IJmuider Courant Een Weldoener Australisch conflict weldra ten einde? E. H. Tenckinck Eisenhower Velsen maakt weer toilet «Oc Jaargang No. IS 140 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur: Robert Pcereboom Zaterdag 28 September 1945 Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. HET was gisteren een halve eeuw geleden dat de Fransche scheikundige en bac terioloog Louis Pasteur, 73 jaar oud, te Garches overleed. Een van zijn levens beschrijvers heeft zijn boek den titel „Un bienfaiteur de l'humanité" Een Wel doener der Menschheid gegeven. Dat was Pasteur en daarom is het zoo goed, vooral in een tijd als deze, aan hem te herinneren. Deze Franschman was een genie en hij heeft zijn genie uitsluitend ten dienste van het heil der menschheid doen strekken. Door zijn ontdekkingen heeft hij niet alleen de wetenschap ver rijkt en haar in nieuwe banen geleid, maar ook het lijden van talloozen helpen ver zachten en in vele gevallen voorkomen. Wie meenen dat zoo'n wetenschappelijke ontdekker, gezegend met buitengewone gaven, een lieveling der Fortuin is die slechts de vruchten heeft te plukken, die hem in den schoot geworpen worden, ver gissen zich deerlijk. Een andere groote ontdekker, de Amerikaan Thomas Alva Edison, heeft het kernachtige woord ge sproken: het genie is 95 transpiratie en 5 inspiratie. Van de waarheid van de ze uitspraak heeft ook het leven van Louis Pasteur getuigd. Er zijn meer eigen schappen noodig dan het pure genie, om het m daden om te zetten. Er worden een arbeidskracht en een volharding voor ver- eischt. die maar weinigen bezitten. Pas teur bezat ze. Hij heeft gewerkt als een paard, zich nimmer door de tegenslagen, die ook hem ten deel vielen, laten ontmoe digen en zich laten bezielen door zijn wensch. anderen te helpen. Want deze sterke, wiens kracht sprak uit den vier kanten. stoeren. vastberaden kop was een warme menschenvriend. Een groot geluk viel hem in zijn leven ten deel en dat was de hulp, het begrip, de zelfverloochening ook van zijn vrouw, die zijn trouwe mede werkster was en het als haar roeping ge voelde. hem in de vervulling van de zijne bij te staan. Genieën zijn uitmiddelpuntige menschen. moeilijk om mee om te gaan in het dagelijlcsch leven, als regel slecht ge- eigend voor het huwelijksgeluk. Maar ook op dezen regel bestaan uitzonderingen. De invloed die mevrouw Pasteur op het welslagen van het werk van haar man heeft doen gelden, niet door eigen weten schappelijke verdienste maar door begrip en liefde, is onberekenbaar, maar daarom niet minder groot. Hij was inderdaad een dier zeldzame genieën wien een gelukkig leven ten deel viel. De lange lijst van zijn onderzoekingen en ontdekkingen bevat veel, dat voor den leek onverstaanbaar is. Tot de groote massa heeft zijn werk vooral gesproken door zijn ontdekking van het virus der hondsdolheid en zijn afdoende genees methode van deze afschuwelijke ziekte, door inspuiting met dat virus bereikt. Wij kunnen ons moeilijk meer voorstellen dat er een tijd is geweest, waarin de beet van een dollen hond een der groote gevaren was, die de menschheid bedreigde. De slachtoffers stierven onder de gruwelijkste kwellingen. Het was in 1885 dat de Fran sche onderzoeker de groote ontdekking deed, die de wereld van deze nachtmerrie bevrijdde. Het Instituut Pasteur zou voort gaan met de zegeningen van deze vondst te verbreiden. Pasteur was zijn loopbaan begonnen met de ontdekking van een splitsbaarheid in het druivenzuur en de voorkeur van de levende stof voor verbindingen met een bepaalde draaiingsrichting, die van groot belang zou blijken o.a. voor het kanker onderzoek. Daarna richtte zijn belangstel ling zich op de micro-biologie: op het ge bied der bacteriën, gistingsverschijnselen en pathogene micro-organismen. Hij ont dekte hun werkzaamheid bij gistingspro cessen en bestreed met verbluffend succes achtereenvolgens de ziekte der zijdewor men, de kippen-cholera en de hondsdol heid. Hij herkende de micro-organismen als de oorzaak van vele infectieziekten en vond den weg tot bestrijding van die ziek ten. Inderdaad moet hij beschouwd worden als de grondlegger van de vaccinatie en de geneeswijze door een serum, zooals die nu bijvoorbeeld ook bij een ziekte als diphterie wordt toegepast. In de geneeskunde wordt deze man, die geen medicus maar een bacterioloog was, als een wetenschappelijke reus erkend. Sommige beoordeelaars van zijn werk hebben later, met volledige erkenning van de schitterende wijze waarop hij de kan sen te baat nam, die zich bij zijn onder zoek voordeden, verklaard dat hij een wonderlijk geluk had bij de keuze van zijn onderwerpen van studie, zooals bij voorbeeld bij de bestrijding van de ziekte der zijdewormen in de jaren 18651868 en bij die van het miltvuur in de tachtiger jaren. Maar moet men daarbij van geluk spreken? Behoort niet ook dit tot de won deren van het genie, begaafd met een in tuïtie zooals slechts aan heel enkelen ten deel valt? Frankrijk, een land dat nu slechte tijden beleeft, maar welks herleving door velen, die de groote eigenschappen en de onver woestbare vitaliteit van het Fransche volk kennen, verwacht wordt, heeft vele groote ontdekkers voortgebracht. Zelfs in hun rijen behoort Pasteur tot de allergrootsten. En als men aan hem en zijn arbeid terug denkt doet men dat niet alleen met eer bied en bewondering, maar ook met warme sympathie en dankbaarheid. Xolledijk op Watcher De Australische minister-president J. B. Chiflev verklaarde in het Huis van Afge vaardigden met betrekking tot de weige ring van de Australische dokwerkers om Nederlandsche schepen te laden, bestemd voor Ned. Oost-Indië, dat stappen zouden worden ondernomen om alle Indonesiërs naar hun schepen te doen terugkeeren en er voor te zorgen, dat alle „hulpverlee- ningsschepen" volgeladen worden. Vier koopvaardijschepen voor Ned. Oost-Indië geladen met wapenen en munitie zoowel als met hulpverleeningsgoederen, zouden door geselecteerd Nederlandsch personeel worden geladen. De ..Sydney Morning Herald" schrijft, dat de Nederlanders blijkbaar zullen ver krijgen wat zij wenschen. Voortaan zal geen tusschenkomst meer mogen plaats hebben bij de verscheping van voorraden van de Australische regeering of van de Nederlanders, die worden verzonden in overeenstemming met de plannen van Mountbatten voor de a.s. landingen der Geallieerde bezettingsstrijdkrachten in Indië en het herstel van een wettig gezag. Het Nederlandsche schip „Karsik", dat te Melbourne door de staking der Indone sische zeelieden is opgehouden, is Vrijdag naar Java vertrokken met een gemengde bemanning van Nederlanders en Lasca- ren. De bemanningen der sleepbooten wei gerden het schip te sleepen en zoo ver trok de „Karsik" op eigen kracht uit de haven. Nederlandsche officieele kringen te Brisbane hebben verklaard, dat het niet in de bedoeling ligt ook maar iemand van de Indonesische stakers te interneeren, wanneer zij in Indië zijn teruggekeerd. Uit Haarlem De Burgemeester van Haarlem deelt ons het volgende mede: De heer E. H. Tenckinck, die op 30 Mei 1941 door de Duitsche bezetters als Com missaris van Politie is ontslagen en ge- pensionneerd, zal het Commissariaat van Politie te Haarlem weder in handen ne men Op Maandag 1 October 1945 treedt de heer Tenckinck weder in functie. Aan den heer J P. Weyburg, sedert de bevrijding van onze stad belast met de waarneming van het Commissariaat van Politie, wordt dank gebracht voor zijn arbeid en leiding onder moeilijke omstan digheden. Ons aansluitend bij de woorden van dank, die de Burgemeester tot den heer Weyburg richt, spreken wij onze voldoe ning uit over den terugkeer in functie van den heer E. H. Tenckinck. Het was ons sinds geruimen tijd bekend dat die terugkeer slechts een kwestie van tijd was. Er was allang toe besloten, maar departementale molens malen langzaam nu evenals vroeger. Ook weten wij uit de beste bron, dat deze verlate hervatting van zijn functie door den Commissaris van Politie volstrekt niet veroorzaakt is door politieke bezwaren tegen zijn per soon, die nooit bestaan hebben, maar slechts door een administratieve vergis sing. Niets getuigt beter van de verdiensten van den heer Tenckinck. dan de herin nering aan de orde en veiligheid, waarin deze stad zich onder zijn vroeger beleid steeds heeft mogen verheugen Haarlem kent hem als een bekwaam politiechef altijd on zijn post en vol ijver en toewij ding. Wie hem persoonlijk kennen weten dat hij een man met een warm hart voor zijn medemenschen is, die gaarne ande ren helpt niet het minst diegenen, die zijn afgedwaald en die hij weer op het rechte pad kan brengen en die voor zijn ondergeschikten een goede chef is Ook het corps zal zich verheugen in zijn terugkeer. „Oranje" brengt gevangenen thuis De „Oranje" van de Mij. Nederland, die thans hospitaalschip is, is in Brisbane aangekomen met 827 bevrijde Australi sche krijgsgevangenen uit Singapore aar- boord. Dc mannen verklaarde*! d?>- :-;i een bijzonder prettige reis hadden gehad, overvloedig voedsel en comfort Gcciu. en- de de tien dagen, die zij aan boord van het Nederlandsche schip hadden doorge bracht, waren zij gemiddeld 3^2 K.G. in gewicht toegenomen. komt naar ons land. Het ligt in het voornemen van gene raal Eisenhower, met de leden van zijn officieele gevolg, op Zaterdag 6 October a.s een bezoek aan ons land te brengen. Hij zal met zijn gevolg door H.M de Ko ningin worden ontvangen. Het ligt in de bedoeling niet alleen de residentie, maar ook de hoofdstad te be zoeken. Nadere bijzonderheden zullen zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt. Het woord is aan. D e 1 i 11 e: De kunst van schrijven is de kunst, belangstelling te wekken. Londen zoekt nog een uitweg. De raad van ministers van buitenland- 6che zaken hield te Londen Vrijdag twee bijeenkomsten en volgens het communi qué werd het Fransche memorandum over het bestuur en de administratie van Duitschland besproken. Ook werd een rap port der plaatsvervangende gedelegeer den over onderwerpen der agenda, ten aanzien waarvan de raad besloten had hen voor verder onderzoek uit te stellen, be sproken. Reuters diplomatieke correspondent ge looft. dat er heden nog twee bijeenkomsten zouden worden gehouden en dat het moge lijk is dat de raad ook nog Zondag bijeen zal komen. Het opstellen van het protocol en van het slotcommuniqué geschiedt nu door vertegenwoordigers der vijf mogend heden. zoodat er nu eenstemmigheid be reikt kan worden ten aanzien van deze documenten. Men beschouwt de verwij zing in het communiqué van Vrijdag naar de discussie over het rapport der plaats vervangers als een poging op het laatste oogenblik om het werk gaande te houden ten aanzien van de vele onderwerpen, waarover de oneenigheid der ministers substantieel was. Slechts het vredesverdrag met Italië en het vraagstuk der bevoorrading van Oos tenrijk zijn tot dusverre aan de plaatsver vangers overhandigd. Men hoopt nu, dat het slotcommuniqué een plan ter voort zetting van het werk aan deze vraagstuk ken zal aankondigen. Het uitvoerend comité der voorberei dende commissie van de Vereenigde Na ties heeft Vrijdagmorgen een resolutie aangenomen, welke voorstelt, dat de zeven niet in het comité vertegenwoordigde na ties volledig op de hoogte zullen worden gesteld van de werkzaamheden van het comité, voordat de Vereenigde Naties bij eenkomen. Een afschrift van alle stukken en telegrammen zal worden toegezonden aan de staten die niet in het comité zijn vertegenwoordigd. De oud-Haarlemmer Dr. K. H. Miskotie. Ned. Herv. predikant te Amsterdam, be noemd tot hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden vanwege de Nêd, Herv. Kerk, zal 26 Oct. inaugureeren. Parken en plantsoenen krijgen goede beurt De parken, vooral de plantsoenen in onze gemeente, hebben in de oorlogsjaren veel geleden. Wel zijn het Burgemeester Rijkenspark en Velserbeek gespaard ge bleven. maar van de plantsoenen in de heele gemeente is weinig meer over. zoo dat, wil men deze weer hun ouden luister teruggeven, feitelijk van voren af aan be gonnen moet worden. Alle plantsoenen zijn vernield, eensdeels door de vele dek kingsgaten, anderdeels doordat er volks tuinen en parkeerplaatsen van gemaakt werden. Waar eens fraaie heesters groei den, staan nu kool en aardappelen en an dere tuingewassen of heeft men een be strating aangebracht. Maar er wordt met man en macht gewerkt om deze oorlogs herinneringen te doen verdwijnen. Van de drie gemeenteparken zijn boven genoemde parken levend uit den str'-d te voorschijn gekomen. Rooswijk is echter van den aardbodem verdwenen. Het oude kasteel is afgebrand en het bosch ls op gestookt. Velserbeek spoedig weer open. Al is de beplanting in Velserbeek onbe schadigd gebleven, er is veel op te ruimen, voordat het fraaie park weer in zijn ouden toestand is. Men is thans bezig, de gazons weer in orde te maken. Groote hoeveel heden prikkeldraad moeten opgeruimd worden, de paden opnieuw verhard, be tonplaten afgebroken, camouf la genetten verwijderd worden. In den vijver lagen twee woonschepen: één daarvan is reeds naar het Noordzeekanaal gerold, het twee de zal nog volgen. Men hoopt met de op ruiming en het andere werk over ongeveer twee weken zoover te zijn, dat het park weer voor het publiek opengesteld kan worden, al is dan nog niet alles in orde Van de fauna is helaas weinig meer over. De volières zijn leeg, kalkoenen, parelhoenders enz. zijn verdwenen. Er zijn nog slechts eenige herten en een zwarte zwaan over. Het Burgemeester Rijkenspark heeft weinig geleden. Hier kan men weer volop genieten van een wandeling door het dichte hout. Rooswijk is, zooals wij reeds schreven, heelemaai verdwenen. Van kasteel en park is slechts een kale vlakte overgeble ven. Een groote tankgracht loopt dwars door het terrein en alle boomen zijn weg. Maar de mogelijkheid bestaat, ook hier weer een behoorlijk park te maken en on getwijfeld zullen ook de bewoners van Velsen-Noord hun recreatie-oord terug krijgen Inderdaad, er was van de plantsoenen weinig meer over, maar de gemeentelijke plantsoenendienst is al weer druk bezig, op verschillende plaatsen in de gemeente een nieuwen aanleg tot stand te brengen. Men begint op de belangrijkste punten, zooals aan de drukste verkeerswegen etv in de dichtst bevolkte wijken. Eerst wor den de gazons in orde gemaakt en inge zaaid en dezen winter zullen de beplan tingen worden aangebracht. En alleen die gedeelten worden onder handen genomen, waar het minst aan grondverbetering ge daan behoeft te worden. Thans heeft men onderhanden de plantsoenen ten Oosten en ten Westen van het station Velsen. IJmuiden-Oost, w.o. het Tiberiusplein, het cultureele centrum der gemeente. Een belangrijke verbetering komt aan de Leeuweriklaan tot stand. De droge sloot langs deze laan, tusschen de huizen rij en de spoorbaan is gedurende vele jaren een doorn in het oog der Leeuweriklaan- bewoners geweest- Deze sloot, die lang zamerhand een stortplaats voor allerlei rommel was geworden, wordt nu over haar geheele lengte opgevuld. Een groot gedeelte kan nu reeds tot plantsoen aan gelegd worden. In de toekomst zal langs de spoorbaan van de halte Zeeweg tot aan IJmuiden een groene strook komen. Weliswaar wordt de strook langs den IJmuiderstraatweg thans nog ingenomen door volkstuintjes, voor zoover de grond hier niet braak ligt. maar ook dit terrein zal zoo spoedig mogelijk onder handen genomen worden. In Velsen-Noord is alles wat eens plant soen was. verdwenen. Hier, te midden van de ruïnes kan nog weinig gedaan worden, maar waar nog bebouwing overgebleven isi krijgen ook de plantsoenen een beurt. Zooals men ziet. wordt al het mogelijke gedaan om het gehavende toilet der ge meente weer te herstellen. Klimaat en bodemgesteldheid maken dit niet gemak kelijk, vooral wat betreft de beplanting. Wat echter erger is. om het woord ergerlijk niet te gebruiken is dat er nog steeds velen zijn, die niet beseffen, dat wat er gedaan wordt, ook voor hun genoegens is. Niet alleen de jeugd, ook vele ouderen hebben meermalen getoond, dat zij weinig waardeering hebben voor het vele werk. dat gedaan wordt, om onze gemeente te verfraaien. Men loopt liever over dc gazons, wanneer dit den weg kan bekorten, dan dat men een eindje om loopt. ..Het plantsoen wordt in aller bescherming aanbevolen."

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1