Mokkade duwU oowtt te Tientsin IN ENGELAND. NIEUWS IN 'T KORT De onderhandelingen te Moskou. DÖNDERDAt'G 22 JUNI 1939 i/oedselschaarschte doet zich gevoelen. In antwoord op vragen over den toe stand te Tientsin heeft de Engelsche minister-president Chamberlain gister- ren verklaard, dat de afsluiting van de Britsch-Fransche nederzetting nog op gelijke wijze wordt gehandhaafd. Vier Britsche onderdanen werden geheel ont kleed en gefouilleerd, doch in het laat ste telegram van den Britschen consul wordt geen melding gemaakt van nieuwe incidenten. Er zijn voldoende hoeveel heden meel en rijst in de nederzetting, doch de aanvoer van aan bederf onder hevige levensmiddelen blijft ver bene den normaal. Het schy'nt, dat er geen verbod op het binnenvoeren van levensmiddelen bestaat, doch de Japansche autoriteiten verlangen, dat alle aanvoer van groen ten e. d. aan de versperringen wordt doorzocht, hetgeen een aanzienlijk ver lies van tijd beteekent. Be Japansche minister van buitenlandsche zaken heeft beloofd zoo zeide de premier, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de verschillende gevallen van smadelijke bejege ning en mishandeling, welke te zijner kennis werden gebracht. Voorts zeide de minister-president dat de houding van de Japansche regee- ring ten aanzien van het voornaamste punt van het conflict niet duidelijk is en men weet nog niet of de zaak te Tokio, dan wel te Tientsin besproken zal worden. De regeering verwacht van daag of morgen meer te hooren. Óp de vraag van het lid van de Labour Party Henderson, of dit beteekende dat de Japansche regeering nog steeds geen duidelijk omschreven grief heeft geuit tegen Engeland en, indien dit zoo is, dit niet lastig is voor de onderhande lingen, zeide de minister-president, dat dit inderdaad zoo is, doch de regeering hoopt, dat de Japansche regeering haar grieven zal formu leeren. De minister-president voegde hieraan toe, dat de Britsche ambassadeur te Tokio de Japansche regeering duidelijk heeft gemaakt, dat Engeland niet in deze blokkade berust. Van het bataljon van het Britsche leger, dat op het oogenblik in Noord China vertoeft, verblijft meer dan de helft in Tientsin. Britsche troepen te Tientsin krijgen versterking. Gisteren is ter versterking van de Britsche troepen in de concessie een compagnie lichte infanterie aangekomen, deels afkomstig uit Petping en deels uit Sjanhaikwan. Deze nieuwe troepen waren in het bijzonder welkom in ver band met de veel gehoorde geruchten, dat de Japanners voornemens waren in de concessie gewelddadig op te treden. Gisteren zijn de voor zorgsmaatregelen in de concessie allerwege uit gebreid. De autoriteiten hebben alle politie beambten, die op vaste punten dienst deden, weg gehaald en toegevoegd aan extra patrouilles in de straten en aan de grenzen der concessie. Reuter meldt nog dat het discrimi- neerende optreden der Japanners tegen over de Engelschen en de iast van de voedselschaarschte tot een toenemende ontstemming onder de Britsche kolonie leiden. De Britsche consul-generaal heeft nieuwe stappen gedaan met betrekking tot de voortdu rende gevangenhouding door de Japanners van den Zaterdag gearresteerden Engelschman Smith. Hij heeft den Japanschen consul-gene raal medegedeeld, dat, tenzij Smith werd uitge leverd, de zaak niet langer een plaatselijke aan gelegenheid zou zijn. Smith zou, naar verluidt, door de Japanners goed behandeld worden. In de voedselsituatie in de concessie is volgens dit zelfde Reuterbericht geen verbetering ge komen en een semi-officieel Japansch bericht, dat in een bijeenkomst van groentenventers be sloten is, de Britsche concessie te boycotten, wordt algemeen opgevat als de gebruikelijke voorbode, dat nieuwe maatregelen tegen de Britsche en de Fransche concessie worden over wogen. Grieven van Amerikaansche zakenlieden. De Amerikaansche minister van buiten landsche zaken, Huil, heeft gezegd, dat de Cum Laude geslaagd l Mede doordat de zenuwen gekalmeerd en de geest helder bleef door het gebruik van Mijnhardt's Zenuwtabletten Zenuwstillend Zenuwsterkend. Buisje 75 ct. Bij Apothekers en Drogisten. (Adv. Ingez, Med.) Een derde ambtsperiode voor Roosevelt? fcnator Smathers breekt een lans voor den president. WASHINGTON 21 Juni. De demo cratische senator voor New Jersey, Smathers, heeft tegenover de pers ver- Waard, dat hij zich uitsprak ten gunste van een derde ambtsperiode voor pre sident Roosevelt. „Twee en dertig stem men der democratische gedelegeerden van New Jersey zullen voor Roosevelt z'jn tijdens de democratische conventie van 1940". *s de eerste maal, dat een senator open- Par*ij trekt voor een derde ambtsperiode oor Roosevelt. Smathers voegde aan zijn ver- aringen toe: „Roosevelt is de eenige demo- te nen ^aguardia, de progessist, zal steunen gen Dewey, of iederen anderen reactionnairen republikein". 1 ^ot. dusverre heeft Roosevelt geweigerd aan vaa a een derde mandaat zou aan- ln den, hoewel een campagne te zijnen gunste Politieke kringen reeds krachtig aangevat Aimerikaansche vertegenwoordiger in Tientsin Caldwell, den Japanschen autoiriteiten een lijst van grieven van de Amerikaansche zakenlieden heeft overgelegd. De aard van het vertoog is evenwel niet bekend. Een tele gram van de Amerikaansche Kamer van koophandel in de Ver. Staten, verzonden kort voor de blokkade werd ingesteld zegt dat de maatregelen die de Japanners denken te nemen wanner de blokkade een feit is gewor den, den Amerikaanschen handel zullen ver nietigen, ofschoon zij niet direct tegen de V.S. gericht zullen zijn. Over den toestand te Tientsin verklaarde Huil nog het volgende: „De gezinnen van on geveer 233 Amerikaansche marinemenschen verlaten de st.ad. Dit is echter een vrijwel normaal verschijnsel in de zomermaanden". De Kamer van Koophandel heeft in een volgend telegram reeds geseind dat de Ame rikaansche zakenlieden zware verliezen heb ben geleden door de weigering van de Japan sche banken om wisselfaciliteiten toe te staan. Het bezoek van Joden aan Duitscbe badplaatsen. Nieuwe bepalingen. Havas meldt uit Berlijn dat in overeenstem ming met het ministerie van propaganda het ministerie van binnenlandsche zaken bepaald heeft, dat niet-Ariërs de Duitsche badplaatsen slechts mogen bezoeken op voorschrift van hun Joodschen arts met toestemming van het bureau voor hygiëne. In de badplaatsen moeten de Joden worden ondergebracht in aparte hotels en pensions, waar geen vrou welijk personeel beneden 45 jaar in dienst mag zijn. Op bepaalde uren mogen de Joden gebruik maken van baden, doch de openbare parken, concerten, leeszalen e. d. mogen zij niet bezoeken. Deze voorschriften gelden ook voor buitenlandsche Joden. De Joden in het protectoraat. Het D.N.B. meldt voorts dat op grond van een decreet van den Führer de rijksprotector voor Bohemen en Moravië een verordening heeft ge publiceerd, waarbij wordt bepaald dat aan Jo den, Joodsche ondernemingen en Joodsche ver- eenigingen het beheer over landerijen, economi sche ondernemingen, waardepapieren van elke soort, alsmede de verpachting hiervan; slechts met bijzondere schriftelijk te verleenen toe stemming, is veroorloofd. Deze toestemming wordt door den rijksprotector verleend. Voor 31 Juli moeten de Joodsche ondernemin gen of vereenigingen hun bezit aan landerijen, bosschen e.d. opgeven. Verder moeten Joden hun bezit aan goud, platina, zilver en edelsteenen voor dien datum hebben opgegeven. Autoritaire macht voor den president van Slowakije. Nieuwe grondwet komt 26 Juni in stemming. De Slowaaksche propagandaleider Sano Mach heeft de beginselen van de nieuwe grondwet, die 26 Juni in stem ming zal worden gebracht, uiteengezet. De Slowaaksche staat zal een republiek zijn. De president zal voor zeven jaar worden gekozen en met autoritaire macht bekleed zijn. Hij zal terzijde worden gestaan door een staats raad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de Slowaaksche volkspartij, van de nationale minderheden en van de vijf corporaties die in Slowakije zullen worden gevormd. Een der ar tikelen voorziet in sancties tegen de nationali satie van minderheden. Terwijl echter de po sitie van de Hongaarsche minderheid in de grondwet is vastgelegd, zal die van de Duitsche minderheid worden bepaald door een accoord tusschen Slowakije en Duitschland. Op den nieuwen weg tusschen Haifa en Bagdad heeft zich een auto-ongeval voor gedaan, waarbij vijf Britsche militairen, twee officieren en drie minderen, om het leven zijn gekomen. De Engelsche minister-president Cham berlain zal Vrijdagavond naar Zuid-Wales vertrekken. Zaterdag zal hij te Cardiff in een massa-vergadering van 55.000 aanhangers van de regeering spreken. Uit Rome wordt gemeld, dat het eerste Italiaansche vloot-eskader te Palma de Ma jorca is aangekomen. Naar de Grieksche bladen melden zal de koning van Griekenland aan de vlootmanoeu- vres in de Ionische Zee deelnemen en zich vervolgens naar Italië begeven om aanwezig te zijn bij het huwelijk van de Grieksche prin ses Irene. - Het Letlandsche kabinet heeft met al- gemeene stemmen het Duitsch-Letsche niet- aanvalspact geratificeerd. Zeer binnenkort zal thans te Berlijn uitwisseling der ratificatie- oorkonden geschieden. De evangelische gemeente-vereenigingen in Württemberg, die zich op het gebied der liefdadigheid bewogen, zijn ontbonden, omdat haar taak door de nationaal-socialistische organisaties vervuld wordt. De Belgische senaat heeft een wetsvoor stel verworpen betreffende amnestie voor degenen, die als vrijwilligers gestreden hebben in de Spaansche legers. Met 58 tegen 56 stem men en 11 onthoudingen werd n.l. het eerste artikel van het ontwerp verworpen. Naar uit Weenen wordt gemeld be draagt het aantal per^nen, dat bij het onge luk op den Grossglockner weg om het leven gekomen is, elf, De politie te Rome heeft den eersten kassier van de staatsdrukkerij, waar ook de bankbiljetten worden gedrukt, gearresteerd wegens verduistering van ongeveer 1.300.000 lire. Stadsverkeer. TAXI-CHAUFFEURS klagen dat tegen woordig zelfs ministers en Kamerleden zich niet meer uitsluitend van taxi's bedienen, maar zich naar het dichtstbijzijnde ondergrond-station laten rijden om op die manier de reis voort te zetten. Waar moet het heen zeggen ze als zelfs de betere standen publieke vervoermiddelen gaan ver kiezen. Zij, die zelf den heelen dag bij den weg zijn, weten maar al te goed dat hun ver ontwaardiging aan het verkeerde adres is ge richt en dat de voorkeur voor de „Under ground" niet aan een teveel aan democrati sche gevoelens ontspringt, maar aan de onder vinding dat bovengrondsche vervoermiddelen in de stad geen enkele garantie geven, dat men ergens op tijd verschijnt. Het kan goed gaan, het kan mis gaan. Vandaag ging het mis. Na tien minuten lang zonder ernstige vertraging te hebben voortgereden, stopte de bus in High Hoiborn. De verkeerslichten werden groen en daarna geel en toen weer rood, zonder dat we van positie veranderden. Voor ons was een lange vastgevroren stroom va» vervoermiddelen. Een ijzig iets, vooral omdat niemand toetert en alles gelaten wacht. De reden voor het oponthoud bleek zich een vijftig meter verder te bevinden. Daar stond een paard en wagen, juist in een nauw gedeelte bij een verkeers-eiland en in het paard was geen beweging te krijgen. De karre- voerder probeerde het zoowel met de zweep als met lieve woorden. Omstanders aaiden het, uit een cal 5 kwam iemand met suikerklontjes toegeschoten. Er werden bedreigingen geuit en er werd overredend aan de teugels ge trokken en Coué-suggesties gemaakt: je bent een lief gewillig dier en j gaat nu rustig een lief gewillig dier en je gaat nu rustig verder wandelen. Daar was natuurlijk geen kwestie van. Het accepteerde de klontjes met een hooghartig gezicht, zette de voorpooten schrap en stak twee ooren omhoog om te laten zien dat het zoowel vastberaden als geprikkeld was. Het had er kennelijk genoeg van en je kon de stad met alle verkeersrege lingen en alle haast wel van hem cadeau krijgen. De verkeersagent moest eerlijk beken nen dat hij er ook geen raad mee wist: aan den wil van een dier valt moeilijker te tornen dan aan den wil van een mensch. Wel verlicht hij den toestand eenigszins en compliceert tevens door het tegenliggende verkeer af en toe op te houden en een deel van de op stopping links weg te werken door vervoer middelen rechts te laten passeeren. Dan verschijnt een expert ten tooneele: een kolensjouwer, die zelf dag in dag uit met paard en wagen door de stad rijdt. Hij weet wel raad: hij neemt het paard bij de teugels en begint met veel animo naast het dier „pas op de plaats" te hollen. Daar heeft het plezier in. Het hinnikt en zet het op een loopen. Het denkt blijkbaar terug aan onbezorgde jaren in de wei. Er gaat een luid hoera op. De ko lensjouwer trekt zich terug een bescheiden held en zoekt zijn eigen vrachtje weer op. Motoren worden aangezet, de straat komt in beweging. Niet zoodra echter is het paard weer op zichzelf aangewezen, of het blijft weer staan, stofstijf, voorpoten vooruit, ooren rechtop, en ditmaal krijgt geen mensch het meer aan het hollen ook; hij heeft het kunstje door, het loopt toch telkens weer op niets anders uit dan het stage trekken van een saaie kar door altijd maar weer asfaltstraten. We zeggen de straat vaarwel. Het verkeer in Hoiborn en verder,op in Oxford Street wordt op z'n allerbest vanmiddag een ver traagde processie. We gaan de „ondergrond' in. Zoo'n eigenzinnig paard, dat zijn wil koel bloedig aan de stadsorde oplegt is natuur lijk wel een benijdenswaardig gezicht, maar het kan toch lastig zijn ook, als je op tijd ergens wilt wezen. Dus: de Ondergrond. Die zal op dit drukke urn- wel weer volgepakt zijn, maar die r ij d t tenminste en dat is het voornaamste. Paarden zijn in Londen een veelvoorkomend verkeersobstakel, ook zelfs als ze niet stil staan. Ze vallen buiten de belasting en worden dus op groote schaal voor goederenvervoer gebruikt, wat het verkeer niet ten goede komt. Maar ook al kregen zij, die ijveren voor de af schaffing van paarden in de binnenstad hun zin, dan nog is het verkeersprobleem niet opgelost. En ook alle opvoedkundige adviezen van het ministerie van transport aan het adres van autobestuurders die er overigens toe hebben bijgedragen dat hier met grooter zorg en meer consideratie voor anderen wordt gereden, dan elders kunnen de zaak niet tot een oplossing brengen. Want ook de beste chauffeurs kunnen de straten niet breeder maken dan ze zijn. En waar het verkeer da gelijks toeneemt en de beschikbare ruimte dezelfde blijft, daar wordt het er niet beter op. Booze tongen beweren dan ook dat de ver hoogde auto-belasting minder een belasting dan een indirecte maatregel van de regeering is om het aantal auto's te verminderen en op die manier het verkeer te verlichten. En kra nige wiskunstenears bezield met evenveel anti-belasting strijdzin als waarover de ge middelde Holander beschikt toonen aan de hand van de regeerings-cijfers zelf aan dat de toch al bestaande tendenz tot kleine auto's zich door de verhoogde paardekrachten- belasting nog zal uitbreiden en bewijzen dat de hoogere opbrengst uit de nieuwe belasting niet zal opwegen tegen de verminderde in komsten uit de benzine-belasting. Hoe het ook zij, een auto in Londen is een irriteerend bezit. Men schiet er even langzaam mee op als met taxi of bus. Die kan men ten minste nog naar willekeur verlaten en er zich verder niet over bekommeren. Auto's moeten echter geparkeerd worden en dit mag alleen in speciale parkeer-terreinen, waarvan er niet veel zijn, zoodat ge ze meestal óf vol vindt, óf zoover van de plaats van bestemming, dat ge beter meteen heelemaal van huls af had kunnen loopen. Neem dus in geen geval uw auto mee naar Londen om er gezellig mee te gaan winkelen. Dat loopt slechts op teleurstellingen en be boetingen uit, tenzij ge een heel geduldig mensch bent. Heel, héél geduldig! Vr. S. Vlucht Australië—Zuid-Afrika volbracht. De vliegboot „Guba" is van de Seychellen te Mombasa in Kenya (Zuid-Afrika) aangekomen en heeft daarmede haar vlucht van Australië voltooid. Zij heeft een afstand van 4.000 mijl afgelegd in vier étappes, Taylor, de bestuurder van de „Guba", heeft zich over de resultaten van deze vlucht hoogst voldaan getoond. Hij verklaarde geen reden te zien, waarom de dienst over deze route niet onmiddellijk geopend kan worden. Nieuwe BritschFransche voor stellen brachten geen vooruitgang. Het Russische persagentschap Tass meldt: Ten aanzien van het bezoek, dat de Britsche en Fransche ambassadeurs, tezamen met Strang heden aan Molo- tof hebben gebracht, wordt een com muniqué gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld, dat den Russischen volkscommissaris voor buitenlandsche zaken „nieuwe" Engelsch-Fransche voorstellen werden overhandigd, welke een herhaling vormden van de vorige voorstellen van Groot-Brittannië en Frankrijk. Hieraan wordt toegevoegd: In krin gen van het volkscommissariaat van buitenlandsche zaken merkt men op, dat de „nieuwe" Engelsch-Fransche voorstellen geenerlei vooruitgang too nen vergeleken met de vorige voor stellen. Het oordeel van Bonnet. In de commissie voor buitenlandsche zaken van de Fransche Kamer heeft de minister van buitenlandsche zaken Bonnet, een uiteenzet ting over den politieken toestand gegeven. Hij begon met te spreken over de betrekkingen tusschen Frankrijk en Spanje. De regeering heeft bewerkt, dat het tempo van repatrieeren van de Spaansche vluchtelingen is versneld. Zij draagt thans nauwgezet zorg voor het uit voeren van het verdrag BérardJordana en zij heeft goede hoop, dat op grond van dit ver drag met Spanje betrekkingen van goede na buurschap zullen worden onderhouden en dat ten aanzien van Marokko een politiek van eer lijke samenwerking en vertrouwen zal worden gevoerd. Wat het verre Oosten betreft zeide Bonnet, dat Frankrijk solidair blijft met Groot- Brittannië. Hij verklaarde te hopen, dat het incident van Tientsin op vriendschappelijke wijze wordt geregeld. Vervolgens behandelde de minister de besprekingen te Moskou. Hij zeide, dat op verscheiden punten reeds een overeenstemming tot stand is geko men tusschen de drie mogendheden, wel bestaan nog moeilijkheden tenge volge van het feit, dat zekere mogend heden geen bijstand hebben verzocht. De onderhandelingen worden evenwel op gunstige wijze voortgezet en de Fransche regeering wil geen poging nalaten om tot een overeenstemming te komen en een verdrag te sluiten dat een zoo uitgebreid mogelijke we- derkeerige garantie geeft in geval van een aanval. Verdrag met Turkije op komst. De minister sprak over de onderhandelingen, welke met Turkije worden gevoerd. Deze on derhandelingen hebben ten doel een defini tieve regeling van den wederkeerigen bijstand tusschen Frankrijk en Turkije tot stand te brengen. Wat dit laatste betreft is men in beginsel tot overeenstemming gekomen en moeten nog enkele vragen van ondergeschikt belang worden geregeld. Waarschijnlijk zal over enkele dagen een verdrag worden gesloten. Ook inzake den we derkeerigen bijstand zal men binnenkort tot overeenstemming komen. Minister Bonnet zeide hierna, dat de Fran sche regeering alle diplomatieke en militaire maatregelen zal nemen om aan alle krachts beproevingen het hoofd te bieden. Dit is het beste middel om den vrede te bewaren. verklaringen, dat zij niet de vernie tiging van de Britsche belangen in het Verre Oosten beoogen, dan heb ik hoop, dat de zaak geregeld zou kunnen worden. Halifax vervolgde: Wij voeren thans onder handelingen met de Sovjet-regeering. Wij gelooven, dat de Sovjet-regeering dezelfde be langen heeft en dezelfde doeleinde na streeft als wij, en. zooals niet zelden voor komt, doen zich bij het zoeken naar de juiste formule moeilijkheden voor. doch in de overtuiging, dat wij naar hetzelfde streven, kunnen wij erm slagen, het wantrouwen weg te nemen, en ik ben vol vertrouwen, dat wij erin zullen slagen, tot een accoord te komen. Wij zijn verder gegaan dan velen juist geacht zouden hebben in het streven, tot overeen stemming te geraken. Ik geloof dat, zoo wij tot nu toe nog niet geslaagd zijn, wij met recht kunnen zeggen, dat het niet onze schuld HALIFAX SPREEKT JAPANSCHE BESCHULDIGINGEN TEGEN. Bewijs van goeden wil der Japanners verlangd. VERTROUWEN IN DE BESPREKINGEN TE MOSKOU. Churchill heeft gisteravond te Londen het woord gevoerd aan een diner, waaraan Hali fax als eeregast aanzat. Wij voelen, zeide Churchill o.a., met den minister van buiten landsche zaken mede in zijn zorgen, niet al leen over den internationalen toestand in Europa, doch ook in het Verre Oosten. Wij zijn hier vanvond bijeen om den minister van buitenlandsche zaken en den minister-pre sident de verzekering te geven dat, als zij het, nadat alle mogelijkheden zijn uitgeput, noo- dig mochten achten, het alarmsignaal te ge ven, één aaneengesloten partij, een aaneen gesloten natie en een aaneengesloten rijk hun plicht en hun best zullen doen. Vervolgens hield Halifax een rede, waarin hij o.a. zeide: Het scheen korten tijd gele den, dat er tenminste eenige maanden rust zouden zijn, doch dit is niet het geval geble ken. De Europeesche vraagstukken bleven bestaan en het was niet mogelijk een funda- menteele wijziging ten goede waar te nemen, toen deed -zich in het Verre Oosten een inci dent voor, dat onze zorgen en de verwikke lingen, waarin wij geraakt waren, deed toe nemen. Ik kan hier of thans dit incident niet in al zijn aspecten bespreken, doch wel zou ik dit willen zeggen: ik aarzel te geloo ven, dat de regeering te Tokio welbewust de geheele positie en politiek van Engeland zou willen tarten. Halifax zeide eerder te gelooven, dat de toestand zich ontwikkeld had uit een mis verstand, dat wellicht het gevolg was van een verschil van opvatting. Ons werd verzocht, aldus de minister, handelingen te verrichten, die wij, op grond van het toen in ons bezit zijnde 'bewijsmateriaal, meenden niet te kim- nen verrichten. Als zij zich in soortgelijke omstandigheden zou hebben bevonden, zou de Japansche regeeririg wellicht zich in staat geacht hebben, te handelen, zooals zij wenschte dat wij zouden handelen en daarom kon zij wellicht niet inzien, waarom wij weigerden en schreef zij onze weigering toe aan den wensch. haar belangen te scha den. Ik behoef nauwelijks te zeggen, zoo vervolgde Halifax, dat, wat ook het algemeene Britsche oordeel over de gebeurtenissen in China geweest moge zijn, het nooit in onze bedoe ling heeft gelegen, toe te staan, dat de concessie te Tientsin gebruikt wordt als een basis voor activiteit, welke schadelijk is voor de japansche militaire belangen en als de Japan- .ïers ertoe gebracht kunnen worden, dit in te zien en bewijzen zouden willen geven ter staving van hun herhaalde Wrak van vermist vliegtuig gevonden. Alle drie inzittenden omgekomen. Op een verlaten plaats in het Engelsche graaf schap Durham heeft men het wrak gevonden van het vliegtuig, dat tusschen York en New castle verdwenen was. De drie inzittenden la gen dood nabij de uitgebrande overblijfselen der machine. Duitsche regeeriug verzoekt terug- roeping van Britsehen consul- generaal. De Duitsche regeering heeft zich genoodzaakt gezien aldus meldt het Duitsche Nieuwsbu reau de Britsche regeering te verzoeken don Britschen consul-generaal te Weenen terug te roepen, aangezien in een strafproces is gebleken, dat het Britsohe consulaat-generaal te Weenen betrokken was bij een verboden berichtendienst. De diplomatieke medewerker van Reuter ver neemt, dat geen poging is gedaan de tegen den consul ingebrachte beschuldigingen met bewij zen te staven. In officieele kringen te Londen beschouwt men het Duitsche verzoek dan ook volkomen ongerechtvaardigd. PBOERAMMA VRIJDAG 23 JUNI HILVERSUM I, 1875 en 415.5 M. Algemeen programma verzorgd door de KRO. 8.009.15 Gramofoonmuziek (Om ca. 8.15 Be richten.) 10.Gramofoonmuziek. 11.30 Bijbel- sche causerie 12.— Berichten 12.15 P. Wijnap- pel's strijkensemble en gramofoonmuziek 1.45 Gramofoonmuziek 2.— Orgelconcert 3.— Gramo foonmuziek 4.30 KRO-Orkest 5.15 Gramofoon muziek 5.30 Peregrinos-orkest (6.00—6.20 Land en tuinbouwcauserie en ca. 6.30 Berichten). <.00 Berichten 7.15 Causerie „Enkele kanten van het vreemdelingenvraagstuk" 7.35 Gramofoonmuziek 8.— Berichten ANP. 8.15 KRO-orkest, KRO-Me- lodisten, Jodel-Trio en solisten 10.Gramo foonmuziek 10.30 Berichten ANP 10.40 Cabaret programma. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM H, 301,5 M. 8.— VARA, 10.00 VPRO 10.20 VARA 12.— AVRO 4.— VARA 7.30 VPRO 9— VARA 10.40 VPRO 11.00—12.00 VARA. 8.Gramofoonmuziek (Ca. 8.16 Berichten) 10.— Morgenwijding 10.20 Declamatie 10.40 Zang en piano 11.10 Declamatie 11.30 Esmeralda 12.AVRO-Amusementsorkest (Om 12.15 Be richten). 12.45 Gramofoonmuziek 1.15 De Pal- ladians 2.— Discocauserie 2.45 Ensemble Jonny Kroon en gramofoonmuziek 4.Gramofoonmu ziek 5.Voor de kinderen. 5.30 Gramofoonmuz. 5.45 VARA-Orkest 6.28 Berichten 6.30 Letter kundig overzicht 6.50 Gramofoonmuziek 7. VARA-Kalender 7.05 Cyclus „Reizen en trek ken" 7.23 Berichten ANP 7.30 Berichten 7.35 Cy clus „De beginselverklaring van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme". 8.— Klarinet en piano. 8.30 Causerie „Vrijzinnige Protestanten in andere landen". 9.Jack de Vries' Internationals en solist 9.30 Radiotooneel 9.45 Orgelspel 10.30 Berichten ANP. 10.40 Avond- wijding 11.Gramofoonmuziek 11.30 Jazzmuz. (gr.pl.) 11.55—12.00 Gramofoonmuziek. DROITWICH, 1500 M. ll.40_ii.50 Gramofoonmuz. 12.10 Orgelcon cert 12.35 Jack White's Collegians 1.20 Cause rieën „Empire Exchange" 1.352.20 Solistencon cert 2Aö—3.05 Zang. 4.15 Cabaret-programma. 4,50 Radiotooneel 5.20 Gramofoonmuz. 5.40 De „Four Troubadours" en solisten 6.20 Berichten 6.50 Orgelspel 7.05 Parlementair overzicht 7.20 BBC-Variété-orkest en solisten 8.05 Het Menges Strijkkwartet 8.40 Radiotooneel 9.20 Berichten 9.50 Pianovoordracht 10.05 Reportage 10.35 BBC- orkest 11.20 Billy Bissett's Canadians en solis ten 11.50 Gramofoonmuziek 12.1512.20 Be richten. RADIO PARIJS, 1648 M. 11.20 Cantrelle-orkest 1.25 Gramofoonmuziek 3.35 Cellovoordracht 3.50 Zang 4.50 Pianovoor dracht 5.05 Zang. 5.25 Gentil-kwartet 6.35 Zang en piano (met toelichting) 7.25 Zang 7.55 Gra mofoonmuziek 8.50 Radiotooneel 11.2012.50 Nachtconcert. KEULEN, 456 M. 6.50 Gramofoonmuziek 7.35 Meininger Landes- orkest 8.509.50 Hermann Hagestedt's orkest. 12.20 Het Omroep-amusementssextet en solisten. I.35 Stedelijk orkest Saarbrücken 2.303.20 i a- brieksorkest 4.20 Het Omroeporkest 5.35 Stede lijk orkest Solingen. 6.20 en 7.20 Gramofoonmu ziek. 8.30 Leo Eysoldt's orkest 9.20 Opera „Schwarzschwanenreich" (opn.) 12.05 Gramo foonmuziek 12.203.20 Gevarieerd nachtconcert (opnamen). BRUSSEL, 322 M. 12.20 Gramofoonmuziek 12.50 en 1.30 Het Om roeporkest 1.502.20 en 5.20 Gramofoonmuziek 7.20 Het Omroepdansorkest en gramofoonmuziek 8.20 Gramofoonmuziek 8.23 Het Omroeporkest 9.20 en 10.30 Het Omroepsymphonie-orkest II.0011.20 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 M. 12.20 Gramofoonmuziek 12.50 en 1.30 Het Ra dio-orkest 1.502.20 en 5.20 Gramofoonmuziek 5.35 Zang 5.50 Vioolvoordracht 6.05 en 6.50 Gra mofoonmuziek 8.20 en 9.35 Het Radio-orkest mmv. solist. 10.3011.20 Gramofoonmuziek en zang. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 8.35 Uitzending voor reservisten 9.35 Populaii concert 10.20 Berichten 10.40 Sportnieuws 10.50 Pianovoordracht 11.Berichten 11.2012.20 Het Stuttgarter Strijkkwartet.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 7