De zuivering van het Overheidspersoneel De geldzuivering Amerika Minister Bee! belooft het einde van dit proces voor de jaarwisseling Dr. L. J. M. Beel, minister van Binnen- landsche Zaken, heeft Vrijdagavond voor den zender Herrijzend Nederland gespro ken over de zuivering van het overheids personeel. Overheidsorganen en ambtenaren heb ben zoo zei de minister in zijn inleiding in de oorlogsjaren midden in de bran ding gestaan. Gaarne bracht hij een eere- saluut aan allen die onder de moeilijkste omstandigheden, welke bedreiging ten spijt, weerstand hebben geboden aan den vijand en door hun fiere principieele hou ding den naam van ons volk hebben hoog gehouden. Eerbiedige hulde bracht hij aan hen die voor hun beginselen het offer van hun leven gebracht hebben. Verder constateerde de minister dat ons ambtelijk leven zich weer zal moeten gaan kenmerken door plichtsbetrachting, toe wijding en onkreukbaarheid. Wil men dit ernstig nastreven dan is zuivering van het geheele overheidspersoneel noodig. De minister wijdde vervolgens aan net zuiveringsbesluit een nadere beschouwing. Het ontslag krachtens het zuiveringsbe sluit draagt een onteerend karakter. Het heeft tengevolge verlies van iedere andere openbare functie. De aanspraken op eigen «n bij overlijden op weduwe- en weezen- pensioen gaan als regel teloor. Afgezien van het verleende ontslag kun nen deze personen nog volgens het Tribu- naalbesluit, of het Besluit Bijzondere Ge rechtshoven worden berecht. Degenen, die in ernstige mate het inzicht hebben gemist, dat in den geestelijken weerstand tegen den drang van de bezet tende macht om ons volk tot een natio- ïiaa'-soeialistisch volk onder Duitsche op permacht te maken, de kracht en de toe kom?'. van ons volk lagen, alsmede zij. die door telkens laveeren. schipperen en bak~"il halen gebrek aan beginselvastheid hebben getoond, hun eigen persoon en positie hebben overschat en de waarde van een principieele politiek hebben on derschat en daardoor het geestelijk verzet van ons volk in belangrijke mate hebben ondermijnd, dienen naar het oordeel der regeering niet langer deel uit te maken van ons bestuursapparaat, doordat zij. of schoon te goeder trouw, in ernstige mate hebben gefaald in hun beleid en als ge- vo'~ -- niet meer beschikken over Biiiten!=>r>el<:ch Overzicht IV]OG geen eeuw geleden was Japan een volkomen feodale staat. In 1853 werd het land ontsloten en sinds dien tijd zijn er vier groote groepen geweest, die met elkrar gestreden hebben om de controle te verwerven over het politieke en econo mische leven van Japan. Erg zachtzinnig is het in dien strijd niet toegegaan, zelfs de menschenlevens werden er niet bij ge spaard. maar dat wil niet zeggen, dat deze groepen in het geheel niet met elkaar overweg konden. Integendeel. Alleen de zucht om de macht in handen te krijgen of te houden, veroorzaakte den strijd Ver der was er niet zoo erg veel verschil, pet leger zat de idee van de Japansche over- heersching van Oost-Azië natuurlijk wat hooger dan bij de Paleisgroep, of den ambtenarenstand of de groote zaken wereld. doch ook zij vonden die gedachte nog zoo gek niet. Alleen over den weg hoe dit doe! bereikt moest worden bestond wat verschil van meening. Begrijpelijk is. dat de groote zakenwereld zoo min moge lijk risico's wilde loopen. Zij zag nog altijd de mogelijkheid van een nederlaag en kon daarom nooit van heeler harte in stemmen met de jubelkreten van de mili tairen. toen in 3942 zulke groote vorderin gen werden gemaakt. Want was het niet voorzichtiger geweest te zorgen, dat eerst de heele Chineesche winst was binnen ge komen. zoo redeneerden de leiders van deze groep en daarvoor waren het ook groote zakenlieden. Zij vonden, dat het te snel ging. Zij hadden liever een langzamer tempo gehad met meer zekerheid. In feite zijn zij dus gevaarlijker dan de doldrieste ©fficierencamanlia, omdat zij voortdurend kleine winsten zoete winsten, ook al omdat zij zoo zonder risico's werden be haald hadden willen bejagen, tot alle tezamen dezelfde groote winst der militai ren zou zijn geweest. Ook is het begrij pelijk, dat de leden dezer groep, die aan aardsche goederen veel meer te verliezen hebben dan zulke kale officieren, bijtijds de nederlaag zagen aankomen. Daarom zorgden zij voor de noodige distancie tus- schen hun groep en die van het leger. En eenzelfde handelwijze volgden ook de beide andere groepen. Nu lijkt de zaak weer gered. In Tokio zitten op de minis- tersstoelen weer gematigde figuren, die zich eigenlijk toch steeds tegen de agres sieve politiek van het leger hebben verzet en alles anders zouden hebben gedaan, als zij maar aan de macht waren geweest! Het lied is schoon, maar mist betoovering, om dat de wijs té bekend is. Dit land en dit volk, dat maar een en kele keer een partijregeering heeft gehad en verder door de hierboven genoemde groepen, hetzij één of een combinatie van hen, is bestuurd, moet van den grond af worden opgevoed. Een commandowisseling Ï6 totaal onvoldoende. Er moeten wegen gevonden worden, opdat het volk belang stelling krijgt voor de landspohtiek. Men zal dus in kleinen kring moeten beginnen de burgers politiek te scholen. En verder: in 't geheel geen overbodige beleefdheden tegenover deze elk jaar met ongeveer een millioen zielen toenemende natie. De strenge hand is noodig voor deze droomers over de vervulling van een goddelijke Oost-Aziatische roeping. het vertrouwen van regeering en volle, dat voor een juiste vervulling van het pu blieke ambt onontbeerlijk is. Deze categorie van ambtenaren mag nochtans allerminst op een lijn worden gesteld met de vier categorieën waarop het zuiveringsbesluit doelt. Het aan hen ongevraagd te verleenen eer vol ontslag onder toekenning van wacht geld vindt zijn rechtsgrond in het Konink lijk Besluit van 12 Mei 1945. Een wijziging van dit besluit is voorbereid. Wordt de voorgenomen wijziging doorgevoerd, dan wordt verleening van ontslag ook zonder het praedicaat „eervol" mogelijk en wordt voorts de uitkeering van wachtgeld facul tatief. In tegenstelling tot het zuiveringsbesluit heefi een zoodanig ongevraagd ontslag niet verlies van pensioenaanspraken ten gevolge Ook besprak de minister de mogelijk heid tot het opleggen van disciplinaire straffen. Hij achtte het noodig uit te spre ken dat als een ambtenaar in zijn functie gestaajjt wordt, dit nog in geen geval wil zeggen, dat er grond is voor de klacht die tegen hem is ingebracht. Het is noodig hierop de aandacht te vestigen, omdat mede tengevolge van den langen duur van deze staking deze maatregel vaak het ka rakter van een strafmaatregel dreigt aan te nemen en daarenboven omdat moet worden geconstateerd, dat helaas dikwerf klachten worden geproduceerd, die na on derzoek blijken niet of te weinig te zijn gefundeerd. Terecht wordt de klacht geuit, dat dc zuivering te veel tijd in beslag neemt. Het is dan Ook het ernstig stre ven der regeering dit proces met alle middelen te versnellen. Aller mede werking werd daarvoor gevraagd. Er zal alles op worden gezet om zoo ccnigszins mogelijk voor het einde van hot jaar tot een eindbeslissing in deze zaken te geraken. De minister kon niet verhelen, dat dik wijls klachten tegen gezagsdragers en ambtenaren worden ingediend, welke na onderzoek blijken te zijn ingegeven door een mentaliteit, welke ten zeerste moet worden gelaakt. Klachten, waardoor op lichtvaardige wijze onverdiend een blaam wordt geworpen op een functionaris, veel leed wordt berokkend aan hem en zijn vrouw en kinderen, zijn prestige wordt ondermijnd en het gezag wordt geschaad. Aan het einde van zijn rede zei de mi nister. „De zuivering kan het best ver geleken worden met een operatief ingrij pen, Het vraagt de grootste .nauwgezet heid, opdat inderdaad slechts de zieke plek wordt weggenomen. Het veroorzaakt leed, hetgeen nochtans onvermijdelijk is. De ingreep is noodza kelijk, wil ons bestuursapparaat weer kunnen genezen en een krachtige gezonde opbldfei mogelijk zijn." Prins Bernhard Bij koninklijk besluit is Prins Bernhard eervol ontheven uit zijn functie van bevei- hebbei dei Nederlandsche strijdkrachten en benoemd en aangesteld tot inspecteur- generaal der koninklijke landmacht. Hem is Harer Majesteits dank betuigd voor de zeer gewichtige en belangrijke diensten, in zijn functie van bevelhebber der Neder landsche strijdkrachten aan den lande be- Spoorkaartjes De spoorwegen en de reisbureaux. welke spoorkaartjes verkoopen, nemen nog tot en met 2 October oud geld in ont vangst. De plaatsbewijzen voor 3 lot en met 6 October kunnen op alte werkdagen tot en met 2 October gekocht worden bij de reisbureaux. Op de stations kan het publiek op Zondag 30 September van 9— 12 uur en van 1318 uur eveneens voor die dagen kaartjes koopen. Men moet met gepast geld betalen. In geen geval zal bij aanbieding van oud geld nieuw worden teruggegeven. Voor ongebruikte plaatsbe wijzen wordt na 25 September geen resti tutie ver'eend. In zijn radiopraatje dat de radiospreker bekend als „de Patriot'' voor den zender „Herrijzend Nederland" wijdde aan de geld- saneering, heeft hij den verloofden, die waarschijnlijk met den schrik in het hart hun spaarpotje voor hun uitzet naar de bank brengen, de verzekering gegeven, dat zij bij de de'blokkeerlng van hun saldo kunnen rekenen op medewerking, waar het de inrichting van hun toekomstige woning betreft. Belasting-Rechercheurs Voorts deelde hij mede dat er nog be langrijke maatregelen op stapel staan, die ten doel hebben: ten eerste, dat de belas tingautoriteiten te allen tijde alle inlich tingen kunnen verkrijgen, die voor een heffing onontbeerlijk zijn (opheffing van het bankgeheim) en ten tweede, dat het bona-fide publiek betrokken wordt bij den nationalen strijd tegen belastingontduiking. Binnenkort zullen hierover nadere mede- deelingen worden gedaan. Voorloopig wilde hij echter alvast mededeelen, dat minister Lieftinek besloten heeft, dat in elke in spectie personen uit de burgerij worden aangetrokken, die behulpzaam zullen zijn bij de opsporing van eventueele gelden, die men aan het land zou willen onttrekken. Naar analogie van den onbezoldigden rijks veldwachter zou men een dergelijken func tionaris een onbezoldigden belasting rechercheur kunnen noemen. In elk geval ontstaat hier de figuur van den niet-amb- tenaar, die den offtcieelen inspecteur alle aanwijzingen verstrekt die hij maar krijgen kan en die voor een behoorlijke heffing van waarde zijn. Tot hem zal de bevolking zich kunnen wenden, als was hij de in specteur zelf. Brandstof-distributie Gezinnen, in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, die bij de alge- meene uitreiking van brandstoffenkaaiten welke onlangs plaats had, geen kaart ont vingen (geëvacueerden, bezitters van nood- distributlestamkaarten, nieuwe gezinnen enz.) kunnen op door den distributJedienst nader bekend te maken tijden alsnog een aanvraagformulier hiervooi ndienen. In verband hiermede wordt van 24 Sep tember af tot nader order nogmaals gele genheid gegeven de bonnen „43 BV'.. .,44 BV". „45 BV" en ..4(1 BV" bij den brand- stoffenhandel in te leveren. Ook zij, die reeds eerder een brandstoffenkaart ontvin gen, doch de hiervoor genoemde bonnen niet binnen de destijds vastgestelde termijn kon den inleveren, kunnen dit alsnog doen. Indië in kleuren In het nieuwe hoofdkantoor van het P. E. N. te Hloemendaal werd Vrijdagavond een kleurenfilm over Indte en de reis er heen vertoond, welke werd'toegeliclit door een heer J. C. Backer Ovei'beek, directeur van de Hollandsche Stoomvaart Maatschappij De film mag buitengewoon geslaagd heelen. Het publiek, dat uit genoodigden bestond, maakte dankbaar gebruik van het vragenrecht. zoo dat de heer Backer nog interessante wetens waardigheden kon vertellen over het leven in Indië. in Holland: De groote sabotage. (Teekening uit het Zwitsersche blad Ser- vir, van 22 Sept. 1944. waarbij gebruik is gemaakt van de woordspeling sabot klomp). Het gebeurde in het kamp te Harderwijk Onderzoek imn regeeringswege De heer Koos Vorrink, persoonlijk ad viseur van den minister-president inzake de interneerinksampen, heeft zooals wij reeds in ons vorig nummer meldden een onderzoek ingesteld naar de toestan den, welke in hei kamp te Harderwijk heerschten en medegedeeld, dat de kamp commandant Van Dijk, evenals enkele andere leden van de kampleiding, inmid dels reeds entslagen zijn, en wel op grond van het feit, dat zij. naar gebleken is, de gezagsverhoudingen totaal uit het oog ver loren hebben. Er mogen zoo verklaarde de heer Vorrink in de kampen wel ontspan ningsavonden gehouden worden, maar dan voor één kamer, hoogstens een barak, tegelijk. Brengt men echter regelmatig alle gevangenen bijeen, dan volgt hieruit noodzakelijkerwijs een ongewenscht con tact en daardoor een nog minder ge- wenscht machtsgevoel dat slechts leiden kan tot een situatie, welke niet strookt met de noodzakelijke discipline. Bovendien heef het feit. dat de comman dant zich tevoren niet op de hoogte heeft gesteld van den inhoud van het program ma, geleid tot het zingen van liedjes, welke zeker niet in. een programma van geïnterneerde N.S.B. ers thuïshooren. Per siflages op de moeilijkheden waarmede de Nederlandsche regeering op het oogenblik te kampen heeft, zijn niet voor de ooren van politieke gevangenen bestemd. De heer Vorrink ontkende echter ten stellig ste, dat er schunnige liedjes ten gehoore zouden zijn gebracht. Verbroederingsscènes waarbij ook een bewaker een rol heeft gespeeld, alsmede het feit. dat de commandant en zijn fami lie „meedeinden" met de gedetineerden op het refrein van een populair liedje, zijn feiten, die absoluut ongewenscht zijn. De commandant van een interneeringskamp dient aldus de heer Vorrink naar beide zijden correct te zijn. Geen sadisme doch ook geen verbroedering. Het is dik wijls moeilijk den juisten tusschenweg te kiezen, doch wanneer een commandant dit niet weet t» bereiken, blijkt hij niet geschikt te zijn voor zijn taak. Verschillende groepen gedetineerden werken buiten het kamp, o.a. in de nabij heid van Stroe voor Canadeezen. Dit is op zichzelf zeer goed, doch heeft, als gevolg van het slappe optreden van den com mandant. geleid tot een levendigen ruil handel. Onder de gevangenen bevindt zich een teekenaar, die voor een Canadeesch officier een portret had gemaakt en daar voor 600 sigaretten en een hoeveelheid chocolade ontving. Met toestemming van den commandant, die dit zelf op het too- neel heeft bekend gemaakt, zijn deze siga retten en chocolade onder de gevangenen verdeeld. Daar er in alle kampen een absoluut rookverbod bestaat en ook chocolade tot de contrabande behoort, was ook dit op treden van den commandant volkomen in strijd met de reglementen. Kapitalisme en Democrafié Wanneer ge in Amerika zou rit zeggen, dat er geen democratie in Amerika bestaat, dan zouden alle Amerikanen heel boos od u zijn. En wanneer ge in Amerika zoudt zeggen, dat er alleen maar kapitalisme in Amerika is. dan zouden alle Amerikanen u schoon gelijk geven. Dat komt omdat onze en de Amerikaan- sche opvatting van democratie verschil lend 2ijn en omdat onze en de Amerikaan- sche opvatting van kapitalisme dezelfde j zijn Dat komt ook, omdat wij kapitalisme en massa niet als een eenheid kunnen zien en omdat de Amerikanen dat wel kunnen. Zoo komt het eveneens dat het tiadltlo- neeJe, koninklijke Engeland in diepste wezen veel democratischer is dan Amerika, I maar dat het proletariaat in Engeland veel j proletarischer is dan het Amerikaansehe De Amerikaansehe democratie Is staat- kundig en politiek minder democratisch I dan de Europeesche democratie, maar maatschappelijk is zij veel verder ge- vorderd. Met dit laatste bedoel ik dat het Amerl- i kaansche kapitalisme zóó algemeen is, dat I de sociale verschillen er geringer door zijn. En wanneer wij dit wegvallen der sociale begrenzingen dan maar democratie willen noemendan, Ja dan is Amerika een I democratisch land. Want wanneer een New Yorksehe taxi chauffeur nu eens een gezellig- avondje uit wil, dan gaat hij na den arbeid onder zijn douche staan, dan doet hij zijn nette pakje aan en dan gaat hij als hij daar zin in heeft naar precies het zelfde restaurant en naar precies de zelfde bar als zijn baas. En wanneer hij zijn baas toevallig aan de bar ontmoet, dan zegt hij: „Helloh. John, laten wij er eentje nemer." en als dat drankje op is. dan zegt de baas: „Vooruit. BUI. een whisky". Dat is iets dat wij niet kennen. Dat is het democratische kapita lisme of de kapitalistische democratie. Er» wanneer ge dat zoo, aan de oppervlakte des levens, bekijkt, dan is dat buitenge woon pleizterig. Iedere Amerikaan zal u verzekeren: „bij ons in Amerika kan mijn zoon president van de Verëenigde Staten worden, kijk j maar naar Harry Truman. Die was land arbeider. En die had een hemden- en das- senwlnkcltje" en „bij ons in Amerika kan jouw zoon millionnair worden, kijk maar naar Woolworth, die met een winkeltje be gonnen is en naar Rockefeller, die een stuk je land had waar toevallig olie in zat." En wanneer ge nu dien Amerikaan zoudt I zeggen: „ja, maar van alle 140.000 000 Ame rikanen kan er op z"n hoogst maar één in I de vier jaar president worden en hoeveel van die 140000.000 zijn millionnair?" Dan zou hij u niet begrijpen en hij zou mis- I schien antwoorden: „heb je ooit van een I koning gehoord, die vroeger onderbroeken I heeft vi:ocht?" Hoe u nu ook verder over dit alles den ken moogt, zeker ls dat de Amerikanen tevreden zijn met wat hun opvatting van I democratie ls. Want er zijn 200.000 commu- I nisten en 100.000 socialisten in héél Amerika I en de rest. alle andere 130.700.000 Amerika- nen zijn Democraten of Republikeinen, die één ding gemeen hebben: dat ze allemaal democratisch-kapitalistisch zijn. Dat heet: ,.de Amerikaansehe manier van levenen daarover zal ik u nog meer vertellen. Mr, E. ELIAS Textiel Wie komen er voor in aanmerking? De distributie van textiel wordt op be scheiden wijze hervat. Voor kleedïng komen in eerste instan- I tie oorlogsslachtoffers in aanmerking. Ten tweede personen, die wel geen ooriogs- I slachtoffer zijn, maar die toch door de oorlogsomstandigheden geleden hebben. Ten derde bijzondere categorieën, De plaatselijke distributiediensten rege len de verstrekking. Als ze beschikbaar zijn stellen die punten voor aankoop be schikbaar. Als een winkelier de gewensch- te goederen heeft, kan een aankoopver gunning verkregen worden. Textiel voor huishoud- en woninginrich ting is alleen beschikbaar voor directe I oorlogsslachtoffers. Tot de bijzondere categorieën die even- eens een aanvraag kunnen indienen behoo- ren a.s. moeders (3 maanden voor de be valling), personen die in een klooster tre den, in een ziekenhuis of sanatorium op genomen moeten worden, lijders aan een besmettelijke huidziekte, personen die in een zenuwinrichting worden opgenomen, bedlegerige patiënten, lijders aan bed wa teren, personen die door brand of dief stal getroffen zijn, zij die uit een gevan genis worden ontslagen, zij die in een voogdij inrichting of opvoedingsgesticht worden opgenomen, of daaruit ontslagen worden, ontslagen leden van de Irene- brigade, personen, die uit hun kleeding gegroeid zijn, lijders aan een rheumatiscbe ziekte en zieken. Bij de aanvraag moeten deugdelijke bewijsstukken worden inge diend. In verband met de zeer slechte positie op net gebied van werkkleeding is het slechts mogelijk een zeer klein gedeelte van de arbeidende klasse van werkkïee- ding te voorzien. Alleen bedrijven, die werkzaam zijn bij den wederopbouw van ons land worden gerekend tot de zware industrie, zooals o.a. de scheepsbouwbe drijven komen daarvoor in aanmerking. Ook deze bedrijven zullen zich echter met een relatief kleine toewijzing moeten be helpen. De bedrijven moeten voor hun arbeiders een aanvraag indienen. Verder komen voor werkkleeding in j aanmerking: chirurgen, die niet gebonden zijn aan een ziekenhuis: aspirant-leerling verpleegsters, leerlingverpleegsters en j kraamverzorgsters: keilners, serveuses, enz in rijkshorecafbedrijven. Al de vermelde bijzondere gevallen zoo wel voor onder- of bovenkleeding, -als voor werkkleeding komen slechts bij uiterste noodzaak in aanmerking voor textielgoederen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2