Honden Luidsprekers ■Üf, "faUc, Dames Modehuis WORTMAN Haarden en Kachels Kennemerlaan 89 JOOP CALAVAZI Begrafenis Onderneming D.L.E. „Res Nova" 'T KAASHUIS" KAMPMAN'S CURSUS E.H.B.O. ""jongelieden ter opleiding LAAT UW BEURT NIET VOORBIJ GAAN! De S. D. A. P. Het partijbestuur van de S. D. A. P. be sloot de afgetreden leden van het partijbe stuur Ir. J. W. Albarda, J. R. Stokvis en A. E. de vries—Bruins, die wegens het over schrijden van de leeftijdsgrens niet konden worden herkozen, ter zijner tijd voor te dra gen als leden van den partijraad. Het dage lij ksch bestuur werd samengesteld uit K. Vorrlnk. A. E. Ribbius Peletier. K. Wouden berg. M. A. Reinalda, H. J. Scheps en G.- Slotemaker de Bruine. Het vroegere Wetenschappelijke bureau werd omgevormd tot een Stichting-Dr Wiardi Beekman, die ten doel heeft ten behoeve van het Nederlandsche volk de wetenschap pelijke bestudeering van het socialisme te bevorderen. Het partijbestuur betuigde instemming met het advies van den Nationalen Advies raad om de parlementsverkiezingen in April 1946 te houden. Uitvoerige besprekingen werden gewijd aan de verhouding van de S. D. A. P. tot de Ned. Volksbeweging. Het partijbestuur besloot de Volksbeweging uit te noodigen tot voort zetting van de op 27 Augustus j.l. begonnen besprekingen, teneinde zoo spoedig mogelijk tot klaarheid in de nog steeds bestaande on zekerheid te komen PREDIKBEURTEN BLOEMEN DAAL. Ned. Herv. Kerk. 10: Ds, J. C v. Dijk Bed H. Doop Ned. Prot. Bond 10.30: Ds. E. Frater Smid. Overveen OVEUVEEN Ncd. Herv. Kerk 10: Ds. Ch. HOOFDDORP. Ned. Herv. Kerk. 10: i^s. J de Beus. C. Salverda. 3.30: Gelderman. cand. H. D. hulppred te De Lijnden. ABBENES. Ned. Herv. Kerk. 10: Cand.- hulppred H. Postma. VIJFHUIZEN. Ned. Herv. Kerk. 10: A. C. Brörens. 3: Dezelfde. SPAARNDAM. Ned. Herv. Kerk. Oost. 10: J. van Dok. uit Haarlem, cand. t. d. H. D. West Kon. Emmaschool. Raafstr. 10: Ds. S. fiiiemeiis. te Willemsoord. ZANDVOOUT. Ned. Herv. Kerk 9.30: L. J. Bloemsma. hulpprediker. Geref. Iverk Kerk Jullanaweg 10: Ds. J. van der Mtje, te Schagen. 4.30: Ds. J. P. Unger, te Bruinlsse. SANTPOORT. Ned. Herv. Kerk en Kapel (ln de Kerk) 10: Ds. H. J. van Rooyen. van Heemstede. Ned. Herv. Kapel 5: Ds. M. G. Blauw. Geref. Kerk in Ilerst. Verb. 10: M. Folckema, van Amsterdam. 3.30: Ds. G. W. van Deth. van Haarlem. H. Av. Geref. Kerk. 10 en 5: Ds, H. J. Ten Brink IJMUIDEN. Ned. Herv. Kerk. (In de Herv. Kerk te Bloemendaal. 5: Ds. L. La- gerwelj. 1-7 IUIDEN-OOST. Goede Herderkerk 8 30 Pastoor Moleman. 10.30: Strating. 3: Ds. E. van Teylingen. Christ. Geref. Kerk (zaal Houtmanstraat) 10: Ds. A. Zwiep, H. Av. 4: Dezelfde. Officieele publicatie Inlevering bonnen voor groente en fruit door handelaren. Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat de handelaren in groente en/of fruit In het noorden des lands de bonnen 638 voor groente, alsmede de bonnen G39 voor fruit, geplakt op opplakvellen, op Donderdag 27 of Vrijdag 28 September a.s. bij den distributie, dienst moeten inleveren. De bonnen 638 en 639 moeten afzonderlijk worden opgeplakt en met een afzonderlijk ontvangstbewijs MD 242-01 worden ingeleverd. Op het ontvangst bewijs moet het aantal bonnen ln cijfers en letters, b.v. 30 (dertig) worden vermeld, De invulling moet geschieden met inkt of anilinepotlood. Voorzoover het gemeenten betreft. waar«de klantenbinding voor groen te reeds gold zullen de distributiediensten voor bon 638 toewijzingen voor groente uit reiken, terwijl voor bon 639 het volledig in gevulde en afgestempelde ontvangstbewijs als toewijzing voor fruit zal gelden. De toe wijzingen en ontvangstbewijzen moeten daarna op Zaterdag 29 September of Maan dag 1 October a.s. bij het plaatselijk verdeel- kantoor worden ingeleverd. In gemeenten, waar tot dusverre geen klantenbinding gold. moeten zoowel de voor bon 638 als de voor bon 639 van den distrlbutiedienst terugont vangen ontvangstbewijzen worden ingeleverd bij de grossierscombinatie, waaronder de handelaar ressorteert. De hierboven genoem de toewijzingen en/of ontvangstbewijzen die nen voor de bevoorrading van den handelaar voor net tijdvak van 30 September t.m. 27 October a.s. Afwikkeling N. A. D. I. Het hoofd van het B. A. N. A. D. (bur. afwikkeling Ned. arbeidsdienst) maakt bekend: 1. Een ieder, die goederen van den v.m. Ned. Arbeidsdienst, van den Ned. Hulp dienst, van den Arbeidsdienst voor meisjes en nevenorganisaties van deze instellingen onder zijn beheer of anderszins onder zijn berusting heeft, of van andere instanties dan het B. A. N. A. D. in bruikleen heeft ont vangen, is verplicht hiervan aan het hoofd van genoemd bureau Bachmanstraat 1721, te 's Gravenhage, voor 1 Nov. 1945 aangifte te doen; 2. Een ieder, die archieven of andere docu mentatie, betrekking hebbende op de voor noemde instellingen onder zijn berusting heeft, is eveneens verplicht hiervan binnen den hierboven gestelden termijn mededeeling te doen aan het hoofd van het B. A. N. A. D. Degenen die aan dezen aanmeldingsplicht niet binnen den gestelden termijn voldoen, stellen zich aan strafvervolging bloot. H. Een ieder, die geiden te vorderen heeft van of verschuldigd is aan den v.m. Ned. Arbeidsdienst, den Ned. Hulpdienst, den Ar beidsdienst voor pielsjes of nevenorganisaties van deze instellingen, dient zich onder voor legging van de noodige bescheiden voor 1 Nov. 1945 schriftelijk te wenden tot het hoofd van de afld. financieele zaken van het B. A. N. A. D., Bachmanstraat 17, 's Gravenhage. Zuivering uitgeverij, boekhandel etc. Ingesteld is een zuiveringsraad voor de uit geverij (behalve de uitgeverij van dag- en n.euwsbiaden. tijdschriften en weekbladen) den boekhandel, leesbibliotheken en kios ken. Klachten tegen ondernemers in deze bedrijven wegens handelingen in strijd met de nationale belangen gedurende den bezet tingstijd kunnen worden gericht tot het secre tariaat van dezen zuiveringsraad, dat geves tigd is bij mr. F. P. J. Perquin, Parkstraat 77a, 's Gravenhage. Klachten tegen uitgevers van dag- en nieuwsbladen, tijdschriften en weekbladen moeten worden gericht tot de commissie voor de perszuivering, die dezer dagen worden ingesteld door het ministerie van blnnenlandsche zaken. Zuivering besturen sportorganisaties. De door den minister van onderwijs, kuns ten en wetenschappen ingestelde commissie voor de zuivering van de besturen der lan delijke sportorganisaties deelt mede, dat klachten, verband houdende met de politieke gedragswijze van bestuursleden en oud-be stuursleden der landelijke sportorganisaties, tot uiterlijk 30 September 1945 kunnen wor den ingezonden bij den secretaris der com missie: C. Ras, Kastanjelaan 37, Apeldoorn. Betr. Noorsch bankpapier. Het koninklijk generaal-consulaat van Noorwegen maakt bekend, dat al het thans in omloop zijnde Noorsche bankpapier met uitzondering van 1 en 2 kronenbiljetten met ingang van 9 September 1945 heeft opgehou den wettig betaalmiddel te zijn. Inlevering van dit bankpapier moet hier te lande ge schieden tusschen 26 September en 6 Octo ber 1945 bij het Noorsche generaal-consulaat. Parklaan 28. Rotterdam of bij de Nederland sche Bank "(hoofdbank. bijbank en agent schappen). bij welke instelling nadere in lichtingen te verkrijgen zijn. Tevens wordt een registratie van alle Noorsche waardepapieren en banktegoeden doorgevoerd, welke registratie voor 15 No vember 1945 moet hebben plaats gevonden. Nadere bijzonderheden omtrent deze registratie zullen binnenkort gepubliceerd worden door de hoofdgroep banken en de vereenlging voor den effectenhandel to Amsterdam. COR DEKKER Haarlem, 22 Sept. 1945 Oranjeboomstr. 133B rood IJmuiden-O-, Trompstr. 132. Geen ontvangdag. OTTO HOFER en TRIJNTJE KOEDIJK geven u hiermede kennis van hun voorgenomen Hu welijk, waarvan de voltrek king D.V. zal plaats hebben op Woensdag 3 Oct. a.s. des namiddags 2.30 te Noord- scharwoude. De kerkelijke bevestiging heeft plaats om 3.30 uur in de Geref. Kerk te Broek op Langendijk door den Wel- eerw. Heer Ds. J. H. Donner. Broek op Langendijk 455, 20 September 1945 Receptie: Broek op Langen dijk, Zaterdag 22 Sept. 8 u IJmuiden (O.). Lumeijstr. 14, Dinsdag 25 Sept. 8 uur. Toekomstig adres: Lumeij- straat 14. IJmuiden-Oost. De Directie van de N V. DE VEM te IJmuiden zoekt voor spoedise indiensttreding een, SECRETARESSE voor corres pondentie en archief, vlot ty piste. kennis van Engelsch ge- wenscht. Brieven aan de Di rectie. Iepenlaan 82, Bl'daal. TRIMMEN" EN SCHEREN Ook aan huis J. C. BRFGGENKAMP Velsereluimves 197. IJm.-O. A. C. VERBOOG Gedipl. Pedicure Planciusstraat 28, IJm.-O. Behandeling volgens afspr. Biedt zich aan: NETTE BAKKER EN/OF BROODBEZORGER. Jac Kok, Zeeweg 249, IJmuiden O. JONGE D. HERDER te koop, reu, 7 weken. Kle verparkweg 189. NET MEISJE gevr. voor dag en nacht. IJmuider- straatweg 167, IJmuiden. WERKSTER gevraagd. L. W. Valter, Kennemerlaan 11, IJmuiden Gevraagd beslist net MEISJE, pl.m. 15 jr. voor toez. op kl. kinderen en lichte werkzaamh. Andere hulp aanw. Aanmeld, t. 19- 21 u. Tollenslaan 11, Drieh. NETTE WINKELJUFFR. biedt zich aan in levensm.- bedr. of banketzaak. 6l/2 j. werkzaam geweest in le- vensm.bedrijf. Mej. Bakker, Tuïnderstraat 94. Biedt zich aan BEKW. CHAUFFEUR. Br. A. Wit, Kennemerlaan 16 c, IJm. WIE RUILT groot kin derledikant met matras voor buffet of linnenkast? Hard draverslaan 34, Santp. St. RUILEN 3 pr. k.sch. m. 22, voor 1 pr. in goeden staat zijnde k.sch. m 23 of 24. v. Leeuwen, Vondellaan 28, Driehuis. 1 pr. prima hooge D. SC HO EN'EN m steunzolen m. 38-39 voor lage D.schoenen m. 40, platte hak. Hoofdstr. 182, Santpoort D. Te koop HOUTEN LE DIKANT. Voorplaats 44, Santpoort. PRIMA 6 VOLTS EXCI- DE ACCU te koop aangebo den. Te bevr. Wulverder- laan 5, Santpoort, Tel 8355 Wie KRAAK zegt Denkt aan bloemen Voor elke gelegenheid zijn bloemen en planten voorradig. BLOEMENMAGAZIJN KRAAK KENNEMERLAAN 29. TE DBF. 4528 OuiiteeM 10 Prachtige Witte Hyacinthen 25 Helder Roode Tulpen 15 Rykbloeiende Trosnarcissen 50 Porceleinblauwe Irissen 50 Gemengde Crocnssen 30 Blauwe Druifjes 30 Boschhyacinthen in 3 kl. 30 Grootbloemige Ranonkels 1 Deze geheele collectie kost maar f 10.-, halve collectie f 5.25. Vóór het herstel der geldcirculatielevering na voor- uitbetaling per postwissel f 0.50 I extra storten voor levering franco huls) of - na herstel van geldcircu latie - onder rembours, verhoogd met vracht- en verpakklngskosten. Bestel direct bij KWEEKERIJ IEPENHORST HILLEG0M m 1 UW OUDE HOED WORDT DAN PAS GOED AIS WORTMAN HET DOET DAMES, nieuwe hoeden zijn nog peperduur. Iaat ons Uw ouden hoed vervormen en U krijgt hem zoo goed als nieuw terug naar het allernieuwste model. Wij hebben een schitterende collectie modellen voor U klaar staan. Komt U eens kijken? Het verplicht U tot niets en wij staan'geheel tot Uw dienst. Ook Heerenhoeden knappen wij weer keurig op. BREESTRAAT 162 - BEVERWIJK - TELEF. 4336 Repareeren, schoonmaken en nakijken Bestel tijdig opdat ook uw haard of kachel tijdig kan branden. DWARSWEG 4, VELSEN Dir. 3ac. Haeseker TEVENS VERZORGING TRANSPORTEN IN BINNEN- EN BUITEND AND TELEFOON VANAF HEDEN No. 4050 Het vermaken van uw oude meubelen tot moderne meubelen TEVENS MEUBELREPARATIE Willebrordstraat 12 rood, IJmuiden-Oost HEBT U BOUWPLANNEN WIJ BOUWEN, VERBOUWEN, REPAREEREN BETON-. TIMMER- EN METSELWERKEN BOUW- EN HANDELSBEDRIJF DA COSTADAAN 45, DRIEHUIS 99* Volvette Amerikaansche en Hollandsche Kaas Tevens Goudsche en Edammer Prima Roomboter en Margarine Uw adres KENNEMERLAAN 100 H. VAN HEERD Scheepsbevrachting Voor alle watertransporten en beëdigde ijkopnamen is uw adres: bevrachtings- en controlebedrijf VELSEN, MEERVLIETSTR. 30, TELEF. 4084 (Na kantoortijd 4054) HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS OPGEVEN DINSDAGAVOND 8 UUR IN DE SCHOOL AAN DE EKSTERLAAN Afd. IJmuiden-Velsen van het Ned. R. K. Kievitlaan 5, IJmuiden-O. HET BESTUUR DER VER. VOOR CHR. VODKS- ONDERWIJS TE ÏJMUTDEN-OOST vraagt per 1 Nov. a.s. een tijdelijke (n) ONDERWIJZER OF ONDERWIJZERES voor het derde leerjaar der „BMMASCHOOD" (Hoofd: K. J. NOY) Scbr. soil, zo spoedig mogelijk aan den Secretaris P. LUIT Sr., WiMebordstraat 1. Bij de N.V. PAPIERFABRIEK VAN GELDER ZONEN te VELSEN bestaat gelegenheid tot plaatsing van een in het bedrijf. Leeftijd uitsluitend 18-19 jaar. Diploma Ambachtsschool e.d. strekt tot aan beveling. Zij die serieuze belangstelling hebben om een behoor lijk vak te leeren gelieven zich te wenden tot het GE WESTELIJK ARBEIDSBUREAU te IJMUIDEN of BEVERWIJK, alwaar ook nadere inlichtingen verstrekt worden. M. Zwanenburg en Zn. BRANDSTOFFENHANDEL voorheen Kalverstraat 20, thans: DE GENESTETDAAN 10, DRIEHUIS GELDINLEVERING Daar iedereen tijdig gènoeg is gewaarschuwdis er GEEN NA-INDEVERING. Wilt U het risico, dat Uw geld niet meer wordt aangenomen, vermijden, denkt dan om 't volgende: 1KOMT PRECIES OP DEN AAN GEWEZEN DAG BIJ DE INLEVERINGSKANTOREN Zijt.ge dien dag afwezig, zorgt dan dat een ander, voorzien van Uw geldlcaart, de bijbehoorende distributie-stamkaart en Uw specificatie-formulier, Uw geld namens U inlevert. Handelt evenzoo in geval van ziekte. 2 VERGEET OP UW INLEVERINGSDAG GEEN ENKEL ONBESMET BILJET. Denkt dus om de spaarpot van Uw kinderen, de nood-envelop van Uw werkgever, de vereenigingskas, de col lectebus, opgeborgen kleeding, enz. Zoekt verstopt geld tijdig op. Na Uw inleveringsdag wordt U niet meer geholpen. Wat U dan nog overheeft, is waardeloos. Inge leverd geld wordt weliswaar geblokkeerd, doch omtrent de deblokkeei-ing zult U spoedig worden ingelicht. Publicatie van het Ministerie van Financiën.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 4