Geallieerde bezetting van Java aan den gang Kort en bondig Luidsprekers Britsch streven naar een Ronde Tafelconferentie De Britsche en Br.-Indlsche troepen die Zn terdag begonnen zijn met aan land te gaan bij BM-avla staan onder bevel van Sir Philip Christison, die benoemd is tot Ge- nlHecrd bevelhebber in Oost-Indiè. Christison heeft verklaard, dat het eenige doel van de aankomst der Britsche troepen op Java was. het bevrijden van krijgsgevangenen en van geïnterneerden en het ontwapenen van de Japanners. ..Wij hebben geen belangstelling voor politiek en de Britsche en Br.-Indlsclie troepen zul len zich niet met de binnenlandsche po litiek Inlaten." De generaal verklaarde ook nog. dat hij voornemens was Nederlandsche vertegen woordigers en Indische leiders samen te brengen voor een ronde tafelconferentie, hetgeen volgens den generaal, de Nederlan ders tot dusverre nadrukkelijk hebben ge weigerd. Batavia en Soerabaja op Java en Medan en Padang op Sumatra zullen van zee uit bezet worden. ..Wij zullen het gebruik van de interne verbindingen vermijden Ik mag niet verder het binnenland in gaan. zelfs niet in het belang der menscheHjkheld", tsoo zei Christison De huidige Indonesische leider was door de Japanners gesteund en er was een om vangrijke intelligentsia. die. hoewel zij naar het zelfde Ideaal streefde. Soekarno en Mohammed Hatta diep verfoeide, om dat zij met de Japanners zijn meegegaan. Generaal Christison voegde hieraan nog toe: het overgroote deel van het volk staat Nijmegen ontving Haarlem In een Nijmeegsch portiek staat een kleine jongen, zijn voetjes zijn koud en vuil. zijn jasje laat zijn huid zien. En dat kan niet anders, want Moeder heeft im mers niet. In zijn hand bengelt een touw tje met zes kastanjes eraan geregen. Dat is zijn speelgoed en het kan ook niet an ders: als de winkels geen speelgoed ver- koopen, maak je 't zelf. Tusschen de pui- nen van het eens zoo schoone Nijmegen staan vele jongetjes en ook ouderen, die het aan te zien is, dat de geesel van den totalen oorlog in één slag het leven van de bewoners totaal uit zijn hechte voegen heeft gerukt. Daarom was de hulp van Haarlem zoo welkom en daarom móest Haarlem ook helpen, veel en direct. Daar om was het welkom den jongens en meis jes van de Haarlemsche middelbare scho len toegeroepen, toen zij Zaterdag j.l. het station verlieten, zoo volledig gemeend en zoo overdonderend hartelijk. Voorafgegaan door de vroolijke tonen van de postharmo- nie trok de lange stoet van bijna twee honderd afgezanten door de stad, langs de verbrokkelde St. Stevenskerk, voorbij de sombere krochten van de ingestorte kelders, waar in 1944 de stalen dood on verhoeds uit de winterluchten gierde. Bij het Jan van Hoof-monument op de Waal brug, werd een krans gelegd, ter nage dachtenis aan den dapperen jongen, die de sleutel tot de verdere overwinning, de brug over de Waal, in de handen der Ge allieerden legde. Kapt. F. H. Terwindt sprak een kort woord, waarna de telkens weer toege juichte optocht zich naar het Stadhuis begaf. Hier sprak de burgemeester van Nijmegen, mr. Ch. M. J. H. Hustinx over het offer van het Zuiden en het gran- diooze antwoord van het Noorden. 6000 M3 van Haarlem voor de Nijmeegsehe bevol king. Deze saamhoorigheid is bemoedigend voor de toekomst, zij zal bestendige ban den leggen tusschen Haarlem en Nijme gen. tusschen Noord en Zuid. Wethouder D. J. A Geluk, één der organisatoren van de actie VenrayNijmegen, memoreerde het offer, dat Nijmegen naar het altaar der vrijheid heeft gedragen en de vaste wil van Haarlem, om verder te helpen. Mr. J. H. Ekering en Hans Smit. een scho lier uit Haarlem voerden nog het woord en het enthousiasme van de jonge men- schen, die de raadszaal vulden, uitte zich in een luid applaus na iedere toespraak, ilaarlem heeft gegeven, maar wij moeten bedenken, dat de winter snel nadert en dat dan de huizen in de getroffen gebie den zonder glas zijn, dat nog velen samen hokken in de meest primitieve onderko mens. Haarlem, de leuze zij: Voor den winter móet Nijmegen uit den brand en achter glas DE SPORT Zaterdagmiddag nam Haarlem de door Nijmegen vriendelijk toegeworpen hand schoen op en versloeg het hockey-team der middelbare scholen met 42 dat uit Nijmegen. De voetbalwedstrijd, als inlei ding van de match van Zondag, die even eens een interscholair karakter had, ein digde in een 4-3 overwinning voor de gastheeren. 's Avonds werd er gedanst in glaslooze huizen, er werden spelletjes gedaan en er kwamen zelfs voordrachten op de oroDpen. ZONDAG. Onder leiding van scheidsrechter Arends werd een korfbalwedstrijd gespeeld tus schen twee vertegenwoordigende ploegen. Hoewel Haarlem niet met de sterkste for matie kwam, werd met 3—2 gewonnen. De voetballers zorgden eveneens voor een overwinning, daarmee revanche ne mende voor de 31 nederlaag in Heem stede. De Haarlemmers hadden Den En gelsman een specialen bewaker gegeven, met het gevolg, daar de Nijmegenaren geen andere tactiek kenden dan het spel via Den Engelsman te leiden, dat de Nij meegsehe voorhoede bijna lamgelegd werd. Speciaal vermelding verdienen de Vos, de Vries, Hanze en Biesbrouck. In Heemstede werd fraaier gespeeld, nu schonken de Haarlemmers meer aandacht aan het maken van doelpunten en met succes. Hanze en Biesbrouck scoorden leder tweemaaL niet noodzakelijkerwijs achter de tegen woordige leiders, doch wenscht leiders, die niet den schandvlek van coöperatie met de Japanners dragen. Proclamatie van Mountbatten In een proclamatie zegt Mountbatten o.m. dat het de bedoeling van de Geallieerden is recht en orde te herstellen zoodat vrede lievende burgers weer aan het werk kun nen gaan zonder vrees voor intimidatie of gevaren. Mountbatten hoopte tevens dat er geen daden van geweld zullen plaats hebben van de zijde van een klein gedeelte van de bewoners van Java die de bevolking van Indonesië een slechte reputatie zou den geven bij de Vereenigde Volken, De Ned. Indische wetten, waarmede de bevolking vertrouwd is, zullen worden toegepast door ambtenaren van de Nlca. slechts onderge schikt aan nadere bevelen, die Mountbatten wellicht genoodzaakt zal zijn te geven in het belang van de goede orde. Een detachement van meer dan 100 ma trozen van Hr. Ms. Tromp is te Batavia ge arriveerd en heeft de bewaking van "een krijgsgevangenenkamp op zich genomen. Een luit. ter zee de Witt, die per auto van Soerabaja naar Batavia is gereden en terug, is onderweg verschillende malen door groepen Indiërs aangehouden. Met verscheping van ruwe rubber van Tandjong Priok naar de Ver. Staten is men reeds druk bezig. Men schat, dat er 15.000 ton ruwe rubber in Priok beschikbaar is. Ook ln andere havens moeten nog voorra den liggen. De stakingskwestie ln Australië is nog niet tot een oplossing gekomen. BINNENLAND In den loop van de volgende 5 maanden zullen 21 bataljons van het Nederlandsche leger naar Indië worden verscheept. Boven dien zullen eenheden worden gevormd, die tot taak hebben te zorgen voor de ravitail leering. de verbinding en de lichamelijke verpleging. Het totaal der troepen-versche pingen zal 21.000 man bedragen. Daarvoor zijn op korten termijn 15.000 vrijwilligers noodig. Zij die na een bepaalden datum (die nog bekend gemaakt wordt) geen aanschrij ving hebben ontvangen, weten dan, dat zij niet meer in aanmerking komen om naar Indië uitgezonden te worden en zij kunnen dan aan hun studie of hun werk gaan. Uit een werkplaats aan de Nieuwe Ach tergracht te Amsterdam is f 20.000 aan ruwe diamant gestolen. De Canadeesche legatie te 's Graven- hage heeft maatregelen getroffen, waardoor vrouwen en verloofden van Canadeesche soldaten geholpen kunnen worden om de toekomstige woonplaatsen in Canada te be reiken. Minister Drees heeft in een rede te Nij megen medegedeeld, dat het ministerie streeft naar nationalisatie van de kolenmij nen en van de Nederlandsche Bank. De VUetweg te Rijswijk is, met een plech tigheid, omgedoopt in Jan Thijssenweg om daarmee den illegalen strijder Jan Thïjssen (Lange Jan) te eeren die een der voorman nen van het verzet in zijn omgeving was. Hij had o.a. een radiozender om berichten naar Engeland te seinen. In 1944 werd hij door de Duitschers gearresteerd en in Maart 1945 nabij de Woestehoeve gefusilleerd als wraak over den aanslag op Rauter. Sinds 9 Augustus is het water in de Wieringermeer een meter gedaald. In Apeldoorn is een verordening uitge vaardigd tegen clandestienen ruilhandel. Goederen, die kennelijk voor ruilhandel (ook op straat) bestemd zijn, kunnen in beslag genomen worden. In Amsterdam is een comité gevormd met het doel een anti-annexatie-comité voor heel Nederland op te richten. Ter verduidelijking van een passage in ons artikel van Zaterdag over de Woning enquête te Haarlem (die gehouden wordt door het Districts Bureau Verzorging Oor logsslachtoffers) en waarin werd gesproken over het herstel der woningen in Velsen en IJmuiden. verzocht men ons mede te dee- len. dat de wederopbouw 'n eerste instantie aangewezen is de vernielde huizen te herstel len Zij doet dit in nauwe samenwerking met het genoemd bureau. BUITENLAND Er is een Amerikaansch-Hongaarsche overeenkomst gesloten met betrekking tot het herstel der diplomatieke betrekkingen en het opstellen van het vredesverdrag. Er zullen in Hongarije vrije verkiezingen wor den gehouden en de vrijheid van politieke meeningsuiting en het recht van vergade ring voor democratische partijen in Honga rije zal hersteld worden. Het Fransche slagschip Richelieu (35.000 ton) is in de Straat van Malaka op een mijn geloopen. Er vielen geen slachtoffers. Het schip' werd licht beschadigd, doch kon zijn reis naar Indo-China voortzetten. Volgens Reuter is de permanente zetel van de gemeenschappelijke Geallieerde com missie voor de Duitsche herstelbetalingen verplaatst van Moskou naar Berlijn, waar de commissie terstond zal bijeenkomen. Naar radio Moskou meldt, hebben de Sovjet-troepen in Mantsjoerije een begin ge maakt met de ontruiming van dit land. In November zullen de troepen teruggetrokken zijn. Het Britsche schip „Empire Patrol" is in de buurt van Port Said in brand gevlogen en moest worden verlaten. Zeventig personen, onder wie vrouwen en kinderen, worden Het spoorwegongeval op de lijn Londen- Perth is het ernstigste, dat sedert 10 jaar in Engeland Is geschied De overvolle snel trein is gisternacht nabij Bournes ontspoord, 40 km van Londen. Tot dusverre zijn 28 doo- den geteld, doch vele verkoolde lijken liggen nog onder de wrakstukken van den eersten wagon: men verwacht hier nog 40 dooden te vinden. VOETBAL. Bekerwedstrijden: Alcm. Victrix—Alkm. Boys 2—1; Halfweg—Lijnden 3—1: I.E.V.D.E M. 2—4; V.V.B.—O.G. 4—1; Sp.vogels—D.S.S, 34; Bl'daal—Tevrasvogels 4—1; VI. VogelsZandv.m. 0—1; Kinheim Ripperda 4—1; D.I.O.—T.H.B. 5—3; Schoten D.C.O. 3—1: Hillegom—Teylingen 40; Lisse Hillinen 4—4. KORFBAL. Westerkw.—D.E D. 12—3; Swift—Rohda 5—5; K.ZArchipel 10—S. HOCKEY. De hockeydag ie Amsterdam is na doelschieten door B. M. <H. C. van Amsterdam gewonnen. Enkele uitslagen waren: Strawberries IT.H.C. '25 10; B.M. H.C. II—Hurley 1—2; ZandvoortIjsvogels 2—0; Strawberries—Hurley 2—1; Amsterdam —Zandvoort 1—0; B.M.H.C. I—F.A.H.C. 4—1: StrawberriesAmsterdam 12; B M.H.C. I A'dam II 2—0; A'dam I—B.M.H.C. I 1—1 (door B.M.H.C. gewonnen). Strawberries II verloor in den eindstrijd na doelsch. van Fit. SANTPOORT Dokter de Groot 70 jaar We kunnen ons indenken, dat er velen onder onze lezers zullen zijn, die zich bij het lezen van dit opschrift de oogen zul len uitwrijven, om te zien, of het er inder daad wel staat, dat dokter De Groot den leeftijd der sterken heeft bereikt, want inderdaad, zij, die hem van nabij kennen, zullen zich niet kunnen voorstellen, dat „hun" dokter, die nog steeds zijn praktijk met volle ambitie waarneemt, reeds dien hoogen leeftijd heeft bereikt. Dokter De Groot vestigde zich op 1 April 1902 hier ter plaatse als geneesheer en wist al spoedig, mede door de groote toe wijding, waarmee hij z'n ambt vervulde, het vertrouwen van een grooten patienten- kring te Santpoort-dorp en -station, Drie huis, Spaarndam en Schoten te verwerven. Op 1 April 1927 herdacht dokter De Groot zijn zilveren jubileum en wanneer ooit gebleken is, welk een voorname plaats hij in de harten van honderden plaatsgenooten innam, dan was het wel op dien datum: Het geheele dorp vierde met zijn dokter diens jubileum mede en de huldiging in „Zomerlust" mocht inder daad een grootsche genoemd worden. 1 April 1942 ging het 40-jarig jubileum van onzen dokter vrijwel onopgemerkt voorbij. Dit was tegen den wil zijner pa- tienten, uit welken kring zich reeds een huldigings-comité had gevormd, om hun dokter nogmaals te laten zien, hoezeer zij zijn toewijdingsvol werk op prijs stelden. De jubilaris echter wenschte dezen dag om zeer aanvaardbare redenen zoo stil mogelijk te laten voorbijgaan en vertrok, om zich aan elk huldebetoon te onttrek ken, naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Het comité kon dezen wensch natuurlijk niet anders dan eerbiedigen, maar ondanks dat werd den jubilaris een zeer waardeerend schrijven gezonden en uit het antwoord, dat het comité daarop ontving, moge hun, die niet het voorrecht hebben dokter De Groot van nabij te kennen, blijken, hoe deze over zijn werk denkt: „Het feit," zoo schrijft hij. „dat een geneesheer het voor recht heeft gehad gedurende 40 jaren lang met vele menschen het wel en wee te mo gen meemaken, bij de intiemste gebeurte nissen in hun leven: ziekte - sterfbed - dood - geboorte -, komt nu niet alle dagen voor, vooral, als het steeds op dezelfde plaats geweest is! Maar vergeten we niet, dat het een voorrecht is en dat het begrip verdienste daar wel ver van afstaat, omdat ik slechts den plicht ge daan heb. welken mijn beroep mij oplegt." Vergeten we bij dezen mijlpaal in dok ters leven ook mevrouw De Groot niet. Zij toch is haar man een groote steun ge weest. Want het kan niet genoeg her haald worden," zoo uitte dokter De Groot zich in bovengenoemd schrijven, „dat de vrouw van 'n dorpsgeneesheer een belang rijk aandeel heeft a a n en 'n diepen stem pel drukt o p het werk van haar man." We willen eindigen met wat we ter ge legenheid van het 40-jarig jubileum schre ven: „Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd: De tijden, dat dokter De Groot vrijwel alle Santpoorters tot zijn patiën ten kon rekenen, zijn voorbij: Daarvoor is onze plaats ook te groot geworden! Maar wat gebleven is, is de liefde tot zijn pa- tien ten, de liefde voor zijn werk: „Als ik mijn leven van voren af kon beginnen en ik opnieuw voor de keus werd gesteld, welke loopbaan ik wenschte, dan koos ik weer het doktersambt. Want dokter-zijn is een mooi beroep", zoo zeide ons de ju bilaris eens. Ja. inderdaad, zoo is het. vooral wan neer men er zooveel moois van weet te maken als dokter De Groot. Weerbericht Weersverwachting medegedeeld door het K.N.M.I, te de Bilt. geldig tot Dinsdag avond: Aanvankelijk nog matige, later zwakke wind tusschen Noordwest en Noordoost. Zwaar tot half bewolkt, over wegend droog weer, zelfde temperatuur. BINNENKORT STROOP! Dag en nacht werken de Honig's brieken ln Koog aan de Zaan; bonder duizenden kilo's zuivere, smakelijl Honig's Stroop zullen de fabriek spoed verlaten. Zoodra zeer binnenkort nieuwe stroopbon wordt aangewezen, dus iedereen weer de onvolprezen voe zame Honig's Stroop kunnen koopt Helaas is het nog niet mogelijk, de stroop te leveren in de zoo beken oranje-groene bekers.maar d komt ook weer! U moet dus nu nog e potje of bus meebrengen. AD IJMUIDEN Nieuwe vereeniging. De afd. Haarlem van den Ned. Voetba bond heeft als nieuwe vereeniging ing schreven S. V. IJ., secretaris de heer Kistemaker, Enschedélaan 18, Santpooi De nieuwe vereeniging zal het Waterlo- terrein bespelen. Marktbericht Scheveningen. Van de haringvisscherij kwamen Scheveningen binnen zeven motorlogget te weten SCH 314 met 32 last, SCH 4 met 28 last. SCH 310 met 33 last, SCH met 33 last, SCH 73 met 32 last, SCH met 30 last. SCH 169 met 32 last harin Besommingen van Zaterdag. VL 68 Pax 5388; 1JM 14 Isabel 1229 KW 1 6270; KW203 1591; KW210 283 KW52 5942; KW107 f 2873; KW45 468 KW 175 6635; KW97 6229: KW89 642 KW148 634: U2 3672: U16 1725; U 2634; U44 1331; IJM226 365; IJM2 365, IJM237 191, IJM241 152, IJK Knikker 900 manden 22455. SCHEEPVAART. Binnengekomen zij: volgende schepen: het m.s. Atts uit Goo geladen met kolen, het m.s. Tilly uit Loi den. geladen met suiker, het m.s. Heler uit Goole geladen met suiker, het m.s. Ui uit Calais, zonder lading, het s.s. Jobshavi uit Sfax geladen met fosfaat. Officieele publicatie Commissie Beheer Vaartuigei) De commissie beheer vaartuigen (C. B. deelt het volgende mede: De bij de Commissie Beheer Vaartuigen beheer zijnde vaartuigen, zooals Duitsch vaartuigen en vaartuigen van N.S.B.'ers e. i zullen. Voorzoover mogelijk, op nader te be palen voorwaarden tijdelijk ter besehikkin worden gesteld van particulieren of onder nemingen, die door verlies van hun vaai tuig tengevolge van oorlogsomstandighede het meest gedupeerd zijn. Belanghebbenden worden ln de gelegen heid gesteld, zich hiervoor schriftelijk op geven bij de Commissie Beheer Vaartuigei Pleter de Hoogweg 110 te Rotterdam, onde vermelding van de volgende gegevens in d volgorde als hieronder aangegeven: 1. Naam. 2. Voornaam. 3. Corresponden tieadres. 4. Gehuwd of ongehuwd. 5. Aan tal kinderen. 6. Bekwaamheden (diploma's Rijnpatent tot welke plaats, etc.). 7. Bij zonderheden over het (de) verloren vaar tuig(en): a. Naam; b. soort; c. grootte (ton nage resp, i. p. k./e. p. k.). 8. Uitvoerig» toelichting van de reden, waarom belangt hebbende als gedupeerd beschouwd kan worj den. (Hierbij in het bijzonder vermelden! datum van verlies van het vaartuig; evenj tueele daden van verzet, waardoor vaartuié is verloren gegaan, resp. schade is geleden! financieele omstandigheden etc.). De opgave dient te geschieden voor I No: vember 1945. Na dien datum ingediende op<' gaven zullen niet meer in behandeling worj deen genomen. Er wordt met nadruk op gei wezen, dat het aantal beschikbare vaartull gen in verhouding tot het aantal gedupeerj den zeer gering is. zoodat slechts aan eeri zeer klein gedeelte van de betrokkenen ee« vaartuig ter beschikking zal kunnen worde! gesteld. Rijkstextiel en vakgrl Groothandel Textiel.' Met ingang van Maandag 8 October a.s zullen alle afdeelingen van het Rijksbureai Textiel, alsmede de vakgroep groothandel ii textielgoederen, thans nog gevestigd aan dei Andries Bickei weg te Den Haag. gevestig zijn in het gebouw „Maris Stellagoe". zijn in het gebouw „Maris Stella". HirWETiTJK. Ook U wilt eens een geluk kig huwelijk sluiten. Aar zelt daarom niet langer, maar vraagt heden nog om inlichtingen. Wij verstrek ken deze geheel kosteloos en vrijblijvend, in blanco enve loppe. Geheimh. is bij ons verzekerd. Bureau KUNZE, Postbus 8006, A'dam-West. Gevr. flinke APOTH.ASS. Kennemerapotheek, Wijk a Zeeërweg 101, IJmuiden-O. Heer zoekt GEM. ZIT- EN SLAAPK. of zit-slaap., met pens. Omtr Stat. Br. met prijsopg. no. 851 Bur. v. d. BI WINTERBERGING voor zeilbooten. K.R.Z.V. IJmui den, Inl. Iepenlaan 53, Bl'daal WONING RUIL. Wie wil ruilen een heel mod. bovenh (kl. gezin) voor een flink ben .huis (groot gezin) omtr. Watertoren. Inl. Fr. Naere- boutstraat 164. KINDERWAGEN ruilen v. wandelwagentje. Esehdoorn- straat 45. tt uiden-Oost. VERLOREN: laag bruin schoentje, waarsch. op den Zeeweg. Terug te bez. tegen sigaretten: Da Costalaan 17, Driehuis. Gemeentelijke Handelsavondschool Velsen. Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrek4 king van TIJDELIJK TZEERAAR IN HANDELS J KENNIS voor 6 lesuren per week. Akte boekhouJ den M.O. vereischt. Sollicitaties voor 8 October a.s. aan den Burgemeester! Persoonlijk bezoelc uitsluitend na oproeping. ADRESWIJZIGING. Het KANTOOR VAN NOTARIS J. H. A. Ml ANTEN te SANTPOORT, Wüstelaan 33. zal mej ingang van Woensdag 3 October 1915 wederom zijn gevestigd te TELKEN-DRIEHUIS, De Gene» stel laan 11, Tel. nr. 4937, IJmuiden. COöP. BOERENLEENBANK. Het Bestuur deelt mede. dat het kantoor der Ban) te Santpoort. Wüstelaan 33, ingaande 3 Octobe: a.s. uitsluitend zal zijn geopend van Maandag tol en met Vrijdag, van 9.1512.15 uur. Een Spaarbrief van de N.C. V. is een uiterst «oliede belegging KAS 1929 ktoam in 1944 ter verdeeling Voor een volgestorte spaarbrief van 500.— 1000.—2500.- betaalde men bij toetreding. ƒ390.—780.—1950.- Uitkeering Kas 1929 Hoogste uitkeering ƒ878.60 1757.20 4393.— Laagste uitkeering ƒ651.11 ƒ1302.22 3255.55 Looptijd 14 Jaar. Storting vanaf 3.— per maand. Nadere inlichtingen, mede omtrent een vertegenwoordi ging, verstrekt de N.C.V. Spaarverzekering. Zeestraat 88. '8-Gravenhage.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2