Toch nog een uitweg voor Londen? Besprekingen met Australië verloopen bevredigend Trankrijk roert belangrijk punt aan: geroofde goederen. Naar Reuters diplomatieke correspon dent verneemt, is de raad van ministers van buitenlandsche zaken Donderdagmor gen niet in zitting bijeengekomen, doch men gelooft, dat er onderlinge besprekin gen zijn gehouden. Er wordt een strikte geheimhouding betracht ten aanzien var- deze besprekingen, maar er is geen reden om aan te nemen dat deze besprekingen meer succes zullen hebben dan die welke in den raad gehouden V/orden. De minis ters van Frankrijk, Rusland en de Ver. Staten koesteren het plan Zaterdag weer naar huis te gaan. Volgens mededeeling van United Press, ontleend aan de New York Times, zouden de V. St. bereid zijn aan Rusland een plaats in den adviesraad voor de bezetting van Japan aan te bieden, mits de Russen de Amerikaansche denkbeelden inzake het vredesverdrag met Italië zouden aan vaarden. De V. S. lijken bereid te zijn, om het verdrag met Italië naar hun zin geregeld te krijgen, met inbegrip van de kwestie der Russische expansie in de Mid- dellandsche Zee, om aan de Sovjet-ver langens inzake Japan tegemoet te komen. De aanvaarding van het Amerikaansche aanbod zou dus beteekenen, dat de Ita- liaansche kolonies onder collectief man daat zouden worden gesteld, waaraan Rus land ook deel zou hebben. Italië zou dan Triëst krijgen en vrijwel ongewijzigde grenzen met Oostenrijk. Dit Amerikaan sche voorste! alsmede een ander idee van Byrnes om wel Frankrijk maar niet China toe te laten tot de besprekingen inzake de Balkanlanden, zou in staat zijn om de conferentie te Londen op het laatste oogenblik uit de impasse te helpen. Men gelooft dat het voorstel nog niet is gedaan, maar dal het wel aanvaardbaar is, of schoon Molotof nog geen nieuwe instruc ties uit Moskou heeft ontvangen. Het Amerikaansche blad Stars and Stripes deelt mede, dat de volgende con ferentie in Moskou zal worden gehouden Herstelbetalingen. Het Fransche memorandum voor de conferentie bevat naar men meent te we ten de volgende belangrijke punten: ten eerste een geregelde teruggave van door de Duitschers geroofde eigendommen waar die als zoodanig te herkennen zijn; ten tweede een verzoek om toepassing van de verklaring der Vereenigde Volken van Januari 19-43 waarbij het in beslag nemen door Duitschers van eigendommen van de Het proces Belsen. Op den zevenden dag van het Belsen- proces deed getuige Zofia Litwinska, Jo din, gehuwd met een Poolsch officier, weer dat martelende verhaal van gruwe lijke mishandelingen, van de dagen voor Kerstmis, toen 3000 Joodsche vrouwen naakt als beesten voor hun bewakers moesten defileeren, waarna een gedeelte van hen in vrachtauto's werd geladen en naar het crematorium vervoerd. Daar werd de laadklep opengezet en de levende lading werd de hel van de gaskamers in- geslingerd. De jonge vrouw werd gered, omdat haar man een Poolsch officier was. De jonge Jodin vertelt over het doodslaan van een 'zeventienjarig meisje. De be klaagden verroeren zich niet, zij lijken zich niet veel van hun onmenschelijk ge drag aan te trekken. De 22-jarige getuige Dora Szafran her kende direct de mannen en vrouwen in de beklaagdenbank als de beesten van Bel sen. Zij verhaalde, hoe een der vrouwen, die met de sorteering van de gevangenen voor de gaskamers belast was. haar hond tegen een verlamde vrouw ophitste. De hond is de vrouw naar de keel gesprongen en later heeft getuige dezelfde oude vrouw op een draagbaar zien liggen. De verdachten zijn ook nog gebracht naar het terrein van hun misdaden. Op de gezichten van de voormalige lcampheer- schers viel weinig reactie te bespeuren. Onbewogen bleven deze menscnen ook, toen de vrouwelijke arts Ada Bimco haar vroegere martelingen kon uitzeggen voor de rechters van degenen, die ze haar aandeden. Onbewogen bleven de gezichten toen mevrouw Bimco vertelde, dat haar vader, moeder, broer, zuster, echtgenoot en zoontje van zes jaar aan deze indivi duen ten prooi waren gevallen. Op den 8sten dag kwamen weer getuigen a charge aan het woord. Een 22-jarig Joodsch meisje uit "Warschau getuigde eerst over de verdachte Juana Bormann, die haar hond ophitste tegen een vrouwe lijke gevangene en deze door het dier liet wurgen. Deze getuige is verscheidene ma len met een stok geslagen en 15 tot 20 maal gekeurd voor de gaskamers. Ten slotte werd haar gevraagd iets te vertel len over het gedrag van Irma Grese, de voor het oog het minst gedegenereerde van de vrouwelijke verdachten. Getuige zei, dat bij een keuring voor de gaskamers twee meisjes uit een raam van het keu ringslokaal sprongen. Grese was in de buurt van het gebouw; zij kwam aanloo- pen en schoot de beide meisjes tweemaal door het hoofd. Een andere Poolsche vrouw verhaalde van mishandelingen, gaskamers en mar telingen. „Toen wij bericht ontvingen dat wij van Auschwitz naar Bergen-Belsen vervoerd zouden worden, moesten wij op denzelfden dag nog getuige zijn van het ophangen van zes meisjes." Zij verklaar de ook nog, dat als de Engelschen twee dagen later gekomen waren, alle gevange nen van Belsen gedood zouden zijn. De vrouw van Kramer, die wellicht als getuige opgeroepen zal worden, zei: „Wat ze ook van mijn man zeggen, ik heb ver trouwen in hem. Hij is zoo lief voor mij en onze drie kinderen Vereenigde Volken, waar dit achterhaald kan worden, van nul en geener waarde wordt verklaard. Wanneer deze twee eischen worden ingewilligd, komen zeer belangrijke vraagstukken met betrekking tot de herstelbetaling, die niet te Potsdam besproken zijn, naar voren. Het belang rijkste van deze vraagstukken is het recht van de voormalige bezette gebieden op eigendom dat onder het hoofd „herstelbe taling" reeds in Russische handen is over gegaan. Het Fransche standpunt is dat voor tot een systematische overbrenging van Duitsch eigendom wordt overgegaan het noodzakelijk is dat wordt beslist wat werkelijk Duitsch bezit is en wat dit niet ia. Keynes „Het gaat ook zonder Amerikaansche hulp" Lord Keynes, de leider van de Britsche delegatie bij de financieele besprekingen met de Ver. Staten te Washington, heeft verklaard, dat de kansen zeer waarschijn lijk geacht moeten worden, dat Gr. Brit- tannië ook zonder Amerikaansche hulp zijn vroegere economische stabiliteit en welvaart weer weet te bereiken. Keynes voegde hieraan toe, dat een zoodanige loop der gebeurtenissen evenwel tegen den wensch was van de Britsche regee ring en noodlottig zou kunnen worden voor de wereld. Hij sprak het vertrouwen uit dat, indien Gr. Brittannië genoodzaakt zou worden alle door den oorlog opgeleg de handelsbeperkingen te handhaven, het Britsche Rijk en de nauw daarmede ver bonden landen tot een sterlinggebied te maken en voor geruimen tijd in het bin nenland den toestand van soberheid te laten voortduren nog erger dan in oor logstijd, hiermede stellig succes zou wor den bereikt. Centrale fransportorganisatie Te Londen is Donderdag een overeen komst onderteekend door de vertegen woordigers van 11 Europeesche Staten, w.o Nederland, betreffende de oprich ting van een centrale Europeesche bin- nenlandsche transportorganisatie, welke verantwoordelijk zal zijn voor de toewij zing van en de controle op alle vormen van transport in W.-Europa. De overeen komst geldt voor twee jaar van den dag van de onderteekening af. Voor de Europeesche waterwegen Heden zou door gedelegeerden van de Ver. Staten de Sovjet-Unie, Frankrijk, België, Luxemburg. Nederland. Noorwegen, Polen, Tsjeeho-Slowakije. Griekenland en Joego slavië een overeenkomst worden ondertee kend, welke de oprichting inhoudt van een centrale transportorganisatie voor de Euro peesche waterwegen. Het arbeidsveld van de nieuwe organisatie zal voornamelijk afhangen van het resultaat van de tenslotte te verwachten overeenstem ming in den raad van ministers van buiten landsche zaken der vijf groote mogendheden over het onderwerp de binnenlandsche wa terwegen in Europa. De H.A.V. jubileert Maandag 8 October a s. zal het 25 jaar ge leden zijn. dat de Haarlemsche Athletiekver- eeniging werd opgericht. Het is een dubbele feestdag, want de voorzitter, de heer H. A. v. d. Mey herdenkt dan tevens zijn zilveren voorzittersjubileum. Een feestavond in Hotel De Leeuwerik op 7 October zal deze heuge lijke feiten luister bijzetten. Dit najaar hoopt de H. A. V. voorts een estafetteloop door Haarlem te organiseeren. De jubileerende vereeniging kan terugzien op een glorierijk verleden. 12 maal wist zij het nationale clubkampioenschap in de wacht te slepen, waarvan 10 jaren achter elkaar. VOETBAL. De V.V. Schoten houdt Zon dag a.s. op haar terrein aan den Vergierde- weg een bevrijdingstoumooi voor junioren. Aanvang 9.30 uur. Haarlemsche Rechtbank J. P. de V. had in Bloemendaal een nieuwe damesfiets gestolen in samen werking met een kennis en het was ook niet voor het eerst dat zijn onbevoegde vingers aan een andersmans fiets zijn blijven kleven. De Off. was kort in zijn Tcquisitoir en eischte 8 mnd. Mr. Stomps vroeg om uiterste clementie vanwege de slechte omstandigheden, waarin de ver dachte leefde. Deze zou nu weer werk kunnen krijgen. Uitspraak 2 Oct. J H. B. heeft tweemaal in vereeniging met H. J. A. P. goederen uit een woning gestolen. Hij is reeds eerder voor diefstal o.a. van een fiets voorw. veroordeeld en dat kort voor deze laatste misdrijven. De Off, achtte het feit zeer ernstig en re- quireerde 10 mnd. De verdediger meende om een reclasseeringsonderzoek te kun nen vragen, daar verdachte invalide aan de handen is en voor 1945 nog nooit met den rechter in aanraking is geweest. Uit spraak 2 October. Na hem stond H. J. A. P. terecht. Zijn maatschappelijke omstandigheden waren sléchter dan die van G-, waarom de Off. 6 mnd. eischte, waarvan 3 mnd. voorw. D. v. d. W. en H. P. stonden terecht wegens inbraak in een N.S B.-woning en het daarbij stelen van een vloerkleed en een cocoslooper. W. en P. waren zonder kleeren en schoeisel uit.Duitschland te ruggekomen en wilden zoo probeeren aan geld voor kleeren en schoenen te ko men. De Off. nam de schoone lei van verdachten in aanmerking en eischte voor beiden 5 mnd. Mr. Kalbfleisch wees op het feit dat in geen enkelen geconfis- keerden inboedel een radiotoestel of een fiets te vinden is; dat dus menschen met meer verantwoordelijkheid en misschien in beter omstandigheden dan verd. het ontvreemden van onnationaal bezit niet zoo erg gevonden hadden, al maakt het juridisch geen verschil uit; hij verzocht dan ook onmiddellijke invrijheidstelling, waarvoor de Rechtbank zich niet ontvan kelijk verklaarde. Uitspraak 2 October. J. K. en J. V. hadden in den nacht van 27 op 28 Juli met een roeiboot een aantal balken uit het Spaarne weggesleept naar het pakhuis van de 2 W. de J.'s aan den Heerensingel, waar deze klein gezaagd werden. De Off. wees op de groote schaarschte aan industriehout en requi- reerde 6 mnd. m. aftr. K.'s verdediger be pleitte een straf gelijk aan het voorar rest. V.'s raadsman wees op de volledige afhankelijkheid van zijn cliënt van W. de J.. die zijii schoonvader i6. De raadsman bepleitte een onvoorw. straf gelijk aan het voorarrest en een voorw. voor de rest van de 6 mnd. Tegen W. de J. Sr., die tijdens den oorlog brdndhouthandelaar is geweest, en nu zijn voor den rechter- comm. afgelegde verklaring wijzigde, eischte de Off. 10 mnd. Mr. ten Bokkel pleitte de grootst mogelijke clementie. Tegen W. de J. Jr., die niet eerder is ver oordeeld, werd 3 mnd. geëischt. Uitspraak 11 October. G. C. W„ J. B. en A. J. P. hebben in den nacht van 14 op 15 Mei aan den Gast huissingel ingebroken. Hun buit bestond uit Perzische tapijten, een radio, een paar schrijfmachines en een accordeon. De Officier achtte den diefstal van B. en P. bewezen en van W. heling en eischte ten aanzien van W. 6 mnd., waarvan 3 voorw. proeft. 4 j. en ten aanzien van de beide andere verdachte dezelfde straf met 3 j. proeftijd, allen met aftrek. De verdedigers mr. Van Beek en mr. Veen'noven. wezen op den zeer jeugdigen leeftijd van de ver dachten toen de oorlog begon en vroegen een onvoorw. straf gelijk aan het voor arrest. UITSPRAKEN. N. B., broodslijter te Haarlemmermeer, „diefstal in vereeniging", 10 maanden gev.- straf met aftrek. J. J. T., tuinman te Haarlemmermeer, „diefstal in vereeniging", 6 maanden gev.- straf met aftrek. B. P. T„ grondwerker te Haarlemmermeer, „diefstal in vereeniging", 6 mnd. gev.straf met aftrek. C. J. d. R„ chauffeur, te Haarlemmermeer, „heling", 8 maanden gev.straf met aftrek. K. V., timmerman te Zaandam, „diefstal ln vereeniging", 6 maanden gev.straf voor waardelijk. S. B„ expediteur te Bever vijk. „diefstal". 8 maanden, waarvan 4 mnd. voorwaardelijk met aftrek. C. K., schoenmaker te Amsterdam, „dief stal in vereeniging", 12 maanden gev.straf met aftrek, waarvan 6 mnd. voorwaardelijke A. d. H„ chauffeur, IJmuiden-Oost: A. A. K. vertegenwoordiger TJmuiden, thans gede tineerd en J. O. W„ autogeenlasscher. Overveen „diefstal in vereeniging" ieder 4 maanden gev.straf met aftrek. Er is een vergadering belegd ter bespre king van het vasthouden van Nederlandsche schepen te Sydney door minister-president Chifley en den minister van bevoorrading en scheepvaart als vertegenwoordigers van het Australische gemeenebest eenerzijds en an derzijds den Nederlandsehen gezant baron van Aerssen Beyeren van Voshol en de leden van het Ned.-Indisch beyffïiir. luitenant ge neraal van Oyen legercommandant en dr. van Hoogstraten, directeur van het departe ment. van econ. zaken. Baron van Aerssen veaklaarde naderhand, dat de vergadering een bevredigend verloop had gehad en dal hij hoopte dat een regeling getroffen zou kunnen worden. Intusschen jiggen de Neder landsche schepen nog stil. De „Brisbane Telegraph" schrijft in een hoofdartikel, „De weigering der havenar beiders om vitale voorraden te laden in schepen, bestemd voor gebieden, die onder Japar.sche overheersching geweest zijn. is misdadig en dient als zoodanig behandeld te worden door de regeering van net gemeene best. Hoewel wij belang stellen in het soort bestuur, dat in Ned.-lndië wordt ingesteld, hebben wij ons daarmede niet te bemoeien. Indien een bestuur is ingesteld, dienen wij natuurlijk onze gedragslijn :n verband met onze betrekkingen daarmede vast te stellen. Japanners interneeren zichzelf. De Japanners op Batavia zijn begonnen zichzelf te interneeren in een reeks luxe kampen met groote voorraden voedsel, enz. De kampen zijn vol gestolen goederen en convooien Japansche vrachtauto's bren gen rijwielen, motorrijwielen, meubelen en kleeren aan. De situatie in dc Prcanger. Een A.N-P.-Aneta-correspondent bericht dat hij zoo juist is teruggekeerd van eer. tocht naar Batavia en Bandoeng en dat de eenmaal zoo welvarende Preanger het treurig beeld vertoont van verwaarloozing en verlatenheid, alsof zwermen sprink hanen daar hadden huisgehouden. De wegen bevinden zich in een allerslechtste conditie door gebrek aan onderhoud, hoe wel er altijd genoeg arbeidskrachten op Java zijn. Het vee is geheel uit de weiden verdwenen. Tallooze sawahs zijn verwaar loosd. Vele rubberplantages worden plat gebrand, terwijl warongs of gesloten, of zonder voorraden zijn. In de kampong Tjisapan kocht ik een tros bananen van een waronghouder, maar de heele "kam pong moest er aan te pas komen om mijn Japansch gulden-biljet te wisselen. De wnronghouder klaagde steen en been, dat hij jarenlang geen sigaretten en andere artikelen had kunnen inslaan, „wij allen zijn arm geworden", zei hij. „Het is met onze kampong gedaan." Dokter Kersbergen gaat Haarlem verlaten Dr. L. C. Kersbergen te Haarlem gaat zich per 1 October op de Veluwe vesti gen en de vele vrienden, die hij zich sinds 1900, het jaar van zijn inkomste i:i de Spaarnestad. heeft gemaakt, zullen, hem noode zien vertrekken. Als geneesheer-direc teur van het Eliza beth's gast huis heeft hij een on vermoeibare werk lust getoond, die vele vruchten heeft afgeworpen voor 't peil der Haarlem sche hygiëne. Maar ook de T.B.C.-be strijding had zijn warme aandacht en „Brederodeduin", het lighallen-complex, waar zoo velen hun gezondheid her vonden. getuigt van zijn initiatief er. ener gie. waar het gaat om verbeteringen aan te brengen in de volksgezondheid Dr. Kersbergen is lid van het dagelijksch be stuur van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst geweest en ook in het politieke leven van Haarlem trad hij in 1930 op den voorgrond als vertegenwoor diger van den Vrijzinnig-Democratischen Bond in den Gemeenteraad. Dat dc 72- jarige arts van een rustigen ouden dag mag genieten, is de wensch van velen, die hem gekend en geacht hebben, niet alleen als „dokter", maar ook als „meneer" Kersbergen. BURGERLIJKE STAND HAARLEM 27 September 1948 BEVALLEN: 25 Sept., A. van Esveld—Vul ling, 2 z.; W. de Wit—van Wamel z.: 26 Sept., S. H. CornellsseZijtseld D. M. H Bert ram—Kohlschein. z.; J. KndhchSteman, d.; E. Kuiper—Kohier, d.; 27 Sept., J. C. Spoor Homan, d. OVERLEDEN: 24 Sept.. J. de Leeuw. 66 j., Zormebloemstraat; 25 Sept.. S H 29 d d. v. L. A P. Stebben. Kamperlaan: R., 2 m z. v. K. T. de Groot, Coornhertstraat; M. A., 4 m„ d. v. N. Duijzers. Casthuisvést; J. Sij- mons. 77 j.. Colensostraat; A. C. Edens, 81 i* Westerhoutpark. ONDERTROUWD: 27 Sept. K. J. C. van da Putte en E. W. Mobach; A. Elsthout en J. M. Snoeks; E. D. Hessels en M. F. H. Jansse; J. F. Poen en P. M. van Gaal; J. Heeres en G. Prins; H. J. W. Griede en J. C. Engelgeer. GEHUWD" J G. de Vogel en T. Nikiforo- wa: P. H. W Buijs en M. H. van der Horst; H. j. de Graaff en T. J. G. van der Kort; G. Kramer en H. Hoornsm.m: w. van north en W. Kalter: F H. J. van Roo:;e:i en G M. van Koersel; J. Nijman en A.' M. Bs;; J A. Boer en A. van Dusschoten; L. Bouter^e en M. M. van der Weele; A. Vergers en T. J. Wildeman; C. Molenaars en G. Hol. IJMUIDEN Besommingen van Vrijdag. KW 128 f 55, KW 224 f 236, KW 12 f 315, KW 199 f 489, KW 190 f 334, KW 95 f 317, KW 205 f 223, IJM 255 f 43, IJM 310 f 439, IJM 261 f 282, IJM 241 f 525. IJM 218 f 8, IJM 226 f 446, UK 7 f 605, UK 53 f 238, UK 75 f 498, UK 36 f 522, UK 282 f 715, UK 172 f 810, UK 174 f 682, UK 93 f 762, UK 246 f 493. UK 1 f 387, UK 87 f 413, HD 5 f 45, HD 184 f 416. Scheepvaartberichten. Alhier liepen heden de volgende sche pen binnen: het Engelsche stoomschip Drake geladen met stukgoederen, ko mende van Londen; het Nederlandsche motorschip Meron, komende van Boots met 300 ton kolen, het Nederlandsche motorschip Patria met stukgoederen uit Londen: het Zweedsche motorschip No- rik uit Fowey. het Nederlandsche stoom schip Amstei. komende van Sfax (Noord Afrika) geladen met fosfaat; het Ameri kaansche stoomschip Henry Ward Bee- cher. komende van New York met een lading stukgoederen en graan en de Ne derlandsche sleepboot Blankenburg uit Maassluis. Nederlandsche visschers- vaartuigen komen terug. Een aantal Nederlandsche vlsschers- vaartuigen is reeds in Duitschland opge spoord. welke thans, wat de trawlers, loggers en kotters betreft, alle via Delf zijl naar IJmuiden zullen worden overge bracht om hier te worden vrijgegeven. Het kantoor „Teruggave visschersvaar- tuigen" van de Afdeeling Visscherijen van het Departement van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening is ge vestigd in de De Wetstraat 1, tel. 4027. Met het vaststellen van den oorspron- kelijken eigenaar en de teruggave is be last de heer A. van der Veer. Eenige tientallen schepen zijn reeds te ruggekeerd. Voordat deze weer aan de visscherij zuilen kunnen deelnemen is een groote reparatie noodzakelijk. De heer R. de Jong met pensioen De heer R. de Jong, afslager bij het Staatsvisschershavenbedrijf gaat 1 October a.s. den dienst met pensioen verlaten De heer De Jong kwam 20 December 1903 in lossen dienst bij de toenmalige Visschers- haven als haven- en halknecht. Op 1 Mei 1905 kwam hij in vasten diens: en 1 Mei 1913 werd hij bevorderd tot afslager, in welke functie hij sindsdien onafgebroken het Staatsvisschershavenbedrijf heeft ge diend. MARKT SCHEVENINGEN. Met versche visch waren hedenochtend aan de markt de kustvlssehers SCH 11 met f 2400, de KW 142 met f 800, de KW 201 met f217 en de SCH 108 met f310 besomming.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 3