Hitler besliste alleen Mnen Meet dan 800 opvatenden omgekomen- Instantine constateert Henderson Nieuwe luchtaanvallen op Schotland. van de „Royal Oak" Attfxt/ WOENSDAG 18 OCTOBER 1939 „Goering zou de voorkeur aan een vredelievende oplossing hebben gegeven" Van Ribbentrop's invloed Reuter meldt: - uit het eindrapport, dat Sir Neville Hen derson, de vroegere Britsche ambassadeur te Berlijn, heeft uitgebracht en dat gister avond in den vorm van een Witboek gepu- bliceerd is, blijkt, dat naar de opvatting der nationaal socialistische leiders alleen Hitier aansprakelijk is geweest voor het besluit tot het voeren van oorlog Ten aanzien van de houding van Goering zegt Henderson, „on getwijfeld zou Goering de voorkeur hebben gegeven aan een vredelievende oplossing, doch in aangelegenheden als deze telde al leen de beslissing van Hitier en, wat Goering er o0k zelf van gedacht mocht hebben, hij was slechts de trouwe en onderdanige die- naar van zijn meester". Henderson verklaart dat de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, toen hij de Britsche nota in ontvangst nam, waarin gezegd werd dat Engeland zijn verplichtingen jegens Polen zou na komen, tenzij Duitschland den aanval op Polen, staakte, zeide dat „de schuld alleen bij de Polen lag, dat Polen het eerst gemobiliseerd had en met geregelde Iroepen in Duitschland was gevallen". Von Ribbentrop deed geen informatie naar den aard van de mededeeling, doch zeide slechts dat hij haar aan den Führer moest voorleggen. In een beschouwing over Hitler's politiek zegt Henderson: „Van twee alternatieven was, ge zien uit het oogpunt van Hitler's groeiende eer zucht en die van de groep om hem, de oorlog het aantrekkelijkste. Het was altijd zijn bedoeling geweest den Polen een les te leeren voor wat hij beschouwde als ondankbaarheid: de afwijzing van zijn in Maart gestelde eischen. Een van de grootste nadeelen voor Hitler is, dat hij, afge zien van zijn twee officieele bezoeken aan Italië, pooit in het buitenland geweest is. Voor zijn ken nis van de Britsche mentaliteit vertrouwde hij derhalve op Von Ribbentrop, dien hij beschouw de als een man van de wereld. Indien de inlich tingen juist zijn, gaf Von Ribbentrop hem ver keerde raadgevingen ten aanzien van Engeland, terwijl zijn opvolgers in andere kringen Hitier er toe brachten, zich te beschouwen als een tweeden Bismarck, een overtuiging, welke Von Ribbentrop waarschijnlijk deelde. Zelfs de meest absolute dictator is ontvankelijk voor de invloe den van zijn omgeving. Niettemin kwamen de besluiten, de beslis singen en het opportunisme van Hitier uit hem zelf voort. Goering heeft mij eens ge zegd: als er een beslissing moet worden ge nomen, is niemand van ons meer waard dan de steenen, waarop wij staan. Alleen de Führer beslist. Indien nog iets meetelde was dat de meening van zijn militaire raadgevers. Men heeft altijd geloofd dat zij de afkondiging van een protec toraat over Bohemen hebben aangeraden. In Augustus van dit jaar deelden zij Hitier mede dat een verder uitstel fataal zou zijn, omdat het seizoen van slecht weer in Polen hun bereke ningen voor een snel succes in de war zou stu ren. Het leger gunde hem nauwelijks de week van 25 Augustus tot 1 September, waarin hij zijn laatste pogingen deed om zich van de neu traliteit van Engeland te verzekeren. Desniette min was het advies van zijn soldaten waarschijn lijk niets meer dan een dekmantel van de uit voering van Hitler's eigen plannen. Het verdrag met Rusland scheen hem het voordeel te ver schaffen, waarnaar hij gezocht had en toen was er geen tijd te verliezen indien men niet wilde, dat de modder zich bij Polen's bondgenooten zou voegen. Tot Maart van dit jaar had het Duitsche schip van staat onder de Duitsche nationale vlag ge varen. Op 15 Maart heesch de kapitein door de meedoogenlooze onderdrukking van de vrij heid der Tsjechen de piraten vlag met het doods hoofd en de doodsbeenderen. Er is reden om aan te nemen, dat Hitier on aangenaam verrast was door de reactie in Enge land en de wereld, opgeroepen door de bezetting van Praag en zijn woordbreuk jegens Chamber lain, doch dit deed hem niet terugschrikken van de verdere ten uitvoerlegging zijner plannen. Kalinin antwoordt Roosevelt. „Eenig doel der Finsch-Russische onder handelingen: versterking van de vriend schappelijke samemverking van heide landen." Kalinin heeft president Roosevelt een ant woord gezonden op zijn recente démarche. In °it antwoord verklaart hij dat hij het nuttig achtte Roosevelt er aan te herinneren, dat „de Jiaat van onafhankelijkheid der Finsche repu bliek uit vrijen wil door de Sovjet-regeering werd erkend op 21 December 1916 en dat de souvereiniteit van Finland gewaarborgd werd floor het vredesverdrag van 1920 tusschen Sovjet Rusland en Finland". Voortgaande zegt Kalinin in dit antwoord: »Door bovengenoemde daden der Sovjet-regee- hng werden de fundamenteele beginselen der wederzijdsohe betrekkingen tusschen dè Sovjet Unie en Finland gedefinieerd. De (huidige on derhandelingen der Sovjetregeering met Fin land worden eveneens gevoerd in overeenstem- "nng met deze beginselen". Hieraan voegt Kalinin toe: Het eenig doel Van ^eze onderhandelingen was de versteviging van de wederzijdsche betrekkingen en „de ver sterking van de vriendschappelijke samenwer- van beide landen ter waarborging van de veiligheid van de Sovjet-Unie en Finland". Het antwoord van Kalinin wordt volgens Ha- v le }Vashington beschouwd als een recht- Sovjefe*312 V°°r den StaP Van Rooseve^ kij de Doze briefwisseling zal er toe kunnen dienen *egt men hier de toekomstige situatie te verhelderen, indien de handhaving van den v^de niet meer mogelijk zou zijn tusschen «aüand en Rusland. Ten aanzien van de Poolsche nota van 10 Augustus, waarin verklaard werd, „dat iedere verdere Duitsche inmenging ten nadeele van de Poolsche rechten en belangen te Dantzig zou worden beschouwd als een daad van agressie' schrijft Henderson: „Het staat voor mij vrijwel vast, dat deze laatste zinsnede meer dan iets an ders heeft bijgedragen tot de ontketening van den laatsten storm in Hitler's geest, waarvan de wereldvrede afhing. Sprekende over de „ongelukkige resultaten van het huwelijk van Von Blomberg" zegt Hen derson: „Meer dan ooit ben ik er van overtuigd, dat deze op zichzelf onbeteekenende gebeurte nis een groot onheil heeft veroorzaakt, doordat Hitler's meer gematigde en onafhankelijke raad gevers, zooals Von Blomberg, von Neurath, de generaals Von Fritsch en Beek, uit Hitler's om geving verwijderd werden. Na Februari 1938 werd Hitier meer en meer onbereikbaar voor de invloeden van buiten-af: hij stond boven de wet". Henderson doet dan mededeelingen over zijn besprekingen met Hitier te Berchtesgaden op 23 Augustus. Hij vertelt daarover: „Hitier was dien dag in een bui van de grootste prikkelbaarheid. Zijn woorden over Polen en de Britsche verant woordelij kheid voor de Poolsche houding waren heftig, beschuldigend en overdreven. Toen hij mij bij het tweede onderhoud zijn antwoord over handigde, had hij zijn kalmte herwonnen, doch hij was niet minder onbuigzaam. Hij zeide mij, dat hij Chamberlain niet langer vertrouwde. Hij had liever een oorlog op vijftigjarigen dan op 55- jarigen of 60-jarigen leeftijd en altijd had hij gestreefd naar vriendschap met Engeland en in de mogelijkheid daarvan geloofd. Ik bemerkte dat hij van meening was, dat het verdrag met Rusland een situatie had geschapen, die gunstig voor zijn plannen was en ik geloofde, dat zijn besluit vaststond. Ofschoon hij tot mij sprak over zijn liefde voor de kunst en zijn ver langen, dien kunstzin te bevredigen, kreeg ik den indruk, dat de korporaal van den vorigen oorlog nog sterker verlangde te bewijzen, wat hij tot stand zou kunnen brengen als generalis simus in een nieuwen oorlog." Na den luchtaanval op de Firth of Forth. Meer dan de helft der Duitsche toestellen niet op hun bases teruggekeerd? LOtMDIEN, 18 October (Havas). Men acht het na den luchtaanval der Duit- schers, Maandag op de Firth of Forth ondernomen waarschijnlijk, dat meer dan de helft der Duitsche toestellen hun bases niet hebben kunnen bereiken. Verschei dene bombardementstoestellen werd te hevig getroffen, om nog de Noordzee te kunnen oversteken. De Finsch-Russische besprekingen Paasikivi Vrijdag naar Moskou terug? In de intieme Finsche regeeringskringen zijn gisteren de besprekingen over de onderhande lingen met de Sovjet Unie voortgezet. President Kallio en de minister van Buitenlandsche Za ken, Erkko, zullen zich vandaag met een spe ciaal vliegtuig naar Stockholm begeven en Don derdagmiddag eveneens per vliegtuig terugkee- ren. Minister Paasikivi zal waarschijnlijk pas Vrijdag weer naar Moskou vertrekken om de onderhandelingen voort te zetten. BERICHT OVER GENERAAL VON BLOMBERG TEGENGESPROKEN Het van Britsche zijde verspreide bericht, dat generaal Von Blomberg, de vroegere mi nister van oorlog, met vijf andere generaals gevangen zou zijn genomen en opgesloten in Landsberg, is volgens het Duitsche Nieuws bureau niet juist. Generaal von Blomberg leeft als particulier in Bad Wiessee in Beieren. Muiterij op een Duitsch schip. Bemanning weigerde naar Duitschland terug te keeren. Volgens Havas is muiterij uitgebroken aan boord van het Duitsche schip „Helgoland", dat sedert 5 September in de haven van Puer to Columbia ligt. De correspondenten van de „Tiempo" en de „Liberal" berichten, dat de commandant opdracht had gekregen naar Duitschland te rug te keeren, doch de bemanning weigerde. De autoriteiten van Columbia hebben be paald dat de bemanning den kapitein van de „Helgoland" moet gehoorzamen. Fransche lichting 1909 naar huis Lichting 1910 zal volgen. Teneinde geleidelijk en in een omvang wel ke mogelijk is, het economische leven van het land zoo veel doenlijk normaal te doen zijn, heeft Daladier besloten de manschap pen, die niet meer onontbeerlijk zijn voor de landstrijdkrachten, met ingang van 20 Oc tober naar huis te sturen. Begonnen wordt met de onderofficieren en minderen van lich ting 1909. Wanneer deze lichting zal zijn „af gezwaaid" zal een begin worden gemaakt met het naar huis sturen van de onderofficieren en minderen van lichting 1910, Het oude slagschip „Iron Dukebeschadigd. Duitsche luchtstrijdkrachten hebben Dinsdag: tot tweemaal toe aanvallen op de Schotsche kust gedaan. De eerste aanval werd om half elf door vier machines te Scapa Flow ondernomen. Twee bommen kwamen terecht hij het oude Britsche slagschip „Iron Duke',, dat beschadigd werd. Er vielen geen slachtof fers. Een der toestellen werd naar Cham berlain in het Lagerhuis verklaarde, neer geschoten. Een ander is waarschijnlijk be schadigd. De admiraliteit deelde later mede, dat des middags van ongeveer half een tot half drie twee formaties van 6 resp. 4 vliegtuigen boven de Orkney-eilanden een tweeden luchtaanval hadden ondernomen. Er werd geen schade aangericht cn er vie len geen slachtoffers. Een der Duitsche vliegtuigen is, naar gerapporteerd werd, vernield. (De „Iron Duke" is een oud slagschip, dat, naar men zich zal herinneren, krachtens het vlootverdrag van Londen buiten dienst werd ge steld en van zijn wapening werd ontdaan. Het schip is sindsdien gebruikt als depot- en oefen schip. Het meet 26.250 ton). Naar het Engelsche ministerie van luchtvaart verder mededeelt, zijn, nadat in den namiddag de vijandelijke luchtmacht boven de Oostkust in actie was geweest, later twee vijandelijke vliegtuigen waargenomen bij de Noord-Oostkust. Zij werden door Britsche toestellen aangevallen en beide neergeschoten. Zij vielen in zee. De inzittenden van een der vliegtuigen werden ge red. De Engelsche machines keerden behouden terug. Het Duitsche Nieuwsbureau verstrekt de vol gende mededeeling: Dinsdag zijn Duitsche luchtstrijdkrachten tot Scapa Flow doorgedrongen. De in de baai gende eenheden der Britsche slagvloot werden met succes aangevallen. Behalve andere oor logsschepen werd een slagschip getroffen door bommen van zwaar en middelkaliber. Bij het luchtgevecht, dat vervolgens ontbrandde, werd een vijandelijk jachtvliegtuig door onze bom bardementsvliegtuigen neergeschoten. Het zeer zware vijandelijke afweervuur ten spijt gelukte het allen Duitschen toestellen op een na, hun bases te bereiken. Zestien dooden bij den aanval op de Firth of Forth. In het Lagerhuis heeft minister-president Chamberlain gisteren o.a. gezegd dat de lucht aanval op de Firth of Forth van Maandag werd uitgevoerd door twaalf of mogelijk ook meer vijandelijke vliegtuigen, die in escadrilles van twee -of drie tegelijk aanvielen. Twee burgers werden licht gekwetst door granaatsplinters. De schade, welke aan de eigendommen van bur gers werd aangericht, is zeer gering. Dooden zijn gevallen onder de opvarenden van de oorlogsschepen „Southampton", „Edin burgh" en „Mohawk". De minister-president betreurde te moeten zeggen, dat drie officieren en dertien minde ren zijn gesneuveld of zijn .overleden aan de opgeloopen kwetsuren. Verder zijn twee offi cieren licht gewond, elf minderen zijn érnstig en 31 lichter gekwetst. De schade, welke aan de „Southampton'' en „Edinburgh" werd aangericht, is gering. Beide schepen zijn nog zeewaardig. In antwoord op een desbetreffende vraag zeide de premier dat bij niet geloofde, dat er vandaag een luchtaanval op de kust van York shire gedaan is. Op de vraag, of de regeering tevreden is over de luchtverdediging te Edin burgh, antwoordde hij: „Ik zou denken, dat uit de opgesomde resultaten blijkt, dat de afweer in de hoogste mate doeltreffend was". Aanklacht tegen Pierre Cot? Volgens het Zwitsersche blad „Travail" aldus meldt het Duitsche Nieuwsbureau zijn wederom gerechtelijke maatregelen ge nomen tegen bekende figuren uit het politie ke, literaire en vakvereenigingsleven van Frankrijk. O.a. zou een aanklacht ingediend zijn tegen Mareeau Pivert, die indertijd uit de socialistische partij is getreden en een on afhankelijke socialistische partij heeft opge richt, alsmede tegen den gewezen minister van luchtvaart, Pierre Cot. »®SHI van a"er,e' aard verc'r'j^ U s^ne' en zeker met Koker 12stuks 50ct. Proef doosje 2 stuks 10ct (Adv. ingez. Medj Zou het betreden van den Franschen bodem zelfs de spreekwoordelijke Schotsche zuinigheid parten spelen? Het moderne pijnstillende middel 't is van »33aye*« <Adv. moei Medj Engelsche ministers verbazen zich over den durf van den Duitschen onderzeeër. Volgens Churchill is een derde der Duitsche duikbootvloot vernietigd. In het Engelsche Hoogerhuis heeft Lord Chatfield gisteren medegedeeld, dat het slagschip Royal Oak" tot zinken werd gebracht door een duikboot, terwijl het voor anker lag bij Scapa Flow in Noord Schotland te 13.30 uur op 14 Oc tober. Hij voegde hieraan toe, dat nog niet bekend is hoe de duikboot er in is ge slaagd de verdedigingswerken van de haven te passeer en. Het binnendringen van de duikboot moet worden be schouwd als een opmerkelijk staaltje van kunde en durf. Een commissie van on derzoek is te Scapa Flow gevormd. Lord Chatfield zeide verder, dat de duik boot blijkbaar de beide stuurboordtonpedo's heeft afgevuurd op de „Royal Oak". Een hier van trof het schip aan den boeg. De ge dempte ontploffing, welke werd gehoord, wordt toegeschreven aan de ontploffing van de springstoffen aan boord van het schip. Twintig minuten later vuurde de onderzeeër nog drie of vier torperdo's af en deze troffen kort na elkaar het schip waardoor het kap seisde en zonk. De „Royal Oak" lag aan het uiterste einde van de haven en daardoor zijn ver scheidene officieren en minderen ver dronken voor men hulp kon bicden. Meer dan 800 opvarenden zijn om het leven gekomen. Lord Chatfield zeide verder nog, dat hoe ernstig de aanval der duikboot ook is geweest dit toch niets afdoet aan de veiligheid van de groote schepen, welke voldoende blijft. Een intens onderzoek op de ankerplaats heeft niets opgeleverd, doch het is duidelijk, dat na eenigen tijd de haven weer veilig kon worden verklaard. Alle noodzakelijke maat regelen zijn genomen om de bescherming welke in den vorigen oorlog voldoende is ge bleken, uit te breiden. (Scapa Flow is de vlootbasis bij de Orkney- eilanden. waar na den oorlog de Duitschers hun oorlogsschepen, welke zij hadden uitge leverd, tot zinken hebben gebracht). In antwoord op een vraag zeide Lord Chat field: „Wij hebben geen reden om 'aan te ne men dat de duikboot, welke de Royal Oak' tot zinken heeft gebracht, is gezonken. De minister van Marine, Churchill, heeft in het Lagerhuis een gelijke verklaring afge legd, als Lord Chatfield in het- Hoogerhuis. De minister voegde hieraan toe, dat hij het rapport af moet wachten van de commissie, welke een onderzoek instelt. Tegen het einde van de vorige week is de duikbootoorlog, welke gedurende veertien da gen voornamelijk gericht is geweest tegen de neutralen, weer feller geworden, aldus Chur chill. "Vier schepen, waaronder twee Fran schen, zijn tot zinken gebracht in de Weste lijke wateren op Zaterdag en Zondag, drie anderen werden aangevallen, doch slaagden er in te ontsnappen. De Britsche schepen, welke tot zinken zijn gebracht, meten in totaal 13.000 ton. Men lean evenwel niet zeggen, dat alle verliezen aan een zijde zijn. Tot nu toe heeft het mi nisterie van marine niet gepubliceerd hoe- vel duikbooten tot zinken zijn gebracht. De strijd tegen deze vaartuigen gaat evenwel steeds voort. Vrijdag j.l. werden vier onderzeeërs van den vijand tot zinken gebracht, waaronder twee van het grootste type. In den grooten oor lor is een dergelijk resultaat niet bereikt. „Gedurende de laatste week. waarvoor ik de getallen kan geven, dat is de zesde week van den oorlog", zoo zeide Churchill „zijn zeven duikboote tot zinken gebracht. Indien wij terugblikken op de geheele periode van zes weken dan zijn naar schatting dertien duik booten tot zinken gebracht en vijf ernstig beschadigd en vermoedelijk gezonken. Ver scheidene anderen zijn beschadigd. Deze schatting is waarschijnlijk te laag. Ongeveer tweederde van de duikbooten, welke buiten gaats waren, hebben te lijden gehad van aan vallen met dieptebommen. Ook de Fransche marine is krachtig en ac tief en heeft zonder twijfel ook resultaten ge boekt, doch het is niet .mijn zaak cijfers hier van te geven. Wij schatten dus, dat van de zestig duik booten, waarover de vijand bij het be gin van den oorlog beschikte, ongeveer een derde tot zinken is gebracht, op het oogenblik bevinden zich de overlevenden van de bemanning van drie van deze schepen in Britsche gevangenschap. Wanneer we dus de balans opmaken van de eerste zes weken duïkbootoorlog. tegen de Britsche koopvaardij, dan moeten we con- stateeren, dat een derde tot een vierde van de geheele onderzee vloot van Duitschland tot zinken is gebracht en dat het gat, dat is geslagen in de grondig opgeleide officieren en bemanning, niet gemakkelijk kan worden aangevuld. De Britsche koopvaardij, welke in totaal 21 millioen ton telt, heeft door 't optre den van de duikbooten 156.000 ton verloren, waarbij moet worden toegevoegd, 18.000 ton welke door mijnen verloren zijn gegaan. Ik kan het eerste deel van mijn uiteenzet ting over dezen strijd ter zee niet sluiten zonder het Huis te verzoeken zich te reali- seeren, welke moed en toewijding wordt ge- eischt van de bemanning der schepen, welke jacht maken op duikbooten en welke con- voieeren, niet alleen in nauw vaarwater, doch ook in storm. Ook moet het Huis zich de vastberaden heid van de officieren en zeelieden van de koopvaardij voor ooge-n houden, die al deze gevaren het hoofd bieden. Het is niet te veel gezegd wanneer we be weren, dat nu na zes weken oorlog we bijna dezelfde hoogte van een succesvollen strijd tegen de duikbooten hebben bereikt als in den vorigen oorlog in de eerste maanden van 1918. Ik ben van meening, dat wij dit deel van onze bezigheid in den oorlog met eenig vertrouwen aan het Huis kunnen voorleggen". De leider van de Labourpartij, Attlee, stemde in met de hulde, welke Churchill bracht aan de zeelieden en hij gaf uiting a,an zijn sympathie met de nagelaten betrekkin gen van de omgekomen opvarenden van de „Royal Oak". Hij zeide verder, dat hetgeen de minister had medegedeeld, zeer veront rustend was en vroeg of de haven van Scapa Flow systematisch wordt beschermd om te zorgen dat het een veilige ankerplaats blijft voor d-e oorlogsbodems en hij vroeg om de verzekering, dat de voornaamste verdedigings werken in de periode sedert den afgeloopen oorlog goed gehandhaafd zijn. Minister Churchill antwoordde hierop, dat de versperringen gehandhaafd zijn en thans weer zijn geplaatst. Het zijn evenwel niet de zelfde die in den vorigen oorlog zijn gebruikt. In antwoord op een andere vraag zeide Churchill, dat hij niet heeft gezegd, dat de duikboot binnen Scapa Flow is gezien. De Labour-afgevaardigde Alexander vroeg of men mag aannemen, dat de verklaringen van het Duitsche opperbevel, dat de Duitschers in feite meester zijn op de Noordzee, door de verkla ring van den minister wordt tegengesproken. De minister antwoordde, dat natuurlijk een doeltreffende controle wordt uitgeoefend op alle contrabande en koopwaar, welke naar Duitschland wordt gevoerd. De Noordzee wordt doeltreffend -bewaakt, zoodat geen voordeel kan worden behaald van koopvaardij op den Oceaan. RADIO, POGERAMMA DONDERDAG 19 OCTOBER. HILVERSUM I 1875 en 414.4 M. 8.00—9.15 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 2.00—12.00 NCRV. 8.00 Berichten ANP. 8.059.15 en 10.00 Gramofoonmuziek. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstige Causerie. 12.00 Berichten. 12.15 KRO-arkest (12.45—1.10 Berichten ANP, gramofoonplaten) 2.00 Handwerkuurtj. 2.55 Gramofoonplaten. 3.00 Vrouwenhalfuurtje. 3.30—3.55 Gramofoonpla ten. 4.00 Bijbellezing. 5.00 Gramofoonplaten. 5.15 Handenarbeid voor de jeugd. 5.45 Piano- voordracht en gramofoonplaten. 6.30 Causerie „De beteekenis van het Leger des Heils voor onzen tijd". 7.00 Berichten. 7.15 Causerie: Wat er op de wereld gebeurt. 7.45 Causerie: Metaal bewerking. 8.C0 Berichten ANP. herhaling SOS-berichten. 8.15 Christel. Jeugdkoren met pianobegeleiding en gramofoonmuziek. 9.00 Causerie „De zeeslag bij Duins (20 October 1639)". 9.30 Kamerorkest „Ars Nova et An- tiqua". 10.00 Berichten A.N.P., actueel half uur. 10.30 Kamerorkest „Ars Nova et Antiqua" en soliste. 11.15 Gramofoonplaten. 10.50—12.00 Schriftlezing. HILVERSUM n, 301.5 M. AVRO-uitzending. 8.00 Event-ueele Berichten ANP. Gramofoon muziek. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewijde muziek (gr. pl.) 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Omroeporkest. 11.00 Voor de vrouw. 11.15 Om roeporkest en soliste en gramofoonplaten. 12.30 GramofoonDiaten (ca. 12.45 Berichten ANP). 115 AVRÓ-Aeolian-orkest. 2.00 Voor de vrouw. 2.30 Zang met pianobegeleiding. 3.00 Brei- en borduurcursus. 3-45 Gramofoonplaten. 4.00 Voor zieken en thuiszittenden. 4.30 Gra mofoonplaten. 5.00 AVRO—Wcekkaleidoscoop. 5.25 Gelukwenschen. 5.30 AVRO-amusements- orkest en solist. 6.30 Sportpraatje. 7.00 Voor de kinderen. 7.05 Programma voor militairen. 8.00 Berichten ANP, mededeelingen, even tueel: Vraag en antwoord. 8.20 Concertgebouw orkest en soliste (9.209.50 Gramofoonplaten). 10.30 Viool en orgel. 11.00 Bericht-en ANP, hierna AVRO-Dansorkest. 11.4012.00 Gramo foonplaten. ENGELAND 391 en 449 M. 9.5010.20 Orgelspel. 11.20 Berichten. 11.35 Causerie. 11.50 Lichte muziek. 12.351.20 Dansmuziek. 2.20 Orkestconcert. 3.05 Causerie. 3.20 Benchten. 3.35 Orgelspel. 4.05 Variété. 4.35 Kinderhalfuur. 5.05 Mededeelingen. 5.20 Berichten, mededeelingen. 5.50 Variété. 6,20 Radioiooneel. 6.50 Mededeelingen. 7.05 BBC- theaterorkest. 7.50 Variété. 8.20 Berichten. 8.35 Causerie- 8.50 Variété. 9.20 Korte avond wijding. 9.40 Gramofoonplaten. 9.50 Mededee lingen. 10.05 Variété. 10.35 Declamatie. 10.50 Orkestconcert. 11.2011.35 Berichten. RADIO-PARIS 1618 M. Geen opgave ontvangen. KEULEN 456 M. 5.50 Hermann Hagestedt's orkest 7.50; 9.30 en 10.00 Gramofoonplaten. 11.20 Het Omroep- kleinorkest. 12.20 Orkest van de Wehrmacht. 1.35 Populair concert. 2.20 Het Omroeporkest. 5.00 Gevarieerd programma, 5.20 Orkest van de Luchtmacht. 7.4012.20 Zie Deutsehland- sender. BRUSSEL 322 M. 11.20, 12.30—1.20. 4.20, 5.50 en 6.20 Grama- foonplaten. 7.20 Ontspanningsprogramma voor Soldaten. 7.50 Gramofoonmuziek. 8.20 en 9.30 Omroepsymphonieorkest en het gemengd Om roepkoor. 9.5010.20 Gramofoonmuziek. DEUTSCIILANDSENDER 1571 M. 7.40 Concert. 9.20 Berichten. 9.40 Gramo foonplaten (Om 10.00 Berichten) 10.20 Barna bas van Geczy en zijn orkest. 11.20 Berichten, hierna tot 12.20 Nachtconcert.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 7