Londensche conferentie deze week afgeloopen Een overzicht van de Tweede Kamer tijdens de rede van den voorzitter Mr. J. R. H. van Schalk. Balkankwestie nog niet opgelost komen met Japansche aangelegenhe den op de Londensche conferentie heeft een verklaring van Truman uitgelokt, die men als een persoonlijk antwoord be schouwt. De president zeide geen enkele mededeeling van Rusland te hebben ont vangen omtrent bezwaren tegen de Ame- rikaansche bezetting van Japan. Hij zou echter gaarne persoonlijk de bezwaren van weiken aard ook ontvangen, welke bij belanghebbende mogendheden tegen de Amerikaansche bezettingspolitiek mochten bestaan. Hij herinnerde er aan, dat het plan voor de bezetting van Japan door al de be treffende geallieerden was goedgekeurd te Potsdam en dat de benoeming van ge neraal Douglas Mac Arthur in zijn func tie van opperbevelhebber, om voor alle geallieerden te handelen, eveneens was goc-dgekeurd. Aangaande de berichten van oneenig- heid op de Londensche conferentie ver klaarde Truman, dat het louter gissingen waren en hij deed een beroep op de pers te wachten met oordeelen tot een offi cieel rapport van de conferentie zou zijn verstrekt Het officieele Portugeesche blad „Ida- rio da Manha" schrijft in een commentaar op de conferentie, dat het afstaan van sleutelposities in de MiddellandscheZee en in de Roode Zee aan Rusland voor Engeland gelijk zou staan met het ver liezen van den oorlog. In het Canadeesche Lagerhuis heeft de liberale afgevaardigde Walter Tuck uit drukking gegeven aan de algemeene on gerustheid in Canada over de internatio nale situatie. Hij verklaarde voorts van meening te zijn, dat de raad der vijf mi nisters geen enkel recht had de vredes verdragen voor de wereld vast te stellen. „Het is tijd", zoo zeide hij, „dat wij aan de Sovjet-Unie duidelijk maken, dat wij nog evenzeer in de vrijheid gelooven als destijds, toen wij het Atlantisch Handvest aannamen". Hij zeide verder, dat Canada en de andere Britsche Dominions het recht hadden verworven om deel te ne men aan de beslissingen in de wereldpoli tiek. Ook de regeeringen van Z. Afrika en Australië hebben geprotesteerd tegen de samenstelling van den raad van minis ters. Reuters diplomatieke correspondent schrijft naar aanleiding van de krachtige houding der Dominions, dat de Britsche. regeering stellig alles zal doen om aan Indië en aan de Dominions de gelegen heid te geven hun meeningen betreffende de vredesverdragen naar voren te brengen. Volgens de jongste aanwijzingen zal de conferentie met of zonder definitief re sultaat, Vrijdag of Zaterdag uiteengaan. Succes is alleen nog maar mogelijk, indien men het eens kan worden over de vredes- Duifsche kunstschatten naar de V.S. De regeering der V. S. brengt momen teel kunstschatten, welke in Duitschland gevonden worden en welke niet terstond als ontvreemd bezit kunnen worden ge ïdentificeerd, naar de Ver. Staten over, blijkens een mededeeling van het Witte Huis tot het oogenblik, waarop zij kunnen worden overgedragen aan het Duitsche volk of aan hun rechtmatige eigenaren. Voorzoover ontvreemde bezittingen her kend kunnen worden, zullen zij dadelijk uit de Amerikaansche zóne naar de be vrijde landen worden teruggebracht,waar vandaan zij afkomstig zijn. verdragen op het Balkan-schiereiland. Betrouwbare berichten meiden, dat de ministers in November of December op nieuw bijeen zuilen komen, maar een bc- slissig is waarschijnlijk daaromtrent nog niet genomen. Het officieele communiqué van Woens dagavond heeft medegedeeld, dat in twee bijeenkomsten het Fransche memoran dum is besproken betreffende de herstel betalingen en dat men een begin gemaakt heeft met het bestudeeren van het Fran sche memorandum inzake het stelsel van controle op Duitschland. Hedenmiddag zou de raad opnieuw bijeenkomen. Nieuw Oostenrijksch kabinet De Weensche radio-omroep maakte de volgende bijzonderheden bekend over een nieuw Oostenrijksch kabinet: premier is dr. Karl Renner. Leden van den staats raad zijn Figl en Koplenig. Onder-minis ter van buitenlandsche zaken is dr. Gru- ber" minister voor „het leger" is luit.- kolonel dr. Franz; onder-minister voor bijzondere taken is Herglotz; minister van justitie dr. Joseph Gerde; minister van financiën Georg Zimmermann; minister zonder portefeuille dr. Adolf Schaerf. Het kabinet heeft een kleine uitbreiding ondergaan, waarbij de „Volkspartei" (de voormalige Chr.-Socialisten) een winst maken van 2 ministerszetels en twee on der-secretarissen mogen benoemen. Ove rigens blijft het kabinet ongewijzigd De lijst van het uitgebreide kabinet zal aan de geallieerde commissie worden voorge legd met verzoek om toestemming, in de hoop, dat de erkenning door de vier be zettende mogendheden zeer spoedig zal volgen. Truman: Geen isolationisme In zijn Woensdag gehouden persconfe rentie weigerde president Truman com mentaar te geven op de berichten uit Londen, welke melding maken van een dreigende mislukking van de ministers conferentie aldaar. De president wees er op, dat deze berichten gebaseerd zijn op 'veronderstellingen en dat men het rap port van den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken eerst diende af te wachten. Op de vraag van een der journalisten of Amerika zich in de rich ting van isolationisme beweegt, evenals in 1920, antwoordde de Amerikaansche president met groote stelligheid, dat hij dit ontkende, waaraan hij nog toevoeg de dat, indien de Ver. Staten de evolutie van het genoemde tijdperk zouden herha len, zij „op den weg zouden zijn naar een ruïne" evenals in 1920. Protest tegen vroegtijdige Japansche verkiezingen Tijdens een exclusief interview met een correspondent van het A. F. P. heeft Hi- tosji Ashida. een bekend Japansch libe raal. die als eenige zich durfde verzetten tegen de politiek van Tojo, geprotesteerd tegen het besluit van Higasjikoeni om de Japansche verkiezingen te doen houden in Januari a.s. Hij verklaarde, dat vroegtij dige verkiezingen aan vele partijgangers van Tojo de gelegenheid zouden geven om zich aan te dienen onder democratisch mom, maar dat de linksche partijen geen tijd genoeg zouden hebben om zich te or- ganiseeren. Hij wensehte uitstel van de verkiezingen tot den herfst van het vol gend jaar. POSTSTUKKEN EXPEDITIONAIRE MACHT IN ENGELAND. Ter bespoediging in de overkomst moeten poststukken bestemd voor leden van de Ne- derlandsche expeditionaire macht in Enge land als volgt worden geadresseerd: Army nummer, rang, en voorletters van den geadresseerde. Royal Netherlands Army. Section Expeditionary Force. Great Britain. p.a. Expeditiebureel Postkantoor A m- sterdam C S. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de van niet militairen afkomstige stukken moe ten zijn gefrankeerd volgens het binnen- landsch tarief. Uit Haarlem BURGERLIJKE STAND HAARLEM 26 September 1945 BEVALLEN: 24 Sept.. J. Gillamvan der Hoef, z.; R. van dei Hoeven—Tuininga. z.; 25 Sept.. G. Veldheer—Verkade, z.; A. Uijl— Fondse, d.; 26 Sept., G. A. Hopman—Denne- OVERLEDEN: 23 Sept.. A. E. Jordans—?an der Hoeden, 79 j.. Leidschevaart. ONDERTROUWD 26 Sept.. E. Jansen en S. van Dusschoten; G. T. Turner en H. S. Warmer: J. Hartendorp en M. B. de Mol; G. J. de Smidt en A. Luke; H. Schaefer en C. H. van Schaik; D. Korthals en N. KUhn; K Zandstra en A. van Esch; C. A. Melchtor en C. A. M. F. Godde; W de Jong en L. Gales; J. de Vries en E. H. Weimar; P. van Gaste ren en B. J. Koel. GEHUWD: P. Dekker en N. Mallgina; H Voorsluis en M. A. Castricum; J. C. van Bruggen en J. C. Zwart: N. J. Ravensteijn en F.. J. M. Turkenburg; G. T. Gijsbers en J. P. Jansen; J. Verveer en L. de Vogel; J. den Hollander en E. Cop; H. A. Hurkens en A. Voogt; T. J. Klein en J. M. Hoekstra; M. van Niekerk en H. W. Willekens; J. Jochems en C. J. Jansen; A. van Heerder. en O. Jan sen: W. J. van Assema en M. J. Kenter; H. E. de Vries en N B. de Graaf; J. Q. Bakker en B. W. van Ardenne. AGENDA DONDERDAG 27 SEPTEMBER Groote Kerk: Orgelbespeüng door Egbert Vos, 15 uur. Stadsschouwburg: Op Hoop van Zegen (Tooneelver. Herman Heijerinans). 20 uur Gem. Concertgebouw (Turnzaal): Vooi- dracht door Wim Povel. 20 uur. Rembrandt Theater: De slag om Rusland. 14.30. 16.15. 19.30 en 21.30. Cinema Palace: Sergeant York. 14, 18.30 en 21 uur. Luxor: De geschiedenis begon 's nachts, 14. 16.15, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: Air Force, 14. 16.30 19 en 21.15 u. BEVERWIJK Verkiezing Noodraad. De candidaatstelling voor den Nood raad heeft 3 October plaats. Mogelijk is, dat Woensdag daarop de samenstelling al bekend is. In de verkiezing in deze ge meente zit nog een verrassend element, doordat het aantal zetels van 17 tot 19 wordt uitgebreid in verband met het zie lental. De oude Raad was als volgt samenge steld: 7 R.K., 3 S.D A.P., 2 V.D., 2 A.R en Chr.-H 1 Comm. 1 Lijst Rijkens. 1 Lijst Visser. NED. HERVORMDE KERK. Ds. J. A. Peters, Ned Hervormd predi kant alhier, is geplaatst op het drietal voor Baarn (3e predikantsplaats). IJMUIDEN In het Rijk van gewapend beton. Wat niet kapot kon ging toch kapot. Aan de Zuidzijde van de Visschers- haven te IJmulden beschikt het Staatsvisschershavenbedrljf over groo te terreinen, bestemd voor Industrieën die verband houden met het vissche- i'ijbedrijf. Hier waren machinefabrie ken, ijsfabrieken, rookerljen enz. Hier werkten tn den bloeitijd honderden arbeiders, die er voor zorgden dat de groote IJmuidensche trawlervloot kon varen en kon blijven varen. Veel van wat er eens was is er thans niet meer. Want in de nabijheid van deze ter reinen lag een der meest besproken Duit sche oorlogswerken in Nederland, de duik- boothaven die met het Hoogovenbedrijf een der meest gezochte doelen van de bommers der Royal Air Force waren En wanneer het regende boven de duikboothaven, druppel de het boven de omgeving. Naast de vele lichte buien heeft zich twee maal een zware bui over de militaire wer ken rond de Visschershaven ontlast; dat was in Maart en in Augustus 1944. En beide keeren hadden de Engelsche en Nederland- sche vliegers het in het bijzonder op de duikboothaven gemunt. „Die krlegen sie nie kaput" zeiden de Duitschers en de eerste keer leek het er Inderdaad op. De aanval was zeer hevig, er werd veel schade aange richt maarde duikboothaven bleef zoo goed als geheel onbeschadigd. In Augustus kwam de tweede aanval; toen kwamen ze met 400 bommers boven IJmui- den en lieten ze bommen van zes ton op de doelen vallen. En ditmaal was het raak. Over twee dingen kan men verstomd staan, ten eerste over het ontzettend zware betonwerk, dat de Duitschers hier hebben doen aanleggen: hier heeft men niet met decimeters maar met meters gerekend. En in de tweede plaats over de radicale wijze, waarop bij dezen aanval dit werk. waaraan honderden en honderden arbeiders onge veer drie jaar hebben gewerkt, in puin is gegooid. „Durch Kampf zum Sieg" staat op een der dikke scheefgezakte muien met koeien van letters geschreven. Een tiental ligplaatsen voor onderzeeërs of snelbooten ging hier schuil onder een betonnen dak van 2 a 3 M. dik, waarover een laag zand van eenige meters dik. Voltreffers hebben het middelste gedeelte geheel vernield, waar door betonblokken, tientallen tonnen zwaar, in de Haringhaven terecht kwamen. Stuk ken beton, die bij de pyramide van Cheops geen slecht figuur zouden hebben gemaakt, zijn tientallen meters door de lucht geslin gerd. Het geheele terrein is vol kraters, vol betonblokken, vol oud-roest. En in de haven liggen karkassen van gezonken schepen, de laatste overblijfselen der Duitsche oorlogs vloot. Verderop naar den zeekant staat op het terrein van de ln het begin van den oorlog nog in aanbouw zijnde sleephelling een bun. kergebouw, dat wel als een der zwaarste steunpunten van den Westwall beschouwd kan worden. Alle machinerieën en werktui gen van de sleephelling. pas gemonteerd, werden geroofd en overgebracht naar een Fransche haven. Dit fort van beton is oogen- schijnlijk onbeschadigd. Het opruimen van deze betonmassa zal ongetwijfeld enorme moeilijkheden met zich meebrengen. Als dit met springstoffen moet geschieden, staat IJmuiden nog heel veel lawaai te wachten. Tusschen de beide havens staan de Ijs fabrieken. de machinewerkplaatsen enz. waarvan weinig is overgebleven. Het groote koelhuis Frigo o.a. is zwaar beschadigd. Ook het visscherijbedrijX heeft dus veel geleden. ZE KREEG EEN GOEDEN TIP „Ntrgam word j« protl'g b*d-«nd" luchtte Toon heeft heer «riant heer op da UNIE-wink geweren En nu steal Toon Effern vertelt.... Een IJmuidenaar voetbalt in Engeland Toon Effern. de ex-Stormvogels- en Haarlem-speler, die in de oorlogsjaren de Kon. Ned. Marine in Engeland diende, en daar ook gevoetbald heeft, spraken we dezer dagen ten huize zijner ouders. Na tuurlijk liep aanstonds ons gesprek over voetbal*en toen bleek ons a! dadelijk, dat Toon dienaangaande met tal van herin neringen van den meest aangenamen aard uit het land, dat terecht de bakermat van het voetbalspel kan worden genoemd, was teruggekeerd. Hij had daar tal van internationale wed strijden met het ,,Ned. Elftal" tegen Bel gië, Frankrijk, Noorwegen en andere lan den gespeeld en sprak met grooten lof over den weliswaar kleinen, maar kataeh- tig-vluggen bewaker van het Hollandsche doel. Brinkman, een speler uit een klein R.K. voetbalclubje ergens uit het Zuiden. In één dezer wedstrijden van het „Ned. Elftal" zag de Engelsche minister van Ma rine hem spelen en deze, een goed voetbal kenner, was zoo verrukt over Effern's spel, dat hij op voorspraak van den minis ter van Marine een uitnoodïging van de bekende club Chelsea kreeg om een wed strijd met haar te 6pelen. In deze ontmoeting viel Toon zoozeer op, dat hem nog meer uitnoodigingen van Chelsea be reikten en de bladen o.a. schreven: „De First Lord ontdekt een voetbalster" en Een Hollander leert den Engelschen. hoe zij moeten voetballen". Zelfs bereikte hem een uitnoodiging om eens voor de micro foon te komen, aan welk verzoek „Toon" prompt voldeed. We maken ons sterk, dat er onder onze lezers zijn, die hem „clan destien" gehoord hebben. t „Toon" vertelde ons dit alles met zicht baar genoegen, doch zonder eenigen op hef. En hij vertelde ons nog veel meer, doch dit hier in extenso weer te geven, zou te veel plaatsruimte vragen. We wil len daarom eindigen met den goeden raad van Toon aan alle Hollandsche voetbal clubs. een raad, welken de Engelsche clubs getrouw opvolgen: „Laat den bal het werk doen!" BESOMMINGEN VAN WOENSDAG. Oostzee IJM 147 (200 manden) 9628. Rijnstroom IJM86 700 manden, 15108. VELSEN Weer dienst in de oude Hervormde Kerk. „Nog luiden de klokken niet, maar toch ontsluit op Zondag 30 September a.s. onze oude kerk haar deuren voor de godsdienst oefening", aldus heet het in een beschei den foldertje, samengesteld door den predikant ds. Joh. Bronsgeest. De kerk heeft haar prachtige bronzen stem. waar mede ze eiken Zondag de geloovigen tot zich riep, verloren, het gebouw werd deerlijk gehavend, maar a.s. Zondag gaan haar oude deuren weer open, nadat de voorloopige reparatie zoover hersteld is, dat de kerkgangers weer toegelaten kun nen worden. De gemeente is zeer gehandicapt door de oorlogsomstandigheden, vertelde ons ds. Bronsgeest. De evacuatie heeft tot ge volg gehad, dat het lidmatenregister on bruikbaar is en dat de kerkelijke colleges geen van alle meer voltallig zijn. En ook de kerkelijke kas is leeg. Zoo staat de predikant voor de moeilijke taak, dat hij de gemeente weer opnieuw moet opbou wen. De dag van de ingebruikneming valt midden in de geldlooze periode en dat is eveneens een handicap. Maar desondanks belooft de dag van 30 September een be langrijke dag in de eeuwenoude geschie denis van het kerkgebouw te zullen wor den. Het zal ongetwijfeld te klein zijn om alle bezoekers te kunnen bevatten. BURGERLIJKE STAND. Geboren: J. P. v. d. Veldt, z„ Gladiolen- straat 14. Santpoort: A. H. K. Blom. d., Groeneweg 51, IJmuiden; A. J Meijer, z., Leeuwenlaan 38. IJmuiden; C. van Zon deren. z„ Ruvsdaelstraat 45, IJmuiden; P. Sehliker. d., J. F. Cremerlaan 23. Sant poort. Overleden: P. H. D. M. Klauwers. 33 j., ongehBloemendaalschestraatwee 51, Santpoort. SANTPOORT Terrasvogels-nieuws De wedstrijd TerrasvogelsBioemendaal wordt op verzoek van Terrasvogels op het Bloemendaal-terrein gespeeld. De ontmoeting Terrasvogels 2Storm vogels 3 is uitgesteld. Een en ander staat in verband met werkzaamheden op het Terrasvogels-terrein.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 3