VELSEN De vischknechten en hun werk gevers. Naar een collectieve arbeidsovereen komst? Doordat er binds 1932 geen contract tusschen Vischhandelsvereeniging en vakorganisaties is Arbeiders Tooneel Vereeniging Pal vu. „De familie van mijn vrouw". De arbeiderstooneelvereeniging P.A.L.V.U. I met haar regisseur, den heer H. van Dokkum komt de eer toe met haar drukbezochte uit geweest, althans niet ten aanzien der loonen I voering Dinsdagavond in het Thalia Theater etc. voor de vischknechten, was er daar zoo het plaatselijke seizoen geopend te hebben. Langzamerhand een zoodanig ongebonden toe- Het was de onvolprezen klucht „De familie island ontstaan, dat deze voor beide partijen wel van mijn vrouw", die men daartoe ingestu- zeer ongewenscht moest worden genoemd, al- deerd had. Reeds het vorige jaar hebben dus v. d. V. (J. v. d. Veer) in „De Uitkijk". IJmuiden en Velsen met dit voortreffelijke Ietwat merkwaardig hierbij is, dat waar tus- samenvoegsel van toeval en nonsens kennis schen Reedersvereenigingen en vakorganisaties I kunnen maken door een andere plaatselijke reeds jarenlang collectieve contracten voor b,v. tooneelvereeniging, zoodat het succes reeds bij zeevisschers en vischlossers loopende zijn en voorbaat verzekerd was. door beide de groote waarde hiervan bij diverse Nu, aan dit succes heeft het ook P.A.L.V.U, gelegenheden wordt erkend, het tusschen Visch- niet ontbroken, want de zaal heeft gedaverd handelsvereeniging en vakorganisaties nooit tot I van den gullen lach. dien de spelers en speel- 't afsluiten van een overeenkomst van loon- en I sters van de arbeiderstooneelvereeniging den arbeidsvoorwaarden voor de bij hen werkzame I toeschouwers wisten te ontlokken door de ver arbeiders is kunnen komen. Wat er immers te warringen ten tooneele te brengen, waarin dezen opzichte vóór 1932 is geweest, waren niet I pantoffelheld Noah Nagg en zijn schoonzoon anders dan onderlinge afspraken, die. zoolang I Jack Gay geraken door hun leugentjes en fan- beide of een van beide partijen dat nuttig oor- I tasterijen-om-bestwil. deelden, ook wel werden nagekomen. Maar ge- I Mevrouw Heiligers was een pracht schoon- bonden hieraan in den zin zooals dit thans wordt I moeder en had, geroutineerde actrice als zij opgevat, was vanzelfsprekend, niemand. I is, met deze Arabella-rol niet de minste mosi- Maar toch waren de in 1932 gemaakte afspra- I te. De pantoffelheld Noah sloeg, in het kader ken tusschen Vischhandelsvereeniging en vakor- dezer uitvoering gezien, een goed figuur en ganisaties zelfs nu nog basis waarop fliet door I had de lachers op zijn hand. Alleen moet hij de losse vischknechten verdiende of uit te beta- I leeren stil staan. len loonbedrag werd berekend. Een en ander I -.De familie van mijn vrouw gaf P.A.L.V.U. was echter zoodanig verwaterd en werd door I gelegenheid enkele jonge krachten te laten diverse vischhandelaren zoo verschillend toege- debuteeren. Zoo zagen we een aannemelijke past, dat er van eenige uniformiteit bij het be rekenen der loonen etc. in de verste verte geen sprake meer was. Hierdoor wist zoo ongeveer geen d^r betrok kenen meer waar hij ten opzichte van het ver diende loon precies aan toe was. Den eenen keer viel het eens mee, een ander maal weer bitter tegen. En het groote aantal klachten hier over door de vischknechten, zoomede over het feit dat er, speciaal in den haringtijd en dus in den tijd dat er bij de exporteurs van dit artikel heele dagen kan worden gewerkt, geen tijd werd gegeven om te eten, was voor de vakorganisaties Stella, die een verdienstelijk debuut maakte en mettertijd zeker nog gewoner in gebaar zal worden. Mary, de actrice-in-spé. heeft een fraaie spreekstem en articuleerde heel goed en dui delijk, zoodat we met genoegen naar haar luisterden. Daarbij toonde ze eveneens begrip voor haar rol te hebben. Jack, de vervolgde echtgenoot, deed zijn best, maar had radder kunnen zijn. Die vlotheid had dan zijn spel ten goede gekomen in na tuurlijkheid. Dolly White toonde zich een actrice, die zich o CltrU, welb VUUl Clc VaKurgcirUSd ties i t-,i u «1. aanleiding een bespreking met het .bestuur der BemaWrótok op de Bühne bewoog en als ere- Vischhandelsvereeniging aan te vragen, welke werd toegestaan en gehouden is op Woensdag 9 Augustus. Aanvankelijk droeg deze bespreking een zui ver informatorisch karakter of liever het was een vergewissen onzerzijds of de Vischhandels vereeniging zich in principe bereid zou verkla ren met ons tot een overeenkomst ten aanzien van de loonen voor losse vischknechten te ko men, zoo daarover overeenstemming zou kun nen worden bereikt in de daarna dan te volgen besprekingen Deze bereidheid bleek echter reeds aanstonds bij het bestuur der Vischhandelsvereeniging ten volle aanwezig te zijn. En zoo kon liet al ïn deze eerste bespreking tot het uitwisselen van wederzijdsche wenschen, gedachten en mogelijk heden komen. Een en ander leidde tenslotte tot het vinden van een basis op welke naar onze meening in de verdere besprekingen tot over- nomineerde P.A.L.V.U.-kracht 't spel der jon geren meer vaart gaf. Sally en Willy waren nog wat schuchter wanneer ze nog een paar jaartjes bij P.A.L.V.U. meeloopen zal de heer Van Dokkum dit er wel uitkrijgen. Dr. Knott viel ons niet mee. Maar wellicht waren onze verwachtingen te hoog gespannen. De capaciteiten van dezen goeden P.A.L.V.U. speler kennende zijn we er van overtuigd, dat dr. Knott deze rol veel sterker had kunnen spelen en er meer uit had kunnen halen, zon der daardoor de anderen nog „weg"' te spelen. De regisseur zal met zooveel jonge en nieuwe krachten geen gemakkelijke taak gehad heb ben, maar na het sombere beeld van mobili satie-moeilijkheden, dat hij ons in zijn ope ningswoord had geschilderd, viel ons de uit voering in velerlei opzichten mee. Ook al zal de heer Van Dokkum er zelf nog meer van verlangd hebben. Maar we zijn er overtuigd eenstemming zal kunnen worden gekomen. Aan I van> ^at allen hun beste beentje voorgezet het eind van deze bespreking werd dan ook door hebben, al kon er meer tempo geweest zijn. het bestuur der Vischhandelsvereeniging ver- 1 - zocht, het in deze bespreking naar voren ge brachte, hun-schriftelijk té willen doen .toeho- men..Men zou zich dan na ontvangst hiervan, hierover, zoö spoedig, mogelijk nader beraden, waarop, indien noodig, de besprekingen verder zouden worden voortgezet. Wij vertrouwen dat het bestuur der Vischhan delsvereeniging spoedig antwoord op ons schrij ven zal willen geven en .dat we daarop of daar- sloot de regisseur. De decors zagen er fraai en frisch uit. Zooals wij reeds zeiden sprak de regisseur een inleidend woord en zeide verheugd te zijn, dat P.A.L.V.U. voor een uitverkocht huis kon spelen. De pessimisten hebben weer eens on^ gelijk gehad, zeide spr. Er waren velen onzer, die een zwaar hoofd hadden in het geven van een uitvoering in dezen tijd, maar we zijn nu blij, dat we toch maar doorgezet hebben, be- na spoedig tot overeenstemming zullen kunnen geraken.. Mocht, dit inderdaad het geval zijn, dan zal door ons .onmiddellijk daarop met de vischknechten in een voor hen te beleggen ver gadering overleg worden gepleegd. CHARTERREIS. SCHEEPVAART IN OORLOGSTIJD. De resultaten van de verschillende scheep vaartmaatschappijen ondervonden bij het uitbreken van den oorlog den nadeeligen in vloed van de daling van het pond sterling, En het resultaat van deze eerste uitvoering in het seizoen 1939-1940? Een opgelegd succes. Jarenlang hebben we geloofd in den rijkdom van onze Nederlandsche taal, waar het ging om krachttermen of adjectieven. Thans besef fen we hoe arm zij eigenlijk wel is, want geen der beproefde adjectieven voldoet om den Naar wij vernemen heeft de Stoomvaart aard te kennen te geven van het gelach om Mij. „Nederland" het aan de Ver. Ned. Scheep- „deze familie", vaartmij. toebehoorende vracht- en passagiers- motorschip Jagersfontein gecharterd. Het schip zal rond de Kaap binnenkort heel volgeladen naar Indië vertrekken. S.S. JOH. DE WITT VERTROKKEN. Gistermorgen vertrok het stoomschip Johan de Witt van de Mij. Nederland met 270 pas sagiers bestemd voor de Marnix en een kleine I voorts van de gestegen kosten" voor molest- hoeveelheid stukgoederen naar Lissabon. Nu verzekering, gages, bunkerkolen etc. De toe- ook de uitgaande schepen in de Downs ge- stand is sedert den laatsten tijd echter beter controleerd worden neemt men echter voor geworden door de sterkte stijging van de dit schip aan. dat het oponthoud kort zal vrachtprijzen in het bijzonder voor schepen zijn. zoodat het schip over vier dagen in de onder neutrale vlag. Men zal echter rekening Portugeesche hoofdstad wordt verwacht, moeten houden met het feit, dat een groot Na ontscheping van de passagiers alsmede deel van de koopvaardijvloot beschikbaar pakket- en zeepost en de lossing van het moet worden gesteld voor vervoer ten behoeve stukgoed zal het schip geheel in ballast naar van de Nederlandsche regeering, waarvoor de de thuishaven terugkeeren, de Coen is n.l. vrachten in overleg met de reedersvereeni- aangewezen om de circa 250 passagiers weer gingen moeten worden vastgesteld. De uit- van de Marnix naar Amsterdam te vervoeren gaande lading o.a. voor Zuid-Amerikaansche benevens een deel van de lading stukgoed I havens is belangrijk verminderd en de ver Volgens geruchten zal de Marnix Dakar aan-' hooging der vrachten met circa 50 pet. weegt doen om aldaar brandstof en water in te niet steeds op tegen de hieruit voortvloeiende nemen, waarna de reis via Kaapstad naar de nadeelen. Een belangrijke factor voor de Oost vervolgd wordt. scheepvaartreederijen is dat op het oogenblik het molestrisico bij de Nederlandsche Re SCHEEPSBOUW VOOR BUITENLAND. geering slechts gedekt kan worden tegen een Het voor Sovjet-Russische rekening bij de bedrag dat belangrijk lager is dan de tegen- Ned. Scheepsbouw Mij. te Amsterdam gebouw- woordïge marktwaarde van het saco, zoodat de vracht- en passagiersstoomschip Iosif Stalin wordt thans in het dok van de Ne derlandsche Dokmij. aldaar aan een laatste inspectie onderworpen alvorens het schip de reis naar een Russische haven zal aanvaarden. Het schip werd op 17 Juni j.l. te water ge laten. GEESTELIJKE EN MOREELE HERBEWAPENING In verband met de avonden voor geestelijke- en moreele herbewapening, die in deze gemeente sedert eenige maanden worden gehouden, ver nemen wij dat voor de maand October als spre ker is aangezocht ds. H. Visser, pred. van het Prov. Ziekenhuis te Santpoort, voor November Mr. G. E. Krüsemann, advocaat te Amsterdam en voor December pater Henri de Greeve en Ds. A. A. Wildschut. Déze sprekers hebben in principe hun mede werking toegezegd. Plaats en data worden nog nader bekend gemaakt. LANGE REIZEN. In verband met het mijnengevaar zien de schepen, welke uit het Noorden alhier bin nenkomen, zich genoodzaakt een grooten om weg te maken, waardoor de duur der reizen aanmerkelijk verlengd wordt. Zoo arri veerde gistermorgen het Zweedsche stoom schip Pelle met een lading gezaagd hout van Brahestad naar Zaandam bestemd, hetwelk reeds op 4 dezer van de laadhaven was vertrokken. In normale tijden duurt een dergelijke reis zoo ongeveer 6 dagen, zoodat hét schip anders op 10 a II dezer binnenver- wacht was, terwijl het nu eerst 17 dezer alhier kinnen, liep. bij het verlies van een schip dit niet direct door een ander van dezelfde waarde vervan gen zou kunnen worden. BEDRIJVIGHEID IN DE HOUTVAART. Ondanks den oorlogstoestand arriveeren alhier in tegenstelling met dezelfde periode van het vorige' jaar in den laatsten tijd tal van schepen met ladingen hout, bestemd voor Zaandam of Amsterdam. De verwachting, als zou de houtvaart, als gevolg van den in ternationalen toestand, geheel lamgeslagen worden is hier dus gelukkigerwijze geheel mede in tegenspraak, ofschoon men "zich nog geen idee kan vormen of deze grootere acti viteit voorloopig zal aanhouden, wanneer melding wordt gemaakt van ernstige moei lijkheden, niet alleen door de belemmering van het transport doch ook door het afkondi gen van uitvoerverboden in verschillende landen, het annuleeren van contracten, hooge vracht- en verzekeringskosten of het eischen van vooruitbetaling, waaraan onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden groote risico's zijn verbonden. Vlootvermmderimr Behoudens goedkeuring van de Nederlandsche Regeering zijn dezer dagen een drietal motor schepen verkocht aan Stockholm Rederiaktiebo- lag Svea (Eman Hogberg) te Stockholm. Deze verkoop omvat de kustvaarders Abro, 200 b.r.t., in 1935 te Waterhuizen gebouwd, eigenaar S. Sa- lomons te Groningen. Alwi, 276 b.r.t., in 1939 eveneens te Waterhuizen gebouwd, eigenaar A. G. H. Vrijburg te Kampen en de Geziena Hen- drika, 443 b.r.t., in 1937 te Westerbroek gebouwd waarvan de eigenaar J. Damhof te Hooge zand was Nieuw tankschip voor de binnenvaart. Het tankmotorschip Olievos IV, dat voor re kening van de N.V. Olïefactory P. Bon Czn. Zaandam gebouwd wordt bij de Scheepswerf ..De Nieuwe Maas" N.V. te Vlaardingen, werd de vorige week van een der hellingen te water gelaten. Het laadvermogen van dit schip be draagt ongeveer 400 ton. De voortstuwing ge schiedt door een 180 P.K. 3-cylinder Bolnes compressorlooze Dieselmotor, waarbij tevens zal worden opgesteld een 20 P.K. hulpmotor voor de aandrijving van pompen. Het schip is bestemd voor het vervoer van licht-ontvlambare vloei stoffen op de binnenwateren. Gecharterd. Het Nederlandsche motorschip Abbekerk van de Ver. Ned. Scheepvaartmij., hetwelk in dienst was van de Holland-Australië Lijn is, naar ge meld wordt, gecharterd door de Stoomvaart Mij „Nederland". Het schip arriveerde 11 dezer le dig van Brisbane te Makassar waarna het via Balik-Papan (Borneo) rond Kaap de Goede Hoop naar Nederland zal vertrekken. Tusschenreis. Het Nederlandsche motorschip Tarakan van de Stoomvaart Mij. „Nederland" maakte onlangs een korte tusschenreis. Het schip vertrok 7 de zer van Batavia via Djeddah naar Port-Said. In de haven van Djeddah zullen de pelgrims ont scheept worden, terwijl de lading suiker te Port- Said zal worden gelost, waarna het schip weer naar Indië terug zal keeren. Record in oponthoud geslagen! Het Nederlandsche stoomschip Zuiderkerk dat gisteren in de Rotterdamsche haven arriveerde heelt niet minder dan zes weken in de Downs gelegen voor onderzoek, waarbij niet minder dan 5420 ton lading uitgelost is geworden, een record omdat nog geen enkele reederij dit tot nu toe heeft moeten medemaken. Kort na het uitbreken an den oorlog, op 5 Sept. j.l. kwam het schip an Japan te Ramsgate aan. waarna het naar Tilbury werd opgebracht. Hier duurde het nog ongeveer 14 dagen alvorens men tot lossing van dc contrabande overging. Met 1400 ton kreeg het schip ten slotte toestemming om de lang ver- raagde reis naar Rotterdam te aanvaarden. „Indra"-slachtoffers begraven. Gisteren werden op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam de drie verongelukte Fmsche sche pelingen van het s.s. Indra in een gemeenschap pelijk graf bijgezet. Het waren de le machinist, de donkeyman en de tremmèr, welker, stoffelijk overschot men aan boord van het dooi' een mijn- ontploffing getroffen schip nog heeft aangetrof fen, die dus thans ver van hun vaderland in vreemden bodem rusten. Bond van Vreemdelingenverkeer voor Zuid-Kennemerland. Donderdag, 9 November a.s., zullen ten stad- huize te Haarlem de vertegenwoordigers van de Gemeenten en van de V. V. V.'s in Zuid-Kenne- merland bijeen komen, teneinde te beraadslagen op welke wijze de propaganda voor dit gewest dient te worden gevoerd. Het is te verwachten, dat het binnenlagdsche vreemdelingenverkeer als gevolg van het vrij wel ontbreken van iedere gelegenheid om de vacantie in het buitenland door te brengen, het a.s. voorjaar onder voorbehoud, dat de tijds omstandigheden zulks dan' toelaten belangrijk zal stijgen. Hier zullen de verschillende voor vacantie- tochtjes in zwang zijn streken van profiteeren en daaronder zonder twijfel ook Zuid-Kennemer- land, de prachtige landstreek, waar de Natuur en menschenhanden tezamen iets hebben ge wrocht, dat den liefhebber van natuurschoon niet alleen in den zomertijd doch het geheele jaar door in verrukking zal brengen. Zuid-Kennemerland ligt in het dichtbevolkte Westen des lands, waar de natuur niet meer zoo ongerept is gebleven als in de andere streken nog wel het geval is. Voor tienduizenden is het 't dichtstbij gelegen oord voor vacantie-tochtjes. De Bond voor Zuid-Kennemerland heeft een belangrijke taak te vervullen. Het stemt verheu- ;end, dat de gemeenten, zoowel als de plaatse lijke V. V. V.'s in deze landstreek een bijzonder saamhoorigheidsgevoel hebben betoond voor de bevordering van het gewestelijke vreemdelingen verkeer met ten achterstelling van de plaatse lijke belangen, die uiteraard sterk uiteenloopen. DRANKWET. Bij Burgemeester en Wethouders van Velsen is ingekomen een verzoekschrift van Ieuwe de Leeuw van beroep koffiehuishouder, wonende te IJmuiden, om een verlof A, voor den ver koop van zwak-alcoholiséhen drank in het hou ten wacht- en schaftlokaal van het perceel Sluisplein no. 45 te IJmuiden. Vóór 31 October 1939 kan een ieder tegen het verleenen van dit verlof schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders voornoemd in brengen. BOUWEN LOODS Aan den Rijkswaterstaat is vergunning ver leend tot het bouwen van een loods op een ter- ein aan den Amsterdamscheweg nabij het toompontveer alhier. Distributie. Suiker- en petroleumbons. TIJDELIJKE AFSLUITING VAN EEN WEG B. en W. brengen ter openbare kennis, dat de Platanenstraat van den Tusschenbeeksweg tot den Groeneweg, van Donderdag, 19 October a.s., af tot nader order voor het doorgaand verkeer met rij- en voertuigen zal zijn afgesloten. BURGERLIJKE STAND. Bevallen: N. Dekker-Olyrhook. d., Tuindersstraat 121, IJmuiden. H. H. Martens-Iskes. z.. Reinïer Claeszerslraat 18, IJmuiden. D. W. Veerman- Krijger, z., Berkenstraat 14 IJmuiden. M. C. Hofland-Duijn, z., Genieweg 38 Velsen. C. C. Venema-Becherer. z.. Eikenstraat 9 IJmuiden. Overleden: R. C. Croesen, 59 j.. echtgen. van M. J. Janse, Kruidbergerweg 52, Santpoort. L. A. van IJzerdoorn, 50 j., echtgen. van M. Clots, Evertsenstraaf. 23 IJmuiden. A. Boes, 71 j., echt,gene. van E. de Groot, Adrianastraat 15 IJmuiden. M. Bouma, 62 j., echtgene. van G. Volder, Pres. Stei.jnst.raat la, IJmuiden. r Langs de Lijn. Piofliamma van de Radioceiitai DONDERDAG. Lijn III: 8.00 Keulen, 10.30 Parik io« versen, 12.20 Brussel Ned., 2.20 Lonrk 4.20 Parijs, 4.35 London Reg., 5.20 BriiJL?6^ 6.05 Radio P.T.T. Nord, 6.20 London p }ï- Radio P.T.T. Nord, 7.50 Diversen 82n?' Reg., 9.00 Keulen, 10.20 Brussel Ned ni Keulen. pL5ü-l&35 Lijn IV: 8.00 Brussel Ned., 10.35 London 1.20 Nationaal programma, 10.45 London p Lijn V: Diversen. De leider van den distributiedienst in deze gemeente verzoekt ons het volgende onder de aandacht onzer lezers te brengen. Zooals bekend gemaakt is door den minis ter van Economische Zaken zal in het tijdvak van 16 tot 29 October op bon 1 van elke Rijks- distributiekaart een halve kilogram suiker verkrijgbaar zijn. Bon 1 blijft dus geldig tot en met Zaterdag 28 October a.s. De winkeliers hebben een toewijzing ont vangen om den winkelvoorraad aan te vullen met de benoodigde suiker voor één week. Het is dus niet mogelijk om aan alle afnemers in de eerste week suiker voor twee weken te leve- •en. Om die reden wordt een beroep gedaan op de inwoners, die meer dan één kaart heb ben, om in de eerste week slechts de helft van het aantal kaarten bij de winkeliers aan te bieden. Bij do aflevering der goederen moeten de bons, in tegenwoordigheid van den ontvanger, van de betreffende distributiekaart worden afgescheurd. Aflevering der goederen tegen inlevering van losse bons is verboden, tenzij het betreft losse bons, welke door den distri- mtiedienst zijn uitgereikt ten behoeve van zie ken en ingekwartierde militairen. In de afgeloopen week ontvingen de inwo ners een enquête-formulier voor de distributie van pertroleum voor huishoudelijk gebruik, welke bij den distributiedienst moeten worden terugbezorgd. Nadat de formulieren zijn ver werkt, zullen de distributiekaarten zoo spoe- dig mogelijk, doch uiterlijk op 28 October a.s. j bezoek aan eenige buiteniandsche aquaria per post zijn bezorgd, kweekerijen". De Arbeidsbeurs in September. De gemeentelijke Arbeidsbeurs heeft ge durende de maand September geplaatst 322 mamien boven en 6 beneden 18-jarigen leef tijd en 4 vrouwen boven 18 jaar. Aan alle aanvragen kon worden voldaan. AANVOER GAS AARDE. Met het Nederlandsche motorschip Confid werd Zondag j.l. een lading gasaarde aange voerd uit Londen, bestemd voor de N.V. Che- mica, alhier. DE MEERSTRAAT WORDT OPGEKNAPT. De bestrating van de Meerstraat liet al ge- ruimen tijd veel te wenschen over. Na het aanbrengen van de rioleering was de toestand van het wegdek er natuurlijk niet beter op geworden. De rijweg vertoonde tallooze kui len en gaten en ook voor de voetgangers was de toestand verre van ideaal. Openbare Werken heeft thans de verbete ring ter hand genomen. Allereerst wordt ge zorgd voor de voetgangers. Langs de huizen wordt een tegeltrottoir aangelegd en dat is reeds een groote verbetering, want daardoor zal aan de vorming van groote plassen voor de huizen bij slecht weer een einde komen. Na het gereed komen van het trottoir zal de rijweg aan de beurt komen. Deze wordt van een nieuwe bestrating voorzien. LEDENVERGADERING VAN STAATS PENSIOEN. De plaatselijke afdeeling van den Ned. Bond voor Staatspensionneering houdt Vrijdag avond in het Witte Kruisgebouw een leden vergadering. De agenda vermeldt o.m. een bestuursver kiezing wegens periodiek aftreden van de heeren Bruins en Wassenaar. DE EERSTE UITVOERING VAN „KUNST NA ARBEID". De arbeiders-tooneelvereeniging „Kunst na Arbeid" heeft haar eerste uitvoering in dit seizoen vastgesteld op Donderdag 2 Novem ber in het Kennemer Theater. Opgevoerd wordt „Jeugd in nood", tooneelspel in vier bedrijven van A. Bromet. Medespelen-den zijn mevrouw B. van Lier Beusman, mevrouw Boer. mej. F., de Dood en de heeren J. Vlottes, W. de Ruiter, J. Engelhart, G. Pais en C. Smit. De regie wordt gevoerd door den heer G. Terstall Jr. Een bal met muziek van Roemer's Band zal de uitvoering besluiten. WERKAVOND VAN DE FOTOGRAFEN. De eerstvolgende werkavond van de' Bever- wijksche Amateur Fotografenvereeniging wordt gehouden op Dinsdag 24 October in het Vereenigingsgebouw aan de Oosterwijk straat. Behandeld zal worden het maken wan lantaarnplaten en kleuren of portretopname. Ter opluistering zal weer een fotocollectie aanwezig zijn. VOOR „HERWONNEN LEVENSKRACHT". De jaarlïjksche propaganda-feestavond van de R. K. Vereeniging tot bestrijding der tu berculose „Herwonnen levenskracht" is vast gesteld op Dinsdag 31 October in het K.S.A.- gebouw. Vertoond wordt de ,.H. L.-revue". BAZAR VOOR HET DOOPSGEZIND KOOR. Op Woensdag 25 October zal het Doopsge zind Gemengd Zankoor in gebouw „Adri- chem" een bazar houden ter dekking van de kosten, verbonden aan de drie concerten, die dit winterseizoen gegeven zullen worden. NIEUW LEVEN SPEELT DE ROZENKRANS. De Geheelonthouders Tooneelvereeniging Nieuw Leven" opent hedenavond het seizoen met een opvoering van het tooneelspel „De Ro zenkrans" naar den roman van F. Barclay door André Bisson in de vertaling en bewer king van Pierre J. Mols, die voor deze op voering als speciale uitzondering toestem ming verleende. De rolverdeeling is als volgt: Gerald Dal mam, de heer K. Groot; dr. Brand, de heer J. Jansen; dr. Mackensie, de heer B. Groeneveld; de hertog de Meidrum, de heer L. Pesch; Simpson, de heer K. Schmitz; Jane Champion, mevr. M. Braas-van Helden; de hertogin de Meidrun, mevr. G. Jansen-Kop- penol; Rosemary Gray. mej. W. Verseveld en Pauline Lister mej. D. Jongejans. De entr'acte en balmuziek wordt verzorgd door Roemer's Orkest LEDENVERGADERING VAN HET KARPERTJE. Het vischcollege ..'t Karpertje" houdt Don derdagavond in het clubgebouw, café ,.De Vriendschap" aan den Alkmaarschenweg. een 1 éden vergadering De rioVerincf vordert snel. Met- grooten spoed worden de rioleerinss- werkzaamheden in onze gemeente voortge zet. Na het gereed komen van den Galaenweg was de Groote Houtweg aan de beurt. Ook hier geschiedt het leggen van de buizen in snel tempo, zoodat de bewoners spoedig van den overlast welke van deze werkzaamheden nu eenmaal het gevolg is, bevrijd zullen zijn. Binnenkort zal de aanbesteding van het volgende bestek geschieden. JAARVERGADERING AQUARIUM- VEREENIG ING. De vierde jaarvergadering van die Vereen, van Aquarium- en Terrariumhouders zal Don derdag 19 October in het café Van der Lem te IJmuiden-Oost worden gehouden. Na afhandeling van de agenda, die de ge bruikelijke jaarverslagen en een bestuursver kiezing vermeldt, zal dr Schutte uit Haarlem een causerie houden over het onderwerp: ,.Een Gemeentel. Kaasbeurs. Verhandeld o? tijen, wegende 88000 Kilo. Handel kalm'Var' ste prijs f 27. m' H°0g- Kleine boeren kaas f 17 per ioo v»- Rijksmerk. Volvette kaas f 32 per loo k Boter. Aanvoer 1695 kilo. Laa?* f 1.40. Hoogste prijs f 1.46 per kilo Runderen, totaal 664 stuks. Vette koeien 340, 64—70 per kilo Gelde koeien 160 110175 per stuk Melk koeien24 st. 1802f Per stuk, Stieren 50 st. 0.44—0.58 per kilon, Paarden 50 st. 00—58 per kilo m'ati* Vette kalveren 160 st. 60—80 per kilo t Nuchtere kalveren voor de slacht ara 811 per stuk, matig. Nuchtere kalveren voor de fok I3_i7 stuk, matig. Vette varkens voor de slacht 221 st «w per kilo, stug. Magere varkens 26 st. 20—36 ner chiv «,.i- Biggen 124 st. 15-23 p. stuk maöi™"1 Schapen 2505 20—25 per stuk, matig VEEMARKT ROTTERDAM. Rotterdam, 17 October j«o Totaal aanvoer 5505. Paarden 143. Veulens 20. Magere runderen 1140. Vette runderen 1020. Vette kalveren Graskalveren 560. Nuchtere kalveren liS' Schapen en lammeren 692. Varkens 2 Bii 1. Bokken en geiten 111. Vette koeien le kwaliteit 74, 2e kw 6fl kw. 38 tot 48 per kilo. Vette ossen le kw rs 2e kw. 62, 3e kw. 40 tot 50 per kilo. Stieren le kw. 65, 2e kw. 55, 3e kw. 48 per kilo Vp£ kalveren le kw. 95, 2e kw. 78, 3e kw 50* tot RA per kilo. Lammeren le kw. 45, 2e kw 40 3ekw 35 per kilo. Lammeren le kw. 50 2e 'kw 41 3e kw. 40 per kilo. Graskalveren 2e kw 48 i kw. 38 per kilo. Nuchtere kalveren lekw'Ji 2e kw. 3-6, 3e kw. 3-1 per kilo. Slachtpaarden le lew. 59, 2e kw. 50, 3e kw. 40 per kilo Prijzen per stuk: Schapen le kw. 23 2e kw 19, 3, kw. 15; Lammeren le kw. 17,2e'kw 14* 3e kw. 10; Nuchtere slachtkalveren'le kw lo' 2ek w. 8, 3e kw. 5; Nuchtere fokkalveren le kw. 18, 2e kw. 13, 3e kw. 10; Slachtpaarden le kw. 260, 2e kw. 200, 3e kw. 130; Werkpaar den, le kw. 400, 2e kw. 280. 3e kw 130- Hit- ten le kw. 260, 2e kw. 200. 3e kw. 140: Stieren le kw. 305. 2e kw. 230, 3e kw. 150; Kalfkoeien le kw. 245, 2e kw. 175. 3e kw. 130; Melkkoeien Ie kw. 235. 2e kw. 175. 3e kw. 130; Varekoeien le kw. 195, 2e kw. 145, 3e kw. 125; Vaarzen le kw. 140, 2e kw. 120, 3e kw. 90; Pinken le kw. 100, 2e kw. 80, 3e kw. 60: Graskalveren le kw. 50. 2e kw. 30, 3e kw. 20; Bokken en geiten le kw. 11, 2e kw. 7, 3e kw. 4. Omschrijving Dinsdagsche marktnoteering: Vette koeien en ossen: aanvoer korter, han del flauw, prijzen koeien 0.80, ossen 0.72; Stie ren; handel prijshoudend; Vette kalveren: handel traag; Schapen en lammeren: han del stu-g; Nuchtere slacht- en fokkalveren: handel stroef; Paarden: handel lui; Kalf- en melkkoeien: handel stil; Varekoeien: handel sleepend; Vaarzen en pinken: handel slecht; Graskalveren: handel matig; Bokken en gei ten: handel vlot. aan het woord.... Voor den inhoud dezer rubriek stelt dj Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukken, geplaatst ontet geplaatstwordt de kopij den inzender niet teruggegeven. AUTOLOOZE ZONDAGEN. Geachte redactie, Ik las in uw blad: „De Zondag blijft auto loos" en ik was er dankbaar voor. Het zou wel te wenschen zijn dat het altijd zoo bleef! Ik vind dit nu eens een maatregel van onze regee ring van practischen moed in Christelijken geest. Want we noemen ons toch nog altijd Christenen, d.w.z. naar Christus niet waar? Naar hem dus. die d e Vredevorst is en Wiens Naam zal genoemd worden zoo ïang deze aar de bestaat, al zouden de menschen onder aanvoering van een anderen vorst er ook een puinhoop van mai.en als het mogelijk was. En nu zijn de gevolgen al waar te nemen, want één rubriek in de courant missen we, vooral op Maandag en het komt mij voor dat het in de week ook minder is. Dat is het lijstje van de ongelukken. Zooveel dooden minder, zooveel zwaar gewonden minder, zooveel voor publicatie in aanmerking komende ongelukken minder, want het komt nog al eens voor dat er gewoon „doorgereden" wordt. Nu is de Zondag stiller geworden, nu is er ook weer eens tijd voor bezinning op dezen dag, die Nieuw Testamentisch den dag des Heeren genoemd wordt, en daarmede onder scheiden is van de andere dagen der week. Het gaat er niet om, hoe men hierover denkt, nog veel minder hoe wij over onze Neder' landsche wetten denken. We hebben deze te gehoorzamen. f4 Het is hier: God beveelt en Hij alleen neert het recht om te bevelen en daar hebben we als volk niet naar geluisterd, en ook de vol keren van Europa deden dat niet, nu is onw begeerte ons de baas geworden, in allerlei vor men en daaruit ontstaan oorlogen. Hijdie alleen souverein is, leert ons, dat wy in alles diep afhankelijk zijn van Hem. maar de machtigen van Europa zouden ne zelf doen. Genève heeft ons voldoende griee wat er van terecht gekomen is. Zoo is t w» in ons eigen land, God geeft rijke zegeningen, stoffelijke en geestelijike en wanneer menschheid naar Hem zou willen luiste^ allen gevoelen we het, dan zou het ana kunnen, dan behoefde er geen oorlog meer zijn, ook geen dagelijksche oorlog op o weg, waarbij zoo vele slachtoffers vaue maar wanneer de begeerte-spreekt, dan is ook geen plaats voor het offer. Di* een die ook ons volk weer opnieuw krijgt, d°°r« nood des tijds, zal het nog erger moe worden eer we luisteren? God beware land daarvoor en leere ons volk op dezes Zondagen te luisteren naar hetgeen hij zeggen heeft. Hoogachtend. Uw abonnê, G. ZIJLSTRV Willebrordstraat 85.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 2