Verkiezingsuitslag met kleine verrassingen VELSEN. Yrijzinnig Democraten maakten een verrassenden sprong, doch konden hun derden zetel juist niet halen. Twee zetels voor de groep Heeremans. Een rustige verkiezingsdag. Zelden is een stemmingsdag zoo rus- l[q verloopen als die van gisteren Maar toch hadden de stembureaux 3700 stemmen meer te verwerken dan bij de raadsverkiezing van 1935, toen 19873 kiezers hun stemplicht vervul denwelk aantal gisteren 23570 be- droeg. Het feit, dat het aantal stem- bureaux thans 30 bedraagt tegen 22 in 1935 maakte de taak van de bureaux veel gemakkelijker, waardoor deze ook veel vroeger dan anders met hun werk gereed waren. Bijzondere drukte op straat viel ner gens waar te nemen. Ook de bekende sdndwichmen bij de stembureaux ont braken. Maar desondanks werd er vrij druk gestemd. Van de 25628 kiezers bleven er 2058 thuis, zoodat bijna 92% van het kiezerscorps heeft gestemd. Het aantal uitgebrachte ongeldige stemmen bedroeg 1038. Een hoog cij fer maar in 1935 bedroeg dat ca. 1200. Verrassingen zijn niet uitgebleven, maar groot waren deze niet. De S.D.A.P. verloor den jn 1935 op het nippertje verkregen negenden zetel. Bij de R.K. Staatspartij, die eveneens door de concurrentie van de Groep Heere- mans eeli zetel verloor, was de groote ver rasing, dat de hekkesluiter van de hist, de 'heer J. A. Geelen niet voorkeurstemmen ge kozen werd. Chr. Historische Unie, Liberale Staatspartij, Anti-Revolutionnaire Partij, Oud- Katholieke Kiesvereeniging en Communisten behielden hun zetels. De Vrijzinnig Democraten zouden over den uitslag kunnen juichen als voor hen niet op 'eet nippertje de derde zetel verloren was ge gaan. Een twaalftal stemmen meer en zij zouden ben zetel meer hebben gehad ten koste van de groep Heeremans, die met het ver kregen resultaat: 2 zetels wel tevreden mogen zijn. Een verrassing voor de Neutralen was. dat hun populaire candidaat de heer Willem van Heijst het tegen den heer Mets moest afleggen. Hieronder volgt de officiëele uitslag. Uitgebracht 23570 stemmen, blanco en van onwaarde 1038 stemmen. Geldige stemmen 22532 (in 1935: 18680). Aantal Aantal stemmen zetels 1939: 1935: 1939: 1935: Soc. Dem. Arb. Partij 5845 5471 8 9 R.K. Staatspartij 3727 3494 5 6 Chr. Hist. Unie 2375 1948 3 3 Liberale Staatspartij 968 645 1 1 Anti-Rev. Partij 2319 1668 3 3 Neutrale Partij 1239 1249 1 2 Oud-Kath. Kiesver. 909 892 1 1 Vrijz. Dem. Bond 2176 925 2 1 Groep Heeremans 1458 2 0 Commun. Partij 984 998 1 1 Rev. Soc. Arb. Partij 70 261 0 0 Chr, Dem. Unie 462 531 0 0 Gekozen zijn: S.D.A.P,: W. P. Visser, P. F. C. Roelse, J. v. d. Veer, W. Kastelein, A. N. Thomassen-Lind, E Luikman, N. W. van Nifterick, O. Bakkelo. R.K. StaatspartijC. P. J. Maas, J. P. Nijs- sen, H. H. Meijer, Mr. J. J. P. Tonino, J. A. Geelen. Chr. Hist. Unie; J. C. Dunnebier. A. ten Broeke, H. Groeneveld. Lib. StaatspartijA. de Groot Lzn. Anti-Rev. Partij: F. P. Vermeulen. H. Hom burg, A. Eikelenboom. Oud Kath. Kiesver.: G. Heijkoop. Vrijz. Dem. Bond: A. J. van Leusen, R. Ver beek. Groep Heeremans: J. Heeremans, S. P. J. Stevens. Comm. Partij: P. Weij. Neutrale Partij; W. P. Mets. Wie verdwenen en wie kwamen. Van de leden van den ouden raad komen niet meer terug de heeren P. Bosman (V.D.). Dr. mr. A. van der Flier, P. H. van Rummelen, D. Zalm en N. Raven allen S.D.A.P., W. van Heyst (Neutrale Partij) en S. N. Warmen- hoven (Comm.) Van de nieuwe leden volgen hieronder eenige bijzonderheden. W. Kastelein (S.D.A.P.) commies bij de Nederl. Spoorwegen werd in 1893 in Mechelen gem. Wittem (Zuid Limburg) geboren. Hij doorliep de H.B.S te Harlingen. In 1916 werd hij surnumerair bij de voorm. Staatsspoor wegen ter standplaats Akkrum. was vervolgens te Heerenveen, Zwolle, Leeuwarden, Harlingen en Venlo'werkzaam. In 1928 werd de heer Kas telein naar IJmuiden overgeplaatst. De heer Kastelein vervulde verschillende functies bij de moderne arbeidersbeweging. Mevr. A. N.Thomassen-Lind (S.D.A.P.) werd in 1912 in Alkmaar geboren. Zij bezocht de H.B.S. en de Kweekschool voor onderwijzers, werkte als onderwijzeres op Wieringen. in Am sterdam en in Heerlen. Zij woont sinds 1936 in Velsen en is werkzaam in de moderne ar beidersbeweging o.a. als voorzitster van de Soc. Democratische Vrouwenclub en de A.J.C. afdeeling Velsen. Verder is zij voorzitster van de Commissie voor Huishoudelijke Voorlich ting aan vrouwen van werkloozen. Zij heeft steeds groote belangstelling aan den dag gelegd voor sociale eh opvoedkundige onderwerpen. O. Bakkelo (S.D.A.P.) werd 16 Juli 1889 in Groningen geboren en woont sedert Juli 1934 in Santpoort. Hij is boekhouder-procura tiehouder op een handelskantoor in Amster dam. Hij genoot gewoon lager- en voortgezet onderwijs, aangevuld met privaatlessen. In Haarlem vervulde hij in de S.D.A.P. diver se functies als secretaris der afdeeling en van de federatie. In de vakbeweging was hij eerst secretaris-penningmeester van de afdeeling Haarlem van den Algem. Nederl. Bond van Handels- en Kantoorbedienden, waarvan hij thans voorzitter is. Verder is hij lid van den Bondsraad van genoemde organisatie. A. J. van Leusen (V.D.) werd in 1899 in Assen geboren. Hij bezocht de universiteit te Groningen, waar hij in 1929 zijn artsexamen deed. In hetzelfde jaar vestigde hij zich' in Velsen. Over eenige dagen zal hij zijn 10 jarig jubileum als practiseerend geneesheer kunnen vieren. De heer van Leusen bekleedt in het open' bare leven tal van functies. Hij is voorzitter van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervorm den, voorzitter van de Oranjevereeniging „Driehuis" en voorzitter van V.S.V. Gedurende een drietal jaren heeft hij zitting in de Pro vinciale Staten. R. V e r b e e k (V.D.) werd in 1890 in Nieuwe Niedorp geboren, maar toen hij nog zeer jong was trokken zijn ouders naar IJmuiden. Op 20-jarigen leeftijd kwam hij in dienst van het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort. Reeds op 29-jarigen leeftijd werd hij tot administra teur benoemd en zes jaar later werd hij hoofd van den Economisclien en Administratieven dienst, waarbij hij de centrale leiding over alle diensten kreeg. Verder is de heer Verbeek beheerder van een pensioenfonds voor de Pro vinciale Ziekenhuizen in Noord-Holland, lid van de Provinciale bezuinigingscommissie en iid van het hoofdbestuur van den Landelijken Bond van administrateurs en economen van de ziekenhuizen. Hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de administratie voor de Krankzinnigengestichten. De heer Verbeek is voorzitter van E. d. D. en is mede-oprichter van de Vereeniging voor de Rijpere Jeugd. S. P. J. Stevens (groep Heeremans) werd 2 Juni 1889 te Edam geboren. Op 16-jarigen leeftijd werd hij bakkersgezel in Haarlem. Hij was 15 jaar voorzitter van den Bakkersgezellen- bond en 6 jaar lid van het hoofdbestuur. In 1924 vestigde de heer Stevens zich als patroon in IJmuiden. Hier werd hij voorzitter van de R.K. Midderrstandsvereeniging, voorzit ter van den R.K. Bakkerspatroonsbond, secre taris van de R.K. Kiesvereeniging, bestuurslid yan het onderling beheerd Ziekenfonds „Vel- seroord", secretaris van de Saneeringscommis- sie voor het bakkersbedrijf, voorzitter van de Harddraverij vereeniging „IJmuiden" en be stuurder van de Middenstands Centrale Vel sen. Verder was de heer Stevens 15 jaar lang lid van den Bestuursraad van den R.K. Volks bond.. Eenigen tijd geleden heeft de heer Stevens wegens drukke werkzaamheden bedankt als voorzitter van de Middenstandsvereeniging en als secretaris der Kiesvereeniging. P. Weij (C.P.N.) is geboren en getogen IJmuidenaar. Hij stamt uit de oudste familie van IJmuiden, is n.l. een kleinzoon van den bekenden oud-duiker N. Engelhart. Werd in 1935 lid der Communistische Partij. Heeft eenigen tijd op de Gelria gevaren doch in 1923 werd hij zoo aangetrokken door de voetbal sport, dat hij een betrekking aan den wal zocht. De heer Weij is sindsdien actief lid van V.S.V. Hij speelde geruimen tijd in het eerste elftal. Plan tot herziening der uitbreidingsplannen. Half open bebouwing in plaats van villaterrein langs de Burgemeester Enschedélaan. Langs de westzijde van de Burgemeester Enschedélaan, nabij de Molenstraat te Sant poort ligt een nog onbebouwd terrein, dat is opgenomen in het plan van uitbreiding, aan wijzende de bestemming van den daarin be grepen' grond in hoofdzaak, met bestemming voor bebouwing met villa's, met een terrein grootte per woning van minstens 10 H.A. Als gevolg van die bestemming kan deze grond practisoh niet bebouwd worden, hoewel plaat selijke omstandigheden en stedebouwkundige overwegingen zich tegen een bebouwing niet verzetten. Het komt B. en W. daarom ge- wenscht voor, dat bedoeld terrein, gelijk zulks reeds het geval is met de gronden ten ooste van de Burgemeester Enschedélaan, wordt bestemd voor half-open bebouwing. In aan sluiting daarmede zal dan echter aan de naast-liggende perceelen, welke niet zijn op genomen in het bovenbedoelde plan van uit breiding, doch in dat, vastgesteld bij raads besluit van 15 Jflili 1924 en welke deels voor wegaanleg en anderdeel voor open bebouwing zijn bestemd, een gelijke bestemming dienen te worden gegeven. B. en W. hebben daarom een plan tot herziening van de plannen van uitbreiding doen ontwerpen. Dit ontwerp heeft met de daarbij behoorende bebouwingsvoor schriften, overeenkomstig de daaromtrent gestelde wettelijke bepalingen, in uitvoerige kaarten uitgewerkt, van 15 Mei 1939 af ge durende vier weken op de gemeentesecretarie voor en ieder ter inzage gelegen. Van de nederlegging is kennis gegeven in de IJmuider Courant, in het Dagblad voor IJmuiden. Vel sen, enz. en daarenboven aan de ingezetenen op de gebruikelijke wijze. Binnen den, bij ar tikel 37, alinea 2, der Woningwet gestelden ter mijn zijn daartegen geen bezwaren ingebracht. B. en W. stellen thans voor, het bovenbe doelde herzieningsplan met de bebouwings voorschriften vast te stellen en daartoe het besluit te nemen, dat in concept bij de stukken is gevoegd. AGENDA TE HAARLEM DONDERDAG 22 JUNI Groote Kerk: Orgelbespeling, 3—4 uur. Frans Hals Theater: „De zoon van Franken stein", 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: „Vernon and Irene Castle". Tooneel: The Kadex Four. 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor Theater: „De gouden kooi", 2.30, 7 en 9.15 uur. Palace Familie Cinema: „Pacific liner" en „Hotel Sacher", 2 en 8.15 uur. Moviac: „Drie blauwe jongens en een meisje" geprolongeerd. Frans Hals Museum: Eere-tentoonstelling van werken van wijlen H. A. van den Eynde 105 uur; Dinsdag en Vrijdag van 105 en S10 uur. Teyler's Museum, Spaarne 16. 113 uur, be halve 's Maandags. Toegang vrij. Palestina Diorama's, Schotersingel 117a, Ge opend eiken werkdag (behalve Vrijdags) van 35 en 79 uur. VRIJDAG 23 JUNI Bioscoopvoorstellingen des middags en des avonds. Frans Hals Museum: Eere-tentoonstelling van werken van wijlen H. A. van den Eynde 105 uur; Dinsdag en Vrijdag van 105 en 810 uur. P. F. C. Roelse J. v. d. Veer G. Heijkoop Oud Kath. Kiesver, A. J. van Leusen Vrijz. Dem. Bond R. Verbeek Vrijz. Dem. Bond J. Heeremans Groep Heeremans S. P. J. Stevens Groep Heeremans P. Weij W. P. Mets Comm. Party Neutrale PartJ W. F. Visser S. D. A. P. E. Luikman S. D. A. P. N. W. van Nifterick S. D. A. P. J- C. Dunnebier Chr. Hist. Unie W. Kastelein S. D. A. P. O. Bakkelo S. D. A. P. A. ten Broeke Chr. Hist. Unie J. A. Geelen R.K. Staatspartij A. Eikelenboom Anti-Rev. Party C. P. J. Maas R.K. Staatspartij H. Groeneveld Chr. Hist. Unie A. de Groot Lzn. Lib. Staatspartij H. H. Meijer R.K. Staatspartij F. P. Vermeulen Anti-Rev. Partij H. Homburg Anti-Rev. Partij Mr. J. J. P. Tonino R.K. Staatspartij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 5