De Haarlemsche Noodraad Candidatenlijsten der Communisten door den Burgemeester ongeldig verklaard Hedenmorgen hield de burgemeester van Haarlem, de heer M. A. Reinalda, een zit ting ten Stadhuize waartoe de kiesman nen toegang hadden om de alphabeti- sche volgorde der candidaten voor den tijdelijken gemeenteraad van Haarlem vast te stellen. Door den burgemeester werd bij proces verbaal vastgesteld, dat op de beide lijsten der Communisten door een kiesman ge- teekend was, zoodat die onderteekening, ingevolge de voorschriften, niet in aan merking mag komen voor het vereischte aantal. Dientengevolge zijn beide lijsten niet geteekend door drie, maar door twee kiesmannen, waardoor zij ongeldig zijn. De candidaten van de overige 22 lijsten werden in alphabetische volgorde gerang schikt, waarop die lijst werd vastgesteld. Zij vermelden tezamen 37 candidaten. Hiermede was de zitting afgeloopen. De Communisten in beroep Naar wij vernemen, zullen de Commu nisten van de beslissing van den Burge meester in beroep gaan bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Dit beroep moet binnen 2 dagen worden ingediend. Gedeputeerde Staten moeten een met redenen omkleed besluit nemen binnen 5 dagen na den dag waarop het beroepschrift is ingekomen. Verkiezing bij enkele candidaatstelling? Wanneer Gedeputeerde Staten de be slissing van den burgemeester handhaven en het beroep der Communisten dus af wijzen, zullen er in den tijdelijken ge meenteraad van Haarlem geen Commu nisten zitting hebben. Er zijn dan voor de 39 zetels slechts 37 candidaten, zoodat dan de aanwijzing bij enkele candidaatstelling verloopt. De raad zal dan uit 37 leden be staan. De namen dezer leden maakten wij reeds in onze courant van Woensdag j.l. bekend. Mochten Gedeputeerde Staten het be roep van de Communisten toewijzen, dan zou er wel een verkiezing moeten zijn, want dan zijn er 41 candidaten voor 39 zetels. In hetzelfde nummer van Woens dag j.l. deelden wij ook reeds mede, dat de kiesmannen der overige partijen onder ling zijn overeengekomen op eikaars can didaten te stemmen, zoodat er dan toch niet meer dan 2 Communisten gekozen kunnen worden. Voor hel Bijzondere Gerechtshof Doodstraf geëischt Het Bijzondere Gerechtshof uit Den Haag hield weer een zitting te Rotter dam. De advocaat-fiscaal eischte de dood straf tegen den 41-jarigen C. v. d. Kley, destijds commandant van een brand weerpost te Rotterdam, die op 6 Febr. 1945, toen de Duitsche S.D. een actie voerde tegen ondergrondsche strijders bij de brandweer, een brandweerman, die trachtte te vluchten, heeft doodgescho ten. Verdachte was N.S B -er De verdediger Mr. J. S. Loke betoogde, dat v d. Kley niet zoo Duitsch gezind was als men algemeen aannam, want in Zwolle liet hij bij een razzia door de Duitschers twee mannen ontvluchten. J. v. d. Bilt, M. Bonnema en F. Boo- mert hoorden 20 jaar gevangenisstraf te gen zich eischen omdat zij zich bij de landwacht hadden aangemeld Uitspraken over 14 dagen. Londen zoekt uitweg En vindt hem nog niet Hedenochtend is door den raad van vijf een mededeeling verstrekt, waaruit blijkt, dat de ministers om elf uur nogmaals bijeen zullen komen. De diplomatieke correspon dent van Reuter schrijft, dat de vergadering van Maandag, die op zes uur n.m. was be paald. tot een later uur in den avond werd uitgesteld om de groote drie, Byrnes. Bevin en Molotof, de gelegenheid te geven van te voren een afzonderlijke bespreking te hou den. In den loop van Maandag heeft ook Sir Archibald Clark Kerr, de Britsche ambas sadeur te Moskou, met Molotof vergaderd om te pogen een uitweg te vinden uit de impasse der laatste dagen. Er zijn evenwel tot nog toe geen aanwijzingen, dat zulk een weg gevonden is. Indien het niet zal luk ken ten slotte nog ter conferentie een ac- coord te bereiken, dan is daarmede het ge- heele voortbestaan van den „raad van vijf" twijfelachtig, aldus Reuter. Gedeeltelijke demobilisatie in Turkije Volgens een bericht uit Tstanboel heeft de Turksche ministerraad besloten tot de ge deeltelijke demobilisatie van de troepen, welke in de grensgarnizoenen gelegerd zijn. Men beschouwt dit algemeen als een teeken van ontspanning in de politieke situatie. Ook worden belangrijke bezuinigingen verwacht op de begrooting voor landsverdediging, wel ke momenteel wordt opgesteld. De Fransche kantonnale verkiezingen De verkiezingsresultaten in Frankrijk, I betrekking hebbende op 2798 zetels, wa- 1 ren als volgt: socialisten (SFIO) 879 tegen 445 in 1939; radicaal-socialisten 565 tegen 978; communisten 349 tegen 72; Mouve- j ment Republicain Populaire 198, rechtsche partijen 440, andere partijen 193. Nog niet vastgesteld zijn de resultaten voor 174 zetels. De nieuwe Volkenbond Minister van Klef fens secretaris Ofschoon het verloop der besprekingen in de conferentie der vijf groote mogend heden te Londen in de afgeloopen week angstvallig geheim gehouden wordt, ver neemt het Vrije Volk uit betrouwbare bron, dat onder andere de vraag bespro ken is wie de secretaris van den nieuwen Volkenbond zal worden. Tegen het Amerikaansche voorstel Stet- tinius te benoemen, is van Russische zijde ernstig bezwaar gemaakt. In de conferen- I tie is daarop het denkbeeld gerezen een Nederlander en wel dr. Van Kleffens, mi nister van buitenlandsche zaken, te benoe- men. Een definitief besluit kon uiteraard nog niet genomen worden, omdat verdere besprekingen van informatieven aard nog gehouden moeten worden. AGENDA DINSDAG 2 OCTOBER. Gem. Concertgebouw: Wim Sonneveld's cabaret met „De bloemetjes buiten". 20 uur. Idem tuinzaal: Verg. Ambtenaarsbond, „Het P.T.T,-personeel en de Vakbeweging", 20 uur. Rembrandt Theater: De slag om Rus land, 14.30, 18.45, 19.15 en 21.30 uur. Cinema Palace: Remember the Day, 14, 16.15, 18,45 en 21 uur. Luxor: Hoe raak ik mijn geld kwijt? 14. 16.15, 19 en 21.15 uur. Frans Hals: De on tembare nachtegaal, 14, 16.30, 19 en 21.15 uur. De repatrieering uit Ned.lndië Woensdag a.s. zal het .hoofd van den Ne- derlandschen repatrieenngsdienst. kol. B. G. van Os van Delden per vliegtuig naar Indië vertrekken, teneinde zich aldaar op de hoogte te stellen van de heerschende toestanden. In een onderhoud met een verslaggever van ANP-Aneta, vertelde de heer van Os van Delden het een en ander omtrent de plannen die in groote lijnen reeds zijn uitgewerkt. In nauwe samenwerking met het Ned. Roode Kruis wordt het Indische repatrieeringswerk ter hand genomen. De taak wordt daarbij als volgt gedacht: 1. de verplaatsing der bevolking in Ned. Indië ongedaan te maken; 2. het terugbrengen van Nederlanders naar Ned. Indie. De verplaat sing zal geheel en al geschieden door de Ne- derlandsche regeering. Voorloopig tast men nog volkomen in het duister, hoe groot het aantal personen zal zijn, dat naar Neder land zal worden teruggebracht. Rekening zal moeten worden gehouden met de drie vol gende mogelijkheden: a. De groep Europeanen, die in Indië ver blijft en aldaar dadelijk weer aan het werk kan gaan; b. de groep Europeanen, die na een rustkuur in Indië te hebben ondergaan, weer kunnen gaan werken: c. de groep van Europeanen, die door de gevolgen van de bezetting in een dusdanigen toestand ver- keeren, dat zij voor herstel naar Nederland moeten komen. Het vermoeden bestaat, dat de Ned.-Indi- sche regeering een beroep zal doen op de menschen die thans in Indië verblijven, zoo spoedig mogelijk op hun post terug te keeren. Er zal echter geen dwang worden uitge oefend, wanneer deze naar Nederland wen- schen te komen. Voor de repatrieering zal men waarschijn lijk mede de beschikking krijgen over 14 groote Douglas-vliegtuigen. ieder plaats bie dende aan ruim 40 passagiers. Voorrang zul len natuurlijk zieken krijgen. Daarnevens wordt het vervoer per schip overwogen. Maar, dit laatste staat nog niet vast, aange zien men niet weet, hoeveel schepen de Geallieerden voor deze doeleinden zullen vrijgeven. De repatrieering van Indonesiërs, alsmede de uitzending van Nederlanders naar Indië zal tevens ter hand worden genomen. Opera-Concert De „Haarlemsche Opera" hield Maan dagavond in de Gem. Concertzaal een so listen-show. De dirigent Joh. van 't Vlie was door ongesteldheid verhinderd; de bekende radio-dirigent Willem Lohoff verving- hem als orkest-leider. Het on voorbereide van zijn taak in aanmerking nemende mogen we de slagvaardigheid en muzikaliteit, die hij bij het begeleiden der onderling zoozeer verschillende zang- vo9rdrachten toonde, ten volle prijzen. En' het orkest der H. O. V toonde zich dociel; het reageerde willig en vlot, al thans na de eerste oogenblikken, toen in de inleiding van Rossini's „Barbier'- Ouverture nog ongelijk- en onzuiverheden voorkwamen. In v. Flotow's „Martha"- Ouverture onderscheidde zich de solo hoornist. Revue der vocale solisten: Gré Brou- wenstijn, krachtige en beschaafde lyri sche sopraan, in de Romance uit „Caval- leria rusticana" ook met dramatische kracht; Leonie Smits heldere en sterke sopranoleggers, die in „La Traviata" een zeer mooie coloratuur ten beste gaf; Nel Marwitz meer mezzo-sopraan dan echte alt, een stem die in de hoogte veel meer draagt en meer uitdrukkingskracht heeft dan in de laagte: Henk Koene, tenor met goede technische- en voordrachtskwah- teiten doch weinig helderheid in zijn slem; tenslotte George Spijkstra, expres sieve doch wat zwakke bariton. Volle zaal, veel succes, veel bloemen. K. DE JONG Pas op voor stille wateren. Zaterdag hebben wij in den Stadsschouw burg een glorieuzen avond beleefd. De ver- tooning van Caldpron's Guardale del agua mansa door de tooneelgroep Comedia bracht al het feestelijke en zwierige mee. dat drie eeuwen geleden het prachtlievende hof van Philips IV opvroolijkte. In een voortreffe lijke vertaling, waarvan inzonderheid de door Joan Remmelts leutig voorgedragen liedjes het oor troffen, heeft Bernard Ver hoeven dit intrige-spel van den oolijken pries ter voor een Nederlandsch publiek toegan kelijk gemaakt, en Cor Hei-nus, bijgestaan door een staf van even kundige als kunst zinnige decorateurs en costumiers, heeft met zijn regie de onstuimigheid en grootspraak van het Spaansche gemoed in deze Hol- landsche vertooning behouden. Het was een ontspanning van nobel ge halte, welke deze voorstelling het hiervoor ontvankelijk gebleken publiek deed genie ten; de lach van Rabelais scnaterde van het tooneel en de echo weerklonk in de zaal die na afloop geen uitweg voor haar opge togenheid bleek te zullen vinden. In dit stormachtige succes, dat alle acteurs zoowel afzonderlijk als in hun samenspel volledig verdienden, deelde terecht ook Freek Mulder, die met zijn guitaar tijdens de pauzes de Oud-Spaansche sfeer onder hield. H. G. CANNEGIETER Weerbericht Geldig tot Woensdagavond. Zwakke wind, licht tot half bewolkt, droog, koude nacht, plaatselijke ochtendmist, overdag zelfde temperatuur. IJMUIDEN Velsen en Beverwijk gas van Hoogovens Velsen en Beverwijk, die het bcnoo- digde gas uit Haarlem ontvingen, werden gisteren op Hoogovens over geschakeld, zoodat deze beide ge meenten weer hun ouden leverancier terug hebben gekregen. De andere gemeenten, die vroeger door Hoogovens werden bediend, als Limmen, Castricum enz., zullen suc cessievelijk weer worden ingescha keld. Scheepstijdingen De Saparoea vertrok 29 September van Marseille; de Terborch vertrok 22 Sep tember van Suez; de Manoeran vertrok 21 September van Hawaii. Scheepvaart Heden zijn alhier gearriveerd de M. 2 uit Onton met ijzererts voor de Hoog ovens en de Nijkerk, ledig van Bordeaux. Concert Noord-Holi. Opera- Gezelschap A.s. Zaterdag eerste concert te Santpoort. Om redenen van praktischen aard is de oorspronkelijke naam: Kennemer Opera Gezelschap gewijzigd in dien van: Noord- Holiandsch Opera-Gezelschap. Het doel is kleine opera's (één of twee bedrijven) van groote componisten ten tooneele te bren gen, zoo mogelijk met origineele orkest bezetting. Vooraf gaat nu, zooals reeds bericht, een tournée door het land met een serie opera-concerten door de leden van het gezelschap. Het eerste komt nu aan de beurt: Santpoort, waar in concertzaal Böhm op Zaterdag 6 October het eerste concert gegeven wordt. Daarna volgen o.a. Leiden. Leeuwarden, Zaandam, terwijl voor tal van andere plaatsen voorberei dende besprekingen gaande zijn. Controle op vervoer van brandhout Marechaussee en hulppolitie oefenden gisteren bij de Julianabrug controle uit op de vele arbeiders, die uit het haven kwartier kwamen en hout op fiets of handwagen vervoerden. Wanneer de her komst niet geheel deugdelijk was. werd het hout in beslag genomen en konden de vervoerders met ieege fiets of handwagen hun weg vervolgen. Palestijnen vertrekken spoedig Naar wij vernemen, zullen de Palestij nen, die gedurende eenigen tijd in parti culiere huizen aan de Wilhelminakade na bij de Julianabrug gehuisvest zijn geweest binnen eenige weken IJmuiden verlaten. Hierdoor komen ongeveer 15 flinke wonin gen vrij, die wel spoedig door de oor spronkelijke of nieuwe bewoners betrok ken zullen worden, aangezien er groote vraag naar woonruimte bestaat. Afscheid afslager R. de Dong Gistermiddag heeft de heer R. de Jong, afslager bij het Staatsvisschershavenbe- drijf, na 42 dienstjaren, afscheid genomen, bij welke plechtigheid een groot deel van het personeel aanwezig was. Nadat de heer De Jong met zijn familie binnen was geleid, richtte de directeur van het bedrijf, de heer C. Oud zich tot den scheidenden functionaris. De heer Oud dankte den heer De Jong voor den veelzijdigen arbeid, dien hij met bijzondere trouw heeft ver richt. Spreker zeide, dat de heer De Jong voor het andere personeel een goed voor beeld is geweest. Hij betreurde het, dat de omstandigheden het niet toelaten den heer De Jong een blijvend geschenk aan te bie den, als herinnering kon hem toch nog een geschenk namens het personeel wor den aangeboden en wel in den vorm van een album met foto's van het geruïneerde bedrijf (van de hallen enz. na de bombar dementen). een foto van de afslagers en van den heer De Jong zelf. Mevr. De Jong ontving een bloemstuk. De eerste brief uit een Britsch-Indisch kamp Van den len luit, der infanterie. P. v. T. werd een brief ontvangen, dte hij den derden September uit Bangkok heeft verzonden. Dit ls dus de eerste brief, die ons land heeft bereikt uit dit ge deelte van Japansch bezet gebied na het einde van den oorlog en hij werpt een schril licht op de toestanden in de kam pen en de levensvoorwaarden, waaronder gewerkt moest worden. Lult. v. T. schrijft o.m,: „We hebben een zwaren tijd achter den rug. n.l. bij het aanleg gen van een spoorbaan door de Jungle van Burma naar Thailand, waarbij dui zenden zijn overleden door beestachtige behandeling. ondervoeding, overver moeidheid. In Mei 1942 zijn wij afgevoerd van Sumatra naar Tavoy. waar wij tot Augustus aan een vliegveld hebben ge werkt en daarna zijn we naar Thanby- zayrath gebracht waar het werk aan de spoorbaan begon". Hij vertelt over het vervoer naar Thailand, waar de behan deling beter werd. De schljver heeft bij het Toba-meer op Sumatra een schouder schot opgeloopcn. wat hem voor zwaar werk ongeschikt maakte. Verderop zegt de luit.: „Er zal wel niet veel van ons huis over zijn, want de vandalen zijn als sprinkhanen over deze gebieden gegaan, alles vernietigende, dat aan Europeesche cultuur herinnerde". Hij verhaalt, hoe hij na de capitulatie alweer dezelfde on derdanige. buigende „kappers" ontmoet, die de Japs vroeger waren. „Er zullen heel wat van dit tuig berecht moeten worden voor mishandeling van ons. Onze haat tegen deze schepsels is hevig." En dan eindigt de brief met een opmerking, die misschien allen gevoeld hebben, die korteren of langeren tijd van de bescha ving afgesloten zijn geweest: „Na jaren in de jungle te hebben vertoefd in primitieve barakken van atap (dakbedekking, be staande uit groote bladeren. Red.), was het een sensatie weer in een groote stad te zijn. Wij hebben voor het eerst sinds 3V& jaar weer eens Europeesche dames gezien". De waarnemende halchef, de heer C. H. Vos, heeft nog eenige waardeerende woor den gesproken en den heer De Jong be dankt voor de wijze, waarop hij de jonge ren als leermeester heeft gediend Hierna namen allen persoonlijk afscheid. BESOMMINGEN. UK172 741, H5 815, KW33 5208, HD18 8447, KW45 6685. VELSEN Hoogovenschaakclub De uitslagen van de gespeelde partijen in de Hoogovenschaakclub zijn als volgt: Groep A: J. BeentjesH. Aarsenafgebr, W. VerhagenP. Lanser afgebr. B. WulmsG. L. de Haas 01 G. L. de HaasA. de Bruin 10 B. WulmsJ. Beentjes 10 J. KroonG. L. de Haas 1—0 Groep B: T. Tol—J. A. Stals 0—1 P. VeldheerJ. Hillecamp 01 R. SlingsR. Visser 01 P Veldheer—J. E. de Haas1—0 Groep C: J. de VriesA. van Niekerk«n 10 J. Plugboer—J. Ringers 10 P. ZeilstraM. Spuls 10 W. DuiderJ. Verschoor 01 A. SchoemakerG. Offerhaus 10 S. HooglandIr. L. Derks 01 P. v. d. BroekN. Hendriks 10 Groep D: S. KistemakerH. Blok Yz A. SchelvisH. Bücki 10 A. KistemakerA. Burggraaf afgebr. B. StalsJ. Hoogzaad afgebr. G. Hoogland—L. Spruit 01 W. OnstenkP. Bos 10 Groep E: R. Blok—P. Dekker 1—0 D. RoseboomL. Verschoor 01 P. ScheurkogelE. Luikman afgebr. F. BakkerH. Hartendorp 01 H. LusterP. van Heulen 01 H. J. Pekel—Th. Spijker 0—1 J. v. d. StruysH. van Laaren 01 SANTPOORT U.VV verhuist Het bureau van de U.V.V dat tot dus ver gehuisvest was in „De Toorts" aan den Duinweg, is thans gevestigd in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk aan de Burgemeester Enschedélaan. Cultureeie avond Terrasvogels De heer E. van Millingen, die eenigen tijd geleden voor de Terrasvogels op een cultureelen avond een causerie zou hou den over Nieuw-Guinea, maar kort voor de bijeenkomst door den P.O.D. werd ge arresteerd, is weer op vrije voeten ge steld. De toen uitgestelde bijeenkomst, zal naar wij vernemen, binnenkort plaats heb ben. Terrasvogels-nieuws. Sinds eenigen tijd hield het bestuur van „Terrasvogels" zijn wekelijksche vergade ringen te Santpoort-station. Daar de prak tijk heeft uitgewezen, dat dit zijn bezwa ren had, heeft het bestuur besloten zijn zetel met ingang van 1 October weer over te brengen naar „De Viersprong" Een verheugend feit mag het voorte hee- ten, dat er steeds meer leven komt in de „Terrasvogels "-brouwerij. Om te begin nen zal er elke maand wederom een club avond worden gehouden en dan zal met ingang van 1 November de clubkrant weer verschijnen. Terrasvogels tegen Stormvogels Voor den Stads-Editie-beker speelden Terrasvogels 2 en Stormvogels 3 gelijk (2-2). Deze wedstrijd stond in het teeken van gemiste kansen. Bij de Terrasvogels viel het goede werk van den doelman op.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 3