BRUGBOUW IN NEDERLAND. Ik heb gekozen, Arkadi.... - J Generaal Mayrand (rechts) begroet den gouvei neurvan Navarra bij de Spaansch- Fransche vriendschapsbetuiging, welke te Arneguy aan de gemeenschappelijke grens dezer dagen plaats had bij de officïeele vaststelling der grenslijnen Voortdurende activiteit van de artillerie, luidde het oorlogs- communique Een 150 mm kanon van een der Fransche leger-afdeelingen in stelling De hond in militairen dienst aan het Westelijk front. Door de Fransche en Engelsche strijdkrachten worden de viervoeters gebruikt voor het overbrengen van belangrijke mededeelingen in de voorste linies Bij den Sijsjesberg onder de gemeente Huizen worden duizenden kubieke meters zand afgegraven, om dienst te doen bij den aanleg van schuilloopgraven op verschillende plaatsen in Nederland .Wie de zee beheerscht, zal vroeg of laat de overwinning behalen", aldus Daladier in zijn laatste redevoering Fransche oorlogsbodems op patrouille langs de kust ter bewaking van de territoriale wateren en ter controle van de koopvaardij De bouw van de groote verkeersbrug over den IJssel te Deventer vordert gestadig. Een kijkje op de werk zaamheden '--TTrZS, Het Hoog Militair Gerechtshof te den Haag herdacht Dinsdag zijn 125 jarig bestaan, ter ge legenheid waarvan bovenstaande foto gemaakt werd in het gebouw van het Gerechtshof aan het Korte Voorhout in de Residentie De drie slachtoffers van het bij Terschelling op een mijn geloopen Finsche houtschip Jndra" zijn Dinsdag te Amsterdam in een gemeenschappelijk graf ter aarde besteld op de Oosterbegraafplaats. - De een» voudige plechtigeheid aan de groeve FEUILLETON tien roman uit tiet booge Moorden, door AGATHE POGNER (Nadruk verboden) 42) Daar was in de eerste plaats de reis. Ze was eenvoudig verschrikkelijk. Alle coupé's tjokvol. De hitte en de stof twee plagen, waarvan ik het bestaan bijna vergeten was deden het overige om deze reis alle bekoring te ontnemen en ik was dan ook dolblij, toen ik na ander halven dag sporen eindelijk de plaats van bestemming bereikt. Straat en huisnummer waren spoedig ge vonden en daar stond ik nu met een, van zonderlinge agitatie bonzend hart voor de woning, die Wadim's moeder en dochter her bergde. Nog vóór ik echter mijn vinger op den knop van de electrische schel had gelegd, werd de deur van binnen met een ruk geopend en de volgende seconde hing een jonge vrouw, schreiend van blijdschap aan mijn hals. „Ik hoorde, hoe je de trap opsloop, vadertje. Dat doe je elk jaar zoo en sinds gisteren heb ik al op je gewacht!" Met deze woorden trok Wadim's dochter mij van het donkere portaal de kamer in. Daar bleef zij echter als aan den grond genageld staan, toen ze haar vergissing bemerkte. In plaats van haar vader stond daar een wild vreemde man dien ze nooit eerder gezien had Haar verbijstering duurde echter niet. lang „Ik verwachtte mijn vader", zei ze uiterlijk nakomen kalm. „Bet blijkt, dat ik me vergist heb, maar ik hoop, dat de man, die ons in zijn plaats bezoekt, geen slecht nieuws brengt". „En als dat inderdaad het geval was? Wan neer hij u, tegen zijn wil, nu eens leed zou moeten berokkenen?" Zij antwoordde niet, maar keek mij onder zoekend aan. Ik maakte van de gelegenheid gebruik ook haar wat beter op te nemen. Ze was nog veel bekoorlijker dan op de foto, die Wadim had nagelaten. „Wie bent u?" vroeg ze eindelijk, eenigszins onzeker en met onmiskenbare angst in haar oogen. „Uw vader en ik hebben twee jaar lang samengewerkt" „Waar is mijn vader nu?" „Hij verzocht mij u zijn groeten over te brengen". „Had hij daarvoor een vreemde noodig?" „Hy zendt u ook zijn zegen". „Omdat hij het zelf niet meer kan?" „Zoo is het Het jonge meisje schreide niet en jammer de niet. Zij vouwde slechts stil haai- handen en staarde bedroefd naar buiten. Daarop stak ze mij met een bemoedigend lachje haar hand toe. „Als mijn vader u heeft gezonden, moet ik u ook welkom heeten. Neemt u plaats en ver telt u mij alles, wat u weet". Ik voldeed aan haar wensch en met tranen m haar oogen luisterde ze naar mijn droef relaas. „Wilt u, ais u eind Augustus weer naar de Kruisbaai terugkeert, een krans van mij op het graf van mijn vader leggen? Het is het eenige. dat ik hem Zij zweeg plotseling en keek verschrikt naar den anderen kant van het vertrek, waar Wadim's bejaarde moeder in de deuropening stond en zich. als steun zoekend, met een hand aan den knop, met de andere aan de deurpost vasthield. Voor haar kleindochter haar te hulp kon snellen wankelde zij en het volgende oogenblik zakte zij, een zwakken kreet slakend, tewusteloos ineen. Wij tilden haar op en legden haar op bed. Bijna twee volle weken verkeerde zij in le vensgevaar. Al dien tijd stond ik het zwaar beproefde meisje zoo goed mogelijk terzijde, Mijn eenige ontspanning bestond uit het schrijven van brieven aan Maria. Intusschen ontving ik van haar slechts zelden een paar regels, die dan meestal nog in telegramstijl waren gehouden. Zij begreep of wilde niet begrijpen, hoe ik de dagen, welke mijn geluk nog in den weg stonden, telde. Het weerzien met mijn moeder kenmerkte zich door oprechte hartelijkheid. Slechts met moeite maakte ik mij los van deze gezellige omgeving om tijdig aan boord van de boot te kunnen gaan, welke mij, voorloopig voor een laatste bezoek, naar de Kruisbaai zou brengen. In mijn geboorteplaats gebruikte ik het mid dagmaal weer bij mijn vrienden. Tit wijdde daarbij een dronk aan mijn spoedigen. be houden terugkeer. Toen wij afscheid namen, hield ik Maria's hand lang in de mijne en ik vroeg haar, of ik haar na mijn terugkomst een belangrijke vraag mocht stellen. Maria trok haar hand terug en liep, zonder mij een antwoord waardig te keuren, de kamer uit. Tit echter klopte mij bemoedigend op den schouder. „Alleen dwazen stellen nog vragen, waar alles reeds lang beantwoord is", zei hij lachend. „Ik spoede mij nu naar huis, nam mijn koffer en reed naar den aanlegsteiger. Mijn hart klopte onstuimig; ik voelde mij zeer on rustig en iik wist niet waarom. Toen wij reeds een heel eind buitengaats waren, zag ik tot mij groote verbazing Maria op het voordek zitten. Zij wilde ook een krans op het graf van Waddm leggen, aldus ver klaarde ze haar verrassende aanwezigheid; dat kon ik toch wel begrijpen! Ik begreep er weliswaar niets van. maar ik was buiten mijzelf van blijdschap. Jammer genoeg, was deze vreugde echter van korten duur. Weldra toch stak een hevige wind op, die binnen zeer korten tijd overging in een woedenden stonn. Maria bleef, als slachtoffer van de zee ziekte in haar kooi en zij wilde niet, dat ik haar bezocht. Zoo zat ik al dien tijd alleen op het voordek, waar de wind om mijn ooren gierde en de regen mij doorweekte. Na drie dagen arriveerden we in de Walvisch- baai Bij onze aankomst bleek de storm ook te zijn uitgeraasd, zoodat we overal konden heen trekken. Ik liet Maria de vroegere wo ningen van Rodion en Wenjamin zien en ook de grot, waarin ik met Pelka „Koning en Ko ningin" had gespeeld. „Men moet zoowel innerlijk als uiterlijk heel sterk zijn om in deze ijzige pracht te kunnen levenzei Maria. Maar zij begreep de groote bekoring, die dit eiland in zijn onge repte schoonheid en droomende eenzaamheid op het menschelijk hart uitoefende. Wij hadden ons aan land moe geloopen en toen de boot full speed verder naar het Noor den stoomde, zocht Maria weldra haar hut op. Ik volgde haar voorbeeld en viel onmiddel lijk in slaap. Ik wist niet, of ik lang of kort. had geslapen, maar toen ik mijn oogen open de, schrok ik hevig. Onze boot lag stil en ook de machines schenen tot rust te zijn ge komen. Ik keek door de patrijspoort en een kreet van blijdschap ontsnapte mijn mond. Daar lag de Kruisbaai! Mijn baai! In vijf minuten was ik geheel gekleed en daarna stormde ik mijn hut uit om Maria te gaan zoeken. Een matroos vertelde mij echter, dat de juffrouw met de lichtgrijze bontjas reeds met de eerste boot aan land was gegaan. Ik holde naar het middendek en liet mij eveneens aan land brengen, waar onze honden uitgelaten keffend tegen mij opsprongen en Rodion en Wenjamin mij m'n botten bijna fijn drukten. „Ik zoek een dame", zei ik, toen de eerste spontane begroeting voorbij was, „een dame in een grijze jas". „Die is allang boven bij de kruisen", ant woordden beiden vrijwel gelijktijdig. „Nikita en een matroos zijn met haar meegegaan. Zij had zooveel te dragen en Dobrez heeft haar bijna omver geloopen van blijdschap". Met groote stappen snelde ik den welbe kenden heuvel op. Daar zag ik Maria voor Wadim's graf staan. Zij hing een mooien, grooten krans aan het kruis. „Ik moest toch eerst naar hem toe gaan om hem te bedanken, dat hij jou het leven heeft gered, Arkadi. Als ik er aan denk, dat jij hier had kunnen liggen „Zou je dat heel erg hebben gevonden?" „Vraag je dat nog?" Haar oogen verrieden echter meer dan haar lippen. „Maria, is het waar?" Zij knikte. Dat deed de laatste phase van mijn schroom verdwijnen. Ik breidde mijn ar men uit en zij aarzelde geen oogenblik aan deze veelzeggende uitnoodiging gevolg te geven „Maria?Hier heb ik twee jaar lang hartstochtelijk naar je verlangd!" Zij keek mij aan met een lieven glimlach en iets van den ouden spotlust in haar mooie, trouwe oogen. „En dat, terwijl ik mijn keus allang be paald had, Arkadi Toen tilde ik haar op en hier, in de een zaamheid van mijn geluksoord, droeg ik haar juichend de zon tegemoet. EINDE

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1939 | | pagina 8