Cdega looenal! S. J. de Goede IJMUIDEN Beider Belam_ Courantenreclame BEVERWIJK lste Verkoopster LUIDSPREKERS Van Oogarts of van Ziekenhuis Regelrecht naar 't Brillenhuis ETALEUR 99 99 doet uxeec uxoude%en Waarin U ook adverteert, wélk ander reclame-middel Uook gebruikt, Juets-ecs zondei tal w Benzinebesparing '39 EDEGO brengt uitkomst! WEER FEEST IN DE CANTINE. In de cantine in de Mahustraat heeft gis teravond een variété-voorstelling plaats ge had. Deze voorstelling, waarin optrad het variété- gezelschapJos. Mullens en René van Duine, is een groot succes gewest. Het uitgebreide programma bestaande uit acrobatiek, jong- leeren, goochelen, enz. -werd in alle onder deden keurig afgewerkt. Als eerste nummer werd gegeven Flip en Flap op de waschlijn, waarbij acrobatiek en clowntrie samen gin gen. Dit wekte niet alleen bewondering maar ook de lachlust op. De twee Cubano's met hun fiets-acrobatiek kregen, na een ademlooze stilte tijdens hun spannende toeren; een dave rend applaus. De wonderhond Bobby die kon rekenen en gedachten lezen, wekte eveneens aller ver bazing op. De lachspieren kwamen weer in actie door het optreden van Joncko de jong leur met zijn nummer: „Een kwartier in een sigarenwinkel. Jos. Mullens, de goochelaar oogstte door z'n frappante staaltjes een groot succes. Trouwens het geheele gezelschap was ten volle voor zijn taak berekend. Door de correcte afwerking van hun pro gramma hebben zij de manschappen van het zooveelste reglement een genotvollen avond be zorgd. Het muzikale gedeelte van den avond werd op uitstekende wijze verzorgd door de bekende Cantine-band WEDEROM DRIE SCHEPEN UIT VLAARDINGEN TER HARINGVISSCHERIJ UITGEVAREN. Van Vlaardingen uit zijn Dinsdag weer drie schepen naar de haringvisscherij vertrokken. Het zijn de Vlaardingen 197 „Noordster", schipper A. van Roon, van de N.V. Mij. Nom- mer 1; de Vlaardingen 114 „Voorlichter", schipper T. Eygenraam, en de Vlaardingen 97 „Prinses Juiana", schipper A. Poot, beiden van de N.V. Dogger Maatschappij. Thans nemen dus van Vlaardingen uit reeds tien schepen aan de haringvisscherij deel. TWEE SCHEVENINGSCHE SCHEPEN TER HARINGVISSCHERIJ VERTROKKEN. Dinsdag zijn de eerste twee haringschepen van de Scheveningsche vloot naar de haring visscherij vertrokken. Het waren de motor- logger SCH 19, schipper C. de Graaf, van de reederij J. J. v. d. Toorn en de haringboot SCH 65, schipper A. Groen, van de N.V. reederij v.h. Fr. Vrolijk. Verwacht wordt dat deze week nog enkele schepen zullen volgen. VERWACHTE VISCHAANVOER. Thuisstoomende voor de Donderdagmarkt: Adelante IJm. 19. Vangst: 1300 manden haring, 15 m. varia, 20 kantjes steurharnig en 30 st. stijve kabeljauw. HET ST. NICOLAASFEEST VAN PLAN WEST Het bestuur van de winkeliers-combinatie Plan West heeft besloten het jaarlijksche St. Ni- colaasfeest voor de kinderen op Woensdag 20 December in het gebouw van de K. S. A. te doen plaats vinden. Het programma zal worden ver zorgd door een keur van artisten waarvan wij noemen: Mr. Lawoe, humorist-goochelaar. Jack Nieuwenhuis een 14-jarig accordeonist, Gretha Klein, Neerlands jongste soubrette en clown Willy. Ook wordt den kinderen nog een vertoo ning van de Oud-Hollandsche poppenkast aan geboden. Het ligt in de bedoeling van het bestuur, vóór dit St. Nicolaasfeest nog een propaganda-avond voor de volwassenen te organiseerén. CASTRICUM HEEMSKERK VERHURING VAN TEELGRONDEN In hotel Borst heeft het Gemeentebestuur de teelgronden genaamd de Warkamp aan den Hee- reweg groot 1248 R.R. in het openbaar verhuurd. De perceelen wei-den als volgt toegewezen: Perc. 1: 136 RR., J. Hageman. Perc. 25: 426 RR., Adr. Kaandorp. Perc. 68: 317 RR., S. Liermen. Perc. 9—10: 215 RR., W. de Ruiter. Perc. 11: 154 RR., J. Groentjes. De opbrengst was slechts f 122 tegen f 170 het vorig jaar. Deze lagere opbrengst moet worden toegeschreven aan het feit dat de teelgronden als [evolg van het onttrekken van water aan den bodem door het Prov. Waterleiding Bedrijf, in qualiteit sterk zijn achteruitgegaan. WIJK AAN ZEE NAAR ZEE De trawler Delft. IJM 17 vertrekt heden naar zee. De stoomlogger Petrus Paulus IJM. 266 zal waarschijnlijk naar de haringvisscherij uitvaren. ER WORDT GESCHOTEN Naar het bureau van den positiecommandant ons meedeelt, zal er morgenochtend geschoten worden met het geschut dat ten noorden en ten Zuiden van het Noordzeekanaal staat opgesteld. UITSLAGEN VAN „DENK EN ZET". Schaken G. de Boer—B. Zuiderduin 0—1. C. de Boer— G. Zuiderduin 01. W. v. KlaverenK. Durge 1—0. Dammen afd. I. F. v. SonR. Mahlberg 02. M. Klein— H. Witteveld 02, P. ZonneveldJ. Duin 0—2, J. v. d. WelA. Duin 02, W. v. d. ElzenJ. Zwart 11. Afdeeling II. C. tskesE. Snijders 20. B. v. d. Mey Jzn. P. Durge 2—0. A. v. d. Mey Bzn.B. Duin 02 KI. DurgeA. Sohellevis 20. E. SnijdersA. Schellevïs Azn. 02. Afgebroken partijH. WitteveldF. van Son 1—1. ltA. D. O." Het programma voor Zondag luidt: D.O.5.R.A.D.O.. AJD.O. 2—E.S.V. I 2.30 uur, U.S.V. 2A.D.O. 3 2.30 uur A.D.O. a D.E.M. a 115 uur. A.D.O. bAD.O. c 12 uur en E.S.V.A.D.O. d 1 uur R.K. MIDDENSTANDSVERÉENIGING. Dinsdagavond hield de afdeeling Heems kerk van de Ned. R.K. Middenstandsvereeni- ging een ledenvergadering in het K.S.A.-ge- bouw, onder leiding van den heer Jac. Castri- cum. Bij de opening heette de voorzitter allen welkom, speciaal den nieuwen geestelijken adviseur, kapelaan J. Adrichem. Voor de centrale najaarsvergadering, wer den eenige afgevaardigden benoemd. Vervolgens werd het win tor programma, zooals het door het hoofdbestuur1 werd voor gesteld, besproken. Besloten werd dit op eenigszins bescheide ner wijze uit te voeren. Bij de rondvraag werd nogvoorgesteld niet-leden te laten delnemen 'aan de thans gevoerde zegels-campagne. De vergadering wees dit voorstel;echter van de hand. Wel werd goed gevöhden, dat zij die dit wenschen toe kunnen treden als hospitant-lid. Tot slot sprak de geestelijk-adviseur nog een kort propagandistisch woord. ST. CECILIA. De heer Q. Groot sinds de oprichting voor zitter van het fanfarekorps „St. Cecilia', gaat. het korps verlaten. Ongetwijfeld voor het korps een groot verlies. TE KOOP GEVR. emaille kolen- fornuis. Adres te vern. bur. van dit blad JONGE MAN, 19 j., b. z. a. bezit rijbewijs A en B. Br. no. IJ 381 bur. van dit blad Gevr. een FLINK R.K. DAGM. van 8.30—5 uur. Aanm. 's av. na 7 uur Efhuis, Spieghell. 29, Drie huis. TE KOOP 2 beste geiten. Kruid- bergerweg 80, Santpoort. Leden van Velsen's Zieken- fons, die mede willen werken aan het plaatsen van een eenvoudig gedenkteeken op het graf van wijlen den voor zitter, den Heer J. van Ga meren, worden verzocht hun ne bijdragen vóór 1 Novem ber a.s. te storten bij dokter de Weerdt, Stationsweg K 5, Gironummer 28640. Sinjewel's Boekhandel vraagt een flinken netten loopjongen Leeftijd circa 14 jaar. De Coöp. „AURORA Velsen-Noord, vraagt voor haar afd. MEUBELEN Wijkerstraatweg 207-2,3 OPENING van twee kleuterklasjes op mxa 30 OCTOBER a.s.: HUYGENSSTRAAT 20 (bii de kG Aantal leerlingen zeer beperkt. Inschrijving 6 DAG 18 OCTOBER van 35 en van 79 Uur J- HENDRIK De Coöp. „AURORA", Wijkerstraatweg 267273 Velsen-Noord, vraagt voor de afd. MEUBELEN en manufacturen. AGENDA VOOR BEVERWIJK WOENSDAG 18 OCTOBER Luxor Theater, Breestraat:. „Mr. Moto" en ..Middernacht-taxi", 8 uur. Kennemer Theater, Zeestraat: Geh. Onthou ders Tooneelvereeniging „Nieuw Leven", 8 uur. DONDERDAG 19 OCTOBER Kennemer Theater, Zeestraat: Geh. Onthou ders Tooneelvereeniging „Nieuw Leven", 8 uur. AGENDA TE HAARLEM Heden: WOENSDAG 18 OCTOBER Rembrandt Theater: Bette Davis in „Levens dans". Op het tooneel: „Kratz Brothers", 2.30, 7 en 9.15 uur. Palace Familie Theater: „Het meisje met den blauwen hoed" en „Zal mijn vrouw zwijgen?", 2 en 8.15 uur. Frans Hals Theater: „Léven in de brouwerij" 2.30, 7 en 9.15 uur. Luxor Theater: „Honolulu", 2.30, 7 en 9.15 u. Moviac Theater: Non-stop programma met Charlie Chaplin in de klucht „Op rolschaatsen" 2.30, en 7.15—11.30 uur. Palestina Diorama's, Schotersingel 117a. Ge opend eiken werkdag van 35 en van 78 uur. DONDERDAG 19 OCTOBER Gem. Concertzaal: Trekking Loterij Bredero- deduin, 8 uur. Palestina Diorama's, Sehotersingel 117a. Ge opend eiken werkdag van 35 en van 78 uur. Bioscoopvoorstellingen des middags en des avonds. Elke klant ontvangt bij aankoop van enkele bood* schappen V2 pond heerlijke Theebïscuits voor 6 cent. HEEFT U BONNEN? WIJ HEBBEN SUIKER! 3 pond Bloem 25 1 pak Maizena 7 1 pondspak Zelfrijzend 12 Zout per pond 5 Gr. rol, 9 stuks, Beschuit 7 1 pond Blanke Rozijnen 22 1 pond Blanke Appelen 38 1 pot Pindakaas 1614 1 pot nieuwe Jam 22 1 pak Sago 15 1 kiloblik Appelstroop 32 1 kilo-emmer Jam 44 4 stukken Huishoudzeep 14 Havermout p. pond 1210 Prima Koffie per V2 pond 18 1 pond Heerlijke Zeeuwsche Taai .22 1 ons b'reede Leverworst 8 1 ons Geld. Bloedworst 10 \y2 ons Lunchworst 16 V/2 ons Kalfsgehakt 16 1 ons Kinnebakham .-. 16 1 ons ger. gek. Ontbijtspek 18 ons Chóc. Melkvlokken 20 ons Choc. Melk 'korréls 17 3 pak 5 ct. Vitrix pudding 1 fl. losse Azijn 1 pond Cal. Pruimen 1 literblik Snijboonen 1 pond volv. bel. Goudsche 1 fl. Ie soort Slaolie 1 pak le srt Keukenstroop Extra fijn belegen Edammer p. pd58 20 soorten PETTE'S BONBONS en CHOCOLADE V/2 ons 16 cent 25 soorten CLIEVERS CARAMELS en TOFFEE'S V/2 ons 14 cent Van A tot Z beter en goedkooper. Wij tarten elke concurrentie. Wij zijn niet bang. Er is ook maar één gang naarde mooie en moderne winkels van Vanaf 50.ambtenaren en vast particulier personeel tot maand inkomen ZONDER BORG. Wettelijk tarief. Vlug en discreet. Inl. mond. en schrift (Postz. v. antw.). Sarphatistr. 56, Amsterdam-C., Telef. 50669. Dagel. 9—5, Za. 9—1, bovendien Di. en Vr.-av. 79 uur. U leunt er slechts menschen mee bereiken, die vandaag de courant hebben gelezen en ze morgen evenzeer zullen lezen. Vandaar, dat onweersprekelijk de basis is van iedere grondig gevoerde reclame-campagne. 39e HACO-TREKKING 5e KLASSE, 15e LIJST TREKKING VAN WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 HOOGE PREMIËN f lOOO.rr- 6720 12248 13167 14728 f .400.— 2884 3650 9813 19235 20040 t 200.— 2382 2527 20686 f 100.— 323 2238 2299 4421 5211 6327 6646 9230 10163 10660 12001 12690 14912 15982-19924 PREMIËN VAN 70.— 212 241 362 421 487 568 591 616 836 853 859 901 1056 1074 1143 1188 1273 1275 1280 1305 1428 1481 1487 1566 1622 1767 1781 1877 1982 2376 2393 2642 2788 2882 2926 3082 3084 3259 3274 J399 3523 3536 3550 3556 3767 3796 3805 4005 4059 4102 4132 4212 4399 4433 4510 4623 4679 4930 5026 5069 5122 5377 5454 5456 5531 5569 5810 5886 5902 5990 6178 6206 6265 6335 6340 6404 6422 "6497 6577 6652 6731 6747 6786 6837 7183 7274 7280 7323 7412 7552 7720 7744 7750 7815 7837 7951 8031 8117 8173 8293 8330 8453 8550 8773 8781 9284 9331 9368 9452 9548 9586 9588 9635 9651 9950 10007 10015 10025 10154 10363 10411 10540 10569 10622 10719 10765 11011 11023 11421 11429 11472 11552 11849 11931 11991 12026 12041 12334 12578 12670 12706 12712 12923 12959 13034 13045 13085 13174 13184 13252 13284 13309 13319 13382 13461 13473 13592 13597 13619 13670 13698 13725 13842 13860 13954 13983 14039 14082 14084 14097 14164 14165 14172 14197 14221 14302 14377 14598 14725 14748 14802 14838 14874 14957 14965 14966 14977 15047 15093 15148 15545 15561 15566 15757 15788 15793 15967 16035 16362 16382 16485 16711 16747 16874 16916 16970 16991 17024 17111 17151 17276 17316 17326 17376 17464 17666 17712 17734 17833 17934 17960 18082 18146 18204 18275 18431 18593 18651 18715 18733 18761 18353 1894C 19034 19080 19204 19250 19334 19499 19622 19683 19854 19940 19961 19980 20035 20126 20154 20224 20469 20489 20492 20715 20783 20798 20802 GEEN PREMIËN 39 74 297 82 338 538 807 1230 1690 119 158 162 166 187 267 346 367 403 419 444 449 708 722 728 951 970 987 1344 1378 1404 1885 1909 1942 2243 2281 2335 863 1271 1707 276 483 736 1089 1128 1160 1433 1457 1482 2069 2091 2108 2130 2179 2191 2358 2363 2379 2422 2446 2620 2656 2674 2681 2819 2835 2866 2921 2997 3009 3017 3118 3246 3287 3311 3319 3428 3485 3489 3501 3518 3529 3543 3581 3642 3836 3853 3897 3934 3942 3946 3947 3959 3990 4020 4048 4077 4134 4151 4164 4167 4177 4262 4263 4281 2491 2515 2545 2568 2609 2706 2718 2724 2746 2751 2776 2922 2951 2954 2968 2976 2990 3126 3151 3166 3188 3190 3200 3331 3381 3389 3395 3400 3427 4282 4316 4343 43.49. 4369 4419 4455 4457 4509 4557 4621 4663 4692 4712 4721 4821 4877 4884 4889 4923 .4946 4955 4959 4987 5193 5235 5326 5345 5386 5453 5499 5500 5690 5742 5761 5778 5799 5809 5900 5919 5973 5989 5991 6006 6048 6074 6100 6137 6185 6188 6364- 6500 6527 6556 6557 6604 6787 6805 6841 6897 6923 6937 7061 7105 7120 7122 7200 7213 7394 7397 7452 7455 7480 7533. 7645 7668 7084 7718 7753 7781 7881 7898 7912 7916 7931 4468 4476 4823 4831 5107 5146 5572 5637 5892 5854 5863 6021 6024 6037 6221 6279 6293 6304 6651 6683 6699 6758 6969 6973 6982 7054 7270 7275 7279 7338 7537 7625 7626 7639 7797 7817 7866 7872 7957 7962 7967 7945 7949 8002 80.16 8020 8032 8046 8058 8171 8183 8295 8348 8401 8423 8452 8510 8543 8612 8633 8649 8663 8678 8687 8699 8700 8775 8831 8847 8858 8903 8905 8914 8915 8929 8969 9001 9054 9080 9096 9098 9135 9161 9174 9235 9314 9382 9395 9427 9440 9457 9495 9502 9518 9556 9654 9674 9751 9769 9786 9796 9812 9816 9857 9908 9946 9959 9968 9988 9993 9998 10020 10071 10124 10169 10176 10178 10213 10315 10332 10339 10428 10456 10491 10504 10510 10532 10538 10560 10573 10614 10652 10692 10695 10760 10812 10848 10860 10877 10908 10949 10964 10992 11.051 11086 11131 11249 11300 11305 11330 11369 11379 11381 11512 11535 11555 11607 11628 11652 11662 11687 11691 11700.11744 11818 11833 11858 11867 11890 11895 11926 11930 11965 11986 11997 12004 12013 12024 12060 12062 12092 12104 12122 12124 12139 12152 12172 12214 12240 12261 12279 12333 12357 12368 12408 12409 12436 12507 12521 12556 12567 12596 12611 12739 12764 12796 12867 12900 12972 12997 13043 13046 13094 13113 13116 13129 13137 13178 13232 13234 13325 13331 13348 13349 13354 13381 13408 13409 13413 13436 13486 13506 13545 13580 13594 13641 13664 13671 13688 13702 13791 13793 13825 13831 13847 13904 13912 13913 14033 14053 14066 14078 14129 14180 14196 14201 14245 14251 14267 14308 14327 14356 14386 14.432 14434 14463 14485 14560 14647 14653 14681 14712 14723 14729 14766 14777 14791 14844 14863 14879 14921 14944 15011 15124 15133 15140 15164 15175 15332 15355 15466 15525 15552 15612 15631 15633 15657 15756 15846 15851 15859 15866 15870 15880 15913 15951 15971 15980 16014 16031 16036 16046 16050 16113 16117 16229 16285 16306 16336 16357 16364 16376 16475 16560 16585 16606 16607 16632 16672 16713 16718 16731 16749 16760 16763 16769 16833 16835 16895 169Ó3 16921 16967 16995 17008 17025 17036 17070 17114.17149 17165 17169 17207 17225 17234 17260 17271 17363 17383 17388 17399.17438 17442 17449.17510 17536 17643 17568 17588 17597 17652 17683 17685 17749 17750 17814 17815 17828 17896 17906 17916 17926 17996 18004 18041.18057 18081 18093 18123 18129 18171 18172 18176 18178 18180 18187 18202 18219 18233 18360 18389 18522 18557 18614 18650 18720 18810 18827 18872 18892 18917 18965 19065 19189 19202 19232 19270 19308 19372 19401 19411 19415 19436 19437 19452 19479 19484 19514 19518 19530 19537 19561 19582 19601 19611 19614 19639 19642 19656 19657 19678"19724 19758 19771 19841 19864 19909 19926 19931 20113 20122 20140 20178 20190 20212 20240 20348 20357 20420 20421 2C431 20484 20504 20522 20541 20547 20608 20718 20726 20757 20782 20847 20854 20881 20919 20931 20965 20981 20990 Verbet, vorige lijst: 4643 m.;z. 4643 f 70.—; 1510Ó m. z. 15100 f 70.—, 9422 f 70.— m. z. 9422. VJ/ l\ m :f "£i V^y// - K y Zoo ziet het landschap er voortaan op Zondag uit. NEEM OOK EEN EDEGO-RIJWIEL van 37.50 met onze bekende royale garantie ZIJLSTRAAT, Kinderhuisvest 37-43-45, Witte Heerenstr. 34*40, Tel. 13039 en 17430 tdega êeteekeut Eleqant ©Egeftfft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 4