in Parijs De installatie van den Slowaakschen President Poolsche vluchtelingen naar Italië Afd. in, 7la zes weken oatiaq Onze Parijsche correspondent schrijft: Wanneer men het Frankrijk van vorige jaren gekend heeft, dat land, waar politieke oneenig- heden herhaaldelijk zoo op de spits gedreven werden, dat voor een acute uitbarsting gevreesd kon worden, dan vraagt men zich onwillekeurig af, of dit Frankrijk-in-oorlog nog wel hetzelfde land is. Waar men ook zijn oor te luisteren legt, in officieele kringen of aan de toonbank van een cafétje ergens in een arbeiderswijk, bij een boerenvrouw in de provincie of in ïntiemen vriendenkring, overal is de toon dezelfde, de wil standvastig, het vertrouwen in de eindzege onwankelbaar. Het spreekt van zelf, dat deze overgang van vredes- naar oorlogstoestand, dat vaste voor nemen ook om desnoods lang den strijd vol te houden, een diepen stempel gedrukt heeft op het leven. Die verandering is echter meer inner lijk dan uiterlijk waarneembaar en zoo zal b.v. een wandeling door Parijs geen schokkende oorlogsbeelden onthullen. Wanneer we een uit zondering maken voor de eerste week of tien dagen, toen slechts weinig autobussen en taxi's door de straten circuleerden, omdat de militaire autoriteiten een groot deel van het wagenpark gerequireerd hadden en de resteerende taxi's door particulieren, die overhaast naar een vei lig verblijf op het platteland vertrokken, waren gecharterd, waardoor een ongewone stilte in de stad heerschte, heeft Parijs eigenlijk nooit zijn aspect van woelige wereldstad verloren. Nu de troepen geconcentreerd zijn in de door de mili taire overheid aangewezen stellingen heeft men de autobussen weer in grooten getale vrij gege ven en dreunen ze weer over de boulevards en door de dikwijls nauwe straten. Taxi's staan weer in overvloed bij de standplaatsen, rustig kan men op de caféterrassen zijn biertje drin ken en wie lust heeft door de groote winkels te dolen wordt op dezelfde ouderwetsche wijze rechts en links op zij geduwd door kooplustige dames, die rijkelijk alles vinden kunnen, wat haar hartjes begeeren mogen. Tientallen bio scopen hebben na een kortstondige sluiting haar deuren weer geopend en verschillende schouw' burgen staan op het punt dit voorbeeld te vol gen, na een zeker aantal maatregelen getroffen te hebben, die de veiligheid der bezoekers in geval van eventueel luchtalarm verzekeren. En wanneer men tegen twaalven over het beursplein wandelt, hoort men in de verte reeds het gejoel en geschreeuw der beursklan- ten, die even talrijk en rumoerig als vroeger zich op de breede buitentrappen verdringen. Ja, de beurs van Parijs, het is heusch wel de moeite waard hier even bij te blijven stil staan, omdat we hier een der beste bewijzen vinden van de groote koelbloedigheid, waar mede Frankrijk den oorlog is ingegaan en, dank zij minister Paul Reynauds maatregelen: van den sterken financieelen burcht, die Frankrijk zich opgebouwd heeft. Geen enkelen dag is sinds het uitbreken van den oorlog de Parijsche beurs gesloten geweest en wanneer we de koersen van heden vergelijken met die van voor den oorlog, zien we, dat nu reeds de onvermijde lijke daling, die met een dergelijk noodlotsbe- richt gepaard gaat, bijna volkomen opgeheven is door de reeds geruimen tijd durende bijna dagelij ksche lichte stijging. Zeer symptomatisch is het, dat juist de Fransche staatsfondsen hierin voorgaan, welsprekend bewijs voor het groote vertrouwen, dat in Frankrijk gesteld wordt en tevens voor de repatriëering van eer tijds gevlucht kapitaal, dat nu nieuw emplooi zoekt en zijn veiligste belegging in Fransche staatsfondsen vindt. Iioe lang is het geleden, dat juist het omgekeerde plaats vond?Ander half, twee jaar geleden?Ja, Frankrijk is een wonderlijk land. Of er dan niets, absoluut niets van den oor log in Frankrijk en met name te Parijs te mer ken valt? Natuurlijk wel en het valt zelfs op bij den eersten oogopslag. Zandzakken liggen op gestapeld voor tallooze kelderramen, waarach ter bij luchtalarm de bewoners veiligheid zoe ken kunnen. Op de pleinen en in de parken zijn de fraaiste standbeelden warmpjes ingepakt tusschen duizenden zandzakken en de spiegel ruiten van bijna alle winkels en talrijke ramen van particulieren zijn bepakt met strooken pa pier om beter weerstand te kunnen bieden bij ontploffingen. Die op zichzelf leelijke reepen papier hebben het is weer zoo echt Parijsch een heel nieuwe kunst in het leven geroepen, nl. welk artistiek effect te verkrijgen met ma teriaal, dat eigenlijk ontsierend is. Het resultaat is verrassend: met gekleurd papier, met stroo ken van diverse breedte heeft men heele land schappen op de ruiten geplakt, alleraardigste reclames uitgedacht, die op de zaak toepasselijk 1 wat haar aantrekkelijk maakte om enkel te le en het is dan stikdonker op straat. Slechts ach ter de zwaar-afgeschermde ramen van sommige cafés heerscht nog leven en beweging en vooral verdringt men zich in de „sous-sols" van som mige restaurants, die niet alleen bom-, maar ook gasvrij zijn ingericht, zoodat men er zeker van kan zijn nooit gestoord te worden tijdens zijn gastronomische bezigheden. Maar om elf uur reeds is ieder op straat gezet, want onver biddelijk streng zijn de voorschriften der mi litaire overheid, die dit voor Parijs zeer zeker vroege sluitingsuur heeft voorgeschreven. En dan is het stil op de Champs-Elysées, stil op de boulevards. Parijs ligt dan in het duister, het nachtleven is opgeschort tot betere tijden en ;lleen wordt gewaakt door de mannen der passieve luchtverdediging om de slapende be volking eventueel te waarschuwen tegen drei gend luchtgevaar. Zoo is het uiterlijk van Parijs-in-oorlogstijd: een kalme, werkzame, vastberaden stad, die zon der morren afstand heeft gedaan van heel veel, zijn. Overdag zijn feitelijk die zandzakken en die strooken papier met de manschappen van de passieve luchtverdediging, die hier en daar de wacht houden, de eenige uiterlijke ken teekenen van een Parijs-in-oorlog. En 's avonds en des nachts? Ja, dan merkt men het beter, want de „Ville Lumière" heeft al haar lichten gedoofd ven voor dat eene doel. Wat men gedaan heeft om met behoud der bijna normale activiteit van een wereldstad de veiligheid zoo hoog mogelijk op te voeren, dat zal ik een volgende maal be kijken. J. W. KOLKMAN. (Nadruk verboden). X)\. Jisa en zijn nünislecs (letten gouden en zilvexen uoMuietpen afgestaan uooc de Tlalionale (Bank Onze ons: Boedapester correspondent meldt De werkzaamheden aan de schuilloopgraaf aan de Heemsteedsche Dreef. Zooals bekend komen er te Heemstede zes van deze loopgraven. Belastingacademie te Rotterdam geopend. In het z.g. „Amicitia", het statige XVIIIde eeuwsche gebouw aan het Beursplein te Rot terdam, werd Maandagmiddag de officieele opening verricht van de Belastingacademie door den secretaris-generaal van het departe ment van Financiën, jhr. mr. A. M. C. van Ascli van Wijck. De directeur van het nieuwe instituut mr. J. van der Poel, directeur van de belastingen te Rotterdam, opende de bijeenkomst met een uitvoerige beschouwing over het ontstaan en het karakter van de nieuwe academie. Hij sprak er zijn verheugenis over uit, dat op het pand Beursplein 20 de hand gelegd was kunnen worden en gaf vervolgens een uitvoe rige uiteenzetting van doel en inrichting dei- Academie. Hij vestigde de aandacht op de be langrijke plaats, die de belastingen in het ge- heele economische leven innemen en vroeg zich af of ze in de toekomst niet een inte greerenden last op de welvaart zullen moeten gaan leggen. En daaruit volgt, dat zij die geroepen zullen zijn de fiscale wetgeving op de hoogte te houden van de eischen des tijds, die de lei ding moeten geven bij de uitvoering dier wet ten, die opleiding moeten verkrijgen die de meeste waarborgen in zich sluHs voor een breede en deugdelijke visie op hun taak. als wetsuitvoerders, als leiders in een groot dienstvak, doch ook voor deugdelijke beoefe ning van de wetenschap, waarmee zij dage lijks in aanraking komen. Omust in Jhis&isch $oêen (Van een bijzonderen correspondent) Boedapest, 14 October Gevluchte kleermakersknecht meldt zich aan. AMSTERDAM, 17 October. Vanochtend tegen vijf uur heeft de kleermakersknecht S. die Zondagochtend zijn patroon H. Mol met bijlslagen heeft gewond, zoodat het slachtof fer in het Wilhelminagasthuis moest worden opgenomen, zich bij de politie van het bu reau De Ruyterweg aangemeld. De man, die een ietwat zonderlingen indruk maakt, verklaarde zich van het geval niets meer te herinneren en als hij het al gedaan had, er dan niets meer van te weten. Van Zondagochtend tot vanochtend heeft hij in de stad rondgezworven. De toestand van het slachtoffer is vooruit gaande. Men merkt te Boedapest aan alles, dat de zomer achter den rug is en dat het koude jaargetijde, dat hier erg grimmig kan wor den, voor de deur staat. Men kan al bijna nooit meer overdag zonder jas uitgaan al leen vandaag was het een uitzondering en was het weer opeens buitengewoon mild ge worden, al hangen er dreigende regenwolken aan het zwerk en des avonds is het al een paar maal werkelijk guur geweest. De houten terrassen van de hotels, cafés en restaurants werden voor een groot gedeelte van hun stoe len en tafels ontdaan en naar binnen ge haald en gisteren is men er ook mee begon nen de vroolijk-uitziende, in allerlei kleuren geschilderde stoelen, die aan beide zijden van den Donaucorso stonden, weg te nemen. Ge lijktijdig trokken twee sleepbootjes de eene helft van de groene houten badinrichting bij de Elisabeth-brug weg. De andere helft volg de later. Toch zijn er nog wel dappere men- schen, die in de morgenuren, dicht in plaids en in jassen en mantels gehuld, in het zon netje op de stoep van een paar cafés aan den linkeroever van den Donau zitten. De uitstal kasten met bontjassen en -mantels hebben echter voortdurend al veel bekijks. Vreemdelingen zijn er hier niet veel meer, tenminste geen, die voor hun plezier op reis zijn. Alleen zijn er in de laatste weken veel Polen gekomen, die voor een groot deel van al hun have en goed beroofd zijn en niet meer naar hun vroegere vaderland kunnen of wil len teruggaan. Tal van Polen zijn in hotels en in pensions ondergebracht, waar zij niets be hoeven te betalen. Velen hebben sedert weken niets meer van hun verwanten en hun vrienden gehoord, die misschien achtergebleven of wellicht elders heen gevlucht zijn en mogelijkerwijze ook wel niet meer onder de levenden verkeeren. Veel Polen hebben zich intusschen ook via Italië naar Frankrijk begeven, waar zij denken den strijd tegen hun vijand voort te kunnen zet ten. Uit het thans door de Russen bezette ge deelte van Polen komen steeds berichten, die er op wijzen, dat daar nog geen vrede heerscht. Het heet, dat er door de burgerbe volking nog steeds uit ramen van huizen en uit schuilplaatsen op Russische soldaten ge schoten wordt. Velen maken van de verwar de toestanden gebruik om hun persoonlijke wraak op landgenooten te koelen, die zij al tijd als hun tegenstanders beschouwd heb ben. Tal van lieden werden doodgeschoten of op andere wijze vermoord, woningen werden door het gepeupel geplunderd, meubels op straat gesmeten en vernield. Er zijn locale sovjetbesfmren ingesteld, die precies doen wat hun in den zin komt. Op meerdere plaatsen hebben de werklieden de fabrieken in bezit genomen. Zij hebben wel alle inkomsten voor zich zelf in beslag genomen, maar er is nu geen geld meer om grondstoffen in te koopen. In Hongarije echter heerscht over het alge meen groote kalmte. Wel hebben roode ele menten in Karpatho-Rusland getracht daar' wat Russische propaganda te maken. Men heeft op enkele plaatsen roode vlaggen ge- heschen en zoo meer, maar men krijgt den indruk dat het meerendeel van de bevolking geen trek heeft op nieuwe avonturen in te gaan. De Hongaarsche politiek gaat hoe langer hoe meer den koers van Italië volgen. BEKAAR PROVINCIALE STATEN. Geldleening St. Willibrordus- Stichting. HAARLEM. Dinsdag. Hedenmorgen half twaalf kwamen de Pro vinciale Staten van Noord-Holland voor een korte zitting in openbare vergadering bijeen. Bij het voorlezen van de mededeelingen en mgekomen stukken brengt Dr. Koot (R.-K.) namens zijn fractie hulde aan den heer Mi- chels (lid van Ged. Staten) voor de nauwkeu- rige wijze, waarop deze een rapport heeft sa mengesteld van hetgeen op het gebied van de volksgezondheid in Noord-Holland wordt ge daan. Aan de orde kwam een voorstel van Ged. Staten, om hen te machtigen, de Provincie borg te stellen voor de betaling van rente en aflos sing ter zake van een in veertig jaar af te los sen geldleening van f 2.000.000, door de Psy chiatrische Inrichting „St. Willibrordusstich- ting" te Heiloo bij de Rijkspostspaarbank te sluiten tegen een koers van 99^ pet. en een rente van 3 5/8 pet. De heer Seegers (comm.) merkt op, dat de Staten niet weten, hoe de financieele positie van deze stichting is, en of zij wel aan haar ver plichtingen zal kunnen voldoen. De heer A s s c h e r (lib.) vindt het optimisme van Ged. Staten inzake het risico wel wat groot. Ook spreker mist een voldoende toelichting om trent de financieele positie van de stichting. Mej. Goudsmit (V.D.) wil wel gaarne haar stem aan de voordracht geven, maar de motïvee— -ing van Ged. Staten acht zij toch te zwak. Elke borg brengt volgens haar risico mee. De heer Van der Wal (S.D.A.P.) verklaart namens zijn fractie, dat deze de motiveering van Ged. Staten kan aanvaarden. Deze geldleening zal de financieele lasten van de stichting niet bezwaren en zij is voor haar van een zeer groote beteekenis. De heer V1 e k k e (N.S.B.) heeft eenige be zwaren, vooral wat het niet voldoende dekking van de onderpanden betreft. De heer D o r j e e (Chr. Hist.) kan zich geheel met de woorden van den heer Van der Wal ver eenigen. De heer Mich els (Ged. Staten) (S.D.A.P.) beantwoordt de sprekers. De haast, die betracht moest worden, was oorzaak, dat de toelichting niet zoo uitvoerig kon zijn, als sommige Staten leden gewenscht hadden. Het bouwen van krankzinnigengestichten moet dan ook doorgaan. Men behoeft waarlijk geen vrees te koesteren, dat het aantal leege plaatsen te groot wordt. Op grond van de dóór Ged. Staten verkregen cijfers over de exploi tatie is deze voordracht ingediend. Deze inrich ting exploiteert zeer goedkoop, dus de verpleeg- gelden zijn ook laag. De stichting zal dan ook wel altijd vol patiënten blijven. Ged. Staten achten het risico voor de provincie niet groot en het maken van winst is natuurlijk ook niet de bedoeling. Na deze rede wordt nog door enkele leden in het kort gerepliceerd. De heer M i c h e 1 s verklaart zich bereid, teneinde aan de bezwaren tegemoet te komen, in de voordracht achter de woorden: „hen te machtigen" toe te voegen de woorden: „onder door hen nader te stellen voorwaarden". Aldus gewijzigd wordt de voordracht zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Hierna worden de afdeelingen getrokken. De overige agendapunten worden commis soriaal gemaakt. De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag 28 November, des voormiddags half elf. Te Bratislava, ook wel Pressburg en Pozsony geheeten, de oude Hongaarsche kro- ningsstad, waar van het jaar 1563 tot 1830 niet minder dan elf koningen en acht ko ninginnen van Hongarije gekroond werden, zal op den 26en October de eerste president van de Slowaaksche republiek gekozen en geïnstalleerd worden. Men weet nu al, zooals ik reeds mededeelde, dat dit eerste staats hoofd dr. Tiso zal zijn. Thans zijn enkele bijzonderheden bekend geworden van het ceremonieel, dat hiermede gepaard zal gaan. De „verkiezing" zal in de aula van de universiteit geschieden. Nauwe lijks is de benoeming van den president een voldongen feit, of de Slowaaksche driekleur, wit-blauw-rood. zal op het gebouw omhoog gaan en een militaire kapel zal het volkslied laten hooren. Bovendien worden door kanon nen eenentwintig saluutschoten gelost. Dr. Tiso zal onmiddellijk den eed afleggen voor de verzamelde leden van het parlement. Daarop zal hij zich in een auto met den pre- sidentieelen standaard voorop naar het voor hem in gereedheid gebrachte, historische, zoogenaamde Grassalkovich-paleis begeven, waar de ministers van 't kabinet reeds op hem wachten. Tot slot zal er een feestavond zijn in het Slowaaksche Nationale Theater. Dr. Tiso heeft dezer dagen een aantal sol daten en officieren, die zich bij het binnen dringen van de Slowaaksche troepen in Po len dapper gedragen hebben, gedecoreerd. Hij deelde gouden, zilveren en bronzen kruisen uit. Ook hebben hij en de leden van zijn regee ring dezer dagen een bezoek gebracht aan den gouverneur van de Slowaaksche nationale bank. Zij hadden gouden en zilveren voor werpen uit hun particuliere bezit meege bracht om deze af te staan teneinde er den voorraad aan edele metalen van de nationale bank mee aan te vulllen. Dr. Tiso's ge schenk bestond uit tachtig oude gouden du katen. Iedere Slowaak, die een gouden ring-afstaat krijgt er een ijzeren voor in de plaats. Dr. Tiso heeft verklaard, dat thans elke recht geaarde en vaderlandslievende Slowaak zulk een ijzeren ring zou behooren te dragen BEKAAR. VOETBAL. HET PROGRAMMA' ZONDAG. vO0R B. Afd. I. Groep A: D O SHaarlem VSV—BI. Wit KFC't Gooi ADOStormvogels DWSAjax Groep B: Holland iaWFC HRCZaandijk Alcm. V.ZFC Purm.steij nAlkm. Succes-Helder OSV—W. Frisia Groep C: AFC—HFC QSCDWV Be ver wK ennemer s ZWBl'daal RCH—EDO ZeeburgiaKinheim Groep G: Alcm. V. 2Uitgeest DTS—Alkm. B. 2 CSVBergen N. NiedorpAlcm. V. 3 Groep H: Rip.-EDO 2 HillegomZandv. Zeem.RCH 2 Haarlem 2-Hillinen Groep I: THB—K.mers 2 VI. VogelsZeem. 2 DIO—EHS Spaarnev.HFC 2 Zandv. 2—VSV 2 Groep L: Schinkelh.Halfweg Oosterp.SAVM SwiftSDW ZSGOMadjoe 5DSBPC Afd. II I BEC-Sy* SW-Vios Martinit_B,dia. HW-uys Quick—VDL DCL-& Unitas-Nept Overm-ïiuk,i Emma—Sliedr. Exc.Gouda Groep A: r Tubantia—nep EnschHeracle, AGOW—Go™V Quick—Ensch. B Wagen.—Hengelo Afd. IV, Groep A: Juliana—MVV s Roerm.—NAC BW—Eindh. Helm.—Limburg!» Afd. V, Groep A: Be Quick—GVAV HSCVelox SneekHeerenv. WW—Leeuw. Achilles—Veeni (SportkrJ HAARL. VOEIBALBOND RANGLIJSTJES VAN GROEP A (bijgewerkt tot en met 8 October) AFDEELING 1: gesp.gew.gel.verl.pnt. v.-t, et 3 3 0 0 6 12-3 Hoogere boter- en margarineprijs Steuntoeslag op kaas verlaagd. De minister van economische zaken heeft met betrekking tot den zuivelsteun voor het aanstaande winterhalfjaar den boteringang van 19 October a.s. nader vastgesteld op 1.60 per KG. Het vorig jaar was deze prijs 1.45. Tevens is het noodzakelijk gebleken, de heffing op de margarine aldus vast te stellen, dat de prijs dea* margarine met 8 cents per KG wordt verhoogd. Voorts heeft de minister besloten wegens de stijging der kaasprijzen den uit het land- bouw-crisisfonds verleenden steuntoeslag op kaas met ingang van 19 October a.s. met de helft te verminderen. Autobestuurder krijgt twee weken. UTRECHT, 17 October. Op Vrijdag 11 Augustus, des middags omstreeks drie uur, werd op den onbewaakten overweg onder de gemeen te Houten, een vrachtauto, waarin zes personen Benschop en IJsselstein gezeten waren, door een electrischen trein gegrepen en totaal ver nield, waarbij vier van de zas inzittenden om het leven kwamen. De Utreehtsche rechtbank veroordeelde he denmorgen den bestuurder van deze auto, den 32-jarigen C. G. R. uit Benschop, conform den eisch van den Officier van Justitie, tot een ge vangenisstraf van twee weken. Mussolini's vredesinitiatief voor het uitbreken van den oorlog. Door Engeland alleen getorpedeerd, zegt een Duitsch communiqué. HILVERSUMSCHE KOOPMAN VEROOR DEELD, MEDEVERDACHTE VRIJGESPROKEN. AMSTERDAM, 17 October. Het gerechts hof veroordeelde vandaag een Hilversumschen kaashandelaar wegens diefstal van vijf haar den ten nadeele van een fabriek in zijn woon plaats tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek van zes maanden in preven tieve hechtenis doorgebracht. De rechtbank had den man, die toen met een medeverdachte terecht stond, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De medeverdach te werd vrijgesproken, van welk vonnis het O.M. niet in hooger beroep ging. In een officieel communiqué wordt gecon stateerd, zoo meldt het Duitsche Nieuwsbu reau, dat Chamberlain in zijn laatste rede voering in het Lagerhuis een onjuiste mede- deeling heeft gedaan door te ^beweren dat Duitschland de door Mussolini op het laatste oogenblik in het werk gestelde pogingen om een vreedzame regeling van het Duitsch- Poolsche conflict te verkrijgen van de hand heeft gewezen. Het communiqué herinnert er aan dat Mus solini zich tot de Fransche en Engelsche re geering had gewend met het voorstel om door bijeenroeping van een conferentie een Europeeschen oorlog te verhinderen. De Fransche regeering gaf een positief ant woord. De Italiaansche ambassadeur in Ber lijn overhandigde de Duitsche regeering op 2 September het conferentievoorstel van zijn regeeringshoofd en wel met de uitdrukkelijke toevoeging: „Voor de gedachte, die oorspron kelijk uitgegaan is van den Duce komt thans vooral Frankrijk op". Den Italiaanschen ambassadeur werd ter stond geantwoord dat ook de rijksregeering met het Italiaansche voorstel op de meest be reidwillige wijze instemde. Onmiddellijk daar op werd in Berlijn het bericht ontvangen, dat het bewuste Havascommuniqué was ingetrok ken. Wat was intusschen gebeurd? De Engelsche regeering wilde onder alle omstandigheden den oorlog en onder het dreigement, dat zij de Fransche politiek in het openbaar zou desavoueeren, wat 't haar gelukt de Fransche regeering tot andere gedaenten te brengen Tengevolge hiervan zag de Italiaansche re geering zich gedwongen de rijksregeering in den avond van den 2en September te doen mededeelen, dat zij haar vredesinitiatief thans als vervallen beschouwde. De vredespogingen van Mussolini zijn door .Engeland en door Engeland alleen „getorpe- deerd", aldus het communiqué. Beverwijk 2 V. S. V. 3 Waterloo V. S. V. 4 Kennemers 4 Kennemers 3 Stormvogels 3 Kinheim 2 Kinheim 3 V. V. B. 2 R. C. H. 3 Hillinen 2 Haarlem 3 a H. F. C. 3 E. D. O. 3 Spaarnestad Nieuw Vennep Bloemendaal 4 Heemstede Haarlem 3 R. C. H. 5 E. D. O. 4 Bloemendaal 3 Zandvoort 3 Damiaten Schoten 3 T. H. B. 2 Zeemeeuwen 3 D. C. O. R. C. H. 4 Droste V. O. G. D. S. K. Haarlem 5 E. T. O. H. F. C. 4 Kenau Kemphaan Brederode Schoten 2 Bloemendaal 2 E. H. S. 2 V. V. H. Spaarndam VI. Vogels 2 Haarlem 4 AFDEELING 2: 3 3 0 0 5 14-3 1.67 4 13-6 1,33 9-9 U 7—8 U 8-12 U 10—8 0.67 7-8 0.67 7-14 0.67 4—20 0.00 AFDEELING 3: 3 3 0 0 6 28-2 2.00 4 6-1 109 11-3 2.- 7—5 1.33 9-4 l.oo 5—110,6? 1-16 0.03 0-13 0.00 5-17 0.03 AFDEELING 4: 3 3 0 0 6 13-0 2.03 6 7-2 5 2210 1,67 3 12-151.03 2 4-4 1,03 1 3-9 0.53 1 1-2 0.53 0 4-14 0.03 0 2-12 0.03 AFDEELING 5: 3 3 0 0 6 15-1 2.00 4 14-4 22-2 1,33 18-4 1.33 4-7 1.03 3-11 1.00 2-6 0.67 4—25 O.OO 1- 6 19-1 2.00 4 10-5 2.00 4 17-7 1.33 4 12-8 M3 2 4-4 1.00 2 2-11 0.67 1 4-10 0.50 1 5-10 0. 0 3-20 00.0 met de jongste ontwikkeling van den nationalen toestand. De aanleg telegraaf-verbindingen tusschen de vers lende legerafdeelingen aan de fu» Russische grens.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 6