IJmuider Courant DAGBLAD VOOR VELSEN, IJMUIDEN, SANTPOORT EN OMSTREKEN VELSEN IJMUIDEN BEVERWIJK De nieuwe bonnen. Nu een bon voor havermout èn voor gort. Gevechtshandelingen in het Oosten zich succesvol ontwikkelen. ven 26e JAARGANG No. 259 Uitgave lourens Coster, Maatschappij voor Courant-Uitgaven ©n Algem. Drukkerij N.V., Gr, Houtstraat 93, Haarlem. Telefoon 10724. Bureau 83muld®r Courant: Kennemeriaan 42, llmulden. Telefoon 5301, Postgiro 310791. Alle Advertenties, opgegeven voor dit blad, worden kosteloos opgenomen In de Kennemer Courant. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Directeur: P. W. PEEREBOOM Hoofdredacteur: ROBERT PEEREBOOM, Heemstede VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1941 Abonnementen per week 0.13%, per maand 0.55, per 3 maanden 1.63, franco per post 2.05 per kwartaal. Losse nummers 3 cent per ex. Advertentiën: 1-5 regels 0.70, elke regel meer 0.14, Bij abonnementen belangrijke korting. Ingezonden mededeelingen dubbele prijs. Advertenties van Vraag en Aanbod 1-3 regels 0.30, elke regel meer 0.10. MERKWAARDIG HEIWERK Bil DEN TUNNELBOUW. Foto S. Baarda. •Duizenden ijzeren damplanken worden voor het maken van den grooten bouwput, waarin het eerste deelvan het tunnelwerk wordt uitgevoerd, in den bodem geslagen. Men gebruikt voor dit om vangrijke heiwerk een Menck- en twee Figée-hei- stelltngen. Op het plaatje bij- dit stukje ziet men de Menclc- heistèlling in actie. Dit is een merkwaardig heiwerk. De heistelling staat op 4 M. N.A.P. en de bovenkant van de dam plank moet tot S M. N.A.P. in den grond geslagen Wórden. .Ra, ra, hoe kan dat? .Het is' betrekkelijk heel eenvoudig. Men brengt op. den kop van de damplank eenvoudig een' ver lengstuk aan, een z.g. oplegger, die precies op den kop van de damplank past. De oplegger is 5 lang, dus x-uimscho-ots voldoende, om de damplank met den kop. tot 4 M. in den grond te heien. De damwand, die hier ingeheid wordt, vormt d.e buitenste omheiïng van den. grooten bouwput. BilZONDERE PLECHTIGHEID IN DE O.-K. KERK. Zondag 7 September ,'zal. in de Oud-Katholieke kerk aan de Wilhelmïnakade de feestdag van den verjaardag van kerkwijding worden gevierd met een plechtige hoogmis, welke te half tien aanvangt. Ter gelegenheid van dezen dag zullen voor het eerst, sedert de ingebruikneming van het kerkge- boiijv, yoo-r de. tweede maal in één jaar enkele jonge leden tot het lidmaatschap worden toegelaten. Des middags om' half vier zal een pleglifige ves per worden gehouden en Zaterdagavond .ie 7 uur Baleen voorbereiding het feest voorafgaan. DE RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL. De Rijks H.B.S. is den .nieuwen cursus' begonnen met 367 leerlingen- verdeeld over 15 klassen. Het aantal nieuwe leerlingen was zoo groot, dat de .eerste jaargang in. vier klassen verdeeld moest worden. MOOIE REIZEN VAN HELDERSCHE EN TEXELSCHE KOTTERS. In de week van 21 tot en met 27 Augustus heb ben vooral de kotters van den Helder en Texel, die geregeld op IJmuiden varen, mooie resultaten geboekt.- Bovenaan staat de TX. 29, die in genoemde, week vijfmaal aan den afslag kwam en in totaal f 6700 besomde. De HD. 108 en de HD. 125 hebben, geen dag overgeslagen: zij kwamen die - week zesmaal aan den afslag met totale be sommingen van resp. f 4490 en f 4350. Vex-der kwamen de HD. IS en de HD. 7 - elk viermaal I binnen met resp. f 3620 en f 1420. NIJVERHEIDSSCHOOL TELT 500 LEERLINGEN De dagcursus van de. Nijverheid,school is deze week begonnen met niet minder dan 500 -leer lingen. Ook voor de avondschool blijkt de belang stelling bijzonder groot te zijn. Ofschoon deze pas in October begint, hebben zich daarvoor tot nu toe reeds 325- leerlingen opgegeven. JAARVERGADERING VAN D. C. IJ. Besprekingen over de competities. In de bovenzaal van Hotel „Kennemerhof" heelt de 17de jaarlijksche algemëene ledenvergadering van'de Damclub IJmuiden plaats gevonden. In zijn openingswoord zeide de voorzitter, de heer K. de Jong o.m. dat het hem verheugde te kunnen vast stellen, dat' de oude kern D.C.IJ. trouw was ge bleven. Hij wees er op, dat men in de komende maanden eveneens' verschillende moeilijkheden zal moetoverwinnen, daarom dienen allen hun volle medewerking te verleenen. Hierna werden de notulen gelezen en na een aan vulling, onder dankzegging goedgekeurd. Tot de ingekomen stukken behoorde o.a. een schrijven van den - heer B. Dukel, waarin hij mededeelde, Voorloopig niet voor zijn vereeniging te kunnen uitkomen. Vervolgens bracht de voorzitter het jaarverslag uit, dat eveneens onder dankzegging werd goedgekeurd. De heer De Jong gaf tevens een overzicht van de vergadering van den N.D.B. Hierna bracht de kascommissie haar jaarverslag uit-,., waarin werdopgemerkt dat de boeken, zich in goede orde bevinden. Tevens kon medegedeeld Worden, dat er een .flink, batig saldo bewaard was gebleven. Den heer H. Diedericks werd dank gebracht voor zijn keurig beleid. De aftredende bestuursleden de heeren K. de Jopg, D. Ott, J. Beets en B. Dukel werden met al- gemeene stemmen herkozen. Tot penningmeester werd bij acclamatie de heer H. Diedericks benoemd. Voorts werden de heeren J. Smit en H. v. d. Hey- den als bestuursleden benoemd. Vervolgens werd overgegaan tot het bespreken der indeeling van de onderlinge competitie. Er werd besloten, twee klassen samen te stellen, t.w. hoofdklasse en eerste klasse, met in iedere groep twaalf spelers, die een enkele ronde zullen spelen, waarna gesplitst wordt in twee groepen van zes A en B, die vervolgens weer een dubbele ronde spelen. Verder werd besloten dat D.C.IJ. alleen met het hoofdklasse- tiental aan de competitie van den N. D. B. zal deelnemen. De samenstelling van dit tien tal zal in den loop der week bekend gemaakt Wor- £éii Voorts werden nog benoemd tot commissarissen van materiaal de heeren P. Visser en J. v. Straten. Na nog een opwekkend woord tot de leden ge richt te. hebben sloot de voorzitter de prettige en vlot verloopen vergadering. Marktprijzen en besommingen. Tarbot f6—f5,40 per K.G.; Tong f5,65—f2,80 per K.G.; Kleine schol le s. f90£75; Kleine schol 2e s. f65£50: Pufschol le s. f47—f37; Pufschol 2e' s. f36—f 10; Gr. bot £51—£46; KI. bot f28—f22; Groote schar f40—f39; Kleine schar f 25—f 23,50; Pufschar f17—f15; Wijting f60—f56, alles per 50 K.G. Trawler: IJM 111, Olympla, 150 m. f2778. Kotters: IJM 223 £411; IJM 222 2063; IJM 203 504; KW 109 £145; KW 148 £257; HD 184 f156; HD 220 f 367; HD 95 285; HD 18 f 470; HD f125 f 884; HD 108 f 424; HD 7 f247; TX f 605; TX 110 f 254 KW 92 f234. Loggers: KW 58 2699; KW 1533; KW 59 879; KW 54 f 734; KW 45 f1133; KW 144 1560; KW 104 f 1555; KW 26 f 2841; SCH 159 f1751; SCH 310 f2356; SCH 30 1669; SCH 39 f1763; SCH 223 f 2205; SCH 196 f 862; SCH 201 f 1275; SCH 64 £578; SCH 314 f 1652; SCH 169 f 1442; SCH 245 2263; SCH 496 f 1596; VL 132 f 2880. Er waren 46 kustvisschers met een totale besomming van f 15.661. MARKTPRIJZEN. SCHEVENINGEN 4 September-. Noteering schokker- visch: Slips f 1,70—f2,30; Tong f3,30—f5,60; Griet f 2—f 3, alles per K.G.; Middelvisch f63—f 110; Kleine schol f46,10-f61; Pufschol f21,30—f24; Bot f31—f 54,20; Poon f 57,50—f 61; Schar 117,40—f 25,20, alles per kist van 40 K.G. Met versche visch waren hedenochtend aan de markt de kotter SCH 37, C. de Jong met f 837 en 96 kustvisschers met tezamen f 8999, besomming. DE HANDEL AAN DE GROENTEMARKT. Aanvoeren nemen iets toe. Van de verschillende producten, welke de afge- loopen week aan de markt werden aangeboden, waren het nog steeds de boonen, die de grootste partijen vormden. Wel begint het aanbod van som mige soorten geleidelijk aan af te nemen. De aan voer van snijboonen bleef vrijwel op hetzelfde peil als vörige week, doch het aanbod van dubbele boo nen was veel minder. Ook de kwaliteit van deze soort wordt er niet beter op. Hoewel het seizoen thans spoedig naar het einde loopt en bij de meeste tuinders het -gewas nogal stormschade heeft opgeloopen, staan er hier en daar nog hoeken snijboonen in bloei. Bij gunstige weersomstandigheden kan hier nog vrij veel van geplukt worden. Pronkboonen werden deze week nog in flinke partijen aangeboden. Van deze soort is .de pluk nog in vollen gang en wanneer het weer zoo gunstig blijft als nu, kan hiervan nog heel wat geoogst worden. De prijzen bleven ook >deze week voor alle soorten ongewijzigd, waardoor bijna de geheele aanvoer percentsgewijze onder de liefhebbers ver deeld moest worden. Van de bladgroente was de aanvoer nog zeer my- tig. Wel werden enkele artikelen iets ruimer aan gevoerd, dochhter tegenover stond d'e verminde ring van andere producten. Zoo was o.a. de aan voer van 'sla onbeduidend" deze groente werd in het midden van deze week bijna heelemaal niet meer aangeboden. Ook bospeen en postelein waren deze week schaarsch en konden daardoor slechts in kleine hoeveelheden voor den vastgestelden prijs den koopers toegewezen worden. Spinazie werd daarentegen iets ruimer aange voerd en vermoedelijk zal hiervan het aanbod zich ■in de komende weken meer uitbreiden. Ook de aanvoer van bloemkool begint zich lang zamerhand te herstellen; goed weer zal deze kente ring ten goede komen. Eveneens nam de aanvoer van tomaten toe en vooral als natuurproduct. Naar soort werden prij zen besteed van 10 tot 16 cent per K.G. Het aanbod van komkommers kon gemakkelijk aan de vraag voldoen, daar nog steeds flinke par tijen ter veiling gebracht worden. Voor de goede soorten werd van 8y2 tot 13 cent per stuk betaald en voor mindere kwaliteit naar verhouding 5 tot 7 cent. Het is opmerkelijk, dat thans nog groote partijen radijs aangeboden worden, waarvoor en vooral voor de goede kwaliteit goede prijzen betaald worden. De aanvoer van prei, die in de vorige week steeds toenam, was in het midden van deze week heel klein. Evenals voor de kn.olselderie zijn ook voor dit product prijzen vastgesteld. Voor prei is de prijs vastgesteld op 10 cent per K.G. voor knol- seiderie 10 cent per stuk. Voor de overige soorten soepgroenten, waarvoor nog geen maximumprij zen gelden, werden lage prijzen besteed. JAARVERGADERING WANDELCLUB „D. E. M.". Gisteravond hield de dames-afdeeling van de wan delclub D. E. M. een goed bezochte jaarvergadering in het K.S.A.-gebouw. De presidente, mej. T. Burger, verwelkomde de aanwezigen en in het bijzonder de afgevaardigde van de zusterverenigingen van D.E.M. Vervolgens bracht de secretarasse mej, A. Welagen het jaarverslag uit. Hieruit bleek dat het léden tal met 15 is gestegen. In het afgeloopen jaar zijn er in verhouding naar andere jaren weinig marschen gehouden. Uit het jaarverslag van de penning- meesteresse, mej. A. v. d. Molen bleek dat het boek jaar 1940 met een batig saldo sloot. Ter bevordering van de goede samenwerking werd besloten de dames- en heerenafdeeling onder een bestuur te brengen. In verband hiermede treden de dames R. Marx en N. de Goede af. In het nieuw te vormen bestuur werden de dames T. Burger, A. v. d. Molen en A. Welegen gekozen. Na de rond vraag werd de vei-gadering door mej. Burger geslo ten. DOELVERDEDIGER VAN „BEVERWIJK" OVERLEDEN. Gisteren is alhier op 29-jarigen leeftijd na een korte ongesteldheid overleden C. van Roon, de be kende doelverdediger van de voetbaLvereeniging „Be verwijk". Cor van Roon heeft in vele wedstrijden onder de lat de kleuren van zijn club, aan wie hij met hart en ziel verknocht was, verdedigd. Zijn heengaan zal dan ook door alle sportvrienden en vooral in Beverwijk-kringen, waar hij zeer populair was, door zijn eenvoud en sportiviteit, betreurd worden. DE DRAVERIJEN TE ZAANDAM. Onder groote belangstelling zijn gisteren de jaar lijksche korte baandraverijen te. Zaandam gehouden. In de ochtendcourse legde „Beminde" beslag op den eersten prijs. Tweede wei-d Donum Vita en derde Ab~ syrtus. De einduitslag van de middagcourse was: 1. Claudy O, van G. van der - Oord, Haarlemmermeer, berijder W. H. Geertsen, 2. Allouez, 3. Beminde, eig. en berijder J. de Vlieger te Nieuw Vennep, 4. Anzolor van J. de Vlieger, berijder L. Combee. TUINBOUW STUDIECLUB. Op Dinsdag 16 September a.s. houdt de Tuinbouw Studieclub een ledenvergadering, waarin de heer J. F. C. Dix uit Heemstede, zal spreken over het onder werp „Dahlia's en gladiolen". Rijst alleen voor kinderen tot en met 3 jaar. 's-GRAVENHAGE, 5 September. Voor de week van 7 t.m.-. 13 September zijn voor brood of gebak de bonnen 34-4 en 34 van de broodkaart aangewezen, voor vleesch of vleeschwaren 34 vleesch rantsoen) en 34 vleeschwaren (1 rantsoen), voor kaas 34 kaas, voor melk 34 Melk I en voor aardappelen 35 reserve (3 kg.) Van 7 September t.m. 4 October zijn geldig van de bonkaart algemeen 114: 1 kg. suiker; 115: 250 gram koffiesurrogaat; 116: 500 gram jam; 117: 250 gram havermout; 118: 250 gram gort en 119: 100 gi-am ver micelli of maizena. De bonnen 34, 35. 36 en 37 bloem geven gedurende dit tijdvak recht op rantsoen bloem, brood of gebak. De bon C rijst geeft recht op het koopen van 250 gram rijst en de bon C havermout op het koopen van 250 gram havermout. Van 7 t.m. 24 September geven de bonnen 34 en 35 van de boterkaart recht op het koopen van 250 gram boter en de bonnen 34 en 35 van de vetkaart eveneens, met reductie. Niet meer geldig zijn na Zaterdag 6 September de bonnen 33 brood, 33 bloem, 33 vleesch, 33 vleesch waren, 33 melk 1, 34 reserve (aardappelen), 30, 31, 32 en 33 kaas, 29 en 30 boter, 29 en 30 vet en van de algemeens kaart: 107 (suiker), 108 (koffiesurrogaat), 109 (jam), 110 (rijst, ook B rijst), 111 (havermout of gort. ook B havermout) en 112 (vermicelli of maizena). De bonnen 33 eieren blijven geldig t.m. 13 September. DISTRIBUTIE VAN BLOEM EN GRUTTERSWAREN. 's-GRAVENHAGE, 5 Sept. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt in aansluiting op het bonaanwijzingsbericht voor de week van 7- t.m. 13 September 1941 nog het volgende bekend. Zo'oals uit genoemd bericht blijkt, is met ingang van 7 September a.s. het artikel bloem enz. in plaats van een weekartikel een vierweelcsch-artikel gewor den. In verband hiermede zijn dan ook voor het tijd vak van 7 September tot en met 4 October a.s. vier bonnummers, derhalve acht bonnen van de bonkaart „diversen" aangewezen. Voorts'wordt er. geen rijst enz. meer beschikbaar gesteld. Deze blijft uitsluitend gereserveerd voor kin deren van 0 tot en met 3 jaar en voor degenen, die voor losse rantsoenbonnen met „rijst" in aanmei-king komen. Op den bon „C rijst" voor kinderen tot en met 3 jaar is thans geen gruttenmeel (gemengd meel) meer verkrijgbaar, doch in plaats hiervan kan op den bon kindermeel worden gekocht. Ter vervanging van het rantsoen rijst is de be staande bon voor 250 gram havermout óf 250 gram gort vervangen door een bon voor 250 gram havermout en daarnaast een bon voor 250 gram gort. In plaats van 250 gram havermout óf'gort naar keuze kan men dus thans zoowel 250 gram havermout als 250 gram gort koopen. Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat voort aan op den bon voor havermout naast de gebruikelijke artikelen ook havergort ep gruttenmeel verkrijgbaar zijn en op den bon voor gort, voortaan ook gortbloem en gruttenmeel. DISTRIBUTIE VAN BOTER. 's-GRAVENHAGE, 5 September. In aansluiting op het bonaanwijzingsbericht voor de week van t.m. 13 September 1941 wordt nog medegedeeld, dat de bonnen 31, 32 en 33 van de boter- en vetkaarten kunnen worden vernietigd. Verduistering is onze plicht, Weer daarom uitstraling van 't licht. ZON EN MAAN VAN 5 OP SEPT. van 20.19 tet «.59 Maan op Sept. onder 7-40 Maan op Sept. op 20.54 Twee jongens met 1000 op stap! Door de politie te Roermond zijn aangehouden twee knapen van 19 en 17 jaar, die de aandacht van de politie hadden getrokken. De oudste ver klaarde dat hij in het begin van deze week te Amsterdam zich f 1000 had toegeëigend, die hij voor zijn patroon op de bank moest deponeeren. Onderweg ontmoette hij den 17-jarigen vriend. Beiden gingen op stap, aanvankelijk naar Den Haag. Zij kochten kleeren, distributiebescheiden en een textiellcaart voor veel geld en vertrokken naar Arnhem, waar zij logeerden. Vervolgens zakten zij af naar bet Zuiden en kwamen terecht in Roer mond. waar zij logeerden van Dinsdag op Woens dag. Toen eindigde hun avontuur, De jongens zijn naar Amsterdam op transport gesteld. Ruim f 830 was nog in het bezit van den oudste. 60 frauduleuse slachters de gevangenis in. 's-HERTOGENBOSCH, 5 Sept. Voor den econo- mischen rechter te Den Bosch hebben zich niet min der dan zestig personen te verantwoorden gehad wegens het frauduleus slachten van een varken of een kalf. Aan al deze verdachten werden gevangenisstraffen opgelegd, yarieerende tusschen 2 en 5 maanden. ONGEVALLENVERZEKERING VAN NEDERLANDSCHE ARBEIDERS IN FRANKRIJK EN BELGIë. 's-GRAVENHAGE, 4 September. De staats courant van hedenavond bevat een besluit' van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken betreffende ongevallenverzekering van Ne- derlandsche arbeiders, in Frankrijk of in België werkzaam. In artikel 1 wordt bepaald dat de in Nederland hun woonplaats hebbende ax-beiders, die in Frank rijk of in België werkzaamheden verrichten in loon dienst van een onderneming of een organisatie welke niet in Nederland is gevestigd, doch welke door den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken met goedvinden van den rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is gelijkgesteld met een wel in Nederland gevestigde onderneming of organisatie, voor de toepassing van de Ongevallenwet 1921 worden gelijkgesteld met arbeiders die in loondienst van een in Nederland gevestigde onder eming in Frankrijk of België werkzaam.- zijn. Overigens zij verwezen naai' den tekst van het besluit in de staatscourant. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden op 20 Februari 1941. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Duitsch tveermachtsbericht Havenwerken aan de Britsche Oostkust gebombardeerd. Vliegveld aan Let Suezkanaal aangevallen. Hoofdkwartier van den Führer, 4 September D.N.B. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In het Oosten blijven de gevechtshandelingen zich succesvol ontwikkelen. In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht bij- The Wash twee Britsche vi'achtschepen met een gezamenlijken inhoud van 10,000 ton tot zinken gebracht. Andere gevechtsvliegtuigen liebbcn havenwerken aan de Oostkust van het Britsche eiland gebombardeerd. Een aanval in den nacht van 3 op 4 September door Duitsche vliegtuigen ondernomen op liet vliegveld Aboe Soee-ir aan het Suezkanaal, bi-acht bijzonder veel resultaat. De startbaan werd ver nield, schuilplaatsen en munitie-opslagplaatsen geraakten door bomtreffers in brand. Overdag noch des nachts- z-ijn vijandelijke vliegtuigen boven Duitsch gebiedverschenen. Marine en luchtmacht hebben in de maand Augustus in den strijd tegen de Britsche ravi- ta-illeeringsscheepvaart 537.2,00 ton. vijandelijke lcoopvaardijsclieepsruimte tot zinken gebracht". Optreden der Finsche luchtmacht. Vliegveld ten Oosten van Karelië gebombardeerd. HELSINKI, 5 September (D.N.B.) Naar officieel wordt medegedeeld hebben de Finsche luchtstrijd krachten met succes een Sovjetvliegveld in het Oos ten van Karelië gebombardeerd en mettreffers vlieg tuigen op den grond vernield. Tijdens een luchtge vecht met 9 vijandelijke jagers boven Valkeasaari zijn 7 der machines neergeschoten en een beschadigd. Bij Aunus. zijn in 4 luchtgevechten acht vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. De afweer op den grond heeft op de Karelische Landengte en in Oost-Karelië nog zeven vliegtuigen doen neerstorten, zoodat de vijand 22 vliegtuigen heeft verloren. Bij deze gevechtsopera ties gingen twee' eigen vliegtuigen verloren. De in zittenden konden echter veilig neerkomen. Luchtgevechten boven het Kanaalgebied. t 25 Britsche toestellen door jagers en luchtafweer neergeschoten. BERLIJN, 5 September (D.N.B.) Van militaire zijde woi'dt aan het D.N.B. medegedeeld: In den mid dag van den 4en September heeft de vijand bij lucht gevechten boven het Kanaal en in het Fransche kust gebied zware verliezen geleden. Jachtvliegtuigen heb ben volgens tot dusverre ontvangen berichten in to taal 21 Britsche jagers en een bommenwerper neer geschoten. Nog twee bommenwerpers en een jager werden door afweergeschut neergehaald. De totale verliezen van den vijand bedragen volgens de tot dusver ontvangen berichten 25 toestellen. Eigen ver liezen zijn niet ontstaan. Luitenant-kolonel Galland bevocht aan de Kanaal- kust zijn 81ste overwinning. Mislukte luchtaanval op Berlijn. Twee toestellen neergeschoten. BERLIJN, 5 September (A.N.P.) Een gering aan tal Sovjetbommenwerpers heeft in den afgeloopen nacht getracht een aanval te ondernemen op de rijks hoofdstad. Van twee vijandelijke vliegtuigen werd er een door het afweergeschut neergehaald. Er zijn geen berichten ontvangen over neergeworpen bommen. Frauduleuze kaashandelaren gearresteerd. Kaas gevonden in het gras en onder de dekens! De politie te Ede kwam een uitgebreiden smok kelhandel in kaas op het spoor, dien zij, hoewel dat met yelerlei moeilijkheden gepaard ging, tot in de finesses aan het licht heeft weten te brengen. ^Het onderzoek begon met de inbeslagneming van een kaas; het werd voortgezet en geëindigd met de mbeslagneming van tientallen kazen. De eerste kaas werd aangetroffen bij P. te Ede. Daarna leidde het spoor naar S. te Barneveld, bij wien de politie 20 kazen, tot een gewicht van 85 KG aan trof, listig verborgen in een broedmachine. De tocht werd voortgezet naar Van M. te Barneveld. Het onderzoek in diens woning leverde echter niets op. Meer succes kwam, toen men het erf en de om geving aan een inspectie onderwierp. Achter een hooiberg vond men een flesch met stremsel en in bramenstruiken op een afstand van 300 meter van de boerderij, werden eenige kuipjes aangetroffen, allemaal materiaal, benoodigd voor de fabricage van kaas. In het weiland waren eenige kazen in het gras verborgen. Vervolgens ging men naar B. te Zwartebroek, gem. Barneveld. Bij haar komst zag de politie, dat de boerendochter haastig een trapje afklau- terde; de politie volgde haar en vond daar in de slaapkamer onder de dekens zeven kazen! In een café te Barneveld werd verder nog een koffertje met 31 pond kaas is beslag genomen en bij v. d. B. te Barneveld nog twee kazen, verborgen onder de stokboonen. Tegen alle betrokken personen is proces-verbaal opgemaakt wegens frauduleuzen handel in kaas. (A.N.P.) SPOORWEGARBEIDER DOOR TREIN gegrepen. VLEUTEN, 4 September. Woensdagmiddag werd de spoorwegarbeider Budding, terwijl hij met een wei'kploeg aan het werk was aan de spoor lijn bij den overgang „Den Ham" alhiei', door een electrischen trein uit Utx-echt gegrepen. De her haalde signalen van den bestuurder heeft hij blijk baar niet gehoord. De man was op slag dood. „NATIONAL-SOZIALISTISCHF WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK". 's-GRAVENHAGE, 4 September. Voor de le den en genoodigden van het sociaal-economisch genootschap „Nederland en Europa" zal de heer Kurt Lange, vice-president van de Duitsche Rijksbank te Berlijn, een voordracht houden over „National- Sozialistische "Wirtschafls- und Finanzpolitik". Deze bijeenkomst vindt plaats- op Maandag 8 Sèptember des namiddags om 5 uur in P'iichri Studio te 's-Gravenhage. Duitsche infanteuisten tijdens den aanval op een volgeladen Sovjet-transporttrein op het traject SmolenskMoskou. De artillerie heeft de wagens in brand geschoten en de soldaten nemen de begeleidende manschappen onder vuur. (Foto Orbis-Holland) Turksche verontwaardiging over rede van Amerikaanschen admiraal. tVilhclinslrasse deelt het Turksche standpunt. United Press verneemt uit Istanboel: De Turksche pers zet haar aanvallen op den Ame rikaanschen admiraal Sterling, die verklaard heeft dat Turkije de zeeëngten moet openzetten voor En geland, opdat deze het opdringen van de Duit- schers naar de petroleumgebieden van Bakoe kun nen verhinderen, in volle hevigheid en verontwaardi ging voort. Sterling wordt een „idioot" en „een man die 20 jaar heeft geslapen" genoemd. Men verwijt hem groote onwetendheid. De heele pers publiceert hoofdartikelen, waarin Sterling een „onbescheiden wijsneus" genoemd wordt. Een A.N.P.-bericht uit Berlijn meldt: In alle poli tieke kringen van de Rijkshoofdstad sluit men zicht aan bij het Turksche oordeel over de uitlatingen van den Amerikaanschen admiraal Sterling en noemt men het dilettantisme van dezen vroegeren chef van den generalen staf der Amerikaansche marine be paald wonderlijk. Sterling wenschte een aanval op d© zeestraten voor het geval dat Turkije deze niet voor de Engelschen zou openstellen. Turkije moet het thans beleven, zoo verklaart men in Berlijn, dat de destijds door Molotof geuite aspiraties door den vroegeren chef van den generalen staf van de Ame rikaansche marine aanvaard en zelfs gepropageerd worden. Op de vraag of van Duitsche zijde iets omtrent de verklaringen van Sterling te zeggen valt, werd gisteren in de Wilhelmstrasse verwezen naar d© uitlatingen van de Turksche pers, waaraan men van officieele Berlijnsche zijde niets had toe te voegen. Koning Boris ontvangt groot-admiraal Rader. De Bulgaarsche bladen publieeei'en een officieel© bekendmaking dat koning Boris Woensdag den opperbevelhebber der Duitsche marine, gi-oot- admiraal Rader, in gehoor heeft ontvangen. Om half twee gaf de koning ter eere van den vloot voogd een maaltijd waai-aan verscheidenen of-< ficieele persoonlijkheden deelnamen. (D.N.B.) Te Amsterdam is aangehouden een 3'5-jarig .draadnagelmaker, die zijn echtgenoote na een huise lijke oneenigheid met een mes een steek -in dep hals heeft toegebracht.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1941 | | pagina 1