IJmuider Courant Qeen overeenkomst' ft N.V. U N I C KOSTWINNERSVERGOEDING wordt niet altijd verleend. tusschen Turkije en Rusland. Vliegtuigramp DAGBLAD VOOR VELSEIN, IJMUIDEN, SANTPOORT EN OMSTREKEN Bemiddeling. 9iet Iransche ieqer&eiicht Haaienvangst. 100^ Bij huwelijk dient daarmede rekening te worden gehouden. eischt 14 dooden 24e JAARGANG NO. 297 Uitgave Lourens Coster, Maatschappij voor Courant Uitgaven en Algem. Drukkerij N.V. Groote Houtstraat 93, Haarlem, Tel. 10724. Bureau IJmuider Courant: Kennemerlaan 42, IJmuiden, Telefoon 5301, Postgiro 310791. Alle Advertenties, opgegeven voor dit blad, «orden kosteloos opgenomen in de genneroer Courant Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directie: P. W. PEEREBOOM EN ROBERT PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 Abonnementen per week f O.I2V2, per maand f0.52'/2, per 3 maanden f 1.55, franco per post f 1.95 per kwartaal. Losse nummers 3 cent per ex. Advertentiën! 1-5 regels f0.60, elke regel meer 0.12. Bij abonnementen belangrijke korting. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Advertenties van Vraag en Aanbod 1-3 regels f 0.25, elke regel meer f 0.10. Er was Maandag een bericht uit Helsinki dat inhield. ,.dat aan Roosevelt en Mussolini ge vraagd zou worden als bemiddelaars op te treden voor een algemeenen vrede". Heden zou deze zaak ter sprake komen ter Noordsche Conferentie te Stockholm, waaraan zooals men weet de'drie Koningen van het Noorden en de president van Finland met hun ministers van Buitenlandsche Zaken zullen deelnemen. Ik hoop dat dit bericht juist is en dat er werkelijk een poging zal worden gedaan. Uit de daden der oorlogvoerende landen blijkt nog steeds duidelijk dat men van weerszijden aar zelt, den strijd met volle kracht te ontketenen. Er 'neerscht groote- bedrijvigheid in de kringen der Duitsche regeering en men meldt uit Ber lijn dat consultaties met Rusland en Italië ge houden zullen worden. Maar Italië wekt steeds sterker den. indruk dat het buiten den strijd wil blijven en de Russen schijnen ook zonder deelneming aan den oorlog voldoende te kun nen bereiken naar hun zin. Na hun succes met de randrepublieken, die zij tot vazalstaten hebben gemaakt, leggen zij nu Finland het vuur zoo na aan de schenen dat dit land in elk geval heel wat toe zal geven als het een oorlog daarmee vermijden kan. Men hoopt in Finland dat men overeenstemming zal be reiken, al acht men den toestand ernstig. In- tusschen is al een van de eilanden, die Rus land strategisch zoo belangrijk acht, door de Finnen ontruimd. Zij zijn een heel klein volk en als zij niet in de onderworpen positie van Estland, Letland en Litauen behoeven te ge raken zijn zij kennelijk tot menige concessie bereid. Wat beteekent dit? Dat de Russische machtspositie in de Oostzee als het ware met den dag toeneemt. Dit kan de Duitsche regee- ring, onmogelijk welgevallig zijn. Men kan zich Rauschning's boek over „De nihilistische revolutie" herinneren, waarin hij maanden te voren het samengaan van Rusland en Duitsch- land heeft voorspeld. Heel interessant, maar hij heeft niet verklaard dat het de Duitsche bedoeling zou zijn, Rusland de overwegende machtspositie in Europa te gunnen. En dat kan dan toch ook niemand aannemen. Van de Engelschen en Franschen kan men al evenmin aannemen dat zij den Russischen opmarsch naar het Westen met instemming en gerustheid aanschouwen. En noch bun re geeringen, noch hun volken deze laatste zéker niet kunnen gebrand zijn op het ontketenen van een geweldigen oorlog als het mogelijk is nog tot overeenstemming te geraken onder den drang der omstandigheden. Doen de neutralen daar al het mogelijke voor? Men merkt er heel weinig van. Blijk baar wordt hun diplomatie sterk beïnvloed door de overweging, dat zij het- met een dei- oorlogvoerende partijen aan den stok zouden krijgen als zij een bemiddeling beproefden die alleen de andere partij welgevallig was. Niettemin toonen de gebeurtenissen aan, dat beide partijen zeer weinig geneigd zijn tot den oorlog a outrance. Waaruit volgen moet dat zij beide belangstelling voor bemidde ling op bepaalde voorwaarden en met be paalde garanties zouden hebben. Het bericht uit Helsinki geeft nu even de hoop, dat wellicht de Noordelijke kleine neu tralen aan de groote neutralen, de Vereenigde Staten en Italië, zullen vragen hun bemidde ling te verleenen. Dan komt het verzoek dus niet van een oorlogvoerende partij. Alle neu tralen in Europa voelen zich trouwens be dreigd en het is moeilijk te begrijpen waarom zij gezamenlijk niet zulk een initiatief ne menbij Roosevelt en Mussolini. Is een con ferentie der neutralen ondenkbaar? Waarom moet het bij een Noordsche conferentie blijven? Dat de oorlogvoerende partijen verschillen de afwijzingen geuit hebben op verschillende tijdstippen behoeft daartegen niet als be zwaar te gelden. De situatie wijzigt zich voort durend en de drang der omstandigheden doet dat ook. Ik geloof dat in alle neutrale landen zulk initiatief met ware verlichting en vreug de begroet zal worden. Overal moet het gevoel heerschen; deden wij er maar wat aan. Deden wij maar een poging! Rechtvaardigt niet reeds het feit, dat alle neutralen zich bedreigd voe- 'cn en daarom dan ook gemobiliseerd zijn, zulk een poging volkomen? Mag men die achterwege laten? De diplomatie is vaak niet zeer modern in haar opvattingen. Zij zit erg aan het ver leden, aan tradities en precedenten vast. Maar deze oorlogstoestand doet dat niét. Hij is nieuw in zijn zonderlinge wezen, los van alle oorlogstradiities. Daarom eischt de situatie ook nieuwe middelen. En den durf om te be middelen. R. P. Nederlandsche vliegtuigen boven de provincie Groningen beschoten. te ongeveer 11.15 uur *Ün Nederlandsche, langs de grens pa- trouilleerende vliegtuigen, uit de richting Emden door luchtdoelgeschut beschoten. Dit geschiedde toen de vliegtuigen zich bevonden boven de plaatsen Weiwerd, Heveskes en Oterdum. De vliegtuigen Werden niet getroffen. Enkele projectie len ontploften boven Nederlandsch grond gebied. Naai- wij vernemen wordt te Berlijn geprotesteerd. „Druk verkeer achter de vijandelijke linies" PARIJS, 18 October. (Havas). Het le- gerbericht van den ochtend van den acht tienden October luidt: „In den loop van den nacht activiteit van verkenners aan beide zijden. Troepen in hinderlaag en overvallen. Er is een druk verkeer langs de verkeers- en spoorwegen achter de vijandelijke li nies". Maandagavond meldde het Fransche le- gerbericht: „Plaatselijke actie aan het geheele front, dat niettegenstaande de heftige infanterie- gevechten op zekere plaatsen, sedert van ochtend niet gewijzigd is. Een Duitsch koopvaardijschip is door onze vloot op den Oceaan buit gemaakt". Het Duitsche legerbericht. Havas meldde gisteravond: Het Duitsche offensief, dat in contact is geko men met den eersten Franschen weerstand, markeert den pas. De Maandag ontketende Duitsche aanvallen de eerste in het begin van den middag in den Moezelsectör over een front van zes kilomteer, en de tweede ten Oosten van de Saar op een front van dertig kilometer zijn voortgeschreden over de zone, die te voren door de Fransche troepen was ont ruimd. Sinds Maandagavond echter zijn de Duitschers letterlijk in hun voortwaartsche be weging geblokkeerd door het wel onderhouden vuur der atuomatische wapenen uit de weer standslinies, die zorgvuldig sedert twee weken in orde gebracht waren achter de dekking der Fransche voorposten. Aangekomen voor de uiterst dicht aaneengesloten schootsvelden, die zich voor deze stellingen uitstrekken, konden de Duitsche infanteristen, hoe vastberaden van geest ook, niet anders doen dan plat op den grond gaan liggen zonder hoop den beweeglij ken muur van staal te kunnen overschrijden. Op geen enkel punt hebben zij contact kunnen vestigen, niet alleen niet van nabij, maar zelfs niet van een voldoenden afstand om den "Strijd met handgranaten aan te binden met de verde digers van Fransche stellingen, zulks tengevolge van het wel onderhouden verdedigingsvuur. De aanvallers kunnen zich slechts ingraven op de punten, waar zij zijn aangekomen en daar op (Toen aan de kust van Zand- voort een verdwaalde haai werd gesignaleerd hebben sol- daten het dier gevangen en in triomf naar het dorp gebracht) Bij Zandvoort werd het nieuws vernomen, Dat er een haai was op de kust, Zich van hun kustwachttaak bewust, Zijn snel soldaten aangekomen. Zij wisten, zonder lang te dralen, Met touwen en met handigheid, En met een waar gehaaid beleid. Het monsterdier aan land te halen De zeemacht, naar u wel zult weten, Brengt, sinds alouden tijd aan land Menig verovering tot stand. Die vreedzaam (op z'n minst) mag heeten. Zij mag zich daar dus op beroemen, En kan zich, wat dit regardeert, Wanneer zij het althans begeert. Met eenig recht een landmacht noemen. De landmacht echter heeft tot heden, Behalve dan de marinier, En daargelaten strandplezier, De wijde zee maar liefst vermeden. Maar sedert zij zich heeft gemeten Met dezen haai aan onze kust, Mag ook de landmacht, als 't haar lust, Zich op haar beurt een zeemacht weten. 0 P. GASUS. hun beurt automatische wapens in stelling bren gen óm het verdedigingsvuur te beantwoorden. Zij worden echter niet alleen aagegrepen door direct vuur van de Fransche infanterie, maar ook door een hevig spervuur der artillerie. Onder deze omstandigheden is het waarschijn lijk, dat de Duitsche divisies, die bij deze ope ratie betrokken zijn, reeds thans gevoelige ver liezen hebben geleden te meer, daar zij bij hun opmarsch tot bij de Fransche stellingen moesten trekken over dicht bezaaide mijnenvelden on der een hevig bombardement uit geschut van ieder kaliber en onder de doodelijke zwermen kogbls der zware mitrailleurs, die indirect vuur gaven op een terrein, dat in de afgeloopen we ken nauwgezet was geëxploreerd. Houtmanstraat 4 - IJmuiden Meeuwenlaan 2 IJmuiden-O. Tel. 4810 Zeestraat 48 Beverwijk Tel. 3234 Haarden en Haardkachels PHILIPS EN ERRES RADIO Gemakkelijke betaling Adv ingez. Med.) De Regeeringspersdienst meldt Vele gemobiliseerden schijnen in de meening te verkeeren, dat indien zij gaan trouwen, dit feit voldoende is om er op te mogen rekenen dat de echtgenoote kostwinnersvergoeding zal ontvangen. Dit is echter niet het geval. Om voor kostwinnersvergoeding in aanmerking te komen, moet in ieder geval vaststaan, dat er door het verblijf in werkelijken dienst van den dienstplichtige inkomsten aan het gezin worden onttrokken en wel in die mate, dat er voor het onderhoud van de echtgenoote niet voldoende overblijft. Ook moet o.a. blijken, dat zij niet van andere zijde voldoende inkomsten geniet. Al is het niet uitgesloten, dat de echtgenoote van den dag van het huwelijk af in het genot van kostwinnersvergoeding kan worden gesteld, moet men niet aannemen, dat dit onder alle omstandig heden zal geschieden. Ter voorkoming van teleurstelling zal men goed doen hiermede rekening te houden. Verder gaat het gerucht, dat voor dienstplichtigen, die na een bepaalden datum gaan trouwen, geen kostwinnersvergoeding meer zou worden toegekend. Hiervan is nimmer sprake geweest. Of de echtgenoote al of niet vergoeding krijgt, zal niet afhangen van den datum waarop het huwelijk is gesloten,, Vele nijvere vrouwenhanden en ook mannenhanden zijn geregeld in de weer met het breien van wollen sokken, wanten, enz. voor de gemobiliseerden in ons land. Onze ionaens kunnen de koude dagen met gerustheid tegemoet zien Bijstandspact van Turkije met Engeland en Frankrijk wordt deze week onderteekend. De Turksche minister-president heeft medegedeeld, dat bij de onderhandelingen te Moskou, die thans geëindigd zijn, geen over eenkomst bereikt is. Een Reuter-telegram uit Ankara meldt, dat in welingelichte kringen te Istanboel vernomen wordt, dat de definitieve pacten tot wederzijdschen bijstand tusschen Engeland en Turkije en tusschen Frankrijk en Turkije voor het einde van deze week zullen worden onderteekend. De Turksche minister van buitenlandsche za ken, Saradjogloe, is te middernacht, na 23 da gen in Moskou te zijn geweest, van Sebastopol naar Ankara vertrokken. Hem werd uitgeleide ge daan door den plaatsvervangenden commissaris sen voor buitenlandsche zaken, Potemkin en De- kanossow, den Turkschen ambassadeur Aktai en de ambassadeurs van Afghanistan, Iran en En geland, benevens de gezanten van de Balkan- landen. De Russische ambassadeur in Ankara, Teren tjew, heeft zich met denzelfden trein naar An kara terug begeven. De verklaring van den Turkschen premier. In een rede tot de parlements-fracties der re- publikeinsche volkspartij heeft de Turksche eerste minister, Saydam, o.m. het volgende, vol gens Reuter, verklaard: „Toen Saradjogloe naar Moskou vertrok hadden de beide regeeringen reeds van ge dachten gewisseld over de essentieele pun ten betreffende de afsluiting van een ver drag. De onderhandelingen, die te Moskou gevoerd zijn op de grondslagen van d~ze ge dachten, hebben geen overeenkomst tot re sultaat kunnen hebben. De reden daarvan is. dat de Sovjet-regeering onzen minister van buitenlandsche zaken volkomen nieuwe voorstellen voorlegde. Het was niet moge lijk deze nieuwe voorstellen in overeen stemming te brengen met de verplichtingen, die, naar Rusland wist, aangegaan waren tusschen Turkije en Engeland en Frankrijk". Saydam vervolgde: „Bovendien vormden van het standpunt onzer veiligheid de waarborgen, dié ons werden aangeboden, geen compensatie voor de verplichtingen, welke men ons vroeg in ruil op ons te nemen. Griek stak een landgenoot neer. Tien jaar gevangenisstraf geëischt. Voor de Rotterdamsche rechtbank stond Dinsdag terecht een 24-jarige Griekschc zee man, zekere G. G., beschuldigd van moord op een 30-jarigen landgenoot, in' den avond van 22 Augustus van dit jaar, in de zeemansbuurt. Katendrecht te Rotterdam. Verdachte, die bekend staat als een gevaar lijk ruziemaker, kwant dien avond in een café en maakte ruzie met eenige bezoekers. De ver- slagene was er ook en bood hem een glas bier aan. Hij weigerde en schold den ander uit. Deze ruzie herhaalde zich en toen ging laatst genoemde naar buiten om een twist te ver mijden. Onder het uiten van bedreigingen verliet toen G. eveneens het café en kocht in een win kel in de omgeving een dolkmes, waarna hij zich naar een café aan de Veerlaan begaf. Toen zijn landgenoot daar passeerde vloog hij op hem af en stak hem als een dolleman eenige malen met het dolkmes in de borst. Het slachtoffer deed nog eenige stappen en zeeg toen hevig bloedend op straat in een. De moordenaar nam de vlucht, maar werd door twee politiemannen op het dak van een woning gegrepen en in arrest gesteld. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar bleek bij aankomst reeds tc zijn over leden. Het O.M. eischte tegen G. 10 jaar gevange nisstraf, met aftrek der preventieve hechtenis. De eischen van den Sovjet werden niet verecnigbaar geacht met de Turksche poli tiek. Ten aanzien van de Dardanellen was Turkije van meening, dat het van essentieel belang was, dat het zich niet zou binden aan andere bepalingen dan die, welke zijn voor zien in zijn internationale verbintenissen van algemeenen aard. Om deze redenen was het niet mogelijk een definitief resultaat bij de besprekingen in Mos kou te bereiken. Onze betrekkingen met Sovjet- Rusland blijven niettemin berusten op een hech te basis van vriendschap". De parlementsfractie keurde met algemeene stemmen de verklaring van den premier goed. Von Papen naar Berlijn. ANKARA. 17 October (Reuter.) De Duitsche gezant Von Papen is gisteravond uit Ankara naar Berlijn vertrokken. Welingelichte Turksche krin gen zijn verbaasd over zijn onverwacht vertrek. Berlijn wenscht repatrieering van alle Duitsche minderheden in Europa. Aantal Avordt. op 2\b millioen geschat. BERLIJN. 17 October, Een woordvoerder van het Duitsche ministerie van buitenlandsche za ken heeft gezegd dat Duitschland van plan is alle Duitsche minderheden uit geheel Europa zoo spoedig mogelijk te repatrieeren. Hij voegde hier aan toe. dat dit plan niet de Duitschers omvat, die in Noord- en Zuid-Amerika leven, aangezien zij „geen minderheid vormen in den zin van ge sloten nationale Duitsche groepen zooals zulks in de Baltische staten en elders in Europa het ge val is." Niet officieel wordt het aantal personen dat tot de Duitsche minderheden in Europa behoort op meer dan 2'/s millioen geschat. (United Press) ltsliaansch toestel in Spanje verongelukt MALAGA. 18 October. (Havas) Een drie- uotorig vliegtuig van do Italiaansche Lucht vaartmaatschappij Ala Littoria dat dienst 'leed tusschen Sevilla en Melilla is bU het Torp Olia, in de buurt van Malaga, veron- elukt. Even tevoren was draadloos om hulp verzocht. Er zijn veertien dooden. o.w. de be stuurder en de telegrafist. In het geheel be vonden zich zeventien personen aan board.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 1