IJmuider Courant Verkeerde Maatregel Londen laat hoofdpunt rusten Croote schade voor het Rijk in IJmuiden BOo Jaargang No. 18140 Bureaux: Kennemerlaan 154, Uitluiden - Telefoon 5437 ,Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 ffelefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pccrcboom Woensdag 20 Sept. 1045 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. WIJ hebben dezer dagen vernomen dat de Politieke Opsporings Dienst in Haar lem-Centrum, -Zuid en -Noord de inzage van dossiers en bezoeken aan gevangenen door advocaten heeft geweigerd, hetgeen in strijd is met een circulaire van 4 Juli van den Chef Staf van het Militair Ge zag. De advocaten hebben zich daarop tot den deken van hun Orde gewend, die van het hoofd van den P.O.D. vernam, dat tot dezen maatregel op 14 September besloten was door de gezamenlijke hoofden van den P.O.D. in Noordholland. Zij waren ertoe overgegaan wegens enkele misbrui ken bij inzage van dossiers door advoca ten. Het hoofd van den P.O.D. in Haarlem- Centrum verklaarde overigens, bij zijn dienst geen misbruiken te hebben onder bonden. De deken heeft zich toen telegrafisch tot generaal Kruis, den Chef Staf van het M G gewend en aangedrongen op hand having van de circulaire van 4 Juli. „Ont neming van rpchten aan de geheele balie wegens de fouten van enkelen wordt on juist geacht heeft de deken geseind. Natuurlijk is dat onjuist. Hier is een verkeerde maatregel genomen. Als een paar advocaten in de provincie Noord holland buiten hun boekje zijn gegaan, op welke wijze dan ook, gaat hei toch niet aan, alle advocaten in Noordholland van hun rechten te berooven. Men kan het nog eenvoudiger uitdrukken: als één man een overtreding begaat, kan alleen die eene man daarvoor ter verantwoording worden geroepen, maar nooit een geheele groep. Dat is Nederlandsch recht. Als twee of drie mannen de fout hebben begaan, zijn alleen die twee of drie aansprakelijk. En het wil mij voorkomen, dat in het geval van de betrokken advocaten de P.O.D. hun ook geen rechten had moeten ontnemen, maar zich tot den deken van hun Orde had dienen te wenden om zijn beklag over hun optreden in te dienen. Nu heeft de deken van de Orde in een stad, waar zich zulke gevallen zelfs niet hadden voor gedaan. zich tot de P.O.D. moeten rich ten. Dat is de omgekeerde wereld. Het is tegenwoordig veelal moeilijk, de verdeeling van de bevoegdheden te door gronden. Als de Chef Staf van het Mili tair Gezag een circulaire met instructies uitvaardigt, kunnen zijn onderhebbenden (in een geheele provincie) die dan maar op eigen initiatief buiten werking stellen? Dit is moeilijk te begrijpen. Het strookt niet met militaire gezagsverhoudingen, zooals men die in den loop der tijden heeft leeren kennen. Maar evenmin met burger lijke: noch in het ambtelijke leven, noch in het particuliere bedrijfsleven. Er is, behalve de vraag van de rechten der advocaten en het belang van het-prin cipe, dat men geen groep menschen ver antwoordelijk kan stellen voor de fout van een of meer, nog een ander belang bij deze zaak betrokken. Dat is het belang van de gevangenen. Mogelijk zijn er nog onschuldigen bij. In elk geval zitten zij allen nog maar in voorarrest en zijn zij niet veroordeeld. En al waren het alle maal moordenaars, dan zou ik nog voor de handhaving van hun bij de wet ge waarborgde rechten opkomen. Want Recht past men toe zonder aanzien des persoons. Dat is de eenige wijze waarop het Recht kan zijn. Daarom kan iedere beschuldigde een verdediger krijgen. Daarom is ook bepaald dat iedere man of vrouw, die in voorarrest zit, bezoek van een verdediger kan krijgen en dat deze de stukken kan inzien. Want hoe zou hij zich anders van de zaak op de hoogte kunnen stellen en de verdediging op zich nemen? De naleving van regelen als deze behoort tot, de rechtszekerheid, die het eerste en hoogste belang in den staat is. Als er onder mijn lezers zijn, die meenen dat het er niet zoo erg op aankomt als het N.S.B.'ers, bunkerbouwers en dergelijke lieden betreft, dan vergissen zij zich. Het doet er niet toe wien het betreft. De hand having van rechtsregels geldt ons aller rechtszekeiheid, ook die van de lezers die ik zooeven aanduidde. Als zij niet gehand haafd worden, wankelt ons aller rechts zekerheid. Laat ons hopen dat de maatregel, ten aanzien van de advocaten in Noordholland genomen, teniet zal worden gedaan. R. P. Zuivering van het Overheidspersoneel Resultaat in Zuid Holland Het wordt aangenomen dat het zuiverings proces van het overheidspersoneel in de pro vincie Zuid-Holland voor Mei 1946 gereed zal zijn. Tol en met 18 September 1945 zij'n in Zuid- Holland door het Prov. Militair Commissa riaat geschorst 2303 ambtenaren in overhelds- dlensU dat is met verlies van wedde en alle voordeelen) en gestaakt 404 ambtenaren. In 13 gevallen zijn de beperkende bepalingen na onderzoek weer opgeheven. (Het gaat hier niet om zuivering van Het rijkspersoneel, dat geschiedt door civiele Instanties, maar slechts van provincie en gemeenten). Van een groot aantal gevallen moet het rapport van de zuiveringscommissie nog bin nenkomen. Voor politie- en gemeen teperso- neel Den Haag alleen al een kleine 1000. Andere kwesties momenteel aan de orde HST communiqué van de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken van Dinsdag luidt: „De Raad van minis ters van buitenlandsche zaken is Dinsdag tweemaal bijeen geweest onder voorzit terschap van Bidault in den morgen en van Bevin in den middag De raad zette de behandeling voort van het memoran dum van de Sovjet-regeering over de be spoediging van de repatrieering van Sov jet-onderdanen en de repatrieering van Fransche onderdanen uit gebieden onder het bestuur van de Sovjet-regeering. De raad behandelde tevens door de Sovjet delegatie gedane voorstellen betreffende de bespoediging van het werk van de commissie voor de herstelbetalingen. Een Fransch memorandum over de teruggave is eveneens behandeld. De volgende bij eenkomst van den raad zal Woensdag ge houden worden". Reuters diplomatieke correspoisdent schrijft naar aanleiding van dit commu niqué: Deze mededeelingen dementecren de sensationcele geruchten die Dinsdag dc ronde deden dat de raad van minis ters van buitenlandsche zaken Dinsd3g zijn laatste zitting zou houden. Voorzoo ver nu te zien is heeft geen der delegaties het voornemen Londen Woensdag te ver laten. Er is ongelukkigerwijze ook geen aanleiding te meenen. dat de voortzetting der conferentie een oplossing van de recente moeilijkheden bij het vaststellen van de Balkan-vredesverdragen met zich mee brengt. Er moeten echter nog steeds problemen in bespreking komen, zooals het Fransche memorandum over de Rijn-grens en de Ruhr, los van het vredesverdrag. De re patrieering van Sovjet-onderdanen is een netelig onderwerp, aangezien het met de vraagstukken der onduidelijke nationali teit nauw samenhangt. Tot dusverre wil Engeland geen onderdanen van Balkan- staten repatrieeren tegen hun wil. Wanneer deze belangrijke, doch van het standpunt der conferentie uit bijkomstige vraagstukken behandeld zullen zijn, zul len de ministers de problemen, waarvan de behandeling nu is uitgesteld, onder het oog moeten zien. Daartoe behoort ook de vraag, of de Fransche en de Chinee- sche delegaties uitgesloten moeten wor den van de bespreking van de vredesver dragen met de Balkanlanden. Men neemt te Londen aan dat dit afhangt van het antwoord dat volkscommissaris Molotof hieromtrent zal ontvangen; naar men zegt heeft- hij n.l. deze aangelegenheid voor gelegd aan de hoogste autoriteit te Mos kou. Molotof de vrede consolideeren Molotof verklaarde Dinsdag op een re ceptie te zijner eere gegeven, dat het de taak is van de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken den vrede te consolideeren en een duurzamen vrede te waarborgen. Tegen het eind van den avond arriveerde ook de Engelsche minister van bui tenlandsche zaken Bevin, met wien Molotof in gesprek kwam. Men hoor de Molotof zeggen dat, zelfs wanneer tijdens deze zitting van den raad een volledige overeen komst ten aanzien van alle onder werpen niet moge lijk zal zijn, alles bij een volgende zitting „soepel en loyaal" uitgewerkt zou worden. Ver der zeide hij, dat de versterking van de vriendschap tus- schen Engeland en Sovjet-Rusland van vitaal belang was. „Zij, die leugens en intrigues zaaien zullen volkomen versla gen worden, wanneer de volken van deze twee landen standvastig streven naar verbreiding van de waarheid", aldus ver klaarde hij. Het Fransche gezichtspunt over de moeilijkheden op de Londensche confe rentie wordt uitgedrukt door „Le Monde" welke dikwijls de officieele Fransche op vattingen weerspiegelt. Dit blad schrijft: ..Tevergeefs zou men de eene of de an dere mogendheid de schuld geven Men kan alleen constateeren, dat de meenings- verschillen omtrent alle problemen op rijzen tusschen de Angel-Saksische mo gendheden en Sovjet-Rusland. Moskou lijkt zoowel de vorming van een Wes- tersch bloc te vreezen als van een anti- Sovjet-bloc, waarin Frankrijk en China wellicht de zijde van Engeland en de Ver. Staten zouden kiezen". Japan een nieuwe moeilijkheid Een nieuwe moeilijkheid is veroorzaakt door het door Molotof te berde brengen van den aard der gemeenschappelijke ge allieerde controle in Japan. In deze han delwijze der Sovjet-delegatie zou een reactie kunnen worden gezien op de on- Molotof langs in sommige Amerikaansche kringen waarneembare houding van „handen af van Japan". Een andere verklaring kan zijn dat Rusland teleurgesteld is over het uitblijven van steun van Amerikaansche zijde wat betreft de Sovjet-eischen inzake Tripolis. Uitgaande van de veronderstel ling. dat deze Amerikaansche houding was toe te schrijven aan het verlangen de vrije hand te hebben voor Amerika in het Verre Oosten, zouden de Russen dui delijk hebben willen maken, dat het hun bedoeling is ook van de partij te zijn in het Verre Oosten. Verwacht wordt, dat de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken Byr nes Zaterdag aanstaande van Londen naar Washington zal terugkeeren. VELSEN Distributie van schoenen Met ingang van 1 October as. zal een aanvang worden gemaakt met de uitrei king van aanvraagformulieren voor schoe nen. Als gevolg van de evacuatie nan vele ingezetenen zijn de vroeger ingeleverde aanvraagformulieren waardeloos gewor den. Zij die dringend behoefte heb ben aan schoenen zullen een nieuw aan vraagformulier ontvangen op vertoon van de oude en de nieuwe distributiestam kaart. De uitreiking za! geschieden voor de bewoners van IJmuiden-Oost, Driehuis en Velsen (dorp) in het Patronaatsgebouw aar. den Zeeweg op: Maandag 1 Oct., letters A t.m. E. Dins dag 2 Oct. lett. F t.m. J, Woensdag 3 Oct. lett. K t.m. P, Vrijdag 5 Oct. lett. Q t.m. V. Zaterdag 6 Oct. lett. W t.m. Z. Voor de bewoners van Santpoort in het Badhuis aan de Wlistelaan, op: Woensdag 3 Oct., lett. A t.m. F. Donder dag 4 Oct. lett. G t.m. M, Vrijdag 5 Oct. lett. N t.m. U, Zaterdag 6 Oct. lett. V t.m. Z. Voor de bewoners van Velsen-Noord in het Ontspanningslokaal van de Java- Deurenfabriek aan den Wijkerstraatweg, op: Donderdag 4 Oct. lett. A t.m. Z, De lokalen zijn geopend van 912 en van 24.30 uur. Op Zaterdag van 912 u. De afgehaalde formulieren moeten vol ledig ingevuld en onderteekend zoo spoe dig mogelijk worden ingeleverd. Niet .gped. ingevulde formulieren worden ter zijde gelegd. Voor de stichting 1940-'45 De in onze gemeente gehouden inzame ling van gelden ten hate van de Stichting 1940—1945 'heeft niet minder dan ƒ22.187.45 opgebracht. De commissie is over dit schitterende resultaat uiterst tevreden, Zij dankt de milde gevers en de lijstcollectanten van harte voor de medewerking. Let op den electriciteitsmeter. Bij den eersten keer, dat de electriciteits meter is opgenomen blijkt, dat vele klan ten van het P.E.N. de waarschuwing tegen overschrijding van Tiet rantsoen niet ter harte genomen hebben. Aan 40 abonnés is Het woord is aan. Cleveland: Het volk moet de regee ring kracht geven, niet om gekeerd (Rede van 16 Febr. 1887) een waarschuwing wegens overschrijding van het rantsoen uitgereikt, 15 zijn voor veertien dagen afgesneden en drie zijn voor een half jaar van gas en electra af gesneden wegens diefstal van stroom. IJMUIDEN Vaart op het Noordzeekanaal neemt toe. Spoedig na de Duitsche capitulatie kwam er a! weer een schip de sluizen binnen, maar in de maand Mei bleef het bij deze eersteling. In- en uitgaand passeerden twee zeeschepen de sluizen me: een ge- zamenlijken inhoud van 4222 M3. Nadien is de vaart echter langzaam maar gestadig toegenomen. In Juni passeerden 10 schepen me: een inhoud van 29756 M3-, in Juli 35 schepen met 156053 M3_, in Augustus 91 schepen met 353.992 M3. Het wordt dus steeds drukker, maar voordat de cijfers weer normaal zijn. moet er nog veel ge beuren. In Augustus 1933 passeerden 663 schepen de sluizen met 3914600 M3. Nieuws van Stormvogels. De maandelijksche contactavond, welke bestemd is voor de voetballers met hun dames, heeft plaats a.s. Donderdagavond in Cafè-Royal. Bij den Zondag gespeelden wedstrijd tegen Alcmaria Victrix liep de rechtsback G. Visser een „knietje" op. DRIEHUIS Hinderpalen in den Hagelingerweg Toen de Duitschers zagen, dat ze niet alleen een front naar het Westen, maar ook een naar het Oosten noodig hadden, bouwden ze aan de landzijde van de ves ting IJmuiden vele verdedigingswerken. W,o. een tankgracht en zware muren in de toegangswegen. Het Missiehuis, toen een Duitsche kazerne, werd geheel van de buitenwereld afgesloten, aan der. eenen kant door een dikken muur, aan den an deren door een aan stevige pijlers draaiend hek. De muur is inmiddels van den weg verwijderd. maar de pijlers, waaraan het hek was bevestigd, staan er nog. waardoor er voor het verkeer slechts een nauwe doorgang beschikbaar is. Maar erger is, dat ook het steunijzer midden in. den weg nog niet verwijderd is. Dit ijzer, ongeveer 10 cM. breed en hoog is een zeer gevaarlijk ijzer des aanstoots, vooral wan neer het donker is en het. wordt hoog tijd, dat" het verwijderd wordt. Het eerste on geluk is er eenigen tijd geleden al ge schied. Een wielrijdster, die het obstakel niet zag, sloeg over het stuur van haar fiets, deed een leelijken val en kreeg bo vendien aanzienlijke schade aan fiets en kleeren. Vlakbij zit dag en nacht een schildwacht. Eén flinke hamerslag en het obstakel is verdwenen. Beschadigde sluiswerhen en vernielde afslaggebouwen. Eerst in September 1944 na den lucht aanval op Arnhem, later in Mei 1945 toen de bezetters inzagen, dat hun macht ten einde liep, hebben ze in de havens en aan de sluis- werken van IJmuiden groote verwoestingen aangericht, verwoestingen welken herstellin gen vele millioenen zullen kosten. Het had nog erger kannen z(jn; dit is tenslotte door den snellen opmarsch der Canadeezen ver ijdeld. Het is droevig gesteld met den trots van Nederland, de Noordersluis. Het. machine- gebouw van de sluisdeuren is totaal ver woest; het gebouw is zoozeer beschadigd, dat men het grootendeels zal moeten sloo- pen. Gelukkig zijn de teekeningen van de machines gered, zoodat aan de hand daar van nieuwe gemaakt kunnen worden. De beide buiten-sluisdeuren zijn dichtgescho ven. De sluisruïmte daar tusschenin is met zand dichtgegooid: ongeveer 16.000 M3 zand zal men moeten wegbaggeren of wegzuigen vóórdat de zeeschepen hier weer kunnen worden doorgelaten. Het is met deze zandversperring een op en neergang geweest met de oorlogsomstan digheden. Reeds in 1940, toen de Duitschers bang waren, dat de R A.F. de sluisdeuren vernielen zou, werd de toegang afgedamd. In 1942 wilden ze de sluis gaan gebruiken en dus moest het zand er weer uit. Het was er bijna uit, toen het invasiegevaar den Duit- schen horizon begon te verduisteren. En dus moest het zand er weer in. En nu moet het er weer uit. Maar dan blijft het er uit. Even grondig als het machinegebouw is het centrale bedienlngsgeoouw, van waar uit de geheele sluis op aanwijzingen van het sluispersoneel door één man bediend kon worden, vernield. Van deze centrale uit kon ook de nieuwe spulsluls bediend worden. De afvoer van het water werd automatisch geregeld. Nog even is dit in bedrijf geweest maar het vandalisme der bezetters heeft daar spoedig een einde aan gemaakt. En het aantal te verrekenen schadeposten was weer met één vermeerderd. Ook dit van zwaar gewapend beton opgetrokken gebouw is met talloooze ladingen springstoffen verniield, „gründllch" vernield. Nog af en toe kraakt het in de puinhoopen. Voor een puzzle staan de ingenieurs wat betreft een verzakking over een groote lengte van de kade aan beide zijden van de sluis. De Duitschers hebben groote hoeveel heden springstoffen in het water van de schutkolk tot ontploffing gebracht; daardoor moet er ergens in de diepte een zandver- schuiving hebben plaats gehad, waardoor een grondverzakking achter den kademuur ont stond. Men staat hier voor een moeilijke taak, omdat de juiste toedracht van deze ondergrondsche werking niet bekend is. Maar ook dit komt weer in orde, evenals de andere schade weer in orde komt. Eer we twee jaar verder zijn zullen we de plech tige heropening, van "'s werelds grootste sluis wel achter den rug hebben. Puin rond de Vïsschershaven. Aan beide zijden van de Vïsschershaven is ontzettend veel beschadigd. Alleen hal D, het fraaie gebouw, dat even voor den oorlog In gebruik kon worden ge nomen, heeft de vele bombardementen tame lijk onbeschadigd overleefd, van hal C IS nog iets over, maar de hallen A en B kunnen als verloren worden beschouwd. In de haven liggen tal van gezonken vaar tuigen. Vlak voor ons steekt de schoorsteen van een trawler, met het bekende kruis van de Marezathen er in. boven het water uit. In de kade voor hal B is een groot gat. Hier hebben de Duitschers een mijn tot ont ploffing gebracht. Ook aan de Trawlerkade is zulk een gat. De Duitschers hadden langs de geheele kade om de 20 M. een mijn ge legd, met de bedoeling, de geheele kade te vernielen. Gelukkig is het zoover niet ge komen. Het gaat hier aan den Noordkant van de Vïsschershaven snel naar den wederopbouw. Want IJmuiden's visscherijbedrijf staat weer voor een groote toekomst. Reeds nu. terwijl nog maar weinig schepen in de vaart zijn, worden er maandelijks al eenige millioe nen kilo's visch verkocht en het gaat steeds crescendo. En daarvoor is halruimte noodig. Snel opruimen en snel bouwen is hier de boodschap.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1