Staten-Generaal dringen op spoedige verkiezingen aan Dwight D. Eisei Deblokkeering nog nader geregeld Amerikaan Haarlem zal Nijmegen moeten blijven helpen „Herstel volksvertegenwoordiging grondwettelijke plicht" HST voorloopig verslag over het wets ontwerp inzake de voorloopige Staten- Generaal is verschenen en algemeen heb ben de leden der Kamer hun voldoening geuit over het feit. dat de Kamer thans eindelijk weer bijeengeroepen is en dat het mogelijk is met de regeering van ge dachten te wisselen over het herstel van den parlementairen regeeringsvorm. Van verschillende zijden werd aan deze uiting van voldoening echter dadelijk toege voegd, dat men de niet geringe vertraging in de bijeenroeping der Kamer betreurde en afkeurde. Het had, zoo meende men, tot de eerste werkzaamheden der regee- ring moeten behooren, de volksvertegen woordiging te herstellen. En de algemeene opvatting was, dat de thans bijeengeroe pen Staten-Generaal, al worden deze aan geduid als „tijdelijk", de grondwettelijke Staten-Generaal'zijn. Hoewel dus omtrent het karakter van de „tijdelijke" Kamer eenstemmigheid be staat, beteekent dit niet, dat men de in het Kon. Besluit gekozen reconstructie de meest juiste achtte. De critiek richtte zich eenerzijds tegen de gevolgde methode van zuivering, anderzijds tegen de beperking van taak en bevoegdheden der „tijdelijke" Kamer. Onjuist achtten b.v. vele leden het, dat het initiatief tot deze zuivering van de regeering is uitgegaan en 4'at zij is uitgevoerd door een buiten de Hamers 6taand lichaam. Inlichtingen werden ook gevraagd waarom 3 leden zijn uitgesloten. Tegen de beperking van de taak der „tij delijke" Staten-Generaal tot de behande ling van het wetsontwerp omtrent de voorloopige Staten-Generaal. benevens in terne aangelegenheden, welke beperking meebrengt, dat de Kamer de in de grond wet neergelegde rechten van interpellatie, van initiatief en van enquête waarbor gen voor handhaving van de Techten des volks mist, werd door vele leden ern stig bezwaar gemaakt. Wat het wetsontwerp omtrent de voor loopige Staten-Generaal en de daarbij be- hoorende toelichting aangaat, verklaarden vele leden het niet juist te achten, dat de regeering zich in de memorie van toelich ting en in de considerans van het ontwerp zelf in de eerste plaats baseert op het be sluit, hetwelk de indiening van zulk een wetsontwerp voorschrijft. Het herstel van de volksvertegenwoordiging is grondwet telijke plicht. In het niet eerder bijeenroepen van de Staten-Generaal zag men op zich zelf reeds een niet gerechtvaardigde afwijking van de Grondwet. Verscheidene leden spraken de vrees uit, dat de regeering op dezen verkeerden weg zal voortgaan. Dat de voorloopige Staten-Generaal, in dien het ontwerp wet wordt, naast geko zen leden ook benoemde leden zullen tel len, achtten zij, wier meening hier wordt weergegeven, in flagranten strijd met de Grondwet. Dat de regeering met volle kracht streeft naar het zoo spoedig mogelijk houden van verkiezingen, konden deze leden alleen maar toejuichen. Maar dat de regeering deze verkiezingen eerst mogelijk acht, in dien daartoe niet alleen technische, doch ook de politieke voorwaarden aanwezig zijn. konden zü onmogelijk goedkeuren. Verkiezingen moeten worden gehouden zoodra dit technisch mogelijk is. De Nat. Adviescommissie. Wat betreft de voorgestelde benoemings procedure voerden deze leden nog aan, dat de regeering weliswaar vertegenwoordi ging van de verschillende belangrijke staatkundige stroomingen wenscht en bo vendien rekening wil houden met de re gionale geleding des lands, doch dat zij be twijfelden of de Nat. Adviescommissie, die hieromtrent zal moeten adviseeren, wel tot deze taak in staat is. Deze commissie is zelf zeer eenzijdig samengesteld, in ieder geval wat de regionale geleding be treft. Vele leden konden de geoefende princi- pieele critiek niet onderschrijven. Volko men erkennende, dat het wetsontwerp geenszins een ideale oplossing biedt, spra ken zij als hun oordeel uit, dat een ideale oplossing ook niet mogelijk is. Ook die, welke werd aangeprezen, n.l. verlenging van den zittingsduur der oude Kamers met aanvulling van vacatures door het Centraal Stembureau overeenkomstig de Kieswet, achtten zij niet de juiste. Ook die oplossing is immers niet in overeen stemming met de Grondwet. Nieuw spaargeld buiten de blokkeering Het Ministerie van Financiën wijst er op, dat contanten, in nieuw geld. welke men van nu af aan naar een bank of spaarbank ■brengt, en in het algemeen alle contante gelden, die na 26 September op een of an dere rekening worden gestort, volkomen buiten de blokkeeringsmaatregelen vallen. De Suikerfabriek te Halfweg De nieuwe campagne Naar wij vernemen zal de suikerfabriek „Holland" tc Halfweg half October gaan dr.saien. De campagne zal dit jaar niet langer da i vijf tot zes weken duren in verband met het uitvallen van de productie van den W erlngermeerpolder. De benoodigde kolen zija reeds uit Limburg gearriveerd. Met betrekking tot de verkiezingen werd ook van de zjjde van hen, die een nood oplossing als de voorgestelde konden aan vaarden, door vele leden aangedrongen op grootcn spoed. Verscheidene van deze leden waarschuwden tegen een streven naar volmaaktheid. Zij zouden de voor keur geven aan verkiezingen, welke tech nisch niet geheel volmaakt zijn. boven verkiezingen, waarop niets aan te merken is, doch welke eerst op een veel later tijd stip gehouden kunnen worden. Tegen de voorgestelde regeling van de benoeming der leden, die de opengeval len plaatsen in de beide Kamers zullen moeten innemen, werden van verschillen de zijden, ook door leden, die zich met het beginsel van aanvulling door benoeming wel konden vereenigen, bezwaren inge bracht. Verscheidene leden waren van oordeel, dat een te groote invloed is toegekend aan de Nat. Advies Commissie. Verscheidene leden zouden van de re geering willen vernemen, wat zij denkt te doen, indien dit wetsontwerp hetzij door een der Kamers wordt verworpen, hetzij zoodanig geamendeerd, dat het voor de regeering onaanvaardbaar wordt. Eindelijk gaven sommige leden den wensch te kennen, bij wijze van uitzon dering kennis te mogen nemen van het advies van den Raad van State omtrent dit wetsontwerp, en bovendien van het advies van de Nat. Advies Commissie, zulks wegens het groote historische be lang, dat aan dit wetsontwerp moet wor den toegekend. Ernstig bezwaar werd gemaakt tegen het voorschrift, dat later opengevallen plaatsen niet worden vervuld. Vele leden konden niet inzien, dat de onmogelijkheid om voorshands de juiste verhouding der staatkundige stroomingen vast te stellen er toe zou moeten leiden latere vacatures onvervuld te laten. Werkloozen Wijzigingen op komst Er wordt thans aan arbeiders die niet aanstonds in het productieproces opgeno men kunnen worden, „overbruggingsgeld" gegeven, geen „steun" zooals vroeger. In de praktijk zijn bezwaren tegen deze re geling gerezen. Binnenkort zullen wijzi gingen in het „overbruggingsgeld" wor den gebracht. De Stichting van den Ar beid heeft daarover advies uitgebracht. De Stichting heeft, ook advies gegeven over arbeidsbemiddeling, scholing, her scholing en omscholing. Gewenscht wordt dat de Gewestelijke Arbeidsbureaux zul len bijgestaan worden door commissies van advies, bestaande uit vertegenwoor digers van de werkgevers- en arbeiders organisaties. Voor de scholing is een studiecommis sie ingesteld; haar rapport is spoedig te verwachten Nederlanders in Russische zone Volgens een van Russische zijde In Den Haag ontvangen bericht waren uit Rusland en de door de Russen bezette gebieden op 15 Augustus 1945 30.495 Nederlanders gerepa trieerd. Geregistreerd waren 30.783 Neder landers, zoodat op dien datum nog 288 land- genooten op terugkeer naar huis wachtten. Er zijn echter gegronde redenen om aan te nemen, dat zich nog een aantal niet-gere- gistreerde Nederlanders in de Russische zone bevindt, waarschijnlijk in kleine groepjes over het geheele gebied verspreid. De op sporing van deze groepjes is in het door de Russen bezette gebied in vollen gang. De Nederlandsche repatrieeringsautoriteiten pro- beeren reeds geruimen tijd. toestemming van de Russische regeering te verkrijgen voor het Instellen van een onderzoek in Rusland zelf. Eduard Flipse Een protest tegen de schorsing Bij den aanvang van het. Zaterdagmiddag concert van het Rotttrdamsch Philh. Orkest heeft de dirigent Piet van Mever eemge woorden gewijd aan de-uitspraak van den E ereraad ten aanzien van Eduard Plipse. U zult het met ons eens zijn, zeide hij, dat het orkest en het Rotterdamsch Muziekleven een zwaren slag hebben ontvangen; Wij be grijpen deze uitspraak niet en protesteeren fel, zoowel tegen de overweging als tegen de straf, die is bepaald. Spoedig zult u ervaren welke stappen gedaan zullen worden ten gunste van Eduard Flipse zoo meldt de N. R. Ct. MET CONFLICHT BIJ DE DRAKA DUURT VOORT. De staking bij de Draka duurt voort. Toen hedenmorgen de arbeiders zich aanmeldden, werd hun een verklaring ter teekening voor gelegd, waarin uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven, dat tewerkstelling van ge- interneerde N.S.B.-sters door de daartoe be voegde instanties geen aanleiding voor hen zal zijn het werk weder neer te leggen of het tempo van hun werk te verminderen. Allen hebben geweigerd, deze verklaring te teekenen zoodat de staking voortduurt. Hierbij zijn 260 mannelijke arbeiders betrok ken, zoomede 10 a 15 meisjes. DE MOTORRIJTUIGENBELASTING EN DE GELDSANEERING. Naar de K. N. A. C. meldt, neemt het ministerie van financiën maatregelen, opdat de houders van motorrijtuigen, die in ver band met de geldzuivering momenteel niet in staat zijn de motorrijtuigenbelasting (we genbelasting) over een per 1 October begin nende periode te voldoen, bij een contróle op den weg daarvan geen nadeelige gevol gen ondervinden. De navorderende Fiscus Over de fiscale recherche Mr. W. H. v. d. Berge, directeur-gene raal der belastingen, heeft een radiorede gehouden over de navordering der belas tingen. Hij wees er op, dat men nu nog gelegenheid krijgt onjuiste aangiften, tij dens de oorlogsjaren gedaan, in der minne te regelen. De Fiscus verwacht nu even wel een e e r 1 ij k e opgaaf. -Men behoeft over het te weinig betaalde slechts het volle bedrag plus 10 voor renteverlies te betalen. Wie nu een valsche aangifte doet wordt krachtig aangepakt. Door de fiscale recherche is het mogelijk vele knoeierijen te achterhalen. Fraudegeval len worden nagespoord door den in het ge heele land werkenden fiscalen inlichtingen en opsporingsdienst. Er is een regeling in voorbereiding om de bevoegdheden van de belastinginspecteurs en ontvangers op het gebied van onderzoekingen en invor deringen belangrijk uit te breiden. De fraudeur zal kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar, precies als bij diefstal. „Ike" komt naar ons land! Na den reeds zoo populairen Montgomery zal thans ge neraal Eisenhower ons land bezoeken. Nog nooit in de geschiedenis is een veldheer zoo toegejuicht als deze. Londen, Parijs. Brus sel. Moskou, Warschau en dan niet te ver geten Washington en New York hebben den aartsbevrijder een ontvangst bereid, genoeg om menigeen onuitstaanbaar ver waand te maken. Onder een overweldigend enthousiasme werden hem het eereburger schap van Londen en andere steden, hooge en hoogste onderscheidingen aangeboden en nog steeds ls hij de prettige, beminne lijke. maar als het moet keiharde Ike van de mannen, die in het volste vertrouwen op zijn capaciteiten en die van zijn mede werkers den aanval op de linies van de as in zetten. Het zou ons Nederlanders bijna verlegen maken hoe kunnen wij onze dankbaarheid voor de bevrijding zóó too- nen. dat de generaal den indruk krijgt dat het toch wel iets heel bijzonders voor ons beteekend heeft? Kwestie van meer dan één bankrekening De beschikking inzake het vrijgeven van gelden is door den minister van financiën aangevuld. In de eerste plaats inzake de kwestie van het houden van meer dan één rekening bij banken, spaarbanken, giro dienst enz. Deze materie is nu zoo ge regeld, dat alleen voor rekeningen, ge opend vóór 7 Juli 1945 de regeling geldt, dat op elke rekening 1000.benevens 25 van het saldo per 12 Sept. 1945 voor girale overschrijvingen wordt vrijgegeven met een maximum van 10.000.per rekening. Van rekeningen, geopend tusschen 7 Juli '45 en 12 Sept. '45 wordt wel op elke re kening 25 van het saldo op 12 Sept. '45 vrijgegeven voor girale overschrijvingen, doch men kan slechts de 1000.krijgen op één rekening. Voor de naleving dezer bepalingen is een controlemogelijkheid geschapen. Voor rekeningen, geopend na 12 Sept. 1945, wordt voor girale overschrij vingen ook slechts op één rekening een bedrag van 1000.vrijgegeven. Hier door wordt dus in belangrijke mate voor komen, dat houders van meer dan één rekening bevoordeeld zouden worden. Voorts is nog een regeling getroffen in zake de toevertrouwde gelden aan bedrij ven, diensten, lichamen, kerkgenootschap pen. enz. (uitgezonderd banken). Het is verboden hiervan uitbetalingen of over schrijvingen te doen aan hen die deze gel den hebben toevertrouwd. Hierdoor is o.m. paal en perk gesteld aan de vele pogingen de deblokkeering, door het aanhouden van een saldo bij eigen bedrijf, in eigen hand te nemen. Voorts vallen hieronder alle andere soor ten deposito's bij bedrijven, gestorte waar borgsommen, vooruitbetaalde bedragen voor fictieve leveranties, met opzet ge dane onverschuldigde betalingen en niet opgevraagde, doch vóór 26 September 1945 redelijkerwijs inbare bedragen enz. enz. J Kinderbijslagwet gewijzigd In het Staatsblad is afgekondigd een wijziging van de Kinderbijslagwet. Naast de uitkeering ingevolge de kinderbijslag wet. werd tot heden uit 's rijksschatkist betaald een toeslag van 40 cent per kind per dag. Deze toeslag is thans omgezet in een normale uitkeering krachtens de wet.- De bedrijven zullen deze verhoogde uit keering moeten betalen in den vorm van een verhoogde premie. Deze regeling zal per 1 Januari 1946 ingaan. Generaal Eisenhower is het toonbeeld van wat een Amerikaan als ideaal demo craat uit het ideale democratische land beschouwt: ongedwongen, goedhartig, af- keerlg van bureaucratie. En zijn andere militairen allerminst fotogénique. Ike is een dankbaar camera-object. Zoo heeft deze man, niet ten onrechte, alles mee om po pulair te zijn. Dwight D. Elsenhower werd 14 Oct. 1890 te Dennlson in Texas geboren en behaalde in 1915 het einddiploma van de U. S. Mi litaire Academie. Gedurende den oorlog klom hij op tot den rang van luit.-kol. van het tank-corps. In korten tijd behaalde hij nog de diploma's van verscheidene speciale militaire colleges. In 1942 volgde zijn be noeming tot luit.-generaal en hoofd van de „War Plans Division". In April van dat jaar werd hij hoofd van de afd. Krijgsver richtingen van het bureau van den Staf chef. op 24 Juni opperbevelhebber van de Amerikaansche strijdkrachten in Europa en op 8 Nov. geallieerd opperbevelhebber in N.-Afrika. Op 12 Febr. 1943 werd hij tot generaal bevorderd. De kroon op zijn wer ken werd gevormd door de overwinning in de grootste militaire operatie van alle tij den: de invasie in Normandlë. die Duitsch- land definitief op zijn kniecn bracht en de inleiding was voor onze bevrijding. De generaal zal Zaterdag 6 Oct. om on geveer 14.15 uur bij het viaduct aan den Sloterweg te Amsterdam door den waarn. burgemeester F. de Boer ontvangen wor den. waarna een vijf-urig bezoek aan de hoofdstad volgt. Het bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, Afdeeiing Haarlem en omstre ken deelt mede, dat van Maandag 1 Oct. af het parkherstellingsoord aan het Houtman pad te Haarlem weer geopend is. De Haarlemsche voetballers, die Zon dagmiddag in het Goffertstadion te Nij megen zulk een verdiende overwinning hadden behaald, werden dien avond in Hotel Atlanta onthaald, terwijl de Haar lemsche jeugd zich naar de eenige over gebleven zaal van Nijmegen begaf, waar de Nijmeegsche scholieren hun Haarlem sche collega's een feestavond hebben aan geboden. die klonk als een klok. P. v. Wely, Haarlem maakt je zijn compliment over je liedjes en je voordracht; J. Her mans, je xylophoonspel was fenomenaal en uit het applaus zullen jullie wel ge merkt hebben, hoezeer de Haarlemmers jullie prestaties waardeerden. De heele avond was af, en eik nummer werd luid toegejuicht, de Amsterdamsche Odysseus was kostelijk, de Betuwsche voordracht evenzeer. Onze voetballers hebben met 4-1 gewonnen, maar de Nijmeegsche scho lieren hebben den stand weer gelijk ge maakt! De laatste dag. Maandagavond zou dit uitstapje weer tot het verleden behooren. Zeven vrachtwagens van het Nederland sche Roode Kruis brachten de gasten des morgens van Nimwegen naar een van de grootste geallieerde begraafplaatsen van ons land, die op de Zevenheuvelen, waar binnenkort 20.000 gesneuvelden ter aarde zullen worden besteld Er werd nog even door Duitschland ge reden, zoodat de bezoekers een goeden indruk hebben gekregen van den verbit terden strijd, die hier gestreden is. 's Middags werd de Heilige Landstich ting bezocht en op het Canadeesche kerk hof werd een krans gelegd. Haarlem heeft Nijmegen nu gezien en het weet, in welk een goede aarde onze gaven zijn gevallen. Haarlem weet ook. dat het nog meer kan helpen. Dat het door moet gaan met de actie Venray- Nijmegen, waar Volksherstel zich zoo on vermoeibaar aan heeft gewijd, met de heeren W. van Liemt en P Leffelaar als strijdbare voorgangers. Haarlem moet ook weten dat de goederen, die uitgedeeld worden, onder géén beding verkocht wor den, en Haarlem's omstreken, die immers zoo'n leeuwenaandeel in de actie hebben gehad, kunnen ervan verzekerd zijn, dat Nijmegen niet alleen Haarlem, maar ook Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Benne- broek en alle plaatsen, die in deze ge meenten liggen, van harte dankt voor hun gaven. 4 Ocfober Dierendag Een opwekking 4 October is de Wereld-dierendag. De Vereeniging tegen het Mishandelen van Dieren voor Haarlem en omstreken heeft een aanplakbiljet verspreid om een beroep te doen op allen, die in de 5 jaar van terreur geleden hebben door de ver schrikkingen van den oorlog en weten, wat het beteekent geknecht, mishandeld en *itgebuit te worden, om de vele weer- looze dieren, die dat altijd moeten onder gaan, in vriendschap te gedenken. „Hélpt ons hun lot verzachten en wordt lid van onze vereeniging!". Het secreta riaat is gevestigd Nieuwe Gracht 11 te Haarlem. Het biljet besluit: Deel ook aan dieren mede den zegen van den Vrede!

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2