Dr. Colijn spreekt in de Apollohal te Amsterdam De secretaris der Noord-Zuid-Hollaiulschc Reddingmaatschappij, de heer De Booy, aan boord van de nieuwe motorreddingboot „Arthur", welke naar haar stand plaats Scheveningen is vertrokken. (Foto Pax Holland.) De gang van zaken met de Ned. Unie 7,terda£middag werd in de Apollohal te Amster- iL een bijeenkomst gehouden van leden der S-Eev. partij en der Chr. Hist. Unie. Om de dui- Sen te kunnen bergen werd de bijeenkomst drie maal achtereen gehouden. Tv» halt twee begon de eerste samenkomst, die gepresideerd werd door prof. d.r. V. H. Rutgers, Mieeraar aan de V. U. en voorzitter van het Proy- «mité van Anti-Rev. kiesverenigingen m Noord- B°Èèr°te spreker was oud-min. dr. H. Col ij n. dor ving aan met de herinnering aan den titel van ziin jongste geschrift. Hij heeft de critiek ver nomen. dat men niet op de grens van twee vverel- den moet blijven staan doch moedig de nieuwe wereld die voer ons lag, moest binnentreden. Op ,ichzelf vereischt die critiek geen wederlegging om dat spr het er mee eens is. Alleen is-het met. juist dat het nieuwe dat nog grootendeels onbekend is ongezien te aanvaarden en het oude als waardeloos wee te werpen. En toch zijn er velen die dit laatste zonder eenige bedenking doen. Met name geldt de critiek dan ons staatsbestel en het partijwezen. Wanneer spr. met die critiek gedeeltelijk instemt i dan is dat geen novum. 20 jaar lang heeft hij in woord en geschrift op de fouten van de moderne democratie gewezen. Fouten, die tot gevolg hadden onzelfstandigheid van de kabinetten, afhankelijk heid van de politieke partijen, verzwakking van het eigen recht der overheid. Ook de volksvertegen woordiging zelf is in de vervulling van haar taak dikwerf gehinderd door druk van buiten de Kamer. Maar omdat men op fouten uit het verleden wijst behoeft men nog niet alles dat als nieuw wordt aan geprezen met gretigheid te aanvaarden. Van alle kanten klinkt het haastig geroep: er moet wat gebeuren, er moet wat gedaan worden. En dan liefst in hetzelfde tempo waarmede de Duitsche weermacht haar aanvallen verricht. Men is daarbij al spoedig tevreden en denkt iets gedaan te heb ben wanneer men ergens een kaartje heenstuurt met een adhaesiebetuiging. Maar om iets te doen is meer noodig. Om iets te doen is het hebben van be stuursmacht vereischt en de vrijheid om die be stuursmacht uit te oefenen. Aan die voorwaarde is op het oogenblik echter niet te voldoen. Begrijpelijk is het dat men zoekt naar een nauwer aaneensluiting, naar een echter samenbinding van het Ned. volk omdat men niet ten onrechte daarin een soort waarborg ziet voor het behoud van wat ons lief is. DE NED. UNIE. In dit verband wild'- spr. iets zeggen over den gang van zaken met de Ned. Unie en van deze ge legenheid gebruik maken om zijn advies aan de kiesvereenigingen in het openbaar toe te lichten. 1 Juli van dit jaar zijn te Den Haag bijeengekomen een 12-tal personen, 2 aan 2 afkomstig uit de zes groote politieke partijen. Voor de A.-R. partij wa ren dat de heer J. Schouten en spr. zelf. Deze 12 personen, overtuigd van de noodzakelijkheid van grooter eensgezindheid, besloten er naar te streven dat de politieke partijen hun verschillen laten rusten en dat zij zich zouden vereenigen op een kort pro gram van actie dat» aller instemming zou moeten hebben. Die algemeene instemming werd gemakke lijk verkregen en 5 dagen later (6 Juli) werd een tweede vergadering gehouden waarbij ook aanwe zig waren drie heeren van de Ned. Gemeenschap. Weer 2 dagen later, 8 Juli, werd ook met deze hee ren overeenstemming verkregen over een gemeen schappelijk door de 15 heeren uit te vaardigen ma nifest. 8 Juli was er dus een Ned. Unie; een ge meenschappelijk gekozen naam die geacht kon wor den naar verloop van tijd waarschijnlijk 90 pet. van het Ned. volk te represenleeren. Om redenen die niet gelegen zijn in geschil tusschen de heeren-15 heeft de uitvaardiging van dit manifest geen voort gang kunnen krijgen. Een goede veertien dagen later duikt ni plotseling een nieuwe Ned. Unie op, geleid door dezelfde personen (althans 2 van de 3) die aan de vorming van de eerste Ned. Unie hadden deelgenomen. Dit optreden ging ver gezeld van een geheel nieuw program dat sterk afweek van dat waarover overeenstemming ver legen was in de eerste Ned. Unie. Dit nieuwe pro- gvatn wekte al dadelijk het vermoeden dat het voor sommige volksgroepen moeilijk zou zijn met deze tweede Unie, waarover zij trouwens niet geraad pleegd waren mee te gaan. Vooral'de toelichtingen die van tijd tot tijd in interviewen op het program gegeven werden, versterkten dien twijfel. En na 3 Aug. werd die twijfel zekerheid. Het blijkt niet het doel te zijn om te trachten de bestaande organisa ties en sh'oomingen in het volksleven in één bed ding te brengen teneinde een groote nationale be- weging te krijgen, maar feitelijk te komen tot de stichting van een nieuwe partij met de daarbij gedachte algeheele oplossing van de andere op be ginselen opgebouwde pai'tijen. Ook is vrij duide- hjk aangekondigd dat bijv. onze jeugdbeweging, die bijna een eeuw oud is, zal moeten worden sa mengesmolten met de andere onder éénhoofdige leiding. Toen spr. op 31 Juli in zijn advies aan de Kiesvereenigingen den raad gaf zich voorshands te onthouden zal dit voorshands thans dienen te ver- T/l ^Oo kan het niet, want zoo wordt het voor 1/3 van het Ned. volk onmogelijk om mee te doen. ^it doet spr. leed voor de zaak, die hem zeer ter •arte ging. Het doet hem ook leed voor het drie manschap dat van goeden wille is, maar dat door onvoldoende inzicht in de structuur van het Ned. volk het spoor is bijster geraakt. Op allerlei de tail-bezwaren tegen het program ging spr. thans niet in. Want veel belangrijker blijft de vraag als het dan niet zoo kan wat kan er dan wel ge schieden? Spr. stelde op den voorgrond dat hij voor zich nog altijd is tot samenwerking op zoo breed mogelijke basis. Die samenwerking was verkre gen in het program van de eerste Ned. Unie. Die samenwerking is nog mogelijk indien men zich niet verliest in fantasieën maar de nuchtere klare wer kelijkheid tot uitgangspunt neemt. Die nuchtere klare werkelijkheid beteekent internationaal dat men de gewijzigde toestanden op het continent van Europa als feit moet aanvaarden. Hoe de oorlog ook eindigt, naar den mensch gesproken kan men geen andere uitkomst zien dan dat het Duitsche overwicht op het vaste land#van Europa moet wor den aanvaard. Dat een nieuwe oriënteering op nationaal terrein noodzakelijk is behoeft wel geen betoog. Maar even duidelijk is het dat wij aan een vernieuwing van ons staatsbestel tijdens de bezetting niet kunnen bouwen en ook niet moeten willen bouwen, al zijn er tal van begeerten, die wij in ons hart koesteren en al mogen wij de omtrekken van het toekomst beeld voor onszelf trachten in gereedheid te bren gen. Heroriënteering is ook op sociaal en economisch gebied noodzakelijk, al was het alleen maar door de veranderde verhoudingen die op het continent van Europa geboren zijn. Maar hierbij zal men er wel op hebben te rekenen, dat sommige sociale of eco nomische hervormingen zoodanig afhankelijk zijn van de toestanden, zooals die na den oorlog zullen zijn, dat het dwaasheid is er nu reeds bespiegelin gen over te hóuden. Al zulk streven schaadt de eensgezindheid, die thans bovenal noodig is. Dit beteekent niet dat men op sociaal-economisch gebied intusschen niets kan verrichten. Alles wat kan strekken tot verster king van het gemeenschapsbesef, tot hechter sa menbinding van het Nederlandsche volk met eer biediging van de geestelijke verscheidenheid ver dient met kracht te worden gesteund. Op zulk ,pen basis zou het mogelijk zijn samenwerking te ver krijgen waarvan nu een derde deel van het Ned. volk om gewichtige redenen zich zal hebben te ont houden. In dit opzicht is er ook in eigen kring nog heel wat te doen, want ook daar werd wel wat heel erg naast elkander heengeleefd. Het is dan ook verheugend te kunnen zeggen dat A.R. en C.H. begonnen zijn hun eigen organisaties met elkander in aanraking te brengen door een contactcommissie te benoemen waarin die organisaties met elkaar hun parallel loopende belangen kunnen bespreken. Spr. besloot met de betuiging van zijn inzicht dat de vormen waaronder een groote nationale be weging zich moet openbaren bijzaak zijn, mits de leidende gedachte van die vormgeving Neder- landsch is in den historischen zin, dat volksinvloed niet wordt buitengesloten. Ook de vraag wie de leiders zijn is bijzaak mits deze leiders inderdaad voor hun taak berekend zijn, zuiver Nedex'landsch denken en voelen en een goede dosis historisch be sef bezitten, d.w.z. begrip van de beginselen waar door Nederland zijn onafhankelijkheid in de 16e eeuw verwierf en gelijk beseffen dat het Ned. volk is samengesteld uit drie stroomingen. De Nederlandsche bevolking is samengesteld uit 1/3 Roomsch-Katholieken, 1/3 orthodox-protestan ten en 1/3 op wie het humanisme beslag heeft ge legd. Met alle twee aspecten zal rekening moeten worden gehouden, wil men op vruchtbare resultaten kunnen rekenen. Wat tot nu toe door spreker gezegd is. was be doeld voor het Nederlandsche volk in zijn geheel, voor zoover dit althans naar hem luisteren wil. Daarna richtte spreker zich tot zijn engere geest verwanten met de vermaning ook in eigen kring reformatie niet uit het oog te verliezen. Nadat dr. Colijn zyn rede- had beëindigd werd gezongen Ps. 68 1 en 17. Prof. Slotemakef de Bruine aan het woord. Vervolgens sprak prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine over het Nederlandsche volkskarakter. Wij zijn samen aldus spr. om ons bewust te worden van ons volkskarakter en van onze eigen plaats in het volksgeheel. Een volk draagt een stempel. Het is niet maar een verzameling van personen, wonend op eenzelfde stuk grond; het volksleven is niet maar de som van maatregelen op administratief, economisch en ander gebied Een volk is een grootsche innerlijke eenheid met eigen ziel en eigen stempel. Het is geen toeval, dat meer dan vroeger de meenschheid zich daarvan bewust wordt. Alom, waar Duitschers wonen, breekt de eene Duitsche ziel naar buiten. Zoo willen wij een klaar naar buiten treden van de Nederlandsche ziel. Wie de ziel doorschouwt, ontwaart er elementen die niet gelijksoortig zijn. Hierbij denkt spr. niet aan verschil van inzicht inzake financieele, or ganisatorische, economische vragen; verschillen, die er zijn, doch die niet al te tragisch behoeven genomen te worden. Hij denkt aan wat hooger reikt en dieper ligt; aan de onstoffelijke wereld, waarin onze wortels liggen en zonder welke wij veroordeeld zijn om in de materie op te gaan en onder te gaan. Als daarover Nederlanders spre ken, zeggen zij niet allen hetzelfde, zij zijn niet gelijk religieus noch gelijk als het den invloed geldt van dit religieuze op heel het openbare levensgebied. Dit is een feit; de kernvraag is nu hoe dit feit gehanteerd wordt. Men kan het aldus hanteeren: dat de eenheid van het nationale, het „volksche" boven al is, zoodat de elementen, die verscheidenheid bren gen. op den achtergrond moeten treden, al zijn zij op zichzelf nog zoo waardevol. De diepste geeste lijke overtuigingen hebben dan slechts recht van bestaan, indien zij zich in de volksverbondenheid laten invoegen en daaraan ondergeschikt willen zijn. Men kan het bedoelde feit echter ook aldus han teeren, dat men de diepste beginselen niet op den achtergrond kan laten dringen, omdat een aldus gekochte eenheid te duur gekocht zou zijn. Vraag niet zoo klinkt het dan dat wij bij onzen hartstochtelijken dienst aan ons eene volk het geestelijke beneden het nationale schatten; dat kunnen wij niet. Wij hier in de Apollo-hal aldus spreker zeggen onvoorwaardelijk het tweede. Neem ons, zoo vragen wij. ten bate van ons volk. zooals wij zijn; vraag ons niet het heiligste, dat wij bezitten, buiten het openbare leven te plaat sen. Vraag dat niet. juist ter wille van ons volk. Vooreerst zoudt gij door anders te doen. ons zelf verzwakken en daarmede dus het volksge heel. met verzwakte stukken kan men niet een krachtig geheel bouwen. Wat- wij zijn. zijn wij door Christus, niet enkel voor de binnenkamer, doch ook voor het openbare leven. Bovendien zal het nationale, het „volksche" een geestelijken inhoud moeten hebben, anders blijkt het hol. Nu zijn wij bij de kern van de kwestie. De Rijks commissaris heeft op 29 Mei verklaard, niet onze vrijheid ons te willen ontnemen en niet- ons volks karakter te willen vernietigen. Best; maar hij zei de nog iets; ter bepaling van ons volkskarakter noemde hij onzen vrijheidsoorlog tegen den ge loofsdwang. Dat sloeg den spijker precies op den kop. Zonder 1568 zou ons volkskarakter anders gevuld zijn; 1568 stempelt ons. De geestelijke vrijheid zit ons in het bloed. 1568 is echter niet 1789. De Fransche revolutie bracht een verdraag zaamheid. verkregen door de onderschatting van de geestelijke goederen; en deze was er dan ook naar. Men, moet nog een stap verder gaan in het be palen van het Nederlandsche volk. Niemand ver staat de Duitsche ziel buiten iLuther om; nie mand verstaat de Nederlandsche buiten Calvijn om. Hiermede wordt natuurlijk niet speciaal ge doeld op kerkelijke op dogmatische grootheden; het stempel van het gansche volksleven is in ge ding. Wij in Nederland vragen, dat hetgeen God ons geschonken heeft doordringe niet alleen in de kerk. doch ook in de opvoeding, de school, de jeugdbeweging, den barmhartigheidsdienst. Onze christelijke instituten willen wij met man en macht bewarenwie daarvan afdoet, verarmt het Nederlandsche nationale karakter. (A.N.P.) De naar de Ostinark uitgezonden kinderen. Gezinsledentoeslag mag worden doorbetaald, De Secretaris-Generaal, wnd. hoofd van het dept. van Sociale Zaken heeft een brief gezon den aan de onderscheidene gemeentebesturen, waarin hij mededeelt' goed te keuren, dat de ge zinsledentoeslag voor kinderen, uitgezonden naai de Ostmark, aan de ondersteunde hoofden van gezinnen wordt doorbetaald. Brand te Appingedam veroorzaakt 100.000 schade. Zaterdag heeft in een bijgebouw van de N.V. Damster Auto Mij. te Appingedam een felle brand gewoed, welke een zeer groote schade heeft veroorzaakt. Het vuur werd ontdekt in de groote garage der maatschappij, waarin zich o.m. zes tien auto's bevinden. Binnen korten tijd stond deze in lichter laaie. De brandweer rukte met drie motorspuiten uit en slaagde er na ongeveer een uur in, het vuur te bedwingen. Alle auto's, waaronder drie nieuwe autobussen, gingen verloren, terwijl de groote garage geheel uitbrandde. De schade bedraagt circa 100.00(1 gul den. Naar de oorzaak van den brand wordt een onderzoek ingesteld. HERKENNING VAN VERMISTE PERSONEN TE ROTTERDAM. Bij de politie te Rotterdam berust een aan tal foto's van om het leven gekomenen in de dagen van 10 tot 14 Mei j.l. Deze foto's zijn van nog niet geïdentificeerden en de politie ver zoekt- degenen, die familieleden of kennissen ver missen, zich te vervoegen aan het hoofdbureau van politie te Rotterdam aan het Haagsche veer bij de Justitieafdeeling. Organisaties van maatschappelijke zorg sluiten zich aaneen. Naar gemeld wordt heeft de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzoi-g en Weldadigheid het initiatief genomen om te komen tot een nauwere aaneensluiting en samenwerking van de vele instel lingen en lichamen op het gebied der Maatschappe lijke zorg, Onder de huidige omstandigheden zien ook deze instellingen zich geplaatst voor velerlei nieuwe, gemeenschappelijke problemen en moei lijkheden. Bij de behandeling daarvan kan een cen- raal punt ongetwijfeld een nuttige functie ver richten. Dit centrale punt was reeds aanwezig in de Nederlandsche vereeniging voor armenzorg en wel dadigheid, welke o.a. ten doel heeft, een band te leggen tusschen alle lichamen en personen, die zich bewegen op het terrein van het maatschappelijk steunwezen. Het was dus niet noodig een nieuwe organisatie op te richten. Ten einde echter het representatief karakter dezer vereeniging duidelijker tot uitdrukking te brengen hebben in een der besturende colleges, de z.g. commissie voor algemeene zaken, vertegen woordigers van verschillende organisaties op het gebied der maatschappelijke zorg zitting genomen. Deze commissie bestaat thans uit mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, te Arnhem (voorzitter van het Nationaal fonds voor bijzondere nooden); mr. dr. W. G. A. van Sonsbeeck, te Maastricht (voor zitter van de Algemeene armen-commissieOmr. H. M. L. H. Sark, te Wassenaar (secretaris van den Armenraad te 's-Gravenhage); mr. J. Everts, te Amsterdam (secretaris der federatie van diaconieën in Ned. Herv. Kerk); L. I-Ioejenbos te 's-Graven- hagen (directeur van den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hulpbetoon te 's-Gravenhage); dr. J. W. Noteboom, te Scheveningen (namens de centrale diaconale conferentie der Gereformeerde kerk); prof. dr. J. B. Slotemaker de Bruine, te Wassenaar (voorzitter van den centralen bond van inwendige zending en Chr. philantropische instel lingen); F. N.'V. Quant te 's-Gravenhage (presi dent van den hoofdraad van de vereeniging van H. Vincentius van Paulo in Nederland); mr. dr. F. M. G. van Walsem te Rotterdam (directeur van den gemeentelijken dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon te Rotterdam), die tevens het dagelijksch bestuur der Nederlandsche Vereeniging voor ar menzorg en weldadigheid vormen en voorts rector W. A. E. Bokeloh, te 's-Gravenhage (generaal-com- missaris der R.K. parochiale armbesturen in Ne derland); mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen te Haar lem (voorzitter van de Nederlandsche vereeniging tot bevordering van arbeid van onvolwaardigen) J. D. Hefting, arts te 's-Gravenhage (voorzitter van de Nederlandsche centrale vereeniging ter bestrij ding van de tuberculose); mr. H. de Bie, te Rotter dam (voorzitter van den Nederlandschen bond tot kinderbeschex-ming)mevr. W. Bijvoet van Haaren. te Tilbux-g (presidente van de R.K. internationale vereeniging tot bescherming van meisjes); jkvr. J. J. Mackay, te Utrecht (namens de federatie van Chr. vereenigingen van en voor vrouwen en meis jes) en mr. P. de Prez, te 's-Gravenhage, secretaris, Met enkele organisaties, welke zich op andere takken der maatschappelijke zox~g bewegen, wordt nog ovei'leg gepleegd. (A.N.P.) Homan, die in algemeene lijnen het programma der Nederlandsche Unie uiteenzette. Daarna lichtte prof. dr. J. E. de Quay het gezichtspunt der Unie ten aanzien van enkele economische vraagstukken nader toe. In de pauze werd door Kommer Klein een nieuw Nederlandsch lied van Anton van Duinkerken ge- declameex'd. (A.N.P.) Oefening met een springzeil. Zaterdagmiddag heeft blok 17 van den lucht beschermingsdienst een oefening gehouden met een springzeil. In dit blok bevinden zich de Pa trimoniumwoningen. die door hun vele étages tot de hoogste huizen der gemeente behooren. Reeds geruimen tijd geleden was de vraag gex-ezen bij de leiders van blok 17. de heeren B. van den Berg, A. J. Kalkman en N. Noordzij, hoe er b.v. bij het uitbreken van brand hulp geboden zou moeten worden als men de bovenverdiepingen niet meer via de trappen zou kunnen verlaten. Deze vraag heeft geleid tot het aanschaffen van een spring zeil en daarmede is nu Zaterdagmiddag j.l. voor de eerste maal geoefend. Deze oefening zal regelmatig herhaald worden teneinde met de behandeling van zulk een zeil volledig vertrouwd te geraken. Er werd verondersteld, dat in een der hoogste perceelen in de Willem Beukelszoonstraat brand was uitgebroken. Een groote pop, welke 60 k.g. zand bevatte, werd een paar maal uit een dak venster geworpen. Dit geschiedde begrijpelijker wijze ten aanschouwe van een groot aantal kijk- lustigen. Ofschoon het een eerste oefexxing was vlotte de pi'oef heel goed en toen men deze herhaalde bij een hoog huis in de Cornells Di'ebbelstraat had men al aardig wat routine met het werkeix met een springzeil opgedaan. De oefeningen, welke werden bijgewoond door het wijkhoofd, den heer W. A. C. van den Berg, gaven er duidelijk blijk van, dat de leiding van blok 17 niet stil zit, maar er op bedacht is. wan neer er gevaar voor de bewoners dezer huizen dreigt, in staat te zijn zoo snel en zoo goed mo gelijk hulp te kunnen bieden. NUTSSPAARBANK „IJMUIDEN". Aan het overzicht over de maand Juli 1940 van de Nutsspaax'bank „IJmuiden" ontleenen wij het volgende: Gedurende de maand Juli 1940 werd ingelegd: a. Kantoor Julianakade 24.453,48 b. Kantoor Willebrordsti'aat 6.078,25 c. Kantoon*Santpoort1.640,86 d. Kantoor Velsen-N4.046,60 BUREAUX OPBOUWDIENST. Met ingang van Diixsdag 20 Augustus e.k. zullen de bureaux van den opbouwdienst worden ge vestigd aan den Gevers Deynootweg 59 te Scheve ningen Postverkeer met België hersteld. - Met ingang van 12 Augustus zal het verkeer met briefkaarten en brieven tusschen Nederland en België in beide x-ichtingen zijn toegelaten. De brief kaarten en brieven moeten in de Duitsche, Neder landsche of Fx'ansche taal zijn gesteld. De Netlerlamlsclie Unie vergaderde te Den Bosch en Eindhoven. In het Concei'tgebouw te Den Bosch vond Zater dagmiddag een openbare vergadering plaats var de Nederlandsche Unie, waar gesproken werd door mr. J. Linthorst Homan en prof. dr. J. E. de Quay. Bij de opening van de vergadex-ing werd een couplet gezongen van het Wilhelmus. Hierop ver zocht de heer Kommer Klein het lied te zingen „Mijn Nederland", waax-aan staande gevolg werd gegeven. Vex'volgens nam mr, Linthorst Homan het woord. Deze wees er allereerst op, hoe nagenoeg geheel ons volk graag zijn taak wil zien en wil aanpakken, doch dat blijkbaar ook nu het onder linge wantrouwen remmend werkt. Er is een groote groep jongeren in het geheele land, die reeds inzag, dat de nood der werkloosheid niet een losstaande fout in ons werksysteem was, doch voortkwam uit het gebrek aan werkelijk gemeenschapsbesef en daadwerkelijke naastenliefde, een wonde, van buiten aangebracht en van binnen uit verex'gerd. De oude schijnwerper van het onderlinge wan trouwen is thans op het px-ogramma en het werk der Nederlandsche Unie gericht, ofschoon ieder kan gevoelen, dat de vadex-landsche taak thans dui delijk is. Vervolgens heeft prof. De Quay gesproken. De vergadering werd besloten met het zingen van j.Mijn Nederland". Zatex-dagavond werd een groote vergadering ge houden van de Nederlandsche Unie te Eindhoven, welke door ongeveer 5.000 personen werd be zocht. Op deze bijeenkomst sprak mr. J. Linthorst 36.219,19 cn terugbetaald: a. Kantoor Julianakade 39.902,75 b. Kantoor Willebrordstraat22.332,80 c. Kantoor Santpoort 9.193,82 d. Kantoor Velsen-N4.500,12 75.929,49 JAARVERGADERING DAMCLUB IJMUIDEN. Dinsdag 3 September a.s. zal D.C.IJ. haar 16e jaarvergadering houden. Behalve de gebruikelijke agendapunten staat de huldiging van den club kampioen A. Ligthart en den damkampioen van Kennemerland H. Laros op het programma. AMSTERDAMSCH TIENTAL DAMCLUB IJMUIDEN In de eerste week van September zal de dam club IJmuiden weer regelmatig haar clubavonden houden. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe damseizoen 19401941 zal het eerste tiental Zon dag 25 Aug. a.s. een wedstrijd spelen tegen een sterk tiental van den Amsterdamschen dambond. Het D.C.IJ.-tiental is als volgt samengesteld: bord 1. A. Ligthart, 2. H. Laros, 3. B. Dukel, 4. H. de Boer, 5. C. Suyk, 6. H. Buis, 7. H. v. d. Heyde, 8. R. Huhl, 9. Brand, 10. N.N. De tomaten, welke op de Engelsche Kanaal-eilanden gekweekt worden, zijn dezer dagen per schip naar Frankrijk overgebracht. (Foto Weltbild). Rijksgocderen moeten ingeleverd worden. In opdracht van het hoofd van het afwikke lingsbureau van het departement van defensie roept de Burgemeester van Velsen het vei'lofs- personeel van de landmacht op om de in hun bezit zijnde rijksgoederen in te leveren. De inlevering moet voor zooveel deze gemeente betreft, plaats hebbexx te Beverwijk in het Ge bouw Fylfes bananen van de Gebr. Duijn aan de Meerstraat op 23, 26, 27, 28, 29 en 30 Augustus 1940 en op 2, 3, 4 en 5 September 1940 telkens des voormiddags 9, 10 en 11 uur en des namiddags 1.30, 2.30 en 3.30 uur precies. Voor verdere inlichtingen wordt verwezen naar de publicaties aan de aanplakborden in de ge meente. AGENDA .VOOR VELSEN EN IJMUIDEN. MAANDAG 12 AUGUSTUS. Thalia Theater: „De zon gaat op" (Marie-Louise), 8.15 uxir. Rex Theater: Louis Davids in „Op stap", 8.15 uur. Bioscoop De Pont: Lilly Bouwmeester in „Vader tje Langbeen", 8.15 uur. AGENDA VOOR BEVERWIJK. MAANDAG 12 AUGUSTUS. Luxor Theater, Breestraat: „Union Pacific" en bijprogramma, 8.15 uur. DINSDAG 13 AUGUSTUS. Luxor Theater, Breestraat: „Union Pacific" en bijpi'ogramma, 8.15 uur. AGENDA TE HAARLEM. Heden: MAANDAG 12 AUGUSTUS. Gemeentelijke Concex'tzaal: Brahmsconcert H. O. V., 8.15 uur. Luxor Theater: Heinz Rühmann in „De Amateur jockey", 2.30, 7 en 9 uur. Frans Hals Theater: Oostersch filmwerk „De Indische graftempel". Eex-ste deel: „De tijger van Eschnapoer", 2.30, 7 en 9.15 uur. Rembrandt Theater: „Een hopeloos geval", 2.30, 7 en 9.15 uur. Palace: „De passagier die verdween", 7 en 9.15 uur. 's Middags 2 uur Mickey Mouse op het tooneel. Frans Hals Museum: Kamermuziekmiddag 2.30 uur. Frans Hals Museum: Tentoonstelling van werken van Haarlemsche schilders. 104 uur. DINSDAG 13 AUGUSTUS. Groote Kerk: Orgelbespeling 89 uur. Bioscopen des middags en des avonds Fx'ans Hals Museum: Kamermuziekavond 7.30 uux\ Frans Hals Museum: Tentoonstelling van werken van Haarlemsche schilders. 104 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1940 | | pagina 5