De verkiezing van den nieuwen gemeenteraad wijk aan zee heemskerk Spannende strijd om de zetels. Zetelverlies voor de S.D.A.P. Winst voor Anti Rev. en Chr. Hist. Unie. De felle strijd om de 17 raadszetels, waar voor 81 Candida ten verdeeld over 9 lijsten zich beschikbaar hadden gesteld, is weer gestreden. In volmaakte rust en kalmte hebben de kies gerechtigde burger zich van hun taak ge kweten. Den geheelen dag was het aan de 13 stembureaux een komen en gaan van kiezers en kiezer essen, die allen vlot en zonder stag natie hun stemplicht konden vervullen. Aan de politieke actie van de pertijen en groepen was een einde gekomen, zelfs ontbraken aan de stembureaux de gebruikelijke „laatste op wekkingen" oan die of die candidaat te stem men. Klokslag vijf uusr werden de stembussen gesloten en kon een aanvang gemaakt worden met het vaststellen van de resultaten. Hoewel daarmede aan de stembureaux groote spoed werd betracht, vorderde het berekenen toch nog eenige uren. Terstond na het sluiten van de stembus sen was onze eigen verkiezingsdienst in actie gekomen. Te ruim 6 uur konden wij de resul taten van het eerste stembureau, als gewoon lijk was dit het raadhuis, op onze nieuwsbor- den puibllc-eeren. Van dat oogenblik af tot middernacht hebben honderden belangstel lenden kennis genomen van de gepubliceerde cijfers. De overzichtelijke publicatie van vorige stembusuitslagen boden een prachtige gelegen heid tot het maken van vergelijkingen en daarvan wordt gaarne gebruik gemaakt. Nog voor half acht waren alle stemlbureaux binnen en kon de samenstelling van den nieuwen gemeenteraad worden bekend ge maakt. De uitslag. De nsultaten van de stemming waren als volgt: Aantal kiezers 10917 Uitgebrachte stemmen 10217 Van onwaarde 379 Geldig 9838 Dit aantal geldige stemmen was over de 9 lijstèn als volgt verdeeld1: 1939 1936 R.K. Staatspartij 4238 3492 S. D. A. P1583 1672 Vrijz. Dem. Bond 1066 704 Comm. Part. Ned512 470 Groep Visser 786 445 R.K. Volkspartij 75 260 Gemeentebelangen 540 498 Chr. Dem. Unie 200 217 Anti Rev. en C. H. U838 633 In 1936 nam de R.K. Diss groep Eijking aan de verkiezingen deel. De zetelverfleeling. De verdeeling van de zetels geschiedde als volgt: Aantal geldige stemmen 9838; aantal zetels -17; kiesdeeler 578 11/17; 3/4 van den kiesdee ler 434. Bij de eerste verdeeling kwamen aan de R.K. Staatspartij 7 zetels, aan de SD.A.P. 2, aan de Vrije. Dem. Partij 1, aan de lijst Visser 1 en aan de Anti-Rev. en C.H.U. 1. Te verdeelen bleven nu nog 5 zetels. Daarvoor kwamen in in de eerste plaats in aanmerking de partijen, die tenminste 3/4 van den kiesdeeler hadden behaald. Dit waren de Comm. Partij en Ge meentebelangen. 3 zetels bleven nu nog te ver deelen voor de partijen met de grootste over schotten. Deze vielen ten deel aan de SD.A.P. den Vrijz. Dem. Bond en de Anti-Rev. en C. H, U. Geen zetel:' Chr. Dem. Unie en R.K. Volkspartij. Oe samenstelling van den nieuwen raad zal dus zijn: R.K. Staatspartij 7 (7); S.D.A.P. 3 (4)Vrijz. Dem. 2 (2)Comm. Partij Ned. 1 (1); Groep Visser 1 (1); Gemeente belangen l (1) en Anti-Rev. en Chr. Hist. Unie 2 (1). Deze verkiezingsuitslag geeft vanzelf spre kend aanleiding tot het maken van opmer kingen en vergelijkingen. De S.D.A.P. verloor een zetel, die vanwege de overschotten terecht kwam bij de Anti- Rev. en Chr. Hist. Unie. De R.K. Volkspartij behaalde een onbetee- kenend aantal stemmen, maar deze 75 stem men waren toch oorzaak, dat de R.K. Staats partij niet in aanmerking kwam voor den. achtsten zetel. Met de 75 stemmen van de R.K. Volkspartij zou het overschot voor de R.K. Staatspartij na de eerste toewijzing' van ze tels 263 hebben bedragen. Nu kwam deze zetel ten goede aan de Anti-Rev. en Chr. Hist. Unie, met een overschot van 260 stemmen. Opmerkelijk was ook de toeneming van het aantal op de lijst-Visser uitgebrachte stem men. Dit steeg namelijk van 445 op 786, onge veer 60 stemmen te weinig om voor een over schot zetel in aanmerking te komen. Met de andere dissident-partijen ging het bergaf waarts. Na het verdwijnen van de lijst-Eyking werd nu weer een poging gedaan door de in middels opgerichte afdeeling van de R. K. Volkspartij. 75 stemmen werden op haar uit gebracht tegen 260 op de lijst-Eijking in 1936. De Chr. Dem. Unie zag haar stemmen-aan- tal terugloopen van 217 tot rond 200. Ook de percentages geven als regel een juist beeld van voor- of achteruitgang. Wij laten ze hier volgen: 1939 1936 R. K. Staatspartij 43 40,7 S. D. A. P. 16 19,5 Vrijz. Dem. Bond 10.8 8 Comm. Partij Ned. 5,2 5,4 Groep Visser 7,9 5,1 R. K. Volkspartij 0,7 3,1 Gemeentebelang 5,5 5,8 C. D. U. 2 2,4 A. R. en C. H. U. 8,5 7,4 De nieuwe raad. In den nieuwen gemeenteraad zijn geko zen: R. K. Staatspartij: H. Vink, N. J. Out, A. N. Aardenburg, J. P. N. van Doorn,G. Wela- gen, allen aftredend, J. L. F. Post en B. Schelvis (aftr.) SD.A.P.: W. van Dok, mevr. T. Kemp— Haan en h. L. van Groningen, allen aftre dend. Vrijz. Dem. Bond: K. Eteyn (aftr.), J. P. Melchers Comm.' Partij Ned.,: G. A. Rollenberg (aftr.) Groep Visser: J. Visser (aftr.). Gemeentebelangen: F. R. C. Rij kens (aftr.) Anti-Rev. Partij en Chr. Hist. Unie: N. Passchier (aftr.) en L. Baas. In den raad keeren niet terug de heeren A. Wernke (S.D.A.P.), die voor een candidatuur bedankt had. N. Tervoort (R.K, Staatspartij) en P. Muntjewerf (Vrijz. Dem. Bond). Beide eerstgenoemden hadden voor de sa menvoeging der gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin reeds zitting in den raad van Wijk aan Zee en Duin. De heer Tervoort was van die gemeente van 19311935 wet houder. De heer Muntjewerf werd in 1936 Na de candidaatstelling voor de jongste verkiezing bedankte hij voor de eer. Slechts 5 raadsleden zijn geboren te Be- berwijk of Wijk aan Duin. Nieuwe raadsleden. De nieuwe raadsleden, die in September hun plaats in den raad zullen innemen zijn: J. L. F. Post, J. P. Melchers, L. Baas. L. Baas (Chr. Hist.) nam de tweede plaats in op de gecombineerde lijst van de Anti-Revolutionmaire en Christelijk-Histori- sche kiesverenigingen. De heer Baas vestigde zich 1 Juli 1926 te Beverwijk. Hij is secretaris van de Chr. Hist. Kiesvereeniging en van de Christelijke Oranjevereniging „Juliana van Stolberg". Ook is hij bestuurslid van de plaat selijke afdeeling van den Christelijken Natio- nalen Werkmansbond. De heer Baas die werkzaam is bij de N.v. Chemica, werd op 21 Januari 1888 te Huizen geboren. J. L. F. Post (R.K. Staatspartij), doet voor de tweede maal zijn intrede in den gemeente raad. Zijn eerste zittingsperiode was echter slechts van korten duur. Na in 1935 gekozen te zijn moest hij een jaar later, toen de Bever- wijksche burgerij als gevolg van de samen voeging dier gemeenten Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin wederom ter stembus moest trek ken, zijn zetel al weer afstaan omdat hem bij de candidaatstelling geen verkiesbare plaats werd toegewezen. De heer Post geniet in Beverwijk bekend heid als uitgever van het R.K. blad „De Kennemer". Hij is o.m. bestuurslid van het plaatselijk comité der Katholieke Sociale Ac tie, dat gekozen wordt uit de bij de K.S.A. aangesloten R.K. organisaties en dat ojn. be last is met de exploitatie van het R.K. Ver- eenigingsgebouw in de Peperstraat. Ook is hij voorzitter van de R.K. Vereeniging voor Wijk verpleging en Kraam verzorging het „Wit-Gele Kruis". J. P. Melchers neemt in den nieuwen ge meenteraad de plaats in van den heer P. Miunitjewerf, die van 1936 af den Vrijz. Dem. Bond in den raad vertegenwoordigde maar die zich na de candidaatstelling in zijn partij terugtrok. Den heer Melchers is den arbeid van 't stads bestuur niet vreemd. Van 1931 tot 1936 was hij lid van den gemeenteraad van de voor malige gemeente Wijk aan Zee en Duin. Hij geniet bekendheid als sigarenfabrikant. Iii 1935 richtte hij aan den Rijksstraatweg te Heemskerk een eigen bedrijf op, na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de directie van de N.V. Sigarenfabrieken v/h Gebr. Majoor. Opening van liet nieuwe N. A. S. B.-terrein. Een aantrekkelijk programma. A.s. Zondag zal het nieuwe terrein van de plaatselijke afdeeling van den Ned. Arbeiders Sportbond aan den Munnikenweg officieel worden geopend en in gebruik worden geno men. Een lid van het College van B. en W. is uitgenoodigd voor deze opennig. I-Iet volgende programma zal worden uit gevoerd: Van 10 tot 12 uur kinderfeest, van 12 tot 2 uur voetbalwedstrijd tusschen de tweede elftallen van de Zwaluwen en Achil les uit Amsterdam. Om 2 uur vindt de officleele opening plaats Na het paardspringen geeft een damesploeg van de afdeeling Haarlem een handbal- demonstratie. Vervolgens wordt de eerste helft van den voetbalwedstrijd tegen Hilver sum gespeeld. Tijdens de rust zal de afdeeling gymnastiek optreden. Tot besluit van den openingsdag wordt de tweede helft van den voetbalwedstrijd gespeeld. Het programma zal worden opgeluisterd met muziek. Naar het zonnige Zuiden. Op Dinsdag 27 Juni houdt de Ohr. Reisver- eeniging haar jaarlijksch uitstapje. De reis gaat ditmaal naar de omgeving van Breda, waarna de reis wordt voortgezet naar Tilburg waar de inwendige mensch versterkt zal wor den. Na een bezoek aan Oisterwijk trekt de reisvereeniging naar „De IJzeren Man". Voorts zal een bezoek gebracht worden aan de Pyramide van Austerlitz en „De Gooische Boer" Wat de tuinders kregen. Sla 5070 ct. per 100 Kilo. Peulen 15—18 ct. per Kilo. Tuinboonen 1316 ct. per Kilo. Doperwten 1113 ct. per Kilo. Aardappelen: (groote) 5,5.20 per 100 Kilo. Drielingen 3.104.20 per 100 Kilo. Kriel 2.402.70 per 100 Kilo. Bonken 5.per 100 kilo. Bloemkool II: 3—5^ ct. per stuk. Rabarber 4 ct. per bos. Aardbeien: Moulin Rouge: 6075 ct. per slof Doosjes: 812 ct. Amazone: 621.03 per slof. Doosjes 1014 ct. Vroege: 7181 ct. per slof. Doosjes: 78 ct. Uien (sjalotten) VA ct. per bos. Wortelen (peen): 11 ct. per bos. Postelein: 2425 ct. per kist. WINKELIERSCOMBINATIE „PLAN WEST". Bij de Winkelierscombinatie „Plan West" wer den 116 volgeplakte zegeboekjes ingeleverd. De datum, waarop de extra-premie gold, was 14 Juni. Zeven inzenders kwamen hiervoor in aan merking. JUBILEUM MEJ. KöLLNER Zaterdag 24 Juni hoopt mej. Köllner den dag te herdenken, waarop zij25 jaar geleden in dienst kwam van de Buffetmaatschappij E. P. U. en wel als strandbuffethoudster. Wij hadden met mej. K.y die reeds 69 jaar is- (wie zou 't haar aan zien) een onderhoud. Op den voorgrond stelde ze, dat niet. zij lof of eer verdiende, maar de directie van E. P. U. Er was nooit eenige wrijving of verschil - Zij had geen betere patroon kunnen Ook haar man, reeds 75, en al 39 jaar len- van E. P. U., bekrachtigde deze woord*» dIenst Zaterdagmorgen om 11 uur zal d w* deze getrouwe huldigen op eenvoudiee -Irectifi de consumptietent op het strand, waar y- in 25 seizoenen achtereen de dorstigen u ïee<k laafd en den vermoeiden een zitje hePfi f? ge" Daarna bestaat er van 11—12 geleek bioden- geluk te wenschen. wat zeer zeker "vele^g Raadsvergadering. Woensdagavond vergaderde de volHui gemeenteraad onder voorzitterschap,® burgemeester W. M. J. A. Vreugde Na vaststelling der notulen werd aaiweno men het voorstel van B. en w tnt nruS van de rente ad 1 pet. van een vrelK? sleten kasgeldleening te verhoogen tot 1 boven het promessedisconto van den Ned Het kohier der Hondenbelasting tou werd vastgesteld op f 574.50. Het bedrag, aan te vragen voor extra hm. aan werkloozen (steun B) werd door den vastgesteld op f 1077.97. '"ra raad Als gevolmachtigde der gemeente bit verkiezing van Hoofdingelanden vcor h»t Hoogheemraadschap ..Noordhollandsch Noor derkwartier" werd aangewezen de heer Job Henneman. Ben verrzoek van de Gewestelijke Land stormcommissie „Kennemerland" om een subsidie van t 75 werd aangehouden tnt Z behandeling der begrooting. Ben verzoek om medewerking voor den bouw van een nieuwe school ten behoeve van „Heliomare" te Wijk aan Zee werd in han den gesteld van B. en W. om prae-advies Op verzoek van de R.K. Middenstandsver- eeniging „De Hanze" besloot de raad de Ge meente te doen toetreden tot het Boiwstel- lingsfonds „Kennemerland". De bijdrage werd vastgesteld op 12 ct. per inwoner Naar aanleiding van een schrijven vaii het Provinciaal Bestuur verzocht de heer Muyen eerst ontwerpen voor h etuitbreidingsplan aan den raad voor te leggen, alvorens'een defini tief plan wordt ingediend. De raad kan dan een keuze doen. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van den heer J. de Wit deelde de voor zitter mede, dat op 1 Juli bij de scholen waar schuwingsborden zullenl worden geplaatst. De heer K1 a a s s e informeerde naar het lot van zijn voorstel tot het ontwerpen van een verordening tot schadeloosstelling van bewoners van den Rijksstraatweg, die in ver band met de rooilijn belangrijke stukken grctnd moeten afstaan wanneer hun woning afgebrand of onbewoonbaar verklaard is. De voorzitter antwoordde, dat hij van dit voorstel nooit iets vernemen noch gezien heeft. Eventueel zullen de archieven worden geraadpleegd De heer Zuurbier, die vroeg naar den bouw van woningen voo-r groote gezinnen kreeg ten antwoord, dat de ontwerpen ge reed zijn. Het wachten is nog op de be grooting. Wethouder Henneman kwam terug op de beschuldiging van den voorzitter in de vorige vergadering als zouden de raadsleden het bouwen in de gemeente hebben opge houden. De raadsleden kregen toen geen gelegenheid van antwoord te dienen, omdat de "vergadet-ing onmiddellijk werd gesloten. De voorzitter persisteerde bij hetgeen hij toen heeft opgemerkt en sloot de verga dering. J. P. MELCHERS (Vrüz. Dem.) N. PASSCHIER (Anti-Rev.) G. A. ROLLENBERG (Comm. Partij Ned.) F. R. C. RIJKENS (Gemeentebelangen) J. VISSER (Groep Visser) J. L. F. POST (R.K. Staatspartij) B. SCHELVIS W. VAN DOK MEVR. T. KEMP—HAAN A. L. v. GRONINGEN K. STEYN (R.K. Staatspartij) (S. D. A. P.) (S. D. A. P.) (S. D. A. P.) (Vrijz. Dem.) H. VINK (R.K. Staatspartij) A. N. AARDENBURG (R.K. Staatspartij) J. P. N. v. DOORN (R.K. Staatspartij) G. WELAGEN (R.K. Staatspartij) N. J. OUT (R.K. Staatspartij)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 6