STUDIEBOEKEN Ziekteaei<zekeiLn<i 1Bestelt tifdig) Eouïmaatt fyuiti MODEVAKSCHOOL KNIP- EN NAAILES dtuts-hstiluut R. fHatteus ADVERTEERT IN DIT BLAD Vakantieherinneringen. De Sportboek 't Opklapbeddenpaleis PFAFF NAAIMACHINES Uw visitekaartjes JOS. DE SWART Co. £e C. J. A. HEINO DUITS ENGELS A. J. DEMMERS R. C. van 't Eind P. D. A. Veen Duits Opleiding Middenstandsexamen J. L. VAN HEDEL A. A. van den Broek Danslessen^ Orgei- en Theorielessen BOEKHOUDEN W. VEDDER Inschrijving MODE-VAKSCHOOL De tentoonstelling „Deutsche Werkstoff-Schau", welke tot li September in Huize Kneuterdijk 20, te Den Haag, wordt gehouden, werd Woensdagmiddag geopend. De expositie kan zich in een groote belangstelling verheugen. (Foto Stapf—Mol) 6. Van den hond. Toen de vrouw weer aan kwam sleepen Met een koffer of twee drie Had ik het al lang begrepen Met mijn hondsche fantasie. Kijk dat beest het toch eens snappen Zei ze wat een grappig dier, Maar ik hou niet van die grappen, 't Deed me verre van plezier. Dacht ze soms in haar verblinding, Dat dit voor mij aardig was, Die afschuwelijke vinding Van dat dwaze menschenras? 'k Hoef er niets meer van te leeren, 'k Had de hondsdagen weer beet, Z ij gingen zich amuseeren, I k zou worden uitbesteed Bij een baas die niet m ij n baas is, Bij een vrouw, maar niet m ij n vrouw, Wat natuurlijk hyperdwaas is Voor een dier met hondentrouw. Ander huis en ander eten, Andre katten in de buurt, En waarbeen? wie zal het wetenf Je wordt zoo maar weggestuurd. En hoe moeten zij zich redden, Als 'k ze niet bewaken kan, Als ze slapen in hun bedden, Zoo'n bezorgdheid pakt je an. In het heele hondenleven Grijpt niets je zoo pijnlijk aan, Kan niets je zoo'n droefheid geven, Als dat met-vacantie-gaan. Met mijn staart tusschen mijn pooten En mijn ooren plat omlaag Helptdat? ze zijn vastbesloten, Ze gaan toch, ze gaan zelfs graag. Eigenlijk moest ik ze straffen, Als ze weerkomen, maar hoe, Ik moet toch weer juichend blaffen, Toch weer kwispel ik ze toe. Als ze mij met vreugd begroeten Zonder teeken van berouw.... Ik kan ze niet laten bo.eten, 't Is de baas. en 't is de vrouw P. GASUS. HET SEIZOEN VOOR WIJK AAN ZEE. Het is ongetwijfeld voor de neringdoenden in Wijk aan Zee een hard gelag, dat nu de vacanties achter den rug zijn, de zon het pittoreske bad plaatsje met zijn stralen overgiet en aan alles weer de kleur en leven geeft, die een badplaats in den zomer zoo eigen zijn. „Dit weer is een maand te laat", verzuchtte een Wijk aan Zeeër. En inderdaad iedereen zal deze uitspraak moeten beamen. Het badseizoen 1941 zétte uitstekend in. Eenige weken achtereen was het prachtig weer, althans voor de badplaatsen. Duizenden en duizenden hebben in die weken in Wijk aan Zee aan het strand en in de zee verkoe ling gezocht. Er waren dagen en vooral de Zonda gen, dat het strand één levendige en krioelende mierenhoop, leek, zoo druk was. het. Dit waren de hoogtijdagen voor Wijk aan Zee. Maar even plot seling als het weer mooi geworden was, zoo slecht werd het onverwacht. Regen, wind en kou maak ten het verblijf in de badplaats allerminsttot een pretje. Was het droog en goed weer, dan blies er weer een venijnig windje uit zee. De enkele moe dige badgasten namen dan in de meeste gevallen weer zoo snel mogelijk de beenen en zochten elders hun vacantiegenoegens. Het leek wel of de weer goden tegen de badplaatsen samenspanden! Iedere dag in Augustus bleef de barometer maar onver anderd op hetzelfde' lage punt staan en voorspelde af en toe een soort weer, dat niet eens op de schaal vermeld staat. Dan donderden en rólden meters hooge golven met onstuimige kracht tegen den voet der duinen. Grootsch en imponeerend was dit woeste water, dat tot aan den horizon tjé een schuimende en kokende massa was. Voor de badgasten was het aanvankelijk interes sant, dit golvenspel te aanschouwen, maar het wordt op den duur toch vervelend, omdat zij im mers gekomen zijn om van zon, lucht, strand en zee te genieten! Slechts een enkelen dag kon het weer er mee door, maar overigens was het heel Augustus miserabel. Wat de eerste weken in het badseizoen voor Wijk aan Zee goed gemaakt hebben, bediex-f de maand Augustus, want van massa-bezoek was na tuurlijk door het slechte weer geen sprake meer. De meeningen over het afgeloopen seizoen loo- pen bij de Wijk aan Zeeërs dan ook uiteen. 'Het aantal badgasten viel niettegenstaande de tijds omstandigheden en bonperikelen niet tegen. Merkwaardig en ook wel te verklaren is, dat zoo velen gebruik hebben gemaakt het weer werkte daartoe mee om meer van de omgeving van onze badplaats te zien. Vooral van de gelegenheid tot wandelen in de duinen op den Van Oldenborgh- weg is een buitengewoon druk gebruik gemaakt, niet alleen door badgasten, maar ook door vele andere vacantiegangers. Een wandeling over dezen weg loont dan ook de moeite, want 'het steeds af wisselende duinpanorama is van een verbluffende schoonheid. Maar ook dit feit kon de maand Augus tus niet goed maken. Nu zijn de badgasten vertrokken en de vacanties zijn voorbij. En nu is het mooi weer! Het bekende gezegde: „Sinte Margriet, zes weken ï-egen of niet", is dit jaar wel uitgekomen. Want rekent u maar uit: 20 Juli was het St. Margriet en toen de zes weken voorbij waren, werd het goed Weer. Hoewel September met uitstekend weer heeft ingezet, treft men in de badplaats thans reeds voor bereidingen voor den winterslaap. De badkoetsen zijn van het strand verwijderd en binnenkort zal het strand weer geheel verlaten liggen. Toch zal een mooie Septembermaand voor de Wijk aan Zeeërs voordeelig zijn; velen zullen de mooie da gen zooveel mogelijk willen benutten. Voor de badplaats is.het dan ook te hopen, dat September het weer zal brengen, waar de verregende mensch- heid op hoopt. BRIDGECLUB „SANS ATOUT". De uitslagen van de onderlinge wedstrijden van „Sans Atout" luiden als volgt: Groep geel: 1. C. Spruit—G. Zoontjes, 77 m.p., 2. H. en J. v. d. Vlugt, 58 m.p. .3. W. de Boer—H. van Essen 58 m.p., 4. J. Berlee—J. Nijman 56 m.p.; 5. L. Bos—N. van Zon 55 m.p., 6. C. Gelderman—W. G. Kleine 54^2 m.P. 7. G. de Boer—J. Bos 491/» m.p.; 8. A. en C. Hoogeboom 49 m.p., 9. mevr. v, d. Linden- G. Tabak 41V2 m.p.; 10. P. Vlot—J. Commandeur 41]/2 .p. Groep groen: 1. Heer en mevr. Van Amstel 25 m.p., 2. T. Romijn—A. v. Groningen 3,8% rn-P-. 3- Heer en mevr. Braam 34 m.p., 4. Heer en mevr. Ad miraal 36 m.p., 5. J. v. LeeuwenJ. de Vries 361/a m.p., 6. J. v. d. Berg—J. Groot 37 m.p., 7. Heer en mevr. Biben 38 m.p., 8. Heer en mevr. Tand 397° m.p. 9. Dames Steenbergen—Tabak 40m.p. 10. Heer en mevr. Thomas 42 m.p. DE OPSTELLINGEN VOOR ZONDAG A.S. De opstellingen voor de voetbalwedstrijden van Zaterdag erl Zondag a.s. zijn als volgt: De Kennemcrs: 'Van Urk; v. d. Putten en ;Rijn- ders; Six, Steeman en Veenstra; Horeman, Van Luin, C. Albers, J. Albers en Bleeker. Kinheim: Daniëls, Kuypëfs en De Vries, Cjiossen, Groeneveld en- v. d. Kant; Rem, Duineveld, Ver hoofdstad, Versteeg en Kuilenburg. De Kennemers 2: F. Brethouwer; Balder en De Graaf; Steenbeek, Jonker en Hoen; Verbeek, An- tonisse, v. d. Bos, Oyevaar en Semeins. V. V. B.: Stork; Lantink en v. Vuuren; Stoffers, Bravenbier en Bakker, Zandbergen, v. d. Veldt, de Boer, Spruyt en Nooy. Veer Iets GOEDS op sportgebied ZEESTRAAT 78, Telef. 3019, BEVERWIJK (Adv. Ingez. Med.) TENNISKAMPIOENSCHAP VAN BEVERWIJK De uitslagen van de wedstrijden op de Duinwijck- banen om het tenniskampioenschap van Beverwijk, die gisteren zijn voortgezet luiden als volgt: Damesdubbel A: Mevrouw N. Dingier en mej. Pranger sl. mevr. Apma—mej. v. d. Lem 63, 7—5. Heerensingle Aè: J. Kessel sl. Th. Maters 63, 6—1. Heerensingle B.: Th. Reynders sl. W. Stouten- beek 0—6, 6—3, 13—11. Damesdubbel B: Mej. R. v. Veen en mevr. v. d. Bliek sl. mevr. Guykes en mevr. Van Ees 6—3, 6—2. Gemengd. B.: Mej. Fey en Mooymej. Starreveld en Maandag 16, 3—6. Damessingle B.: Mej. Kuyper sl. mevr. Van Driel 8—6, 6-4. SUPP. VEREENIGING „DE STORMVOGEL". Het bestuur van de Supp. Ver. „De Stormvogel' verzoekt ons te melden, dat voor het Midden-Ken- nemerland Tournooi te spelen in het sportpark te Be verwijk op Zondag 7 en 14 September voor de leden van de vereeniging op vertoon van de contributie- kaart 50 pet. reductie voor de zit- en' staanplaat sen gegeven wordt. Het programma luidt: Zondag 7 September speelt Stormvogels tegen D.E.M. van Velsen (N.) aanvang 14 uur en Bever wijk—Alkm, Boys aanvang 16.15 uur. Zondag 14 September aanvang 14 uur. Winnaar A- Winnaar B. 15.30 uur Winnaar CWinnaar A. en aanvang 17 uur: Winnaar B—Winnaar C. REX THEATER „D lil 88". REX THEATER. Flan. „D III 88" is de titel, van de nieuwe film, die van hedenavond af in het Rex Theater wordt vertoond. Het prospectus zegt van deze film, dat het is een epos van heldenmoed, -taaie volharding en trouwe kameraadschap. Tegen een achtergrond van wolkenluchten en vliegtuigloodsen ontwikkelen zich in dit spannende film werk, de factoren, die van belang zijn voor de 'training van den soldaat: plicht, eerlijkheid moed. Het is een voortreffelijk verfilmd vliegersverhaal vol spannende avonturen en adembenemende vliêgerstunts. Rex Honkbai1 De laatste kans voor H. C. K. Drie negentallen van Haarlem kampioen. HET PROGRAMMA. Het programma van deze week vermeldt o.a. de vol gende wedstrijden: Zaterdag. Promotie-Degradatie: H. C. K—Quick. Tweede klasse: Spartaan—Watergraafsmeer. Zondag. Tweöde klasse: Haarlem II—V. ,V. G. A. III De voornaamste wedstrijd.van dit programma is natuur lijk de wedstrijd H. C. K.—Quick. Dit is de tweede ont moeting tusschen. deze partijen en daar H. C. "K. den vorlgen keer verloor kan dezen middag het lot van de Haarlemrhers bezegeld worden. Een tweede belangrijke ontmoeting vindt Zondagmor gen plaats en vooral De Spartaan zal met belangstelling van den uitslag kennis nemen. In de ontmoeting Haarlem IIV. V. G. A. III zal name lijk beslist worden of Haarlem II kampioen van II C is, dan wel of dit negental met eenzelfde puntenaantal eindigt als De Spartaan dan hebben zal. Wij gelooven dat de G. A. niet in staat zal zijn de geest- dritf der Haarlemmers te remmen. De uitwedstrijd ein digde met 30—3 vóór de Haarlem-reserves en nu het een thuiswedstrijd is en er bovendien zooveel van afhangt zullen de punten ook wel in Haarlem blijven, zij het dan dat het verschil in uitslag niet zoo groot zal zijn. Gaat het inderdaad zoo, dan hebben drie negentallen van Haarlem het kampioenschap van een afdeeling be haald. Wij achten dit een bijzondere prestatie en her inneren ons niet dat dit al eerder vertoond is. Als ge woonlijk begint deze wedstrijd om tien uur. HAARLEM—KIEVITENNEGENTAL. Zooals we reeds vermeldden, speelt „Haarlem" Zater dagmiddag in Den Haag een wedstrijd tegen een, Kieviten negental. De bedoeling van dezen wedstrijd Is niet alleen propa ganda, maar ook beantwoording van de vraag: welke spelers zullen worden opgenomen in het Bondselftal dat onder den naam van De Rest op Zaterdag 13 Septeipber tegen „Haarlem" zal spelen. Inmiddels zijn in het Kievitennegental eenige verande ringen aangebracht. Dumortier ls wegens een verwonding en Plonk wegens vacantie verhinderd. Het negental be staat thans uit: Wilders (Blauw Wit) werper, Geurts (Schoten) vanger, Beumer (Ajax), Hofstra (E. D. O.), Odenthal (E. D. O.) resp. eerste, tweede en derde honk, Lammers (V. V. G. A.) korte stop, Donker (V. V. G. A.), Blom (Blauw Wit) en Hogendijk (Schoten) verre velders. De wedstrijd vindt plaats op het terrein van Laakkwar tier en vangt aan om half vijf. VAN FAMILIELEDEN VAN IN DUITSCHLAND WERKENDE PERSONEN. De Burgemeester van Velsen brengt, teneinde teleurstellingen te voorkomen, onder de bijzondere aandacht van belangheb benden, dat aanspraak op gratis geneeskundige behandeling enz. vanwege de Krankenkasse, Den Haag, ten aanzien van de kinderen van hen, die in Duitschland in loondienst werken, slechts bestaat VOORZOOVER DEZE KINDEREN NIET OUDER ZIJN DAN 15 JAAR en zelf geen. loongevenden arbeid verrichten. Nadere inlichtingen- worden _t,er Secretarie afd. Sociale Zaken verstrekt. De Burgemeester yan Velsen: J. C. DUNNEBIER l.b. GROOTSTE SORTEERING in de NIEUWSTE MODELLEN OPKLAPBEDDEN. Alle maten. Alles voorradig. Ook 1- en 2-pers. Verticaal. 40 modellen ombouwen met boven- en zij kasten. Alle soort bedstellen, dekens, divanbedden, spiraalmatrassen. Grootste keuze. Eerste klas. Onbeperkte garantie. Dames, laat van Uw Auping matras een origineel opklapbed maken. Niet van nieuw te onderscheiden. Dat is geld besparen. MONSTERKAMERS ORIONWEG 8, HAARLEM-NOORD, bij Zaanenlaan GESLOTEN HUIS TELEF, 23932, Voorradig OST N.V., BAANSTRAAT 80 Speciale reparatie-inrichting voor alle merken naai machines. - Wij halen en bezorgen Uw machine geheel gratis. Na 15 OCTOBER Is de verkoop hiervan niet meer toegestaan. BREESTRAAT 180, hoek Peperstraat BEVERWIJK Telef. 3054 vele soorten - verduisteringsgordijnen en zelfi heel goedkoope, maar H#*frO VERDUISTERINGSGORDIJNEN zijn ,,CllW BETROUWBAAR. HofrO VERDUISTERINGSGORDIJNEN zullen iBba een niet £g versmaden besparing op Uw kolenverbruik geven, want zij hou den niet alleen het licht, doch ook de tocht tegen. HêfrO VERDUISTERINGSGORDIJNEN worden B w reeds door vele Gemeentelijke en Openbare instellingen gebruikt. Marquisenfabriek„Noord-Holland" CASTRICUM, ALKM. STRAATWEG 67, Telef. 394 Fabriek: BREEDEWEG 50 Telef. 482 voor Beverwijk en omgeving CHR. DE VRIES, Rreestraat 3 c. Telef, 3065. Een communist behaalt het IJzeren Kruis. AAN HET OOSTFRONT, Augustus 1941. S.S. Kriegsberichter dr. D. Tappenbeck meldt aan het A.N.P.: Dat deze oorlog voor velen een harde, maar goede leerschool is, moge blijken uit de geschiedenis van een arbeider uit Weenen. Wij ontmoetten den man in een van de vele reparatie-inrichtingen voor motor rijtuigen aan het front. Hij was motorrijder en hij droeg naast het IJzeren Kruis een spiksplinternieuw kruis eerste klasse. Hij vertelde: „Voor dezen veldtocht was ik overtuigd aanhanger van de communistische leer. Toch meende ik als sol daat mijn plicht te moeten doen. Tijdens den veld tocht in het Westen behaalde ik het IJzeren Kruis tweede klasse. De veldtocht tegen de Sovjet-Unie begon. Ik meende dat ik te kampen zou krijgen met zware gewetens conflicten, maar alles is geheel anders uitgekomen. De gruwelen van Lemberg, de ellendige toestand vap de bevolking, die op geraffineerde wijze door eeü kleine minderheid wordt uitgezogen, de ten hemel schreiende armoede in een door de natuur zoo rijk bedeeld land, heb ik met eigen oogen gezien. Thans ben ik voor goed genezen. Ik besefte, dat ik iets goed te maken had tegenover mijn volk. Daaroni nam ik verder aan dezen oorlog deel. Onlangs werd mijn regiment door de bolsjewieken: van zijn achterwaartsche verbindingen afgesneden. De situatie was vrijwel hopeloos, omdat wij van alle kanten door een overmachtigen tegenstander waren ingesloten. Als vrijwilliger ben ik toen op mijn motor gesprongen en ik slaagde erin om langs een weg, dia over een afstand van drie kilometer door het vijan delijke vuur beheerscht werd, onze eigen linies ta bereiken en den benarden toestand van ons regiment te melden. Onmiddellijk werden troepen te hulp gestuurd: de verbinding werd hersteld, mijn regiment was gered. Daarvoor heb ik het ijzeren kruis eerste klasse ge kregen." Duits - Engels - Frans Club- en privélessen. Opl. Mercurius-dipl. H. e. S. en leraar Hand. Av. Sell, v. Tuyllweg 33, Velsen. Muziekleeraar M.O. Acacialaan 5, Beverw. OPLEIDING AKTE L.O. Practijkdiploma's handels- correspondentie, conversatie enz. HENDRIK BURGERSTRAAT 31 - BEVERWIJK Leraar Duits en Engels M.O. Costumière vraagt naaiwerk aan huis Ook patronen naar maat en pasklaar maken. BEMBRANDTLAAN 39, IJM.-0. Opleiding L.O. Handels corréspondentie (ook voor Hoofdcorrespondent) door Leraar M.O. Handelscorr. Stationsweg 89, Velsen COSTUUM-NAAIEN en knippen leert u gemakkelijk volgens de zeer bekende methode de Leeuw v. Rees Nog pl. v. eenige leerlingen. Aanm. dagel. Mej. H. Slegtkamp, leerares. v. Spilbergenstr. 26 IJm. OPLEIDING voor L.O. (voor gevorderden in één jaar). J. P. Eriks JAN KOSTELIJKLAAN 14 bij Velserbeek. Boekhandel C. J. Snooy H. v. d. GOOT, KENNEMERFLHIN 26, TELEFOON 5493 KANTOOR-ARTIKELEN. OUD-ONDERWIJZERES wenseht haar vrijen tijd produc tief te maken met het geven van Duitsche lessen Conversatie. Eventueel ook toe zicht en leiding bij huiswerk van leerlingen U.L.O., H.B.S. enz, Billijke condities. Adres: Burg. Rambonnetlaan 125. Aanvang der lessen September. Accountant - Belastingconsulent. STUMPHIUSSTRAAT 4 - BEVERWIJK - TELEF. 3512 (Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Aug. 1911). OPLEIDING voor COSTUMIèRE, COUPEUSE en LEERARES. Goede gelegenheid om voor eigen I gebruik alle voorkomende kleeding te I leeren vervaardigen. OCHTEND-, MIDDAG- en AVOND LESSEN. AANGIFTE van leerlingen dagelijks van 4.30—6.30 uur. PATRONEN NAAR MAAT en PASKLAAR MAKEN. Directrice G. J. v. TELGEN, Wijkerstraatweg 203 - Velsen-Noord. DAMES Leert nu Naaien en Knippen Door practisch te leeren knippen, maakt U voor deelig Uw eigen kleeding en moderniseert U met weinig stofgebruik verouderde modellen. Lessen 1 of 2 maal ner week voor 3 en 5 gulden p. maand. AANMELDEN DAGELIJKS BIJ KENNEMERLAAN 118. De gezamenlijke dansleeraren van BEVER WIJK maken bekend dat de cursussen van het winterseizoen aanvangen per 1 OCTOBER A.S. - Inschrijvingen vanaf heden bij GRé BOLHOVEN, Hendrik Burgerstraat 15 COR VAN ROOYEN, Zeestraat 14, Telet. 3099 DICK HEEMSKERK, Arendsweg 214, Telef. 3123 HERVATTING ORGELLESSEN op MAANDAG 8 SEPTEMBER A.S. Nog eenige uren disponibel 5.per maand. A. DE SMIT TUINDERS STRAAT 9 IJMUIDEN-OOST. OPL. practijk dipl. Bij de laatste examens slaagden 5 van mijn 6 candidaten. ZEEWEG 352, DRIEHUIS. H. C. VAN HEYST Dr., Meervlietstraat 36, Organi.it> begraafplaats Westerveld. Velsen EDISONPLEIN 1 IJMUIDEN bericht hiermede dat vanaf MAANDAG 1 SEP- TEMBS#IB41 de voor ALLE nieuwe cursussen GEOPEND is. Privéles op elk verlangd uur. Tot het geven van alle gewenschte inlichtingen verwachten wij U gaarne. VOOR PATRONEN naar maat, knippen en pasklaar maken van Dames- en Kinder- kleeding is uw adres: S. DE FEBER Tuinderstraat No. 100 Gediplomeerd costumière Aangesl. b. d. in 1911 Kon. goedgek Verg. v. Modevakscholen in Nederland. Opleidingsschool u. Examens Dames leert uw eigen kleeding naaien! Ochtend-, middag- en avondlessen. Club' en privé. Spr. uur Maand. 7-9, Dinsd. 2-4. Directrice: N. ROODENBURG, Zeeweg 233, IJmuiden-Oost

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1941 | | pagina 3