a Buitenlandsch Overzicht Soekarno heeft „kabinet" gevormd Admiraal Mountbatten heeft de Japan sche strijdkrachten op Java het bevel ge geven het gezag niet over te dragen aan eenige Javaanschc politieke party. Dat In- dië nog niet door de Geallieerden kon worden bezet, beschouwt hy als ongeluk kig, doch onvermydelyk. Mountbatten heeft nimmer de troepen gekregen, om welke hij heeft gevraagd. De Japansche overgave heeft plotseling de taken van zyn commando zoo doen toe nemen, dat hy niet in staat is geweest zyn krachten in zulk een kort tijdsbestek over zulk een enorm gebied te doen ex- pediceren. Nederlandsche troepen kunnen door de transportmoeilijkheden nog niet uil het moederland worden aangevoerd. Soekarno heeft een ..kabinet" gevormd, bestaande uit 17 ministers en zich geves tigd in het gebouw, waarin vroeger het departement van financiën was onderge bracht. Hij zeide aan een Reutcr-corres- pondeni, dat een volledige breuk met Hol land werd gewenscht. doch dat het den Nederlanders vry zou staan, zy aan zy met de Indiërs te leven. Hij verklaarde voorts, dat in de eerste tijden van zyn voorgesteld regime andere politieke par tyen niet zouden worden aangemoedigd. Er zouden geen partyen kunnen bestaan in den gebruikelyken zin des woords. Ten aanzien van de buitenlandsche investee- ringen stelt liy zich een staatscontrole op de economische hulpbronnen voor. Ken verzoek om erkenning der onafhankelijk heid zou worden overgebracht aan Mount batten als deze het militaire gezag over Indië aanvaardt. Uit Sydney meldt Reuter, dat in N Zuid-Wales bijna 30.000 arbeiders in sta king zijn gegaan wegens de positie van de „nationalistische beweging op Java die een eigen „republikeinsche regeering" zou hebben opgericht. Uit Melbourne be loofde de communistische partij „volledi- gen steun" aan de stakende Indische be manningen in Australië. De achtergrond der gebeurtenissen. Uit regeeringskringen wordt omtrent den achtergrond van de gebeurtenissen op Java en in Australië het volgende gemeld. De Indische schepelingen in Australië heb ben een moeilijken tijd doorgemaakt in de hun vreemde samenleving der Australische havensteden. Bovendien zagen zij een moeilijke toekomst voor zich, daar zij, bij terugkeer naar een bevrijd vaderland daar veel verarming en ontreddering zouden vinden. En zij moesten door de Australi sche immigratiepolitiek na den oorlog uit Australië verdwijnen. De moeilijkheden dezer menschen zijn nog vergroot door zekere onverantwoordelijke elementen, die in stede van het mheemsch personeel op den werkelijken stand van zaken voor te bereiden, hun propagandistische kracht hebben gezocht in het opwekken van aan trekkelijke doch onvervulbare voorspie gelingen. Niettemin is de Nederlandsche koop vaardij erin geslaagd volledig aan onze bondgenootschappelijke verplichtingen, ook en vooral tegenover Australië, te vol doen. Desondanks is de ondermijnende beïnvloeding van het Indische personeel, grootendeels ondergronds, voortgezet. Thans is deze propaganda echter aan den dag getreden in een sfeer, welke door de onrust op Java ruimte laat voor verwar ring. HIROHITO, die in oorlogstyd Mohammed Hatta heeft onderscheiden. Deze onrust vindt zijn oorsprong in het uitroepen van de z.g. „Indonesische repu bliek" door een aantal inheemsche natio nalisten, wier collaboratie met den vijand vast staat. Zoo heeft Soekarno in zijn redevoeringen (welke door Geallieerde radio-luisterposten werden opgevangen), herhaaldelijk de Indonesische bevolking aangespoord, mede te helpen aan de ver nietiging van Britten, Amerikanen en Australiërs, terwijl zijn medestander Mo hammed Hatta, in 1943 van Hirohito een hooge Japansche onderscheiding ontving, „als erkenning van zijn samenwerking met de Japansche militaire overheid op Java". Ondanks dezen bedenkelijken politieken achtergrond, hebben thans de Australische havenarbeiders zich solidair verklaard met een aantal Indonesische schepelingen, die in de gegeven omstandigheden niet naar huis willen of durven terugkeeren. Men heeft onder het mom van strijd tegen z.g. „Nederlandsche" imperialisten laden, hoewel deze goeddeels bestemd zijn geweigerd Nederlandsche schepen te voor het brengen van levensmiddelen en medicamenten aan de bevolking in Indië. Voor deze millioenen die, tengevolge van de Japansche roofpolitiek, gebrek hebben aan alles, dreigt de toestand even kritiek te worden als hij in Mei 1945 in Wcst- N'cderland was, tenzy juister inzicht baan breekt by de Australische arbeiders, die met de Indische collaborateurs sympathi- seeren. Dit laatste is des te meer gewenscht, daar verschillende onzer schepen, waar onder de „Oranje", evenals onze vliegtui gen, op aandringen van de Australische regeering bij de Geallieerde autoriteiten, zich in de afgeloopen weken uitsluitend hebben gewijd aan het repatrieeren van bevrijde Australische krijgsgevangenen uit Singapore, terwijl zieke Indonesiërs en Nederlanders moesten achterblijven. Te recht heeft men in officieele Ned -Indische kringen met gerechtvaardigde bitterheid opgemerkt, dat de zoo dringend noodige bijstand aan onze rijks- en landgenooten in Indonesië aldus in gevaar komt. Wat in het bijzonder de Nederlanders in Indië betreft, mag niet vergeten worden, dat dezen in 1942 op hun post zijn gebleven, aldus het prestige der blanken aanzienlijk verhoogend in het oog der gekleurde vol keren van Azië. Ook hun leven wordt thans in de waagschaal gelegd door bur gers van het land waartegen Soekarno en de zijnen steeds gestreden hebben, terwijl de Ned.-Indische gemeenschap zich voor den Australischen bondgenoot zoo vele en groote opofferingen heeft getroost. Een ïegenslag Dijkdoorbraak in den Nolledijk Een samenloop van ongunstige omstandig heden (bijzonder slecht weer en een zwaar en uitermate hoog tij) heeft er toe geleid, dat er een gat is ontstaan in den Nolledijk, bij Vlissingen, welke eerst zoo kort geleden was gedicht. Alle maatregelen zijn genomen om de moeilijkheid te bezweren. Gezien de gunstige weerverwachtingen, hoopt men de ergste schade spoedig te kunnen herstellen. De eereraad voor muziek Ed. Flipse tot Mei '18 uitgesloten De eereraad voor muziek heeft Eduard Flipse verboden om tot 8 Mei 1948 op te treden als dirigent, omdat hij gedurende de bezettingsjaren niet voldoende blijk gegeven heeft van het besef der verant woordelijke positie, welke de dirigent van een groot orkest inneemt, om toegelaten te worden tot de hervatting van zijn werk zaamheden. On rege Imatigh eden in kampen Hef onderzoek In een interview met het A. N P. heeft generaal majoor Mr. H. J. Kruis, chef van den staf van het Militair Gezag gezegd, dat het gerucht de ronde deed. dat in het inter- neeringskamp te Rotterdam fraudes zouden zijn gepleegd met de voedselloewyzingen en dat te Delft brood en warme maaltijden voor scherpe patronen geruild werden. Een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat de kwestie van de scherpe patronen niet in het kamp te Dëlft zelf :s voorgekomen. Het vermoeden bestaat echter dat dit wel in een ander kamp is gebeurd; het onderzoek wordt voortgezet. Te Rotterdam hebben zich inderdaad onregelmatigheden voorgedaan Het staat echter niet vast en het is zelfs niet waarschijnlijk te achten, dat de zwarte handel hiermede gebaat is geweest. De in tendance van het kamp heeft inderdaad hooger-e toewijzing aangevraagd dan hem op grond van het aantal geïnterneerden en be wakingspersoneel was toegestaan, met de bedoeling echter iets extra's te kunnen geven aan de bewakers, die veelal onder zeer moei lijke omstandigheden hun dienst moeten uitoefenen. De genoemde getallen waren echter sterk overdreven. De geldende rege ling hield bij voorbeeld m. dat een geinter- 'neerde. die zwaren arbeid verrichtte, een hooger rantsoen ontving dan een bewaker. Inmiddels is echter een nieuwe regeling in gevoerd, waardoor de lantsoenen van de bewakers zijn verbeterd, zoodat dergelijke onregelmatigheden niet meer behoeven voor te komen. Verbeteringen ook in kleeding en schoeisel van het bewarings- en bewakings personeel staan trouwens te wachten, het geen niet overdreven genoemd mag worden wanneer men bedenkt dat in sommige kam pen het personeel uur per week dienst doet in den letterlijken zin op een schoen en een klomp. Het gèbrek aan uniformen en schoenen en aan allerlei ander materiaal maakt het de regeering en het Militair Gezag niet gemak kelijk, verbetering te brengen in tal van moeilijke situaties aangaande de internee- ringskampen voor politieke gevangenen. SIGARETTENPIUJZEN WORDEN VERLAAGD. Met ingang van J October a s. zullen de prijzen van sigaretten van Nederlandsch fabrikaat door vermindering van de accijn zen van 75 cent op gemiddeld 60 cent per pakje van twintig stuks worden terugge bracht Het is niet mogelijk de prijzen van de ge- importeerde sigaretten welke overigens slechts enkele malen in de distributie ge bracht zullen worden, te verlagen. ASSURANTIE TUSSCHENPERSONEN. Tot bestuursleden van de Haarlemsche afd. der vakgroep assurantie tusschenpersonen zijn gekozen de heeren A. J. J. Burdorf, L. A. Duijn; J. N. M. van Loenen en P. A. W. de Rooy. Voor Haarlem en omstr. is een zuiveringscommissie geïnstalleerd, bestaan de uit de heeren mr. W, Veniet, voorz.: Wm. Estarippa, secr.A. J. Schalekamp, J van Holten en J. Roggeveen. De heer J. Albertl Jr, is benoemd in het prov. bestuur. Problemen en vooruitzichten Causerie van Ir. S. L. Mansholt Als eerste van een serie radiocauserieën heeft de minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening Dinsdagavond een praatje gehouden over de problemen, waar mee de landbouw momenteel te kampen heeft. Ir. S. L. Mansholt beschreef de af braak van onze agrarische kracht in de afge loopen jaren. Als alle zeilen bijgezet worden, en als de overheid haar leidende taak juist opval, zullen de bezettingssporen kunnen worden uitgewischt. De geteisterde streken en bedrijven genieten de volledige aandacht van het ministerie en alles wordt gedaan, om in den nood te voorzien. De minister memo reerde nog even de groote uitgeslrektheden, die aan inundaties, mijnenvelden, versterkin gen, vliegvelden en directe oorlogshandelin gen ten offer zijn gevallen. Bij den opbouw zal op een geheel nieuwe basis begonnen worden, „oud zeei" zal wor den opgeruimd. De opleiding van den toe- komstigen landbewerker zal een groote plaats moeien worden ingeruimd, zoodat in de toe komst Nederlands export slechts die produc ten levert, waarmee handel kan worden ge dreven in het buitenland en die kwalitatief op een hoog peil staan. Den landbouw wacht een belangrijke taak, daar ons land bedolven is onder schuld, die slechts gedelgd kan worden door tegen prestaties. Het landbouwbedrijf zal voorts zoo efficient mogelijk moeten worden inge richt. Vakbekwaamheid en bedrijfsinrichting zyn hierop van grooten invloed. De ordening van de productie en de prysbepaling. de loonvraagstukken en de valutakwesües moe ten geregeld worden, wil Nederland terug keeren naar normale toestanden. Stappen zijn ondernomen om de veevoederpositie te verbeteren en kunstmest zal in 1946 beschik baar zijn tot de helft van de hoeveelheid, die in normale jaren verbruikt werd. Ondanks dit alles ligt het ln de bedoeling het ambtelijk apparaaat geleidelijk m te krimpen en de belangen van de landbouw organisaties gedeeltelijk in de handen van de betreffende organisatie te leggen. De schade te Arnhem Slechts 156 panden onbeschadigd De juiste cijfers over de verwoestingen te Arnhem zijn; verwoest 3518 panden, zwaar beschadigd 978, licht beschadigd 21492. Slechts 156 panden zijn onbeschadigd gebleven. Vroeger waren in de ziekenhuizen 935 bedden beschikbaar, thans slechts 395. Op 1 September woonden te Arnhem weer 90.000 menschen. De zaak van Genechten Acte van beschuldiging Wij hebben reeds gemeld, dat Mr. dr. R. van Genechten 3 October voor het Bij zonder Gerechtshof te 's-Graven'hage te recht moet staan. Hem is ten laste ge legd dat hij, terwijl Nederland in oorlog was met Duitschland en leiding en gees telijke ontwikkeling van het Nederland sche volk in nationaal-socialistischen en jegens Duitschland vriendschappelijken zin door de vijandelijke bezettende macht werd gewenscht en voor Duitsch land nuttig was, terwijl hij een vooraan staande plaats innam, door zijn werk zaamheden in het algemeen een zoodani ge leiding heeft gegeven en een zooda nige geestelijke ontwikkeling heeft be vorderd. Opgesomd wordt, dat verdachte de vol gende functies vervulde: procureur-ge neraal bij het Gerechtshof te 's-Graven- hage (later tevens bij het Vredesgerechts- hof), fungeerend directeur van politie, leider van het Opvoedersgilde en vor mingsleider der nationaal-socialistische beweging, later Commissaris der provin cie Zuid-Holland. Dit is, blijkens de dagvaarding, tot uiting gekomen in: le. het opzettelijk in de uitoefening van de functies van procu reur-generaal en directeur van politie op kennelijk partijdige wijze, in nationaal- socialistischen zin, ingaan op bij hem van nationaal-socialistische zijde ingediende klachten, instellen of doen instellen van onderzoeken en geven van opdrachten aan onder hem staande ambtenaren; 2e. het opzettelijk op kennelijk partij dige wijze, in een geest tegenovei gesteld aan dien van het tegen Duitschland oor logvoerende Nederland, optreden als pro cureur-generaal bij de behandeling voor het Vrede-gerechtshof van de strafzaak tegen Bom en Kruithof in verband met den dood van luitenant-kolonel Mussert; 3e. het opzettelijk in het openbaar (per radio) houden van eenige antisemitische redevoeringen omstreeks December 1941 4e. het opzettelijk houden, hetzij in 'het openbaar, hetzij in min of meer besloten kring, van een aantal redevoeringen; ge ven van persinterviews, die in kranten in Nederland in het openbaar werden ver spreid, waarin nationaal-socialistische en jegens Duitschland vriendschappelijke denkbeelden werden tot uitdrukking ge bracht. In de dagvaarding worden voorbeelden hiervan gegeven. Mr. Jac. P. A. van den Oever is als verdediger toegevoegd. DE WEDEROPBOUW VAN BELGIë EN NEDERLAND. Het Antwerpensch Handelsblad schrijft o.m.: Dal het in België beter gaat dan in andere bevryde landen, is niet het gevolg dat het meer heeft gekregen, doch is uit sluitend te danken aan den wil der bevol king, om er zoo spoedig mogelijk weer bovenop te komen. Het blad stelt hetzelfde vast in Nederland. Ook Nederland was zwaar geteisterd, wellicht heel wat zwaarder dan België, en toch raakt het weer op dreef, omdat de Nederlanders Jiet spreekwoord in dachtig zijn, dat wie op zich zelf steunt, dit op een stevigen stok doet. \70LGENS berichten van sommige bul- teniandsche persbureaux zou de tafel om welke de ministers van buitenlandsche zaken der vijf groote mogendheden te L.onden zich hebben geschaard om de in Potsdam aangegeven richtlijnen nader te delailleeren, somtijds met vuisten worden bewerkt om de woorden te bekrachtigen. Daaraan zouden voornamelijk Bevin. de minister van buitenlandsche zaken van Engeland en zijn Russische collega Molo- tof zich bezondigen. Eenigszins merk waardig, dat Bevin, de Labour-minister, de sterkste opposant van den Sovjet-volks commissaris is, en wel daarom, omdat o.m. in Engeland de Labourzege is toegejuicht vanwege de door die zege blijkbaar ver zekerde goede betrekkingen met Rusland. En dat nu juist de officieele vertegenwoor digers van beide landen krachtige woor den tot elkaar richten, achten sommigen onbegrijpelijk. De procedure-kwestie, welke de moeilijkheden veroorzaakt, vindt men in wezen geen zaak om verschil van meening over te hebben. Men vraagt zich af of het veel verschil maakt, dat de vredesvoorwaarden voor de Duitsehe satellietstaten door de groote drie dan wel door de groote vijf worden vast gesteld, Indien er volkomen overeenstem ming tusschen alle groote mogendheden over de behandeling dezer staten zou zijn, zou het inderdaad niets uitmaken of 3 of 5 vertegenwoordigers van groote naties het vredesverdrag zouden samenstellen. Die eensgezindheid is er echter niet. Rusland probeert het zooveer te krijgen, dat het in Oost-Europa, ten aanzien van Finland (wat &e houding der Sovjet-Unie tegenover dit land zal zijn, is nog niet bekend), maar vermoedelijk meer nog ten opzichte van Hongarije, Roemenië en Boel- garije. volkomen de vrije hand heeft. Dit wil niet zeggen, dat naar een annexatie gestreefd wordt, maar wel, dat er een bewind komt, bereid zijn instructies in Moskou te gaan halen en zijn economisch leven op Rusland in te stellen. Voorbeel den daarvan zijn de klaarblijkelijk op het laatste oogenblik verhinderde Oostenrijk- sche olie-overeenkomst en het economi sche verdrag met Hongarije. Voorts zou Rusland wenschen, dat deze landen niet meer als vijanden zouden worden be schouwd, zij zouden zich dus b.v. vrij mo gen bewapenen. De Sovjet-Unie zou der halve omringd worden door een cordon van vazalstaten, die het onderling lang niet in alles eens zijn: Tsjecho-Slowakije is niet tevreden met de Poolsche regeling en Hongarije weer niet met de behande ling der Hongaarsche minderheden door de regeering in Praag, maar die toch in buitenlandsche politieke kwesties volgen» de Moskousche adviezen zouden handelen. Hiertegen heeft Engeland bezwaar en denkt daarbij vermoedelijk aan de afwij zende houding van Moskou tegen een eco nomisch blok in West-Europa, waarvan de leden zich nooit zoo aan Londen zullen binden als de Oost-Europeesche staten aan Moskou. En nu wordt deze zaak in Londen behandeld bij de procedure-kwes tie. De Russische tactiek is er één van overvragen om dan tenslotte te verkrijgen wat het verlangt. Wanneer twee particu lieren elkaar op dergelijke manier een vlieg probeeren af te vangen, gaat dat meestal niet zonder stemverheffing, en zoo is het ook in de groote politiek. De Engelsche positie wordt in deze kwestie door Washington niet zoo gesteund als bij vele andere wel is geschied Truman ziet vermoedelijk geen Amerikaansehe belangen in het gedrang komen en dien tengevolge houdt zijn minister van bui tenlandsche zaken Byrnes zich wat af- I zijdig, tot schade van Engeland. Dit zijn in kort bestek eenige van de voornaamste punten dezer zaak. Intus- schen verwacht de wereld, dat ook uit deze moeilijkheden een uitweg zal worden gevonden. Zij wenscht een op rechtvaar dige grondslagen gëbouwden vrede, die niet verkregen wordt, indien nu uit wan trouwen allerlei schikkingen moeten wor- I den getroffen, die later onjuist zullen j blijken te zijn. MedischeRoodeKruisploeg naar Indië Dinsdagmiddag had te 's-Gravenhage in i het gebouw van het Roode Kruis een af scheid plaats van een medische specialis- i tenploeg, bestaande uit 20 dames én 'nee- I ren, onder leiding van den oogarts A. H. Garrer. De groep gaat per vliegtuig naar Londen en vandaar naar Indië. Het ligt in de bedoeling van het Roode Kruis in totaal 160 teams uit te zenden. Extra rantsoenen voor a.s. en jonge moeders A.s. moeders, wier kind verwacht wordt na 2 Maart, doch vóór 31 Maart 1946. zul len voor de eerste maal extra rantsoenen ontvangen voor de periode van 30 Septem- ber tot en met 27 October a.6. A.s. moe- ders wier kind verwacht wordt na 30 i Maart, doch vóór 28 April 1946 zullen voor de eerste maal extra rantsoenen ontvan- I gen voor de periode van 28 October tot en met 24 November a s. Voorts ontvangen i jonge moeders, wier kind geboren is na 31 Maart, doch vóór 29 April 1945 voor de laatste maal extra rantsoenen voor de periode van 30 September tot en met 27 October a.s., en jonge moeders, wier kind geboren is na 28 April, doch vóór 27 Mei 1945 voor de laatste maal voor de periode van 28 October tot en met 24 November a.£.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2