IJmuider Courant Regeeringsverklaring over NederL-Indië Fiscaal Recherchebesluit verschenen De Cel 1 De Ned. Herv. Gemee ite weer in eigen huis Kennemer Editie van Haarlems Dagblad Directeur-Hoofdredacteur; Robert Peerebooni De Regeeringsvoorlichtingsdienst deelt over den toestand op Java het volgende mede: Door het Geallieerd opperbevel is be sloten, dat de bezetting van Java voors hands beperkt zal blijven tot de steden Batavia en Soerabaya. Hierdoor blijft de vraag open, wie het gezag uitoefent in het overige deel van het eiland. Aan de Japanners, die immers ontwapend en als krijgsgevangenen afgevoerd zullen wor den, kan dit uiteraard niet meer worden overgedragen. De Nederlanders zijn nog niet in staat dit gezag over te nemen en het is wel bekend, dat de oorzaak daar van ligt in het feit, dat het Tijk in Euro pa zoo laat is bevrijd en dat het tempo van de vorming en verscheping van nieu we strijdkrachten doorloopend is ver traagd door de eischen van oorlogvoering en demobilisatie der groote bondgenoo- ten. De moeilijkheid, waarin men aldus is geraakt, verklaart vermoedelijk de nei ging, die volgens persberichten bij som mige Britsche instanties zou bestaan, om het zoogenaamde Soekamo-bewind als de de-facto-regeering te erkennen en ons over te halen daarmede besprekingen te voeren. De Nederlandsche regeering kan hier niet op ingaan. Soekarno heeft er zich toe geleend werktuig en marionet der Ja panners te zijn, waarvoor hij met een hooge Japansche keizerlijke onderschei ding is beloond. Deze fascistisch georiën teerde man heeft stelselmatig haat ge predikt tegeir de Geallieerden. (Een van zijn leuzen was: „Wij zullen Amerika wegvagen en het Éngelsche rijk met een breekijzer openbreken". Met deze figuur, die zekere demagogische gaven moge hebben, doch die bewezen heeft een ont stellend opportunist te zijn in de keuze zijner middelen, kunnen zich vertegen woordigers van het wettig gezag niet om de conferentietafel zetten. Al hetgeen de laatste dagen in verband met de ontwikkeling der gebeurtenissen in Nederlandsch-Indië gezegd en gedaan is, zal de Nederlandsche regeering niet afbrengen van het weloverwogen beleid, zooals dit o.m. is uitgestippeld in de Nog een conferentie van drie? Volgens een bericht, gegeven door de Daily Express, overweegt Whitehall de mo gelijkheid van een conferentie der groote drie teneinde een uitweg te vinden uit de impasse, waarop de Londensche conferentie uitgeloopen is. Een ander voorstel oppert het houden van een conferentie van vijf, waarin de Gaulle Frankrijk zou vertegen woordigen en Tsjang Kai Sjek China. Men is van oordeel, dat alleen een bespreking der regeeringshoofden nog in staat is het strui kelblok uit den weg te ruimen. Zoodra de ministers van buitenlandsche zaken in hun hoofdsteden zullen terugkeeren, zullen de vijf betrokken regeeringen het voorstel be- studeeren, aldus de Daily Express. De Raad van ministers is Zaterdagavond en Zondagmiddag bijeen geweest. welbekende rede van H M. de Koningin van 7 December 1942, waarin volledig deelgenootschap van Nederlandsch-Indië m het Koninkrijk en zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden in uitzicht zijn gesteld. Dit was de lijn en dit blijft de lijn. De regeering heeft hieraan thans niets toe te voegen. Minister Logemann naar Londen. Prof. Dr. J. H. A. Logemann, minister van Overzeesche gebieden, is Zondag per vliegtuig teruggekeerd van zijn reis naar Australië, waar hij besprekingen heeft gevoerd met de Nederland-Indische over heid. Minister Logemann woonde Zondag een bijzonderen ministerraad bij van zeer langen duur. Hedenmorgen is hij weder om per vliegtuig naar Engeland vertrok ken, waar hij met de Éngelsche regeering nadere besprekingen zal voeren in ver band met de jongste ontwikkelingen. De minister wordt Woensdag hier te lande terug verwacht. Dagelijksche Vliegdienst Nederland-Oost-Indië Naar de directeur van de K L.M., de heer A. Plesman, mededeelde, worden op het oogenblik plannen uitgewerkt, tot het instel len van een dagelijksche vliegverbinding met Ned.-Indië. Gevlogen zal worden met Douglastoestel- len, die aan 41 passagiers plaats bieden. De overtocht zal 4 dagen duren. Mr. Oud voor de Vrijz. Democr. Op de eerste openbare vergadering van den Vrijz. Democr. Bond sprak Rotterdam's burgemeester mr. P. J. Oud over „Oude be ginselen in nieuwe tijden". Met weemoed herdacht hij de aan de Vrijz. Dem. ontval lenen zooals mr. Sllngenberg en mr. Van Dam, van welken laatste wij nog niets we ten. maar van wien het ergste gevreesd wordt. Wij staan thans aan den ingang van een nieuwen tijd met nieuwe vragen en nieuwe problemen; er zijn echter algemeene oude en goede beginselen die blijven, deze moeten aan den nieuwen tijd verbonden worden. In de democratie zijn de mensch en de menschelijke waardigheid alles, in het nationaal-socialisme daarentegen niets. De staatkundige democratie moet ertoe leiden dat in Nederland een Volksvertegenwoordi ging komt. waaraan de regeering verant woording schuldig is. Op economisch gebied zal gestreefd moeten worden naar wat men zou kunnen noemen het constitutioneele be drijf, waarin alle werkers zeggenschap heb ben. Ook hier geeft een oud beginsel een volkomen richtsnoer voor den nieuwen tijd. Met min. Lieftinck's geldsaneering ter voor koming van een staatsbankroet betuigde mr. Oud zijn instemming: ook hier weer een uiting van oude en solide beginselen. Aan het einde van zijn betoog verklaarde de spreker dat hij hoopte dat men zou kun nen komen tot een groote democratische partij op breeden grondslag. De Vrijz. Demo. craten zijn volkomen bereid tot samenwer king en het zou hem verheugen, als eenige partijen met een gezamenlijk beginselpro gram zouden uitkomen. Zoo zijn de Vrijz. Dem. in overleg getreden met de Ned. Volks beweging, welke samenbindende beweging hun sympathiek is. •Oo Jaargang No. 18141 Bureaux: Kennemerlaan 154, IJmuiden - Telefoon 5437 Te Haarlem: Gr. Houtstr. 93 Telefoon 10724. ONLANGS heeft de afdeeling Haarlem van de vereeniging van ex-politieke gevangenen met algemeene stemmen het besluit genomen, een krachtige actie te gaan voeren voor de reorganisatie van ons gevangeniswezen. Vooral tegen de celstraf keert zich deze actie. Zij breidt zich snel uit, want in de vergadering, die de Nederlandsche vereeniging van ex- politieke gevangenen (waarin alle gezind- ten vertegenwoordigd zijn) Zaterdag te Utrecht hield, werd 't Haarlemsche voor stel ook met algemeene stemmen aangeno men. Tot voorzitter van de Nederlandsche vereeniging werd de Haarlemsche advo caat mr. B. W. Stomps gekozen. Hij zal de actie zeker met kracht blijven voeren. Er is trouwens groote belangstelling voor, zooals mij gebleken is uit vele brieven, die ik naar aanleiding van mijn artikel „Gevangenissen" in Haarlems Dagblad van 17 September ontving. Daar is er een bij van het Criminologisch Instituut van de universiteit te Utrecht, waarvan prof. mr. W. P. J. Pompe directeur is, die de belangrijke mededeeling bevat dat het In stituut gaarne zal medewerken aan het verzamelen van het materiaal, op grond waarvan een rapport kan worden opge steld. Zoodat de vereeniging van ex-poli tieke gevangenen zich al kan verheugen in de medewerking van de deskundigen op net gebied. In mijn artikel heb ik hartelijke in stemming met het genomen initiatief be tuigd. Ik heb toen gezegd dat de zaak niet eenvoudig is, maar alle moeite en aandacht verdient en dat ik terug zou komen op de geschiedenis van het gevangeniswezen, dat zich eigenlijk pas in de achttiende eeuw als stelsel is gaan ontwikkelen en dus nog niet oud is. Tot in de zeventiende eeuw paste Europa alleen doodstraffen en lijfstraffen toe<i Maar in dien tijd werden ook in Neder- land en Noord-Duitschland de eerste ge vangenissen gebouwd. Het waren de tucht huizen, die niet bestemd waren voor ple gers van grove misdrijven maar voor Iandloopers, bedelaars, publieke vrouwen, enz. Zij waren als verbeterhuizen bedoeld. De eerste was het rasphuis te Amsterdam, dat zoo heette omdat het raspen van verf hout tot de werkzaamheden van de gevan genen behoorde. Daar hoorde ook spinnen toe vandaar de naam spinhuis, die la ter ook veel voorkwam en verder uitte het streven naar verbetering zich in gods dienstige vermaningen, stokslagen en on derwijs. Later begon men de gemengde bevolking van de tuchthuizen in klassen te verdeelen en van elkaar te scheiden. De samenvoeging van oude boeven en jonge Iandloopers b.v. bleek nadeelen te hebben. De toestand van de gevangenissen in Engeland was in het midden van de acht tiende eeuw ellendig en een boek van John Howard, waarin deze de gruwelijke misstanden onthulde en op verbetering aandrong, had tengevolge dat de gevan genen 's nachts van elkaar gescheiden werden en dat gevangenissen met een aan tal cellen gebouwd werden, het eerst in Italië en België. In ons land richtte W. H. Suringar in 1823 het Genootschap tot ze delijke verbetering van Gevangenen op. In Amerika ontstond de eerste cellulaire gevangenis, waarin de gevangenen dus zoowel bij dag als bij nacht van elkaar ge scheiden waren. Dat geschiedde in 1791. Zij verrees in Pennsylvanië, den staat der Quakers en was als een inrichting voor boetedoening bestemd, hetgeen in den naam „penitenciary" werd uitgedrukt. Af zondering zou, volgens Puriteinsche ver wachting, het gemoed der gevangenen los maken van de wereld en opheffen tot God. Zelfs arbeid was verboden, omdat die af leiding gaf. Maar op dit laatste moest men spoedig terugkomen. Het bleek ge heel verkeerd. Wel werd het stelsel van afzondering strikt doorgevoerd, ook bij het onderwijs, de godsdienstoefening en het luchten. In Europa ging men minder ver. Wel werd in veel landen een nieuw Amerikaansch stelsel overgenomen, dat den gevangenen de zwijgplicht oplegde. Prof. mr. G. A. van Hamel bestreed die, nu een kwarteeuw geleden, in zijn boek „Inleiding tot de studie van het Neder- landsch strafrecht" en erkende ook dat eenzame opsluiting schaduwzijden heeft. In de negentiende eeuw werd in Ier land ontdekt, dat eenzame opsluiting niet langer dan negen maanden mocht duren en men begon daar toen al met voorwaar delijke invrijheidstelling. Het Iersche stel sel. met een opeenvolging van eenzame opsluiting, gemeenschappelijke arbeid, „halve gevangenschap" (afgewisseld met land- of fabrieksarbeid) en voorwaarde lijke invrijheidstelling werd in 1864 door Engeland overgenomen. Maar het vaste land van Europa wilde er niet aan en vond het beginselloos. In ons land werd in 1851 het cellulaire stelsel ingevoerd en als een verbetering beschouwd. Het maximum voor eenzame opsluiting was eerst een half jaar en werd na geleidelijke verhooging op vijf jaar gesteld. Prof. Van Hamel getuigt dat de vier stelsels van gevangenis-hervorming, in een eeuw tijds beproefd, alle aan eenzij digheid lijden en dat de resultaten in het beste geval „nauwelijks bevredigend" zijn. „In veel landen is dan ook in lateren tijd een streven merkbaar om de vrijheidsstraf 200 niet geheel, dan toch gedeeltelijk uit te schakelen." Dit blijkt uit een steeds ruimere toepassing van voorwaardelijke invrijheidstelling en voorwaardelijke ver- De aangekondigde Beschikking Fiscale Recherche is verschenen en houdt o.m. in, dat opgegeven moet worden door spaarban ken enz. de stand op 30 Sept. 1945 van de rekeningen en spaarbankboekjes etc., waar van het saldo-tegoed op dien datum meer dan f 950 bedraagt. Tot het verstrekken van deze opgave zijn o.a. ook verplicht notaris sen, commissionnairs en levensverzekerings- mijen. Banken, hypotheekbanken, pensioenfond sen en bierbrouwery-onderneoiinBen moeten opgeven alle bedragen, welke tusschcn 30 April 1940 en 1 Oct. 1945 ter aflossing op lee ningen anders dan overeengekomen, zijn terugbetaald. Ook notarissen, administrateurs en andere door den minister aan te wüzen personen zijn tot «leze opgave verplicht. Voorts moeten worden opgegeven brand- verzekeringsposten op Inboedels, waarvan het verzekerde bedrag na 30 April 1940 met meer dan het tweevoud of met meer dan f 20.000 is verhoogd, dan wel waarop na dien datum voor f 20.000 of meer is verzekerd. De Rijksverzekeringsbank, spaarkasonder nemingen en verzekeraars moeten opgave verstrekken van alle op 30 Sept. 1945 loo- pende posten, waarvoor na 1 Mei 1940 in eenigerlei vorm een koopsom is gestort, is oordeeling. De laatste werd in ons land in 1916 voor een aantal lichtere misdrijven ingevoerd. Door hem en anderen is betoogd dat de uitwerking van gemeenschappelijke en van eenzame opsluiting op verschillende na turen en ook op verschillende rassen uit eenloopend is. Dit moge zoo zijn, maar belangrijker lijkt het een stelsel te zoeken dat inderdaad nut heeft, dat werkelijk helpt, de menschen op te heffen uit het moeras. De vele geraffineerde kwellingen van ons gevangenisstelsel (kleine hooge raampjes met tralies, waardoor de gevan gene nauwelijks zon en lucht kan zien: toediening van voedsel door een luikje; het luchten in een getraliede kooi; de op sluiting in hokjes-met-kippegaas in de kerk. enz.) kunnen daar nooit iets toe bij dragen. Waartoe dienen toch deze on- noodige wreedheden? Het is hoog tijd dat er verandering en verbetering komt. R. P. verschuldigd of is verrekend. Niet behoeven te worden opgegeven polissen, waarvan de koopsom minder dan f 950 bedraagt. Opgave moet voorts worden verstrekt van alle bedragen, welke tusschen 30 April 1940 en 1 Oct. 1945 zijn terugbetaald op geldlee- ningen, anders dan overeengekomen. De opgaven moeten uiterlijk op 15 Nov. 1945 zijn ingeleverd bij den inspecteur der belastingen in wiens inspectie aangever ge vestigd is. Deze inspecteur kan voorschrij ven, dat een opgave niet bij hem wordt in geleverd, doch bij het Hoofd van den Fisca len Inlichtingen- en Opsporingsdienst te Amsterdam. Maandag 1 October 194G Uitgave van de stichting Voorlichting te Haarlem. Abonnementen: p.week 31 ct. per kwartaal 4. Hef woord is aan.... Maxime du Camp: j De landlooperij is de la gere school, de gevangenis de middelbare school van de misdaad. IJMUIDEN Weer een lading steenkool uit Amerika. Alhier is Zaterdag binnengekomen het Nederlandsche s.s. Fort Oranje uit Balti more. met een lading steenkolen voor Amsterdam. Oud Katholieke Kerk. Mgr Andreas Rinkel. Oud-Katholiek aartsbisschop van Utrecht, heeft op diens verzoek eervol ontslag verleend aan prof. B. A. van Kleef als president van het Oud- Katholiek seminarie te Amersfoort, met ingang van 1 October Met ingang van dien datum is prof. Van Kleef benoemd tot pastoor te Culemborg. Pastoor Van Kleef blijft evenwel als hoogleeraar in de bijbelwetenschap, de patrologie en de pastoralia aan het seminarie verbonden. Tot zijn opvolger is als president benoemd pastoor P J. Jans te Amsterdam. Scheepvaart. Alhier zijn binnengekomen het Ned. motorschip Kede van Liverpool, geladen met stukgoederen; het Ned. motorschip Borneo, van Coole, geladen met kolen; het Ned. s.s. Tjimanoek, van Antwerpen, geladen met stukgoederen (tabak, katoen, huiden) en het passagiersschip Stuyvesant van de K.N.E.M. uit Londen, met stuk goederen en passagiers. De Stuyvesant vertrekt Woensdagmiddag naar West-lndië. De bekercompetitie afd. Haarlem Voor Zondag as. worden voor de beker competitie van de afd. Haarlem van den Ned. Voetbalbond o.m. gespeeld Stormvo gels 2Velsen 2 (12 uur) en V.S.V. 2 Kennemers 2. Bloemendaal-Terrasvogels 4-1 Voor den beker speelde Terrasvogels gisteren tegen Bloemendaal en verloor met 41, wat na de overwinning op H.F.C. een geduchte teleurstelling was. Bloemendaal kwam de overwinning ten volle toe, doch de cijfers, waarmee de Witten wonnen, waren wel eenigszins ge flatteerd en in ieder geval vergissen zij zich, die uit de cijfers meenen te mogen concludeeren, dat Bloemendaal in het veld de meerdere is geweest. Integendeel, goed beschouwd, is Terrastfogels meer in den aanval geweest. De Bloemendaalsche voor hoede was echter schotvaardiger vooral midvoor v. d. Aardweg was heel wat ge vaarlijker dan zijn collega Heilig en voorts was speciaal de rechterzijde van de Ter ras vogels-defensie. RusmanDe Ruyter niet altijd even betrouwbaar. Niet bepaald sterk was ook het spel van de Terrasvogels-buitenspelers; vooral Akker man had z'n dag niet. Schoon nam ten minste nog het doelpunt voor zijn reke ning. Vliegende Vogels-Zandvoort- meeuwen 0-7. Zoo sterk, als dè cijfers zulks zouden doen vermoeden, is Zandvoortmeeuwen niet in den aanval geweest, maar in ieder geval waren haar aanvallen veel gevaar lijker dan die van de thuisclub. Wanneer we hier aan toevoegen, dat het spel der Vogels-achterhoede zwak was, inzon derheid de doelman leverde weinig be hoorlijk werk en Koningsbruggen. Van Loon en -v. d. Meij zich goede schutters toonden, dan is de groote nederlaag der VI. Vogels verklaard. De driekleur wapperde gisteren van den toren van de oude Ned. Hervormde kerk. De reden voor deze uiting van blijdschap was, dat het kerkgebouw voor het eerst, nadat het in 1943 op last van de Duitsche bezetting geslo ten was, na zoo langen tjjd van rust eindelijk weer in gebruik genomen kon worden. Op 28 Februari 1943 werd voor het laatst dienst gehouden. De dag van gisteren was voor de gemeen te derhalve een blijde dag. Het oude kerkgebouw was overvol. On der de aanwezigen bevonden zich o.m. mevr. douairière F. van Tuyll van Seroos- kerken, jhr. van Tuyl van Serooskerken en de heer F. P. Vermeulen, wethouder van Velsen. Ds. Joh. Bronsgeest, die den dienst leid de, las na votum en groet Ps. 124:6 en 7, waarna hij na 'n korten liturgischen dienst met schriftlezing van Ps. 84 en Lucas 21- 24 een prediking hield over Ps. 150: „Hal leluja, looft God", waarin men een gelij kenis kon vinden met de verstrooide en uiteengejaagde gemeente, weer in de ge legenheid gesteld, in het oude bedehuis samen te komen. Na de prediking richtte de ouderling de heer T. Snoek het woord tot ds. Brons geest. Hij wees er op, hoe de gemeente met verlangen had uitgezien naar dit oogenblik. De vraag is in het verleden gerezen: „Hoe zal het er dan uitzien?" Maar, aldus spreker, alles is terecht ge komen. Namens de gemeente sprak hij zijn dank uit, dat ds. Bronsgeest terug is ge komen en wenschte hem Gods zegen en kracht toe om zijn werk te kunnen her vatten. Met gebed en het zingen van Ps. 150:1-3 werd de dienst beëindigd. Kinderuitzending. In overleg met-de diverse districten heeft ook het Plaatselijk Comité tot uit zending van Nederlandsche Kinderen 1945 te Velsen, besloten, met het oog op de zeer verbeterde voedings- en gezondheids toestand en de nog steeds zeer groote ver- voersmoeilijkheden, de uitzendingen zoo wel naar binnen- als buitenland voor- loopig geheel stop te zetten. Alleen de uitzendingen naar Zwitserland zullen op bescheiden voet worden voort gezet voor kinderen lijdende aan asthma, bronchitis en prae-t.b.e. Daartoe kunnen deze zich nog aanmelden indien zij in het bezit zijn van een attest van hun huisarts waaruit blijkt dat zij een der bovenge noemde afwijkingen hebben en uitzending naar Zwitserland noodzakelijk is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 1