INDISCHE MARINE MANOEUVRES De Schat in de Woestijn Het gemeentebestuur van Warnsveld heeft Woensdag de nieuwe fontein, een geschenk aan de gemeente, officieel overgenomen en in gebruik gesteld. Voor dit gebeuren bestond groote belangstelling van de zijde der inwoners Bij het verlaten der Soerabajasche wateren hield het Indisch vlooteskader dat op weg was naar Nieuw Guinea uitgebreide oefeningen voor de marine- propagandafilm. Het eskader vaart uit In de touwen. Een zomersch werkje, waarbij een echte Hollandsche jongen zijn hart kan op halen De bekende St. Jansmarkt te Den Bosch is Woensdag ge houden. Er bestond veel be langstelling voor deze traditie Een overzicht der werkzaamheden aan den rechter Maasoever te Rotterdam voor den tunnelbouw, welke reeds belangrijke vorderingen maakt Burgemeester dr. W. de Vlugt en zijn echtgenoote vervullen hun stemplicht tijdens de verkiezingen voor den ge meenteraad van Amsterdam Ouden van dagen aan de stembus in het gemeentelijk verzorgingshuis aan de Roeterstraat te Amsterdam tijdens de verkiezingen voor den gemeenteraad van de hoofdstad Met donderend geraas passeeren de bommenwerpers der Indische luchtmacht het vlooteskader, dat, op weg van Soerabaja naar Nieuw Guinea oefeningen hield voor de apotheose van de marine propagandafilm „Het zal waarachtig wel gaan" In den tunnel, die den linker en den rechter Maasoever te Rotterdam eer lang mef elkander zal verbinden FEUILLETON Naar het Engelsch van HECTOR JENNINGS Nadruk Verboden. 24) Ze maakte het best, juffrouw, toen ik haar om 'n uur of negen zag. Ze ging juist naar land Irene herhaalde de woorden in stomme ver bazing. Ging juist aan land! Ja juffrouw. Er kwam een Arabier lom d'r. Weet je het zeker? Vast juffrouw. Het was omstreks de tweede bel, dat die boot ons aanriep nietwaar, Bill? Dat klopt. Weet je, waar mrs. Haxton naar toe wil- t de? Ik bedoel, ging ze naar het hotel? Dat heb ik niet gehoord, juffrouw. Maar mr. Tagg praatte met de dame. Misschien kan hij het u zeggen. Aan het zwijgen van haar metgezellen zag Irene, dat ze even verbaasd waren als zij zelf. Het was onmogelijk in het bijzijn van de be manning der sloep verder over de zaak te spreken, maar het meisje fluisterde tegen Royson, die vlak bij haar zat: Hebt u ooit zoo iets vreemds gehoord? Ze kan ons niet zijn misgeloopen. Wat kan haar doel zijn om zoo alleen weg te gaan? We kunnen deze en andere vragen mis schien beantwoorden, wanneer we ontdekken pie haar kwam halen, Een Arabier, zegt de man. Vreemd, dat mrs. Haxton een Arabier kent in Massoea. Mr. Fenshawe boog zich naar hen over: Vergeet niet, zei hij. zachtjes, dat mrs. Haxton misschien niet eerder heeft gehoord van von Kerber's gevangenneming. Ik ben ge neigd te gelooven, dat hij erin geslaagd is zich op een of andere wijze met haar in verbin ding te stellen. Een vreemde brief, die ik heden kreeg, zal misschien licht op het geval werpen. Ik was juist bezig dien te lezen, toen de man van het hotel binnenstormde met het bericht van jouw avontuur, Irene'; Om je de waarheid te zeggen, heb ik er niet verder meer aan gedacht. Royson was overtuigd, dat mrs. Haxton toen ze ontdekte, dat het spel verloren was, was gevlucht. Maar Tagg's lezing van haar plotse ling vertrek steunde deze theorie niet. Hij verklaarde, dat enkele minuten voor negen een kustboot langszij was gekomen en een Arabier, de eenige inzittende, opstond en duidelijk gezegd had: „Ik Abdullah. Mevrouw Haxton spreken". Dat was blijkbaar al het Engelsch, dat de man kende. Hij herhaalde den zin, totdat Tagg miss Fenshawe's kamenier stuurde om me vrouw Haxton te zeggen, dat een Arabier, ge naamd Abdullah, naar haar vroeg. Ze' kwam dadelijk, zei Tagg, en ze begon nen te spreken, zoo vlug Spraken ze Fransch? onderbrak Irene met een zijdelingschen blik op Dick. Hetzelfde ver-gezochte idee, dat het onmiddellijk door den geest flitste, was ook bij het meisje op gekomen. Ja juffrouw. Je kunt Fransch altijd her kennen aan het non-nen en bon-nen en ton nen, dat ze doen. Op een ander oogenblik zou Irene Tagg's humor zeer gewaai'deerd hebben, maar er was een zoo diepe ernst in de geschiedenis van de laatste uren, dat zij er nauwelijks notitie van nam. i r- Die Aiabier zei ze, was dat een lange, knappe man, met een gestreepte kap op zijn burnoes, zijn overkleed, weet je? Dat is 'ern, zei Tagg. Meer een vent, zooals je in Tanger ziet, dan een hier uit de beurt. Je kent het soort kerel, dat ik bedoel, kapi tein? Zeker, zei Stump, echte tooneel-Ara- bieren zijn het. Een beetje verfranscht, met geknipte bakkebaarden. Maar vertel me alsjeblieft, wat er ge beurde, riep Irene, ademloos. Wel, juffrouw, d'r is niet veel te vertel len. Ze hadden een ernstige conferentie vijf minuten lang en toen zei zij me, dat ze naar land ging. Hoe laat komt u terug, mevrouw, dan zal ik een boot sturen, zei ik. Dat weet ik niét, zei ze,'het wordt mis schien laat, dus zal ik met een inlandsche boot terugkomen. Ze vroeg uw kamenier, juf frouw, om een mantel uit d'r kajuit te halen en zonder verder een woord te zeggen, ver trok ze. Dat ts voldoende, zei mr. Fenshawe droogjes. Mevrouw Haxton is een dame, die weet, wat ze wil. Ze is uitstekend in staat om op zichzelf te passen. Vooruit Irene, jij gaat naar bed. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. En te oordeelen naar de verschijn selen van thans, zullen we morgen een druk ken dag hebben. Goeden nacht, mr. Royson Ik zal morgen beter in staat zijn u te be danken. Ook Irene stak Dick de hand toe. Ik bén druk bezig allerlei mooie com plimenten voor u te verzinnen, zei ze vrco- lijk. Dick begreep den blik, dien ze hem gaf, Vreemd genoeg drukte die zijn eigen gedach ten uit. Ze moesten probeeren uit te vin den, hoe het kwam, dat mevrouw Haxton zoo'n goede kennis was van El Jaridiah. Niet alleen had hij zijn leven gewaagd, toen hij meende, dat zij in gevaar verkeerde, maar zij, van haar kant, was bereid met hem terug te keeren naar Massoea onder bedekking van den nacht naar Massoea, vanwaar ze vol ontzetting slechts enkele uren tevoren was gevlucht. HOOFDSTUK XI. De tusschenkomst van een vrouw. Toen mrs. Haxton de scheerpsladder af daalde en plaats nam in de boot van Abdul lah, wierp ze den teerling met het noodlot. Gedurende vele moeilijke uren had ze haar kansen overwogen en het resultaat was droevig ongunstig. Zoo zeker als de zon den volgenden dag zou opgaan, zoo zeker was het zooals de zaken nu stonden, dat ontdekking en vernedering moesten volgen. Voor deze harde, helderdenkende, kalme vrouw was er geen ontkomen aan het resultaat van een officieel onderzoek. Alfieri was in Massoea. Alfieri de man, dien zij verongelijkt had. Als hij gevangen genomen werd wegens de ont voering van Irene, zou hij eischen met von Kerber geconfronteerd te worden en verlan gen, dat zij mèt den Oostenrijker zou worden aangeklaagd en dit op zulke onbetwistbare gronden, dat haar Engelsche vrienden zich met verontwaardiging van haar zouden af wenden. Misschien zou mr. Fenshawe met zijn bekende edelmoedigheid haar de midde len verschaffen om naar Europa terug te keeren, maar ze zou terugkeeren als een ge schandvlekte avonturierster. Toen kwam de Arabier met het nieuws van Irene's terugkeer en zooals een wanhopige speler, die de laatste resten van zijn wegge smeten geld op een bijna hopelooze kans waagt, besloot ze tot het bittere einde met Alfieri te vechten. De boot bracht haar snel naar de aanleg plaats en ze verzocht Abdullah een volledig verslag van de redding te geven. Je spreekt over een boot, merkte ze ver wonderd op. Heb je de inzittenden gezien? Neen, mevrouw. We hoorden geschreeuw in het Italiaansch. Dat is alles. Een boot, zei ze nadenkend. Dat schijnt er op te wijzen, dat ik naar de stad zou wor den teruggebracht. Het huurrijtuig en de lange rit het binnenland in, waren bedoeld om degenen, dié mochten trachten mij op te sporen, zand in de oogen te strooien. Luister nu goed, en doe precies, zooals ik je zeg. Ergens in Massoea, waarschijnlijk in een van de kleine restaurants, zul je een man vinden, die Giuseppe Alfieri heet. Je moet m- formeeren in ieder café en pensioen in de hoofdstraat er zijn er niet veel Je kunt je niet in hem vergissen. Je hebt hem eens in Assouan ontmoet en herinnert je misschien zijn uiterlijk hij is lang en mager, met een smal, geelbleek gezicht, glad geschoren, nu heeft lang, zwart haar en zijn oogen zyn groo en liggen diep. Als je hem gevonden hebt, moei. je zeggen, dat ik hem wensch te spreien. Hij zal verbaasd zijn en groote wooraen ge bruiken, maar hij zai je stellig ondervragen. Maak er geen geheim van, dat je m mu vertrouwen bent. Vertel hem, dat ik een wa penstilstand aanbied en dat ik in een P° ben om voorwaarden te stellen. Hij zal mis schien te keer gaan en zich er op beroem dat ik geslagen ben. Wel, geef dat toe, en inner hem eraan, dat, waar ik faal, hU minste een kans op succes heeft, Begrijp j - Het is een kwestie tusschen geld en wra Alfieri is een beetje een dwaas. Als het verleidelijk genoeg is, zal hij toehappen niet voor den eersten keer. Abdullah knikte; hij begreep haar voiko men. De Italiaan was er reeds vroeger m0c loopen. Het was misschien mogelijk nem nogmaals in te laten loopen. f Ik ga naar het fort. Ik heb een t uit te spelen tegen Zijne Excellentie. Bio Profeet, Abdullah, dat ik succes heb. De Arabier boog zwijgend. (Wordt vervol|d£

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 8