Gfflnmom K Zeven-stuivers Rubriek Tervoort's K0FFIE- SURROGAAT Th. van Kampen BELASTINGZAKEN TWEED PANTALONS Een kip met gezond verstand H. VAN HEERD Wringers en Wringerrollen DRIEWIELER FIETS TE KOOP Luidsprekers STIKVOORT'S Wilt II een Bontmantel HAARNETTEN ZONDER VLEESCH - ZONDER EIEREN - Fotohandel „MARX" RIJWIELEN en onderdeelen Ook nu bloeiende bollen Fa. Steijn Co. Adverteert in dit blad Borghouts •I Is ni'l atlgS et ten uwuitexk uit onze collectie is een geschenk van blijvende waarde. Wij hebben nog een mooie sorteering in Klokken. Luxe Klokjes, Wekkers, Barometers, Horloges enz. enz. Alsook in sieraden van Goud, Zilver, Doublé en Alpacca. Horlogemaker-Goudsmid, Tusschenbeeksweg 60, t.o. Yelser-bad, IJmuiden-Oost "O c co _Q i— 0) De Rrr in de maand en ter VERVANGING van LEVERTRAAN DAVITA MONO LIE e.a. vitamineprae- paraten. ASPIRIN BAYER 55 cent per buisje. Laat Uw MEUBELEN en ZEIL glimmen met C E R A M I T, een glansproduct. Nog kruikjes C E T A BEVER WAS in alle kleuren. K U R K W O L voor bedjes en kussens. VER DUISTERINGSPAPIER per rol a 10 Meter 87 cent F. W. J. Neeteson Drogisterij „Modern" PRINS HENDRIKSTRAAT 109 CD CD =J 7T~ O C in CD D Eiken Vrijdagavond 14 regels 35 cent UutuidPM Ut (ftHuideu-Öast VOOR STEUNZOLEN op doktersadvies n. BERVOETS Zeeweg 255, ÏJmuiden Oost. J. W. BONTENBAL Belasting consulent Stationsweg 157 IJm.-O. Tclef. 5674. PLAAT RUBBER 1.25 per kg. K. POST, Zeeweg 97. bruin en blauw Meijer's Kleedinghuis Kalverstr. 6. IJmuiden-O. Tel. 4826 Laat, voor dat gij uw kachel zet, eerst uw SCHOORSTEEN VAK KUNDIG VEGEN. G. M. PLOEG Pres. Steynstraat la, ÏJmuiden. NIEUWE INMAAKVATEN. Tevens het adres voor reparee- ren van INMAAKVATEN en al wat tot het kuipersvak be hoort is: NOORDZIJ, Torricellistraat 8 ALLE MATEN RUBBERHAKKEN K. POST, Zeeweg 97. PRACHT RADIO Ingeb. luidspr. en zenderschaal, speelt prachtig. Radio LÉCO, Ra- telsstr. 2, IJm.-O. Uw stofzuiger defect? Weigert de motor van Uw wasch- machiné? BEL OP: 4710 Wij helpen U direct. Repareeren en wikkelen van alle soorten motoren. HUYG ENS STRAAT 54 komt in 't Kaashuis en wordt klant! KALVERSTRAAT 27. van oude kwaliteit nog verkrij, baar bij Verkoopcentrale LIWAFA Velserduinweg 173 IJmuiden-O. (geen winkel.) Betaling in overleg. HET KAPPERSHUIS van JO PRINCE, Pres. Kruger- straat 12', is nog steeds Uw adres voor vakkundig werk. HUISWERK H.B.S. enz. Bij huis werkcursus (dagel. maken en lee- ren van huiswerk) o.l.v. ervaren leeraar, kan zich nog één leerling aansluiten. Br. onder no. IJ 634 bur. van dit blad. MOTORRIJWIELEN Reparatie-inrichting G. F. DICTUS' Motorhandel Meidoornsfcraat 1, Tel. 4964 WEEST ZUINIG op uw schoenen. Brengt ze tijdig voor reparatie naar G. OLDEN BURG, Kastanjestraat 31. Bestelhuizen: Breesaapstr. 41, Neptunusstraat 18. WILT U verzekerd zijn dat uw haar vak kundig behandeld wordt. Dan naar Dameskapsalon MAISON NELLY, Kennemerplein. VOEDT U GOED ALLEEN VUYK'S zuiver Zeeuwsch TARWEBROOD VOLDOET. Stationsweg 237. Tel. 4987. In verband met de gewijzigde sa menstelling van het brood, geldt meer dan ooit VOEDT U GOED Daarom eet ROGGEBROOD van 100 pet. rogge. Alleen v. d. VEEN, Zeeweg 17. aangeboden, zoo goed als nieuw Licht loopend. Prima binnen- en buitenbanden. Br. IJ 635 bur. van dit blad. Uefaêto-Hoatd eu Bemwiilc TE KOOP: kachels, haarden, haardkachels, 2 pers. veeren bed den, ledilc. m. spir. stoelen, tafels, eiken ameublement, 2 cr. m. 4 stoelen. In- en verkoop van 2e handsch goederen. C. Brasser, Ko ningstraat 147, Beverwijk. HEBT GIJ BROKKEN? Laat uw rijwiel dan vakkundig repareeren bij KL. KAT, Burgem. Weertstraat 14, Velsen-N. VOOR REPARATIE aan timmer en metselwerk, zoomede verbou wing: J. P. SCHELVIS, Str. v. Lmschotenstraat 6. TE KOOP: ijzeren dakramen, een schuur 3 M. br., hoog 2.40 M. en diep 2.40 M. Gedekt met pannen. Verder ramen, deuren, rioleeringsbuizen en nieuwe kruiwagens te koop. J. Groot, Wijkerstr. 236. Velsen-Noord. Vulpenhouders niet gouden pen. thans nog le verbaar vanaf f 3.50 met gar. JCS, DE SWART Co. CreesOaal 1'. •- .-■r-ïfr KUNSTWOL, STOPSAJET ZIJDE, Naai- en Haakgarens in div. kleur bij Mej. A. LEEMHUIS Koningsweg 138, Velsen-N. Gevraagd Plantersjongen, 1416 jaar, door N.V. Bloem- bollenbedrijf C. A. v. ZANTEN ZN., te Heemskerk, Te koop PREIPLANTEN A. Men- sing, Creutzberglaan 41, Beverw. Zwart-suède DAMESSCHOENEN Welf.mt. 391/2, z.g.a. nieuw. Br. onder B 194 bur. v. d. blad. TE KOOP GEVR.: cyl. schrijf bureau. Br. m. prijsopg. en af meting onder B 195 b. v. d. bl. B.z.a. nette WERKSTER voor 1 a 2 dagen p. w. Adres te vern. bur. v. d. blad. EENV. JUFFR. z. pl. v. d. huis houding bij heer alleen. Br. no. IJ 668 bur. v. d. blad. B.z.a. nette WERKSTER v. heele dagen. De heele week disponibel. Br. IJ 669 bur. v. d. blad. Gevr. net EERLIJK MEISJE, zelfst. kunn. werken. A. J. Webbe Willemsbeekweg 35, IJm.-O. Laat Uw slecht passend 3im.stq.ebit ooetzetten Reparatiën vanaf I Binnen één dag gereed. CHR. ACKEMA, Tandtechniker WIJK AAN ZEEëRWEG 106, naast Mag. „De Ooievaar". Voor groote en kleine inmaak- vaten en reparaties hieraan is: KUIPERIJ en VATENHANDEL Meerstraat, Beverwijk. Kettingkasten, Jasbeschermers bij W. DE HAAN, Schulpweg 93. Velsen-N. Tel. 3020. TE KOOP een prima Radiotoestel een Stofzuiger merk Protos, Stoe len, Tafels, Beelden, Ledik. m. spir. enz. Brasser Gr. Houtweg 57, Beverwijk. VOOR DE BOTERHAM Gerookte Paling tegen den vast- gestelden prijs bij BERKHOUT's Paling en Vischhandel, Torenstr. Beverwijk. Tel. 3390. naar maat? Ga dan naar de MEUWE WOLBAAL, Wijk aan Zeeërweg 107. Mutsmodel. Maison ELIZABETH, Wijk aan Zeeërweg 107, schuin 0. d. Watertoren. dtieUuis eu KINDERFOTO'S nu ook in kleuren Ziet onze étalages FOTO HOLLYWOOD Driehuis-V eisen toch ju*! tóch Scfuum! Voor FILM en FOTOGRAFEEREN is ook MARX te prefereeren. ROMERKERKWEG 99, Beverwijk, Telef. 3960 Empo Rijwielhuis J. JANSEN, Zeeweg 117 ÏJmuiden Oost, Tel. 5801 Rep. inrichting en kachelsmid als crocuseh, colchieum enz. bij Zeestraat-hoek Koningstr. Bever wijk. Telefoon 3370 en 3371. Ziet onze étalages. Bewaatuieu 2.7S per 25 K.G. Gratis bezorgd. Aardappelhandel TROMPSTRAAT 6, IJmuiden-O., Tel. 5379 DE NIEUWE BON VOOR: 1 BON 115 yieeschloos vandaag1 r- Is dat zoo'n kruis 1 U heeft toch ..Albumona' thuis? Daar kunt U wonderen mee dijen. En U komt uit met Uw rantsoen I OC PER PAKJE ZONDER BON CENT Thans onovertroffen werkelijk heid I Iets bijzonders als vervan gingsmiddel en daardoor voor veel gerechten van belang. Vraagt Uw winkelier een gratis recepten boekje met 70 recepten. Het vuMJUve U).A.Sc(witen prux&uct! N.V. W. A SCHOLTEN'S AARDAPPELMEELFABRIEKEN GRONINGEN FOXHO altijd voorraad! ktzac/iüpe JttCeoeting, van metalen De BURGEMEESTER der gemeente VELSEN maakt bekend, dat diegenen (particulieren, overheidsinstellingen en bedrijven), die om de een of andere reden (ziekte, verhuizing, verkeerde interpretatie der be treffende bepalingen, afwezigheid, enz.) niet aan hun verplichtingen tot inlevering van metalen hebben voldaan, alsnog daartoe in de gelegenheid worden gesteld, met opschorting van de inwerking treding der desbetreffende strafbepalingen, en wel van MAANDAG 8 SEPTEMBER t/m VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1941, des voor middags van 9 tot 12 uur en des namiddags van 1.30 tot 5 uur, en op ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1941, des voormiddags van 9 tot 12 uur, in een lokaal op het Gemeenteterrein aan den Velserduinweg no. 129, te ÏJmuiden (Oost). Nadrukkelijk wordt de aandacht van belanghebbenden er op ge vestigd, dat zij zich derhalve bij niet inlevering van aan de verplich ting tot inlevering onderworpen voorwerpen blootstellen aan de in ade betreffende verordening bedreigde straffen. Voor overheidsinstellingen, particuliere bedrijven, hotels, café's e.d„ wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat aan de verplichting tot inlevering onder meer zijn onderworpen die voorwerpen, welke in de bureaux, kantoorlokalen, caféruimten, hotelhalls, enz. aanwezig zijn en gemist kunnen worden, als aschbakken, vazen, inktkokers, papierbakken, menustanders, enz. enz. WAARSCHUWINGhet niet ontvangen van een oproep ontheft NIET van de verplichting tot inlevering. Ook zij, die geen aan de verplichting tot inlevering onderworpen metalen bezitten dienen daarvan, op tijd(en) en plaats hierboven vermeld, kennis te geven. VELSEN, den 4 September 1941. De burgemeester voornoemd, M. M. KWINT. DROGERIJEN CHEMICALIëN SPECIALITé'S CRêMES TOILETPOEDER EAU DE COLOGNE PARFUMS Aanbevelend, Drogisterij KANAALSTRAAT 76 t.o. het Postkantoor uni< Ruime sorteering Meeuwenlaan 2, Tel. 4810 bU* b0. „Blinkende schoe nen" wil nog niet zeggen: ,,goed verzorgde schoenen". Poets nooit natte schoenen; laat-2e eerst op spanners, of gevuld met papier - goed drogen, echter nooit bij de kachel of in de zonSmeer ook nooit vuile schoenen direct met schoen- crème indat vraagt 3 a 4 maal meer was, dan wanneer U de schoenen (de randen vooral niet te vergeten) vooraf goed schoon maakt. En dan insmeren met.'n héél klein beetje Erdal. Dat is werkelijk al voldoende, om het bovenleer soepel en als nieuw te houden. Dus: zeer dun insmeren, de doos direct goed sluiten, dan de schoenen goed uitborstelen en ze met een droge doek nawrijven. "AT Zoo doet U lang met Uw schoeien èn Zang met Uw Erdal (want ook met Erdal moet U voortaan zuinig zijn!)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1941 | | pagina 4