoor zijn gedupeerd. Naar het oordeel van de Kroon ligt het niet op den weg van het gemeentebestuur hen nog meer te dupeeren door thans een andere be bouwing van anderen aard, tusschen de be staande villas in, toe te laten. Op deze gronden heeft de Kroon met vernieti ging van het besluit van Ged. Staten alsnog goedkeuring aan het onderhavige uitbreidings plan der gemeente Amsterdam onthouden. Brutale insluiper. Tasch met ƒ2500.weggenomen. AMSTERDAM 21 Juni. Gistermiddag had de bewoonster van de derde verdieping van een perceel in de Van Woustraat haar handtasch, waa.rin tweeduizend gulden en vijftig gouden tientjes waren geborgen, bij haar thuiskomst even in de keuken gelegd. Daarna was zij naar de huiskamer, waar zich ook haar zoon bevond, gegaan. Toen zij korten tijd later in de keuken terug kwam, was tot haar grooten schrik de tasch met het geld, dat dien dag van de bank was gehaald om het uitzet van de dochter te betalen, ver dwenen. De etagedeur, die wel dicht was gedaan doch niet afgesloten, stond open. Op den zolder was een zoogenaamd latten- kamertje verbroken. Het is mogelijk, dat de dief zich hier eenigen tijd heeft verstopt. Nie mand in de woning heeft den insluiper gezien of gehoord. AANBESTEDING VOOR DE ZUIDERZEE WERKEN. 's GRAVENHAGE 21 Juni. De hoofding.-dir, van den rijkswaterstaat, belast met de uitvoe ring van den dienst der Zuiderzeewerken heeft heden aanbesteed het maken van een gedeelte leidam en een scheepvaartgeul ten zuiden van den Meerdijk van den Noord-Oostelijken polder bij Schokland, met bijkomend werk. Laagste inschrijver was D. Blankevoort Dzn. te Bloemendaal voor f 533.000. EXAMENS Stedelijk Gymnasium. HAARLEM Woensdag. Voor het toelatingsexamen voor de le klasse zijn geslaagd: Johannes Büller, Elsje Droste, Gerardois Schreuder, Adriana Hartmans, Geertje van Maasdam, Maria Thiel, Hendrik van der Mije, Gerrit Korteweg, Herman Posthumus Meijjes, Nicolaas van Eekelen, Marijke Bakker, Robert Klein, Joost Levehbach, Hugo Sluyter, Wilhelm Hoogendijk, Gerard Veenhoven,, Jan Peper, Nellie Schermer, Hildegard Würdemann. Ge rard Bosman, Cornelis Koot, Guido de Olerck, Willem Geerts, Joanna Bakhuizen v/d Brink, Emma Peereboom. Wouter Mouw, Paul Kap- teyn, Anthony Hofmeester, Wilhelm Koenigs, Janny Bruce, Else Doek, Harald Bruggeman, Eric Boeser, Jan Looijen, Dirk Soholten, Eli sabeth Meydes, P. Zeydner. Frederik Breiten- stein, Gerrardina Blankenberg, Pieter de Zo mer, Eleonore Schuyt, Anna Nieuwenhuys, Hendrik van Beek, Sieds Lykles, Willem Bir- kenhager, Jacoba Willinge, Poppe van der Meulen, Dirk van Paassen, Diederik van Schel ven, Johannes de Haan, Leonard Snijders. Cornelis de Vries, Gijsbertha Oei, Tjoen Oei. Academische opleiding. Amsterdam, 20 Juni. Bevorderd tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op proefschrift ge titeld: „Philodemus de muziek met vertaling en commentaar", de heer D. A. van Krevelen, geb. te Oosterhesselen. Geslaagd voor het doctoraal examen geschiedenis mej. H. Koster. Voor het candidaatsexamen klassieke letteren de heer J. v. d. Raa en voor het candidaatsexamen wis- en natuurkunde mej. M. van Straaten en de heer P. J. Wilbrink. Aan de Leidsche Universiteit slaagde voor het cand. examen wis- en natuurkunde letter B, de heer A. van Iersel, te Heemstede. „Da Costa-Kweekschool" Voor het eindexamen aan de Da Costa-kweek- school zijn geslaagd: de dames M. E. Oderkerk te IJmuiden, P. Schreuder te Haarlem, A. M. van Zon te Bloemendaal en de heeren Th. Janssen te Bakkum, F. de Jong te Haarlem, J. Leen te Hoofddorp. Afgewezen: geen candidaten, Bejaarde dame lette niet op het verkeer. Ernstig gewond in het ziekenhuis. Een 64-jarige dame uit Den Haag stak Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur den Rijks straatweg over ter hoogte van den Overton- weg. Zij lette niet op het verkeer en zag niet dat een personenauto haar al dicht genaderd was. Een aanrijding was dan ook niet meer te vermijden. De dame brak haar linkerdijbeen en haar rechterpols. Zij is ter plaatse voorloopig door den O. D. behandeld en daarna per ziekenauto naar het Diaconessenhlis gebracht. Er is geen levensgevaar. Den autobestuur der treft geen schuld. FAILLISSEMENTEN. Dootr de Arrondissements-Rechtbank te Haarlem zijn de volgende faillissementen uit gesproken op Dinsdag 20 Juni: 1. Klaas Walst, melkslijter, wonende te Oostzaan, Kerkbuurt B 240b. Curator mr. F. M. Hagemeijer te Haarlem, 2. Gerlof van den Haak, kolenhandelaar, wonende te Haarlem, Molenaarstraat 26 zw. Curator mr. M. Toulon van der Koog, te Haarlem. 3. P. J. C. de Waai'dt, winkelier, wonende te Velsen-Noord, Wijkerstraatweg no. 35. Curator mr. J. H. J. Simons te Haarlem. Rechter-Commissaris in al deze faillisse menten mr. E. H. F. W. van Schaeck Mathon te Haarlem. Wegens gebrek aan actief werden opgeheven de faillissementen van: 1. E. P. M. Brantjes (Technisch Handels- bureau Eduard Brantjes) wonende te Haarlem, Iepenrodesbraat 16. Curator mr. L. S. Römelingh te Haarlem. 2. K. Manneveld, melkhandelaar, wonende te Haarlem, Floresstraat 19. Curator mr. O. H. van Wijk te Heemstede. 3. J. A. Vonk, schilder, wonende te Zwa nenburg, gem. Haarlemmermeer, Wilgen- laan 77. Curatrice mej. mr. C. H. Deknatel te Haar lem. 4. G. W. Bruning, los werkman, wonende te Haarlem, Teding van Berkhoutstraat 18 zw. Curator mr. J. H. van Wijk te Haarlem. Dooir het verbindend worden der eenige uit- deelingslijst is geëindigd het faillissement van: G. van der Genugten, koopman in manu facturen, wonende te Beverwijk. Curator mr. B. W. Stomps te Haarlem. Geluk aanbrengend hoefijzer. Oudtijds vergeleek men het hoef ijzer met de halve maan; werd het opgehangen met den open kant omhoog; dan bracht het geluk aan. Op gehangen met den open kant naar beneden, heette het geluk aan te brengen. Speelkaarten, aan de achter zijde bedrukt. Tot den aanvang der 17e eeuw werd de achterzijde der speelkaar ten onbedrukt gelaten; om streeks 1615 evenwel begon een onbekend gebleven Fransch Schilder op de keer zijde der kaarten een versie ring aan te brengen, bestaan de uit de afbeeldingen van verschillende vogels. Zoo kwamen de aan weerszijde be drukte kaarten in de mode. Britsch-Russiscli verdrag spoedig een feit? thans LONDEN, 21 Juni (Havas). De pers is op timistischer ten aanzien van de BritschRus sische besprekingen. De bladen achten het vrijwel zeker, dat een verdrag tot stand zal komen. De „Daily Telegraph" meldt, dat de Engel- sche onderhandelaars Molotof een nieuwe for- mulie zullen voorleggen, die niet heel veel van de oorspronkelijke Engelsche opvatting ver schilt en aan de Russische behoeften zou voldoen. Deze formule zou inhouden, dat „de drie mogendheden zullen samenwerken om weerstand te bieden aan agressie. Een alge- meene garantie zal zich uitstrekken tot de Randstaten en Nederland en Zwitser land". De andere punten bieden geen moei lijkheden, die niet gemakkelijk overwonnen zouden kunnen worden. Ook de „Daily Herald" gelooft, dat andere mnten niet moeilijk zullen zijn, wanneer men en aanzien van de kwestie der randstaten tot overeenstemming komt. MR. OUD OVER DR. COLIJN. AMSTERDAM 21 Juni. Mr. P. J. Oud, bur gemeester van Rotterdam, zal Donderdagavond omstreeks 8.10 uur voor de A. V. R. O.-micro foon spreken over de beteekenis van de figuur van den minister-president dr. H. Colijn voor ons land en ons volk. Deze karakterschets wordt gegeven naar aan leiding van den 70sten verjaardag van dr. Colijn. ALGEMEENE DOOPSGEZINDE SOCIëTEIT. Proponentsexamen. Voor de op Dinsdag te Amsterdam gehou den jaarvergadering der Algemeene Doops gezinde Sociëteit hebben met gunstig gevolg het proponentsexamen afgelegd en zijn der halve tot proponent aangesteld Mej. C. W. Brugman te Amsterdam en de heer A. H. van Drooge te Deventer. LAWNTENNIS. De „geplaatsten" te Wimbledon. Voor de internationale kampioenschappen van Engeland, welke op 26 Juni te Wimbledon aanvangen, zijn de volgende spelers geplaatst: Voor het heeren-enkelspelBunny Austin (Engeland), Bobby Riggs (V.S.), Mac Neill (V.S.), Puncec (Zuid-Slavië), Henkei (Duitsch- land), Cooke (V.S.), Menzel (Duitschland) en Tloczynski (Polen). Voor het dames-enkelspel: Alice Marble (V.S.), Helen Jacobs (V.S.), mevr. Sperling (De nemarken), mevr. Mathieu (Frankrijk), mej Jedrzejowska (Polen), Kay Stammers (Enge land), Mary Hai'dwicke (Engeland) en mevr. Fabyan (V.S.). De Duitsclie combinatie Henkel-von Metaxa werd voor het heeren-dubbelspel als nummer één geplaatst. Copyright' P, I-. B. Box 6 Copenhagen De kalkoensche haan, die met scoren geboren wee en die zich daarom keizer voelde, blies zich op en stapte recht op het leelijke eendje af. Toen kraaide Mj tot hjj vuurrood van inspanning werd. Het eendje wart niet, waar het knapen droe#d, dat het a©o lceliJK was en dat Het was zoo be het voor den gel Zóó ging het den 'eersten dag en het werd steeds erger. Het II j&agd. 3e»s urne zusjes deden mede en riepen: „We wüden dat «e leelijke eendje werd van den eenen neer den anderen hoek ge- |j| kat je maar te pakken kreeg!" En a(in moeder zei: „Ik wilde, dat je maar wegliep", terwijl het II schopte. Toen nam het een kloek besluit. Het vloog over de meisje, dat de dieren eiken dag eten bracht, naar het leelijke jong schutting, kwam terecht in de heesters, waar de vogels verschrikt wegvlogen {Wordt vervolgd). Met pols tusschen machine bekneld geraakt. Ongeval in bakkerij. HAARLEM Woentria» Dinsdag is in de bakkerij van S gang" in de Byzantiumstraat een 18 iari bakkersknecht met zijn rechterpols beKS geraakt tusschen het vliegwiel van een Jl machine. De jongen stak zijn hand door w vliegwiel van de stilstaande machine om stukje gevallen deeg op te rapen. Op heSeif? oogenblik schakelde de machinedriiver T machine in zoodat de bakkerknecht met vu pols bekneld raakte. De machinedrijver sch kelde weliswaar de machine onmiddellijk w uit daar de knecht natuurlijk be^on t schreeuwen van pijn, doch de machine mnoS geheel gedemonteerd worden om den knS te bevrijden. Hij werd door een dokter en on behandeld en naar het St. Elisabeths Gasthui vervoerd waar hij ter verpleging werd ow* nomen. De machinedrijver had niet kun hp" zien, dat den jongen zijn hand door het viS? wiel had gestoken zoodat hem dus geen schuld AMSTERDAMSCHE VEEMARKT. Amsterdam, 21 Juni 1939. Ter veemarkt waren heden aangevoerd' 269 Vette Kalveren: le kwal. 56—64, 2e kwal 4854, 3e kwal. 4046 per K.G. levend ge wicht. 123 Nuchtere kalveren 7—10 per stuk, 22 Schapen 1315 per stuk. 202 Varkens- Vleeschvarkens, wegende van 90—110 K.G 58—59 ct., zware varkens 57—58 ct., vette var kens 5657 ct. per K.G. slachtgewicht. Aangevoerd 3 wagons geslachte runderen uit Denemarken. Overzicht. Vette kalveren; ruime aanvoer, zeer stugge handel, prijzen lager, vooral aan het eind der markt. Nuchtere kalveren: ruime aanvoer, vlugge handel, prijzen onveranderd. Varkens: ruime aanvoer, doch weinig han del en weinig vleeschvarkens; prijzen onver anderd. DUIDELIJK GESTELDE VRAGEN van alle Abonnés van dit blad worden door een specialen Redacteur en zijn talrijke medewerkers zoo mogelijk en ten spoedigste beantwoord. De vragen moeten worden geadresseerd aan het bureau van dit blad, met duidelijke ver melding van naam en woonplaats. Vragen waaraan naam en adres ontbreken, worden terzijde gelegd. De namen der vragers blijven redactie geheim. De antwoorden worden GEHEEL KOSTE- LOOS thuis bezorgd, Alleen die vragen, welker beantwoording voor vele anderen behalve den vrager, van nut kan zijn, worden tevens in ons blad ge plaatst. DIVERSEN. VRAAG: Hoe verwijder ik harsvlekken uit een sportcostuum? ANTWOORD: De vlek met de nagels der dui men „breken". Daarna afborstelen met perchloor- aethyleen. VRAAG: We6t u eenige recepten voor het klaar maken' van compote? ANTWOORD: Aardbeiencompöte: 1 k.g. aard beien, 3j^ dl. water, 100-150 gr. suiker, wat cl-, troensap en sago. Pluk de aardbeien, wasch ze vlug met koud water. Laat de suiker met het wa ter inkoken tot een dunne stroop, doe er de aard beien in, breng ze tot aan de kook, neem ze met een schuimspaan uit het vocht en leg ze in de compóteschaal. Vermeng het vocht met citroen sap naar smaak, bind het af met wat aangemeng de sago en giet het over de aardbeien. Kersencompöte. Gebruik 1 k.g. kersen, 2 dl. wa ter, 1 dl. bessensap, 100 gr. suiker, wat sago. Bereiding als boven, doch doe het bessensap bij de suikerstroop nadat de kersen erin opgeweld zijn en bind de saus met sago af. VRAAG: Bestaat er kampeergelegenheid op de Hooge Veluwe? Zoo ja, waar moet ik mij vervoe gen? Kosten? ANTWOORD: Alleen voor kampeerders die zijn aangesloten bij erkende vereeniglngen zijn terrei nen beschikbaar bij oud-Reemst en het Hoender- losche hek. Aanmelding tijdig bij den rentmeester (telefoon Hoenderlo 230). Kosten p. d. 0.20. VRAAG: Ik ga eind Juli voor vijf dagen naar Antwerpen met een tandem (met vrouw en kind van 5 j.) Welke papieren zijn noodig? Welke kosten? ANTWOORD: Een gebruikte tandem mag vrij worden ingevoerd. Is de tandem nog zeer nieuw, voorzie u dan van een bewijs van herkomst bij bet belastingkantoor, Klein Heiligland. U moet twoe bewijzen van Nederlanderschap hebben: één voor u en één voor uw vrouw. Kosten te Haarlem 2.50. Het kind kan op het bewijs van den vader worden ingeschreven, DIEREN. VRAAG: Hoe verwijder ik mieren uit een bo- venvoorltamer? (Stroop en gist hebben niet ge holpen en heet water durf ik niet te gebruiken met het oog op de benedenburen). ANTWOORD: Als u de naden kunt ontdekken waardoor ze binnenkomen dan deze dichtsmeeren it thymolwas (5 gram thymolkristallen opgelost iu 25 gr. brandspiritus en vermengd met 100 gr. boenwas). Is dit niet mogelijk dan dient u de stroop-gist-methode voort te zetten. De mieren larven gaan hieraan dood en na eenigen tijd ster nest uit PLANTEN. VRAAG: Hoe kan men wolluis die zich tusschen de bladen aan den voet van mijn clivia nestelt, e best bestrijden? Als met een praeparaat moet wor den gespoten heeft dat dan geen nadeeltgen n- vloed ANTWOORD: De wolluis zit altijd verscholen tusschen de bladeren ln de oksels. Daarom doe u bet beste met een watje gedrenkt in zeepwater met een scheut spiritus schoon te maken. Een ge keeren herhalen. Niet spuiten. RECHTSZAKEN VRAAG: 1. Ik heb een meisje voor halve dagen dat door eigen onvoorzichtigheid haar arm ge brand heeft, zoodat ze niet kan werken. Ik en niet voor haar verzekerd. Hoe lang ben ik nu ver plicht haar loon te blijven uitbetalen? Wij zij" mondeling overeengekomen dat er bij ziekte doo mij niet zou worden uitbetaald. 2. Is het mogelijk een meisje te verzekeren f gen ziekte? ANTWOORD: 1. Gedurende 8 dagen 2. Ja.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 2