Tweede De geldzuivering bijeen Herinnering aan Dij on Kamer Een van cle twee takken der Nederland sche volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer, is Dinsdag voor het eerst na 10 Mei 1940 weer bijeengekomen. Het was nu niet de door de Grondwet voorgeschreven Kamer van honderd leden, maar de oude van 1937. niet aangevulde Kamer, die vele leege banken te zien gaf door bedanken of overlijden van leden en verwijdering van landverraders en nog een ander element dat onzuiver werd bevonden. De beide Kamers zuleu spoedig worden aangevuld wanneer het wetsontwerp inzake regelen omtrent de voorlooplge St Generaal wet zal zijn ge worden De zitting van Dinsdag werd door het geheele kabinet bijgewoond. De voorzitter, mr. J R H. van Schaik. hield eeo rede. waarin hij hen herdacht, die ln den bezettingstijd zijn overleden. Hij wees orop, dat de Duitschers niet erin geslaagd &yn. de innerlijke gesteldheid van het Nederlandsche volk ln een hun welge vallige richting te buigen. De sterkste steun ln dit geestelijk verzet is uitgegaan van de Koningin, wier vei trek naar den vreemde een daad van groote wijsheid is geweest. Wat H.M met volhardende geestkracht voor het Wederlandsche volk heeft gedaan en bereikt, zal in onvergankelijke dank baarheid blijven voortleven. Spr. wees op de door den vijand aange richte schtfde, maar gelukkig is alom de geest vaardig geworden om met spoed tot herstel te geraken Hier en daar lijken lichte infecties van zekere dreig- en dwang methoden te zijn overgebleven en spr uitte de hoop. dat zij spoedig tot het verleden zullen behooren. Mr. van Schaik richtte zich hierna tot de regeering en zeide. dat het feit, dat zij in zoo moeilijke omstandig heden gevolg hebben willen geven aan de roepstem hun krachten voor 's lands zaak beschikbaar te stellen. De voorzitter ein digde met het uitspreken van den wenschen dat het Koninkrijk der Nederlanden, ge louterd en zuiver uit den strijd der volke ren te voorschijn mag komen en een tijd perk van nieuwe staatkundige ontwikkeling en van economischen en cultureelen op bloei mogen tegemoet gaan. En zij het aan onze Koningin gegeven ln hechte verbon denheid met het Nederlandsche volk en onder de schutse van haar schlldt ende be trouwen nog vele zegenrijke jaren de kroon van het koninkrijk te dragen."' De minister-president prof. ir W. Scher- merhorn zeide in een korte rede. dat wq nu staan voor den strijd tegen den chaos, welke zoowel in ons vaderland als buiten onze landsgrenzen heerscht. De voorzitter beeedigde de nieuwe be- BRUG- EN HAVENGELDEN De minister van financiën heeft be paald, dat het in de week van 26 Septem ber2 October verboden is haven-, kade-, sluis- en bruggelden te incasseeren. Er behoeft in die week geen contate betaling plaats te hebben, doch de verplichting wordt opgeschort tot 2 October. EXTRA REISGELEGENHEID De Algemeene Bond van Forensen heeft na besprekingen met de spoorwegen en met de N.Z.H. bereikt, dat gedurende de „inleveringsweek" in de avonduren een extra trein en een extra tram rijden ten behoeve van die forensen, die in deze week in de hoofdstad hun werk eerst laat kunnen beëindigen. Om 22.45 vertrekt van Centraal Station een extra trein naar het Gooi, tot Hil versum. Om 22.30 uur rijdt van het Spui een extra tram naar Aerdenhout. Van deze laatste reisgelegenheid mogen zonder betaling gebruik maken: houders van tramabonementen en weekkaarten voor het traject AmsterdamHeemstede BANKEN OOK S AVONDS OPEN? Het saneeringsbesluit houdt de even- tueele verplichting in voor de banken en andere instellingen, waar 300 op de geldkaart ingeleverd kan worden, om 's avonds eveneens geopend te zijn. Bij navraag bij het departement van financiën is gebleken, dat het uitsluitend in de bedoeling ligt;, dat, deze instellingen 's avonds geopend zullen zijn, indien de toeloop van het publiek dat alfabetisch het geld komt inleveren, zoo groot is, dat gedurende den dag niet iedereen, wiens letter dien dag aan de beurt was, gehol pen kan worden. WERKGEVERS ZONDER BANKRELATIE. Het Ministerie van Financiën vestigt er de aandacht op, dat werkgevers zonder bankrelatie en zonder tegoed bij een spaarbank, die nieuw geld voor loon- en salarisbetaling via den postcheque- en girodienst willen betrekken, moeten zorg dragen, dat het daarvoor in te zenden cheque-advies uiterlijk Vrijdag 28 Septem ber bij het "hoofdkantoor van dien dienst in Den Haag ontvangen is. TIJDEN EN PLAATS VAN INLEVERING. Hét ministerie van Financiën beveelt alle betrokkenen in hun eigen belang aan voor de inlevering van hun oude papier geld, indien eenigszins mogelijk, het in leveringskantoor te kiezen, waar zij reeds een rekening hebben. Als inleveringskantoren treden op alle kantoren der posterijen en van 's rijks be lastingen en verder de leden der bedrijfs groepen effectenhandel, handelsbanken, landbouwcredietbanken en spaarbanken. Volgens plaatselijke regelingen zijn soms ook nog andere kantoren ingeschakeld. Krachtens de besehikikng geldzuivering zijn de inleverkantoren geopend van 9 17 uur en bij gebleken noodzaak van 20 22 uur. Dit moet aldus worden opgevat dat de uren van 917 uur de normale in- levertijd vormen. Of de inlevering 's avonds wordt voortgezet, hangt uitslui tend af van het feit of er om 17 uur nog personen zijn die op dien dag hun papier geld haden moeten inleveren, maar die door de drukte bij de kantoren nog niet aan de beurt kwamen. noemd verklaarde leden en benoemde tot rapporteurs over het wetsontwerp hou dende regelen omtrent de voorlooplge Sta- ten-Generaal de heeren Deckers. Schouten. Tilanus. Joekes en Van der Goes van Na- ters. Voorzitter dezer commissie werd de heer Schouten. Vervolgens ging de Kamer over tot het trekken van afdeelingen en het benoemen van een commissie voor huishoudelijke aangelegenheden De Kamer is gister nog begonnen met de behandeling van het wetsontwerp en als het eindverslag tijdig .^gereed is, zal de Kamer op Dlqsdag 9 Oct weer bijeen ge roepen worden Zang- en Muziekverenigingen Houding in oorlogstijd wordt bekeken Sectie Voorlichting van het Militair Ge zag deelt mede: Sommige zang- en orkest- vereenigingen voor dilettanten hebben zich principieel verzet tegen de pogingen van den overweldiger om de „nieuwe or de" ook op dit gebied in te voeren, andere hebben zich bij deze orde aangesloten, weer andere wisten aan actieve deel neming te ontkomen," maar vonden een compromis, waardoor zij haar werkzaam heden konden voortzetten, daarmee al thans den schijn wekkend, dat de Duit schers succes hadden- met den aanslag op ons cultureel leven. De eerste groep heeft door haar houding een vaderlands lievende daad van groote beteekenis ver richt. Zij heeft door gedurende de bezet ting niet te musiceeren (hetgeen voor vele harer leden het grootste levensgeluk op levert), een dienst bewezen aan het vader land, waarvoor de gansche bevolking haar dank is verschuldigd. De eereraad is daar om van meening, dat in het vervolg van overheidswege een andere houding dient te worden aangenomen, tegen deze ver- eenigingen, dan tegenover de transigee- rende en de collaboreerende. De vereeni- gingen immers, die doorwerkten, hebben op niet-geoorloofde wijze tot eigen voor deel gebruik gemaakt van de pnncipieele houding der zustervereenigingen. hebben dus op deze een voorsprong verkregen, daarom dient ook, als subsidieering uit overheidskas gevraagd wordt, de vereeni- ging, die haar werkzaamheden staakte, de voorkeur te hebben boven andere. Een volstrekt overheidsverbod van open bare uitvoeringen acht de eereraad nood zakelijk ten aanzien van de feitelijk gepro fiteerd hebbende vereenigingen, die in directe relatie met de Kultuurkamer heb ben doorgewerkt of emplooi van princi- pieele vereenigingen hebben overgenomen en de feitelijk gecollaboreerd hebbende vereenigingen, die aan de manifestaties van de „nieuwe orde" hebben medege werkt. De raad is van oordeel, dat de eerste voor den duur van twee jaren dienen te worden uitgesloten, de laatste voor den duur van vijf jaren, en acht het ge- wenscht, dat de plaatselijke overheden een verbod in dezen geest zullen uitvaar digen. De raad spoort de principieele vereeni gingen aan, bij de plaatselijke overheids instanties klachten in te dienen tegen dilettanten-vereenigingen, die haars in ziens in hun vaderlandschen plicht zijn te kort geschoten. De eereraad acht het bo vendien voor de hand liggend, dat die vereenigingen, die een predicaat als b.v. „koninklijk" voeren, en die zich niet op vaderlandslievende wijze hebben gedra gen, dit predicaat zullen verliezen. Weerbericht Geldig tot Donderdagavond. Een depres sie beweegt zich over de Noordzee in de richting van ons land. Hij zal toenemen de bewolking, eenige regen en weer wat aanwakkerenden wind brengen. De liquidatie van het Militair Gezag Nu het militair gezag bezig is geleidelijk zijn werkzaamheden aan andere instanties over te dragen, zullen na 1 October nog slechts 5 militaire commissariaten over blijven, voor Noord-Holland en Utrecht, voor Z.-Holland en Zeeland, voor Noord- Brabant en Limburg, voor Gelderland en Overijsel en voor Groningen-Friesland- Drente. Zij zullen zich bezig houden met het af wikkelen van loopende zaken, de zuivering, voor zoover die onder het M. G! ressor teert, de verzorging van achtergebleven kinderen van N.S.B.'ers en andere land verraders, die geïnterneerd zijn, en werk zaamheden op juridisch terrein, terwijl ook bepaalde zaken van militair karakter voor welker afdoening het M.G. uitslui tend de bevoegdheid bezit b.v. de huis vesting van geallieerde militairen nog door de militaire commissariaten zullen worden waargenomen. In elk geval een grenscorrectie „Of ei nu wel of niet tot annexatie beslo ten wordt, in leder getal zijn grenscorrec ties met Duitschland noodzakelijk",* aldus verklaarde burgemeestez Haverkamp van Dinxperlo. De situatie m Dinxperlo is cu rieus: een eenige kilometers lange weg in dit dorp Is Nederlandsen, maar de huizen aan den eenen kant zijn Dultseh. aan den anderen kant Nederlar.dsch. De Duitsche huizen behooren tot het dorp SUderich, dat vlak aan Dinxperlo grenst, er eigenlijk één geheel mee vormt. Men behoeft over weinig phantasie te be schikken om te beseffen, tot welke zonder linge toestanden de situatie aanleiding geeft Annexatie is dan ook noodzakelijk, maar zonder de inwoners, voegde de burgemees ter er aan toe De Duitschers zelf hebben het plan gehad de tolgrens achter een beek- Je, dat langs Süderich stroomt, te verleggen en dus het Duitsche dorp op douane-tech nisch gebied af te staan aan Nederland. De erkenning der Hongaarsche regeering. Volgens den correspondent van de News Chronicle te Boedapest zou de regeering van de Vereenlgde Staten aan de Hongaarsche regeering hebben doen weten, dat zij bereid is de diplomatieke betrekkingen met de hui dige regeering te Boedapest te herstellen, mits deze laatste de democratische vrijheden zal waarborgen. Naar Retuers diplomatieke correspondent uit officieele kringen te tonden verneemt, zal Engeland waarschijnlijk niet het voor beeld van de Vereenigde Staten volgen, wat oelreft de erkenning var. deze regeering in de naaste toekomst. Er bestaat ook geen aan wijzing. dat Engeland de vestiging van infor- meele relaties met Hongarije overweegt, zoo als deze thans bestaan met Italië en Fin land. Naar vernomen wordt was Engeland op de hoogte van de beslissing van de Ver eenigde Staten, voordat deze tot uitwerking f 7 October weer Zondagstreinen Van Zondag 7 October af zullen in het Westen des lands, d.i. boven de groote rivieren en ten Westen van dc IJsel. een aantal treinen op de Zon dagen worden ingelascht.De dienstrege ling, die nog nader bekend zal worden gemaakt, zal ongeveer zoo zjjn als op de werkdagen. Op de volgende trajecten zullen even wel des Zondags nog geen treinen loopen: Den HelderAlkmaar. Alkmaar Enkhuizen en ZaandamHoorn. v Het Wereldhandvest Engelsch Witboek Onze Haagsche correspondent schrijft: Dezer dagen kreeg ik waarlijk een excel lent geschenk uit Engeland toegezonden: het door den Brltschen minister van Bul- tenlandsche zaken aan het Parlement over gelegde Witboek dat een belangwekkend commentaar bevat op het Handvest van de Vereenlgde Volken. In een algemeene beschouwing wijst de minister erop, dat in tegenstelling van wat in 1919 te Parijs geschiedde, te San Francisco niet alleen over de voorstellen en amende menten gediscussieerd, maar nok gestemd ls. Iets geheel nieuws was, dat er geen unanimiteit noodig was. doch slechts een meerderheid van 2/3. Het witboek laat achtereenvolgens de wij zigingen zien, die in de ontworpen bepalingen van Dumbarton Oaks zijn aangebracht en geeft o.m. een helder inzicht in de beroem de veto-kwestie. Aan het slot word! er op gewezen, dat. de hoofdverantwoordelijkheid voor de handha ving van den internationalen vrede en de veiligheid aan den Veiligheidsraad is toe vertrouwd. terwijl men hier dan rog eens een verdediging aantreft van de bijzondere bevoegdheden aan de groote Mogendheden toegekend. De slotbeschouwing wijst erop, dat heel de thans geschapen machinerie, hoe indruk wekkend ook op zich zelf, den vrede niet kan waarborgen, noch het welzijn van de volkeren kan doen toenemen. Dit hangt er van af welk gebruik de regeeringen van een dergelijke machinerie zullen maken. En op haar beurt zullen haar handelingen in be langrijke mate afhangen van de openbare meening in haar respectievelijke landen, zooals deze tot uidng komen door middel van hun wetgevende en andere organen. Van den uit deze opmerking duidelijk spreken den, typisch Engelschen, nuchteren werke- lijksheidszin getuigt ook verder heel het Witboek. IJMUIDEN De Middensluis door aanvaring buiten bedrijf Herstellingswerk vermoedelijk heden gereed Het Nederlandsche motorschip Wilpo, ko mende met een lading gezaagd hout van Burea (Zweden), bestemd voor Zaandam, heeft bij het binnenvaren van de Midden- sluis de Noordelijke vloeddeur beschadigd. Het schip liep schade aan den voorsteven op, doch kon naar de plaats van bestem ming -doorvaren. De Middensluis moest in verband met het repareeren van de beschadigde deur van daag bulten bedrijf worden gesteld. Men hoopt echter met de herstel-werkzaamheden vandaag gereed te komen, zoodat de scheep vaart weinig nadeel van deze verkeersstrem ming zal ondervinden. BESOMMINGEN VAN DINSDAG. Olympia IJM 111 15.425.—. SANTPOORT „JAN VAN DOMMELEN". Naar we vernemen is dit seizoen weder om het optreden van de tooneelvereeni- Menschen in oorlogstijd Een gure regen kletterde tegen den lial- ven vierkanten meter tralievenster die ona scheidde van de groote. andere wereld met zijn vele ongekende mogelijkheden Het langdurige mooie weer was omgeslagen en daarmee onze goede stemming Jolibols zocht foeterend in het halfdonker naar zijn pennemesje. dat ergens in het zeegras van zijn worst, zooals we ons karige leger pleeg den te noemen, verstopt moest liggen Se- meneuko beweerde dat de Germanski wel gauw kaput zouden zijn en liet een eeuwig opgewekt humeur uit zijn breede grijns blijken Ikzelf voelde me niet zoo vroolijk gestemd en onze gemeenschappelijke po gingen om het moreel omhoog ze krijgen, strandden op het striemen van den regen, de vroeg Invallende schemering en het apengebrul van het door de gangen klik klakkende bewakingspersoneel dat waar schijnlijk tegen zijn zin een nieuw transport uit Hautevtllen of Chalon te boeken kreeg. Rondom ons was er dan ook een gerammel en gestamp van Je welste, maar boven ons bleef het nog steeds stil. Dien ochtend om 9 uur was ..zij" al weggehaald met het ge bruikelijke geroep van den SD naar boven .Feldwebelin Raps. nummer 69 naar de rechtbank". Dan de stem van de overge dienstige. manzieke cipierster die zich haastte" om het bevel van den mooien jon gen. het wandelende stuk venijn, ten uit voer te brengen ..Zij" was onze bovenbuur vrouw. die al 3 weken lang dagelijks ver geefs door den SD van "s ochtends vroeg tot 's avonds laat murw gemaakt werd met krulsverhooren. bestraling door felle schijn werpers en tirenlang staan. Jollbois had haat natuurlijk het eerst gezien, toen hij met een haarloozen stoffer de steenen gang vloer aanvegen. De SD-heeren kwamen, met niet minder dan vijf tegelijk om naar" heenzwermend. binnen en gingen naar het kantoortje. Jolibois was als een haas naar het midden van het gebouw geschuifeld en stond met een verheerlijkt gezicht naar mij te wenken, die in het waschhok een dweil stond uit te wringen Cnteroffizier ..Bolle" kwam argwanend naderbij, maar de han dige Jollbois wist hem ln :ad F^ransch en hakkelig Duitsch over te halen mij de gang te laten dweilen, dan kon hij afstoffen. ..Mmmmeen kippetje, oh-la-la'" Dan kan het niet anders dan iets bijzonders zijn, want Jollbois is kieskeurig. We gaan stra tegisch bij het kantoortje aan het werk, maar er valt helaas maar weinig te hooren. „Dus, Fraulein Blüntschli, hier bent u veilig en hebt u alle comfort en zult u vast geen domme dingen doen." .XVclit u?" Heerlijk, zoo ad rem. en dat voor een nieu welinge! Jollbois hanteerde dien avond enthou siast de telefoon, die vla de ijzeren deur stijlen liep en de bewakers zochten vergeefs naar den ijverigen telefonist Bij stukjes en beetjes zijn we haar identiteit te weten gekomen. Adrlenne Blüntschli. 24 jaar. Zwitsersche. verdacht van spionnage van „deutsch-feindllchen Groszmachten". ca. 1 70 m rossig blond haar. oogen, Ja. wat voor kleur hadden die eigenlijk? Ach. wat doet het er ook toe? Zij was onze zonne schijn en vulde aan wat we aan echte zon te kort kwamen. Een rotsvast vertrouwen in de overwinning van de Geallieerden en altijd opgewekt hoe vaak heeft zij ons er niet bovenop geholpen met haar blijde hu meur. alsof ze boven alles 'stond en niets te vreezen had De nabije kerkklok slaat zeven uur en nog is het boven stil, Wij zitten nietsdoend op onze brits en Semenenko mompelt-zingt een bolsjewistisch strijdliedje uit zjjn on uitputtelijk repertoire. Het zal ongeveer half acht geweest zijn. toen boven ons de deur kraakte. Eenig gestommel, weer ge kraak en dan stilte. Iwan gaat onder het venster staan, ik klim op zijn gespierde schouders en fluister den inmiddels stil geworden avond in: „Ady.... Ady!" Een gestommel boven ons hoofd en kort daarop: „JU. Bill?" „Ja.en?" „Het is afgeloopen, Bill, overmorgen- ochtend." Een nevel doemt voor mUn oogen op en met moeite kom ik naar beneden; het is alsof een zandzak op mijn hoofd terecht ls gekomen. „Adrlenne, onze gelukssterde schoften." Later op den avond hadden we nog een gesprek. „Ze verliezen het toch wel. Bill. En het leven heeft niet zooveel aantrekkingskracht meer voor me. Ze hebben mijn ouders ver moord. m(jn verloofde zit in het kamp van Rancy waarom nog te leven, de dood ls niet' zoo verschrikkelijk. Moed hou den. beste vriend, je hebt Je leven nog voor e." Hoe is zij dien tijd tot haar terechtstel- lng doorgekomen? Ik weet het niet. want ze werd naar een andere cel overgebracht. Misschien heeft ze gehuild, misschien niet, want ze was dapper Ik heb wel gehuild den eenigen keer in al dien tijd in dat ver vloekte kot van machteloosheid, woede, teleurstelling. Jolibois probeerde vergeefs een stuk brood aan me kwijt te raken. Iwan Semenenko zong weer zijn strijdliederen en murmelde iets over de Germanski die wel gauw weer kaput zouden zijn. want de Ruski begonnen er net den smaak van te pakken te krijgen. En de dagen werden grauwer en eindeloozer dan ooit te voren..., D. W. B. Berucht Jodenkamp in Frankrijk. ging „Jan van Dommelen" te verwachten. Een zeer goede kern van oud-leden heeft al weer „acte de présence" gegeven. Zoo lang men nog geen beslag op een regisseur heeft weten te leggen, zal de heer Ant. Tabernal de regie voeren. MOOIE AVONDEN VAN DE „TERRAS VOGELS". Na haar succesvol eerste optreden heeft de ontspanningsgroep van de „Terras- vogels" nog een tweetal avonden gegeven, één in „Zomerlust" en één in .De Wey- man". Beide keeren was de zaal geheel bezet en genoten de aanwezigen van wat geboden werd. Vooral het laatste optreden stond op een hoog peil. Het is niet onwaarschijnlijk, dat de ont spanningsgroep nogmaals met hetzelfde programma voor het voetlicht komt, maar dan onder andere auspiciën.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 3