VELSEN Vrijzinnig Democraten winnen 3 zetels, de R.K. 1 zetel. RAADSVERKIEZING HAARLEM. Litteraire Kantteekeningen. Een kijkje achter de tralies. Op de film valt het mee. In de nieuwe bioscoopweed brengt het Luxor- Theater ah hoofdnummer de komische rolprent *Kom je ook achter de tralies", waarin tal van humoristen de hoofdrollen vertolken. Preston Foster, Tony Martin, Phyllis Brooke, Slim Sum- n,erviUe en Arthur Treacher spelen de hoofd- r°Wanneer Darby Randall aan boord van een der luxe schepen op den Atlantischen Oceaan, -ennis maakt met Chipper Morgan en met een ïdtêren heer Willis, komt het er van, dat ze ge drieën een kaartspelletje maken. En al zou men Ijsschien in den beginne denken, dat Darby Randall het verliest, in werkelijkheid wordt Willis zoowat uitge plunderd. Zij maken hierbij een tragische vergissing. Willis is toe- Luxor theater Herbert Marshall en Claudette Colbert in „Zaza". (Luxor Theater, Beverwijk). vallig van de politie en bij aankomst in New- York draagt hij er zorg voor, dat het tweetal echter slot en grendel komt. De beiden zullen enkele jaren moeten doorbrengen in de Rock- well-gevangenis en Willis is daarvan de nieuw benoemde -directeur. Morgan en Randall worden, hartelijk begroet door hun oude vrienden Slim Nelson en Visahoog Conroy. De gêesTiS nog altijd puik en men'gaat over en y^ee'r' alleraangenaamstmet elkander om, De gevangenen van Rockwell - zullen een revue opvoeren. Dagenlang wordt gerepeteerd; het wordt prachtig. Maar bij gelegenheid van de schitterende gala-voorstelling, zien onze twee vrienden Chipper en Darby kans te ontsnappen. Na talrijke avonturen buiten gevangenismuren worden zij weer gepakt en retour gezonden naar Rockwell. Daar verschijnen ze eohter als ware redders in den nood. Immers het Rockwell-elftal heeft een wedstrijd te spelen tegen een elftal van de Springdale-gevangenis en dit laatste team is overwegend sterker. De wedstrijd mag al haast verloren worden beschouwd, als nog te juister tijd Chipper en Darby terugkeeren van hun uit stapje en direct hun plaatsen in het elftal her nemen. Zij sleepen voor Rockwell de overwin ning weg en ieder is overtuigd, dat ter wereld gten heerlijker plek denkbaar is, dan dit gras veld, waar zoo sportieve prestaties worden ge leverd onder het daverend gejuich van zooveel brave zielen. Het tweede hoofdnummer is „Zaza" met Claudette Colbert en Herbert Marshall in de hoofdrollen. DE AANVOER VAN AARDBEIEN. Bij de BjE.T.-veiling werden gisteren in totaal aangevoerd 2.635 K.G. aardbeien, die togen een gemiddelden prijs van f 36.09 per 100 K.G. werden verkocht. Aan de Vereenigde Veilingen waren de noteeringen: Amazonen 2633 ct. per kilo. Dutch Evern 3038 ct. per kilo. Moulin Rouge f 0.90—f 1.50 per slof. Noteering van Beverwijk, 21 Juni 1939. Spinazie per kist 0,27—0,42 Postelein per kist 0,28—0,34 Andijvie per kist 0,50—0,80 Wortelen per K.G. 0,08—0,16 Komkommers per 100 3,007. Aardappelen, klei, per K.G. ld. nieuwe per K.G. 0,06yz Peulen per K.G. 0,19 Doppers per K.G. 0,15 Tmnboonen per K.G. 0,07 Snijboonen per K.G. 0,39 Heerenboonen per K.G. 0,45 Bloemkool per 100 7,00—16,00 Uien per K.G. 0,07 Sla per 100 krop 0,50—1,50 Rabarber per 100 bos 3,00—4,50 Pieterselie per bos 0,03% Selderie per kistje 0,16 Aardbeien per doosje 0,06—0,12 Aardbeien per slof 0,40—0,70 ,00—7,00 K.G. 0,03—0,05 VERTROKKEN TRAWLERS. nuecle0n vertrokken: Gerberdina Johanna «M. 38, Caroline IJM. 26. Hollandia IJM. 78, wnelis IJM. 15, Maria IJM. 95. GEREFORMEERDE jeugdcentrale. i.Gfkravond heeft in de Heerenduinen een Plaats gehad uitgaande van de Jeugdcentrale. Pe belangstelling is in vorige jaren wel j?]? Stooter geweest, maar dit hield ongetwij- jJ* Verband met de gemeenteraadsverkie- nino sPrekers traden op, na het opene- w!fwo?ni van ds. E. G. van Teylingen, de n»? P' G- Kunst en dr- J- Kaptijn. De ten!* Werd °Pgeluisterd door de muziekver- ""«tag Juliana. Verwachting geldig van hedenavond tot mor genavond ongeveer 19 uur: Morgen toenemende bewolking. Regen en onweersbuien met aanmerkelijke af koeling, zwakke tot matigen tijdelijk krachtigen Oostelijken tot Noordelijken wind. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren 66 F. Laagste hedennacht 58 F. Hoogste heden 64 F. BAROMETERSTAND Hedenmorgen 9 uur 760 m.M. Stilstand. Opgave van: MAGAZIJN 'T BRILLENHUIS Kanaalstraat 86 IJmuiden HOOG WATER TE IJMUIDEN: Vrijdag v.m. 7.10 uur; n.m. 7.43 uur. Zaterdag v.m. 8.14 uur; n.m. 8.46 uur. Zondag v.m. 9.23 uur; n.m. 9.57 uur. TEMPERATUUR ZWEMBAD: Heerenduinen; lucht 66 F., water 68 F. VERWACHTE VISCHAANVOER. Thuisstoomende voor de Vrijdagmarkt: Antje RO 15. Vangst: 50 m. schelvisch, 50 m. braadschelvisch, 35 m. gul en kabeljauw, 20 m. platvisch, 10 m. diversen, 25 m. radio, totaal 190 m., benevens 400 st. stijve kabel jauw. BESOMMINGEN. Manden. Trawlers. 530 Vikingbank IJm. 183 f 2290. 390 Flamingo IJm. 25 f 1780. 260 Claesje R.O. 46 f 1630. MARKBERICHT. (Versche visch). IJimuiden, 22 Juni 1939 (A.NJP.) Tarbot 4932 ct. per kilo. Tong 9362 ct. idem. Zetschol f 2321 per 50 kilo. Kleine schol f 17.50f 7 idem. Bot f 13—f 3.70 idem. Schar f 4.70f 2.20 idem. Tongschar f 17 idem. Poontjes f 5.10f 2.70 idem. Middel schelvisch f 15f 14 idem. Kleinmiddel schelvisch f 9.50f 7.50 idem. Kleine schelvisch f 7.80f 4.20 idem. Groote gul f 7.50f 5.60 idem. Kleine gul f 6.70—f 4. Wijting f 4.50f 1.70 idem. Makreel f 5f 2.70 idem. Kaïbeljauw f 50f 21 per 125 kilo. Vleet f 1.80—f 1.30 per stuk. Koolvisch f 1.10f 0.50 per stuk. VERKEERSONGEVAL IN DE MAARVLIET- STRAAT. Gisteravond omstreeeks 9 uur heeft op het kruispunt MeervlietstraatZuiderdorpstraat een aanrijding plaats gehad tusschen een luxe auto en een wielrijdster, vermoedelijk door het niet verleenen van voorrang. De wielrijd ster kwam te vallen en kreeg eenige schaaf wonden, een gekneusde pols en een lichte hersenschudding. Na te zijn verbonden, werd zij naar haar woning vervoerd. JUBILEUM AAN DE PjE.N.-CENTRALE. De machinist J. Overwater, van de P.E.N.- centrale, heeft gisteren zijn zilveren ambts jubileum gevierd. In tegenwoordigheid van het geheele personeel werd de jubilaris Woensdagmiddag in de vergaderzaal van de centrale gehuldigd. Namens de directie sprak de hoofdingenieur, ir. Van der Schroeff woorden van gelukwensch en bood het ge bruikelijke geschenk onder couvert aan. De bedrijfsleider de heer A. Ludwig, voerde het woord namens het personeel en liet zijn geluk- wenschen vergezeld gaan van een aantal nut tige geschenken, daarbij den wensch uit sprekend dat de jubilaris nog vele jaren aan het bedrijf werkzaam zou mogen blij ven. De heer Overwater dankte voor de hem gebrachte hulde, zich daarbij in het bijzon der wendend tot den hoofdingenieur van der Schroeff, ir. Warmelink en den heer Ludwig, mede namens zijn echtgenoote dankte hij voor de vele fraaie geschenken. Het personeel bleef hierna nog eenigen tijd gezellig bijeen Verlies werd geboekt door de S.D.A.P., de Liberale Staatspartij en de C.D.U. Bij de gisteren gehouden verkiezing voor den Haarlemschen gemeenteraad werden uitgebracht 73.349 (64.201) stemmen; van onwaarde waren 3335 (4785), dus geldig 70.014 (59.416). Tusschen haakjes zijn geplaatst de stemmen van de raads verkiezing van 1935. Het aantal, kiezers is thans 79.572 tegen 69.456 in 1935. De kiesdeeler is 1795 9/39 (in 1935: 1532 19/39) Aantal stemmen op de lijsten uitgebracht: 1939: 1935: S. D. A. P. 20.038 (18.864) R.K. Staatspartij 19.624 (15.184) Christ. Historische Unie 5.402 4.819i Anti-Revolutionnairen 4.514 3.666) Liberale Staatspartij 2.690 2.601) Vrijzinnig Democraten 9.057 3.707) Communisten 4.150 3.789) Christ. Dem. Unie 1.368 1.640) Vrije Kiezers (v. d. Storm 1.614 1.399) Onafh Ned. Ver. v. Werkloozen (H. J. Hoogestijn) 75 R. S. A. P. 457 659) Gemeenschapsbel. (D. Plantjé) 1.025 412) Thans niet aan de verkiezing deelgenomen: Onafh. Eenheidsp. (G. Oversteegen) 497) Welvaartspartij (Van Meurs) 424) Kath. Dem. Partij 1.446) Staatk. Geref. Partij 309) Zetelverdeeling 1939 1935 Winst Verl. S. D. A. P. 13 14 1 R.K. Staatspartij 12 11 1 Ch. Hist. Unie 3 3 Anti-Rev. 2 2 Liberale Staatspartij 1 2 1 Vrijz. Dem. 5 2 3 Communisten 2 2 Com. Vrije Kiezers 1 1 Chr. Dem. Unie 1 1 Kath. Dem. Volksp. 1 1 (De Kath. Dem. Volkspartij heeft thans niet aan de verkiezing deelgenomen) Namen der gekozenen: Gekozen zijn volgens den voorloopigen uitslag der verkiezing: S. D. A. P.: M. A. Reinalda (aftr.) F. S. Noordhof f (aftr.) D. J. A. Westerveld (aftr.) M. Meyers (aftr.) Mr. H. O. Drilsma (aftr.) J. A. Scholl A. Mars (aftr.) Mevr. L. Meyboom-Broersma (aftr.) J. P. W. v. d. Sluys. J. van Boekhoven (aftr.) E. F. Albrecht (aftr.) G. Blokdijk (aftr.) F. H. W. Vliegen (aftr.) R.K. STAATSPARTIJ: W. J. B. van Liemt (aftr.) M. L. A. Klein (aftr.) Mr. Dr. F. A. Bijvoet (aftr.) J. Ph. H. Castricum (aftr.) H. J. L. Klein Schiphorst (aftr.) M. C. Hilbrink J. G. van Kessel (aftr.) A. v. d. Veldt (aftr.) Chr. C. Wolff (aftr.) C. A. Brandenburg Th. S. J. Hooy. A. J. M. Angenent. CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE: E. v. d. Wall (aftr.) Joh. Visser (aftr.) Mevr. A. D. L. de Clercqv. Lennep. ANTI-REVOLUTIONNAIREN: G. Wolzak Hzn. (aftr.) W. C. Bakker. LIBERALE STAATSPARTIJ: Mr. A. Beets. VRIJZINNIG DEMOCRATEN: Mr. L. G. van Dam (aftr.) Dr. L. C. Kersbergen Mevr. Mr. E. van EekThieL D. J. A. Geluk. W. F. Happé. COMMUNISTEN: L. Peper (aftr.) D. Noordewier (aftr.) VRIJE KIEZERS: M. J. A. v. d. Storm (aftr.) Raadsverkiezing Bloemendaal. Aantal geldige stemmen: 7425 (5840). Kiesdeeler 496.2. R.K. Staatspartij Liberale Staatspartij S. D. A. P. Chr. Hist Vrijz. Democraten Chr. Dem. Unie Anti Revol. Nationaal Herstel Aant. stemmen. zetels 1944 (1446) 4 4) (1238) 980) 812) 491) 119) 323) 562) 1616 1155 1168 874 252 435 3) 3) 2) 1) (-) 1) 1) De S. D. A. P. verliest een zetel aan de Chris telijk Historische Unie. De Vrijzinnig Democra ten winnen een zetel ten koste van Nationaal Herstel, dat niet meer aan de verkiezingen deel nam. In den Raad zijn gekozen: R.K. Staatspartij: A. J. Prinsenberg, Mr. F. Rohling, R. N. Bolleman en J. F. M. Pinxter. Liberale Staatspartij: Jhr. G. C. Quarles van Ufford", Mr. A. J. Enschede, C. R. Posthumus Meyes. S. D. A. P.: C. Schulz en W. Noorman. Chr. Hist. Unie: Ing. J. Ouwehand, Mr. W. E. Baron van Till en W. v. Waveren. Vrijz. Dem. Bond: A. Cassée en mevrouw F. F. Dalmeijerv. Bachum de Boer. Anti Rev.: Mr. J. C. C. W. Hysseler. De S. D. A. P. verliest een zetel aan de C. H. U. De Appel en de stam, door K. H. R. de Josselin de Jong. A'dam, J. M. Meulenhoff. „Wat zou het een steriele wereld worden, als geen enkel appeltje verder viel dan den voet van den stam! Laat ze maar wat verder weg rollen. Ze zullen beter vrucht dragen, dan wanneer ze op dezelfde plek wortelen als de oude boom. Ze moeten onontgonnen terreein voor zich hebben!" Zoo tegen het eind van dezen prettig en vlotgeschreven familieroman lucht papa Al- bert Maarlant bovenstaande wijsheid aan zijn trouwe gade Mary en we hebben dan al heel wat appelen zien rollen, de een een beetje verder van honk gaand dan de andere, doch ten slotte terugkeerend naar de groote réunie op het landgoed De Enk, waar ze allen van den boom gevallen zijn. Albert en Mary hebben in een gelukkig ge zinsleven een aantal kin-deren groot gebracht, waarbij ze er in geslaagd zijn onder hen een saamhorigheidsgevoel te doen groeien dat hen in het leven niet verlaat, al gaan zij ver schillenden kant uit en waarvan het familie landgoed in Gelderland, De Enk, het magnetisch centrum blijft. Er is in deze fa milie, ondanks alle hedendaagsche geneigd heden der jongere generatie, een aartsvader lijke geest blijven bestaan van gehechtheid aan den bodem waaro-p zij geboren werd, en 'n telkens weerkeerende lust tot een tijdelijken terugkeer daarheen, als om uit te rusten van en zich te sterken tegen dat andere leven, waarin die jongere generatie geplaatst is. Albert Maarlant, de vader, heeft dat pa triarchale in zich; zijn landgoed en zijn groot gezin vullen zijn leven geheel en al; beide beheert en bestuurt hij met dat inzicht en dwangloos overwicht waarmee hij den eer bied van zijn pachters en de liefde van zijn kinderen verwierf. Al zijn die vele kinderen ook nog zoo verschillend van aard en neiging, in den ondergrond daarvan blijft bij ieder van hen de gezonde kiem, door het buitenleven en het milieu gelegd, aanwezig. Het zou ons niet verwonderen zoo de schrijf ster van dit boek zelf eens een buitenkind ge weest was of althans het buitenleven uit eigen ondervinding zeer goed kent. Zij is in haar be schrijving van wat daar op Den Enk gebeurt en besproken wordt zoo geheel en al er in, zoo vertrouwengevend echt, dat geheee situa ties uit andere gedeelten van den roman daar naast degradeeren tot het gebruikelijk ge doe der meeste Nederlandsche romancières, die in een min of meer schrander bedachten en vlot loopenden dialoog haar kracht zoeken en wel vinden ook, maar in de hoofdzaak er toch naast praten, omdat de behandelde ma terie niet voldoende uit het eigen lijf gesneden is. Als de schrijfster over het Geldersche bui ten op gang is leven de menschen en de dingen daarin, en de gewisselde woorden hebben de vertrouwelijke geur der echtheid. In de situaties op Ruth's laboratorium en in die welke in de combinatie John-Annemarie- Rikker gefantaseerd werden ontbreekt die. Wat niet wegneemt dat men voor de handig heid, waarmee ook die gedeelten in elkaar gezet zijn, groote waardeering aan den dag kan leggen wegens de fantasie der schrijf ster, waarmee ze zich redt uit gebieden die haar blijkbaar slechts bij overlevering bekend zijn. Maar de wijze waarop mej. De Josselin de Jong een figuur als Albert in zijn milieu plaatst en hem het geheele boek door doet optreden maakt dat deze roman een extra- pluim verdient. Albert Maarlant zou onder haar handen een echt-Hollandsche Monsieur de Lourdines geworden kunnen, zijn als haar zelfgekozen taak niet haar opgelegd had zich met al die appelen, die van en naar den stam reizen, bezig te houden. Een beetje verstrooid zijn de kinderen van Albert en Mary natuur lijkerwijs; een beetje verstrooid is ook de ro man, wat de compositie betreft. Maar wij lazen den laatsten tijd geen roman, die zonder direct litteraire pretenties te vertoonen zoo gevuld was met allerhande aardige, vaak ;eestige opmerkingen over aspecten van men schen en dingen, over stadsbeweging en bui tenleven. Natuurlijk blijft dan nog voor de meeste lezers het voornaamste: het verhaal. Het huwelijk is van Gerard en To, dat van John en Annemarie, dat van dokter De Grae- ve en zijn Oostenrijksche Mathilde en hoe goed het worden zal tusschen Frits en Phil. Gelukkig zijn de tweelingetjes Ida en Inez nog te jong om nog meerdere variatie aan te te brengen, doch zij fungeerden reeds als karak teristieke bijkomstigheden op Den Enk. Aan leven ontbreekt het niet in dit met plezier gelezen boek. Een drietal oorspronkelijke romans, die wij dezer dagen ontvingen, worden hierbij voor- loopig aangekondigd. Zoo kwam er bij Bruna te Utrecht, een nieuw werk van Maurits Dek ker „Mordje de Jood" getiteld, van de pers, een roman van Jodenvervolging, leed cn cul tuurcrisis dat, door Mordje's „gein" voor troosteloosheid gespaard bleef, al werd de ernst van al dit onbestaanbaar-gedachte er niet minder door. Een werk dat op aanbe veling van het Koloniaal Instituut te Amster dam werd uitgegeven is: Sinjo Juul, door S. Franke (Scheltens en Giltay, A'dam), een levendig geschreven boek over Indisch jon gensleven. En ten slotte is er van de knappe schrijfster Bep Vuyk, wier „Duizend Eilan den" nog in ons geheugen ligt en hier in dertijd uitvoerig besproken werd, een nieuwe roman uit het pioniersleven op de Molukken, die onder den titel: „Het laatste huis van de wereld" bij de Uitg. Mij. De Haan te Utrecht het licht zag. J. H. DE BOIS. Gele Lisch en tuiniris. Zoo langzamerhand hebben de meesten van ons hun zomergewoonten weer opgevat en daar behoort voor velen toe het meer buiten zijn in de vrije natuur. Mag het zijn, dat we op een mooien langen Junï-avond nog een eindje een landweggetje opdrentelen, dat naast een slootje door de weilanden loopt, of, dat we vroeg in den morgen er op uitgaan met hengel en wormen of deeg om den geheelen dag geduldig aan den waterkant te zitten visschen, of, dat we alleen maar per fiets langs één van onze mooie vaarten komen, in bijna al die ge vallen zal van tijd tot tijd onze aandacht naar de mooie breede rietmassa's langs -den waterr kant worden getrokken door den plotselingen scherpen roep van een waterhoentje, of door het luide lied van den karre-karre-kiet-kiet- kiet. Eenige beelden uit „Artisteningang" (Kennemer Theater, Beverwijk.) „De Zoon van Frankenstein". (W. B. Theater, Beverwijk.) Gele lisch. En dan zien we ze daar ineens staan, de mooie heldergele lisschen, die tusschen de sterke zwaardvormige bladeren zachtjes mee wuiven met het riet. Ze staan er zoo onop vallend verscholen tusschen het riet. dat we ze niet eerder hadden opgemerkt. Maar wat zijn de bloemen koninklijk mooi van vorm en kleur. Jammer genoeg zijn er altijd veel minder irissen te zien dan er zouden kunnen zijn. Omdat de jeugdige bewoners van de gehuch ten, waar onze vaarten heenleiden, veelal de gewoonte hebben om de irisbloemen in knop te plukken en dan ermee te venten langs de huizen. Het is waarschijnlijk het Hollandsche koopmansbloed, dat hen door de aderen vloeit. Maar jammer is het. Hoewel we nu zoo goed weten hoe de gele lisch of Iris pseudac-oris langs de slootkanten groeit, moeten we vooral niet denken, dat we onze tuinirissen ook in of bij het water moeten plaatsen. De meeste variëteiten kun nen daar absoluut niet tegen. Alleen onze gele lisch en de Japansche Iris Kaempferi staan graag aan den kant van den vijver. Maar voor bijna alle gekweekte irissen geldt als voorwaarde droge, voedzame, zandige tuinaarde, liefst wat kalkhoudend, en veel zon. De meeste Irissen hebben een wortelstok en we moeten hen dus beschouwen als vaste planten, die ieder jaar vanzelf weer op komen. Maar de groepen Xiphion en Juno hebben knollen, die kort na den bloei kunnen worden opgenomen. Maar de meeste tuinirissen behooren tot de vaste planten. Er zijn ontelbaar vele variëtei ten met paarse, blauwe, witte, gele, violet- purpere en purperroode bloemen, de één al mooier dan de andere. Voor den gewonen tuin worden zeer vaak variëteiten van Iris germanica genomen, die gemiddeld tot zeventig centimeter hoog kun nen worden en in Mei-Juni bloeien. Voor den rotstuin kiezen we de variëteiten van de dwergiris. Iris pumila, waarvan som- hige variëteiten niet hooger worden dan tien centimeter. Deze lage irissen bloeien in het algemeen vroeger dan de Iris germanica nJ. in AprilMei.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 3