De toestand in Indië De geldzuivering Buitenlandsch Overzicht De meening van „Perhimpoenan Indonesia" In een persconferentie te Amsterdam heeft de voorzitter van de „Perhimpoenan Indo nesia", de heer Daroesman. het standpunt van deze vereeniging ten aanzien van de gebeurtenissen in Indonesië uiteengezet. Hoewel de vereeniging het in het alge meen niet met de politiek van Soekarno eens is, moet zij zich toch achter de vele Indonesiërs scharen, die hem volgen, omdat blijkt, dat hij het vertrouwen van het over- groote deel van de voor een vrij Indonesië strijdende bevolking heeft. De stemming in Indonesië Is thans naar men uit de berichten opmaakt be slist anti-Nederlandsch. Niet anti-geallieerd. Men heeft niets tegen Amerikaansche en Engelsche bezettingstroepen, omdat die, na dat het land tot rust ls gekomen, zullen worden teruggetrokken, maar wel tegen Ne- derlandsche militaire en civiele gezagsdra gers. die in Indonesië het koloniale bewind zullen hervatten. Men heeft niets tegen de Nederlanders op zichzelf, maar wel als dra gers van het koloniale gezag. De ..Perhimpoenan Indonesia" ziet ernstige conflicten voor de Nederlandsche regeermg In Indonesië als er geen stappen onder nomen worden om met de Indonesische be volking tot onderhandelingen te komen. De vereeniging heeft haar wenschen ln een drietal elschen neergelegd en deze ook ter kennis van minister Logemann gebracht. Zij wenscht 1. dat ten spoedigste onder handelingen worden geopend met de ver tegenwoordigers van de Indonesische Onaf hankelijke Beweging. 2. dat de ontschepin gen in Indonesië en het vervoer naar Indo nesië van Nederlandsche bezettingstroepen en wapens worden opgeschort totdat over eenstemming is bereikt tusschen beide par tijen. 3. dat alle noodlge stappen worden ondernomen teneinde mogelijk te maken, dat onmiddellijk een delegatie van de ..Per himpoenan Indonesia" naar Indonesië ver trekt om overleg te plegen met de Indone sische Onafhankelijke Beweging. Donderdagavond zal in het Concertgebouw te Amsterdam een openbare vergadering van üe „Perhimpoenan Indonesia" worden ge houden. Als sprekers zullen o.m. optreden de voorzitter en de heeren de Dreu, Koeje- mans, Palar. W. Storm, A. Helman en Mr. G. J. van Heuven Goedhart. Zekerheidsstelling Belastingen. Met beperkingen hervat. Naar wij vernemen hebben de inspec ties der belastingen het werk om te ko men tot zekerheidsstellingen voor belas ting, die reeds verschuldigd is en in de naaste toekomst verschuldigd zal zijn, hervat. Er is evenwel een beperking ge komen. Thans wordt alleen zekerheid ge vraagd voor de Inkomstenbelasting. Al leen wordt daarnaast nog zekerheid ge vraagd voor de Vermogensbelasting als er reden is om aan te nemen dat men te doen heeft met zwarte handelaars of col laborateurs en als blijkt of aangenomen kan worden, dat het vermogen sinds 1940 met meer dan 30 pCt. gestegen is. Voor dit laatste moet de inspecteur afgaan op de Vermogensaangifte voor 1944 Spoedig heeft hij evenwel de beschikking over de latere aangifte, die immers gedaan moet worden op het aangiftebiljet voor de na vordering der belastingen tot September 1945. Eereraad voor de Letterkunde Een collectieve uitspraak De Eereraad voor de letterkunde is van oordeel, dat schrijvers, tooneelschrijvers en vertalers, die met goedvinden van de Kultuurkamer hebben gepubliceerd, of op andere wijze in het openbaar als kunste naars zijn opgetreden, dienen te worden uitgesloten van iedere publicatie, het sa menstellen van bloemlezingen en het doen opvoeren of voordragen van eenig door hen geschreven werk, benevens van het mededingen naar prijsvragen. Verder moeien zij worden uitgesloten van het aan de markt brengen van Teeds versche nen werk, en van ieder ander openbaar optreden op het gebied van de kunst. Dit voor den tijd van tenminste een jaar, in gaande 5 Mei 1945. Deze uitspraak houdt niet in, dat na nader individueel onderzoek geen zwaar dere straffen kunnen worden opgelegd. Eén lijst met namen van onder deze uit spraak vallenden is in handen gesteld van den Ned. Uitgeversbond. Voorzoover be trokkenen meenen hiertegen bezwaar te moeten inbrengen, kunnen zij zich schrif telijk wenden tot den secretaris van den eereraad voor de letterkunde. Anna Pawlonastraat 62, Den Haag, vóór 1 Nov. as. Letterkundigen uitgesloten. De Eereraad voor de letterkunde heeft uitgesloten: J. W. F. Werumeus Buning voor 2 jaar; Roel Houwink voor 5 jaar; K. Smelik voor 10 jaar; A. F. Miranda voor 10 jaar. De uitsluitingen gaan in 1 September 1945. Eerste schip met Indië-Cangers vertrekt Zaterdag A.s. Zaterdagmiddag om 12 uur zal voor het eerst na meer dan vijf jaren weer een Indie-vaarder het zeegat uitgaan. Dit eer ste schip, dat met een aantal Indiëgangers rechtstreeks uit Nederland vertrekt naar Ned. Oost-Indië, zal van Amsterdam uit varen. Het schip is de „Tarakan", aan boord zullen gaan 32 leden van het corps vrouwelijke vrijwilligers en 68 manne lijke leden van de N.l.C.A. Nieuwe methode van kolenwinning Duitsche uitvinding wordt in Engeland beproefd ..Commentaar" maakt melding van het feit. dat in het Ruhrgebied, het rijkste bek ken van Duitschland een ontdekking is ge daan, die schoone perspectieven voor de toekomst opent. Een luitenat-kolonel van het Britsche leger, die in vredestijd mijninge nieur was, daalde uit pure vakbelangstelling in een Duitsche mijn af, om te zien, of daar iets leerzaams te ontdekken zou zijn. Wat hij vond was meer dan dat. Een nieuwe machine, tot nu toe een Dultsch geheim was daar in gebruik, en deze bleek in staat te zijn, met minder werkkrachten-ter-bedie- ning, meer aanzienlijk meer kolen te produceeren dan bij de bekende machines voor mogelijk werd gehouden. Zelfs de pro ductie van de nieuwste Amerikaansche kool- winningsinstallaties werd verre overtroffen. Thans wordt in Engeland een proef met deze machine genomen, welke zelfs in de nauwste gangen kan werken. Indien de vele voordee- len. die deze nieuwe installatie lijkt te bie den. werkelijk min of meer algemeen toege past zouden kunnen worden, beteekent dit aldus Commentaar een zeer belangrijke stap naar de oplossing van het brandstoffen- probleem ln Europa, al zal een toepassing op groote schaal nog wel even op zich moe ten laten wachten. Weer twee zenders Meer Muziek, Tooneel en Ontspanning Met ingang van Zondag 7 October zal ook de tweede groote Nederland sche omroepzender te Lopik in gebruik genomen worden. Het ligt in de bedoeling, dezen tweeden zender in te schakelen den geheelen Zon dag, des Zaterdags van 2 uur 's middags en alle andere werkdagen van 6 uur des avonds tot aan de sluiting. Gedurende die perioden, waarin de drukste luisteruren vallen, zal het dus mogelijk zijn twee ge heel verschillende programma's van ..Her rijzend Nederland" te beluisteren. Alleen de rubriek „Op de brug", op Vrijdagavond in welke rubriek de minister-president en andere leden van het kabinet het woord plegen te voeren, zal over beide zenders te beluisteren zijn. De zenderverdubbeling maakt het mo gelijk te komen tot een betere verdeeling van den beschikbaren tijd voor uitzendin gen van nieuws, voorlichting en toespra ken eenerzijds en cultureele zoowel als ontspannende programma's anderzijds. Er kan nu voor meer muziek, tooneel en ont spanning gezorgd worden. Zeer binnenkort zullen weer eigen radio orkesten optreden. Op Zondagavond 7 Oc tober zal het Radio-Philharmonisch Or kest, bestaande uit 94 musici en onder lei ding van den dirigent Albert van Raalte. zijn eerste uitvoering geven, waarna het op geregelde tijden voor de radio zal con certeeren. Andere orkesten zijn met hun repetities bezig en zullen zich ter zijner tijd doen hooren. Voorts is een nieuwe hoorspel-afdeeling gevormd, die geregeld weder enkele hoor spelen per week zal verzorgen, het eerste op Woensdag 10 October a.s. Aan deze af- deeling, die onder leiding staat van den heer Ben Albach, zijn onder meer ver bonden Carel Rijken, W. van Capellen, Kommer Kleyn en S. de Vries Jr. Werelduitzendingen. Er wordt thans getracht de stem van Nederland in den aether weder over de geheele wereld te doen hooren. Daartoe is in Augustus j.l. de korte golfzender PCJ te Huizen weer in bedrijf gesteld, waarbij van 2 golflengten gebruik wordt gemaakt, n.l. de 19.71 en de 31.28 M. Hier mede hebben 4 maal per dag uitzendingen plaats van een uur lengte, twee daarvan zijn bestemd voor Ned. Oost-Indië, terwijl de andere gericht zijn resp. op West-Indië en Zuid-Afrika. Helaas dragen deze uit zendingen nog steeds het karakter van proefnemingen. Het is n.l. gebleken, dat de uitzendingen op de 19.71 M. golf. welke juist bestemd zijn voor de luisteraars in Ned. Oost-Indië en omliggende gebieden, zeer hinderlijke storing ondervinden van het krachtige Canadeesche station CHTA, dat op precies dezelfde golflengte zendt. Waarschijnlijk is deze situatie ontstaan, doordat de PCJ-zender den laatsten tijd voor en kort na de bevrijding niet in den aether was en Canada de open gevallen plaats ging bezetten. Getracht wordt deze moeilijkheid op te lossen. De bloembollen Zuid-Afrika biedt mogelijkheden Dc Zuid-Afrikaansche regecring heeft het invoerverbod voor bloembollen en bloemzaden opgeheven, hetgeen, gezicu den grooten uitvoer uit Nederland voor den oorlog, van groote beteekenis is. Zuid-Afrikaansche tuinlieden en zaad handelaren hebben nog steeds zeer veel belangstelling voor den bollenhandel, en wanneer de markt zorgvuldig wordt aan gepakt, zullen zoo deelt het A. N. P. mede groote orders loskomen, met name van de regeering en de gemeenten, die graag bollenperken in hun openbare tuinen willen hebben. Voor den oorlog was er te Wageningen een speciale afdeeling waar proeven wer den genomen met bollen, die speciaal voor Zuid-Afrika waren gekweekt. Zelfstandigheidsverklaring gevraagd. Memoranda van Verbond van Indonesische burgers. Het Verband van Indonesische Burgers (V.Ï.B.) heeft op 10 Juli en 26 Sept., de tweede maal in samenwerking met het Ned. Ind. Genootschap, memoranda aan de regeering aangeboden. In het eerste memorandum verklaarde het V.I.B. te meenen, dat met de zelfstandigheidsver klaring van Indonesië niet gewacht kan en mag worden totdat de onafhankelijk heidsverklaring van Indonesië door Ja pan een feit zou zijn geworden. In het tweede stuk komt het Verbond tot de conclusie, dat de zelfstandigheidsverkla ring van Indonesië binnen het rijksver band op dit moment moet worden uitge vaardigd. Hierbij wordt gewezen op den wensch van den bevelhebber der lan dingstroepen in Batavia, dat de Neder landsche regeering zich nu zou uitspre ken over de toekomstige verhouding Ne- derland-Indonesië. Hoewel prestige-overwegingen het op dit moment voor de regeering niet een voudiger maken dan in Juli, zou zulk een verklaring dus strooken met de opvat tingen van zoowel de Indonesiërs hier te lande, als den Britschen bevelhebber op Java, die ter plaatse aan de hand van feitelijke omstandigheden tot eenzelfde conclusie kwam als het V.I.B. op grond van verwachtingen, aldus het memoran dum. Het V. I. B. duidt in het memorandum verder op de redenen, die aan zulk een verklaring ten grondslag zouden moeten liggen: het noodzakelijkerwijs te niet doen of verzwakken van de gevolgen der Japansche propaganda (die gevoerd werd in een sfeer, waarin geen berichten van buiten doordrongen, dus evenmin waar schijnlijk de principieele uitspraak van H.M. Koningin Wilhelmina op 7 Dec. 1942 te Washington) benevens het schep pen van een sfeer van vertrouwen en het geven van een duidelijk blijk van. de be doelingen der Nederlandsche regeering. Tenslotte dringt het V.I.B. aan op her vorming van de Indonesische regeering op grond van onmiddellijk overleg met alle in Indonesië aanwezige politieke stroomingen, waarna de noodzaak be pleit wordt van het afwijken van den formeel juisten weg inzake de te houden Rondetafelconferentie in dien zin, dat op grond van Staatsnoodrecht aan deze con ferentie beslissende bevoegdheid worde gegeven in plaats van de haar thans toe gedachte adviseerende bevoegdheid. Met deze twee memoranda heeft het V.I.B. duidelijk uitspraak gedaan inzake vele thans actueele problemen, en deze bijdrage van een belangrijk element in de Indonesische maatschappij houdt ze ker onder voorbehoud van een juist regeeringsbeleid rekening met de mo gelijkheid dat de huidige spanningen zich zonder catastrophale gevolgen zullen op lossen. Aanvulling tot f 100.- nieuw geld Personen die minder dan 100 op hun geldkaart hebben-gestort en ook geen vol doende tegoed hebben bij het door hen ge kozen lnleveringskantoor om het ontbreken de bedrag daaruit aan te vullen, kunnen het ook aanvullen uit hun tegoed dat zij van vroeger datum bij een andere instelling heb ben. Zij kunnen zich in het tijdvak ven 8 tot 13 October aanmelden met hun geld kaart en distributiestamkaart bij het kan toor waar zij het geld hebben staan dat voor de aanvulling gebruikt kan worden. Een enquete over de geldzuivering 18 pCt. had bezwaren, 82 pCt. nïet „Oog en Oor" van den Regeeringsvoor- lichtingsdienst te Rotterdam heeft een enquête gehouden over de geldzuivering. 2000 formulieren werden gezonden aan enkele fabrieken en kantoren (zooals Hei- nekens Bierbrouwerij, Hollandsche Bank Unie, Distributiekantoor, Raad van Ar- ^beid en een borstelfabriek, huisvrouwen, enz.) Ruim 1000 antwoorden werden ont vangen. Gevraagd werd: 1. Hebt u het doel van de intrekking van het papieren geld begrepen. 1514 ant woorden ja, 86 neen. Van de huismoeders waren er 276 die ja zeiden, 59 neen. 2. Bent u overtuigt van het nuttig effect? 1535 ja; 65 neen. 40 neen-zeggers waren huisvrouwen. 3. Hebt u bezwaren tegen de geldzui vering in het algemeen of tegen de ge volgde methode? 1308 geen bezwaren. 292 wel bezwaren. Onder hen die „bezwaren" hadden, waren 38 huismoeders; 49 kan toorbedienden, 28 winkeliers, 27 handwer kers en 33 menschen van den Raad van Arbeid. Onder de 212 personen die bezwaren hadden waren er niet minder dan 212 die het onjuist achtten, dat het zink en het zilver niet meteen c»ider de inlevering werden begrepen, 32 vreesden dat het geblokkeerde geld niet terug ontvangen zou worden en 39 die stagnatie in het be talingsverkeer vreesden. „Oog en Oor" merkt op, dat reeds de vorige week de Invloed van de geld zuivering op de arbeidsmarkt bleek, in dien zin, dat arbeidskrachten zich vrjj willig op fabrieken en dergelijke kwamen melden, nu de vooruitzichten van dc zwarte markt aanzienlijk min der zijn geworden. DE Geallieerde bestuurscommissie van Duitschland, in welk lichaam de op perbevelhebbers van de Geallieerde be zettingstroepen in Duitschland zitting heb ben, heeft een proclamatie tot het Duitsche volk gericht, waarin wordt medegedeeld, dat „zekere aanvullende eischen zullen worden gesteld, welke uit de volslagen nederlaag en overgave van Duitschland voortvloeien en welke Duitschland moet volvoeren." O.a. wordt de mogelijkheid ge schapen, dat de Duitschers de kosten van de bezetting zullen moeten dragen. Daar naast worden regelen gesteld die de mas sale uitzetting van Duitschers in en bui ten de voor-oorlogsche Duitsche grenzen leiding zullen geven. Den Duitschen auto riteiten wordt verder gelast alle inlich tingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de berechting der oorlogsmisdadigers en zij moeten gehoorzamen aan alle be velen der Geallieerden met betrekking tot de eigendomsrechten en titels van perso nen die getroffen zijn door de maatrege len ten aanzien van ras of politiek van de voormalige machthebbers. De Duitsche autoriteiten moeten tenslotte aan de Ge allieerden alle goud, zilver, platina en buitenlandsch bankpapier en munten overdragen. Er zijn in het stuk nog heel wat meer bepalingen opgenomen, maar deze enkele zijn waarschijnlijk reeds voldoende om duidelijk te maken, dat de toekomst van Duitschland volkomen in handen van den controleraad wordt gelegd. Dit is een aan vulling op Potsdam die den Duitschers nog duidelijker zal maken, dat zij in eigen land niets te vertellen hebben. Een andere mededeeling meldt, dat er in Zuid-Duitschland drie staten zullen worden gesticht. Beieren, Wurtem- berg-Baden en Groot-Hessen. Elke staat zal zijn eigen staatsregeering hebben en volledige wetgevende macht bezitten. De Amerikaansche regeering zal haar ambte naren terugtrekken zoodra een voldoende aantal Duitsche beambten is gekozen. Ook dit plan accentueert de wil om Duitschland niet meer tot macht te laten komen. De Gaulle krijgt steun. Hoewel nog niet de definitieve uitslag van de Fransche kantonnale verkiezingen bekend is. ls reeds gebleken, dat een belang rijk deel van het Fransche volk De Gaulle steun verleent. Want wel is het aantal com munisten van 72 in 1934 tot 328 gestegen, maar de met hen in het verzet tegen De Gaulle samengaande radicaal-socialisten zijn van 969 zetels tot 616 teruggeloopen, zoodat de radicale linksche richting in Frankrijk in totaal minder mandaten heeft verwor ven dan in 1937. Binnen deze twee groepen heeft zich echter een verschuiving naar links voorgedaan, juist zooals het heele Fransche volk blijkbaar meer linksche sym pathieën heeft gekregen. Van de 2990 zetels zijn er n.l. voor de socialisten (S.F.I.O.) 812 (1937 381), republikeinsche volkspartij 230 (32). linksche republikeinen en democrati sche alliantie 164 4341 n.l. nog verworven. De centrumpartijen hebben belangrijke ver liezen geleden. Maar als men het geheel be schouwt is de verschuiving in het Fransche kiezerscorps niet overwegend in radicaal linksche richting gegaan. En daar de com- munlsten, radicaal-socialisten en de com- i munistlsch georiënteerde, verzetsbeweging, welke echter maar zeer geringe aanhang heeft verworven, de voornaamste bestrijders van De Gaulle zijn, beteekenen deze verkie zingen een versteviging van zijn positie. De kans, dat zijn plan. om aan de einde dezer maand te kiezen volksvertegenwoordiging uitgebreide volmachten te vragen, opdat by de taak van herstel en hervorming geen hinder wordt ondervonden van een consti tuante, welke zou willen meeregeeren. zal slagen, is aanmerkelijk grooter geworden. De bestrijders van deze plannen zeggen, dat door aanneming ervan de dictatuur weer wordt binnengehaald, maar op grond van de thans bekende verkiezingsresultaten zou men zeggen, dat deze gedachte slechts bij een deel van het Fransche volk ingang heeft gevonden. Blijkbaar ziet het meerendeel der Franschen in hem de figuur, die het land een stabiele regeering kan bezorgen. „De bloemist uit Aalsmeer" Een dame aan de Garenkokerskade te Haarlem kreeg Dinsdag bezoek van iemand, die zich uitgaf voor een „bloemist uit Aals meer". Hij wilde de bloemen van mevrouw bespuiten. Mevrouw had een clivia, die wel eens vakkundige behandeling noodig had en zoo werd de „bloemist" binnen gelaten. En de clivia werd vakkundig behandeld. Maar de bloemist bleek ook op een ander terrein vakkundig, want toen hij weg was miste de dame, die slecht van gezicht is, twee gouden ringen, die op een dressoir als 't ware voor het grijpen lagen. Zij cfeed aangifte bij de politie, die den bloemist tracht op te sporen. ASSURANTIE TUSSCHENPERSONEN. Tot bestuursleden van de Haarlemsche afd. der vakgroep assurantie tusschenpersonen zijn gëkozen de heeren A. J. J. Burdorf, L. A. Duijn; J. N. M. van Loenen en P. A. W. de Rooy. Voor Haarlem en omstr. is een zuiveringscommissie geïnstalleerd, bestaan de uit de heeren mr. W, Veniet, voorz.; Wm. Estanppa. seer.; A. J. Schalekamp, J. van Holten en J. Roggeveen. De heer J. Alberti Jr. is benoemd in het prov. bestuur. Briefverkeer met Incfië Censuur Tijdens besprekingen, eenigen tijd ge leden te Parijs gehouden op de „Inter- Allied Cnsorship Conference", waaraan ook een vertegenwoordiger van Nederland: deelnam, is een voorstel ingediend om de censuur te handhaven op post naar de ge bieden, welke door Japan waren bezet. Hiertegen verzette zich de Nederlandsche vertegenwoordiger, die het postverkeer met Nederlandsch Oost-Indië, zoodra dit weer hersteld zal zijn, vrij van censuur wenschte te zien. Besloten werd in elk geval tot 1 Jan. 1946 volle censuur te handhaven op correspondentie met Japan zelf. j

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

IJmuider Courant | 1945 | | pagina 2