De Russisch-Duitsche toenadering. Gebaseerd op wederzijdsche materiëele behoeften. DISTRSBUTIERECELINGSBESCHIKKING 1939. OEN JSDAG 18 OCTOBER 1939 Jkskou «eef! 2tfn jenatotiafiMotce pcinapes niet pciis jlsa schrijft ons uit Berlijn: -ENZAAM en verlaten staat in het Ariana-park van Genève het statige palais des Nations". In zijn omge- I ying heerscht doodsche stilte. Het tprnationale leven, dat zich hier jaren ach- JJL afspeelde, heeft nauwelijks sporen htergelaten. Als sneeuw voor de zon is de «We toenadering der volken" van de aarde rdwenen, We zitten midden in den oorlog, i denkt er thans nog aan een der meest irkante figuren, die hier systematisch te rn het nationaal-socialistische Duitschlaild "weerdeLitwinof-Finkelstein? (In Duitsch- 8 I voegde men er opzettelijk steeds dien ^den naam aan toe om op 's mans Jood- afkomst den nadruk te leggen!). Maar tfri'ertdien hebben wij van dichtbij en aan dm lijve ervaren dat er op dit ondermaan- the niets veranderlijker is dan het weer en de mensch. In dit geval de Duitsche mensch want wie denkt er thans nog over dat men nog kort geleden Moskou als den aartsvijand beschouwde? Von Ribbentrop en Sotof zijn beste maatjes en als de oorlog nu maar niet te lang duurt zoo hoort men ver téllen - dan zal Berlijn binnen afzienbaren hm hoogstwaarschijnlijk het officieel bezoek Jan Stalin mogen beleven! Buiten het Derde Rijk bekijkt men deze aangelegenheid heel wat minder rooskleurig. Uit het commentaar, dat men over de plotse linge toenadering tusschen Duitschland en Rusland te lezen kreeg, valt af te leiden dat de meeningen omtrent het eigenlijke motief sterk uiteenloopen. In één ding is men het echter tenslotte toch met elkaar eens: Rus land heeft een sfinxnatuur vol onberekenbare invallen, plannen en doeleinden, een ziens- rijze, welke door de politieke actie ten op zichte van Estland, Letland, Litauen, Fin land en Zweden met nadruk bevestigd wordt. Toch is er wel een aannemelijker uitleg van Rusland's toenadering tot het Derde Rijk te vinden, waarvan wij, waarschijnlijk pas in een later tijdstip, de bevestiging tegemoet- zien. Deze berust op het feit dat de Sow jet- Unie weliswaar een nationaal-Russische poli tiek voert, doch zonder hierbij de communis tische leerstellingen prijs te geven. Immers, niets wijst op het feit dat men te Moskou de bolsjewistische principes zou hebben gewij zigd en al zou men zoo nu en dan in Duitsch land iets dergelijks hooren beweren, dan komt dit voort uit de psychologische noodza kelijkheid, de breede massa over het enorme verschil tusschen de nationaal-socialistische „Weltanschauung" en de communistische synthese heen te helpen. Hermann Goering heeft pas kort geleden temidden van de ar beiders getracht dit in een populairen vorm te zeggen door te verzekeren dat beide ideo logieën, bolsjewisme en nationaal-socialisme, datgene blijven wat ze zijn. Ons wil het juis ter toeschijnen dat uit practische overwe gingen - onder den druk der omstandigheden - de tot dusver gevolgde politiek een ingrij pende wijziging heeft ondergaan en dat we dus slechts een kortere of langere pauze in den „ideologischen strijd" beleven. Het ligt voor de hand dat deze plotselinge vriendschap tusschen. Berlijn en Moskou in de arbeiderskringen der overige wereld als een hoogverraad der roode macht voerders in Mos kou tegenover het proletariaat wordt be schouwd. De imperialistische lijn der politiek van het Kremlin is duidelijk zichtbaar. Sovjet- Rusland, dat na den vrede van München in 1938 uit Europa werd weggedrongen, is thans in het Westen naar voren gedrongen. Het heeft niet slechts bezit mogen nemen van een groot deel van het voormalige Polen, het grenst voortaan aan Roemenië, Hongarije Slowakije en heeft dan nog een lange grens met Oost-Pruisen. De Russischen druk op de ze stater komt tot uiting in het feit, dat Hongarije, Joego-Slavië en zelfs Turkije weer diplomatieke relaties met Moskou hebben aan geknoopt. En volgt men op veiligen afstand den gang van zaken in het aan Rusland toe gekende gebied van Polen, onteigening der groot-grondbezitters, vorming van plaatse lijke Sovjets, arrestatie der kapitalisten, in deeling van de week naar Russische methode enz. - dan krijgt men ook hier duidelijk te zien, dat Stalin er niet aan denkt zijn revolu tionaire beginselen prijs te geven. JÏET is onder deze omstandigheden begrij pelijk dat men hier plotseling geen woord meer te hooren krijgt over de oprichting van een Groot Oekraïne, een ideaal, dat in den vorm van brochures en voordrachten in anti- Russische en anti-Poolsche kringen werd nagestreefd en waarvoor ook Alfred Rosen berg zijn belangstelling herhaaldelijk kenbaar maakte. Door deze geografische verschuiving komt ook Roemenië anders tegenover Rusland ie staan en het wil ons toeschijnen dat Boe karest voortaan eerder onder Russischen dan onder Duitschen invloed komt te staan. Voor Duitschland is dit geen al te groot verlies zoo lang de toenadering met Moskou blijft voort duren, maar het kan voor de militaire en po litieke situatie van het Derde Rijk in het Noord- en Zuid-Oosten wél van nadeel blij ken zoodra deze vriendschap opnieuw ii vijandschap overgaat! Voorloopig ziet het er echter niet naar uit dat we deze omwenteling zullen beleven. Het zou immers zinloos zijn het wederzijdsche goederenverkeer tot een maximale hoogte te rug te brengen, wanneer men ook niet in Moskou ervan overtuigd was dat het non agressie-pact en het consultatie-pact van langen duur zullen zijn. Bij de versterking der economische relaties hebben beide landen hun voordeel. Want terwijl men in Duitsch land een sterk tekort heeft aan allerlei grondstoffen, waarover Rusland beschikt, ontbreken in Rusland allerlei machines voor de uitbreiding der inclustrieele productie en die kan Duitschland volop leveren. De toena dering tusschen beide landen is dus geba seerd op wederzijdsche materiëele behoeften. Hitier zoo redéneert men hier wilde geen oorlog, maar in geval van oorlog wilde hij de voorziening van grondstoffen garan deeren en dat is hem thans gelukt. En on danks het afwijzend antwoord dat we ach tereenvolgens van Daladier en Chamberlain op de Rijksdagrede van Hitier te hooren kre gen, blijft men hier in toonaangevende mili taire kringen nog steeds optimistisch. Door de toenadering met Rusland voelt Duitschland zich sterker dan ooit te voren en men lacht om de opvatting in de Westelijke staten, dat het Duitsche rijk economisch geknakt zou kunnen worden voordat de_ Fransche en Engelsche strijdkrachten verslagen zouden zijn. Distributiegoederen. Op Duitsch grondgebied. Fransche soldaten in een der verlaten Duitsche dorpen langs het Westelijk front Verwachting geldig van hedenavond tot mor genavond ongeveer 19 uur In het noorden meest matige, in het zui den zwakke tot matige oostelijke tot noordoostelijke wind. Nevelig tot be trokken of zwaarbewolkt met vooral in het zuiden tijdelijk regen. In het zuiden iets zachter, in het nöordoosten zachter. THERMOMETERSTAND Hoogste gisteren F 54 Laagste hedennacht F 46 Hoogste heden F 43 BAROMETERSTAND Hedenmorgen 9 uur 763 m.M. Neiging: Stilstand. OPGAAF MAGAZIJN *T BRILLE NHU IS Kanaalstraat 8b IJmuiden HOOG WATER TE IJMUIDEN Donderd. v.m. 7.15 uur; n.m. 7.33 uur. Vrijdag v.m. 8.11 uur; n.m. 8.41 uur. Zaterdag v.m. 9.23 uur; n.m. 9.57 uur. j)et lijkt den Engelschen lands- ®niediger goed te smaken, ondanks het feit, Wt hjj op Franschen bodem, ver van huis, yertoeft, Gemeenten moeten zich op uitvoering van werken nog eens beraden. Minister verduidelijkt zijn circulaire van September. De regeeringspersdienst meldt: Aan de onderscheidene colleges van Ged Staten heeft de minister van Binnenlandsche Zaken een circulaire gericht ter verduidelij king van de 'bedoeling van het rondschrijven van 7 September j.l. betreffende de gemeente- financiën. De minister zegt in de nadere circulaire o.m.: De bedoeling der circulaire van 7 September is geen andere, dan dat van de gemeentebe sturen is gevraagd zich te realiseeren of be paalde werken en aanschaffingen, waartoe was besloten vóór het afkondigen van de mobilisatie, onder de gewijzigde omstandig heden nog voortgang moeten vinden. Van een aantal werken kan zonder meer worden ge zegd, dat dit niet het geval zal zijn. Om daar van een enkel voorbeeld te noemen: de voor genomen aanleg van een haven voor inter nationaal vervoer komt onder de huidige om standigheden stellig niet voor uitvoering in aanmerking; de bouw van een nieuw leslokaal aan een door militairen in gebruik genomen openbare school moet worden uitgesteld. Zoo zijn er tal van voorbeelden doch aangezien het voor de regeering niet mogelijk was en is, ten aanzien van alle in behandeling zijnde aanvragen te beoordeelen, welke werken c.a wel en welke niet voor uitvoering in aanmerking komen, is, ter vermijding van onnoodige brief wisseling en nutteloos werk bij de departe menten, van de gemeentebesturen gevraagd, dat zij een nader verzoek doen tot het verder in behandeling nemen van de vragen. Uit het voorgaande volgt, dat het rond schrijven zooals daaruit trouwens blijkt alleen betrekking heeft op vóór de mobilisa tie genomen, doch toen nog niet goedgekeurde besluiten en dus allerminst op besluiten, welke de gemeentebesturen sindsdien hebben genomen. In het laatste geval immers bestaat er geen verschil in de omstandigheden, waaronder de gemeentebesturen de besluiten hebben geno men en de regeering deze moet beoordeelen. De werkingsduur van het rondschrijven ein digt dan ook eenigen tijd automatisch, zoodra eerstgenoemde besluiten zijn afgehandeld. De vraag is gesteld of het rondschrijven ook betrekking heeft op bij dén rijksdienst der werkverruiming ingediende aanvragen om voorschotten uit het Werkfonds en goedkeu ring van werkverschaffingsobjecten. Uiter aard is dit niet het geval. Bij deze aanvragen wordt geen machtiging- gevraagd als in het rondschrijven bedoeld. Naar mijn ambtgenoot van sociale zaken mij meedeelt, vindt de be handeling der betrekkelijke aanvragen door den Rijksdienst gewoon voortgang, al wordt bij de beoordeeling daarvan, zooals vanzelf spreekt, eveneens met de gewijzigde tijdsom standigheden rekening gehouden. Tenslotte moge ik nog mededeelen, dat ten aanzien van de voorschotaanvragen ingevolge de wo ningwet evenmin een nader verzoek wordt in gewacht. De Marechaussee bestaat op 26 October 125 jaar. Korps met een belangrijke taak. Het wapen der Koninklijke Marechaussee zal op 26 October a.s. zijn 125-jarig bestaan herdenken. Als gevolg van de bijzondere tijdsomstandigheden zal deze herdenking een zeer sober karakter dragen: zoo zal mede van het houden van een officieele receptie moe ten worden afgezien. Aanvankelijk vindt men de marechaussee uitsluitend in België en in het Zuiden van de provincie Limburg. Vier jaar later bij Konink lijk besluit van 3 April 1818 werd besloten het korps te vermeerderen met één compagnie in de provincie Noord-Brabant. Een zeer belangrijke uitbreiding onderging het wapen door de oprichting van het depot op 1 Juni 1913. Hier worden de marechaussees die bij het wapen aankomen, gedurende een half jaar opgeleid voor hun nieuwe taak, ter wijl de jonge paarden er worden afgericht. Zij, die in aanmerking komen voor den raiig van onderofficier, vólgen hier eveneens een cursus van een half jaar. Verder worden er cursussen gehouden in opsporingskunst, in lichaamsoefeningen enz. Het depot bestaat thans ruim 25 jaar en is in dien tijd uitge groeid tot een model-opleidingsschool, voor zien van de meest moderne leermiddelen, die voor .het zoo verspreid liggende wapen van het allergrootste nut is. Op het depot is tevens gevestigd de z.g. wachtbrigade. waarvan het personeel belast is met de bewaking van het paleis het Loo. Het personeel wordt telkens voor 2 maanden van de divisies aldaar gedetacheerd, waarna het weer den normalen politiedienst hervat. Tot 1843 had de Koninklijke Marechaussee een eigen commandant. In dit jaar werd deze uit bezuinigingsoverwegingen uit de organi satie geschrapt en werd het toezicht opgedra gen aan den inspecteur der cavalerie. In 1909 kreeg het wapen weer een eigen chef met den titel van inspecteur. De naam „Marechausseee" is van Franschen oorsprong en dateert reeds uit het begin der 17e eeuw. toen de „connétable" met de „maré chaux de France" een belangrijke militaire rechtsbevoegdheid uitoefenden. In Frankrijk is de naam „marechaussee" in 1791 gewijzigd in „Gendarmerie nationale". In ons land vindt men het woord „mare chaussee" voor het eerst vermeld in een be sluit van het staatsbewind der Bataafsche re publiek van 4 Februari 1803, waarbij werd be sloten „ter meerdere beveiliging van personen en goederen tegen roverijen, geweldenarijen en wat dies meer is, door vagebondeerende personen in het departement Brabant een compagnie marechaussee op te richten". Dit besluit is echter nimmer uitgevoerd. Organisatie, De Kon. Marechaussee is samengesteld uit een depot en 4 divisies, die weder zijn onder verdeeld in 14 districten en 179 brigades. De meeste brigades bestaan uit 5 man; in de standplaatsen van de divisie- en districts commandanten en in andere meer belangrijke plaatsen zijn zij echter grooter. Een brigade van 5 man bestaat uit een opperwachtmeester als commandant, een of twee wachtmeesters en 3 of 2 marechaussees. De totale sterkte van het wapen is thans 25 officieren en 1299 onder officieren en marechaussees. Ongeveer de helft van het personeel is bereden De taak. De Kon. Marechaussee heeft een militaire en een politieele taak. Door de oprichting van het korps politie- troepen is de taak in het leger voor een groot deel komen te Vervallen. Er is echter nog een belangrijke militaire taakovergebleven o.m, bij de strategische beveiliging', alsmede bij de voorbereiding van en gedurende de mobilisa tie. Verdér is hét pei'soneel der Kon. Mare chaussee bij Koninklijk besluit van 1 Juli 1939 in de eerste plaats aangewezen voor de uit oefening van de militaire grensbewaking. De politieele taak steunt op de indeeling van de Kon. Marechaussee bij de Rijkspolitie, als mede op het Wetboek van Strafvordering. Ver der wordt de politiaire grensbewaking in de eerste plaats uitgeoefend door personeel der Kon. Marechaussee. Doordat de Kon. Marechaussee is samenge steld uit brigades van tenminste 5 man, het zonder ontwrichting van den dienst steeds mogelijk eëri betrekkelijk groot aantal hoof den te concehtreeren op een plaats, waar daaraan behoefte bestaat. De militaire organi satie maakt verder optreden in grootere af- deelingen gemakkelijk. Om deze redenen is de marechaussee in het bijzonder geschikt om op te treden bij onlusten en bij groote volksver zamelingen. Het feit, dat zij over een groot In Staatsblad 633 is de Distributiewet 1939' opgenomen. De Minister van Economische Zaken heeft daarna bepaald, dat als distri butiegoederen in den zin van artikel 4 dezer wet zijn aangewezen: rijst, rijstebloem, rijste- meel, gemalen rijst, tarwebloem en tarwemeel, roggebloem, en roggemeel, havermout, gort, vermicelli, macaroni en spaghetti, maizena, groene erwten en spliterwten, bruine en witte boonen, capucijners en rozijnerwten, andere soorten gedroogde peulvruchten, witte suiker, basterd suiker, slaolie, boterolie en andere spijsoliën, bak- en braadvet, margarine, kof fie, koffie-surrogaten, thee, cacao, harde zeep, zachte en vloeibare zeep, zeeppoeder, zeep vlokken, zeepschilfers, waschpoeder en alle soorten kaarsen. Deze aanwijzing bete-ekent, dat deze goederen niet mogen worden gekocht, ver kocht of afgeleverd dan met inachtneming van een voor die goederen vastgestelde dis tributieregeling. Distributiestamkaarten enz. Distributiegerechtigden zijn uitsluitend zij die in één der bevolkings- of verblijf registers zijn opgenomen met uitzondering van hen, die in werkelijken militairen dienst zijn of vrijwillig dienen, terwijl rechthebbenden op een distributiestamkaart zij zijn, die in één der bevolkingsregisters als bovenbedoeld zijn opgenomen. Iedere rechthebbende op een der gelijke distributiestamkaart heeft, zoolang deze stamkaarten nog niet zijn uitgedeeld recht op een z.g. Rijksdistributiekaart. De distributie- dienst van eiken distributiekring verstrekt aan alle rechthebbenden, voorzoover zij voorkomen in het bevolkingsregister van één der tot dien kring behoorende gemeenten, een distributie- stamkaart. Aan een ieder, die is opgenomen m het Centraal bevolkingsregister zal op aan vraag een distributiestamkaart worden ver strekt door tusschenkomst van den distributie- dienst bij welken de aanvraag is ingediend. Zoolang de distributiekaarten nog niet zijn uitgereikt wordt in plaats daarvan een rijks- distributiekaart verstrekt. Iedere houder van een distributiestamkaart of rijksdistributie kaart kan op vertoon dier kaart op een nader door den Distributiedienst te bepalen tijd en plaats zich in het bezit stellen van uit te geven distributiebonboekjes. Van de uit reiking van elk bonboekje wordt op de stam kaart een aanteekening gemaakt. Distributiebonboekjes, Met ingang van een nader vast te stellen datum geven de bonnen uit de distributiebon boekjes uitsluitend recht op het koopen van de in den aanvang van deze beschouwing ge noemde goederen, waarvan telkens bekend gemaakt zal worden welke bonnen recht geven op het koopen dier goederen en tot welke hoeveelheden, zoomede de termijn ge durende welken de aangewezen bon geldig blijft. Van het oogenblik af, dat uitsluitend tegen inlevering van een dergelijken bon deze goede ren gekocht kunnen worden is een andere wijze van aflevering verboden. Indien door middel der bon gekocht wordt, moet deze in tegenwoordigheid van den ontvanger uit het desbetreffende bonboekje worden afgescheurd. Aflevering dezer goederen tegen losse bonnen is verboden. Positie kleinhandelaar Het koopen van de reeds meer genoemde goe deren door den kleinhandelaar, ten' behoeve van zijn bedrijf is van een nader te bepalen da tum af verboden tenzij hij daartoe een yer- gunning heeft van den minister van Econo mische Zaken. Het verleenen van een derge lijke vergunning geschiedt alleen aan den kleinhandelaar, die aan den desbetreffenden distributiedienst van den kring, waartoe de gemeente waarin hij gevestigd is, binnen een door dezen dienst te bepalen termijn en vol gens door dezen dienst te stellen regelen een opgave heeft verstrekt van zijn gemiddelden omzet en van zijn gemiddelden voorraad van de goederen, welke onder deze regeling val len. De kleinhandelaar is vóór een nader te bepalen datum verplicht aan den distributie dienst een opgave te verstrekken van zijn beschikbaren voorraad op een bepaald oogen blik van al de bij deze regeling betrokken goederen op een daaroe door dezen dienst ter beschikking te stellen formulier. Meergenoem de vergunning wordt verleend rekening hou dende met de door den kleinhandelaar ver strekte gegevens, met, de in totaal voor de distributie beschikbare hoeveelheid goederen en met het aantal door den kleinhandelaar op vanwege den distributiedienst beschikbaar te stellen opplakvellen, opgeplakte en bij den distributiedienst ingeleverde bonnen. Voorts heeft het verleenen dezer vergunning alleen plaats, indien de kleinhandelaar den daarvoor door den distributiedienst ter beschikking ge stelde bestelbon behoorlijk invult. Wat in het bovenstaande voor den kleinhandelaar is ver meld geldt ook voor den hotelhouder, restau ranthouder, caféhouder, koffiehuishouder, cantinehouder en houder van een sociëteits buffet. Deze Distributieregelingsbeschikking 1939 werd op 29 Augustus 1939 bekend gemaakt, waarna op 30 Augustus d.a.v. door den minis ter van Economische Zaken werd vastgesteld, dat vóór 5 September 1939 de kleinhandelaren een opgave dienden te verstrekken van de reeds genoemde voorraden. Mochten zich daarbij groote bezwaren voordoen, dan kon de desbetreffende kleinhandelaar er mede vol staan opgave te verstrekken van den aan wezigen voorraad op den datum, waarop de laatste voorraadopname plaatsvond, mits deze niet te ver in het verleden lag. MOLLERUS. SANTPOORT VERTELAVONDEN. De proef, welke het bestuur van de Ned. Herv. Evangelisatie het vorige jaar met ver telavonden voor de jeugd heeft genomen, is zoo goed geslaagd, dat ook in het komende winterseizoen dergelijke avonden in de kapel aan den Pastorieweg zullen worden georgani seerd. Morgenavond zal reeds de eerste ver telling worden gegeven. In verband met den verwachten grooten toeloop, worden alleen kinderen van 6 tot uiterlijk 14 jaar toegelaten. TOONEEL. De tooneelvereeniging „Jan van Dommelen" heeft in studie het blijspel „Hoera wij erven". Zij hoopt het op Zondag 26 November in „De Weyman" voor 't voetlicht te brengen. VELSEN PERSONALIA Als opvolger van wijlen Dr. W. D. Helderman is benoemd tot hoofd van het laboratorium der Ver. Kon. papierfabrieken der fa. van Gelder Zonen Drs. G. J. J. Ninck Blok. BEVERWIJK UITLOTING TUINDERS STEUN. Aan de Vereenigde Veilingen zal de eerste steunuitke-ering op tuinbouwproducten over 1939 Donderdagmorgen 912 urn- plaats vin den. In totaal zal aan deze veiling een be drag van f 15.500 worden uitbetaald. DE V.A.R.A.-AVOND GAAT NIET DOOR. Donderdagavond zouden Teun Klomp en zijn makkers een cabaret-programma uit voeren voor 2 plaatselijke afdeelingen van de V.A.R.A Men verzocht ons mede te deelen, dat deze voorstelling niet zal doorgaan. aantal beredenen beschikt, is daarbij ook van groot belang. Karakteristiek voor de marechaussee is, dat steeds in patrouilles van twee hoofden wordt dienst gedaan, zulks met het oog op de kracht, die steeds van de politie moet kunnen uitgaan, alsmede voor ouderlingen moreelen steun en opleiding van het jonge personeel. HAARLEMSCHE VOETBALBOND (Officieel.) Het Bondsbestuur vestigt er de aandacht op, dat de indeeling van de noodcompetities in haar huidigen vorm tot stand is gekomen op grond van de overweging, dat het maken van reizen zooveel mogelijk beperkt diende te worden. Hierdoor zijn andere belangen o.a. die van indeeling naar sterkte, in het gedrang ge komen. Het Bondsbestuur is er zich van bewust dat deze indeeling niet ideaal is, doch de voorkeur verdient boven de schema's, door eenige vereenigingsbesturen ingezonden, waar bij de belangen van andere vereenigingen niet of niet voldoende in acht waren genomen Na rijp beraad heeft het Bondsbestuur dan ook besloten, de huidige indeeling te hand haven en daarin slechts In zeer bijzondere omstandigheden wijzigingen aan te brengen. aan het woord.... Voor den Inhoud dezer rubriek stelt de Redactie zich niet verantwoordelijk. Van ingezonden stukkengeplaatst oj met geplaatstwordt de kopij den inzender niet teruggegeven. IJMUIDEN BESOMMINGEN Geconsigneerde snoekbaars 3017 per K.G. Aangevoerd aan den afslag 546 kisten versche haring. Trawlers: Manden: 1105 Caroline IJM 21 f 9960 Deensche kotter: E 419 f 2390. Hollandsche kustvaartuigen R 2 f 181, UK 205 f 37, UK 243 f 55, UK 1 f 61, UK 90 f 118, UK 161 f 92, UK 83 f 94. UK 91 f 70, UK 162 f 122, UK 76 f 121, UK 115 f 76, UK 04 f 139, UK 72 f 66„ KW 133 f 45. Oproeping. Vrouwen van Nederland. De oorlog met al zijn gevolgen is een feit ge worden; millioenen menschen zullen wat hun het liefste as moeten afstaan. Velen van ons vragen zich af, waarom deze ramp over ons gekomen is, terwijl iedereen tooh vrede wenscht. Oorlog is een gevolg van oneerlijkheid, zelfzucht, heerschzucht, heb zucht en angst. Wij allen hebben in ons leven deze vernietigende krachten toegelaten. De schuld ligt niet alleen bij andere menschen of volkeren, maar bij ieder van ons. I Onze x-egeering heeft verklaard, dat ons land neutraal zal blijven; de verantwoordelijkheid hier voor ligt bij iedei-en burger en vooral bij ons vrouwen. Wanneer wij ons evenwicht en onze zelfbe- heersching "bewaren in onze gesprekken en brie ven, wanneer wij de lasten en zorgen van onze mannen, zoons en verloofden niet vergrooten door zelfbeklag; wanneer wij de verwarring niet doen toenemen door nutteloos geklaag, on verantwoordelijk gehamster, of critiek op din gen, die wij niet beoordeelen kunnen; wanneer wij in onze gedachten en daden achter onze re geering staan, zal dit van onschatbare waarde zijn voor de stemming in ons land. Het zal moed en kracht geven aan degenen, die de groote verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons land dragen. Zoo verstei-ken wij onze neutraliteit. Maar dit alles is niet genoeg: Wij moeten die vernietigende krachten, die de kiemen van den oorlog zijn, zonder genade bestrijden. Er moet en igeheel andex*e geest in de wereld komen en deze kan beginnen in ons eigen leven, in ons gezin, in ons volk. De geest, die wij als enkeling en als groepen verspreiden bepaalt den geest tusschen de volken. Vrede wordt niet verkregen door ooidog te haten of er tegen te protesteeren. Ware vrede wordt gemaakt door persoonlijke offers van ieder mensch. Niemand kan aan de keuze ont komen. Of wij zijn oorzaak van den oorlog, of wij werken mee aan den vrede. Laten wij vandaag nog beginnen: eigen be lang en standpunten opzij te zetten, eigen fouten te erkennen en goed te maken, in plaats van de schuld bij anderen te zoeken; eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, vertrouwen en liefde te be trachten; te geven in plaats van te nemen: te dienen in plaats van te heerschen; naar God te luisteren en Hem te gehoorzamen, wat Hij ook van ons vraagt. Wfj vrouwen hebben hierin mede als opvoed sters van onze kinderen een bijzonder gi-oote taak en verantwoordelijkheid. Alleen als wij allen meewerken, of wij hoog of laag geplaatst zijn in de maatschappij, kan er een nieuwe wereld komen. Dit is de mobilisatie waartoe wy nu iedere vrouw oproepen. De ondergeteekenden zijn een klein gedeelte van de vele vrouwen, die dit als hun taak zien. Wie hiei'aan mee wil werken, zende haar naam en adres aan de laatste der ondergeteekenden. M. BLANKENBERG-KOOPMANS. C. SMITS-LABUK. N. VELDE-v. d. BROEK. E. GIEZEN-GONKEL. H. J. KOOL-DIEDERIKS, l Kievitlaan 16, Umuiden-Oos'f,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 3