IJmuider Courant Londensche conferentie voor moeilijkheden Verrassende wending Veel werk voor den Waterstaat ®0e Jan rentier fn. 18135 Bureaux: Kennemerlaan 154. IJmuiden - Telefoon 5437 Tc Haarlem: Gr Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur- Hoofdredacteur; Hohert Peereboom Maandag 24 September 1949 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct, 'per kwartaal 4. Buitenlandsch Nieuws I Sommige Engelsche bladen hebben zich pessimistisch uitgelaten omtrent het ver loop van de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken te Londen. De „Observer" noemt een onverwachte sa menkomst van -de ministers op Zaterdag avond j.l. een „crisis-bijeenkomst". Vol gens dit blad wordt de onmiddellijke oor zaak van de crisis gevormd door de alge- hcele tegenstelling in opvattingen tusschen Sovjet-Rusland en de Westelijke democra tieën omtrent den stand van zaken in Z.O. Europa, volgend op de mislukte poging tot overeenstemming inzake de vredesvoor waarden voor Italië. De tegenstelling zou nog verscherpt zijn door het bericht, dat tusschen Rusland en Hongarije een econo mische overeenkomst van ingrijpend be lang tot stand zou zijn gekomen, zonder een:g voorafgaand overleg met de andere Geallieerde mogendheden. Deze overeenkomst zou een vijfjaren plan van economische samenwerking be treffen. De correspondent van de Sunday- Times schrijft, dat door deze overec- i.omst Rusland gelijkwaardig partner zo -or den in een monopolistische staats. de en -exploitatie van Hongarije's groot in dustrieën, natuurlijke hulpbronnen, land bouw en transportwezen. De correspon dent van de „Observer" zegt, dat berich ten uit Boedapest er op wijzen, dat door de aankondiging van deze overeenkomst de politieke crisis in Hongarije is ver scherp», en dat de ratificatie van het pact jn vele kringen op bitteren tegenstand stuitte. J Ook zouden er. moeilijkheden zijn over de Russische pogingen om het Middelland- «che Zeegebied binnen te dringen en over de Russische, Joego-Slavische en Griek- jfche herstelbetalingseischen aan Italië. Wavell's voorstellen onbevredigend Het voltallige comité van het al-Indisch congres heeft met overweldigende meer derheid van stemmen een resolutie aan- lenomen naar aanleiding van de nieuwe ïritsche voorstellen, in welke resolutie wordt verklaard, dat Indië en het Con gres niet tevreden zullen zijn met minder lan onafhankelijkheid. In de resolutie worden de door Lord Wavell per radio voorgelegde voorstellen ontoereikend en Dnbevredigend genoemd. Toen een van de half dozijn commu- listische leden een amendement op de •esolutie naar aanleiding van de Britsche voorstellen te berde bracht ontstond een ïevig oproer. Het gehoor van 25.000 man jischte, dat aan geen communist zou worden toegestaan voor het forum van iet congres het woord te voeren. De ipreker moest het spreekgestoelte ver aten. Den communisten wordt verweten, iat zij het congres hebben verraden door steun te verleenen aan den „imperialis- ischen oorlog", welken zij een „oorlog van het volk" noemden. Het werkcomité leeft in overweging genomen een lijst op e stellen van beschuldigingen tegen de :ommunisten in verband met handelin- jen, tegenstrijdig aan de politiek van het congres, en overweegt tevens de commu- ustische leden van alle uitvoerende in stanties uit te sluiten. Het congres heeft voorts vrijlating van ille officieren, soldaten en vrouwen van in Palestijnsche vraagstuk Naar Reuter uit hoogst bevoegde bron rerncemt, heeft de Engelsche regeering lesloten, het geheele vraagstuk van Pa- cstina en de Joodsche immigratie over te dragen aan den raad van de Vereenigde Volken met de verklaring, dat dit een aan gelegenheid is, waarvoor alle Geallieerden lezamenlijk de verantwoordelijkheid moe- en dragen. Deze dramatische stap is gedaan na ont- pangst van den brief van president Tru- nan, waarin deze de Joodsche eisch tot iddellijke immigratie van 100.000 joden n Palestina ondersteunt. Britsche regeeringskringen hebben hun iroote misnoegen geuit over den brief ran den president. Zij wijzen erop, dat zij ille gevoelens van den president in deze langelegenheid deelen. zooals ook de of- icieele Labour-politiek is. Tezelfdertijd uithuilen zij echter dat het kabinet te- poren president Truman had gevraagd, dat le Ver. Staten met de Britsche regeering Ie verantwoordelijkheid zouden dragen bij le oplossing van het Palestijnsche vraag stuk. De Amerikaansche autoriteiten heb- en echter dit aanbod afgewezen. De toestand in Palestina wordt intus- chen 6teeds meer gespannen. Er hebben Intsche troepenbewegingen plaats en een Ier beste divisies van het Britsche achtste eger wordt van Duitschland overgebracht baar Palestina. Reuter voegt er aan toe: ,de Britsche socialistische leiders zijn na- uurlijk ten zeerste geïnteresseerd bij deze ntwikkeling" en men gelooft, dat er po- rngen in het werk zullen worden gesteld im „dezen tragischen onverbiddelijken oop der gebeurtenissen te stuiten, voor et te laat is." het „nationale Indische leger" dat door Soebhas Bose in Burma en op Malaka was gevormd, gevraagd. Loslating van Sterling-bloc? Volgens Reuters correspondent lijkt op aandringen van de zijde der Amerikaan sche delegatie bij de Engelsch-Ameri- kaansche financieele en handelsbespre kingen de kwestie van het eventueel los laten van het sterling-bloc van kardinaal belang geworden te zijn. De besprekingen zouden minstens nog wel zes weken kun nen duren. Saigon weer in Fransche handen De correspondent van de Daily Herald seint uit Saigon, de hoofdstad van Indo- China, dat deze stad wederom in Fransche handen is gekomen door een coup welke in den vroegen ochtend van Zondag j.l. is nitgevoerd. Dit was het besluit van een week vol geruchten, waarin niemand wist wi»- het eerste zou toeslaan: de Annamee- zen of de Franschen. Slechts een enkele maal viel een schot, en enkele Annameezen werden gewond. In de buitenwijken van de stad drongen An nameezen een Japansche wapen-opslag- plaats binnen. Sterke Fransche troepen zijn er op uit getogen om hen te verdrij ven. Britsche en Japansche troepen doen tezamen patrouille-diensten, doch nemen geen actief aandeel in den coup. Verkiezingen worden bespoedigd Een verklaring van den Minister-President In een te Enschede voor de Ned. Volks beweging gehouden rede heeft de mi nister-president prof. ir. W. Schermer- horn medegedeeld, dat de regeering het houden van verkiezingen zooveel moge lijk zal bespoedigen. Voor het onder zoek naar mogelijkheid heeft de regee ring een specialen functionaris be noemd. Deze heeft gevraagd wat zal moeten voorgaan: de saneering der distributiestamkaarten of de saneering van de verkiezingsadministratie. De regeering heeft daarop beslist dat de verkiezingsadministratie prioriteit zal genieten. v Koninklijk bezoek aan Rotterdam Het bezoek dat de Koningin Zaterdag aan Rotterdam gebracht heeft, leidde tot een laaiend enthousiasme onder de bevol king. H. M. kwam uit Den Haag per auto. Het regende, maar de kap van de auto was opgeslagen, om de duizenden, die langs den weg stonden om de Koningin te begroeten, niet teleur te stellen. Vooral voor het stadhuis aan den Coolsingel ston den veel toeschouwers die H. M. hartelijk toejuichten. H. M. werd in de Burgerzaal toegespro ken door den burgemeester mr. P. J. Oud, die zei, dat de komst der Koningin voor Rotterdam de kroon op het werle der be vrijding is. Oranje beteekent vrijheid! Wij wisten dat de Koningin de vrijheid tot ons zou terugbrengen. H. M. uitte de hartelijkste wenschen voor de toekomst van Rotterdam. Ver volgens ontving de Koningin tal van auto-t riteiten. Nadat de thee gebruikt was, werdl een rijtoer door Rotterdam gemaakt. IJMUIDEN De bekerwedstrijden Onze gemeentelijke N.V.B.-clubs legden gisteren met haar vieren in de bekerwed strijden beslag op 5 winstpunten. STORMVOGELS veroverde tegen Alcmaria Victrix één winstpunt. Wanneer de blauw- witten maar even op dreef geweest waren, hadden zij gemakkelijk op beide winstpunten beslag kunnen leggen door in de eerste helft reeds voor een veiligen 30 .voorsprong te zorgen. Nu stond het dank zij een mooi doel- pun: van Van Pel met de rust nog maar 1—0 en dit bleek onvoldoende. vooral omdat direct na de hervatting viel op te merken dat Alcm Victrix uit een ander vaatje ging tappen Kraak vooikwam aanvankelijk nog een tweetal vrij zekere doelpunten, doch werd tenslotte door een o.i. houdbaar schot van Buyzer gepasseerd. Stormvogels speelde zoowel in de verdedi ging als ln den aanval één harer zwakste wedstrijden. Vooral het spel van Snoeks, Hoogendijk. Van Dongen en Visser viel tegen. V. S. V. deed het tegen den Zaanschen tweede-klasser Z. V. V. heel wat beter, niet tegenstaande het feit. dat Balvers in de voor hoede ontbrak, waardoor Sterk op de binnen plaats kwam te staan, en met een paar jonge krachten geëxperimenteerd werd. Ook het spelen van Kunst als linksback was een proefneming. V. S. V. nam het zekere voor het onzekere en nam reeds in de eerste helft een flinken 40 voorsprong, zoodat de Zaankanters fei telijk toen reeds geslagen waren. In de tweede helft namen de roodwitten de zaken kalmer op. zoodat Z. V. V. toen evenveel doelpunten scoorde als de thuis club. zoodat het einde een 6—2 zege voor de V. S. V.'ers bracht. Sterk en Spaans waren elk met 2 doelpunten top-scorers. VELSEN' ..verraste" vriend maar vooral vijand door van Kennemers met 43 te ver hezen. ondanks het feit, dat men op papier over een sterk elftal beschikte Met de rust was de stand 1—1 Hlrsch maakte het Vel- sen-doelpunt doch „na de thee" nam Ken- nemers de leiding. Deze achterstand prikkelde de Velsenaren dermate, dat zij met twee fraaie kopballen van Bakkum ten tweeden male de leiding namen (3—2). Hoewel tegen den stijven wind inspelend gaf Kennemers zich nog niet gewonnen en maakte dank zij het zwakke spel der Velsen- defensie nog twee doelpunten, zoodat zij met 4—3 won. Doelman Ven Egmond had moge lijk twee, doch zeker één doelpunt kunnen voorkomen. Na hun zwakke spel in 't Mid-Kennemer- land-iournooi viel het optreden van de TERRASVOGELS in hun ontmoeting tegen H. F. C. ontzettend mee. Wel stonden zij met de rust met 1—0 achter, doch daarna traden zij zoo krachtig op, dat De Jong Sr.. De Jong Jr. en Heilig kans zagen den stand op 3—1 te brengen. Doordat H. F. C. hierna een dubieus doelpunt kreeg toegekend, keerde de spanning nog even terug, doch Kraak c-S. wisten den 3—2 voorsprong tot het einde te behouden. Het wederom medespelen van De Ruyter beteckende een geduchte versterking. Het voorspel onzer bevrijding Op den wekelijkschen clubavond van Stormvogels, heeft het bestuurslid Menist, sergeant bij de Prinses Irene-brigade, op onopgesmukte, boeiende wijze verteld van de invasie in Frankrijk, wat daaraan voor af ging en hetgeen daarop volgde. Een duidelijk beeld kregen de talrijke aan wezigen van de geweldige krachtsinspan ning, welke de geallieerde troepen zich hebben moeten getroosten, om de moei lijke opdracht tot een goed einde te bren gen. MARKT SCHEVENINGEN. Met versche visch waren Zaterdag aan de markt de motorlogger KW 38. L. van der Plas, met 8000, de kustvisschers SCH 108, W. de Jong, met 602, de KW 206, C. van Duivenbode, met 572 en de KW 201, D. Haasnoot, met 677 besomming. Vischaanvoer vermindert Doordat de Deensche en de Zweedsche kotters, vermoedelijk tengevolge van de geldzuivering, den laatsten tijd wegbleven, was de vischaanvoer al iets minder dan voorheen. Inmiddels hebben ook veie log gers de trawlvisscherij beëindigd en zijn deze schepen ter haringvisscherij gegaan. Het wachten is nu op de trawlers, maar hiermee gaat het niet vlot. Een viertal ligt in de Visschershaven gereed orr. uit te varen, maar aan boord van deze sche pen hebben zich moeilijkheden voorgedaan in verband met de voeding der opvaren.- den Zoodra deze opgelost zijn. kunnen de schepen gaan varen. Heden waren slechts twee schepen, een kleine trawler en een logger aan de markt. Een aantrekkelijke competitie Voor de reserve-elftallen van N.V.B.- clubs is door de afd. Haarlem een beker competitie in het leven geroepen. Onze gemeentelijke clubs Stormvogels 2 V.S.V. 2 en Velsen 2 zijn met Kennemers 2 in één afdeeling geplaatst. Er wordt een halve competitie gespeeld. DE HERVORMDE KERK WEER IN GEBRUIK. Het oude kerkgebouw der Ned. Her vormde gemeente heeft, zooals wij reeds eerder hebben gemeld, ernstig door den oorlog geleden, doordat de Duitschere het gebouw als opslagplaats hebben ge bruikt. Spoedig na de bevrijding werd met het herstel begonnen, waarbij ook oude „kwalen" voor den dag kwamen. Men is thans zoover met de reparatie ge vorderd, dat a.s. Zondag 30 September voormiddag 10 uur ds. Joh. Bronsgeest den dienst in zijn eigen kerk kan her vatten. Naamwijziging Door den Ned. Voetbal Bond is de naam van de bekende Zaterdagroiddagclub V.V, IJ. gewijzigd in „IJmuiden". SCHEEP VA AR TBERICHTEN. Van de Maatschappij „Nederland ver trokken op 15 September de stoomschepen „Noesaniwi" en de „Benkalis" resp. van Buenos Aires en Gibraltar De „Taparoea" arriveerde op denzelfden datum in Suez. BESOMMINGEN. VI. 68 Pax f 8396. KW 1 f 6992. KW 47 f 7664, KW 95 f 596, KW 107 f 6767. KW 22 f 5057. KW 38 f 5187. KW 97 f 5600. KW 104 f 7186. KW 45 1 5412. KW 89 f 3012. KW 52 f 6606, KW M f 220. KW 203 f 1100, KW 180 f 209. KW 96 f 268. KW 199 f 872. KW 224 f 81, KW 187 f 77, H 018 f 6157, IJM 207 I 299, IJM 250 I 96. 1JM 310 f 317. HOOGOVEN-SCHAAKCLUB. De uitslagen der belangrijkste weasl rijden, de vorige week gespeeld zijn als volgt: Groep A: G. Paardekooper—H. Aarsen af gebroken: P. Lanzer—J. Kroon, afgebr Groep B J. A. Stals—P. A. Veldheer 0—1; G. ZandbergenJ. Hillecamp 10; R Visser J. van Stekelenburgh 10. GEREFORMEERDE KERK. Vanwege de Gereformeerde Kerk van Velsen zal voortaan éénmaal per Zondag een godsdienstoefening gehouden worden in een zaaltje van het gebouw bij de be graafplaats Westerveld. Weerbericht Weerverwachting medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond. Noordelijke wind. Aanvankelijk tijdelijk nog krach tige, later afnemende Noordelijke wind wisselende bewolking, plaatselijk nog enkele buien. De Duitschers hebben onder de werken van den Rijkswaterstaat leelijk huisge houden. Men weet, dat de krachtwerken van de Noordersluis en de gebouwen, waarin deze waren ondergebracht, totaal vernield zijn. Ook de tunnelbouw is als Duiftche krijgsgevangenen aan het werk in liet kamp IJmuiden, onder toezicht van de Jewish Brigade. gevolg van den oorlog geheel uit zijn voe gen geraakt. De werkputten zijn doordat de bemaling moest worden stopgezet, vol water geloopen, zoodat er heel veel zou moeten gebeuren, voordat met den ver deren bouw weer begonnen zou kunnen worden Een ander groot werk, dat voor- loopig niet kan worden afgebouwd, is de sleephelling, die aan het begin van den oorlog zich reeds in een ver gevorderd stadium bevond en waaraan reeds tonnen ten koste waren gelegd. Deze tonnen gouds rusten thans onder tonnen gewapend be ton, doordat de Duitschers op deze sleep helling een der grootste bunkers bouwden, die in geheel Nederland, misschien wel in den geheelen Westwal! te vinden was. Er is dus voor den Waterstaat heel wat op te knappen en voordat het laatste spoor van onzer, bezetter van deze werken ver dwenen is. zal er heel veel water door de gelukkig intact gebleven spuisluis zee waarts stroomen. Dan zijn er nog de afslaggebouwen enz. van het Staatsvisschershavenbedrijf. welke door de verschillende bombardementen zooveel geleden hebben, dat bijna alles weer opnieuw zal moeten worden opge bouwd. In verband met deze herstelwerken zal de tunnelbouw voorloopig moeten blijven rusten. Het zou trouwerfs, door het gebrek aan materiaal, waarvan heel veel is weg- geroofd, niet doenlijk zijn, den bouw spoe dig voort te zetten. Het oude pontveer en de spoorbrug zul len nog wel eenige jaren gebruikt moeten worden, voordat de eerste auto en de eerste trein onder, in plaats van boven water het Noordzeekanaal pas seert. _j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1