IJmuider Courant Vijf Ministers Prof. Lieftinck licht deblokkeering toe Kan de groene gordel m eere worden hersteld? 60e Jaargang- No. 18139 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Peoreboom Vrijdag 2-8 September 194ft Uitgave van de stichtin" Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 3 per kwartaal 4. DAT de vijf ministers van Buitenland- schc Zaken geen vorderingen van be- teekenis gemaakt hebben bij hun Londen- sche besprekingen, behoeft ons niet te verwonderen. Het zou wonderlijk zijn als zij wèl vorderingen van beteekenis ge maakt hadden. Wij weten dat immers van ouds! Hoeveel dergelijke conferenties zijn er na den eersten wereldoorlog niet ge houden! Een heele lijst badplaatsen en andere oorden des vermaaks is er aan te pas gekomen. En wat leverden de meeste op? Weinig. Soms een nieuwe crisis. Ook hebben wij in dien tijd ervaren, dat als lastige vraagstukken door de premiers worden afgeschoven op de ministers van Buiteniandsche Zaken, de oplossing ver traagd wordt. Zij zijn diplomaten, ieder op hun beurt omgeven door een kring van lagere diplomaten. Zij hebben geen haast Zij zien ook niet tegen het vastloopen van onderhandelingen of tegen crises op. Het is eigenlijk hun beroep, dergelijke knoopen te leggen en ze dan weer te ontwarren. En het is hun taak, elk voor zich het kei harde egoisme van hun eigen staat te dienen. Wie dit wenscht te veroordeelen. moet zich eerst afvragen of hij het van den minister van Buiteniandsche Zaken van Nederland zou dulden dat die bij de vredesonderhandelingen vrijwillige offers bracht, ten koste van ons land, in het in ternationale belang. Welnu? Denkt u er eens rustig over na. Het is een aardige vraag om te overwegen. Het doet tevens beseffen, dat wij nog steeds in een sfeer van opgedreven nationalisme leven. Het is te hopen dat daar verbetering in zal komen, maar snel zal het niet gaan. Dat wi' zeggen: niet binnen een maand of zes. Het zal een langdurig, hortend zich voortslepend proces worden met de vredesonderhandelingen. En er zullen wel heel wat crises en „deadlocks" ontstaan, me', toornig-afreizende delegaties incluis Dat hoort er zoo bij. Maar laat ons in dit volk, dat langzaam-aan zijn oude nuchter heid herwint, ons niet laten imponeeren door lawarfi en gezwets over den volgen den wereldoorlog. Want daar zijn wij nog niet aan toe. Heusch niet. Zoo snel gaat het niet. Er is zelfs kans dat de volgende wereldoorlog nooit komt. Maar dan zal eerst een andere geestesgesteldheid moeten gaan heerschen in de wereld. Dat kan; het is eerder ge beurd. Maar vlak na een oorlog moet men blijkbaar geen groote dingen, geen mach tige élans of edele impulsen verwachten. Want armer aan nieuwe gedachten en nieuwe plannen dan de internationale ont wikkeling nu is kan men zich haar be zwaarlijk voorstellen. Dat is niet speciaal de schuld van die vijf ministers. Men kan hen niet met deze schuldenlast beladen. Er zal tijd noodig zijntijd waar in de menschen weer op hun verhaal komen en zich rekenschap gaan geven van de mogelijkheden die het leven biedt, be halve een keur van machines, waarmee het vernietigd kan worden en het eigen belang der mogendheden. Er zijn ten slotte dingen, die zelfs belangrijker zijn dan de atoombom, aanwinst van grondge bied en olie-concessies. Misschien zal zich op de -ruïnes van den tweeden oorlog een nieuwe cultuur gaan ontwikkelen, die niet meent dat materieele welvaart het hoogste doel is. Want dat is het niet. Ieder beleid, dat zich alleen op materieele overwegingen grondt, is klein, bekrompen en on-Christelijk, ook al past de grootste staat ter wereld het toe. Daar wordt het niet grooter en niet Christe lijk door. Wij moeten hopen op de kracht van een nieuwen, gelouterden geest, als de verbijs tering en opwinding van dezen tijd zullen zijn weggeëbd. Zoolang die ontbreekt be hoeven wij geen groote verwachtingen te koesteren van Conferenties van Vijf, of van Drie. of van welk aantal ook. En het helpt niets, telkens te zeggen: „Hebben zij nu nog niets geleerd", want de gedachte dat de wereld van oorlog beter zou wor den, of er iets goeds van leeren, is ver keerd. Zij wordt er slechter van en leert er kwaad in. En als de oorlog afgeloopen is, moet zij dat weer afleeren eer er op nieuw begonnen kan worden met iets goeds op te bouwen, van den grond af. In dit blad is bij herhaling gepleit voor Federale Unie. Het zal noodig zijn daar voor, ook in ons volk, dat in dezen tijd evenmin groote internationale gedachten tot uiting heeft gebracht als andere vol ken, begrip en enthousiasme te wekken. Er zal contact met buitenlanders moeten komen. Er zullen nieuwe, machtige stroo mingen moeten ontstaan. Dat is niet een voudig; het gaat niet vanzelf. Er zal hard voor gewerkt moeten worden. En als dan de gedachte zich baanbreekt, als een groot élan ontstaat zooals dat in vroegere cul tuurperioden de menschheid heeft kun nen bezielen, dan zullen de Vijf Ministers zich ook anders gaan gedragen. Nu niet. R. P. Het Annexatie-vraagstuk Regeering maakt spoed met haar beslissing De met betrekking tot het annexatievraag- stuk ingestelde staatscommissie heeft een voorloopig rapport bij de regeering inge diend. Het kabinet heeft dit reeds in behan deling genomen zoo meldt de Maasbode. Dat de annexatiekwestie acuut is gewor den, blijkt ten overvloede uit het feit, dat de Franschen daarover in Londen reeds het een en ander in het r.udden hebben gebracht. Kamer wordt in belastingplannen gekend Prof. Lieftinck beeft in een persconfe rentie Donderdagmiddag de dcblokkec- ringsmaatregelen nader toegelicht. Daarbij bleek, dat de regeering straf optreedt en dat allerlei voorzorgen zijn genomen om ontduiking der bepalingen te voorkomen. En wie zich sohuldig maakt aan overtre dingen loopt kans zware straffen te krij gen, omdat een aantal handelingen in strijd met de beschikking als misdrijf zullen worden beschouwd. De minister wees erop. in verband met de mogelijkheid, dat van geblokkeerde rekeningen een bedrag van 1000.of maximaal 10.000.voor overschrijvin gen mag worden gebruikt, de inspecteurs der belastingen bevoegd zijn in daartoe in aanmerking komende gevallen de girale rekening voor 100 te blokkeeren, waar door de rekeninghouder dus de vrije be schikkingsbevoegdheid ook over dat deel van zijn tegoed verliest. Verder herinner de prof. Lieftinck eraan, dat op alle mo gelijke wijzen getracht is ontduiking der blokkeeringsbepalingen onmogelijk te ma ken. Betalingsstukken, welke vóór 26 Sept. in contant geld hadden kunnen worden omgezet, kunnen na dien datum slechts worden geïnd door bemiddeling van een bank, welke de opbrengst op een geblok keerde rekening-tegoed schrijft De rekeningen van kerken kunnen niet algeheel worden vrijgesteld, omdat som mige menschen aan de kerken blijken geld geleend te hebben, in de hoop zoo hun zwart geld in veiligheid te brengen. Onverschuldigd gedane betalingen b.v. aan rijks-, provinciale- en gemeente comptabelen moeten op geblokkeerde re kening worden teruggestort en komen niet opnieuw ter vrije beschikking. Die ge tracht hebben zich op deze wijze te red den, zullen merken, dat deze mogelijk heden geen werkelijkheid zijn. Uitbetaling in contanten Zooals gemeld, zal van de geldkaart of volmacht een bedrag van 100.worden vrijgegeven. Indien de geldkaart een be drag van minder dan 100.aanwijst, kan het aan de honderd guld«n ontbre kende deel in contanten worden opgenomen uit geblokkeerde rekening, mits de in stelling, bij wie op de geldkaart is ge stort dezelfde is als de bank, giroinstel ling enz., waar de belanghebbende zijn rekening houdt. Bij centrale inlevering voor werknemers zal men hieraan aan dacht moeten schenken, omdat men dus zeer waarschijnlijk niet met storting bij één bank zal kunnen volstaan. Postcheque- en girodienst Hoe gehandeld moet worden dóór hen die een rekening bezitten bij den post- chèque- en girodienst, zal nog nader wor den bekend gemaakt. Overdracht van tegoed op girale of vrije rekening wordt beschouwd als betaling in wettig betaalmiddel. Een schuldeischer zal dus met een dergelijke overschrijving genoegen moeten nemen. Meer dan één bankrekening Voor hen, die meer dan één bankreke ning bezitten, ligt reeds een aanvullende voorziening gereed. Dit is vooral van be lang voor hen, die na 12 Sept. meenden meerdere rekeningen te moeten openen. Voor degenen die dit vóór 12 Sept. 1945 hebben gedaan, zal dit voor wat de eerste duizend gulden betreft, een voordeel op leveren in vergelijking met de houders van een enkele rekening. De te verwach ten aanvullende voorziening zal hierop echter een rem zetten in dien zin. dat de afzondering van duizend gulden voor gi raal doel. niet geldt voor rekeningen ge opend na 12 Sept. 1945. Uitkeeringen door de staatsloterij moeten op girale rekening worden gedaan. Ook geen hausse in giraal geld De strenge blokkeering is noodzakelijk om de girale geldsomloop niet te doen stijgen boven een niveau, dat de regeering toelaatbaar acht. Een concentratie van girale koopkracht ten aanzien van „vrije goederen" zal worden vermeden. Wat de belastingpol itiek betreft ver klaarde de minister met groote beslistheid dat heffingen ineens niet aan ons volk zullen worden opgelegd, zonder dat dc volksvertegenwoordiging zich hierover zal hebben uitgesproken. De reeds ver voorbereide plannen hiertoe zullen vóór de uitvoering in de volksvertegenwoordi ging worden besproken. Ook de maatregelen op het gebied der belastingpolitiek in het algemeen zullen via de volksvertegenwoordiging tot uitvoe ring komen, voorzoover dat eenigszins mogelijk is. Ontduikingsmogelijkheden der blokkee ringsbepalingen door aankoop van effec ten hoeven nu nog niet besproken te wor den. zoo zeide de minister, omdat de beurs handel e.d. voorloopig nog is stopgezet. Na de effectenregistratie zullen daarom trent waarschijnlijk spoedig nadere mede deel ingen volgen. Het fiscale recherehebesluit is van zeer ingrijpenden aard. Het is nog deze week te verwachten en zal vee! verrassing brengen voor hen. die trachten aan de bepalingen der beschikkingen te ontsnap pen. De geldcirculatie De minister is t.a.v. den geldsomloop met een theoretisch experiment bezig. n.l. om proefondervindelijk na te gaan. wat eigenlijk de reëele behoefte aan geldmid delen in het verkeer bedraagt. Op grond van inlichtingen en gegevens van banken zal regelmatig de pols van het geldverkeer worden gevoeld, teneinde aan de hand daarvan te bepalen of er geld moet wor den vrijgegeven. Ten aanzien van de waardeering van onze valuta in het buitenland, gaf de mi nister te kennen, dat hij de stellige ver wachting koestert, dat de geldzuivering, waarvoor in het buitenland zeer groote belangstelling bestaat, steun zal geven aan de waardeering voor onze valuta in het buitenland. De minister sprak de hoop uit, dat ieder een in de naaste toekomst zijn medewer king zal verleenen, teneinde een vlotte circulatie van het geld te helpen bevor- Het woord is aan.... Louis Pasteur: De ware democratie is die, welke aan ieder indivi du toestaat zijn beste krach ten aan de menschheid te geven. deren. Een lang vasthouden van het geld verstoort de circulatie. De hervatting van de aflossingen van obligatieleeningen hangt geheel en al samen met de komende effectenregistratie. Aangaande de mogelijkheid op nieuw te emitteeren staatsleeningen in te schrijven door middel van gebruikmaking van ge blokkeerde rekeningen, deelde de heer Lieftinck mede, dat hsj dienaangaande nog geenerlei mededeeling kon doen, doch wel kon hij mededeelen. dat bij de Tegeering in studie is de vraag, of het moment rijp is voor een nieuwe staatsleening. IJMUIDEN Aan de gevolgen overleden Mevrouw G.. die eenige dagen geleden bij een ongeluk met een in brand geraakte flesch benzine ernstig gewond werd. is aan de gevolgen overleden. Onze scheepsverliezen De Nederlandsehe koopvaardijvloot heeft in den oorlog groote verliezen ge leden. Er zijn maatschappijen, die meer dan 50 procent van hun tonnage verloren hebben. Zwaar getroffen zijn o.a de Rot- terdamsche Lloyd, die van zijn 29 sche pen met ruim 240.000 ton 16 schepen ver loor met 56 proc. van de gezamenlijke tonnage, de Kon Paketvaart Mij., die van 132 schepen met 315.000 ton 90 schepen met gezamenlijk 51 proc. verloor. De Ned. Stoomboot Mij „Oceaan" beza* 6 schepen met ruim 36000 ton en verloor 3 schepen met 50 proe., de Kon. NederI Stoomboot Mij. raakte van haar 65 schepen met 158.000 ton 32 senc-pen met 61 proc. van de tonnage kwijt. Van Nievelt Goudriaan Sc Co. werd het ergst van al getroffen: zij verloor van haar 12 schepen met ruim 62000 ton 8 schepen met 70 proc. der-totale tonnage. Verdere verliezen waren- Mij. ..Nederland" 38 proc.. Holland-Amerika Lijn 52 proc. Java-China-Japanlijn 51 proc. De Hollandsche Stoomboot Mij. ver loor 5 schepen, de Scheepvaart en Steen kolen Mij. 2 (van de 7) Besommingen van Vrijdag KW 12 f 736, KW 205 f 145, KW 224 f 53. KW 95 f 44. IJM 255 f 238, IJM 251 f 102, IJM 261 f 231, SL 5 f 1184. H 184 f 709. UK 172 f 748, UK 75 f 513, UK 246 f 701. UK 36 f 150. UK 174 f 537, UK 282 f 1378, UK 45 f 130, UK 142 f 156. UK 53 f 160, UK 186 f 136, UK 296 f 246. Waterloo-Nieuws De wedstrijd om den Stads-Editiebeker V.V.B.Waterloo wordt Zondagmorgen 10 uur op het Waterloo-terrein gespeeld. Velsen kreeg Minister Lieftinck voegt de daad bij hei woord. een Singelgrachf cadeau Op een mooien vroegen herfstmorgen fietste ik langs den weg, die niet voor niets Doodweg heet. Rust lag over het land schap, hier en daar wroette een tuinder in zijn aardappelland waarbij zijn gezel schap bestond uit een paar kraaien en wat zeevogels. Maar overigens was er geen levend wezen te bekennen in deze streek, waar zooveel is dat aan den oor log herinnert. Een mat herfstzonnetje boorde beschei den zijn stralen door de schapenwolkjes en tooide deze met een zilveren glans. De a^nosfeer was vol herfstgeuren, afkom stig van stervend aardappelloof, gevallen bladen in de bosschen van Beeckenstein en Watervliet, van het door de vele re gens doorweekte gras. Achter den zoom van het dichte bosch lag het vlakke tuin land, dat zijn taak weer bijna verricht had. Wat hier aan den oorlog herinnert zijn niet alleen de puinhoopen van de wijd verspreid liggende woningen of boerderijtjes. Er zijn hier veel meer oorlogsherinneringen: de bunkers in de bosschen, de tankgracht en de heu- velweg langs den boschrand, gebouwd van den grond uit deze gracht. En dan is daar nog de eenige bijna in tact gebleven vestingmuur, die alleen dwars over den Doodweg over eenige me ters breedte weggebroken is. Als een reusachtig zeemonster schiet de groene muur met zijn breeden rug uit het water omhoog. De tankgracht volgt over een grooten afstand den boschrand. houdt bij den Rijksweg op en verliest zich dan in de vlakte van het polderland ten Oosten van dezen weg. Het grachtwater op dezen rustigen herfstdag rimpelloos^oisschen de lage oevers. Zal dit alles weer moeten verdwijnen. Neen, af is het niet, zooals het daar nu ligt, maar is er niets van te maken? Velsen heeft eens een uitbreidingsplan gehad (het plan-Brader). waarin onecveer daar. waar nu de tankgracht ligt. een „groene gordel" was ontworpen met een waterpartij. Het zou mooi geworden zijn, als het plan ten uitvoer was gekomen. Maar het ging niet door. Het was te mooi en de eigenaars van den grond riepen ach en wee! omdat ze als het plan wer kelijkheid zou gaan worden, hun grond niet als bouwgrond zouden kunnen ver- koopen. Een hoogere instantie wees het plan terug. Al fietsende door deze streek, kwam mij dit oude uitbreidingsplan in gedachten. Hier is de singelgracht, zoo mooi cadeau gekregen van de Duitsclflrs. De hoogten van den uit de gracht gekomen grond vormen het bolwerk, dat nu eenmael bij een singelgracht behoort. Met de vijvers in Velserbeek en de slootjes in de weiden is deze tankgracht zoo ongeveer het eenige water in onze hooge en droge gemeente. (Het Noordzeekanaal tel ik natuurlijk niet mee.) Er is hier inderdaad wat van te maken. Een aardige beplanting met heesters, wat bloembedden, een wandelweg langs het water, een paar rustieke bruggetjes, des noods van moderne constructie als in het park bij het pompstation daarover. En dat alles als omlijsting van de bosschen tussehen Rijksweg en Doodweg. Een oorlogsherinnering. welke. als ook de laatste muur bewaard blijft, bij het nageslacht de gedachte aan de jaren van den tweeden (en laat- sten?) wereldoorlog levendig zou kunnen houden, eventueel nog versterkt door een monument voor de gevallen Velsenaren. En door den naam: ..Park 19401945". Zoo fantaseerde ik, al fietsende op een mooien morgen in September. S. B. DRIEHUIS Hinderpalen uit den Hagelingerweg verdwenen In ons blad van j.l. Woensdag hebben wij gewezen op de lastige en gevaarlijke hinderpalen in den Hagelingerweg nabij het Missiehuis. Tot ons genoegen constateerden wij gis teren. dat zoowel de steenen pijlers van het hek als het steunijzer midden in den weg verdwenen zijn. De weg is nu dus eindelijk geheel vrij en veilig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1